європейський орієнтир. спеціальний випуск до днів європи в україні

326 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
326
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
97
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

європейський орієнтир. спеціальний випуск до днів європи в україні

  1. 1. Європейсь ий 15 òðàâíÿ 2009 ðîêó 15 òðàâíÿ 2009 ðîêó 15 òðàâíÿ 2009 ðîêó 15 òðàâíÿ 2009 ðîêó 15 òðàâíÿ 2009 ðîêó орієнтир ВІРЮ В УСПІХ Доро і др зі раїнці! ЄВРОПЕЙСЬКОЇ УКРАЇНИ! Шановні побратими! Доро і др зі! Сердечно вітаю цес прийняття рішень на цьом Європи. Без раїнсь их ль- Вели опольсь ий центр освіти і рсів самовряд ванняВас з Днем Європи. Це – наше напрям . Їхні з силля не с оор- т рних, людсь их, інтеле т аль- вітає Вас з важливим для наших раїн святом – Днем Євро-свято, свято тих, хто вважає себе диновані належним чином, сфе- них та інших рес рсів об’єднана пи!вели ою європейсь ою нацією, ри відповідальності та повнова- Європа про раватиме зма анні Вже майже три ро и наш центр і Міжнародне товари-невід’ємною част ою за альноє- ження визначені мовно, том з іншими впливовими наднаці- ство “У раїна–Польща–Німеччина” працюють разом надвропейсь о о простор . Але па- значна частина питаннями розвитм’ятаймо: європейсь ий вибір рішень, я і прий- місцево о самовряд -потреб є щоденної послідовної маються надрах вання та встановленняроботи. Ми маємо зробити все бюро ратично о побратимсь ихможливе заради то о, щоб зб - апарат , ні оли не зв’яз ів між територі-д вати нов , демо ратичн про- реаліз ється на альними ромадами.цвітаюч У раїн , я а з повним пра тиці. Іншими Ми охоче ладали о-правом посяде ідне місце в словами, раїнсь- д з Товариством самеєвропейсь ій сім’ї. а політи а сто- в цій ал зі співпраці, Шість ро ів том У раїна впер- совно Євросоюз адже пере онані, щоше офіційно відзначила Дні є занадто широ- місцеве само правлін-Європи на своїх теренах. Відпо- ою та нестр т - ня є р шієм б дь-я оївідний аз 19 вітня 2003 ро рованою, щоб держави до ращоївидав Президент держави, зазна- б ти ефе тивною. перспе тиви. А перс-чивши, що свят вання започат- Том найперше, пе тива для У раїни – ов ються, “врахов ючи страте - що потрібно зро- це повноправне член-ічний рс У раїни на європейсь- бити, це демо ра- ство Європейсь ом інте рацію”. Відтоді щорічно тиз вати процес Союзі. Втім шлях дотретю с бот травня раїнці оф- прийняття дер- ЄС – це наполе -іційними заходами та ромадсь- жавних рішень та ливість, щоденна оп- ими а ціями оворять: “Ми та ож децентраліз вати іт а праця та воля ро-європейці!”. влад . Це б де мадян, – польсь ий на- На відмін від життєствердж - можливим через род знає це з власно- переосмисленняючої і чіт ої позиції ромадсь ості, о досвід .зовнішня політи а державних цінностей елітою Нам приємно, щоор анів влади дещо інша: немає держави, ство- Вели опольсь е воє-за альнонаціональної, всеохоп- рення мов для водство і Вінниччиналюючої страте ії щодо вирішен- ефе тивної має тісні ділові, мис-ня омпле сних завдань євро- діяльності ЗМІ та Президент ВЦОіКС Мірослав Бронішевсь ий, олова Міжнародно о Товариства тець і й спортивні сто-пейсь ої інте рації (під поняттям недержавних “У раїна-Польща-Німеччина” Сер ій Тат ся , дире тор ВЦОіКС Мачей Козі с н и між своїми тери-“страте ія” слід роз міти омп- інстит цій онтро- торіальними ромада-ле сн модель раїнсь их ініціа- лю за процесом під отов и та ональними центрами с часної ми. Наша співпраця доводить, що розб дові др жніх відно-тив, цілей та пріоритетів, шляхів реалізації цих рішень. На моє цивілізації. син не заважають ордони, політи а чи різні мови. щире пере онання – без У раї-і засобів їх реалізації та рес рсів, Я вірю в спіх європейсь ої У - Щиро вітаємо вінничан та сіх раїнців з Днем Європи!необхідних для дося нення про- ни Європа не є ні сформова- раїни! Бажаю нам сім насна и та Зичимо невпинно о процвітання Вашій державі й швид- олошеної мети). Хоча десят и ною, ні об’єднаною. І не лише терпіння важливій справі б дів- о о дол чення до європейсь ої спільноти. Мир і зла о-державних інстит цій, формаль- том , що на території У раїни ництва держави, а та ож щастя й ди ожній родині!