ใบงานที่ 1 แบบสารวจและประวัตของิ                 นางสาวปรานปริยา คาเส้ า ชัน ม. 6/5 เลขที่ 26       ...
4. จบชัน ม.3 มาจากโรงเรียน โกวิทธารงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่     ้เนือหา/วิชาคอมพิวเตอร์ ที่เคยเรียนมา ได้ แก่  ้...
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสาคัญของโครงงานให้ นกเรี ยนเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วค้ นหาความหมายและความสาคัญ ของโค...
3. เปิ ดโอกาสให้ นกเรี ยนได้ ศกษา ค้ นคว้ า และเรี ยนรู้ในเรื่ องที่นกเรี ยนสนใจได้ ลกซึ ้งกว่าการ         ั   ...
ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ ายและประเภทของโครงงาน      ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ มี 5 ประเภท ให้ นกเรี ยนค้ นหาขอบข่ า...
การประยุกต์ ใช้ งาน  1. เป็ นโครงงานที่ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการสร้ างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้ งานจริงในชีวิตประจําวัน อาทิเช่น ...
ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”ให้ นกเรี ยนเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วค้ นหาความหมายและตัวอ...
ใบงานที่ 5 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาเครื่องมือ”     ให้ นกเรี ยนเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วค้ นหาความหมายและตั...
ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี”     ให้ นกเรี ยนเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วค้ นหาความหมายและตัวอย่ ...
ใบงานที่ 7 เรื่อง โครงงานประเภท “การประยุกต์ ใช้ งาน”    ให้ นกเรี ยนเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วค้ นหาความหมายและตั...
ใบงานที่ 8 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ”    ให้ นกเรี ยนเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วค้ นหาความหมาย...
ใบงานที่ 9 เรื่อง ปั ญหาและความจาเป็ นในการทาโครงงาน  ให้ นักเรียนคิดหาคาตอบว่ า เราทาสิ่งต่ อไปนีเ้ พื่อแก้ ปัญหาอะไร ?...
7. ตังใจเรี ยน เพื่อแก้ ปัญหา ความไม่ร้ ู   ้                     ความไม่เข้ าใจ สอบตก สอบได้ คะแนน...
ใบงานที่ 10 เรื่อง คิดวิเคราะห์ สร้ างทางเลือก และเกณฑ์ ท่ ใช้                              ...
วิธีที่ 3 บอร์ ดในห้ อง เกณฑ์ที่เลือกใช้ ...ดึงดูดความสนใจ ใช้ เผยแพร่ขาวสารข้ อมูลและกิจกรรมต่างๆ...           ...
ใบงานที่ 11 เรื่อง กาหนดและลาดับขันตอนการปฏิบัติ                                    ้ ...
ใบงานที่ 12 เรื่อง ปฏิบัตด้วยความชื่นชมและปรับปรุงให้ ดีขน                           ิ     ...
1. ตระหนักในปั ญหาและความจําเป็ นคําอธิบาย … ต้ องการซื ้อของฝากเพื่อนําไปให้ เพื่อนที่ตนจะไปเยี่ยม2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ ...
ใบงานที่ 13 เรื่อง การเลือกหัวข้ อโครงงานคอมพิวเตอร์  ให้ นกเรี ยนกําหนดชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์ ที่นกเรี ยนคิดว่าน่าสนใจศ...
ใบงานที่ 14 เรื่ อง การศึกษาข้ อมูลโครงงาน    จาก หัวข้ อโครงงานทัง 10 โครงงาน (ใบงานที่ 13) ให้ นกเรี ยนเลือกโครงงานท...
ใบงานที่ 15 เรื่อง การวิเคราะห์ โครงงานและเลือกโครงงานให้ นกเรี ยน วิเคราะห์ โครงงาน จากใบงานที่ 14 ให้ นกเรี ยนใส่คะแนน แ...
จากคะแนนที่ปรากฏนักเรี ยนเลือกทําโครงงานเรื่ อง ประเพณีที่สําคัญของแต่ละภาค  เพราะ จะได้ เป็ นสื่อการสอนให้ ความรู้เกี่ยว...
ใบงานที่ 16 เรื่อง ปฏิทนการปฏิบัตงาน                              ิ     ิ(เลือกโครงงานที่...
ใบงานที่ 17 เรื่อง บทสรุปการเรียน    เมื่อนักเรี ยนเรี ยนจบหลักสูตรแล้ วต้ องมีความรู้เรื่ องใดบ้ าง ตอบเป็ นข้ อ ๆ  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pranpriya605

437 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
437
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pranpriya605

 1. 1. ใบงานที่ 1 แบบสารวจและประวัตของิ นางสาวปรานปริยา คาเส้ า ชัน ม. 6/5 เลขที่ 26 ้นางสาว ปรานปริยา คาเส้ า เลขประจาตัว 42657 เลขที่ 26ชื่อเล่ น ฟิ่ ง กรุ๊ปเลือ O โทรศัพท์ 085-863-6715ที่อยู่ 63 หมู่ 2 ตาบล หนองแก๋ ว อาเภอ หางดง จังหวัดเชียงใหม่ 502303. ชื่อผู้ปกครอง นางวรกานต์ วิทล๊ อคโทรศัพท์ 081-765-7343ความเกี่ยวพันธ์ กับนักเรียน เป็ น มารดา อาชีพ ค้ าขาย
 2. 2. 4. จบชัน ม.3 มาจากโรงเรียน โกวิทธารงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ้เนือหา/วิชาคอมพิวเตอร์ ที่เคยเรียนมา ได้ แก่ ้ …/. Microsoft Word …/. Microsoft Excel …/. Microsoft Powerpoint …/. อื่น ๆ ..โปรแกรมที่ถนัด Photoshop dreamweaver Photo scape5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ ส่วนตัว …/. มี …. ไม่ มีถ้ ามีคอมพิวเตอร์ ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ วยหรือไม่ …/. ใช้ …. ไม่ ใช้6. ความใฝ่ ฝั นในอนาคต ครู ภาษาอังกฤษคติธรรมประจาใจ ลิขิตฟาหรื อจะสู้มานะคน ้สิ่งที่ต้องการให้ ทางโรงเรียนจัดให้ กับนักเรียน อยากให้ โรงเรียนทาในสิ่งที่จาเป็ นต่ อนักเรียน อย่ าทาอะไรที่ไม่ จาเป็ น
