Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rapport omgevingsanalyse

1,003 views

Published on

Rapport omgevingsanalyse [BOOZ]t

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rapport omgevingsanalyse

 1. 1. 1
 2. 2. 2Inhoud1. Bevolkingsgegevens ........................................................................................................ 51.1 Inwoners en bevolkingsdichtheid................................................................................... 61.2 Samenstelling van de bevolking naar leeftijd .................................................................. 61.2.1 Algemeen ............................................................................................................. 61.2.2 0-17 jarigen.......................................................................................................... 91.2.3 18-59 jarigen.......................................................................................................121.2.4 60-plussers..........................................................................................................141.3 Bevolkingsprognoses ..................................................................................................171.4 Nationaliteit...............................................................................................................181.4.1 Algemeen ............................................................................................................181.4.2 Niet-Belgen naar HDI............................................................................................181.4.3 Niet-Belgen naar continent van afkomst ..................................................................191.4.4 Niet-Belgen afkomstig uit Europa ...........................................................................191.5 Verhuismobiliteit & migratie.........................................................................................201.5.1 Mobiliteit .............................................................................................................201.5.2 Immigratie...........................................................................................................201.5.3 Emigratie ............................................................................................................211.5.4 Migratiesaldo .......................................................................................................231.5.5 Verhuismobiliteit naar leeftijd.................................................................................232. Gezinsgegevens .............................................................................................................292.1 Gezinssamenstelling...................................................................................................292.2 Alleenstaanden naar leeftijd ........................................................................................322.2.1 Algemeen Knokke-Heist ........................................................................................322.2.2 18-59 jarige alleenstaanden...................................................................................322.2.3 60-79 jarige alleenstaanden...................................................................................332.2.4 80-plus alleenstaanden .........................................................................................333. Socio-economisch profiel van de bevolking.........................................................................343.1 Zorgverzekering.........................................................................................................343.2 Rechthebbenden op een tegemoetkoming voor personen met een handicap ......................353.2.1 Totaal aantal gerechtigden.....................................................................................363.2.2 Gerechtigden op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden .................................363.3 Budgetmeters............................................................................................................373.4 Aantal LAC-zittingen en dossiers ..................................................................................403.5 Leefloners+equivalent leefloon ....................................................................................403.6 Vlaamse Huursubsidie.................................................................................................433.7 Werkzoekenden .........................................................................................................44
 3. 3. 33.7.1 Algemeen ............................................................................................................443.7.2 Werkzoekenden naar leeftijd..................................................................................443.7.3 Werkzoekenden naar werkloosheidsduur .................................................................453.7.4 Werkzoekenden naar opleidingsniveau ....................................................................463.7.5 Werkzoekenden naar nationaliteit...........................................................................473.8 Sectoren van tewerkstelling ........................................................................................484. Huisvesting ....................................................................................................................494.1 Aantal en type woongelegenheden ...............................................................................504.2 Kadastraal inkomen....................................................................................................524.3 Bouwjaar van de woningen..........................................................................................534.4 Grootte van de woning ...............................................................................................544.5 Voorzieningen in de woning.........................................................................................554.6 Tweede verblijven......................................................................................................564.7 Leegstand .................................................................................................................574.8 Sociaal huurpatrimonium ............................................................................................581. Bevolkingsgegevens .......................................................................................................641.1 Inwoners per wijk ......................................................................................................651.2 Samenstelling van de bevolking ...................................................................................661.2.1 Algemeen ............................................................................................................661.2.2 0-17 jarigen.........................................................................................................711.2.3 18-59 jarigen.......................................................................................................731.2.4 60-plussers..........................................................................................................771.3 Nationaliteit...............................................................................................................802. Gezinsgegevens..............................................................................................................812.1 Gezinssamenstelling...................................................................................................822.2 Alleenstaanden per leeftijd ..........................................................................................862.2.1 18-59 jarige alleenstaanden...................................................................................862.2.2 60-79 jarige alleenstaanden...................................................................................872.2.3 80-plus alleenstaanden .........................................................................................883. Werkzoekenden..............................................................................................................903.1 Algemeen..................................................................................................................903.2 Werkzoekenden naar leeftijd .......................................................................................913.3 Werkzoekenden naar werkloosheidsduur .......................................................................923.4 Werkzoekenden naar opleidingsniveau..........................................................................923.5 Werkzoekenden naar nationaliteit.................................................................................93Bijlage .................................................................................................................................………..94
 4. 4. 4InleidingDeze omgevingsanalyse bekijkt Knokke-Heist op 2 niveaus:1) Knokke-Heist wordt vergeleken met volgende gemeenten en regio’s: Koksijde; Damme;Oostkust (De Haan, Blankenberge, Zeebrugge en Knokke-Heist); Centrumsteden (Oostende;Brugge; Roeselare en Kortrijk) en tot slot met West-Vlaanderen. Wat de Oostkust betreft, ishet voor een aantal indicatoren onmogelijk om gegevens voor Zeebrugge afzonderlijk teverkrijgen. In deze gevallen omvat de Oostkust enkel de gemeenten Blankenberge, De Haanen Knokke-Heist. Desgevallend wordt dit steeds uitdrukkelijk vermeld.2) De verschillende wijken van Knokke-Heist worden bekeken. Hiervoor werd de gemeenteopgedeeld in 9 wijken: Heist, Heist Zuid (=Heulebrug+Oostwinkel+Laguna Beach),Ramskapelle, Landelijke gebieden, Westkapelle (+ ’ t Walletje), Duinbergen (+Duinenwater),Knokke centrum, Zoute en Oud-Knokke.
 5. 5. 5Knokke-Heist gesitueerd1. BevolkingsgegevensNaam Omschrijving BronTotale bevolking Totaal aantal inwoners(zonder wachtregister)Rijksregister (01.01.2011)Bevolkingsdichtheid Totaal aantal inwoners/ km² Rijksregister (01.01.2011)0-17 jarigen Aantal 0-17 jarigen op de totale bevolking Rijksregister (01.01.2011)18-59 jarigen Aantal 18-59 jarigen op de totale bevolking Rijksregister (01.01.2011)60-plussers Aantal 60-plus op de totale bevolking Rijksregister (01.01.2011)Belg Aantal Belgen op de totale bevolking(inclusief wachtregister)Rijksregister (01.01.2011)Hoog HDI1Aantal niet-Belgen afkomstig uit een landmet een zeer hoog tot hoog HDI op hettotaal aantal niet-BelgenRijksregister (01.01.2011)Laag en gemiddeld HDI Aantal niet-Belgen afkomstig uit een landmet een laag tot gemiddeld HDI op hettotaal aantal niet-BelgenRijksregister (01.01.2011)Migratie Aantal personen dat op 01.01.2010 op eenander adres woonde dan op 01.01.2011Rijksregister (01.01.2011)1De Human Development Index is een samenvattende maat voor de menselijke ontwikkeling. Het wil degemiddelde realisatie in een land meten van:• een lang en gezond leven (uitgedrukt door de levensverwachting bij de geboorte);• het kennisniveau (uitgedrukt door de graad van geletterdheid bij volwassenen en de scholarisatiegraad);• een treffelijke levensstandaard (uitgedrukt door het BBP per hoofd).Uit deze drie deelindicatoren wordt een samengestelde index geconstrueerd. Dit is de Human DevelopmentIndex, of HDI. Sinds 2011 worden de landen op basis van hun score op deze index ingedeeld in 4 groepen: zeerhoge HDI, hoge HDI, medium HDI en lage HDI. Voor een overzicht van de landen en hun score:http://hdr.undp.org/en/statistics/. België staat in 2011 op de 18deplaats en behoort hiermee tot de landen meteen zeer hoge HDI (0,886).
 6. 6. 61.1 Inwoners en bevolkingsdichtheidInwoners oppervlakte in km² Inwoners/km²Knokke-Heist 33.944 56,4 602Koksijde 21.923 44,0 498Damme 10.856 89,5 121Oostkust 69.460 126,8 548Centrumsteden 318.319 315,9 1.008West-Vlaanderen 1.162.630 3144,3 370Op 01.01.2011 telt Knokke-Heist 33.944 inwoners. Gemiddeld komt dit neer op 602 inwoners/km².Knokke-Heist is hiermee dichter bevolkt dan Damme (121 inw/km²), Koksijde (498 inw/km²), deOostkust (548 inw/km²) en West-Vlaanderen (370 inw/km²). Enkel de centrumsteden hebben eenhogere bevolkingsdichtheid met 1.008 inwoners/km².1.2 Samenstelling van de bevolking naar leeftijd1.2.1 Algemeen0-17 jarigen 18-59 jarigen 60-79 jarigen 80-plus Internevergrijzingaantal % aantal % aantal % aantal %Knokke-Heist 4.485 13,2 16.270 47,9 10.381 30,6 2.808 8,3 21,3Koksijde 2.655 12,1 10.269 46,8 7.448 34,0 1.551 7,1 17,2Damme 1.997 18,4 6.139 56,5 2.083 19,2 637 5,9 23,4Oostkust 9.567 13,8 34.548 49,7 20.144 29,0 5.201 7,5 20,5Centrumsteden 56.259 17,7 172.063 54,1 69.019 21,7 20.978 6,6 23,3West-Vlaanderen215.408 18,5 630.430 54,2 247.059 21,3 69.733 6,0 22,0Onderstaande grafiek geeft weer in welke mate Knokke-Heist afwijkt van de overige regio’s. Hiertoewerd het betreffende percentage van Knokke-Heist telkens gelijkgesteld aan 100. Op de grafiekwordt dit voorgesteld door de oranje lijn. Indien een regio lager scoort dan Knokke-Heist dan komthet balkje van deze regio onder de oranje lijn te liggen. Scoort de regio hoger dan Knokke-Heist dankomt het balkje boven de oranje lijn te liggen.
 7. 7. 7Knokke-Heist telt op 01.01.2011 4.485 0-17 jarigen. Dit komt neer op 13,2% van de totale bevolking.Met 13,2% 0-17 jarigen wijkt Knokke-Heist hiermee niet sterk af van het gemiddelde voor deOostkust (13,8%). Knokke-Heist heeft een hoger aandeel 0-17 jarigen dan Koksijde (12,1%). Tenopzichte van Damme (18,4%), de centrumsteden (17,7%) en West-Vlaanderen (18,5%) ligt hetaandeel jongeren in Knokke-Heist wel een stuk lager.Op 01.01.2011 telt Knokke-Heist 16.270 personen tussen de 18 en 59 jaar. Uitgedrukt in percentageskomt dit neer op 47,9% van de totale bevolking. Enkel Koksijde heeft met 46,8% 18-59 jarigen eenlager aandeel dan Knokke-Heist. De Oostkust heeft gemiddeld 49,7% 18-59 jarigen en scoort hiermeehoger dan Knokke-Heist (47,9%). Voor de centrumsteden en West-Vlaanderen maken de 18-59jarigen zelfs meer dan de helft van de populatie uit (54%).Voor de 60-79 jarigen zien we een ander resultaat. De 10.381 60-79 jarigen zijn in Knokke-Heist goedvoor 30,6% van de totale bevolking. Hiermee heeft Knokke-Heist een lager aandeel 60-79 jarigen danKoksijde (34%) maar een hoger aandeel dan de overige regio’s.Wat de 80-plussers betreft, scoort Knokke-Heist met 8,3% het hoogst. Gemiddeld genomen heeft deOostkust 7,5% 80-plussers, de centrumsteden 6,6% en West-Vlaanderen 6%.De interne vergrijzing zou als maat voor zorgbehoevendheid kunnen dienen voor de ouderepopulatie aangezien zij de verhouding weergeeft van het aantal 80-plussers op het aantal 60-plussers. Knokke-Heist mag dan globaal genomen een oudere populatie hebben dan de overigeregio’s, met uitzondering van Koksijde, de interne vergrijzing ligt er daarom niet per definitie hoger.Concreet betekent de interne vergrijzingsgraad voor Knokke-Heist dat er 21 80-plussers wonen per100 60-plussers. Voor de Oostkust ligt dit aantal iets lager (20,5). De centrumsteden en West-Vlaanderen hebben daarentegen, ondanks een iets jongere populatie, toch een hogere internevergrijzing dan Knokke-Heist.Koksijde valt hier wel op: deze gemeente heeft met een interne vergrijzingsgraad van 17 80-plussersper 100 60-plussers een duidelijk lager aandeel oudere senioren binnen de seniorenpopulatie. Hethoger aandeel 60-plussers in Koksijde (41%) bestaat dus vooral uit jongere senioren.0204060801001201401600-17 jarigen 18-59 jarigen 60-plus 80-plusLeeftijdsverdeling van de bevolkingKoksijdeDammeOostkustCentrumstedenWest-VlaanderenKnokke-Heist