них р п і омісій зал чені до про- знаходиться ео рафічний центр міцно о здоров’я! З пова ою З пова ою олова Міжнародно о товариства “У раїна–Польща–Німеччина”, член Бюро Європейсь ої Правління Вели опольсь о о центр асоціації е с-парламентарів держав-членів Ради Європи та Європейсь о о Союз Сер ій ТАТУСЯК освіти і рсів самовряд ванняД м а е сперта 2007 ро в Страсб рзі. Ми ОЛЕГ СОСКІН: “УКРАЇНА ОЛЕГ СОСКІН: “УКРАЇНА ціл ом з одні зі змістом Резо- люції Парламентсь ої Асамблеї Ради Європи „Ф н ціон вання – ОБ’ЄКТИВНО – ОБ’ЄКТИВНО демо ратичних інстит цій в У - раїні” №1549 (2007) і підтрим є- мо за ли и та ре омендації ПАРЄ щодо внесення змін до ЄВРОПЕЙСЬКА КРАЇНА. ЄВРОПЕЙСЬКА КРАЇНА. виборчо о за онодавства У раї- ни шляхом запровадження від ритих партійних спис ів не ПОТРІБНО ЩЕ 5 ПОТРІБНО ЩЕ 5 в єдином за альнодержавном о р зі, а визначених ре іо- нальних о р ах”. – От оли ми все це випра- РОКІВ…” РОКІВ…” ми. Я що ж ви хочете наблизи- ня час і поліпшення політичної вимо, тоді У раїна б де в Європі,– впевнений Оле Сос ін. – Я що зможемо змінити сит ацію – від риється тися до ЄС, то вам потрібні де- сит ації в раїні. Саме за ініціа- шлях. У раїна – об’є тивно совєтизація, реформи та вестер- тиви Інстит т трансформації с с- європейсь а раїна. Нам про- нізація. На сьо одні в ЄС є ве- пільства 160 місь их олів У раї- сто не вистачає с пної волі ли е розчар вання У раїною. І ни підписали Резолюцію та політичної еліти, я а, на жаль, На реалізацію політи и партнерства Європейсь ий Союз ви- нами, і вами б ло стіль и зроб- Звернення до Президента ПАРЄ ще не еліта, а лише правляча ділить 2009-2013 ро ах ˆ600 млн. 20 березня на саміті в лено, ми мали та і вели і надії про необхідність не айно о вне- верства. Сьо однішній період Брюсселі лідери раїн-членів Європейсь о о Союз остаточно – і все це втрачено. У раїнці сення змін до виборчо о за о- дає можливість сформ вати затвердили Східне партнерство – ініціатив , я а має на меті б ли ероями, я і здоб ли де- нодавства У раїни. Зо рема, еліт і зробити остаточний ео- по либити співпрацю між У раїною та ЄС і створити нове поле мо ратію! Ви б ли позитивним щодо виборів за пропорційною політичний вибір. Ми ж за для ба атосторонньої роботи за частю ЄС, Вірменії, Азер- при ладом. Але цей авторитет системою, я а впроваджена. рівнем вищі Бол арії, Хорватії, байджан , Білор сі , Гр зії, Респ блі и Молдови та У раїни. же неможливо відновити. Я що “…Вони призвели до р йнації Албанії, тобто ми в стані зміни- раїнці припинять сваритися, то парламентаризм , що в мовах ти сит ацію. Це питання п’яти Для У раїни є місце в Євросо- інтерес том , щоб цей ре іон змож ть поновити звичайний, парламентсь о-президентсь ої ро ів, за цей час зможемо до-юзі – і це не тіль и розмови. Е о- б в мирним і стабільним. Ми не нормальний стат с відносинах форми правління може наб ти ся ти стандартів сильних євро-номічно У раїна вже майже боремося за збереження тери- з ЄС, але не той величезний незворотних рис, – йдеться пейсь их раїн. І в НАТО намчлен Євросоюз , адже я що її торіально о вплив , я це робить редит довіри, надії та любові до зверненні. – Про це своєчасно теж потрібно: чим швидше,е ономі а зазнає рах , це відч є Російсь а імперія. Ми маємо помаранчевих сил. Йо о змар- попереджала Парламентсь а тим раще. Це визнаний стан-вся Європа, ствердж є Яце Са- с мнів, що Росія – це євро- новано. Асамблея Ради Європи під час дарт: НАТО – інстр мент без-рі ш-Вольсь ий, олова омісії пейсь а раїна, але ми не має- За про нозами Оле а Сос іна, об оворення сит ації в У раїні за пе и. Це не панацея – це зназа ордонних справах Євро- мо с мнівів том , що нею є У - дире тора Інстит т трансфор- терміновою процед рою на я ості, з я им можна входитипейсь о о парламент : раїна – за своїми історією, тра- мації с спільства, європейсь ою др ій частині чер ової сесії “высшее общество”, – вважає – Ми маємо еополітичний диціями, ментальністю, цінностя- державою У раїна стане. Питан- ПАРЄ, я а відб лася 16-20 вітня е сперт.
