Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leikilliset oppimisympäristöt marjaana kangas_2014

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Leikilliset oppimisympäristöt marjaana kangas_2014

 1. 1. YHDESSÄ. ! LUOVASTI. ! OPPIEN. ! 2 LEIKILLISET OPPIMISYMPÄIRSTÖT! Leikki, luovuus ja oppimisen ilo Leikki ja leikilliset oppimisympäristöt varhaiskasvatuksessa – koulutuspäivä VKK Metro/Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Paikka: Helsingin suomenkielinen työväenopisto, Helsinginkatu 26 Aika: 11.2.2014 klo 14.15–15.45 KT Marjaana Kangas Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos
 2. 2. TAUSTAA LEIKILLINEN OPPIMINEN LEIKILLINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ PEDAGOGISET MALLIT MONITIETEINEN NÄKÖKULMA LEIKILLINEN OPPIMINEN TÄNÄÄN Marjaana Kangas 11.2.2014 3 (Kuva: Kangas, 201
 3. 3. Marjaana  Kangas  11.2.2014   4   www.smartus.fi  
 4. 4. SUOMENKIELINEN JULKAISU KEHITYSTYÖSTÄ JA TUTKIMUKSESTA:! Hyvönen, P., Kangas, M., Kultima, A & Latva, S (2006/2007). ! Let’s Play! Tutkimuksia leikillisistä oppimisympäristöistä. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä raportteja 2. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino. Marjaana  Kangas  11.2.2014   5  
 5. 5. LEIKILLINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ Aiheesta on valmistunut kaksi väitöskirjaa : •  Hyvönen, P. (2008). Affordances of playful learning environment for tutoring playing and learning. Doctoral dissertation. Acta Universitatis Lappoensis 152. University of Lapland, Faculty of education, Finland. Rovaniemi: University of Lapland Printing Centre. •  Kangas, M. (2010). The school of the future: Theoretical and pedagogical approaches for creative and playful learning environments. Doctoral dissertation. Acta Universitatis Lappoensis 188. University of Lapland, Faculty of Education, Finland. Rovaniemi: University of Lapland Printing Centre. Marjaana Kangas 11.2.2014 6
 6. 6. Kangas, M. (2010). The School of the Future: Theoretical and Pedagogical Approaches for Creative and Playful Learning Environments. Doctoral dissertation.  Acta Universitatis Lapponiensis 188. University of Lapland, Faculty of Education, Finland. Rovaniemi: University of Lapland Printing Centre. Marjaana  Kangas  11.2.2014   7  
 7. 7. LUENNON SISÄLTÖ TAVOITTEENA ON AVATA IKKUNOITA: •  TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖIHIN •  LEIKILLISIIN OPPIMISYMPÄRISTÖIHIN •  LEIKILLISEN OPPIMISEEN •  LEIKILLISTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN PEDAGOGIIKKAAN Marjaana Kangas 11.2.2014 8
 8. 8. TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖT 1.  SOSIOKULTTUURINEN OPPIMISKÄSITYS –  toimijuus –  aktiivinen osallistuminen –  vastuullisuus –  identieetti –  hyvinvointi 2.  OPPIMISYMPÄRISTÖJEN AVAUTUMINEN –  fyysisesti –  virtuaalisesti Marjaana Kangas 11.2.2014 9