 8. 8. 8Evolutie 2002-2011De grafiek laat zien hoe het aandeel van elke leeftijdsgroep in de totale bevolking evolueerde inKnokke-Heist.De grafiek laat zien dat zowel het aandeel 0-17 jarigen als het aandeel 18-59 jarigen jaarlijks afneemtin Knokke-Heist. De 60-79 jarigen en de 80-plussers nemen daarentegen steeds een grotere plaats inbinnen de totale populatie. Ook de interne vergrijzing steeg voor de periode 2002-2011 watbijkomend wijst op een steeds ouder wordende seniorenpopulatie.Onderstaande tabel geeft de evolutie in absolute aantallen. De groei-index geeft weer of er sprake isvan een stijging (index boven 100) of daling (index onder 100).Totalebevolking0-17jarigen18-59jarigen60-79jarigen80-plusKnokke-Heist 101,5 82,5 92,9 119,2 155,8Koksijde 108,4 81,6 96,0 139,5 165,9Damme 98,3 83,4 98,5 103,1 161,3Oostkust 104,1 85,5 96,9 121,8 155,7Centrumsteden 101,5 94,8 98,8 105,3 144,4West-Vlaanderen 102,7 94,4 99,9 109,2 149,4Voor de 0-17 jarigen zien we in Knokke-Heist een daling van 17,5% tussen 2002 en 2011.Vergelijken we met de overige regio’s dan stellen we vast dat enkel Koksijde een nog grotere dalingkende van het aantal 0-17 jarigen (18,4%). Voor de Oostkust bedraagt de daling van de 0-17 jarigengemiddeld 14,5% (t.o.v. 17,5% voor Knokke-Heist). In West-Vlaanderen en de centrumsteden is deafname van het aantal jongeren duidelijk een stuk geringer (6% à 7%).Wat de 18-59 jarigen betreft, is de daling het grootst in Knokke-Heist (7,1%). Voor Koksijde en deOostkust gaat het om een daling van 3% à 4%. Damme en de centrumsteden kenden een afname van1% à 2% en in de provincie-West-Vlaanderen zien we nagenoeg een status quo.01020304050602002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011PercentageEvolutie bevolking naar leeftijd Knokke-Heist0-17 jarigen18-59 jarigen60-79 jarigen80-plussersInterne vergrijzing
 9. 9. 9Voor de oudere populatie zien we in elke regio een toename en dit zowel voor de 60-79 jarigen alsvoor de 80-plussers. In Knokke-Heist nam het aantal 60-79 jarigen tussen 2002 en 2011 met 19,2%toe. Het aantal 80-plussers nam met 55,8% toe. De opmerkelijk grotere procentuele toename van de80-plussers dan de 60-79 jarigen is enerzijds te wijten aan de lagere absolute aantallen voor de 80-plussers waardoor procentuele verschillen gemakkelijker worden uitvergroot. Maar als we de grafiekbekijken, dan stellen we vast dat de curve voor de 80-plussers toch iets sneller stijgt dan deze voorde 60-79 jarigen. Met andere woorden: de 80-plussers nemen effectief een steeds grotere plaats inbinnen de totale populatie. En dit resulteert uiteindelijk in een groter wordende interne vergrijzing.In wat volgt gaan we dieper in op elke leeftijdsgroep. Concreet gaat het om volgende groepen:de 0-17 jarigen, de 18-59 jarigen en de 60-plussers.1.2.2 0-17 jarigenAls we het aantal 0-17 jarigen gelijkstellen aan 100% en er van uitgaan dat elk levensjaar een evengroot aandeel inneemt in de totale populatie dan verwachten we een verdeling als volgt: 16,7% 0-2jarigen, 50% 3-11 jarigen en 33,3 12-17 jarigen. Door vervolgens de werkelijke percentages te gaanvergelijken met deze theoretische stellingname kunnen we deze percentages beter interpreteren.0-2 jaar 3-11 jaar 12-17 jaaraantal % aantal % aantal %Knokke-Heist 587 13,1 2.016 44,9 1.882 42,0Koksijde 370 13,9 1.217 45,8 1.068 40,2Damme 277 13,9 980 49,1 740 37,1Oostkust 1.400 14,6 4.372 45,7 3.795 39,7Centrumsteden 9.518 16,9 26.746 47,5 19.995 35,5West-Vlaanderen 35.624 16,5 102.903 47,8 76.881 35,7Theoretisch aandeel 16,7 50,0 33,3Op 01.01.2011 telt Knokke-Heist 587 0-2 jarigen. Dit komt neer op 13,1% van alle 0-17 jarigen. Zoalshierboven beschreven kunnen we theoretisch 16,7% 0-2 jarigen verwachten. Dit betekent dus dathet aandeel 0-2 jarigen onder de jeugdige populatie in Knokke-Heist eerder laag te noemen is.Wat de 3-11 jarigen betreft, laat de tabel zien dat met 44,9% deze groep het grootste aandeel teltbinnen de 0-17 jarigen. Voor Knokke-Heist gaat het concreet om 2.016 3-11 jarigen. Rekeninghoudend met het feit dat deze groep in aantal levensjaren tevens de grootste is, is dit dus geenopmerkelijk gegeven. Maar ondanks het feit dat de 3-11 jarigen de grootste groep uitmaken, kan ditgegeven gerelativeerd worden als we het plaatsen tegenover het theoretisch verwacht percentagevan 50%. In dit opzicht heeft Knokke-Heist dan eerder een gering aandeel 3-11 jarigen.Binnen de groep 0-17 jarigen is er tenslotte nog de laatste leeftijdscategorie van 12-17 jarigen. Op01.01.2011 telt Knokke-Heist 1.882 12-17 jarigen. Uitgedrukt in percentages komt dit neer op 42%
 10. 10. 10van alle 0-17 jarigen. In tegenstelling tot de jongere kinderen, stellen we hier vast dat Knokke-Heisteen hoger aandeel 12-17 jarigen telt dan theoretisch aangenomen kon worden (33,3%).Vergelijken we het aandeel 0-2 jarigen in Knokke-Heist met de overige regio’s dan stellen we vastdat Knokke-Heist eerder gekenmerkt wordt door een lager aandeel 0-2 jarigen. De grafiek laat ziendat de overige regio’s allen een hoger aandeel 0-2 jarigen hebben. Maar merken we wel op dat enkelde centrumsteden en West-Vlaanderen een hoger aandeel 0-2 jarigen kennen dan het verwachtetheoretisch aandeel.Ook hier, net zoals bij de 0-2 jarigen, laat de grafiek zien dat Knokke-Heist een lager aandeel 3-11jarigen telt dan de overige regio’s. Merken we wel op dat het aandeel 3-11 jarigen in elke andereregio, uitgezonderd Damme, eveneens eerder aan de lage kant ligt als we dit plaatsen tegenover onstheoretisch verwacht aandeel.Voor alle regio’s zien we dat het aandeel 12-17 jarigen steeds hoger ligt dan de verwachte 33,3%.Toch kunnen we stellen dat Knokke-Heist een hoger aandeel 12-17 jarigen heeft dan de overigeregio’s. Dit is duidelijk te zien op bovenstaande grafiek.Evolutie 2002-2011De grafiek laat zien hoe het aandeel van elke leeftijdsgroep in de totale bevolking evolueerde inKnokke-Heist.0204060801001201400-2 jaar 3-11 jaar 12-17 jaarLeeftijdsverdeling 0-17 jarigenKoksijdeDammeOostkustCentrumstedenWest-VlaanderenKnokke-Heist
 11. 11. 11Eerder zagen we reeds dat het aantal 0-17 jarigen de grootste daling kende van alle leeftijdsgroepen.Tussen 2002 en 2011 betrof het een daling van 17,5%. Uit bovenstaande grafiek kunnen we echterafleiden dat deze dalende trend niet opgaat voor alle subcategorieën binnen de jongerenpopulatie.Zowel het percentage 0-2 jarigen als 3-11 jarigen nam in Knokke-Heist af. Het aandeel 12-17 jarigenkende daarentegen echter een duidelijke toename waardoor deze leeftijdsgroep een steedsomvangrijkere groep is geworden binnen de totale populatie.Onderstaande tabel geeft de evolutie in absolute aantallen. De groei-index geeft weer of er sprake isvan een stijging (index boven 100) of daling (index onder 100).0-2jarigen3-11jarigen12-17jarigenKnokke-Heist 72,1 72,0 103,3Koksijde 93,4 74,4 87,4Damme 90,5 83,8 80,4Oostkust 87,6 77,1 96,9Centrumsteden 107,3 89,4 97,1West-Vlaanderen 107,2 88,6 97,4In Knokke-Heist nam het aantal 0-2 jarigen tussen 2002 en 2011 met bijna 28% af. De dalende trendvan het aantal 0-2 jarigen zien we eveneens in Koksijde, Damme en de Oostkust maar deze is telkensminder groot dan in Knokke-Heist. Voor de centrumsteden en West-Vlaanderen zien we eentoename van het aantal 0-2 jarigen.De 3-11 jarigen namen in Knokke-Heist eveneens met 28% af. Maar ook voor deze leeftijdsgroepstellen we vast dat deze daling groter is in Knokke-Heist (28%) dan in de overige regio’s. Gemiddeldgenomen voor de Oostkust bedraagt de afname van de 3-11 jarigen bijna 23%. Voor decentrumsteden is dit 10,6% en voor West-Vlaanderen 11,4%.Tot slot zien we dat de toename van het aantal 12-17 jarigen in Knokke-Heist geen algemenetendens is. Voor de overige regio’s zien we namelijk een duidelijke afname van het aantal 12-17jarigen tussen 2002 en 2011.0,010,020,030,040,050,060,02002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011PecentageEvolutie 0-17 jarigen0-2 jarigen3-11 jarigen12- 17 jarigen
 12. 12. 121.2.3 18-59 jarigenAls we het aantal 18-59 jarigen gelijkstellen aan 100% en er van uitgaan dat elk levensjaar een evengroot aandeel inneemt in de totale populatie dan verwachten we een verdeling als volgt: 17,1% 18-24 jarigen; 58,5% 25-49 jarigen en 24,4% 50-59 jarigen.18-24 jaar 25-49 jaar 50-59 jaaraantal % aantal % aantal %Knokke-Heist 2.229 13,7 8.856 54,4 5.185 31,9Koksijde 1.555 15,1 5.169 50,3 3.545 34,5Damme 1.002 16,3 3.332 54,3 1.805 29,4Oostkust 4.788 13,9 18.860 54,6 10.900 31,6Centrumsteden 26.656 15,5 100.976 58,7 44.431 25,8West-Vlaanderen 97.042 15,4 372.371 59,1 161.017 25,5Theoretisch aandeel 17,1 58,5 24,4Op 01.01.2011 telt Knokke-Heist 2.229 18-24 jarigen. Dit is 13,7% van alle 18-59 jarigen. Volgens hettheoretisch model verwachten we binnen deze leeftijdsgroep 17,1% 18-24 jarigen. Met 13,7% scoortKnokke-Heist hier dus eerder laag. Ook voor de andere regio’s zien we dat het aantal 18-24 jarigensteeds lager ligt dan de verwachte 17,1%.Ook het aandeel 25-49 jarigen ligt met 54,4% lager dan theoretisch verwacht (58,5%). In absoluteaantallen gaat het om 8.856 personen. Enkel voor de centrumsteden en West-Vlaanderen zien wedat het aandeel 25-49 jarigen wel net iets hoger ligt dan het theoretisch percentage (resp.58,7% en59,1%).Tot slot zien we dat het aandeel 50-59 jarigen hoger ligt dan verwacht (31,9% t.o.v. 24,4%). Op01.01.2011 telt Knokke-Heist 5.185 50-59 jarigen. Ook voor de overige regio’s zien we dat hetaandeel 50-59 jarigen steeds hoger ligt dan de verwachte 24,4%.Merken we nog op dat het aandeel 50-59 jarigen met 32% een stuk hoger ligt dan het aandeel 18-24jarigen (13,7%). Dit gegeven kan interessant zijn, gegeven het feit dat de 50-59 jarigen binnenettelijke jaren de arbeidsmarkt zullen verlaten en dat de uitstroom van potentieel werkenden duseen aanzienlijk stuk hoger zal liggen dan de instroom van potentieel nieuwe arbeidskrachten.
 13. 13. 13Knokke-Heist heeft een lager aandeel 18-24 jarigen dan de overige regio’s. Enkel het aandeel van deOostkust benadert met 13,9% zeer dicht het percentage voor Knokke-Heist.De Oostkust en Damme hebben ongeveer een even groot aandeel 25-49 jarigen als Knokke-Heist. InKoksijde ligt het aandeel 25-49 jarigen met 50,3% duidelijk een stuk lager en de centrumsteden enWest-Vlaanderen hebben een hoger aandeel 25-49 jarigen dan Knokke-Heist.Vergelijken we de 31,9% 50-59 jarigen in Knokke-Heist met de percentages uit de andere regio’s, danzien we dat Knokke-Heist doorgaans een hoger aandeel 50-59 jarigen telt. Enkel Koksijde heeft met34,5% een hoger aandeel 50-59 jarigen.Globaal genomen zien we dat de leeftijdsverdeling van de 18-49 jarigen in Knokke-Heist zeer dichtdeze van de Oostkust benadert.Evolutie 2002-2011De grafiek laat zien hoe het aandeel van elke leeftijdsgroep in de totale bevolking evolueerde inKnokke-Heist.02040608010012014018-24 jaar 25-49 jaar 50-59 jaarLeeftijdsverdeling 18-59 jarigenKoksijdeDammeOostkustCentrumstedenWest-VlaanderenKnokke-Heist0,010,020,030,040,050,060,070,02002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011PercentageEvolutie 18-59 jarigen18-24 jaar25-49 jaar50-59 jaar
 14. 14. 14Globaal genomen nam het aantal 18-59 jarigen met 7,1% af tussen 2002 en 2011. Net zoals bij de0-17 jarigen zien we dat deze daling zich niet voordeed voor elke leeftijdscategorie binnen dezegroep. De grafiek laat zien dat het aandeel 18-24 jarigen geleidelijk aan steeg over de afgelopen 10jaar. Ook voor de 50-59 jarigen zien we een gestage toename van het aandeel binnen de totalepopulatie. De 25-49 jarigen kenden daarentegen een vrij grote daling.Onderstaande tabel geeft de evolutie in absolute aantallen. De groei-index geeft weer of er sprake isvan een stijging (index boven 100) of daling (index onder 100).18-24jarigen25-49jarigen50-59jarigenKnokke-Heist 106,7 83,1 109,0Koksijde 100,1 86,4 112,1Damme 102,0 83,7 142,2Oostkust 104,4 87,4 115,0Centrumsteden 100,3 93,2 113,2West-Vlaanderen 100,6 94,6 114,1De groei-indexen voor de 18-24 jarigen geven een toename aan voor deze leeftijdsgroep en dit voorelke regio. In Knokke-Heist is de toename van het aantal 18-24 jarigen met 6,7% evenwel het hoogst.Gemiddeld genomen vinden we voor de Oostkust een toename van 4,4% en voor Damme 2%.Koksijde, de centrumsteden en West-Vlaanderen kenden eerder in geringe mate een toename vanhet aantal 18-24 jarigen.In tegenstelling tot de 18-24 jarigen neemt het aantal 25-49 jarigen binnen elke regio duidelijk af.Voor Knokke-Heist gaat het om een daling van 16,9%. Hiermee is de afname van het aantal 25-49jarigen in Knokke-Heist het grootst in vergelijking met de overige regio’s.Tot slot zien we eveneens een toename van het aantal 50-59 jarigen. Tussen 2002 en 2011 nam hetaantal 50-59 jarigen in Knokke-Heist met 9% toe. Deze toename is wel geringer dan in de overigeregio’s waar de groei-index tussen de 112 en 115 ligt. Damme springt hier wel in het oog met eentoename van 42% 50-59 jarigen. In absolute aantallen gaat het in Damme toch over een reëletoename van meer dan 500 50-59 jarigen.1.2.4 60-plussersHet berekenen van een theoretisch verwachte waarde op basis van het aantal levensjaren binnenelke leeftijdscategorie heeft hier minder zin omwille van de steeds groter wordende sterftekansnaarmate de leeftijd toeneemt. Het spreekt dus voor zich dat het percentage 60-69-jarigen hoger zalliggen dan het percentage 80-89 jarigen ondanks het feit dat beide 10 levensjaren bestrijken.