  2. 2. 15 òðàâíÿ 2009 ðîêó22 Наш вибір - Європа ÂIÍÍÈÖÜÊI ÂIÄÎÌÎÑÒI – За 6 ро ів своєї діяльності тисяч євро. І повірте, Баланівці МОЛОДЬ МАЄТовариство домо лося то о, що люди знають, я жив ть ЖИТИ ЄВРОПОЮВінниць а область, я а б ла і є Європі, і я мають жити їхні діти, Іншим лючовим напрямом олис ою нашої ор анізації, ста- я і теж неодноразово поб ва- Товариства є робота з молоддю.ла лідером в У раїні зі встанов- ли Польщі. Роз міти термін З нею працювати надзвичайнолення європейсь их зв’яз ів, – «європейсь і стандарти» - це ці аво, ле о і важ о водночас.розповідає засновни і олова одна справа, інша – побачити Ле о – бо це по оління не за-МГО “У раїна–Польща–Німеччи- це на власні очі і пожити в тих шорене нія ими тоталітарнимина” Сер ій Тат ся . – Відповідно мовах, в я их живе європеєць ідеоло іями, мислить і дієдо специфі и Товариства, це, сьо одні. Завтра та маємо вільно, і навіть я що помиляєть-звичайно, раїнсь о-польсь і та жити ми. ся, то в помил ах знаходить істи- раїнсь о-німець і онта ти. Просвітниць а робота – це н . Важ о – том що це по олі-Тим більше, що свою історію лише один з напрям ів діяль- ння не терпить р тини і сірості,др жби з Польщею Вінниччина ності Товариства, спрямованої воно вима ає новизни й ори і-веде із 1948 ро , оли б ла на реформ вання місцево о са- нальності, творчості і рез льта-підписана перша ода про по- мовряд вання. Др им, та би т.братимство з Келець им воє- мовити, пра тичним напрямом є Відта МГО “У раїна–Польща–водством. Отож на сьо одні, встановлення безпосередніх Німеччина” щораз знаходить й Свят вання 50-річчя співпраці Вінниччинижодна область нашої раїни не побратимсь их онта тів між випробов є нові методи та фор- та Сьвєнто шись о о воєводствамає та ої іль ості встановлених територіальним ромадами У - ми роботи. З останньо о, щоофіційних онта тів, я Віннич- раїни, Польщі і Німеччини. На запропон вало Товариство ване на поінформ вання молоді звертав ва парламентарів дер-чина. Це – співпраця між тери- сьо одні за сприяння Товариства юним і талановитим, став он- щодо необхідності євроінте рації жав-членів Ради Європи, аджеторіальними ромадами, на- та і онта ти встановлено між рс літерат рних творів “Разом У раїни. Адже нашій державі пра тично ожна раїна Євросою-вчальними та соціальними за - з виділяє ошти на т чи інш СПІВПРАЦЯ ЗАРАДИладами, ромадсь ими ор аніза- про рам для У раїни. Одна , заціями, мистець ими та спортив- бра ом обізнаності, раїнці простоними оле тивами. не бер ть часті в боротьбі за ран- ти, і том ці ошти “зависають”. “УКРАЇНА–ПОЛЬЩА– НІМЕЧЧИНА” – МІСТОК У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ МАЙБУТНЬОГО Нам справді дорі ають недо- статній а тивності, на відмін від поля ів, латвійців, естонців, я і не просто пра н ть зробити ращим Найбільше ва и Товариство Вже 7-й рі в У раїні діє ромадсь а риства “У раїна–Польща”. З одом, 2007- своє життя, а й роблять.приділяє просвітниць ій роботі, ор анізація, засновни и я ої сво о час ви- м , ор анізація розширила оризонти своєї Знаєте, що нас відрізняє відспрямованій на розвито місце- рішили допомо ти державі від рити “ві но діяльності, додавши до сфери своїх інте- с сідів-поля ів: ми не хочемово о самовряд вання. Цей рі Європ ”. Мова йде про Міжнародне това- ресів Німеччин , я а сво о час стала ло о- навчатися, вважаємо себе ро-представни и “У раїни–Польщі– риство “У раїна–Польща–Німеччина”, я е мотивом вст п Польщі до Євросоюз . Зас- з мнішими за інших. Том яНімеччини” розпочали масш- народилося на Вінниччині 2003 році, тоді новни ами Товариства стали представни и б д робити все, щоб віннича-табним прое том щодо прове- ще я Вінниць е обласне відділення това- трьох держав. ни вчилися і дивилися, я жи-дення інформаційних семінарів в ть с сідніх раїнах, там жи- до об’єднаної