 9. 9. Marjaana  Kangas  11.2.2014   •  Digitaalinen teknologia on muuttanut uusien sukupolvien arkea verrattuna aiempien sukupolvien arkeen •  Multimediaympäristössä eläminen •  Maailman tarkasteleminen ! nonlineaarisesti (löytöretkeilijät) •  ! (Meyer & Holm Sorensen, 2011; Tapscott, 2009) TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖT 10   Kuva:  h9p://www.tuxboard.com/ipo9y-­‐le-­‐pot-­‐pour-­‐enfant-­‐avec-­‐ipad-­‐integre/  
 10. 10. –   Avaintaidot •  Mitä ne ovat? –  Ajattelun taidot? –  Ongelmanratkaisutaidot? –  Vuorovaikutustaidot? –  Mediataidot? –  Elämisen taidot? –  Muut? Marjaana Kangas 11.2.2014 11 TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖT Kuva: www.vittra.se
 11. 11. ! LEIKILLINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ! •  On pedagogisesti perusteltu oppimisympäristö, jossa –  oppiminen voidaan määritellä leikillisenä oppimisena ! (playful learning) –  lapset ovat aktiivisia toimijoita ja osallistujia sekä pelien tai leikkien sisällöntuottajia (Hyvönen, 2008; Kangas, 2010) Marjaana Kangas 11.2.2014 12 www.vittra.se
 12. 12. Marjaana  Kangas  11.2.2014   13     LEIKILLINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ    
 13. 13. TUTKIMUS (N=49 eskarilaista) •  Sekä tytöt että pojat ovat aktiivisia toimijoita •  Leikkiympäristöissä korostui yhteisöllisyys ja yhteiset toiminnan tavoitteet •  Leikkiympäirstöt sijoittuivat pääasiassa luontoon! (Hyvönen & Kangas, 2007) •  Leikkiympäristöt sisälsivät monia emotionaalisia leikin maailmoja –  huolenpito –  aggressio, tuhoaminen ja kilpailu –  kauneus ja onnellisuus –  kauhu ja pelko –  jännitys ja vauhti –  huumori ja hassuttelu Marjaana Kangas 11.2.2014 14 ESIKOULULAISTEN TOIVEIDEN LEIKKIYMPÄRISTÖT
 14. 14. No, siel on sellasia eläimiä, missä… niitten päälle voi vaikka itse asiassa kiikkua. Sit ne vois olla vaikka täällä. Nii, sinne mahtus monta lasta. Tästä mahtus, ku mennään sinne, ku tästä mennään…nii sitte pääsee tänne kielelle. Tuolla mie kattoisin hämähäkkejä. Mie yrittäisin pysäyttää koko tämän matkan ni tätä vaunua, että mie pääsisin katsomaan hämähäkkejä. Ja sen takia myös, että mie pääsen vielä vaunusta näin lähtemään ja irtoaa tämä ilmapallo täältä. •  Yhteinen leikkikokemus! •  Tarinallisuus •  Luovuus •  Aikuinen stimuloi mielikuvitusta Marjaana Kangas 11.2.2014 15 ESIKOULULAISTEN TOIVEIDEN LEIKKIYMPÄRISTÖT
 15. 15.   LEIKILLINEN OPPIMINEN (PLAYFUL LEARNING)! Tieteiden rajoja ylittävä lähestymistapa oppimiseen, joka pyrkii tukemaan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia     Marjaana  Kangas  11.2.2014   16   Kuva:  Ellaveera  Hyvönen  
 16. 16. IKKUNOITA LEIKILLISEEN OPPIMISEEN (Kangas, 2010)     17      
 17. 17. LEIKILLISYYS JA LEIKKI 18 Oppiminen leikin ja pelin kautta Leikillisyys on mielentila ja asenne Sanaleikki ja huumori Esiopetuksen OPS:ssa korostetaan leikin roolia oppimisessa ja kasvatuksess ja sitä hyödynnetään monin tavoin opetuksessa Marjaana Kangas 11.2.2014
 18. 18. LEIKILLISYYS JA LEIKKI 19 Leikillisyys (Playfulness) Leikki Play Leikillinen oppiminen Playful learning Mielikuvitusleikit Roolileikit Sääntöleikit Sanaleikit Ajatusleikit jne. PEDAGOGIIKKA Pelit Games Marjaana Kangas 11.2.2014