 15. 15. 1560-69 jaar 70-79 jaar 80-89 jaar 90 -plusaantal % aantal % aantal % aantal %Knokke-Heist 5.817 44,1 4.564 34,6 2.468 18,7 340 2,6Koksijde 4.539 50,4 2.909 32,3 1.374 15,3 177 2,0Damme 1.110 40,8 973 35,8 554 20,4 83 3,1Oostkust 11.460 45,2 8.684 34,3 4.578 18,1 623 2,5Centrumsteden 37.252 41,4 31.767 35,3 18.253 20,3 2.725 3,0West-Vlaanderen 136.893 43,2 110.166 34,8 61.294 19,3 8.439 2,7Eerder zagen we reeds dat Knokke-Heist gekenmerkt wordt door een oudere populatie. Het aandeel60-plussers ligt in Knokke-Heist hoger dan in de andere regio’s (uitgezonderd in Koksijde).Wat we hier willen nagaan is hoe het zit met de verdeling ‘jongere’ en ‘oudere’ senioren binnen detotale seniorenpopulatie.44,1% van de senioren (i.e. 60-plussers) in Knokke-Heist is tussen de 60-69 jaar. In absolute aantallengaat het om 5.817 60-69 jarigen. Voor de 70-79 jarigen zien we dat dit in Knokke-Heist om 34,6% vande senioren gaat. De 80-89 jarigen maken nog 18,7% van de seniorenpopulatie uit en de 90-plussers2,6%.Het aandeel 60-69 jarigen ligt in Knokke-Heist hoger dan in Damme en de centrumsteden en lagerdan in Koksijde. Het verschil met de Oostkust en West-Vlaanderen is minder uitgesproken.Voor de 70-79 jarigen is het verschil met de andere regio’s minder uitgesproken dan bij de 60-69jarigen. Knokke-Heist heeft duidelijk een hoger aandeel 70-79 jarigen dan Koksijde en een iets lageraandeel dan Damme en de centrumsteden. De Oostkust en West-Vlaanderen benaderen zeer dichtde waarde van Knokke-Heist.Voor de 80-89 jarigen en voor de 90-plussers zien we dan wel weer grotere regionale verschillen. Hetaandeel in Knokke-Heist ligt telkens hoger dan in Koksijde en de Oostkust maar lager dan in Damme,de centrumsteden en West-Vlaanderen.02040608010012014060-69 jaar 70-79 jaar 80-89 jaar 90-plusLeeftijdsverdeling 60-plussersKoksijdeDammeOostkustCentrumstedenWest-VlaanderenKnokke-Heist
 16. 16. 16Evolutie 2002-2011De grafiek laat zien hoe het aandeel van elke leeftijdsgroep in de totale bevolking evolueerde inKnokke-Heist.Globaal genomen nam het aantal 60-79 jarigen en het aantal 80-plussers toe in Knokke-Heist. Kijkenwe naar de grafiek dan zien we echter dat ondanks de toename van het aantal 60-79 jarigen, zowelde 60-69 jarigen als de 70-79 jarigen een steeds kleiner wordende groep binnen de totaleseniorenpopulatie zijn gaan uitmaken. De 80-89 jarigen zijn daarentegen een groeiende groep binnende ouderenbevolking. Het aandeel 90-plussers bleef min of meer constant.Onderstaande tabel geeft de evolutie in absolute aantallen. De groei-index geeft weer of er sprake isvan een stijging (index boven 100) of daling (index onder 100).60-69jarigen70-79jarigen80-89jarigen90-plusKnokke-Heist 122,6 115,1 161,7 123,2Koksijde 154,0 121,7 171,1 134,1Damme 98,0 109,7 177,6 100,0Oostkust 126,5 116,2 161,3 123,9Centrumsteden 105,4 105,1 149,6 117,4West-Vlaanderen 110,6 107,5 156,8 111,4De 60-79 jarigen stegen gemiddeld met 19,2%. Bovenstaande tabel toont dat de 60-69 jarigen ietssneller stegen namelijk met 22,6% dan de 70-79 jarigen die met 15% toenamen.Voor de 80-plussers zien we het volgende: ook deze categorie nam in absolute aantallen duidelijk toetussen 2002 en 2011. Het aantal 80-89 jarigen nam met 61% toe en het aantal 90-plussers met 23%.De forse stijging van het aantal 80-89 jarigen (+942 personen) zorgt ervoor dat deze leeftijdsgroepeen steeds groter aandeel krijgt binnen de totale seniorenpopulatie.0,05,010,015,020,025,030,035,040,045,050,02002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011PercentageEvolutie 60-plussers60-69 jaar70-79 jaar80-89 jaar90-plus
 17. 17. 171.3 BevolkingsprognosesBovenstaande prognoses zijn de prognoses opgemaakt in het kader van het DC-Noise project. Dezeprognoses werden opgemaakt op regio-niveau (vb. RESOC of kustregio). Het maken van prognosesop gemeenteniveau levert vaak te onbetrouwbare resultaten op. Meerdere factoren beïnvloeden deloop van een bevolking (inwijkingen, uitwijkingen, geboortes en sterftes). Door de kleinere absoluteaantallen op gemeenteniveau kan het verkeerd inschatten van een van deze factoren sneller leidentot foutieve voorspellingen. Omwille van deze reden worden dan ook geen voorspellingen gemaaktvoor Knokke-Heist.Uit de grafiek kunnen we vaststellen dat de bevolking globaal genomen zal vergrijzing. Voor de 65-79jarigen zien we duidelijk een toename van het aandeel in de totale bevolking (paarse lijn). Ook de 80-plussers zullen volgens de prognose jaarlijks een groter deel uitmaken van de bevolking. Opvallend isde aanzienlijke daling van het aandeel actieven in de bevolking: de 25-64 jarigen. Maar ook hetjongere segment van de bevolking zal verder dalen en dit zowel voor de 0-17 jarigen als voor de 18-24 jarigen. Concreet betekent dit dus dat het aandeel niet actieven (jong &oud) groter wordt en hetaandeel actieven kleiner.01020304050602007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025PercentageBevolkingsprognoses kustregio0-1718-2425-6465-7980+
 18. 18. 181.4 Nationaliteit1.4.1 AlgemeenBelg Niet-BelgAantal % Aantal %Knokke-Heist 32.220 94,7 1.791 5,3Koksijde 21.200 96,4 782 3,6Damme 10.676 98,3 181 1,7Oostkust 66.447 95,5 3.140 4,5Centrumsteden 304.722 95,0 16.005 5,0West-Vlaanderen 1.128.883 96,7 38.809 3,3Op 01.01.2011 telt Knokke-Heist 1.791 niet-Belgen. Dit komt neer op 5,3% van de bevolking.Hiermee heeft Knokke-Heist een hoger aandeel niet-Belgen dan de overige beschouwde regio’s. Metgemiddeld 5% niet-Belgen benaderen de centrumsteden het dichtst het aandeel niet-Belgen inKnokke-Heist. De Oostkust heeft gemiddeld 4,5% niet-Belgen en West-Vlaanderen 3,3%.1.4.2 Niet-Belgen naar HDIHoog HDI Laag HDIAantal % Aantal %Knokke-Heist 1.436 80,2 312 17,4Koksijde 683 87,3 81 10,4Damme 165 91,2 15 8,3Oostkust 2.562 81,6 514 16,4Centrumsteden 11.143 69,6 4.010 25,1West-Vlaanderen 29.131 75,1 7.902 20,4In Knokke-Heist is 80% van de niet-Belgen afkomstig uit een land met hoog tot zeer hoog HDI. Invergelijking met de centrumsteden en het West-Vlaams gemiddelde ligt dit aandeel in Knokke-Heisthoger. De Oostkustgemeenten tellen gemiddeld 81,6% niet-Belgen uit een land met een hoog HDI.Knokke-Heist scoort hier dus net iets onder met 80%. Ook in vergelijking met Koksijde (87%) enDamme (91%) heeft Knokke-Heist een lager aandeel niet-Belgen met een hoog HDI.
 19. 19. 191.4.3 Niet-Belgen naar continent van afkomstAantal PercentageAfrika 131 7,3Azië 240 13,4Europa 1.375 76,8Midden-Amerika 2 0,1Noord-Amerika 20 1,1Oceanië 5 0,3Zuid-Amerika 15 0,8Niet-Belg 1.791 100,0Een andere manier om de niet-Belgen te bekijken is deze in te delen naar het continent van het landvan herkomst. 76,8% van de niet-Belgen in Knokke-Heist komt uit een Europees land. 13,4% is vanAziatische oorsprong en 7% komt uit een Afrikaans land.1.4.4 Niet-Belgen afkomstig uit EuropaAantal %Nederland 512 37,2Roemenië 163 11,9Frankrijk 161 11,7Polen 130 9,5Italië 68 4,9Duitsland 67 4,9Groot-Brittannië 65 4,7Portugal 52 3,8Kosovo 30 2,2Spanje 19 1,4Albanië 13 0,9Oekraïne 12 0,9Rusland 12 0,9Zwitserland 10 0,7Een verdere opsplitsing van de Europese niet-Belgen toont dat 37% uit het buurland Nederlandkomt. Daarnaast komt bijna 12% uit Roemenië en 11,7% uit Frankrijk. Ook de Poolse niet-Belgenvormen met 9,5% een aanzienlijke groep. Italië, Duitsland en Groot-Brittannië leveren net geen 5%niet-Belgen aan. Portugezen, Kosovaren en Spanjaarden vormen elk 1% à 4% van de niet-Belgen.Minder dan 1% niet-Belgen komt tenslotte uit Albanië, Oekraïne, Rusland en Zwitserland.
 20. 20. 201.5 Verhuismobiliteit & migratie1.5.1 MobiliteitVerhuisd Niet verhuisdAfvoeringnaarbuitenlandAmbtshalveschrappingNiet gekend TotaalAantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %Knokke-Heist 3.102 9,2 30.374 89,8 21 0,1 72 0,2 267 0,8 33.8369,2% van de inwoners van Knokke-Heist is tussen 01.01.2010 en 01.01.2011 verhuisd. Dit komt neerop 3.102 personen. Van die 3.102 personen zijn er 1.675 verhuisd binnen de gemeente en 1.427buiten de gemeente. De interne verhuisbewegingen zijn dus goed voor 54% van alleverhuisbewegingen. De externe verhuisbewegingen omvatten 46% van alle verhuizen.In wat volgt zullen we eerst algemeen nagaan hoe de emigratie- en immigratiestromen in Knokke-Heist verlopen. Naar waar trekken de mensen (emigratie) en vanwaar komen de nieuwe inwoners(immigratie)? Vervolgens bekijken we deze verhuisstromen per leeftijdsgroep.1.5.2 ImmigratieImmigratie of inwijking betekent dat mensen omwille van verhuis zich in een bepaalde gemeente ofregio komen vestigen. Inwijking van een inwoner in de ene gemeente gaat automatisch gepaard meteen uitwijking in een andere gemeente.Aantal% op het totaalaantal externe verhuizingenArr. Brugge 296 16,6Arr. Diksmuide 5 0,3Arr. Ieper 8 0,4Arr. Kortrijk 43 2,4Arr. Oostende 50 2,8Arr. Roeselare 22 1,2Arr. Tielt 13 0,7Arr. Veurne 11 0,6Antwerpen 223 12,5Brussels Gewest 103 5,8Buiten België 73 4,1Henegouwen 23 1,3
 21. 21. 21Limburg 46 2,6Luik 12 0,7Luxemburg 2 0,1Namen 6 0,3Oost-Vlaanderen 345 19,3Vlaams-Brabant 120 6,7Waals Brabant 26 1,5Afvoering buitenland/ambtshalve schrapping93 5,2Niet gekend 267 14,9Totaal 1.787 10025% van de nieuwe inwoners in Knokke-Heist komt uit een andere West-Vlaamse gemeente. Demeerderheid komt uit het arrondissement Brugge. De instroom van nieuwe inwoners uit Oost-Vlaanderen is met 19,3% ook niet gering. Op de derde plaats komen de inwoners uit de provincieAntwerpen. Ook Vlaams-Brabant en Brussel leveren meer dan 5% van de nieuwe inwoners aan.Opvallend is ook dat 4% afkomstig is uit het buitenland.Aantal verhuisdepersonen% op totaal aantal externeverhuizingenBeernem 11 0,6Blankenberge 41 2,3Brugge 166 9,3Damme 36 2,0Jabbeke 3 0,2Oostkamp 15 0,8Torhout 3 0,2Zedelgem 17 1,0Zuienkerke 4 0,2Bovenstaande tabel bekijkt de instroom vanuit het arrondissement Brugge.Die goed is voor 16,6%van de nieuwe inwoners. Brugge zelf levert met 9,3% het grootste aandeel nieuwkomers aan.Blankenberge (2,3%) en Damme (2%) staan respectievelijk op de tweede en derde plaats.1.5.3 EmigratieEmigratie wijst op het feit dat personen verhuizen en hierbij de eigen gemeente (of regio) verlaten.In onderstaande tabel wordt weergegeven naar waar de mensen trokken op het ogenblik dat zijKnokke-Heist hebben verlaten.
