#รับตรง มหิดลโควตา 2556 กำหนดการ ออกมาแล้ว!!

11,343 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
11,343
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7,195
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

#รับตรง มหิดลโควตา 2556 กำหนดการ ออกมาแล้ว!!

  1. 1. ฉบับวันที ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กําหนดการรั บบุคคลเข้ าศึกษาในระดั บปริญญาตรี มหาวิทยาลั ยมหิดลระบบมหิดลโควตา ปี การศึกษา ๒๕๕๖ลําดั บ วั น เดือน ปี กิจกรรม ๑ ๖ ก.ค. – ๓๑ ต.ค.๕๕ มหาวิทยาลัยมหิดล : ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระบบโควตา  เว็ บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013  จัดส่งเอกสารไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาทัวประเทศ  Open House คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพฯ  แนะแนวสู่รั วมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  Open House แนะนําหลักสูตรทางสถานีวิทยุจุฬา (จันทร์ พุธ ศุกร์)  แนะแนวสู่รั วมหิดล จ.นครสวรรค์  แนะแนวตามโรงเรียนกลุ่มตามเป้ าหมาย (ร.ร. Top 10)  กิจกรรมวันมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  สือประชาสัมพันธ์ต่างๆ (โปสเตอร์ วิทยุ และโทรทัศน์) ๒ ๑๕ ส.ค. – ๓๑ ต.ค.๕๕ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล : รั บสมั ครทางออนไลน์ โดยเข้ าเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013 เข้ า Menu มหิดลโควตา  ให้ ผู ้ สมัครศึกษาข้ อมูลก่อนสมัคร และตรวจรายวิชาที หลักสูตรกํ าหนดให้ สมัครสอบกับ สทศ ในระบบ . รับตรงร่วม (รายวิชาสามัญ ๗ วิชา) และสอบ PAT 3 (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์)  เฉพาะผู ้ สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สอบGAT, PAT 1, PAT 2 ไม่สอบข้ อเขียนรับตรงร่วม (รายวิชาสามัญ ๗ วิชา) รับสมัครระหว่างวันที ๑๕ ส.ค.-๓๐ ก.ย.๕๕  ให้ ผู ้ สมัครคีย์ข้อมูลออนไลน์ และดาวน์โหลดใบแจ้ งการชําระเงินค่าสมัคร/ใบเสร็จรับเงิน โดยนําไปชําระเงิน ค่าสมัคร ๑๐๐ บาท ที ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารทหารไทย ทุกสาขาทั วประเทศ  ให้ ผู ้ สมัครสังพิมพ์ใบสมัคร และจัดส่งพร้ อมหลักฐานการสมัครทังหมดทางไปรษณีย์ ภายในวันที ๓๑ ต.ค.๕๕ (ถือวันที ประทับตราไปรษณีย์) ๓ ประมาณวันที สมั ครสอบข้ อเขียนรั บตรงร่วม(วิชาสามั ญ ๗ วิชา) ค่าสมัครสอบวิชาละ ๑๐๐ บาท ดํ าเนินการโดยสถาบัน ๑๐-๓๐ ต.ค.๕๕ ทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (สทศ.) ทางเว็ บไซต์ http://www.niets.or.th ตามประกาศ สทศ. ๔ ๖-๙ ต.ค.๕๕ สอบ GAT และ PAT ครั งที ๑/๒๕๕๖ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (สทศ.)  ผู ้ สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ต้ องสอบวิชา GAT, PAT 1, PAT 2  ผู ้ สมัครในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้ องสอบวิชา PAT 3 ๕ ๓๐ พ.ย.๕๕ มหาวิทยาลั ยมหิดล : ประกาศรายชือผู ้ สมั ครสอบโควตาทีมหาวิทยาลั ยได้ ร ั บเงินค่าสมั ครและเอกสารหลั กฐานแล้ ว ทางเว็ บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013 ผู ้ ทีชําระเงินและส่งเอกสารแล้ วแต่ไม่มีรายชื อปรากฏให้ ติดต่อกลั บภายในวั นที ๔ ธ.ค.๕๕ ๖ ๕-๖ ม.ค.๕๖ สอบข้ อเขียนรั บตรงร่วม (วิชาสามั ญ ๗ วิชา) ที ดําเนินการโดยสถาบั นทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ ตามประกาศ สทศ. (สทศ.) (ผู ้ สมั ครระบบโควตา ม.มหิดล ต้ องเข้ าสอบให้ ครบทุกวิชาตามที หลั กสูตรกําหนด )  เฉพาะผู ้ สมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สอบGAT, PAT 1, PAT 2 ไม่สอบข้ อเขียนรับตรงร่วม (รายวิชาสามัญ ๗ วิชา) ๗ ๙-๑๐ ก.พ.๕๖ สอบ O-NET โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (สทศ.)