 19. 19. LEIKILLISYYS •  Leikillisyys viittaa Liebermanin (1977) mukaan –  spontaanisuuteen (kognitiivinen, sosiaalinen ja fyysinen) –  tekemisen riemuun –  huumorintajuun •  Leikillisyys viittaa tänä päivänä myös peleihin (Kangas, 2010; Mäyrä, 2012) Marjaana Kangas 11.2.2014 20
 20. 20. LEIKKI -MITÄ SE ON? •  Leikki on miellyttävää •  Leikki on omaehtoista •  Leikkiin liittyy sisäinen motivaatio •  Leikki on symbolista (esineet saavat uusia merkityksiä) •  Leikki mahdollistaa rajojen kokeilun (todellisuus vs. leikkimaailma) ja flow-tilassa toimimisen! ! (Csikszentmihályi 1995; Kieff & Casberque, 2000; Sutton- Smith, 2001; Russ, 2014) Marjaana Kangas 11.2.2014 21
 21. 21. LEIKKI ULOTTUU KAIKKIALLE YHDEN AAMUPÄIVÄN LEIKIT PÄIVÄKOTIRYHMÄSSÄ •  Kotileikki •  Aarrekarttaleikki •  Laavaleikki •  Lentävä lohikäärme •  Laivaleikki •  Dinosaurusleikki Marjaana Kangas 11.2.2014 22
 22. 22. LEIKISSÄ OPPIMINEN •  OPITAAN YHDESSÄ! –  Kun lapset leikkivät itseään kehittyneempien ja vanhempien lasten kanssa, he oppivat leikin taitoja. •  Mitä muuta leikissä voi oppia? Marjaana Kangas 11.2.2014 23
 23. 23. LEIKKI – MIKSI LEIKKIÄ? •  Leikkiä voidaan pitää koko tulevan oppimisen perustana •  Vygotsky (1930/1967): Leikistä kumpuaa kyky teoretisoida ja yhdistellä eri asioita! –  Leikki harjoittaa esim. näkemään asioita eri näkökulmista (lapsi toimii yhtä aikaa useassa roolissa, omana itsenään, kertojana, leikkijänä jne.) –  Leikki kehittää mielikuvitusta ja ongelmanratkaisua, jotka luovat pohjaa abstraktille ja divergentille ajattelulle (Russ, 2014; Singer & Singer, 1990) •  Sawyer (1997): Leikki on improvisaation edeltäjä! •  Leikin määrä on yhtydessä lajin toiminnan joustavuuteen (Boyd, 2009) Marjaana Kangas 11.2.2014 24
 24. 24. – Leikki harjoittaa tunteiden prosessointia ! (Russ, 2014) •  Leikissä on turvallista kokea sekä negatiivisia että positiivisia tunteita (Burghardt, 2005) – Leikillisyyttä ja emotionaalista tukea tarjoavalla ilmapiirillä on vaikutusta mielikuvituksellisten ideoiden keksimiseen ! (Mahn & John-Steiner, 2002) Marjaana Kangas 11.2.2014 25 LEIKKI – MIKSI LEIKKIÄ?
 25. 25. LEIKILLISYYS •  Mielentila, asenne, piirre, orientoituminen (esim. Lieberman, 1977; Chiang & Lin, 2010; Lemke, 2013) •  Tutkiminen, ihmettely, innostuminen •  Yksilön ominaisuus vs. vuorovaikutuksessa syntyvä Marjaana Kangas 11.2.2014 26
 26. 26. MIKSI LEIKILLISYYTTÄ? –  Leikillisyys, esim. sanaleikki ja huumori luovat yhteistä perustaa ja luottamusta •  Positiivisten tunteiden merkitys oppimisessa 27  Marjaana  Kangas  11.2.2014  
 27. 27. PLAYFUL TALK “It is actually very hard to get children to perform any kind of task…without their being creative with language” (Wegerif 2005, 228) Sharon: I think Gail: I think the Robert stole the stuff Sharon: That Robert stole my bunny (Both laugh) Sharon: My money Gail: Funny Nick: It’s not money I said bunny Sharon: It’s his money Gail: I’ve said bunny Marjaana Kangas 11.2.2014 28
 28. 28. LUOVUUS JA MIELIKUVITUS Marjaana Kangas 11.2.2014 29 Oppiminen on luova prosessi, jossa tuotetaan tietoa, ideoita, tapoja... mielikuvitus!