 22. 22. 22Aantal% op totaal externeverhuizenArr. Brugge 473 33,8Arr. Diksmuide 9 0,6Arr. Ieper 2 0,1Arr. Kortrijk 28 2Arr. Oostende 42 3Arr. Roeselare 15 1,1Arr. Tielt 10 0,7Arr. Veurne 5 0,4Buiten België 57 4,1Antwerpen 166 11,9Brussels hoofdstedelijk gewest 59 4,2Henegouwen 11 0,8Limburg 23 1,6Luik 24 1,7Luxemburg 2 0,1Namen 11 0,8Oost-Vlaanderen 246 17,6Vlaams-Brabant 68 4,9Waals-Brabant 8 0,6Afvoering buitenland 47 3,4Ambtshalve schrapping 92 6,6Totaal 1.398 10041,8% van de personen die Knokke-Heist verlaten trekken naar een andere West-Vlaamse gemeente.Het arrondissement Brugge is met 33,8% de koploper. Bekijken we bovenstaande tabel samen metde tabel omtrent immigratie dan stellen we dus vast de uitstroom naar het arrondissement Brugge(473 personen) groter is dan de instroom (296 personen).Inwoners van Knokke-Heist verhuizen in 17,6% van de gevallen naar Oost-Vlaanderen en in 11,9%naar de provincie Antwerpen.Aantal % op totaal externeverhuizingenBeernem 13 1,0Blankenberge 60 4,8Brugge 261 20,7Damme 98 7,8Jabbeke 7 0,6Oostkamp 14 1,1Torhout 8 0,6
 23. 23. 23Zedelgem 10 0,8Zuienkerke 2 0,2Bovenstaande tabel bekijkt de uitstroom naar het arrondissement Brugge. 1 op de 5 personen dieKnokke-Heist verlaat, trekt richting stad Brugge. Damme komt met 7,8% op de tweede plaats enBlankenberge op de derde plaats (4,8%).1.5.4 MigratiesaldoHet migratiesaldo geeft het verschil weer tussen het aantal inwijkelingen en het aantaluitwijkelingen. Een positief migratiesaldo wijst op een bevolkingstoename (indien geboortes ensterftes constant gehouden worden), een negatief migratiesaldo wijst op een bevolkingsafname.De migratiecoëfficiënt geeft het aantal personen weer per 1.000 inwoners dat in de loop van 2010 isverhuisd.Immigratie Emigratie Migratiesaldo MigratiecoëfficiëntKnokke-Heist 1.787 1.398 389 11,4Knokke-Heist heeft een positief migratiesaldo. Per 1.000 inwoners kwamen er in Knokke-Heist tussen2010 en 2011 meer dan 11 personen bij door inwijking.1.5.5 Verhuismobiliteit naar leeftijdMobiliteit0-17jarigen% verhuisdt.o.v.0-17 jarigen18-59jarigen% verhuisdt.o.v. 18-59jarigen60-79jarigen% verhuisdt.o.v. 60-79jarigen80+jaar% verhuisdt.o.v. 80-plussersTotaalVerhuisd 448 10,0 1.948 12,0 590 5,7 116 4,1 3.102Bekijken we deze verhuisbewegingen binnen de totale bevolking van de betreffendeleeftijdscategorie dan zien we de grootste bewegingen bij de jongere leeftijdsgroepen.
 24. 24. 24Immigratie naar leeftijdImmigratie of inwijking betekent dat mensen omwille van verhuis zich in een bepaalde gemeente ofregio komen vestigen. In onderstaande tabellen wordt enkel de externe migratie bekeken. Alleverhuisbewegingen binnen Knokke-Heist zelf zijn dus in mindering gebracht.0-17 jarigenAantal % verhuisdWest-Vlaanderen 67 28,3Oost-Vlaanderen 36 15,2Brussels Gewest 12 5,1Vlaams-Brabant 11 4,6Antwerpen 10 4,2Buiten België 8 3,4Andere provincies 8 3,4Afvoering/Schrapping 6 2,5Niet gekend 79 33,3Totaal 237 100,0Arr. Brugge 49 20,7Brugge 27 11,4Tussen 2010 en 2011 verhuisden 237 0-17 jarigen vanuit een andere gemeente naar Knokke-Heist.28% komt uit een andere West-Vlaamse gemeente en 15% komt uit Oost-Vlaanderen. Binnen West-Vlaanderen stellen we vast dat de meerderheid uit het arrondissement Brugge komt. 1 op de 5 vijf0-17 jarige die zich in Knokke-Heist komt vestigen, komt uit het arrondissement Brugge. En binnenhet arrondissement Brugge is de stad Brugge de koploper, goed voor 11% van de migratie richtingKnokke-Heist.Wat de niet gekende personen betreft, stellen we vast dat 74 van de 79 personen een niet-Belgischenationaliteit hebben.18-59 jarigenAantal % verhuisdWest-Vlaanderen 320 27,7Oost-Vlaanderen 205 17,7Antwerpen 135 11,7Vlaams-Brabant 71 6,1Brussels Gewest 56 4,8Buiten België 44 3,8Andere provincies 66 5,7Afvoering/Schrapping 78 6,8Niet gekend 180 15,6Totaal 1.155 100,0Arr. Brugge 209 18,1Brugge 117 10,1
 25. 25. 251.155 18-59 jarigen vestigden zich tussen 2010 en 2011 in Knokke-Heist. 27,7% komt uit een andereWest-Vlaamse gemeente en dit in de eerste plaats uit het arrondissement Brugge. Maar ook Oost-Vlaanderen levert 17,7% nieuwe inwoners. De provincie Antwerpen volgt met 11,7% van deverhuisbewegingen. 6,1% van de immigratie komt uit Vlaams-Brabant; 4,8% uit het Brussels Gewesten 3,8% uit het buitenland.De 180 niet-gekende personen hebben hier allemaal een niet-Belgische nationaliteit waarvan vrijveel uit Oost-Europa (o. a. Polen, Roemenië).60-79 jarigenAantal % verhuisdWest-Vlaanderen 54 14,8Antwerpen 73 20,0Oost-Vlaanderen 97 26,6Vlaams Brabant 35 9,6Brussels Gewest 30 8,2Henegouwen 5 1,4Limburg 22 6,0Luik 1 0,3Namen 2 0,5Waals Brabant 10 2,7Buiten België 20 5,5Afvoering/Schrapping 8 2,2Niet gekend 8 2,2Totaal 365 100,0Arr. Brugge 34 9,3Wat onmiddellijk opvalt bij de verhuisbeweging van de 60-79 jarigen is dat, in tegenstelling tot dejongere leeftijdsgroepen, de meerderheid niet meer uit de provincie West-Vlaanderen komt. 14,8%komt uit een andere West-Vlaamse gemeente terwijl 26,6% uit Oost-Vlaanderen komt en 20% vanuitde Provincie Antwerpen. Daarnaast zien we nog 9,6% nieuwkomers uit Vlaams Brabant; 8,2% uit hetBrussels Gewest en 5,5% uit het buitenland.De 8 niet-gekende personen zijn hier weerom allen personen met de niet-Belgische nationaliteit.Aantal verhuisde80-plussers% verhuisdWest-Vlaanderen 7 23,3Oost-Vlaanderen 7 23,3Antwerpen 5 16,7Brussels Gewest 5 16,7
 26. 26. 26Wat de 80-plussers betreft, stellen we vast dat de verhuisgeneigdheid duidelijk een stuk lager ligt.Slechts 30 80-plussers kwamen zich tussen 2010 en 2011 in Knokke-Heist vestigen. Evenveel 80-plussers komen uit West-Vlaanderen als uit Oost-Vlaanderen (23,3%).Emigratie naar leeftijdEmigratie wijst op het feit dat personen verhuizen en hierbij de eigen gemeente (of regio) verlaten.In onderstaande tabel wordt weergegeven naar waar de mensen trokken op het ogenblik dat zijKnokke-Heist hebben verlaten.Ook hier werd enkel de externe migratie in rekening gebracht.0-17 jarigen Aantal % verhuisdWest-Vlaanderen 101 48,3Oost-Vlaanderen 37 17,7Antwerpen 22 10,5Brussels Gewest 9 4,3Vlaams Brabant 9 4,3Buiten België 6 2,9Henegouwen 3 1,4Luik 5 2,4Limburg 4 1,9Afvoering/Schrapping 13 6,2Totaal 209 100Arr. Brugge 89 45,4209 0-17 jarigen verhuisden tussen 2010 en 2011 en verlieten hierbij Knokke-Heist. 48,3% trok naareen andere gemeente binnen West-Vlaanderen. 45% bleef in het arrondissement Brugge. Op detweede plaats komen de verhuisbewegingen richting Oost-Vlaanderen met bijna 17,7%. De provincieAntwerpen volgt met 10,5%.Buiten België 1 3,3Limburg 1 3,3Vlaams-Brabant 3 10,0Niet gekend 1 3,3Totaal 30 100,0Arr. Brugge 4 13,3
 27. 27. 2718-59 jarigen Aantal % verhuisdWest-Vlaanderen 412 45,3Oost-Vlaanderen 150 16,5Antwerpen 78 8,6Vlaams Brabant 43 4,7Brussels Gewest 38 4,2Buiten België 36 4Henegouwen 6 0,7Limburg 16 1,8Luik 14 1,5Luxemburg 2 0,2Namen 9 1Waals Brabant 2 0,2Afvoering/schrapping 104 11,4Totaal 910 100Arr. Brugge 337 41,8Ook bij de 18-59 jarigen zien we dat de meerderheid van de verhuisbewegingen vanuit Knokke-Heistnaar een andere West-Vlaamse gemeente loopt. 16,5% van de personen trok richting Oost-Vlaanderen. Op de derde plaats komt de provincie Antwerpen met 8,6%.60-79 jarigen Aantal%verhuisdWest-Vlaanderen 50 21,9Antwerpen 54 23,7Oost-Vlaanderen 52 22,8Buiten België 13 5,7Brussels Gewest 12 5,3Vlaams Brabant 15 6,6Limburg 3 1,3Luik 3 1,3Namen 2 0,9Waals Brabant 5 2,2Afvoering/Schrapping 19 8,3Totaal 228 100Net zoals bij de immigratie zien we dat de emigratiestroom van 60-79 jarigen niet meer het grootst isrichting West-Vlaanderen. Antwerpen trekt het meest 60-79 jarigen (23,7%). Oost-Vlaanderen volgtkortbij met 22,8% en pas op de derde plaats komt West-Vlaanderen met 21,9%.
 28. 28. 2880-plussers Aantal%verhuisdWest-Vlaanderen 21 41,2Antwerpen 12 23,5Oost-Vlaanderen 7 13,7Buiten België 2 3,9Henegouwen 2 3,9Luik 2 3,9Vlaams-Brabant 1 2Waals-Brabant 1 2Afvoering/Schrapping 3 5,9Totaal 51 100Zowel voor immi- als de emigratie stellen we vast dat het aantal personen dat verhuist eens de 80jaar voorbij, aanzienlijk daalt.41,2% verhuist naar een andere West-Vlaamse gemeente, 23,5% trekt richting Antwerpen en 13,7%gaat naar Oost-Vlaanderen.Migratiesaldo naar leeftijd0-17 jarigen 18-59 jarigen 60-79 jarigen 80-plussers MigratiesaldoMigratiesaldoKnokke-Heist28 245 137 -21 389Migratiecoëfficiëntper leeftijd6,2‰ 15‰ 13,2‰ -7,5‰ 11,4‰Zoals we reeds eerder zagen heeft Knokke-Heist een positief migratiesaldo en eenmigratiecoëfficiënt van 11,4. Per 1.000 inwoners komen er in Knokke-Heist ongeveer 11 nieuweinwoners bij door verhuis.Bekijken we de verhuismobiliteit per leeftijd dan stellen we vast dat de instroom voor elkeleeftijdsgroep groter is dan de uitstroom, uitgezonderd voor de 80-plussers. De grootste instroomvan nieuwe inwoners door verhuis zien we bij de 18-59 jarigen. Voor de 80-plussers stellen we vastdat per 1.000 80-plussers in Knokke-Heist ongeveer 7 80-plussers de gemeente verlaten.
 29. 29. 292. GezinsgegevensNaam Omschrijving BronAantal huishoudens Totaal aantal referentiepersonen. Het betrefthier enkel de particuliere huishoudens.Bewoners van collectieve huishoudens (vb.bewoners van een WZC worden nietmeegeteld).Rijksregister (01.01.2011)Alleenstaanden Aantal alleenstaanden op het totaal aantalhuishoudens.Rijksregister (01.01.2011)Gezinsgrootte Aantal huishoudens naar aantal gezinsledenop het totaal aantal huishoudens.Rijksregister (01.01.2011)Gezinnen met kinderen Aantal gezinnen met kinderen (0-17 jaar) ophet totaal aantal huishoudensRijksregister (01.01.2011)Eenoudergezinnen Aantal eenoudergezinnen op het totaal aantalgezinnen met kinderen (0-17 jaar). Enkel deouder waar de kinderen gedomicilieerd zijnwordt als alleenstaande ouder geteld (dusslechts 1 ouder in geval van co-ouderschap).Rijksregister (01.01.2011)2.1 GezinssamenstellingAantalhuishoudensGemiddeldegezinsgrootteKnokke-Heist 16.678 2,0Koksijde 10.786 2,0Damme 4.272 2,5Oostkust 34.391 2,0Centrumsteden 144.286 2,2West-Vlaanderen 498.834 2,3Knokke-Heist telt op 01.01.2011 16.678 huishoudens. De gemiddelde gezinsgrootte bedraagt er 2personen per gezin. Koksijde en de Oostkust hebben beide eveneens een gezinsgrootte van 2personen per gezin. Damme heeft de hoogste gemiddelde gezinsgrootte (2,5). Het gemiddeld West-Vlaams gezin telt 2,3 personen en in de centrumsteden is dit 2,2 personen.
