Zdeněk Málek: Náklady exekuce a právního zastoupení v oblasti malých pohledávek

1,004 views

Published on

Nová právní úprava soudních poplatků v teorii a praxi
Dopad uvažované teritoriality exekutorů na vymahatelnost pohledávek
Vliv médií na vymahatelnost pohledávek
Je problémem dluh nebo jeho vymáhání?

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zdeněk Málek: Náklady exekuce a právního zastoupení v oblasti malých pohledávek

  1. 1. Náklady exekuce a právního zastoupení v oblasti malých pohledávek přednášející Mgr. Zdeněk Málek, advokát Advokátní kancelář Tomáš Rašovský
  2. 2. Definice malých pohledávek- zákonná definice neexistuje- obecně právní praxe mluví o malých pohledávkách ve dvou případech: - a) pohledávka, jejíž náklady na vymáhání jsou vyšší než pohledávka sama, - b) pohledávka, u níž zákonodárce nepřipouští možnost odvolání proti rozhodnutí soudu I. stupně o takové pohledávce (§ 202 odst. 2 občanského soudního řádu, který nepřipouští možnost odvolání proti rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 10.000,- Kč)- nález ÚS I.ÚS 3923/2011 ze dne 29.3.2012 – kritika hranice 10.000,- Kč jako bagatelních, když tato částka je rovna průměrnému starobnímu důchodu nebo polovině průměrného měsíčního výdělku; ústavní soud se této hranici bude dále věnovat
  3. 3. Novela zákona o soudních poplatcích• soudní poplatky novelizovány zák. č. 218/2011 Sb.• „Důvodem předložení návrhu zákona je zejména korekce současné úpravy výše soudních poplatků, která je stanovena podle stavu, jenž odráží ekonomickou situaci před deseti lety. Pokud jde o položku č. 1 sazebníku poplatků, reflektuje tato položka stav téměř před padesáti lety. Takto nastavený systém soudních poplatků neodráží ekonomické společenské změny, složitost sporů a zvýšení nákladů na provoz soudů. Vzhledem ke zvýšení průměrné hrubé mzdy, ke zvýšení hrubého domácího produktu na jednoho obyvatele a míře inflace, neplní současná právní úprava soudních poplatků dostatečně svou regulační a preventivní funkci a nebrání tak podávání šikanózních, účelových a zbytečných žalob.“• obecně – zvýšení soudních poplatků
  4. 4. Novela zákona o soudních poplatcích dřívější stav současný stav výše vymáhané výše soudního výše vymáhané výše soudního pohledávky poplatku pohledávky poplatku"obyčejná" žaloba do částky 15 tisíc Kč 600,- Kč do částky 20 tisíc Kč 1.000,- Kč v částce vyšší než 20 v částce vyšší než 15 4% z vymáhané částky tisíc Kč do 40 miliónů 5% z vymáháné částky tisíc Kč Kč 2 milióny a 1% z vymáhané částky maximální výše v částce vyšší než 40 přesahující 40 miliónů 1 milión Kč miliónů Kč (částka nad 250 miliónů se nezapočítává)návrh na vydání el. pl. rozk azu do částky 15 tisíc Kč 300,- Kč do částky 20 tisíc Kč 800,- Kč v částce vyšší než 15 v částce vyšší než 20 2% z vymáhané částky 4% z vymáhané částky tisíc Kč tisíc Kč návrh na zahájení do částky 20 tisíc Kč 1.000,- Kčincidenčního sporu bez ohledu na výši 1.000,- Kč vymáhané pohledávky v částce vyšší než 20 5% z vymáháné částky tisíc Kč dovolání peněžité plnění do peněžité plnění do částky 100 tisíc Kč 1.000,- Kč částky 100 tisíc Kč 5.000,- Kč včetně včetně ostatní případy 5.000,- Kč ostatní případy 10.000,- Kč
  5. 5. Další novinky zavedené novelou zákona o soudních poplatcích• omezení podávání šikanózních žalob – omezené vrácení soudního poplatku v případě zpětvzetí žaloby (nemusí vždy plnit svůj účel)• podpora uzavření soudního smíru – vrácení určité části soudního poplatku, ač se dosud poplatek nevracel
  6. 6. Náhrada nákladů soudního řízení• úspěšný účastník soudního řízení má nárok na náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva• často kritizována výše náhrady nákladů u bagatelních pohledávek, v případech, kdy je účastník řízení zastoupen advokátem• chybná a neadekvátní prezentace dlužníků/advokátů v médiích• nálezy Ústavního soudu ČR: – ústavní soud se a priori odmítá zabývat bagatelními věcmi (IV. ÚS 2777/11) – ústavní soud neposkytuje návod k tomu, aby se lidé vyhýbali plnění povinností, ale musí existovat proporcionální vztah mezi výší vymáhané pohledávky a výší nákladů řízení (II. ÚS 2780/10) – soud by měl poskytnout účastníkům řízení prostor pro uplatňování námitek a argumentů ohledně nákladů řízení (I. ÚS 3698/10) – apel na zákonodárce resp. min. spravedlnosti, aby zrevidoval systém vymáhání bagatelních pohledávek (I.ÚS 3698/10, II. ÚS 808/11, I. ÚS 3394/11)
  7. 7. Formulářové žaloby o zaplacení bagatelních pohledávek ve světle nálezu ÚS ČR I. ÚS 3923/2011 ze dne 29.3.2012Kauza:- více žalob (v tomto případě 11)- bagatelní věc (jistina méně než 10.000,- Kč)- formulářová žaloba (liší se jen v údajích o subjektech a žalované částce)- jedna ze stran spotřebitel- adhézní smlouva (spotřebitel fakticky vyloučen sjednat smlouvu nebo podmínky s jiným obsahem)- pravidelný rys: plnění vymáhá jiný než původní věřitel a zisk podnikatele je generován paušálně stanovenými náhradami„Určení výše odměny za zastupování advokátem musí vycházet z faktu, že úkony právní služby jsou poskytnuty v zásadě jen při podání první formulářově žaloby. Zároveň by měly zvážit, že úspěšnému žalobci zastoupenému advokátem vznikají náklady vždy. Soudy mohly uzavřít, že se jim jako spravedlivé jevilo určit výši odměny za zastupování advokátem jako ekvivalent jednonásobku vymáhané jistiny.“
  8. 8. KontaktyKancelář Brno Kancelář Praha Kancelář BratislavaKotlářská 51a, 602 00 Pplk. Sochora 40, 170 00 Justičná 9, 811 07tel. : +420 541 241 886 +420 223 013 575 +421 220 757 557fax : +420 541 241 880 +420 223 013 576 +421 220 727 227e-mail : kancelar@rasovsky.cz e-mail : kancelar@rasovsky.cz e-mail : kancelar@rasovsky.cz Děkujeme za pozornost.

×