Європи” (читайте поняття “євроінте рація” часто стає в ть раще за нас. А ми не ірші, про он рс на с.4). Стало вже де ларативним, ви ористов ється принаймні, на засіданні бюро доброю традицією, що пере- я інстр мент політичній боротьбі. Асоціації олишніх парламен- можці творчих он рсів моло- Гасла європейсь ої інте рації є о- тарів я не відч вав “др осорт- дих талантів Вінниччини Товари- зирями вн трішньополітичній рі ності”. ство на ородж є поїзд ою до для одержання чер ових порцій До речі, в останньом номері Польщі, Німеччини чи інших міжнародної допомо и. Мені д же ж рнал “Народний деп тат” раїн Європи. не хочеться, щоб наші діти в лю- Леонід Кравч висо о оцінив – У зад мах ще ба ато ці ави- чилися цю р асел, я пра н , робот Товариства “У раїна– но саме для молоді, я на рі по- щоб вони жили Європою! – на о- Польща–Німеччина”, зо рема точний, та і на перспе тив , – лош є Сер ій Тат ся . підтримав ініціатив Сер ія Та- ділиться планами заст пни оло- т ся а провести Вінниці міжна- ви Товариства Ми ола Форманю . ЄВРОПА ЙДЕ родн онференцію з питань – Напри лад, цьо оріч 9 дитячих і НА ВІННИЧЧИНУ місцево о самовряд вання. молодіжних ф тбольних оманд Діяльність Товариства “У раї- Ця онференція відб деться 22 візьм ть часть т рнірах Польщі. на–Польща–Німеччина” не об- серпня цьо о ро і б де присвя- До Міжнародно о дня захист меж ється лише двома зазначе- чена реформ ванню місцево о Прийом раїнсь ої деле ації в офісі Вели опольсь о о дітей Вінниць ій області теж ними раїнами зі столицями Вар- самовряд вання відповідності центр освіти і рсів самовряд вання відб д ться ф тбольні зма ання за шавою та Берліном. Ор анізація до Європейсь ої хартії місцево- частю раїнсь их і 3-х польсь их пост пово, але впевнено вихо- о самовряд вання. Свою частьна тем “Зал чення світових та 130 ромадами, я і свою співпра- оманд. дить на рівень інших західноєв- підтвердили представни иєвропейсь их фондів для роз- цю спрямов ють на різні ал зі Утім, Товариство не обме- ропейсь их раїн. Це стало мож- ор анів самовряд вання, парла-вит територіальних ромад”. діяльності: ф н ціон вання са- ж ється разовими а ціями для ливим завдя и членств Сер ія ментарі та е сперти із Вели об- – У 21 районах Вінниччини мовряд вання, освіт , охорон молоді, – ним взято рс на да- Тат ся а Бюро Європейсь ої ританії, Франції, Німеччини, же проведенні семінари, я і дов ілля, льт р , спорт тощо. ле перспе тив , я ий ефе - Асоціації олишніх парламен- Польщі. У раїн представляти-о рім освітньо о напрям мали Це дало можливість іль ом ти- м ть самоврядці різних рівнів,й інформативний хара тер, - сячам наших земля ів поїхати до Деп татсь ий л б “Парламент”,розповідає олова Вінниць о о раїн Євросоюз та наочно по- Інстит т страте ічної політи иобласно о відділення товари- бачити чим і я жив ть їх побра- (президент Анатолій Толсто хов),ства “У раїна–Польща–Німеч- тими. Народні деп тати У раїни.чина” Оле сій Гаврилов. – На- – Головне, що ця співпраця дає – Мета онференції не простосправді та і з стрічі одна ово ва омі позитивні рез льтати: наші об оворити зазначен проблем , а орисні і для нас, і для сільсь их діти відпочивають та оздоровлю- й зробити он ретні пропозиції олів, дире торів навчальних ються за ордоном, ш оли та дит- щодо реформи місцево о самовря-за ладів, представни ів ро- сад и отрим ють обладнання, о- д вання в У раїні відповідно домадсь их ор анізацій, тобто а - лови рад та деп тати вчаться ос- Європейсь ої хартії, я наша дер-тив раю. Др им етапом на- новам самовряд вання тощо. Все жава ратифі вала понад 10 ро івшо о прое т б де проведен- це відб вається або на мовах том , але знехт вала її ви онан-ня та их семінарів безпосеред- співфінанс вання, або ціл ом за ням, – за важ є Сер ій Тат ся .