 30. 30. 30In wat volgt worden de verschillende gezinstypes besproken.Alleenstaanden 2-pers.hh 3-5 pers.hh >5 pers.hhAantal % Aantal % Aantal % Aantal %Knokke-Heist 6.439 38,6 6.317 37,9 3.805 22,8 117 0,7Koksijde 3.956 36,7 4.435 41,1 2.307 21,4 88 0,8Damme 978 22,9 1.580 37,0 1.637 38,3 77 1,8Oostkust 13.615 39,6 12.744 37,1 7.764 22,6 268 0,8Centrumsteden 52.584 36,4 49.330 34,2 40.310 27,9 2.062 1,4West-Vlaanderen 153.072 30,7 178.281 35,7 160.404 32,2 7.077 1,4Met 38,6% vormen de alleenstaanden de grootste groep huishoudens in Knokke-Heist. In absoluteaantallen gaat het om 6.439 alleenstaanden. In vergelijking met het West-Vlaams gemiddelde(30,7%) maar ook met de centrumsteden en de Oostkust (36,5%) heeft Knokke-Heist een hogeraandeel alleenstaanden. Vergelijken we Knokke-Heist echter met de Oostkust dan ligt het aandeelalleenstaanden wel lager (39,6% t.o.v. 38,6%). Damme scoort met 22,9% vrij laag wat het aandeelalleenstaanden betreft.Een 2-persoonshuishouden kan verschillende vormen aannemen. Zo kan het bijvoorbeeld gaan omeen koppel zonder kinderen, een alleenstaande ouder met 1 kind, 2 vrienden of broers/zussen, … .Van zodra er 2 personen op hetzelfde adres gedomicilieerd staan, betreft het een 2-persoonshuishouden. De 2-persoonshuishoudens zijn de 2degrootste groep huishoudens in Knokke-Heist. 37,9% van de huishoudens is een 2-persoonshuishouden. Ook voor de 2-persoonshuishoudensheeft Knokke-Heist een hoger aandeel dan het West-Vlaams gemiddelde (35,7%), het gemiddeldevoor de centrumsteden (34,2%), de Oostkust (37%) en Damme (37%). Enkel Koksijde heeft met41,1% 2-persoonshuishoudens een hoger aandeel dan Knokke-Heist.Het aandeel 3-5 persoonshuishoudens ligt in Knokke-Heist op 22,8%. Enkel Koksijde heeft met 21,4%een lager aandeel dan Knokke-Heist. Het gemiddelde voor de Oostkustgemeenten (22,6%) benaderthet aandeel 3-5 persoonshuishoudens in Knokke-Heist. De centrumsteden (27,9%), de provincie020406080100120140160180GezinssamenstellingKoksijdeDammeOostkustCentrumstedenWest-VlaanderenKnokke-Heist
 31. 31. 31West-Vlaanderen (32,2%) en Damme (38,3%) hebben een hoger aandeel 3-5 persoonshuishoudensdan Knokke-Heist.Ook het aandeel huishoudens met meer dan 5 personen ligt in Knokke-Heist (0,7%) duidelijk lagerdan in West-Vlaanderen (1,4%) en de centrumsteden (1,4%). Damme scoort ook hier het hoogst met1,8%.Gezin met kind EenoudergezinAantal % Aantal %Knokke-Heist 2.798 16,8 443 15,8Koksijde 1.585 14,7 209 13,2Damme 1.147 26,8 101 8,8Oostkust 5.963 17,3 1.008 16,9Centrumsteden 32.449 22,5 4.865 15,0West-Vlaanderen 124.343 24,9 14.458 11,6Knokke-Heist telt 2.798 gezinnen met kinderen (tussen 0-17 jaar). Dit komt neer op 16,8% van allegezinnen. Het aandeel gezinnen met kinderen in Knokke-Heist ligt duidelijk lager dan het West-Vlaams gemiddelde waar bijna 1 op 4 gezinnen een gezin met kind betreft. Ook de centrumstedenhebben met 22,5% gezinnen met kinderen een hoger aandeel dan Knokke-Heist. Vergelijken weKnokke-Heist echter met de Oostkustgemeenten (17,3%) dan stellen we vast dat de afwijking hierduidelijk minder groot is. Daarnet stelden we vast dat Damme meer grote gezinnen telt dan deandere regio’s. Dit uit zich ook hier, in het feit dat Damme van alle beschouwde regio’s het hoogsteaandeel gezinnen met kinderen telt (26,8%). Koksijde is de enige gemeente met een lager aandeelgezinnen met kinderen dan Knokke-Heist.Opmerkelijk is het feit dat ondanks het toch wel duidelijk lager aandeel gezinnen met kinderen,Knokke-Heist verhoudingsgewijs een hoger aandeel eenoudergezinnen telt. Gemiddeld vinden we inWest-Vlaanderen 11,6% eenoudergezinnen. Met 15,8% benadert Knokke-Heist eerder het aandeelvan de centrumsteden. Voor de Oostkust zien we eigenlijk hetzelfde als voor Knokke-Heist: een lageraandeel gezinnen met kinderen maar een hoger aandeel eenoudergezinnen. Ook Damme valt hierbijzonder op door het vrij laag aandeel eenoudergezinnen, ondanks het groter aandeel gezinnen metkinderen.
 32. 32. 322.2 Alleenstaanden naar leeftijd2.2.1 Algemeen Knokke-HeistGlobaal genomen stellen we vast dat het aandeel alleenstaande mannen hoger is dan het aandeelalleenstaande vrouwen in de leeftijdsklasse 18-59 jaar terwijl dit vanaf de leeftijd van 60 jaar netomgekeerd is. Hoe ouder de alleenstaanden worden, hoe vaker het om een vrouw gaat.2.2.2 18-59 jarige alleenstaandenMan VrouwAantal % t.o.v. totaalalleenstaandenAantal % Aantal %Knokke-Heist 1.617 60,2 1.069 39,8 2.686 41,7Koksijde 924 60,2 611 39,8 1.535 38,8Damme 288 70,9 118 29,1 406 41,5Oostkust 3.756 62,9 2.218 37,1 5.974 43,9Centrumsteden 16.026 84,1 7.088 37,2 19.057 36,2West-Vlaanderen 45.159 63,3 26.198 36,7 71.357 46,641,7% van de alleenstaanden in Knokke-Heist is tussen de 18 en 59 jaar. Knokke-Heist heeft hiermeeeen hoger aandeel alleenstaanden dan Koksijde en de centrumsteden en een lager aandeel dan deOostkust en West-Vlaanderen in die leeftijdscategorie. Met 41,5% benadert Damme het aandeelalleenstaanden in Knokke-Heist (41,7%).Van de 18-59 jarige alleenstaanden is 60% een man en 40% een vrouw. In de centrumsteden ligt hetaandeel alleenstaande mannen met 84,1% duidelijk hoger dan elders. West-Vlaanderen telt0102030405060708090Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw18-59 jaar 60-79 jaar 80-plusKnokke-Heist18-59 jaar Man18-59 jaar Vrouw60-79 jaar Man60-79 jaar Vrouw80-plus Man80-plus Vrouw
 33. 33. 33gemiddeld 63,3% alleenstaande mannen en voor de Oostkust is dit 62,9%. Knokke-Heist heeft ietsminder alleenstaande mannen en iets meer alleenstaande vrouwen dan gemiddeld genomen inWest-Vlaanderen of de Oostkust.2.2.3 60-79 jarige alleenstaandenMan VrouwAantal % t.o.v. totaalalleenstaandenAantal % Aantal %Knokke-Heist 823 32,5 1.712 67,5 2.535 39,4Koksijde 643 37,7 1.061 62,3 1.704 43,1Damme 138 39,1 215 60,9 353 36,1Oostkust 1.820 34,2 3.505 65,8 5.325 39,1Centrumsteden 5.845 34,1 11.303 65,9 17.148 32,6West-Vlaanderen 18.625 35,0 34.615 65,0 53.240 34,8Van alle alleenstaanden in Knokke-Heist is 39,4% tussen de 60 en 79 jaar. Het percentagealleenstaande 60-79 jarigen van de Knokke-Heist benadert het aandeel van de Oostkust (39,1%). Met39% alleenstaanden tussen 60-79 jaar heeft Knokke-Heist een hoger aandeel dan Damme (36%), decentrumsteden (32,6%) en de provincie West-Vlaanderen (34,8%). In vergelijking met het aandeelvan Koksijde (43%) heeft Knokke-Heist een lager aandeel alleenstaande 60-79 jarigen.32,5% van de alleenstaanden tussen 60-79 jaar is man t.o.v. 67,5% vrouwen. Ook voor de 60-79jarige alleenstaanden zien we dat Knokke-Heist een kleiner aandeel mannen en een hoger aandeelvrouwen heeft dan de overige regio’s.2.2.4 80-plus alleenstaandenMan VrouwAantal % t.o.v. totaalalleenstaandenAantal % Aantal %Knokke-Heist 221 18,1 997 81,9 1.218 18,9Koksijde 161 22,5 556 77,5 717 18,1Damme 64 29,2 155 70,8 219 22,4Oostkust 540 20,2 2.131 79,8 2.671 19,6Centrumsteden 1.904 20,9 7.210 79,1 9.114 17,3West-Vlaanderen 6.307 22,2 22.130 77,8 28.437 18,6
 34. 34. 34De 80-plussers maken nog 18,9% van de alleenstaanden uit in Knokke-Heist. Hiermee benadertKnokke-Heist het West-Vlaams gemiddelde. Knokke-Heist heeft een hoger aandeel alleenstaande 80-plussers dan de centrumsteden (17,3%) en Koksijde (18,1%) en een lager aandeel dan Damme(22,4%) en de Oostkust (19,6%).Het aandeel mannen onder de alleenstaanden daalt zienderogen naarmate de leeftijd stijgt. Voor de80-plussers heeft Knokke-Heist een verhouding van 18% mannen en 82% vrouwen onder dealleenstaanden. Ook voor de alleenstaande 80-plussers zien we dat Knokke-Heist een kleiner aandeelmannen telt dan de andere regio’s.3. Socio-economisch profiel van de bevolkingNaam Omschrijving BronZorgverzekering Aantal rechthebbenden Lokale Statistieken, 31.12.2010Tegemoetkoming personenmet een handicapTotaal aantal personen datrecht heeft op om het evenwelke tegemoetkoming voorpersonen met een handicap(F.O.D. sociale zekerheid)Lokale Statistieken 01.01.2009Budgetmeters Aantal klanten budgetmetersgas/elektriciteitEandis, 31.12 van elkkalenderjaarAantal LAC-zittingen endossiersOCMW Knokke-Heist, 2012Leefloners+equivalent leefloon Aantal rechthebbenden opleefloon of equivalentOCMW, totaal 2011Vlaamse huursubsidie Aantal definitieve toezeggingen Wonen Vlaanderen, 2008Werkzoekenden Aantal werkzoekenden naarcategorieV.D.A.B, 01.01.2011Sectoren van tewerkstelling Aantal werkenden perhoofdsector van tewerkstellingvolgens NACE-Bel code 2008Steunpunt WES,Jaargemiddelde 20093.1 ZorgverzekeringInwonersMantel- en thuiszorg Residentiële zorg Totaal zorgverzekeringAantal Percentage Aantal Percentage Aantal % op totale bevolkingKnokke-Heist 33.944 650 59,0 451 41,0 1.101 3,2Koksijde 21.923 467 76,8 141 23,2 608 2,8Damme 10.856 215 60,9 138 39,1 353 3,3
 35. 35. 35Oostkust265.503 1.298 58,9 905 41,1 2.203 3,4Centrumsteden 318.319 6.869 62,7 4.078 37,3 10.947 3,4West-Vlaanderen1.162.630 25.117 63,5 14.443 36,5 39.560 3,4Knokke-Heist telde op 31.12.2010 1.101 rechthebbenden op de zorgverzekering. Dit komt neer op3,2% van de totale bevolking. Hiermee wijkt Knokke-Heist niet ver af van de overige regio’s.Gemiddeld genomen tellen de West-Vlaamse gemeenten, de centrumsteden en de Oostkust 3,4%rechthebbenden op de zorgverzekering. In Koksijde ligt het aandeel rechthebbenden op dezorgverzekering met 2,8% wel lager.Een verdere opsplitsing van de rechthebbenden naar mantelzorg of residentiële zorg toont aan datongeveer 60% van de rechthebbenden in de mantel- en thuiszorg gesitueerd zijn t.o.v. 40% in deresidentiële zorg. Ook wat dit betreft, is het voornamelijk Koksijde dat hier het buitenbeentje is met76,8% van de rechthebbenden in de mantel- en thuiszorg.3.2 Rechthebbenden op een tegemoetkoming voor personen met een handicapIn onderstaande tabel wordt het totaal aantal personen weergegeven dat recht heeft op om heteven welke tegemoetkoming voor personen met een handicap (F.O.D. sociale zekerheid). Het kangaan om volgende uitkeringen: tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, enkelinkomensvervangende tegemoetkoming, enkel integratietegemoetkoming, of een combinatie vanbeide laatsten.“De tegemoetkomingen worden toegekend aan de persoon met een handicap, waarbij vastgesteldwordt, via een medisch onderzoek dat het verdienvermogen serieus is aangetast en/of dat dezelfredzaamheid in kleinere tot grotere mate (categorieën) is verminderd. Bij de berekening van detegemoetkoming wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met een handicap,alsook van de persoon met wie hij/zij een huishouden vormt. Bepaalde vrijstellingen wordentoegepast. De persoon die de tegemoetkoming wenst te verkrijgen, moet tussen 21 (mits enkeleuitzonderingen, vanaf 18 jaar) en 65 jaar oud zijn, of voor bejaarden, vanaf 65 jaar, gedomicilieerdzijn in België en er werkelijk verblijven. Die persoon moet ook één van de nationaliteiten bezitten diedoor de wetgeving worden beoogd. De aanvraag gebeurt bij de burgemeester van de gemeente waarde persoon met een handicap is ingeschreven in het bevolkingsregister of in hetvreemdelingenregister.” (Bron: Lokale Statistieken)2De Oostkust omvat hier enkel de gemeenten: Blankenberge, De Haan en Knokke-Heist
 36. 36. 363.2.1 Totaal aantal gerechtigden318-34 jaar 35-49 jaar 50-64 jaar 65-79 jaar 80-plus TotaalAantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal% optotalebevolkingKnokke-Heist 34 5,0 57 8,4 122 18,1 168 24,9 294 43,6 675 2,0Koksijde 59 12,6 75 16,0 67 14,3 116 24,7 153 32,6 470 2,1Damme 14 4,7 27 9,1 32 10,8 78 26,3 146 49,2 297 2,7Oostkust 85 5,8 132 9,0 267 18,3 400 27,4 578 39,5 1.462 2,2Centrumsteden 851 8,1 1.370 13,1 1.694 16,2 2.636 25,2 3.929 37,5 10.480 3,3W-VL 2.688 6,8 4.278 10,8 5.357 13,5 10.860 27,3 16.558 41,7 39.741 3,42% van de totale bevolking in Knokke-Heist doet beroep op een tegemoetkoming voor personenmet een handicap. In 2009 ging het in Knokke-Heist om 675 personen. In vergelijking met deOostkust benadert dit aandeel tegemoetkomingen in Knokke-Heist het gemiddelde (2,2%). Het West-Vlaams gemiddelde (3,4%) en het gemiddelde voor de centrumsteden (3,3%) ligt wel hoger. OokDamme heeft een iets hoger aandeel personen met recht op een tegemoetkoming voor personenmet een handicap (2,7%) dan Knokke-Heist.3.2.2 Gerechtigden op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden65-74 jaar 75-79 jaar 80-plus TotaalAantal % Aantal % Aantal % Aantal% op aantal65-plusKnokke-Heist 47 11,8 64 16,0 288 72,2 399 3,9Koksijde 25 11,3 45 20,3 152 68,5 222 3,4Damme 18 9,7 25 13,5 142 76,8 185 9,0Oostkust 106 12,2 158 18,2 605 69,6 869 4,7Centrumsteden 772 13,6 1.026 18,1 3.864 68,2 5.662 8,1W-VL 3.053 12,7 4.634 19,3 16.310 68,0 23.997 9,9In het eerste luik van deze omgevingsanalyse ‘Bevolkingsgegevens’ stelden we vast dat Knokke-Heisteen groter aandeel 60-plussers telt dan de gemiddelde West-Vlaamse gemeente. Opvallend isdaarom ook dat Knokke-Heist een duidelijk lager aandeel gerechtigden telt met eentegemoetkoming voor bejaarden. 3,9% van de 65-plussers in Knokke-Heist krijgt eentegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. In West-Vlaanderen is dit gemiddeld 9,9%. Ook decentrumsteden hebben een hoger aandeel 65-plussers dan Knokke Heist met recht op een dergelijketegemoetkoming (8,1%). De Oostkustgemeenten (4,7%) hebben gemiddeld eveneens een lager3De Oostkust omvat hier enkel de gemeenten: Blankenberge, De Haan en Knokke-Heist
 37. 37. 37aandeel gerechtigden dan het provinciaal gemiddelde maar dit aandeel ligt toch nog hoger dan de3,9% gerechtigden in Knokke-Heist.3.3BudgetmetersHuishoudelijke klanten die door hun commerciële energieleveranciers worden opgezegd (en geenandere leverancier vinden) komen bij hun distributienetbeheerder (voor Knokke-Heist is dit Eandis)terecht, die dan als sociale leverancier optreedt. Dit om te voorkomen dat de klant plots zonderenergie valt. Bij deze klanten wordt door Eandis een budgetmeter geplaatst. Op die manier wordtervoor gezorgd dat de klant verder energie kan verbruiken en wordt vermeden dat er een nieuweschuld ontstaat.Pas sedert 2009 worden ook budgetmeters voor gas geplaatst.Elektriciteit: actieve tellers (31.12.2011)31/12/06: 9931/12/07: 137 (Totaal 208, niet-actieve 71)31/12/08: 136 (Totaal 246, niet-actieve 110)31/12/09: 158 (Totaal 283, niet-actieve 125)31/12/10: 152 (Totaal 340, niet-actieve 188)31/12/11: 154 (Totaal 362, niet-actieve 208)
 38. 38. 38Bovenstaande kaart4toont de spreiding van de budgetmeters voor elektriciteit. Heist kent hetgrootste aantal huishoudens met een budgetmeter (51), gevolgd door Knokke centrum (34). InRamskapelle zijn er geen huishoudens met een budgetmeter voor elektriciteit.Gas: actieve tellers (31.12.2011)31/12/09: 3031/12/10: 105 (Totaal 127, niet-actieve 22)31/12/11: 120 (Totaal 149, niet-actieve 29)4De teldatum met de gegevens voor het aanmaken van de kaarten is niet 31.12.2011 zoals in deovereenkomstige tabellen maar 01.12.2011 waardoor de sommen niet gelijk kunnen zijn.