 29. 29. •  Mielikuvitus on kykyä ajatella erilaisia mahdollisuuksia ! (Egan 2005) –  Esimerkiksi lapsi voi olla yhtä helposti kuka tahansa kuin itsensä (Vygotsky, 1997) •  Imitaatio, matkiminen on mielikuvituksen perusta Marjaana Kangas 11.2.2014 30 LUOVUUS JA MIELIKUVITUS
 30. 30. MIKSI LUOVUUTTA? •  Luovuus liittyy kaikkiin elämänalueisiin •  Luovuus on monessa maassa kärkihankkeena –  EU-kysely: ! yli 95 % vastaajista piti luovuuteen panostamista merkittävänä kasvatuksessa ja opetuksessa kaikilla tieteen aloilla ! (Cachia et al., 2009) Marjaana Kangas 11.2.2014 31 Kuva: Ellaveera Hyvönen
 31. 31. TARINALLISUUS Lapset luovat tarinoita •  Leikkiin tulee juju, juoni, jonka kautta leikistä muotoutuu kokonaisuus •  Tarina voi olla esim. piirustus, kuvaus, keskustelu, peli, leikki •  Kokonainen tarina on helpompi muistaa ja käsittää kuin nippu yksittäisiä asioita •  Tarinat yhdistävät lapsen emootiot ja mielikuvituksen (Bruner, 1996; Egan 2005) Marjaana Kangas 11.2.2014 32
 32. 32. TARINALLISUUS •  Tarinat eli narratiivit ovat ajattelun muotoja •  Narratiivinen ajattelu on prosessi, jossa tarinallinen muoto luodaan •  Narratiivinen ajattelu voi olla jaettua! (esim. Bruner, 1996; Hyvönen ym. 2007; Kangas ym. 2010) Marjaana Kangas 11.2.2014 33
 33. 33. YHTEISÖLLISYYS •  Sosiaalisuus, vuorovaikutus, osallistuminen •  Yhteinen tiedon rakentaminen •  Lähikehityksen vyöhyke (Vygotsky 1978) –  Oppiminen tapahtuu ensin sosiaalisella ja vasta sitten yksilöllisellä tasolla •  Osallistumisen tarve: yksilöt haluavat tulla kutsutuksi leikkiin ! (Marjanovic-Shane, 2010) Marjaana Kangas 11.2.2014 34
 34. 34. YHTEISÖLLISYYS •  TUTKIMUS: Yhteisöllisyys näyttäytyi: –  jaettuna narratiivisena ajatteluna (imitaatio, assosiatiivisuus, transformatiivisuus) –  vastavuoroisena toimintana –  yhteisymmärryksen rakentamisena –  emotionaalinen sitoutumisena samaan ideaan Marjaana Kangas 11.2.2014 35 (Kangas, Kultima & Ruokamo, 2011)
 35. 35. KEHOLLISUUS Marjaana Kangas 11.2.2014 36 Leikillinen oppiminen käsittää koko kehon; “mind-on, hands-on, body-on” (Kangas, 2010, s. 42; vrt. Wells & Claxton, 2002)
 36. 36. •  Ihminen on senso- motorinen •  Ajattelu ei ole erillään sensomotorisesta systeemistä •  Kaikkien aistien läsnäolo - koko keho viestii tunteita! ! (esim. Damasio, 2001; Dennett, 1996) Marjaana Kangas 11.2.2014 37 KEHOLLISUUS
 37. 37. KEHOLLISUUS •  Monilla välittäjäaineilla kuten dopamiinilla ja noradrenaliinilla on todettu olevan vaikutusta leikin syntymiseen! (Trezza ym. 2010) –  Positiivisen jännityksen tunne, myönteinen ilmapiiri ja vuorovaikutus lisäävät dopamiinin eritystä (hyvänolon tunne) –  Serotoniini ja kortisoli heikentävät oppimisen mahdollisuuksia (Rushton ym., 2010) Marjaana Kangas 11.2.2014 38
 38. 38. KEHOLLISUUS •  Toiminnalliset leikki- ja oppimisympäristöt •  Keholliset käyttöliittymät peleissä Marjaana Kangas 11.2.2014 39 Kuva: www.telegraph.co.uk
 39. 39. MEDIARIKKAUS •  Erilaisen median ja teknologian hyödyntäminen leikki- ja oppimisympäristöissä •  Kirjat, musiikki, elokuvat, pelit… Marjaana Kangas 11.2.2014 40