ньо територіальних ромадах, європейсь і ошти, – під реслює – Наша резолюція обов’яз оворозвито я их є пріоритетом Сер ій Тат ся . – При цьом хоч б де розіслана сім вищим ор а-діяльності нашо о Товариства. на олосити: ми не можемо все нам влади У раїни та Європейсь-До речі, за три місяці нашої ро- робити за людей, за ромад . У о о Союз . А проводячи онфе-боти цьом напрям вже має- с спільстві має б ти потреба та- ренцію Вінниці, а не Києві, мимо рез льтат – територіальні их зв’яз ах, бажання та ініціати- Гр па дітей з міни Моравіца в остях на Вінниччині в хочемо на олосити, що об’є том ромади та станови, просл - ва, а ми можемо б ти сво о род рам ах реалізації спільно о рантово о прое т “Вивчай піднятої проблеми є ре іон, тери-хавши наш семінар, взялися за міст ом, аталізатором та их міжна- мов та льт р с сіда” торіальна ромада, а не центр, денаписання рантових прое тів, родних відносин. зачасти не знаютья і можливо втілити за сприян- З силлями засновни ів Това- тивно втілюється шляхом діяль- тарів держав-членів Ради Євро- * * *ня міжнародних фондів. Зі сво- риства та роз мінням небайд - ності євро л бів. Євро л би пи та Європейсь о о Союз . У - До орінна зміна системи о бо , «У раїна-Польща- жих людей ре іонах на сьо одні ор аніз ються при навчальних раїна приєдналася до Євро- влади в У раїні має статиНімеччина» надає можливість тіль и на Вінниччині діє 27 рай- за ладах і мають на меті інфор- пейсь ої Асоціації на мовах по- пріоритетом для с часної У -вивчати досвід с сідніх раїн: онних та 6 місь их осеред ів м вання й виховання молодих вноважно о членства 14 берез- раїни. У цьом свою значнприходьте, вчіться і ви ористо- Товариства. З-поміж сіх найб- людей в д сі спільних євро- ня 2008 ро , оли в Парижі роль м сять зі рати ро-в йте своїх мовах. Дехто вже ільшою а тивністю та рез льта- пейсь их цінностей, сприяючи відб лося засідання Генеральної мадсь і ор анізації, я і євро-починає щось провадж вати. тивністю роботи з польсь ими та встановленню арних стос н ів Асамблеї. В с ладі раїнсь ої пейці невипад ово і д жеНавед лише один при лад: німець ими партнерами виріз- із європейсь ими молодіжними деле ації б в і народний деп - вл чно називають “зб рюва-село Баланів а Бершадсь о о няються Бершадсь ий, Чечель- ор анізаціями, підтрим ючи рс тата IV с ли ання Сер ія Тат ся , чами спо ою влади”. Міжна-район з нашою допомо ою ниць ий, Липовець ий, Літинсь- У раїни на інте рацію в євро- я о о обрали до с лад Бюро родне товариство “У раїна–співпрацює з польсь ими по- ий, Т льчинсь ий, Козятинсь ий пейсь і стр т ри. За сприяння Європейсь ої Асоціації. Польща–Німеччина” є одно-братимами з 2003 ро . За два та Хмільниць ий райони, а та ож Товариства на Вінниччині ор ан- – Для нас онта ти з раїнами часно і зб рювачем спо ою, іостанні ро и сільсь а ромада міста Ладижин, Бар, Т льчин, ізовано понад 20 євро л бів, в Євросоюз допомож ть реалізов - промо тером У раїни в Європі.спільно із польсь ими оле а- Мо илів-Подільсь ий, селища том числі районах області. вати про рами, перед сім про- Для цьо о ба ато зроблено,ми реаліз вала чотири прое ти Тепли , Вороновиця, Т рбів та – Діяльність євро л бів має чіт е світниць і, - вважає Сер ій Пили- але для Товариства ще ба а-на за альн с м близь о 100 інші. смислове навантаження, спрямо- пович. – Неодноразово я саме це то роботи є поперед …