 39. 39. 39Ook voor de budgetmeters voor gas zien we dat Heist het grootste aantal kent gevolgd door Knokkecentrum. Ramskapelle telt eveneens geen enkele budgetmeter voor gas.Als men naar de beide kaarten samen kijkt, dan stellen we vast dat de wijken steeds in dezelfdecategorie terechtkomen, zowel voor de budgetmeters elektriciteit als voor de budgetmeters voorgas: de wijken die voor de ene het hoogst scoren doen dit ook voor de andere. Toch is het zo dat nietalle huishoudens per definitie een budgetmeter voor beide hebben (indien beide gebruikt wordenbinnen het huishouden uiteraard). Volgende tabel maakt dit duidelijk:Type budgetmeter Aantal huishoudens(01.12.2011)%Enkel gas 16 10,3Enkel elektriciteit 45 28,8Elektriciteit en gas 95 60,9Totaal 156 100In totaal werden 251 budgetmeters geplaats (140 voor elektriciteit en 111 voor gas). Dit gebeurdeuiteindelijk bij 156 gezinnen. 16 gezinnen hebben enkel een budgetmeter voor gas (10%), 45gezinnen enkel een budgetmeter voor elektriciteit (28,8%) en 95 gezinnen hebben beidebudgetmeters (60,9%).
 40. 40. 403.4 Aantal LAC-zittingen en dossiersIn elke Vlaamse gemeente bestaat er een Lokale Adviescommissie (LAC). Deze bestaat uitvertegenwoordigers van het OCMW en van distributienetbeheerders. Zij bespreken de situatie vanafnemers waarvan Eandis heeft gevraagd om de elektriciteits- en/of aardgastoevoer of de minimalelevering van elektriciteit op 10 ampère volledig stop te zetten. Ook de afnemer zelf mag zich komenverdedigen. Enkel als het LAC haar akkoord geeft, kan Eandis overgaan tot afsluiting of stopzettingvan de minimale levering van elektriciteit en/of aardgas.geplande LACdossiers Huishoudenszittingen elektr gas totaal aantal ‰ op totaalhuishoudensGemiddeld aantaldossiers per zitting2006 10 134 200 334 155 0,3 332007 11 295 202 497 193 0,4 452008 10 255 185 440 142 0,3 442009 11 307 253 560 141 0,3 512010 12 340 373 713 195 0,4 592011 12 394 335 729 178 0,4 61Bron: OCMW Knokke-Heist, 2012Tussen 2006 en 2013 nam het aantal LAC-zittingen op jaarbasis toe van 10 zittingen in 2006 tot 12zittingen in 2011. Niet alleen het aantal zittingen nam toe maar eveneens het aantal geplandedossiers. In 2006 werden gemiddeld 33 dossiers per zitting behandeld. Dit aantal nam jaarlijks toeom in 2011 61 dossiers per zitting te bereiken.In 2011 werden 729 geplande dossiers geteld. Dit is meer dan een verdubbeling van het aantaldossiers in 2006. Ongeveer de helft van de dossiers betreft elektriciteit, de andere helft gas.Het aantal huishoudens dat opgeroepen wordt om voor het LAC te verschijnen varieert wel van jaartot jaar. Daar is in mindere mate een duidelijke toename vast te stellen. Ook het aandeelhuishoudens in de totale bevolking blijft rond de 0,3 à 0,4 huishoudens per 1.000 huishoudensschommelen.3.5 Leefloners+equivalent leefloonSinds 1 oktober 2002 vervangt het recht op maatschappelijke integratie het recht op hetbestaansminimum. Het OCMW van elke gemeente heeft de opdracht om het recht op
 41. 41. 41maatschappelijke integratie te waarborgen aan iedereen die over onvoldoende bestaansmiddelenbeschikt en die aan de voorwaarden van de wet voldoet.Er moet worden gestreefd naar maximale integratie in en participatie aan het maatschappelijkleven. Daarvoor beschikt het OCMW over drie belangrijke instrumenten: tewerkstelling: een volwaardige job waarop alle regels van het arbeidsrecht van toepassingzijn, inclusief de loonbeschermingsregels een leefloon: een financiële tussenkomst wanneer tewerkstelling niet (direct) mogelijk is een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, voor de toekenning van hetleefloon.Het equivalente leefloon is financiële steun die het OCMW toekent aan personen die geen rechthebben op een leefloon (omdat ze niet aan alle vereiste voorwaarden voldoen), maar die zich wel ineen vergelijkbare noodsituatie bevinden.Onderstaande cijfers omvatten zowel de rechthebbenden op het leefloon als de rechthebbenden ophet equivalent leefloon.JaarLeefloners+equivalent leefoon ‰2005 178 5,32006 156 4,62007 123 3,62008 129 3,82009 153 4,52010 170 5,02011 147 4,3Globaal genomen stellen we vast dat het aantal leefloners (+equivalent leefloon) jaarlijks fluctueertin Knokke-Heist. Tussen 2005 en 2011 zien we geen duidelijk toe- of afnemende trend. In 2011 teldeKnokke-Heist 147 rechthebbenden wat neerkomt op iets meer dan 4 uitkeringen per 1.000 inwoners.
 42. 42. 42‰Duinbergen+Duinenwater 2,4Heist 7,5Heist Zuid 2,4Knokke centrum 4,9Landelijk gebied 3,7Oud Knokke 5,0Ramskapelle 0,0Westkapelle+Walletje 1,4Zoute 1,0Knokke-Heist 4,3Heist telt het grootste aandeel (equivalent) leefloners. Per 1.000 inwoners zijn er 7 à 8 personen dieeen leefloon (of equivalent) genieten. Vervolgens komen Oud-Knokke en Knokke centrum met 5rechthebbenden per 1.000 inwoners. In het landelijk gebied tellen we 3 à 4 leefloners per 1.000inwoners. In Heist Zuid en Duinbergen is dit 2 à 3 leefloners per 1.000 inwoners.
 43. 43. 433.6 Vlaamse HuursubsidieDe tegemoetkoming in de huurprijs of huursubsidie ondersteunt mensen met een laag inkomen dieverhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning.De tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit twee delen: een huursubsidie die maandelijks wordt uitbetaald en een eenmalige installatiepremieMen komt alleen in aanmerking wanneer men onlangs verhuisd is of binnenkort zal verhuizen.Huurders die vroeger al een huursubsidie of tegemoetkoming in de huurprijs hebben gekregenkomen niet in aanmerking.Om in aanmerking te komen voor deze premie moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn op vlakvan inkomen, eigendom, de kwaliteit van zowel de woning die men verlaat als de nieuwe woning ende huurprijs. De nieuwe woning mag geen sociale woning zijn. (bron: Vlaanderen.be)Bijkomende sociale woningen binnen de gemeente zullen dus geen invloed hebben op het aantaluitgekeerde Vlaamse huursubsidies.Vlaamsehuursubsidie2006Vlaamsehuursubsidie2007Vlaamsehuursubsidie2008‰ op aantalhuishoudens2008Knokke-Heist 4 1 10 0,6Koksijde 31 9 19 1,8Damme 0 1 0 0,0Oostkust565 32 22 0,6Centrumsteden 349 277 213 1,5West-Vlaanderen 666 532 468 0,95De Oostkust omvat hier enkel de gemeenten: Blankenberge, De Haan en Knokke-Heist
 44. 44. 443.7 Werkzoekenden3.7.1 AlgemeenWerkzoekenden %Knokke-Heist 793 4,1Koksijde 541 4,3Damme 184 2,7Oostkust 2.279 5,6Centrumsteden 10.288 5,3West-Vlaanderen 29.812 4,2Knokke-Heist telt 4,1% werkzoekenden op het aantal 18-64 jarigen binnen de gemeente. Dit leuntdicht aan bij het provinciaal gemiddelde van 4,2% werkzoekenden. Ook Koksijde heeft met 4,3%werkzoekenden een eerder gemiddeld aandeel werkzoekenden. De centrumsteden maar ook deOostkust hebben met meer dan 5% een hoger aandeel werkzoekenden. Damme heeft met 2,7%duidelijk een lager aandeel werkzoekenden.3.7.2 Werkzoekenden naar leeftijd<25 jaar 25-50 jaar >50 jaarAantal % Aantal % Aantal %Knokke-Heist 114 14,4 416 52,5 263 33,2Koksijde 114 21,1 248 45,8 179 33,1Damme 38 20,7 93 50,5 53 28,8Oostkust 412 18,1 1.151 50,5 716 31,4Centrumsteden 2.130 20,7 5.617 54,6 2.541 24,7West-Vlaanderen 6.384 21,4 15.237 51,1 8.191 27,5Knokke-Heist telt op 01.01.2011 114 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Dit komt neer op 14% vanalle werkzoekenden in Knokke-Heist. In vergelijking met de overige regio’s ligt het aandeel jongewerkzoekenden in Knokke-Heist lager. Voor West-Vlaanderen gaat het gemiddeld om 21,4% jongewerkzoekenden en ook de centrumsteden tellen meer dan 20% jonge werkzoekenden. Koksijde eenDamme benaderen eerder het provinciaal gemiddelde. De Oostkustgemeenten hebben gemiddeldgenomen eveneens een lager aandeel jonge werkzoekenden dan het gemiddelde voor de provinciemaar dit aandeel ligt met 18% nog hoger dan de 14% van Knokke-Heist.
 45. 45. 45Het aandeel werkzoekenden tussen 25-50 jaar wijkt met 52,5% minder af van het provinciaalgemiddelde (51,1%). Overal is iets meer dan de helft van de werkzoekenden tussen 25 en 50 jaaruitgezonderd in Koksijde waar dit aandeel slechts 45,8% bedraagt.Het aandeel oudere werkzoekenden ligt met 33% hoger in Knokke-Heist. Voor de provincie tellen wegemiddeld 27,5% oudere werkzoekenden. De centrumsteden hebben een nog lager percentageoudere werkzoekenden dan het provinciaal gemiddelde (24,7% t.o.v. 27,5%). De Oostkustgemeentenhebben daarentegen een hoger aandeel oudere werkzoekenden (31,4%) maar nog steeds ligt hetaandeel in Knokke-Heist hoger.3.7.3 Werkzoekenden naar werkloosheidsduur<1 jaar wzk 1-5 jaar wzk >5 jaar wzkAantal % Aantal % Aantal %Knokke-Heist 464 58,5 234 29,5 95 12,0Koksijde 315 58,2 151 27,9 75 13,9Damme 116 63,0 41 22,3 27 14,7Oostkust 1.910 59,7 670 29,4 249 10,9Centrumsteden 5.850 56,9 3.380 32,9 1.058 10,3West-Vlaanderen 16.890 56,7 9.274 31,1 3.648 12,2Meer dan de helft van de werkzoekenden is minder dan 1 jaar werkzoekend. Op 01.01.2011 warendit in Knokke-Heist 464 werkzoekenden of 58,5% van de werkzoekenden. Koksijde heeft ongeveereen even groot aandeel <1 jaar werkzoekenden. In vergelijking met de Oostkust (59,7%) is dit inKnokke-Heist iets minder. Het aandeel <1 jaar werkzoekenden ligt in West-Vlaanderen en decentrumsteden nog lager. Enkel Damme heeft met 63% een hoger aandeel <1 jaar werkzoekenden.Het aandeel werkzoekenden dat tussen 1 en 5 jaar werkzoekend is, ligt in Knokke-Heist op 29,5%. Inabsolute aantallen gaat het om 234 werkzoekenden. Dit aandeel ligt in Knokke-Heist lager dan hetWest-Vlaams gemiddelde en het gemiddelde voor de centrumsteden maar hoger dan in Koksijde enDamme. Het gemiddelde voor de Oostkust benadert het aandeel van Knokke-Heist.Het aandeel langdurig werkzoekenden bedraagt in Knokke-Heist 12%. Hier wijkt Knokke-Heist nietver af van het West-Vlaams gemiddelde (12,2%). De centrumsteden en de Oostkust hebben een lageraandeel langdurig werkzoekenden. In Koksijde en Damme ligt het aandeel langdurig werkzoekendenhoger.