 40. 40. Jackie Marsh (2009): •  Alle kouluikäisten lasten keskuudessa – digitaalinen pelaaminen on osa lasten lapsuutta ja leikkimaailmaa – erilaiset mediaympäristöt, virtuaalimaailmat ja pelit ovat leikin ja luovuuden ympäristöjä – leikillisyys ja luovuus ilmenee sekä ”online” että ”offline” ympäristöissä! -> sekoittuvat usein leikeissä Marjaana Kangas 11.2.2014 41 MEDIARIKKAUS
 41. 41. •  Pelien käyttö on perusteltava pedagogisesti •  Sisältöihin voi tutustua pelaamalla yhdessä lapsen kanssa! ! •  Fun English –  Englanninkieleen johdattava peli •  Sanataituri –  Pelissä voi opetella kirjoittamaan ja tunnistamaan kirjaimia •  Lolan matikkajuna –  Pelissä voi opetella yhteen- ja vähennyslaskutaitoja •  Barnyard –  3-4 –vuotiaille suunnattu peli (aakkosia, numeroita) •  Pluto Plays Piano –  Helppo tapa opetella pianon koskettimet ja soittaa Marjaana Kangas 11.2.2014 42 MEDIARIKKAUS: PELIT
 42. 42. •  Pelaaminen on lapselle leikkiä •  Pelissä jokainen on toimija ja päähenkilö •  Pelit tarjoavat flow- kokemuksia (haasteellisuus, immersio; toiminta tuottaa iloa) Marjaana Kangas 11.2.2014 Pelissä jokainen saa olla toimija! MEDIARIKKAUS: PELIT 43
 43. 43. Marjaana Kangas 11.2.2014 44 •  AAKKOSIA TAI MATIKKAA VOI OPPIA VAIKKAPA HYPPIMÄLLÄ!... •  Haasteena on, miten mahdollistaa monipuolisia! pelaamisen muotoja? MEDIARIKKAUS Kuva: www.smartus.fi
 44. 44. ESIMERKKI: MEDIARIKKAUS! LEIKILLISESSÄ OPPIMISESSA (Kangas ym. 2008; Kangas, 2011) 1.  AIHEESEEN ! TUTUSTUMINEN ! Teemana ! liikennemerkit 2. PELIN YHTEISÖLLINEN LUOMINEN: Pelin ideointi ja yhdessä kehittely 3. PELIN PELAAMINEN YHDESSÄ Kuva: www.smartus.fi
 45. 45. OPPIMISEN ILO “Onnenpoika on se, joka kulkee! lauluja taskussaan, orvokin tuiketta silmissään ja ruohoa hiuksissaan. Hän tahtoo pienen siemenen ja kupillisen multaa! tuhat kertaa mieluummin ! kuin ison kassin kultaa” Pia Perkiön runokokoelmasta ! Taavetti Tomaatti (1980) Marjaana Kangas 11.2.2014 46
 46. 46. •  Tunteilla on avainrooli kaikessa oppimisessa ! (esim. Vygotsky 1987; Mahn & John-Steiner, 2002) •  Oppimisen ilo pitää sisällään kirjon erilaisia tunnetiloja (esim. Rantala, 2008) •  Lasten mielikuvitusta stimuloi parhaiten sellainen sisältö, joka vaikuttaa heihin tunteiden tasolla ! (Egan, 2005) Marjaana Kangas 11.2.2014 47 TUNTEET: OPPIMISEN ILO
 47. 47. Marjaana Kangas 11.2.2014 Leikillinen  oppiminen   Implikaa-oita   Leikillisyys   Vapaat  leikit,  ohjatut  leikit   Yhdistetään  pelejä  ja  pelillisyy9ä  toimintaan   Luovuus   Median  luova  käy9ö,  muotojen  antaminen  asioille   Vastakohtaisuuksien  etsiminen,  ajatusleikit,   metaforat   Narra-ivisuus   Tarinoiden  kuuleminen  ja  tuo9aminen,   Pedagogisten  kokonaisuuksien  rakentaminen   Yhteisöllisyys   Yhteisöllinen  Sedon  luominen   Ryhmässä  oppiminen   Kehollisuus   Liikkuminen,  koko  kehon  käy9ö,  liikunnalliset  leikit   Mediarikkaus     Erilaisten  pelien  ja  mediavälineiden  hyödyntäminen,   mediataitojen  kehi9äminen   Oppimisen  ilo   Osallistumisen  kau9a  saavutetun  oppimisen  ilon   tukeminen   48 (ks. Kangas, 2010)