 3. 3. ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสาคัญของโครงงานให้ นกเรี ยนเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วค้ นหาความหมายและความสาคัญ ของโครงงานจากแหล่งข้ อมูล ั(ห้ องสมุด / อินเทอร์ เน็ต) แล้ วบันทึกลงกระดาษขนาด A4 ที่เตรี ยมมาพร้ อมเขียน แหล่งที่มาหรื อ Address ของ website ที่นกเรี ยนค้ นหาข้ อมูลเหล่านันด้ วย ั ้ พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ตามขันตอนต่ อไปนี ้ ้ - คัดเลือกหัวข้ อที่สนใจ - ศึกษาค้ นคว้ าเอกสาร - จัดทาข้ อเสนอโครงงาน - พัฒนาโครงงาน - จัดทารายงาน - นาเสนอและเผยแพร่ ความหมาย โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็ นกิจกรรมการเรี ยนที่นกเรี ยนมีอิสระในการเลือกศึกษา ปั ญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรี ยนจะต้ อง ั วางแผนการดําเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ และวัสดุอปกรณ์ตลอดจนทักษะพื ้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่ องที่นกเรี ยนสนใจและคิดจะทําโครงงาน ุ ั ซึงอาจมีผ้ ศกษามาก่อน หรื อเป็ นเรื่ องที่นกพัฒนาโปรแกรมได้ เคยค้ นคว้ าและพัฒนาแล้ ว นักเรี ยนสามารถทําโครงงานเรื่ อง ่ ู ึ ั ดังกล่าวได้ แต่ต้องคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรื อศึกษาเพิ่มเติมจากผลงาน เดิมที่มีผ้ รายงานไว้ จุดมุงหมายสําคัญของการทําโครงงานเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ นกเรี ยนได้ รับ ประสบการณ์ตรงในการใช้ ู ่ ั ระบบคอมพิวเตอร์ แก้ ปัญหา ประดิษฐ์ คดค้ นหรื อค้ นคว้ าหาความรู้ตางๆ ิ ่ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้เพื่อ การศึกษา ประดิษฐ์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรื ออุปกรณ์ใช้ สอยต่างๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ตางๆ ตลอดจนการพัฒนาเกม ่ คอมพิวเตอร์ เพื่อฝึ กให้ นกเรี ยนเป็ นบุคคลที่ใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ ความมีคณธรรมจริยธรรม เอื ้อเฟื อเผื่อแผ่ ั ุ ้ ให้ กบเพื่อนมนุษย์ และอยูในสังคมอย่างมีความสุข ั ่ ความสาคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ การทําโครงงานคอมพิวเตอร์ และการจัดงานแสดงโครงงานจะมีคณค่าต่อการฝึ กฝนให้ นกเรี ยนมีความรู้ ความชํานาญ ุ ั และมีความมันใจในการนําระบบคอมพิวเตอร์ ไปใช้ ในการแก้ ปัญหา ประดิษฐ์ คดค้ นหรื อค้ นคว้ าหาความรู้ตาง ๆ ด้ วยตนเอง ่ ิ ่ และยังมีคณค่าอื่น ๆ อีกดังต่อไปนี ้ ุ 1. สร้ างความสํานึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้ วยตนเอง 2. เปิ ดโอกาสให้ นกเรี ยนได้ พฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง ั ั
 4. 4. 3. เปิ ดโอกาสให้ นกเรี ยนได้ ศกษา ค้ นคว้ า และเรี ยนรู้ในเรื่ องที่นกเรี ยนสนใจได้ ลกซึ ้งกว่าการ ั ึ ั ึ เรี ยนในห้ องตามปกติ4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิดการแก้ ปัญหา การตัดสินใจ รวมทังการสื่อสารระหว่างกัน ้5. กระตุ้นให้ นกเรี ยนมีความสนใจในการเรี ยนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะ ั ประกอบอาชีพทางด้ านนี ้6. ส่งเสริมให้ นกเรี ยนได้ ใช้ เวลาอย่างเป็ นประโยชน์ในทางสร้ างสรรค์ ั7. สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยนกับครูและชุมชน รวมทังส่งเสริมให้ ชมชนสนใจคอมพิว ้ ุ เตอร์ และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้ องมากขึ ้น8. เป็ นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้ รับมาจัดทําผสมผสานกับโปรแกรม คอมพิวเตอร์ เป็ นโครงงานเพื่อนําเสนอต่อชุมชน ที่มา http://www.lks.ac.th/kuanjit/s4.htm http://kruarisara.wordpress.com
 5. 5. ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ ายและประเภทของโครงงาน ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ มี 5 ประเภท ให้ นกเรี ยนค้ นหาขอบข่ ายของโครงงาน ั แต่ละประเภท เป็ นข้ อๆ (ค้ นจากห้ องสมุด / อินเทอร์ เน็ต) แล้ วบันทึกลงกระดาษขนาด A4 ที่เตรี ยมมา พร้ อมเขียน แหล่งที่มา หรื อ Address ของ website ที่นกเรี ยนค้ นหาข้ อมูลเหล่านันด้ วย ั ้ โครงงานคอมพิวเตอร์ แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้ งานดังนี ้ การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา1. ลักษณะเด่นของโครงงานประเภทนี ้ คือ เป็ นโครงงานที่ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา2. โดยการสร้ างโปรแกรมบทเรี ยนหรื อหน่วยการเรี ยน ซึงอาจจะต้ องมีภาคแบบฝึ กหัด บททบทวน และคําถามคําตอบไว้ พร้ อม ่ ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนแบบรายบุคคลหรื อรายกลุมการสอน โดยใช้ คอมพิวเตอร์ ชวยสอนนี ้ ถือว่าคอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์การ ่ ่ สอน3. เป็ นการพัฒนาบทเรี ยนแบบออนไลน์ ให้ ผ้ เู รี ยนเข้ ามาศึกษาด้ วยตนเองก็ได้4. โครงงานประเภทนี ้สามารถพัฒนาขึ ้นเพื่อใช้ ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผู้เรี ยนอาจคัดเลือกเนื ้อหาที่เข้ าใจยาก มาเป็ น หัวข้ อในการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา การพัฒนาเครื่องมือ1. เป็ นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่ องมือช่วยสร้ างงานประยุกต์ตางๆ โดยส่วนใหญ่จะอยูในรูปซอฟต์แวร์ ่ ่2. เช่น ซอฟต์แวร์ วาดรูป