 46. 46. 463.7.4 Werkzoekenden naar opleidingsniveauLaaggeschoolde wzk Middengeschoolde wzk Hooggeschoolde wzkAantal % Aantal % Aantal %Knokke-Heist 334 42,1 321 40,5 122 15,4Koksijde 237 43,8 199 36,8 93 17,2Damme 76 41,3 67 36,4 35 19,0Oostkust 1.183 51,9 772 33,9 268 11,8Centrumsteden 5.202 50,6 3.268 31,8 1.564 15,2West-Vlaanderen 15.585 52,3 9.513 31,9 3.958 13,3Met 42% laaggeschoolde werkzoekenden heeft Knokke-Heist duidelijk een lager aandeel dan hetWest-Vlaams gemiddelde (52%), de centrumsteden (50,6%) en de Oostkust (51,9%). Damme enKoksijde hebben ongeveer een even groot aandeel laaggeschoolde werkzoekenden als Knokke-Heist.Het aandeel middengeschoolde werkzoekenden ligt in Knokke-Heist duidelijk hoger dan in de andereregio’s. Ongeveer 40,5% van de werkzoekenden in Knokke-Heist heeft hoogstens een diplomasecundair onderwijs.Met 15,4% hooggeschoolde werkzoekenden ligt dit aandeel werkzoekenden in Knokke-Heistongeveer even hoog als het aandeel van de centrumsteden. West-Vlaanderen (13,3%) en deOostkust (15,2%) hebben beide een lager aandeel hooggeschoolde werkzoekenden. Koksijde (17%)en Damme (19%) hebben een hoger aandeel hooggeschoolde werkzoekenden.Werkzoekenden naar opleidingsniveau en leeftijdKnokke-HeistLaaggeschoold Middengeschoold HooggeschooldAantal % Aantal % Aantal %<25 jaar 46 13,8 52 16,2 15 12,325-50 jaar 166 49,7 167 52,0 72 59,0>50 jaar 122 36,5 102 31,8 35 28,7Totaal 334 100 321 100 122 100Bovenstaande tabel geeft een zicht op de leeftijdsverdeling van de werkzoekenden en dit peropleidingsniveau.Het aandeel jonge werkzoekenden ligt met 16,2% hoger bij de middengeschoolde werkzoekendendan bij de laaggeschoolde werkzoekenden (13,8% ) en de hooggeschoolde werkzoekenden (12,3%).Voor de 25-50 jarigen zien we het hoogste aandeel bij de hooggeschoolde werkzoekenden. 59% vande hooggeschoolde werkzoekenden is tussen de 25-50 jaar t.o.v. 49,7% bij de laaggeschooldewerkzoekenden en 52% bij de middengeschoolde werkzoekenden.
 47. 47. 47Voor de oudere werkzoekenden zien we juist het laagste aandeel bij de hooggeschooldewerkzoekenden (28,7%) en het hoogste aandeel bij de laaggeschoolde werkzoekenden (36,5%).Werkzoekenden naar opleidingsniveau en werkloosheidsduurKnokke-HeistLaaggeschoold Middengeschoold HooggeschooldAantal % Aantal % Aantal %<1 jaar werkzoekend 181 54,2 205 63,9 70 57,41-5 jaar wzk 109 32,6 84 26,2 35 28,7>5 jaar wzk 44 13,2 32 9,9 17 13,9Totaal 334 100,0 321 100,0 122 100,0Het aandeel <1 jaar werkzoekenden ligt bij de middengeschoolde werkzoekenden het hoogst. 63,9%van alle middengeschoolde werkzoekenden is minder dan 1 jaar werkzoekend. Voor dehooggeschoolde werkzoekenden is dit 57,4% en voor de laaggeschoolde werkzoekenden 54,2%.Het aandeel werkzoekenden tussen 1 en 5 jaar werkzoekenden ligt het hoogste bij delaaggeschoolde werkzoekenden. 32,6% van de laaggeschoolde werkzoekenden is tussen de 1 en 5jaar werkzoekend t.o.v. 26,2% bij de middengeschoolde werkzoekenden en 28,7% bij dehooggeschoolde werkzoekenden.Voor de zeer langdurig werkzoekenden (>5 jaar) zien we grotere percentages bij de hooggeschoolde(13,9%) en de laaggeschoolde werkzoekenden (13,2%). Voor de middengeschoolde werkzoekendengaat het om 9,9% van de werkzoekenden die langer dan 5 jaar werkzoekend is.3.7.5 Werkzoekenden naar nationaliteitBelg Niet-BelgAantal % Aantal %Knokke-Heist 736 92,8 57 7,2Koksijde 496 91,7 45 8,3Damme 179 97,3 5 2,7Oostkust 2.096 92,0 183 8,0Centrumsteden 8.718 84,7 1.570 15,3West-Vlaanderen 26.610 89,3 3.202 10,7Het aandeel werkzoekenden met een niet-Belgische nationaliteit bedraagt in Knokke-Heist 7,2%. Ditaandeel ligt duidelijk lager dan de 15% voor de centrumsteden en de 10,7% voor West-Vlaanderen.
 48. 48. 48Het verschil met Koksijde (8,3%) en de Oostkust (8%) is minder uitgesproken maar nog steeds scoortKnokke-Heist lager.Damme is hier duidelijk het buitenbeentje met 2,7% werkzoekenden met een niet-Belgischenationaliteit. Maar onder punt 1.3 Nationaliteit kan men zien dat Damme ook globaal genomenonder haar bevolking duidelijk minder niet-Belgen telt.3.8 Sectoren van tewerkstelling6Knokke-HeistTotaalAantal %Primaire sector 195 1,5Secundaire sector 1.741 13,5Tertiaire sector 7.775 60,5Quartaire sector 3.096 24,1Totaal 12.854 100,0In 2009 telde Knokke-Heist 12.854 tewerkgestelden. Dit komt neer op 65,7% van de 18-64 jarigen inKnokke-Heist. De tertiaire sector stelt 60,5% van deze personen tewerk. Bijna 1 op 4 werkt in dequartaire sector. De secundaire sector is goed voor 13,5% van de tewerkstelling en de primairesector slechts voor 1,5%.In onderstaande tabel vergelijken we Knokke-Heist met de overige regio’s.PrimaireSectorSecundaireSectorTertiaireSectorQuartaireSector TotaalAantal % Aantal % Aantal % Aantal %Knokke-Heist 195 1,5 1.741 13,5 7.775 60,5 3.096 24,1 12.854Koksijde 95 1,2 1.100 13,9 3.975 50,1 2.751 34,7 7.927Damme 273 5,5 952 19,1 2.215 44,5 1.522 30,6 4.973Oostkust7342 1,4 3.296 13,2 14.287 57,4 6.890 27,7 24.881Centrumsteden 1.472 1,1 25.993 18,8 60.485 43,8 50.028 36,2 138.156West-Vlaanderen 15.087 3,0 122.637 24,4 204.603 40,7 159.532 31,7 502.491Voor de primaire sector zien we dat Knokke-Heist met 1,5% werkenden ongeveer eenzelfdepercentage haalt als de Oostkustgemeenten (1,4%). Knokke-Heist heeft een lager aandeelwerkenden in de primaire sector dan West-Vlaanderen (3%) en Damme (5,5%) maar een hogeraandeel dan Koksijde (1,2%) en de centrumsteden (1,1%).6Overzicht van de WSE-sectorindeling op basis van de NACE-Bel 2008 te vinden in bijlage7Exclusief Zeebrugge
 49. 49. 49Met 13,5% van de tewerkstelling in de secundaire sector benadert Knokke-Heist het gemiddelde vande Oostkust (13,2%) en Koksijde (13,9%). De overige regio’s hebben allen een hoger aandeeltewerkgestelden in deze sector dan Knokke Heist.60,5% van de werkenden in Knokke-Heist vinden we terug in de tertiaire sector. Dit aandeel ligtduidelijk hoger in Knokke-Heist dan in de overige regio’s.Voor de quartaire sector vinden we juist het tegenovergestelde: daar ligt het percentagetewerkgestelden met 24% een aanzienlijk stuk lager dan in de overige regio’s.Knokke-HeistLoontrekkend Zelfstandig HelperAantal % Aantal % Aantal %Primaire sector 23 11,7 119 61,0 53 27,3Secundaire sector 1.215 69,8 457 26,2 69 4,0Tertiaire sector 4.816 61,9 2.603 33,5 355 4,6Quartaire sector 2.723 87,9 346 11,2 27 0,9Totaal 8.777 68,3 3.568 27,8 509 4,0Zowel in de secundaire, de tertiaire als de quartaire sector zijn de meesten ingeschreven alsloontrekkend. De quartaire sector spant hier de kroon met 87,9% loontrekkenden.Het hoogste percentage zelfstandigen en helpers vinden we in de primaire sector. 61% van detewerkgestelden binnen deze sector is zelfstandig en 27% helper. Het aandeel loontrekkenden ligt inde primaire sector slechts op 11,7%.4. Huisvesting8Naam Omschrijving BronAantal woongelegenheden Aantal woongelegenheden Statistiek van hetgebouwenpark van hetkadaster (2011)Type woongelegenheden Buildings/appart.,handelshuizen, geslotenbebouwing, halfopenbebouwing, open bebouwingen andereStatistiek van hetgebouwenpark van hetkadaster (2011)Kadastraal inkomen Gemiddeld KI per typewoongelegenheidKadaster, 2010Bouwjaar Bouwjaar van het gebouw Statistiek van hetgebouwenpark van het8Voor de gegevens omtrent huisvesting en het kadastraal inkomen: exclusief Zeebrugge
 50. 50. 50kadaster (2011)Grootte van de woning Bewoonbare oppervlakte vanhet gebouwStatistiek van hetgebouwenpark van hetkadaster (2011)Voorzieningen in de woning Aanwezigheid vanvoorzieningen in of rond hetgebouwStatistiek van hetgebouwenpark van hetkadaster (2011)Sociale huisvesting Sociaal huurpatrimonium VMSW, 2010SVK-Vereniging,OCMW, 2012Tweede verblijven 2deverblijven waarop belastingwordt betaaldFinanciële dienst GemeenteKnokke-Heist, 2012Leegstand Panden die het afgelopen jaarop de inventaris stondenGemeente Knokke-Heist, 2011Om het thema huisvesting te bespreken, maken we gebruik van de Statistiek van het gebouwenparkvan het kadaster. Deze statistiek telt in hoofdzaak de gebouwen en niet de woongelegenheden opzich. In de tabellen die volgen gaat het dus meestal om gebouwen en niet om woongelegenheden,tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.In onderstaande tabel kan per type woning afgelezen worden om hoeveel gebouwen en hoeveelwoongelegenheden het gaat. Deze tabel laat ook zien dat het gebruik van de ene dan wel de anderedefinitie (zijnde gebouw of woongelegenheid) tot grote verschillen in uitkomsten kan leiden.Aandacht hiervoor bij het gebruik van deze cijfers is een absolute must.Buildings+appart.Handels-huizenGeslotenbebouwingHalfopenbebouwingOpenbebouwingAndere EindtotaalGebouwen 2.968 409 3.222 2.242 3.805 1.786 14.432Woongeleg. 27.312 530 3.283 2.257 3.855 1.021 38.2584.1 Aantal en type woongelegenhedenAantal woongeleg. Buildings+appart.Handels-huizenGeslotenbebouwingHalfopenbebouwingOpenbebouwingAndere TotaalKnokke-Heist 27.312 530 3.283 2.257 3.855 1.021 38.258Koksijde 17.172 463 667 1.853 5.425 2.420 28.000Damme 156 198 471 951 2.902 91 4.769Oostkust 47.481 1.542 7.300 4.114 8.021 9.258 77.716Centrumsteden 49.517 6.845 63.206 24.333 23.305 1.703 167.425West-Vlaanderen 178.725 22.751 153.211 111.608 155.295 33.469 655.059
 51. 51. 51Aandeel woongeleg. Buildings+appart.Handels-huizenGeslotenbebouwingHalfopenbebouwingOpenbebouwingAndereKnokke-Heist 71,4 1,4 8,6 5,9 10,1 2,7Koksijde 61,3 1,7 2,4 6,6 19,4 8,6Damme 3,3 4,2 9,9 19,9 60,9 1,9Oostkust 61,1 2,0 9,4 5,3 10,3 11,9Centrumsteden 29,6 4,1 37,8 14,5 13,9 1,0West-Vlaanderen 27,3 3,5 23,4 17,0 23,7 5,1Op 01.01.2011 telt Knokke-Heist volgens het kadaster 38.258 woongelegenheden. 1,4% van dezewoongelegenheden staan in het kadaster bekend als handelspand. 71,4% zijn woongelegenhedenbinnen buildings-appartementen. De individuele woongelegenheden maken 24,6% van hetwoningpatrimonium uit.Op bovenstaande grafiek wordt Knokke-Heist gelijkgesteld aan de oranje lijn (=100%). Ligt hetaandeel voor een bepaalde regio onder de waarde voor Knokke-Heist dan komt het balkje voor dezeregio onder de oranje lijn te liggen. Omgekeerd leidt een hogere waarde dus tot een balkje dat bovende oranje lijn uitsteekt.Globaal genomen stellen we vast dat de kustgemeenten een ander profiel hebben dan decentrumsteden en West-Vlaanderen. Ook Damme kent een ander profiel dan de kustgemeenten.De Oostkust, Koksijde en Knokke-Heist hebben een lager aandeel handelspanden dan decentrumsteden, West-Vlaanderen en Damme. Met 1,4% handelspanden heeft Knokke-Heist hetlaagste aandeel van alle regio’s. Het hoogste aandeel zien we in Damme met 4,2%.Het percentage buildings/appartementen ligt daarentegen het hoogst in Knokke-Heist. Meer dan71% van de woongelegenheden vinden we er terug in een building/appartement. Ook in Koksijde en0100200300400500600700Type woongelegenhedenKoksijdeDammeOostkustCentrumstedenWest-VlaanderenKnokke-Heist