  3. 3. 15 òðàâíÿ 2009 ðîêóÂIÍÍÈÖÜÊI ÂIÄÎÌÎÑÒI Наш вибір - Європа 3 3 ЛЕОНІД КРАВЧУК ПРО УКРАЇНУ МІЖ ЄВРОПОЮ І КИТАЄМ Кореспондент:Леоніде Ма арович , Вичасто спіл єтеся з європейсь ими о- Леонід Кравч , 1-й Президент У раїни, є добрим др ом Товариствале ами. С ажіть, я і тези на адрес У - “У раїна–Польща–Німеччина” та йо о олови Сер ія Тат ся а. Вони обидвараїни зв чать від них найчастіше? є членами Бюро Європейсь ої Асоціації олишніх членів парламентів дер- Леонід Кравч : Перш за все вони ці ав- жав – членів Ради Європи та Європейсь о о Союз , членами Деп татсь о оляться У раїною. Це нас тішить, том що л б «Парламент», очільни ами міжнародних ор анізацій. Напередодніб в період, оли про У раїн не знали, свят вання Днів Європи Леонід Ма арович люб’язно дав інтерв’ю дляза алом нас приймали, я частин Росії. нашої азети.Сьо одні ж європейсь і оле и знають про жет, онсолідований бюджет, раїнсь- на міжнародном і на національном хорошом рівні. Том , оли створювалосьті проблеми, я і є в У раїні і хоч ть з нами ий, має дати джерела фінанс вання рівнях». Ми в У раїні, звичайно, с орис- Товариство «У раїна–Китай», йо о очоливпостійно спіл ватись. Це перше. місцевим ор анам влади, свої місцеві таємося приїздом досвідчених фахівців Гри орій Михайлович С р іс (він і зараз йо о Др е – вони роз міють наші с лад- джерела, – і та им чином забезпечити для то о, щоб їм по азати процеси, я і очолює), а мені запропон вали стати По-нощі е ономічні, але не роз міють на- ор анізаційно, фінансово й за онно ті дії, відб ваються в ре іонах, щоб вони мо - чесним Президентом. Тобто, продовжитиших с ладнощів політичних. Часто запи- я і повинне здійснювати місцеве само- ли мати більш точне явлення про У - ті лінії співробітництва, я і ще с ладалисьт ють: «А чом Вас нема зла оди ви- правління, ер ючись орінними інтере- раїн , про її проблеми, про наш ор ан- в 90-х ро ах. Н і я по одився…щих ешелонах влади?». Їм я аж : «Том сами ромади. ізацію влади. Тобто ми маємо с ориста- Два ро и том мене запросили з раї-що в нас молода демо ратія». Насправді Кор.: С іль и ро ів ще нам потрібно тися цим досвідом для вироблення про- нсь ою деле ацією до Китаю, то б ла та аж нам бра є політичної льт ри і відпо- для цьо о? позицій щодо вдос оналення раїнсь- незаб тня з стріч. Я з стрівся з людьми,відальності перед народом. Л.К.: Я що нинішній парламент не ої влади, я а, я повторюю, нас сьо одні з я ими олись працював: з першим по- Третє, що вони не роз міють – це рівень може зробити це до інця, то наст пний, є д же недос онала. слом Китаю в У раїні, з першим міністром ор пції в У раїні. Ба ато з них б вають сподіваюсь, зробить. Кор.: Леоніде Ма арович , Ви є По- за ордонних справ, із заст пни ом оло-т т, спіл ються з бізнесменами, я і при- Кор.: Я і раїнсь і питання підніма- чесним президентом Міжнародно о то- ви все итайсь их зборів… То б в висо-їжджають до У раїни. І т т ці західні бізнес- лися на засіданнях Асамблеї останнім вариства «У раїна–Китай». Я сталося, ий рівень з стрічі, але надзвичайно лю-мени зсти аються з д же серйозними про- часом, та я і рез льтати вони мали? що Ви очолили та ор анізацію? дяний, від ритий, щирий. І я цін ю цюблемами: хабарництвом, різними проява- Л.К.: Н , про рез льтати ми оворити Л.К.: Власне аж чи, треба поверн - свою посад тіль и том , що вона дає намми ор пції широ о о масштаб . не можемо. Асамблея – не та ор аніза- тись трош и до то о період , оли ми можливість розвивати співробітництво з Але най оловніше для них: я У раїні й ція, я а приймає обов’яз ові рішення, ці прийшли до влади. У 1990-м році, оли вели ою раїною – Китаєм.іншим раїнам, я і тяжіють до Європи або рішення онс льтативні, дорадчі. Євро- я б в оловою ВР, а в 1991 році, оли Кор.: І вам не с ладно зараз поєдн -є вже членами Європейсь о о союз , Ради пейсь а Асоціація олишніх парламен- мене обрали Президентом, вини ло ба- вати та і два напрями роботи: «проаз-Європи ви ористати потенціал олишніх ійсь ий» товаристві «У раїна–Китай» ічленів парламентів, їх досвід, їх знання, «проєвропейсь ий» Європейсь ій Асо-професіональні звич и для то о, щоб ті ціації?проблеми, я і виріш вались важ о ще 5 Л.