 48. 48. Tutustutaan  aiheeseen  ja   toiminnan  muotoihin       ESIMERKKIAIHIO:   Puhutaan  uuSsista, etsitään lehdistä uutisia jne. TEEMA:  UUTISET  YLT  /  ÄI  /  MKas     Esiopetus   ESIMERKKIAIHIOITA:   Tehdään  omia  uuSsia   Leikitään  uuSsia     Tehdään  luontoretki   (rooleissa)   Leikitään  luonnontutkijoita   Kuvataan  luontoa       LEIKILLINEN OPPIMINEN JA PEDAGOGIIKKA Esitellään  löydöksiä,     Opitaan  toisilta,   Jaetaan  kokemuksia     LEIKILLISYYS   LUOVUUS   TARINALLISUUS   KEHOLLISUUS   YHTEISÖLLISYYS   MEDIATAIDOT   OPPIMISEN  ILO   Opettaja on osallistuja, ohaaja ja pedagogisen kehyksen luoja (Kangas, 2010) Marjaana  Kangas  11.2.2014   49  
 49. 49. Marjaana  Kangas  11.2.2014   50  
 50. 50. •  LEIKILLISTEN OPPIMISYMPÄRSITÖJEN KEHITTÄMINEN: – Pedagogisten kokonaisuuksien pohtiminen ja rakentaminen – Herkkyys ja vastaanottavaisuus ! (esim. Hirsh-Pasek ym. 2009) – Leikillisyys - on oltava itse valmis leikkimään ja heittäytymään (vrt. improvisaatio, Sawyer, 2010) Marjaana Kangas 11.2.2014 51 LEIKILLINEN OPPIMINEN JA PEDAGOGIIKKA
 51. 51. POHDITTAVAKSI •  Millaisia ajatuksia leikillisen oppimisen ikkunat herättävät kasvatuksen näkökulmasta? •  Millaisia leikillisen oppimisen prosesseja voisitte omassa päiväkodissanne kehittää? Marjaana Kangas 11.2.2014 52
 52. 52. •  Hyvönen, P. (2008). Affordances of playful learning environment for tutoring playing and learning. Doctoral dissertation. Acta Universitatis Lappoensis 152. University of Lapland, Faculty of education, Finland. Rovaniemi: University of Lapland Printing Centre. •  Hyvönen, P. (2011). Play in the School Context? The Perspectives of Finnish Teachers. Australian Journal of Teacher Education, 36(8), 65–83 •  Kangas, M. (2010). The school of the future: Theoretical and pedagogical approaches for creative and playful learning environments. Doctoral dissertation. Acta Universitatis Lappoensis 188. University of Lapland, Faculty of Education, Finland. Rovaniemi: University of Lapland Printing Centre. •  Kangas, M. (2011). Miten luovuus, leikillisyys ja teknologia innoittaa oppimista? Teoksessa K. Kumpulainen &  E-L. Kronqvist (toim.) Lapsuuden oppimisympäristöt – Eheä polku varhaiskasvatuksesta kouluun, 57–64. Helsinki: WSOYpro Oy. •  Kangas, M., Kultima, A. & Ruokamo, H. (2011). Children’s Creative Collaboration – A View of Narrativity. In D. Faulkner & E. Coates (Eds). Exploring Children’s Creative Narratives (pp. 63-85).  London: Routledge. •  Kangas, M., Korva, S. & Ruokamo, H. (2011). Leikilliset oppimisympäristöt opetuksessa. Teoksessa R. Smeds, L. Krokfors, H. Ruokamo & A. Staffans (toim.) InnoSchool – Välittävä koulu. Oppimisen verkostot, ympäristöt ja pedagogiikka. SimLab Report Series 31. Espoo: Painotalo Casper Oy, 186-197. •  Krokfors, L., Kangas, M., Vitikka, E. & Mylläri, J. (2011). Näkökulmia koulupedagogiikkaan. Teoksessa R. Smeds, L. Krokfors, H. Ruokamo & A. Staffans (toim.) InnoSchool – Välittävä koulu. Oppimisen verkostot, ympäristöt ja pedagogiikka. SimLab Report Series 31. Espoo: Painotalo Casper Oy. (51-85 Marjaana Kangas 11.2.2014 53 KIRJALLISUUTTA

×