ซอฟต์แวร์ พิมพ์งาน และซอฟต์แวร์ ชวยการมองวัตถุในมุมต่างๆ เป็ นต้ น ่ การทดลองทฤษฎี 1. เป็ นโครงงานที่ใช้ คอมพิวเตอร์ ชวยในการจําลองการทดลองของสาขาต่างๆ ่ 2. เป็ นงานที่ไม่สามารถทดลองด้ วยสถานการณ์จริงได้ เช่น การจุดระเบิด เป็ นต้ น 3. โครงงานที่ผ้ ทําต้ องศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้ อเท็จจริง และแนวคิดต่างๆ อย่าง ู ลึกซึ ้งในเรื่ องที่ต้องการศึกษาแล้ วเสนอเป็ นแนวคิด แบบจําลอง หลักการ ซึงอาจอยูในรูป ่ ่ ของสูตร สมการ หรื อคําอธิบาย พร้ อมทังจําลองทฤษฏีด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ ออกมาเป็ นภาพ ้ ภาพที่ได้ ก็จะเปลี่ยนไปตามสูตรหรื อสมการนัน ซึงจะทําให้ ผ้ เู รี ยนมีความเข้ าใจได้ ดยงขึ ้น ้ ่ ี ่ิ 4. การทําโครงงานประเภทนี ้มีจดสําคัญอยูที่ผ้ ทําต้ องมี ุ ่ ู ความรู้ในเรื่ องนันๆ เป็ นอย่างดี ้
 6. 6. การประยุกต์ ใช้ งาน 1. เป็ นโครงงานที่ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการสร้ างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้ งานจริงในชีวิตประจําวัน อาทิเช่น ซอฟต์แวร์ สําหรับ การออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร ซอฟต์แวร์ สําหรับการผสมสี และซอฟต์แวร์สําหรับการระบุคนร้ าย เป็ นต้ น 2. มีการประดิษฐ์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรื ออุปกรณ์ใช้ สอยต่างๆ ซึงอาจเป็ นการคิดสร้ างสิ่งของขึ ้นใหม่ หรื อปรับปรุง ่ เปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยูแล้ วให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น ่ 3. โครงงานลักษณะนี ้จะต้ องศึกษาและวิเคราะห์ความต้ องการของผู้ใช้ ก่อน แล้ วนําข้ อมูลที่ได้ มาใช้ ในการออกแบบ และพัฒนาสิ่งของนันๆ ต่อจากนันต้ องมีการทดสอบการทํางานหรื อทดสอบคุณภาพของ ้ ้สิงประดิษฐ์ แล้ วปรับปรุงแก้ ไขให้ มีความสมบูรณ์ ่ 4. ผู้เรี ยนต้ องใช้ ความรู้เกี่ยวกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม และเครื่ องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 1. การพัฒนาซอฟต์แวร์ หรื อโปรแกรมที่ถกเขียนขึ ้นเพื่อการทํางานเฉพาะอย่างที่เราต้ อง การ เช่น งานส่วนตัว งาน ู ทางด้ านธุรกิจ งานทางด้ านวิทยาศาสตร์ โปรแกรมทางธุรกิจ เกมส์ตางๆ ระบบฐานข้ อมูล ตลอดจนตัวแปลภาษา ่ 2. โปรแกรมประเภทนี ้โดยส่วนใหญ่มกใช้ ภาษาระดับสูงในการพัฒนา เช่นภาษา C, C++, COBOL, PASCAL, BASIC ั ฯลฯ 3. ซึงแต่ละโปรแกรมก็จะมีเงื่อนไขหรื อแบบฟอร์ มที่แตกต่างกัน ตามความต้ องการหรื อกฎเกณฑ์ของแต่ละ ่ หน่วยงานที่ใช้ ซึงโปรแกรมประเภทนี ้เราสามารถดัดแปลงแก้ ไขเพิ่มเติม (Modifications) ในบางส่วนของโปรแกรมเองได้ ่ เพื่อให้ ตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ งานโปรแกรม ที่มา : http://cristravy.comze.com/unit2/l2.htm http://kruoong.blogspot.com/2011/07/blog-post_25.html
 7. 7. ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”ให้ นกเรี ยนเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วค้ นหาความหมายและตัวอย่ างหัวข้ อโครงงานประเภทการพัฒนา ัสื่อเพื่อการศึกษา จากแหล่งข้ อมูล (ห้ องสมุด / อินเทอร์ เน็ต) อย่ างน้ อย 5 โครงงาน แล้ วบันทึกลงกระดาษขนาด A4 ที่เตรี ยมมาพร้ อมเขียนแหล่งที่มา หรื อ Address ของ website ที่นกเรี ยนค้ นหาข้ อมูลเหล่านันด้ วย ั ้ หมายเหตุ : ให้ พิมพ์(print) หรื อ คัดลอกลงกระดาษ A4 ส่วนข้ อความที่ต้องเติมให้ เขียน ด้ วยปากกาสีดํา หรื อ นํ ้าเงิน โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ลักษณะเด่นของโครงงานประเภทนี ้ คือ เป็ นโครงงานที่ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยการสร้ าง โปรแกรมบทเรี ยนหรื อหน่วยการเรี ยน ซึงอาจจะต้ องมีภาคแบบฝึ กหัด บททบทวน และคําถามคําตอบไว้ พร้ อม ผู้เรี ยนสามารถ ่ เรี ยนแบบรายบุคคลหรื อรายกลุมการสอน โดยใช้ คอมพิวเตอร์ ชวยสอนนี ้ ถือว่าคอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์การสอน ซึงอาจเป็ น ่ ่ ่ การพัฒนาบทเรี ยนแบบออนไลน์ ให้ ผ้ เู รี ยนเข้ ามาศึกษาด้ วยตนเองก็ได้ โครงงานประเภทนี ้สามารถพัฒนาขึ ้นเพื่อใช้ ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผู้เรี ยนอาจคัดเลือกเนื ้อหาที่เข้ าใจยาก มาเป็ นหัวข้ อในการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ตัวอย่างโครงงาน เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุริยจักรวาล ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการชํากิ่งกุหลาบ หลักภาษาไทย สถานที่สําคัญของประเทศไทย โปรแกรมช่วยสอนการถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์ สอนพิมพ์ดด ี โปรแกรมช่วยสอนการทํางานของทรานซิสเตอร์ ที่มา : http://cristravy.comze.com/unit2/l2.htm http://kruoong.blogspot.com/2011/07/blog-post_25.html