К.: Світ – це єдине ціле, всі ми ходи-ро ів том вже не повторювались зараз. мо під Бо ом, Бо один на всіх. Це людиМи вже двічі поб вали на засіданнях Гена- поділили християнство, м с льманство, –самблеї в Парижі, – та от там ці питання і наділили ба ато чо о, бо та захотіли. Алена рівні ерівництва Асоціації, і на рівні їх всі раїни світ – під Бо ом, всі на однійпідрозділів а тивно об оворюються. планеті – Земля. Це вона лише видаєть- Кор.: У раїна рівняється на Європ в ся вели ою, оли ми просто ходимо, ди-ба атьох ал зях життя, зо рема і на вимось на море, а з точ и зор осмосїхню модель адміністративно о строю. – невелич ий шмато всесвіт , де миЯ Ви вважаєте, чи настіль и вона дос- живемо. онала і чи підходить У раїні? І от Китай з йо о древньою філософією, Л.К.: Власне аж чи, в Європі єдиної з древніми льт рними традиціями та-моделі я та ої немає, є франц зь а мо- ож пра не до Європи, в смислі не додель, є німець а, є австрійсь а... Втім є один об’єднання, а пра не співпрацювати зспільний принцип них на Заході – вони Європою. Та само, я Росія, та само ятяжіють в цілом до парламентсь ої фор- У раїна. І Європа та ож пра не співпра-ми правління. Не до парламентсь о-пре- цювати з Китаєм, з Японією…зидентсь ої і не до президентсь о-парла- Та , ми живемо в Європі, але я що миментсь ої. У них – парламентсь а, бо пар- б демо д мати, що в світі є тіль и одналамент обирається виборцями, обираєть- Європа – то ми либо о б демо поми-ся парламентсь а більшість, а більшість лятися. Нам треба спіл ватись, співпра-форм є ряд і цей ряд несе відпові- цювати зі Сходом, із США, з сіма раїна-дальність перед народом на час сво о прав- ми світ . Це є нормально. Чим тіснішіління. Президент не віді рає тої ролі ви о- наші зв’яз и, тим менше причин для не-навчої, я віді рає раїнсь ий Президент, Члени Європейсь ої Асоціації: Ми ола Байра , Сер ій Тат ся , пороз міння і тим менше шансів яст-він ви онавчі процеси не втр чається, але президент Європейсь ої Асоціації Каміль Діммер, деп тат Європарламент р бів, я і є с різь в ожній раїні, роз-вст пає в а тивн робот , оли в раїні пол- Річард Балфе, Леонід Кравч б рх вати с спільство й створювати при-ітична риза, тобто, оли потрібно відпра- чини для різних онфлі тів.вити відстав ряд або інші ро и зро- тарів – це перед сім люди, я і мають ве- ато проблем: вперше в житті форм - Кор.: Чи знайомі Ви з діяльністюбити, я і тор аються за он , ви онання Кон- личезний правовий, е ономічний та вання міжнародних стос н ів, онцепція Міжнародно о товариства «У раїна–стит ції. У нас вісімнадцять ро ів незалеж- фінансовий досвід. Але важелів влади в міжнародних відносин, роль У раїни в Польща–Німеччина»?ності по азали, що та а форма правління: нас вже немає, ми можемо тіль и пере- міжнародном співтоваристві, в Європі, Л.К.: Та . Збираюся приїхати вліті не те і не се – і не президентсь а, і не давати свої побажання словами або прий- в світі. У світі – це і південь, і північ, і Вінницю на онференцію, на місці подив-парламентсь а, – не дає ористі. мати рішення, я і не мають юридичної схід, і захід, напрям східно- итайсь ий і люсь робот товариства. Знайомитись зі С аж с ттєв річ (до речі, Сер ій Тат - сили. Це треба зроз міти. орейсь ий, японсь ий – це величезна слів, з до ментів – це важливо, але вонося її поділяє). Що нам потрібно? Насам- От вересні до У раїни має приїхати доро а для форм вання наших відносин. не дає то о знання, я що лян ти безпосе-перед – твердити в У раїні на держав- деле ація з ЄС: т т вони з стрін ться з І зраз ж, оли У раїн визнав світ… (а редньо в процесі роботи. І сподіваюсь, щоном рівні я сь зроз міл одн форм нашими ерівни ами в ряді, в парла- визнав досить швид о – я та о о не оч- відвідавши ор анізацію, посл хавши лю-правління з одним центром влади, не з менті. Потім свої спостереження вони і вав. 1 р дня обрали Президента, а дей, подивившись серйозно на зроблене,двома, не з трьома, й передати найбіль- передад ть європейсь им оле ам, мож- вже за місяць нас визнали 45 раїн світ матим раще враження про товариство.