  2. 2. -๒-ลําดั บ วั น เดือน ปี กิจกรรม ๘ ประมาณวันที ๑๑ ก.พ.๕๖ สทศ. ประกาศผลคะแนนสอบรั บตรงร่วม (วิชาสามั ญ ๗ วิชา) ทางเว็ บไซต์ http://www.niets.or.th ตามประกาศ สทศ. พร้ อมทังแจ้ งคะแนนสอบไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบัน ๙ ๒๐ ก.พ.๕๖ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล : ประกาศผู ้ ผ่านข้ อเขี ยนรั บตรงร่วมทีมีสิทธิ เข้าสอบสั มภาษณ์ ชาเฉพาะ/ /สอบวิ สอบความถนั ด ทางเว็บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชือเฉพาะผู ้ ที ชําระเงินค่าสมัคร ส่งเอกสาร และคุณสมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์ ที กํ าหนด ๑๐ ๒๑-๒๓ ก.พ.๕๖ ผู ้ มีสิทธิ เข้ าสอบสัมภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนัด ส่งแบบตอบรับการเข้ าสอบฯ ไปยังส่วนงาน ๑๑ ๒๓-๒๘ ก.พ.๕๖ สอบสั มภาษณ์/สอบวิชาเฉพาะ/สอบความถนั ด ณ ส่วนงานทีสมั คร ๑๒ ๔ มี.ค.๕๖ มหาวิทยาลั ยมหิดล : ประกาศผู ้ ผ่านการคั ดเลือก ทางเว็ บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013 ๑๓ ภายในวันที ๑๐ มี.ค.๕๖ สอท. ประกาศให้ นักเรียนเลือกมหาวิทยาลัยที จะเข้ าศึกษา นักเรียนสามารถเลือกได้ เพียง ๑ แห่ ง หากนักเรียน ไม่เลือกมหาวิทยาลัยตามเวลาที กํ าหนด ถือว่านักเรียนสละสิทธิ การรั แต่มีสิทธิ ในระบบกลาง (Admissions) บตรง ๑๔ ๑๑-๑๗ มี.ค.๕๖ นักเรียนยืนยันสิทธิ ไปที สอท เพือเข้ าศึกษาในหลักสูตรที ผ่านการคัดเลือก . ๑๕ ภายในวันที ๒๔ มี.ค.๕๖ สอท. แจ้ งรายชือนักเรียนที ยืนยันสิทธิ กลับไปมหาวิทยาลัยเพือจัดทํ าประกาศ ๑๖ ๒๕ มี.ค.๕๖ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล : ประกาศผู ้ มีสิทธิ เข้ าศึกษา ทางเว็ บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013 ๑๗ ๒๖ มี.ค. – ๒ เม.ย.๕๖ ผู ้ มีสิทธิ เข้ าศึกษากรอกระเบียนประวัติน ั กศึกษาใ และลงทะเบียนเรียนออนไลน์ หม่ ทางเว็ บไซต์ http://www.mahidol.ac.th/quota2013  กรอกข้ อมูลระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ (e-Profile) หากไม่กรอกข้ อมูลระเบียนประวัติฯ นักศึกษาจะไม่ได้ รับรหั สประจําตัวนักศึกษา และไม่สามารถขึ นทะเบียนเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที ๒๙-๓๐ พ.ค.๕๖ ได้  ลงทะเบียนเรียนออนไลน์โดยดาวน์โหลดใบรับรองการชําระเงิน (Invoice) ค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ วนําไป ชําระเงินที ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทัวประเทศ หากนั กศึกษา ไม่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ จะถือว่าสละสิ ทธิ การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลั ยมหิ ดล ๑๘ ๘ เม.ย.๕๖ นักเรียนส่งหลักฐานการจบการศึกษาชั นมัธยมปลายพร้ อม GPA (๖ ภาคการศึกษา) ไปยังส่วนงานที มีสิทธิ เข้ าศึกษา หากส่งไม่ทันตามกํ าหนด ให้ แจ้ งขอผ่อนผันไปยังส่วนงานนั นๆ ก่อนวันที ๘ เม.ย.๕๖ และเมือทราบผลให้ จัดส่งทันที หมายเหตุ ผู ้ ที จบการศึกษาที ได้ คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที หลักสูตรกํ าหนด จะหมดสิทธิ เข้ าศึกษา ทังนี มหาวิทยาลัย จะคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาที ชําระไว้ ให้ ๑๙ ๒๙-๓๐ พ.ค.๕๖ ผู ้ มีสิทธิ เข้ าศึกษาที ลงทะเบียนออนไลน์และชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ ว ให้ ไปขึ นทะเบียนเป็ นนักศึกษาด้ วย ตนเองที มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (พร้ อมกับ กสพท.และแอดมิชชัน) ๒๐ ๓๑ พ.ค.๕๖ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ๒๑ ๓ มิ.ย.๕๖ เปิ ดภาคการศึกษาที ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๖

×