 8. 8. ใบงานที่ 5 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาเครื่องมือ” ให้ นกเรี ยนเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วค้ นหาความหมายและตัวอย่ างหัวข้ อโครงงาน ั ประเภทการพัฒนาเครื่องมือ จากแหล่งข้ อมูล (ห้ องสมุด / อินเทอร์ เน็ต) อย่างน้ อย 5 โครงงาน แล้ วบันทึกลงกระดาษขนาด A4 ที่เตรี ยมมาพร้ อมเขียน แหล่งที่มา หรื อ Address ของ website ที่นกเรี ยนค้ นหา ัข้ อมูลเหล่านันด้ วย ้หมายเหตุ : ให้ พิมพ์(print) หรื อ คัดลอกลงกระดาษ A4 ส่วนข้ อความที่ต้องเติมให้ เขียน ด้ วยปากกาสีดํา หรื อ นํ ้าเงินโครงงานพัฒนาเครื่องมือโครงงานประเภทนี ้เป็ นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่ องมือช่วยสร้ างงานประยุกต์ตางๆ โดยส่วนใหญ่จะอยูในรูปซอฟต์แวร์ เช่น ่ ่ซอฟต์แวร์ วาดรูป ซอฟต์แวร์ พิมพ์งาน และซอฟต์แวร์ ชวยการมองวัตถุในมุมต่างๆ เป็ นต้ น สําหรับซอฟต์แวร์ เพื่อการพิมพ์งาน ่นันสร้ างขึ ้นเป็ นโปรแกรมประมวลคํา ซึงจะเป็ นเครื่ องมือให้ เราใช้ ในการพิมพ์งานต่างๆ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนซอฟต์แวร์ ้ ่การวาดรูป พัฒนาขึ ้นเพื่ออํานวยความสะดวกให้ การวาดรูปบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ เป็ นไปได้ โดยง่าย สําหรับซอฟต์แวร์ ชวย ่การมองวัตถุในมุมต่างๆ ใช้ สําหรับช่วยการออกแบบสิ่งของ อาทิเช่น ผู้ใช้ วาดแจกันด้ านหน้ า และต้ องการจะดูวาด้ านบนและ ่ด้ านข้ างเป็ นอย่างไร ก็ให้ ซอฟต์แวร์ คํานวณค่าและภาพที่ควรจะเป็ นมาให้ เพื่อพิจารณาและแก้ ไขภาพแจกันที่ออกแบบไว้ ได้อย่างสะดวก เป็ นต้ นตัวอย่างโครงงาน เช่น ซอฟต์แวร์ วาดรูป ซอฟต์แวร์ พมพ์งาน ิ ซอฟต์แวร์ ชวยการมองวัตถุแบบสามมิติ ่ โปรแกรมการออกแบบผังงาน โปรแกรมเข้ าและถอดรหัสข้ อมูล การส่งสัญญาณควบคุมอุปกรณ์อเล็กทรอนิกส์ ิ โปรแกรมประมวลผลคําไทยบนระบบปฏิบตการลีนกซ์ ัิ ุ ที่มา : http://cristravy.comze.com/unit2/l2.htm http://kruoong.blogspot.com/2011/07/blog-post_25.html
 9. 9. ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี” ให้ นกเรี ยนเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วค้ นหาความหมายและตัวอย่ างหัวข้ อโครงงานประเภท ั การทดลองทฤษฎี จากแหล่งข้ อมูล (ห้ องสมุด / อินเทอร์ เน็ต) อย่ างน้ อย 5 โครงงาน แล้ วบันทึกลงกระดาษ ขนาด A4 ที่เตรี ยมมาพร้ อมเขียน แหล่งที่มา หรื อ Address ของ website ที่นกเรี ยนค้ นหาข้ อมูลเหล่านันด้ วย ั ้หมายเหตุ : ให้ พิมพ์(print) หรื อ คัดลอกลงกระดาษ A4 ส่วนข้ อความที่ต้องเติมให้ เขียน ด้ วยปากกาสีดํา หรื อ นํ ้าเงินโครงงานจาลองทฤษฏี โครงงานประเภทนี ้เป็ นโครงงานที่ใช้ คอมพิวเตอร์ ชวยในการจําลองการทดลองของสาขาต่างๆ ซึงเป็ นงานที่ไม่ ่ ่สามารถทดลองด้ วยสถานการณ์จริงได้ เช่น การจุดระเบิด เป็ นต้ น และเป็ นโครงงานที่ผ้ ทําต้ องศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ูข้ อเท็จจริง และแนวคิดต่างๆ อย่างลึกซึ ้งในเรื่ องที่ต้องการศึกษาแล้ วเสนอเป็ นแนวคิด แบบจําลอง หลักการ ซึงอาจอยูในรูป ่ ่ของสูตร สมการ หรื อคําอธิบาย พร้ อมทังจําลองทฤษฏีด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ ออกมาเป็ นภาพ ภาพที่ได้ ก็จะเปลี่ยนไปตามสูตร ้หรื อสมการนัน ซึงจะทําให้ ผ้ เู รี ยนมีความเข้ าใจได้ ดียิ่งขึ ้น การทําโครงงานประเภทนี ้มีจดสําคัญอยูที่ผ้ ทําต้ องมีความรู้ในเรื่ อง ้ ่ ุ ่ ูนันๆ เป็ นอย่างดี ้ ตัวอย่างโครงงานจําลองทฤษฎี เช่น การทดลองเรื่ องการไหลของของเหลว การทดลองเรื่ องพฤติกรรมของปลาปิ รันย่า การทดลองเรื่ องการมองเห็นวัตถุแบบสามมิติ การทดลองปั จจัยต่างๆ ในการเลี ้ยงปลานิลด้ วยคอมพิวเตอร์ การทดลองปั จจัยต่างๆ ในการเพาะปลูกแก้ วมังกรด้ วยคอมพิวเตอร์ การทดลองผสมสารเคมีตางๆ ด้ วยคอมพิวเตอร์ ่ ปั จจัยต่างๆ กับการเคลื่อนที่ของเครื่ องบิน ผลการปลูกข้ าวในสภาวะแวดล้ อมที่ตางกัน ่ การเปรี ยบเทียบเทคนิคของการย่อขนาดแฟมข้ อมูล ้ โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดเบื ้องต้ น โปรแกรมจําลองการทํางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ สวนบุคคล ่ ที่มา : http://cristravy.comze.com/unit2/l2.htm http://kruoong.blogspot.com/2011/07/blog-post_25.html
 10. 10. ใบงานที่ 7 เรื่อง โครงงานประเภท “การประยุกต์ ใช้ งาน” ให้ นกเรี ยนเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วค้ นหาความหมายและตัวอย่ างหัวข้ อโครงงานประเภทการประยุกต์ ั ใช้ งาน จากแหล่งข้ อมูล (ห้ องสมุด / อินเทอร์ เน็ต) อย่ างน้ อย 5 โครงงาน แล้ วบันทึกลงกระดาษขนาด A4 ที่เตรี ยมมาพร้ อมเขียน แหล่งที่มา หรื อ Address ของ website ที่นกเรี ยนค้ นหาข้ อมูลเหล่านันด้ วย ั ้หมายเหตุ : ให้ พิมพ์(print) หรื อ คัดลอกลงกระดาษ A4 ส่วนข้ อความที่ต้องเติมให้ เขียน ด้ วยปากกาสีดํา หรื อ นํ ้าเงินโครงงานประยุกต์ ใช้ งาน โครงงานประยุกต์ใช้ งานเป็ นโครงงานที่ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการสร้ างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้ งานจริงในชีวิตประจําวันอาทิเช่น ซอฟต์แวร์ สําหรับการออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร ซอฟต์แวร์ สําหรับการผสมสี และซอฟต์แวร์ สําหรับการระบุคนร้ าย เป็ นต้ น โครงงานประเภทนี ้จะมีการประดิษฐ์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรื ออุปกรณ์ใช้ สอยต่างๆ ซึงอาจเป็ นการคิดสร้ าง ่สิ่งของขึ ้นใหม่ หรื อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยูแล้ วให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น โครงงานลักษณะนี ้จะต้ องศึกษาและ ่วิเคราะห์ความต้ องการของผู้ใช้ ก่อน แล้ วนําข้ อมูลที่ได้ มาใช้ ในการออกแบบ และพัฒนาสิ่งของนันๆ ต่อจากนันต้ องมีการ ้ ้ทดสอบการทํางานหรื อทดสอบคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์ แล้ วปรับปรุงแก้ ไขให้ มีความสมบูรณ์ โครงงานประเภทนี ้ผู้เรี ยนต้ องใช้ความรู้เกี่ยวกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม และเครื่ องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตัวอย่างโครงงาน เช่น ระบบบริหารจัดการข้ อมูลผู้เรี ยนของโรงเรี ยน ระบบจัดการข้ อมูลการเงินส่วนบุคคล ระบบจองตัวรถไฟบนอินเทอร์ เน็ต ๋ ระบบแนะนําเส้ นทางเดินรถประจําทาง โปรแกรมสังเคราะห์เสียงสําหรับคนตาบอดบนรถประจําทาง โปรแกรมออกและตรวจข้ อสอบ โปรแกรมช่วยปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น โปรแกรมพจนานุกรมไทย-อังกฤษ ที่มา : http://cristravy.comze.com/unit2/l2.htm http://kruoong.blogspot.com/2011/07/blog-post_25.html
 11. 11. ใบงานที่ 8 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ” ให้ นกเรี ยนเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วค้ นหาความหมายและตัวอย่ างหัวข้ อโครงงานประเภท ั การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ จากแหล่งข้ อมูล (ห้ องสมุด / อินเทอร์ เน็ต) อย่ างน้ อย 5 โครงงาน แล้ วบันทึกลงกระดาษขนาด A4 ที่เตรี ยมมาพร้ อมเขียน แหล่งที่มา หรื อ Address ของ website ที่นกเรี ยนค้ นหา ั ข้ อมูลเหล่านันด้ วย ้หมายเหตุ : ให้ พิมพ์(print) หรื อ คัดลอกลงกระดาษ A4 ส่วนข้ อความที่ต้องเติมให้ เขียน ด้ วยปากกาสีดํา หรื อ นํ ้าเงินการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ คือ การพัฒนาซอฟต์แวร์ หรื อโปรแกรมที่ถกเขียนขึ ้นเพื่อการทํางานเฉพาะอย่างที่เราต้ อง การ เช่น งานส่วนตัว งาน ูทางด้ านธุรกิจ งานทางด้ านวิทยาศาสตร์ โปรแกรมทางธุรกิจ เกมส์ตางๆ ระบบฐานข้ อมูล ตลอดจนตัวแปลภาษา เราอาจเรี ยก ่โปรแกรมประเภทนี ้ว่า Users Program โปรแกรมประเภทนี ้โดยส่วนใหญ่มกใช้ ภาษาระดับสูงในการพัฒนา เช่นภาษา C, ัC++, COBOL, PASCAL, BASIC ฯลฯ ตัวอย่างของโปรแกรมที่พฒนาขึ ้นใช้ ในทางธุรกิจ เช่น โปรแกรมระบบบัญชีจาย ั ่เงินเดือน (Payroll Program) โปรแกรมระบบเช่าซื ้อ (Hire Purchase) โปรแกรมระบบสินค้ าคงหลัง (Stock Program) ฯลฯ ซึง ่แต่ละโปรแกรมก็จะมีเงื่อนไขหรื อแบบฟอร์ มที่แตกต่างกัน ตามความต้ องการหรื อกฎเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานที่ใช้ ซึง ่โปรแกรมประเภทนี ้เราสามารถดัดแปลงแก้ ไขเพิ่มเติม ( Modifications) ในบางส่วนของโปรแกรมเองได้ เพื่อให้ ตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ งานโปรแกรม โปรแกรมเหล่านี ้เป็ นตัวกําหนดแนวทางในการใช้ ทรัพยากรระบบ เพื่อทํางานต่างๆ ให้ แก่ผ้ ใช้ ูหลากหลายประเภท ซึงอาจเป็ นได้ ทงบุคคล โปรแกรม หรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ เช่นตัวแปรภาษาต้ องใช้ ทรัพยากรระบบในการ ่ ั้แปลโปรแกรมภาษาระดับสูงให้ เป็ นภาษา เครื่ องแก่โปรแกรมเมอร์ ดังนัน ระบบปฏิบตการต้ องควบคุมและประสานงานในการ ้ ัิใช้ ทรัพยากรระบบของผู้ใช้ ให้ เป็ น ไปอย่างถูกต้ องตัวอย่างของโปรแกรมประยุกต์ โปรแกรมระบบบัญชีจายเงินเดือน ่ โปรแกรมระบบเช่าซื ้อ โปรแกรมตรวจสอบ/ปองกันไวรัส ้ โปรแกรมควบคุมการทํางานของเครื่ องจักร โปรแกรมเกมส์ตางๆตามห้ างสรรพสินค้ า ่ ที่มา : http://www.researchers.in.th/blog/soft/267
 12. 12. ใบงานที่ 9 เรื่อง ปั ญหาและความจาเป็ นในการทาโครงงาน ให้ นักเรียนคิดหาคาตอบว่ า เราทาสิ่งต่ อไปนีเ้ พื่อแก้ ปัญหาอะไร ? ได้ ประโยชน์ อย่ างไร ?กิจกรรมต่ อไปนีปฏิบัตเพื่อแก้ ปัญหาอะไร ? ได้ ประโยชน์ อย่ างไร ? ้ ิ1. ไปเที่ยวศูนย์การค้ า เพื่อแก้ ปัญหา การเกิดความเครี ยด ต้ องการพักผ่อน และซื ้อเครื่ องใช้ ประจําตัว ได้ ประโยชน์ คือ เพื่อขจัดความเครี ยด ได้ พกผ่อนและได้ เครื่ องใช้ ประจําตัว ั2. ทําความสะอาดบ้ าน เพื่อแก้ ปัญหา ความสกปรก ความไม่เป็ นระเบียบ มีกลิ่นเหม็น ได้ ประโยชน์ คือ เพื่อความสะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย สวยงามน่าอยู่ และเพื่อให้ มีสภาพแวดล้ อมที่ดตอสุขภาพของผู้อยูอาศัย ี ่ ่3. ดูทีวี เพื่อแก้ ปัญหา การเกิดความเครี ยด ต้ องการผ่อนคลาย ต้ องการรับรู้ขาวสาร ่ ได้ ประโยชน์ คือ ให้ ความบันเทิง ผ่อนคลายความเครี ยด ให้ ความรู้และข้ อคิดต่างๆ รับรู้ขาวสารความเป็ นไปของบ้ านเมืองและมีความคิดกว้ างไกล ่4. ซื ้อจักรยานยนต์ เพื่อแก้ ปัญหา ประหยัดเวลาในการเดินทาง การจราจรติดขัด สถานที่จอดมีพื ้นที่ มีน้อย ได้ ประโยชน์ คือ สะดวกรวดเร็วเนื่องจากเป็ นพาหนะขนาดเล็กและมีความ คล่องตัวสามารถเคลื่อนที่ไปได้ ประหยัดนํ ้ามัน หาที่จอดรถได้ งาย ่5. ทํานา เพื่อแก้ ปัญหา ข้ าวมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้ องการของผู้บริโภค ข้ าวมีราคา แพง ต้ องการรายได้ จากการประกอบอาชีพทํานา ได้ ประโยชน์ คือ มีข้าวสําหรับบริโภค ไม่ต้องเสียเงินซื ้อข้ าวที่มีราคาสูง มีรายได้ จากการทํานา ได้ ข้าวที่มีคณภาพและมีปริมาณคุณค่าทางสาร ุ อาหาร 6. มาเรี ยนหนังสือ เพื่อแก้ ปัญหา ความไม่ร้ ู ความไม่เข้ าใจ ความต้ องการในการ ประกอบอาชีพ เพื่อให้ ได้ เรี ยนสูงๆ และนําความรู้มาใช้ ในการดําเนินชีวต ิ ได้ ประโยชน์ คือ มีความรู้ความเข้ าใจ มีความคิดที่ กว้ างไกล สามารถนําความรู้ท่ีเรี ยนมาไปใช้ ในการ ประกอบอาชีพ รู้เท่าทันคน และ นําความรู้ท่ีมีไปพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ
 13. 13. 7. ตังใจเรี ยน เพื่อแก้ ปัญหา ความไม่ร้ ู ้ ความไม่เข้ าใจ สอบตก สอบได้ คะแนนน้ อย เพื่อเป็ น พื ้นฐานในการศึกษาต่อไปในระดับที่สงขึ ้น ู ได้ ประโยชน์ คือ มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องที่เรี ยน สอบได้ คะแนนดี มีพื ้นฐานแน่น 8. เรี ยนภาษาอังกฤษ เพื่อแก้ ปัญหา ไม่เข้ าใจภาษาอังกฤษ สื่อสารกับชาวต่างชาติไม่ได้ เป็ นส่วนสําคัญ ในการประกอบอาชีพ ได้ ประโยชน์ คือ ฟั ง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ อย่างถูกต้ องและมีความเข้ าใจ สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ และสามารถเป็ นแนวทางในการ ประกอบอาชีพต่างๆ 9. เรี ยนคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ ปัญหา ต้ องการติดต่อสื่อสารได้ ทวโลก ต้ องการหาความรู้ความบันเทิง ั่ ต้ องการใช้ งานคอมพิวเตอร์ ในการแก้ ปัญหาต่างๆ ได้ ประโยชน์ คือ สามารถใช้ งานคอมพิวเตอร์ ซงเป็ นเทคโนโลยีท่ีมีคณประโยชน์และ ่ึ ุ ให้ ความสะดวกสบาย ความรู้ สิงบันเทิง ฯลฯ ได้ อย่างถูกต้ องและ ่ มีประสิทธิ์ภาพ สามารถนําความรู้ไปพัฒนาเพื่อแก้ ปัญหาต่างๆได้10. สมัครงาน เพื่อแก้ ปัญหา ไม่มีงานทํา ไม่มีรายได้ ต้ องการใช้ ความรู้ที่เรี ยนมาในการประกอบอาชีพที่ ตัวเองถนัด ได้ ประโยชน์ คือ มีงานทํา มีรายได้ จากการทํางาน ได้ ทํางานตามความรู้ที่ตวเองมี ั
 14. 14. ใบงานที่ 10 เรื่อง คิดวิเคราะห์ สร้ างทางเลือก และเกณฑ์ ท่ ใช้ ี ให้ นกเรี ยนสร้ างทางเลือกอย่างหลากหลาย โดยเลือกวิธีที่ทํากิจกรรมที่กําหนดให้ ตอไปนี ้ ั ่ให้ นักเรียนเลือกกระบวนการหรือกิจกรรมที่ต้องน่ าจะทาได้ เมื่อทากิจกรรมต่ อไปนี ้ 1. ปลูกไม้ ดอกไม้ ประดับที่บ้าน (ต้ องตอบให้ ครบทุกวิธี) วิธีที่ 1 ปลูกในกระถางดินเผา เกณฑ์ที่เลือกใช้ ... พื ้นที่มีจํากัด ... วิธีที่ 2 ปลูกในกระบะไม้ เกณฑ์ที่เลือกใช้ ...เป็ นไม้ ที่สามารถปลูกในกระบะได้ ... วิธีที่ 3 ปลูกในร่ องสวน เกณฑ์ที่เลือกใช้ .....นํ ้าหมุนเวียนได้ ตลอด ดินซึมซับนํ ้าได้ ดี กําจัดวัชพืชได้ ง่าย...... วิธีที่ 4 ปลูกพืนที่ข้างบ้ าน ้ เกณฑ์ที่เลือกใช้ ...ดูแลง่าย สะดวกต่อการรดนํ ้า พรวนดิน ให้ ป๋ ย... ุ 2. เก็บอาหารให้ อยู่ได้ นาน ๆ (ต้ องตอบให้ ครบทุกวิธี) วิธีที่ 1 ดองเค็ม เกณฑ์ที่เลือกใช้ ...สามารถเก็บไว้ ทานได้ นานๆและเก็บไว้ ใช้ แปรรูปต่อไป... วิธีที่ 2 ตากแห้ ง เกณฑ์ที่เลือกใช้ ...ง่ายและประหยัดมากที่สด... ุ วิธีที่ 3 การรมควัน เกณฑ์ที่เลือกใช้ ...ทําให้ อาหารแห้ ง เก็บอาหารได้ นาน มีกลิ่นหอม รสชาติแปลก.... วิธีท่ี 4 การแช่ แข็ง เกณฑ์ท่ีเลือกใช้ ...ประหยัดเวลาและแรงงานในการประกอบอาหารสดและมีรสชาติ ดีกว่าอาหารกระป๋ อง... 3. ตกแต่ งห้ องเรียนให้ สวยงาม (ต้ องตอบให้ ครบทุกวิธี) วิธีท่ี 1 บริเวณหน้ าห้ องเรียน เกณฑ์ท่ีเลือกใช้ ...เป็ นสิ่งที่ดงดูดให้ เข้ าห้ องเรี ยนและบ่งบอกถึงคุณภาพนักเรี ยน... ึ วิธีท่ี 2 บริเวณโต๊ ะเรียน เกณฑ์ท่ีเลือกใช้ ...โต๊ ะเรี ยนเป็ นสิ่งสําคัญสําหรับ นักเรี ยนในการเรี ยนต้ องมีความ สะอาด สวยงาม จึงจะช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรี ยน...
 15. 15. วิธีที่ 3 บอร์ ดในห้ อง เกณฑ์ที่เลือกใช้ ...ดึงดูดความสนใจ ใช้ เผยแพร่ขาวสารข้ อมูลและกิจกรรมต่างๆ... ่วิธีที่ 4 บริเวณชันวางรองเท้ า ้ เกณฑ์ที่เลือกใช้ ...วางรองเท้ าให้ เป็ นระเบียบ 4. คลายเครียด (ข้ อนี ้ ให้ นักเรียนกาหนดกิจกรรมเอง 1 กิจกรรม ต้ องตอบให้ ครบทุกวิธี )วิธีที่ 1 ออกกาลังกาย เกณฑ์ที่เลือกใช้ ... ทาให้ เราได้ ระบายออกซึ่งแรงขับของจิตใจในด้ านต่ างๆ เช่ น ความคับข้ องใจ ความโกรธ ความเสียใจ ไม่ พอใจ ทาให้ ได้ สาร สื่อความสุขหรือสารเอนโดฟิ น....วิธีที่ 2 นอนหลับพักผ่ อน เกณฑ์ที่เลือกใช้ ...เป็ นวิธีการง่าย ทําให้ เราผ่อนคลาย และสดชื่น....วิธีที่ 3 ท่ องเที่ยว เกณฑ์ที่เลือกใช้ ...ผ่อนคลายความเครี ยดได้ ดี ได้ เปลี่ยนบรรยากาศ ทําให้ ร้ ูสกสบายใจ ึ ได้ กระตุ้นมุมมองชีวตใหม่ๆ.... ิวิธีที่ 4 เล่ นดนตรี ฟั งเพลง เกณฑ์ที่เลือกใช้ ...ช่วยให้ จิตใจสงบ มีความสุข ผ่อนคลาย ได้ ระบายความรู้สก .... ึ
 16. 16. ใบงานที่ 11 เรื่อง กาหนดและลาดับขันตอนการปฏิบัติ ้ ให้ นกเรี ยนเรี ยงลําดับขันตอนการทํางาน จากกิจกรรมที่กําหนดให้ ตอไปนี ้ (สามารถสืบค้ นจากแหล่งเรี ยนรู้ได้ ) ั ้ ่1. การสารวจสภาพนาที่คูเมือง ้ ขันที่ 1 เตรี ยมเครื่ องมือที่ใช้ ในสํารวจ ้ ได้ แก่ 1.แบบประเมินสภาพนํ ้า 2.เครื่ องมือตรวจวัดสภาพนํ ้า 3.กล้ องถ่ายรูปขันที่ 2 ลงมือสํารวจและเก็บข้ อมูล ้ 1. เดินทางไปที่คเู มือง ตําแหน่งที่ 1 ด้ านทิศเหนือ ตําแหน่งที่ 2ด้ านทิศตะวันออก 3 ด้ านทิศใต้ 4 ด้ านทิศตะวันตก ด้ วยรถจักรยานยนต์พร้ อมเครื่ องมือสํารวจ 2. ตรวจสอบสภาพนํ ้าด้ วยเครื่ องมือ 3. บันทึกผลการตรวจวัดขันที่ 3 รวบรวม และสรุปผลข้ อมูลที่ได้ ้2. การทาร่ มกระดาษสาที่บ่อสร้ าง ขันที่ 1 เตรี ยมเครื่ องมือที่ใช้ ในการสํารวจ ได้ แก่ กล้ องถ่ายรูป สมุดจดบันทึก ปากกา ้ขันที่ 2 เดินทางไปยังบ่อสร้ าง อ.สันกําแพง ้ขันที่ 3 สอบถามข้ อมูลวิธีการทําร่มกระดาษสาที่บอสร้ างจากผู้ที่ทําร่ม และถ่ายรูปหรื อ VDO ้ ่ ขันตอนการทําร่มกระดาษสา และจดบันทึกข้ อมูลที่สําคัญ ๆ ไว้ ้3. การสารวจความนิยมการอ่ านหนังสือของเด็กมัธยมชันปี ที่ 6 โรงยุพราชวิทยาลัย ้(ให้ นกเรี ยนกําหนดเอง 1 กิจกรรม) ัขันที่ 1 วางแผน ้ 1.1 เตรี ยมเครื่ องมือในการสํารวจ 1.1.1 แบบสํารวจความชอบ (เช่นเวลาว่างคุณชอบทําอะไร 1.อ่านหนังสือ 2.ใช้ อินเตอร์ เน็ต)ขันที่ 2 ลงมือสํารวจและเก็บข้ อมูล ้ 1.แจกแบบสอบถาม 2.เก็บรวบรวมแบบสอบถาม 3.รวบรวมข้ อมูลขันที่ 3 สรุปผลการสํารวจโดยมีนกเรี ยนที่ชอบ อ่านหนังสือ ... คน / ใช้ อินเตอร์ เน็ต ... คน ้ ั สรุปว่า ความนิยม อ่านหนังสือ (น้ อยลง/มากขึ ้น)