ше повноважень на місця, місцевом са- ливо, я ісь поради нам дад ть. – це неймовірний злет ва и, інтерес Сер ія Тат ся а знаю я олишньо омо правлінню. Те, що робить Вінниці Т т треба виходити з то о, що ін оли до нас). народно о деп тата, людин а тивн ітовариство У раїна–Польща–Німеччина”, вели е рішення дозріває не на рівні ан- Тож тоді я д мав не тіль и про захід- та , я а ш ає ращих рішень. А я пова-ті серйозні зв’яз и, я і є сьо одні з целярії, бо чиновни и – вони мислять, ний, європейсь ий напрямо , а й про жаю людей, я і завжди ш ають ращихПольщею, з іншими раїнами свідчать про с ажімо, чиновниць ими ате оріями. А Росію, про Китай, про ті раїни, я і на У - рішень, я і не д мають, що рішення йо оте, я вели сил може мати місцеве люди та о о масштаб – вони й мислять раїн мають значний вплив. Ми ор аніз - єдиноправильне, а ращо о вже немає.само правління. Але за мови я що йом вели ими масштабами. І часто я есь вали тоді візит до Китаю, і я вперше Той, хто ш ає, знаходить обов’яз ово. Адати більше прав, більше можливостей і рішення приходить неочі вано, але воно підписав до овір з Китаєм про наше він ш ає.не переш оджати, діяти відповідності з може змінити всю сит ацію і на місцево- співробітництво. Це б в надзвичайно Міжнародні зв’яз и, я і виходять з Това-інтересами ромадян, з інтересами місце- м рівні, і на державном . Відповідно вели ий ро в інтересах раїнсь о- и- риства з раїнсь ої сторони, – д же ці авіво о само правління, місцевої ромади… наша міжпарламентсь а ор анізація, я а тайсь их, итайсь о- раїнсь их відносин. і потрібні. І вони мають пра тичн сил . В Кор.: А оли та а модель Європейсь- є сьо одні в Європі і я а б де розширю- І хоч с азати, що за цей час Китайсь а цьом їх я раз і орисність: люди на місці ої адмінреформи можлива в У раїні? ватись, ціл ом природно –має вели е народна респ блі а зробила д же важ- приймають рішення, роблять добр спра- Л.К.: Вона вже назріла. Знаєте, я що значення для нас і для інших раїн. ливі ро и в посиленні нашо о співроб- в , в ладають я ісь роші, о ось зал ча-ще десять ро ів, п’ять ро ів том рома- Кор.: Восени 2010 ро Києві відб - ітництва. Особливість итайсь ої сторо- ють, тобто жив ть а тивним життям, недяни, деп тати і політи и ба ато в чом деться наст пний оло ві м Асоціації. ни в том , що вона не поспішає, але оли ш аючи і не питаючи дозвол «а можна,с мнівались, мовляв, най раще – це цен- Я а тема б де об оворюватися на цьо- приймає рішення – вона йо о дотри- чи не можна це робити?». Бо з радянсь-траліз вати влад і з центр всім прав- м зібранні і я і питання підніматиме м ється. І ще одна особливість: итайці их часів ми м сили б ли для ожно оляти, я це б ло раніше, за радянсь их раїнсь а сторона? д же поважають час і людей, з я ими ро питати дозвол , особливо в роботічасів. Тоді ділили бюджет, ділили ош- Л.К.: Ще ми теми остаточно не сфор- вони працюють. На відмін від раїнсь- з іноземцями, а зараз треба тіль и одне –ти, рес рси: ом давали, ом не дава- м вали, вона б де об оворюватись о- ої дійсності – ми самі себе не поважає- бажання, а тивність і за он, прийнятийли і всі знали, що треба от вати валізи, ле іально. В цілом , я що брати лобаль- мо часто, том і нас не поважають. Верховною Радою, я ий дозволяє це ро-їхати в Київ і виріш вати проблеми в там. но, тем можна озв чити та : «посилен- Коли я став народним деп татом, мої сто- бити. Більше нічо о не треба. Не потрібно їздити в Київ. Потрібно на ня ефе тивності нашої Асоціації, її впли- с н и з посольством Китайсь ої народної Хто не хоче – ш ає причин , хто хочемісці виріш вати сі проблеми. А бюд- в на процеси, я і відб ваються раїнах респ блі и весь час підтрим вались на – можливість…

×