 52. 52. 52de Oostkust is dit aandeel niet gering (>61%) maar wel lager dan in Knokke-Heist. De centrumstedenen West-Vlaanderen hebben minder dan 30% woongelegenheden binnen buildings/appartementenwaarmee ze dus sterk afwijken van het kustprofiel.Voor de gezinswoningen, zowel de gesloten, halfopen als open bebouwing, stellen we vast dat dekustgemeenten (25%) duidelijk een lager aandeel hebben dan de centrumsteden (66%) en West-Vlaanderen (64%). Knokke-Heist heeft het laagste aandeel individuele woongelegenheden van alleregio’s (24,6%). Damme spant hier duidelijk de kroon met 90% woongelegenheden (voornamelijkhalfopen en open bebouwing).4.2 Kadastraal inkomen2010 Gewone huizen Handelshuizen Appartementen BuildingsGemiddeldKI van allegebouwenKnokke-Heist 1.275 1.630 1.143 816 1.164Koksijde 1.023 1.288 849 785 910Damme 757 1.137 599 605 769Oostkust 1.098 1.397 1.013 667 1.017Centrumsteden 768 1.800 911 815 846West-Vlaanderen 718 1.388 881 746 783Het gemiddeld kadastraal inkomen van alle gebouwen bedraagt op 01.01.2010 1.164 euro. Hiermeeheeft Knokke-Heist het hoogste gemiddeld kadastraal inkomen. Ook de Oostkust (1.017 euro) enKoksijde (910 euro) hebben gemiddeld een hoger kadastraal inkomen dan West-Vlaanderen (783euro) en de centrumsteden (846 euro). Ook wat het kadastraal inkomen betreft, stellen we dus vast020406080100120Gemiddeld KI per woningtypeKoksijdeDammeOostkustCentrumstedenWest-VlaanderenKnokke-Heist
 53. 53. 53dat de kustgemeenten globaal genomen een ander profiel hebben dan West-Vlaanderen en decentrumsteden.Het hoger gemiddeld kadastraal inkomen in Knokke-Heist vinden we terug voor elk woningtype.4.3 Bouwjaar van de woningenWat het bouwjaar van de woning betreft, is het noodzakelijk volgende bevinding in rekening tebrengen: een analyse (uitgevoerd door het SSP) naar de link tussen ouderdom van de woning en hetkadastraal inkomen toonde aan dat er geen lineair verband vast te stellen is tussen beideindicatoren. Slechts in 30% van de gevallen kan de ouderdom van de woning een goede voorspellerzijn voor het kadastraal inkomen. Concreet heeft dit tot gevolg dat de ouderdom van de woning nietbeschouwd kan worden als een goede indicator omtrent de kwaliteit van de woning. Een oudewoning kan namelijk evengoed een laag kadastraal inkomen hebben (vb. door weinignutsvoorzieningen) als een hoog kadastraal inkomen (na renovatie/verbouwingswerken). Hetbouwjaar van de woning kan in die zin eerder als een indicator beschouwd voor het uitzicht van regio(welke bouwstijlen vinden we terug).Buildings+appart.Handels-huizenGeslotenbebouwingHalfopenbebouwingOpenbebouwing TotaalAantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %Aantalgebouwen2.968 100 409 100 3.222 100 2.242 100 3.805 100 14.432 100voor 1900 12 0,4 19 4,6 96 3,0 16 0,7 81 2,1 250 1,71900 tot 1918 27 0,9 44 10,8 264 8,2 43 1,9 47 1,2 441 3,11919 tot 1945 224 7,5 153 37,4 998 31,0 467 20,8 540 14,2 2.530 17,51946 tot 1961 466 15,7 89 21,8 680 21,1 529 23,6 603 15,8 2.601 18,01962 tot 1970 473 15,9 46 11,2 320 9,9 281 12,5 454 11,9 1.825 12,61971 tot 1981 359 12,1 19 4,6 314 9,7 209 9,3 573 15,1 1.753 12,1na 1981 1.407 47,4 39 9,5 550 17,1 697 31 1.507 39,6 5.032 34,9
 54. 54. 54Zowel voor de appartementen/buildings als voor de halfopen en de open bebouwing stellen we vastdat het merendeel van deze gebouwen in Knokke-Heist gebouwd werd na 1981. Veel van dezewoningen behoren dus tot het recenter woningpatrimonium. Voor de halfopen bebouwing zien wenog 2 piekmomenten tussen 1919-1945 en 1945-1961. Daarna nam de bouw van het aantal halfopenwoningen duidelijk af om na 1981 opnieuw toe te nemen. In de periode tussen 1919 en 1981verloopt de bouw van open woningen vrij constant om vanaf 1981 opmerkelijk meer toe te nemen.Voor de gesloten bebouwing en de handelspanden vinden we het leeuwenaandeel terug tussen 1919en 1945. Nadien neemt het aantal opgetrokken gesloten woningen en handelspanden af omeveneens na 1981 opnieuw te stijgen.4.4 Grootte van de woning9BebouwdegrondoppervlakteHandels-huizenGeslotenbebouwingHalfopenbebouwingOpenbebouwing TotaalAantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %Aantal gebouwen 409 100 3.222 100 2.242 100 3.805 100 9.678 100kleiner dan 45m² 10 2,4 104 3,2 19 0,8 3 0,1 136 1,4van 45m² tot 64m² 25 6,1 535 16,6 185 8,3 26 0,7 771 8,0van 65m² tot 104m² 106 25,9 1.822 56,5 1.029 45,9 501 13,2 3.458 35,7groter dan 104m² 268 65,5 761 23,6 1.009 45,0 3.275 86,1 5.313 54,99Voor de buildings+appartementen beschikken we niet over deze gegevens. De eindtotalen wijkenhier dus af van de totalen vermeld in voorgaande tabellen.05101520253035404550Bouwjaar van de woningOpgericht voor 19001900 tot 19181919 tot 19451946 tot 19611962 tot 19701971 tot 1981opgericht na 1981
 55. 55. 5565,5% van de handelspanden in Knokke-Heist heeft een bebouwde grondoppervlakte dat groter isdan 104m². Ook voor de open bebouwing hebben de meeste gebouwen een grondoppervlaktegroter dan 104m² (86%).Voor de gesloten bebouwing en de halfopen bebouwing vinden we de meerderheid van dewoningen binnen de categorie 65m² en 104m². 56,5% van de gesloten bebouwing en 46% van dehalfopen bebouwing valt binnen deze categorie.Voor de woningen met een grondoppervlakte tussen de 45 en 64m² zien we eveneens dat degesloten bebouwing het grootste aandeel woningen binnen deze categorie telt. 16,6% van degesloten woningen heeft een grondoppervlakte tussen 45 en 64m². Voor de halfopen bebouwing isdit 8,3%; voor de handelspanden 6% en voor de open bebouwing slechts 0,7%.De woningen met een grondoppervlakte <45m² maken voor elk woningtype slechts een zeer geringaandeel van de woningen uit (<3%).4.5 Voorzieningen in de woningBuildings+appart.GeslotenbebouwingHalfopenbebouwingOpenbebouwingTotaalAantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %Aantal gebouwenuitgerust metcv of airconditioning2.643 89,0 1.817 56,4 1.874 83,6 3.546 93,2 9.880 80,7Aantal woningen metbadkamer2.828 95,3 2.585 80,2 2.116 94,4 3.696 97,1 11.225 91,7020406080100Handelshuizen GeslotenbebouwingHalfopenbebouwingOpen bebouwingGrootte per type bebouwingkleiner dan 45m²van 45m² tot 64m²van 65m² tot 104m²groter dan 104m²
 56. 56. 56Van de 4 beschouwde woningtypes hebben de gesloten woningen globaal genomen het minstcomfortvoorzieningen. 56% van gesloten woningen heeft een cv/airco. Zij hebben hiermee mindervaak dan buildings, halfopen en open woningen een centrale verwarming of een badkamer. Wat deaanwezigheid van een badkamer betreft, zijn de gesloten woningen wel beter voorzien: bijna 80%van woningen beschikt over een badkamer. Maar ook hier scoren de andere woningtypes beter.De open bebouwingen zijn globaal genomen het best voorzien. Deze zijn voor meer dan 90%uitgerust met centrale verwarming en een badkamer.4.6 Tweede verblijvenHet aantal 2e verblijvers is onbekend. Wat wel gekend is, bij de financiëndienst van de gemeenteKnokke-Heist, is het aantal 2e verblijvEN (waarop belasting betaald wordt).020406080100120met centrale verwarming ofairconditioningmet badkamerComfort van de woningBuildings+appart.Gesloten bebouwingHalfopen bebouwingOpen bebouwing
 57. 57. 57Bron: Financiële Dienst Knokke-Heist (31/05/2010), verwerking Dienst ICT Knokke-HeistWIJK Aantal 2E VERBLIJVENDuinbergen + Duinenwater 3.093Heist 2.722Heist Zuid 364Knokke-centrum 8.857Landelijke gebieden 129Oud-Knokke 370Ramskapelle 6Westkapelle en t Walletje 84Zoute 2.0254.7 LeegstandAlle panden die het voorbije jaar (2011) op de inventaris gestaan hebben werden meegeteld. Dezeinventaris is een gemengde inventaris krot, leegstand en verwaarlozing.Soms bevinden zich meerdere appartementen (woongelegenheden) in dezelfde gebouwenblok indeze inventaris, die werden dan ook apart ingegeven en worden apart meegerekend.
 58. 58. 58Bron: Inventaris Knokke-Heist, 2011WIJK INVENTARIS: leegstand, krot, verwaarlozingDuinbergen + Duinenwater 6Heist 28Heist Zuid 0Knokke-centrum 12Landelijke gebieden 0Oud-Knokke 6Ramskapelle 0Westkapelle en t Walletje 4Zoute 14.8 Sociaal huurpatrimoniumAantal‘T Heist Best 264SVK-Vereniging 50OCMW 34Totaal 359OCMW Patrimonium AantalAppartement/Studio 28Gezinswoning 6Crisiswoning 8LOI 4
 59. 59. 59Knokke-Heist telt in totaal 359 sociale woongelegenheden. Dit komt neer op 2,2% sociale huisvestingt.o.v. het totaal aantal gezinnen. De sociale woningen in Knokke-Heist zijn verdeeld over 3 instanties:Sociale huisvestingsmaatschappij ‘T Heist Best beheert 264 woningen, SVK-vereniging 50 woningenen het OCMW 34 woningen.Voor het patrimonium van het OCMW kan nog eens een onderscheid gemaakt worden tussenverschillende types woningen. 34 woningen zijn woningen die effectief als sociale huisvestingverhuurd worden. Hierbij gaat het om 28 appartementen/studio’s en 6 gezinswoningen. Daarnaastbeschikt het OCMW eveneens over 5 woningen (met 8 woongelegenheden) die dienst doen alscrisiswoning en 3 woningen (met 4 woongelegenheden) binnen het kader van LOI. In het kader vaneen federale opdracht biedt een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) materiële opvang aan asielzoekersgedurende hun procedure. Dit gebeurt binnen een conventie met Fedasil, de instantie die toezichthoudt op kwaliteitsvolle opvang aan asielzoekers.Crisiswoningen OCMW Knokke-Heist:Vredestraat: 1 woning - 1 woongelegenheid (plaats voor 2 personen)Guido Gezellestraat: 1 woning - 4 individuele woongelegenhedenEd. Verheyestraat: 1 woning - 1 woongelegenheid (plaats voor 2 personen)Serweytens. de Mercxstraat: 1 woning - 1 woongelegenheid ( plaats voor 4 personen)Smedenstraat 1: 1 woning - 1 woongelegenheid ( plaats voor 3 personen)______________________________________________TOTAAL: CRISIS: 5 woningen - 8 woongelegenhedenLOI- plaatsen OCMW Knokke-Heist:Guido Gezellestraat: 1 woning - 2 woongelegenheden (plaats voor een totaal van 6 personen)Smedenstraat: 1 woning - 1 woongelegenheid (plaats voor 2 personen)Pannenstraat: 1 woning - 1 woongelegenheid (9 mannen - maar is een ééngezinswoning)______________________________________________TOTAAL: LOI: 3 woningen - 4 woongelegenheden
 60. 60. 60Bovenstaande kaart toont de spreiding van de sociale huisvesting in Knokke-Heist. In de landelijkegebieden vinden we nagenoeg geen sociale huisvesting. Ook in Knokke Zoute zijn er geen socialewoningen en evenmin in Ramskapelle. Heist en Heist Zuid hebben het grootste aantal socialehuurwoningen.Grond-en PandendecreetOp 18.03.2009 werd het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid goedgekeurd.Het decreet beoogt twee doelstellingen: enerzijds wil men het aanbod van sociale woningen forslaten stijgen, anderzijds wil men via fiscale stimuli het aandeel aan verwaarloosde of verkrottewoningen drastisch laten dalen.Het decreet voorziet maatregelen om zowel het sociaal huurpatrimonium als het sociaalkooppatrimonium (huizen en kavels) uit te breiden. Volgens het decreet moeten er in West-Vlaanderen in de periode 2009-2020 8.125 sociale huurwoningen, 3.846 sociale koopwoningen en183 sociale kavels bijkomen.Sociale huurwoningenVoor de sociale huurwoningen is de verdeling over de gemeenten decretaal vastgelegd: in principemoet elke gemeente een deel van die 8.125 woningen realiseren. De grootte van het deel wordtbepaald door het aandeel gezinnen in de gemeente. Hierbij wordt volgende formule gehanteerd:

×