 17. 17. ใบงานที่ 12 เรื่อง ปฏิบัตด้วยความชื่นชมและปรับปรุงให้ ดีขน ิ ึ้ “ นักเรี ยนคนหนึงต้ องการซื ้อของฝากให้ เพื่อนที่อยูตางจังหวัด จึงเดินทางจากโรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย ไปซื ้อของฝากที่ ่ ่ ่ตลาดวโรรส (กาดหลวง) แล้ วกลับมาโรงเรี ยนอีกครัง “ ้ ให้ นกเรี ยนอธิบายกิจกรรมที่เกิดขึ ้นตามหัวข้ อที่กําหนดให้ ตอไปนี ้ ั ่ “ นักเรียนต้ องการไปตลาดวโรรส “ ( ให้ นกเรี ยนพิมพ์แผนที่ที่ครอบคลุมพื ้นที่จากโรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัยกับตลาดวโรรส แล้ วใช้ ปากกาลากเส้ นการ ัเดินทางจากโรงเรี ยนสูตลาดและจากตลาดกลับมายังโรงเรี ยนอีกครัง ) ่ ้
 18. 18. 1. ตระหนักในปั ญหาและความจําเป็ นคําอธิบาย … ต้ องการซื ้อของฝากเพื่อนําไปให้ เพื่อนที่ตนจะไปเยี่ยม2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ ( เลือกของที่จะซื ้อเพื่อนําไปฝากเพื่อน)คําอธิบาย …ต้ องเป็ นของที่ไม่ซํ ้ากับที่อื่น เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น3. สร้ างทางเลือกอย่างหลากหลายคําอธิบาย …อาจจะไปได้ หลายวิธี เช่น ขึ ้นรถแดงไป ใช้ รถส่วนตัวไป ต่างก็มีคาใช้ จายต่าง ๆ กัน ่ ่4. ประเมินทางเลือกและเลือกทางเลือก (เลือกวิธีการเดินทาง หลาย ๆ วิธี)คําอธิบาย … ขึ ้นรถแดงก็อาจจะมีคาใช้ จายเล็กๆ น้ อยๆ แต่อาจจะต้ องใช้ เวลารับส่งผู้อื่นด้ วย ่ ่ รถยนต์สวนตัว อาจจะเสียค่านํ ้ามันหน่อยแต่ก็สะดวกสบายที่จะไปไหนมาไหน ่ ใช้ มอเตอร์ ไซต์ มีความสะดวกสบาย มีความคล่องตัว และหาที่จอดได้ ง่าย สุดท้ ายก็เลือกใช้ มอเตอร์ ไซต์ เพราะมีความสะดวกสบาย มีความคล่องตัว และสามารถหาที่จอดได้ ง่าย 5. กําหนดและลําดับขันตอนการปฏิบติ (กําหนดวิธีการเดินทางที่เหมาะสมจากข้ อ 4) ้ ั คําอธิบาย 1.) ขับรถไปยังตลาดวโรรส โดยเริ่มเดินทางจากโรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัยผ่านถนนราชวิถี ถนนมูลเมือง ยูเทิร์นก ลับไปยังถนนชัยภูมิ ผ่านถนนช้ างม่อยไปยังถนน วิชยานนท์ ก็จะถึงตลาดวโรรส 2.) เลือกซื ้อของฝากตามที่ต้องการ 3.) พอซื ้อของเสร็จก็ขบรถกลับ ออกเดินทางจากตลาดวโรรส โดยผ่านเส้ นทางถนนวิชยานนท์ ผ่านถนนท่า ั แพ ผ่านถนนคชสาร ยูเทิร์นกลับไปยังถนนมูลเมืองแล้ วเข้ าสูถนนราชวิถี มุงตรงไปยังโรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย ่ ่ 6. ปฏิบตด้วยความชื่นชม ัิ คําอธิบาย …ซื ้อของมาได้ อย่างที่ต้องการไว้ 7. ประเมินระหว่างปฏิบติ ั คําอธิบาย …เป็ นการซื ้อของฝากที่สําเร็จลุลวงไปด้ วยดี การเดินทางก็สะดวกสบายอย่างที่คดไว้ ่ ิ 8. ปรับปรุงให้ ดีขึ ้นอยูเ่ สมอ คําอธิบาย …อาจจะมีรถติด วันหลังก็ควรเลือกเวลาให้ ดีเพื่อไม่ให้ รถติด 9. ประเมินผลรวมเพื่อให้ เกิดความภูมิใจ คําอธิบาย …สามารถซื ้อของฝากไปให้ เพื่อนได้ ตามที่วางไว้ และการเดินทางก็สะดวกสบายเป็ นไปตามแผนการ
 19. 19. ใบงานที่ 13 เรื่อง การเลือกหัวข้ อโครงงานคอมพิวเตอร์ ให้ นกเรี ยนกําหนดชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์ ที่นกเรี ยนคิดว่าน่าสนใจศึกษา มา 10 โครงงาน และบอกด้ วย ั ั ว่าเป็ นโครงงานประเภทใด ( อาจเป็ นได้ มากกว่า 1 ประเภท ) ประเภทของโครงงาน การพัฒนา การ การ การ การพัฒนา ชื่อโครงงาน สื่อเพื่อ พัฒนา ทดลอง ประยุกต์ โปรแกรม การศึกษา เครื่ องมือ ทฤษฎี ใช้ งาน ประยุกต์ 1. โปรแกรมฝึ กอ่ านออกเสียง /ภาษาอังกฤษ 2. วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต / 3. มหัศจรรย์ แห่ งจักรวาล / 4. ประเพณีท่ สาคัญของแต่ ละภาค ี / 5. photoscape / 6. โปรแกรมสังเคราะห์ เสียงพูด /เบืองต้ น ้ 7. กาพย์ เห่ เรือพระนิพนธ์ เจ้ าฟาธรร ้ /มาธิเบศร 8. โฮมเพจส่ วนบุคคล / 9. เกมอักษรเขาวงกต /10. สมุนไพรไทย /
 20. 20. ใบงานที่ 14 เรื่ อง การศึกษาข้ อมูลโครงงาน จาก หัวข้ อโครงงานทัง 10 โครงงาน (ใบงานที่ 13) ให้ นกเรี ยนเลือกโครงงานที่สนใจมา 3 โครงงาน (ให้ นกเรี ยน ้ ั ัเลือกโครงงานที่บรณการกับกลุมสาระอื่น โดยที่ต้องนําภูมิปัญญาชาวบ้ าน ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท้ องถิ่น ู ่พร้ อมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ เป็ นเกณฑ์ในการเลือกด้ วย) แล้ วบอกวิธีการศึกษาข้ อมูลโครงงานนันว่า นักเรี ยนจะหาข้ อมูลในการทําโครงงานได้ จากแหล่งใดบ้ าง อย่างน้ อย ้โครงงานละ 2 แหล่ง รวมทังกําหนดเวลาในการศึกษาแต่ละแหล่งว่าใช้ เวลาเมื่อใด ประมาณเท่าใด ? บันทึกลงกระดาษ A4 ้โครงงานที่น่าสนใจจัดทาเพื่อนาเสนอ ระยะเวลาชื่อโครงงาน แหล่งที่ใช้ ศกษาข้ อมูล ึ ใน การศึกษา 1. อินเตอร์ เน็ต -http://www.kkw.rmutr.ac.th/thai/thaidept/n4.pdfโครงงานที่ 2. โทรทัศน์ 16 ส.