Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
A COMUNICACIÓN. ESCOITAR, FALAR e CONVERSAR.
Participación en conversas e simulacións sobre temas de actualidade recollido...
A COMUNICACIÓN. ESCOITAR, FALAR e CONVERSAR.
Participación en conversas e simulacións sobre temas de actualidade recollido...
A COMUNICACIÓN. ESCOITAR, FALAR e CONVERSAR.
Participación en conversas e simulacións sobre temas de actualidade recollido...
A COMUNICACIÓN. ESCOITAR, FALAR e CONVERSAR.
Participación en conversas e simulacións sobre temas de actualidade recollido...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Guión debate

909 views

Published on

  • Be the first to comment

Guión debate

  1. 1. A COMUNICACIÓN. ESCOITAR, FALAR e CONVERSAR. Participación en conversas e simulacións sobre temas de actualidade recollidos dos medios de comunicación. O DEBATE REALIZACIÓN DUN DEBATE O debate é un diálogo formal, de carácter argumentativo. Nel dúas ou máis persoas expoñen a súa opinión arredor dun tema. Para a súa realización son precisos os seguintes elementos: 1. Moderador/a a. Presenta o tema a debate b. Sinala os turnos de intervención c. Procura que o debate sexa respectuoso 2. Portavoz a. É elexido polo seu grupo b. Expón inicialmente a tese que defende o seu grupo c. Argumenta a favor ou en contra do tema sobre o que se vai debater d. Respecta os turnos de intervención e. Refuta as argumentacións do portavoz do grupo contrario f. Utiliza expresións como:  Na miña opinión..., Dende o meu punto de vista...  Estou parcialmente de acordó contigo, pero... / Lamento non coincidir coa túa opinión... g. Resume a postura final, que pode coincidir coa inicial ou ter sufrido variacións, se os argumentos contrarios conseguiron modificar a tese inicialmente defendida.
  2. 2. A COMUNICACIÓN. ESCOITAR, FALAR e CONVERSAR. Participación en conversas e simulacións sobre temas de actualidade recollidos dos medios de comunicación. O DEBATE BUSCA DE INFORMACIÓN ARREDOR DO TEMA: IMPORTANCIA DO TEMA: INVESTIGACIÓN ARREDOR DO TEMA: FONTE 1: FONTE 2: FONTE 3: FONTE 4: TESE QUE SE VAI DEFENDER: ARGUMENTOS A FAVOR: 1. 2. 3. 4. ARGUMENTOS EN CONTRA: 1. 2. 3. 4. CONCLUSIÓN:
  3. 3. A COMUNICACIÓN. ESCOITAR, FALAR e CONVERSAR. Participación en conversas e simulacións sobre temas de actualidade recollidos dos medios de comunicación. O DEBATE PREPARACIÓN DO DEBATE: ARGUMENTO 1 (de competencia): A FAVOR: EN CONTRA: ARGUMENTO 2 (de analoxía): A FAVOR: EN CONTRA: ARGUMENTO 3 (de datos): A FAVOR: EN CONTRA: ARGUMENTO 4 (de autoridade): A FAVOR: EN CONTRA: ARGUMENTO 5 (de lei): A FAVOR: EN CONTRA:
  4. 4. A COMUNICACIÓN. ESCOITAR, FALAR e CONVERSAR. Participación en conversas e simulacións sobre temas de actualidade recollidos dos medios de comunicación. O DEBATE AVALIACIÓN DO DEBATE: 1. NÚMERO DE INTERVENCIÓNS 2. USO DE EXPRESIÓNS DE CORTESÍA, PROPIAS DUN DIÁLOGO 3. USO DE EXPRESIÓNS INADECUADAS NUN DIÁLOGO 4. USO INADECUADO DA LINGUA (ERROS DE EXPRESIÓN) 5. FALTA DE RESPECTO POLOS TURNOS DE PALABRA 6. USO DE ARGUMENTOS INADECUADOS 7. FALTA DE ARGUMENTOS 8. ALUMNOS/AS QUE MELLOR REALIZARON AS SÚAS INTERVENCIÓNS 9. TESE MELLOR DEFENDIDA 10.ALUMNOS/AS QUE REALIZAN A AVALIACIÓN

×