ค.1. 3. หนังสือ "ประเพณี ไทยที่นารู้จก" โดย อัจฉรา ประสิทธิ์สกุลชัย ่ ั 54ประเพณีท่ ี 4. นิตยสารวารสาร เกี่ยวกับประเพณีไทย -สาคัญของ 5. CD เกี่ยวกับประเพณีไทย 18 ส.ค.แต่ ละภาค 54 1. อินเตอร์ เน็ต -โครงงานที่ http://www.ipecp.ac.th/cgibinn/BP1/Program/chapter2/p2.html 18 ส.ค.2. 2. หนังสือ “The Original of Species” 54วิวัฒนาการ โดย ชาร์ ล โรเบิร์ต ดาร์ วิน -ของ 3. หนังสือเรี ยนวิชาชีววิทยาชันมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ้ 20 ส.ค.สิ่งมีชีวิต 54 1. อินเตอร์ เน็ต -โครงงานที่ http://www1.mod.go.th/heritage/nation/pri/pri.htm 20 ส.ค.3. 2. หนังสือ "สมุนไพรไทย มรดกจากบรรพชน" 54 โดย จันทร์ กระจ่าง สีห์สรรพ -สมุนไพร 3. โบชัวร์ 23 ส.ค.ไทย 4. วารสาร นิตยสาร ที่ให้ ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร 54
 21. 21. ใบงานที่ 15 เรื่อง การวิเคราะห์ โครงงานและเลือกโครงงานให้ นกเรี ยน วิเคราะห์ โครงงาน จากใบงานที่ 14 ให้ นกเรี ยนใส่คะแนน แต่ละรายการของแต่ละโครงงาน ั ัเพื่อเลือกทําโครงงานที่วิเคราะห์แล้ ว บันทึกลงกระดาษขนาด A4 ที่เตรี ยมมา ลําดับโครงงานที่นํามาวิเคราะห์ /การให้ คะแนน โครงงาน 1 โครงงาน 2 โครงงาน ประเพณีท่ ี วิวัฒนากา 3 สาคัญของ รของ สมุนไพ หมาย แต่ ละภาค สิ่งมีชีวิต รไทย เหตุ คะแนน (1-4) คะแนน (1- คะแนน 4) (1-4) 1 ความรู้ และประสบการณ์ใน 3 3 3 โครงงาน 2 ความตังใจ สนใจ และจริงใจ ้ 4 4 4 3 เครื่ องมือ และวัสดุอปกรณ์ ุ 4 4 3 4 ความเหมาะสมของสถานที่ 3 3 3 ปฏิบตงาน ัิ 5 การใช้ จายเงินทําโครงงาน ่ 3 3 3 6 ความเห็นชอบของครู อาจารย์ที่ 3 3 3 ปรึกษา 7 การสนับสนุนของเพื่อนในกลุม ่ 4 3 2 8 การขยายโครงงาน 4 4 3 9 ผลกระทบต่อสภาพแวดล้ อม 4 4 4 10 ความสะดวกต่าง ๆ ในการ 4 3 3 ปฏิบตงาน ัิ รวม 36 34 31
 22. 22. จากคะแนนที่ปรากฏนักเรี ยนเลือกทําโครงงานเรื่ อง ประเพณีที่สําคัญของแต่ละภาค เพราะ จะได้ เป็ นสื่อการสอนให้ ความรู้เกี่ยวกับประเพณีไทยที่สําคัญของแต่ละภาคซึงประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมา ่นัน ล้ วนแตกต่างกันไปตามความเชื่อ ความผูกพันของผู้คนต่อพุทธศาสนา และการดํารงชีวิตที่สอดประสานกับฤดูกาลและธรรมชาติ ้อย่างชาญฉลาดของชาวบ้ านในแต่ละท้ องถิ่นทัวประเทศไทย ซึงจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาค และอีกทังยังเป็ นการปลูก ่ ่ ้จิตสํานึกให้ รักในความเป็ นไทย ให้ รัก หวงแหน และช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีไทยต่อไป
 23. 23. ใบงานที่ 16 เรื่อง ปฏิทนการปฏิบัตงาน ิ ิ(เลือกโครงงานที่ได้ จากใบงานที่ 15 ทํากิจกรรมนี ้ส่งครู เป็ นผลงาน พร้ อม CD บันทึกข้ อมูล และรายงาน 1 เล่ ม ขนาด A5 ไม่เกิน 8 หน้ า รวมปก พิมพ์จากกระดาษ A4 เย็บสันกลาง สอด CD ไว้ ปกหลังใน ปฏิทนการปฏิบัตงาน ิ ิ โครงงาน ประเพณีท่ สาคัญของแต่ ละภาค ี รู ปแบบการจัดทาโครงงาน E – book จากเรื่องที่เลือก รายการปฏิบัตงาน ิ กิจกรรมที่จัดทา หมายเหตุ เลือกโครงงานและรูปแบบใน หาโครงงานที่สนใจหลายๆโครงงานแล้ ว การจัดทํา เลือกโครงงานที่นาสนใจมาทําโครงงาน ่ ปฏิบตการทําโครงงาน ัิ ศึกษาหาความรู้ รวบรวมข้ อมูลแล้ วทําการ ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล ส่งให้ ครูตรวจสอบครังที่ 1 ้ จัดผลงานเป็ นเล่มแล้ วให้ ครูตรวจแล้ วเอาสิ่ง ที่ต้องแก้ ไขมาแก้ ไข ปฏิบตการทําโครงงาน (ต่อ) ัิ นําผลงานมาทําต่อโดยนําหลักที่อาจารย์ที่ ปรึกษาแนะนํามาปฏิบตตอ ัิ ่ ส่งให้ ครูตรวจสอบครังที่ 2 ้ จัดผลงานเป็ นเล่มแล้ วให้ ครูตรวจแล้ วเอาสิ่ง ที่ต้องแก้ ไขมาแก้ ไข บันทึกลงแผ่น CD และทํา เมื่อครูได้ ตรวจโครงงานผ่านแล้ วจึงจัดทํา ให้ ทําเป็ นเอกสาร ขนาด รายงานประกอบ โครงงานเป็ นรายงานและเป็ นCDส่งให้ ครู A5 (พิมพ์จากกระดาษ A4 ไม่เกิน 2 แผ่น แบ่ง ซ้ ายขวา เย็บสันกลาง ปกหลังในติดซองซีดีที่ เป็ นพลาสติก ส่งงาน (งานที่ เป็ น CD และ นําCDมาส่งครูพร้ อมกับเพื่อนในกลุม ่ ให้ นาส่ งด้ วยตนเอง/ รายงานประกอบโครงงาน) มาพร้ อมกันทังกลุ่ม ้ และ นําเสนองาน ชื่อ ปรานปริยา คําเส้ า นักเรียน
 24. 24. ใบงานที่ 17 เรื่อง บทสรุปการเรียน เมื่อนักเรี ยนเรี ยนจบหลักสูตรแล้ วต้ องมีความรู้เรื่ องใดบ้ าง ตอบเป็ นข้ อ ๆ 1.อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 2.อธิบายองค์ประกอบและหลักการทํางานของคอมฯได้ 3.อธิบายระบบสื่อสารข้ อมูลสําหรับเครื อข่ายคอมฯ 4.บอกคุณลักษณะของคอมฯและอุปกรณ์ตางๆ ่ 5.แก้ ปัญหาด้ วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 6.เขียนโปรแกรมภาษา 7.พัฒนาโครงงานคอมฯ 8.ใช้ ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ให้ เหมาะสมกับงาน 9.ติดต่อสื่อสาร ค้ นหาข้ อมูลผ่านอินเตอร์ เน็ต 10.ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการประมวณผลข้ อมูลให้ เป็ นสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจ11.ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน 12.ใช้ คอมพิวเตอร์ ชวยสร้ างชิ ้นงานหรื อโครงงานอย่างมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ ่ 13.บอกข้ อควรปฎิบตสําหรับผู้ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ัิ ลงชื่อ ปรานปริยา คําเส้ า นักเรียน

×