Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Radka Opltová: Regulace v oblasti nemovitostního financování

606 views

Published on

Zkušenosti s existujícími směrnicemi EU a českou zákonnou úpravou
Chybějící regulace a účinný dohled nad zprostředkovateli hypotečních úvěrů, soukromé iniciativy k zavedení registrů zprostředkovatelů
Připravovaná Směrnice o úvěrech na bydlení, revize Směrnice o spotřebitelských úvěrech
Možné směry změn české zákonné úpravy – inspirace zkušenostmi s fungováním zákonné regulace pojistných zprostředkovatelů a zprostředkovatelů dalších finančních produktů
Zlomový rok 2014 - účinnost nové právní úpravy občanského zákoníku

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Radka Opltová: Regulace v oblasti nemovitostního financování

 1. 1. Regulace v oblastinemovitostního financování JUDr. Radka Opltová
 2. 2. Existující regulaceNa evropské úrovni ČR implementacePojištění • z.č. 277/2009 Sb., o• Directive 2002/92/EC on pojišťovacích insurance zprostředkovatelíchInvestiční produkty • z.č.256/2004 Sb., zákon o• MiFID Direcitive 2004/39/EC podnikání na kapitálovém on markets in financial trhu instrumenstSpotřebitelský úvěr • „nový“ zákon o• CCD Consumer Credits spotřebitelském úvěru č. Directive 2008/48/EC 145/2010 Sb., který nahradil předchozí z.č. 321/2001 Sb.• revize - metodika RPSN • návrh novely
 3. 3. Existující regulaceNa evropské úrovni ČR implementacePlatební styk, platební účet • z.č. 284/2009 Sb., o• PSD Payment Service platebním styku Directive 2007/64/ECHypotéky??? • Implementace směrnice o• Příprava (již xxxlletá) úvěrech – 2 letá lhůta směrnice o úvěrech na bydlení
 4. 4. Existující regulaceNa evropské úrovni ČR• Iniciativy k zavedení ADR z.č.229/2002 Sb., o finančním řešení sporů se spotřebiteli arbitrovi• pro spotřebitele by mělo Mimosoudní řešení sporů z být jednodušší, levnější • platebního styku• neodrazovat jej řešit své • investičních produktů – spory ze standardních a spory pouze s ohledem na speciálních fondů „nízkou“ částku vzhledem k kolektivního investování nákladům soudního řízení • spotřebitelských úvěrů • Hypotéky???
 5. 5. Hypotéky a jejich prodej – stávající regulace ČRChybějící:• proces registrace a stanovení kritérií pro vstup do odvětví a ověřování trvání plnění• účinný a jednotný dohled nad zprostředkovateli hypoték• účinný a jednotný dohled nad nebankovními poskytovateli financování – nejen úvěrů a půjček• odvaha využívat stávající právní a neprávní instrumenty k zamezení nevhodných praktik při prodeji
 6. 6. Hypotéky a jejich prodej – stávající regulace ČRReakce na neexistenci registrů zprostředkovatelů hypoték• Soukromé iniciativy registry „nepoctivých“ „podvodných“ zprostředkovatelůPrávní úskalí:• Ochrana osobních údajů, ochrana osobnosti, ochrana dobrého jména, ochrana hospodářské soutěže, presumpce neviny do vydání rozhodnutí soudu• Nezávislý proces zápisů a řešení sporů o chybný nebo neaktuální zápis o určité osobě, proces, odvolání?• Možnost zneužití? Náhrada škody?
 7. 7. Hypotéky a jejich prodej – stávající regulace ČRSoučasný Občanský zákoník• ochrana dobrých mravů, zákaz vyvolání omylu – hrozí neplatná smlouva• smlouvy uzavřené v tísni za nápadně nevýhodných podmínek – právo na odstoupení od smlouvy• pravidla pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli, např. 14 dnů na odstoupení při uzavření smlouvy na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory• nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta – soud může snížit• nepřiměřeně vysoký úrok z prodlení – soudy snižují na zákonnou výši úroků z prodlení
 8. 8. Hypotéky a jejich prodej – stávající regulace ČRZ. o ochraně spotřebitele• povinnost uvádět údaje o charakteru služby a ceně• povinnost vyřizovat stížnosti• zakázané klamavé a agresivní obchodní praktiky• sankce vysoké pokuty dohled nad dodržováním zákona• roztříštěný dohled nad bankami ČNB, zprostředkovateli ČOIDalší právní normy:• živnostenský zákon• trestní zákon• neoprávněné podnikání, lichva, podvod…
 9. 9. Budoucí regulace ČRNávrh novely zákona o spotřebitelském úvěru• předložená k připomínkám v rámci meziresortního připomínkového řízení• navrhovaná účinnost 1.1.2013• zprostředkovatel povinnost předávat klientovi předsmluvní informaci• povinnost uzavření smlouvy o zprostředkování úvěru• právo na odstoupení• právo požadovat odměnu od klienta pokud to bude předem s klientem dohodnuto a až po písemném vyrozumění o výsledku zprostředkovatelské činnosti
 10. 10. Budoucí regulace ČRNávrh novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích• Návrh již více jak rok starý, dosud nebyl uveřejněn upravený návrh Poslanecké sněmovně, účinnost?• Možná inspirace pro budoucí regulaci všech zprostředkovatelů finančních služeb• Zjednodušení kategorizace zprostředkovatelů• Povinná detailní předsmluvní informace, včetně údaje o provizi zprostředkovatele a jeho podílu na pojišťovně, informace o výlukách z pojištění….• Povinný záznam o jednání s klientem – včetně rizik pro klienta• Zpřesnění podmínek pro zápis do registru pojišťovacích zprostředkovatelů
 11. 11. Další stávající předpisy vers. návrh směrnice o úvěrech na bydleníNávrh směrnice Další předpisy• Regulace odměňování • Zákon o bankách – pravidla vedoucího k pro tzv. remuneration nezodpovědnému vedoucích zaměstnanců s zadlužování , např. odměny vlivem na řízení rizika v závislé na prodeji „za bankách každou cenu“ bez ohledu na potřeby a možnosti klienta • Iniciativy k zavedení• Regulace a dohled nad legislativního rámci pro zprostředkovateli zprostředkovatele finančních produktů
 12. 12. Další stávající předpisy vers. návrh směrnice o úvěrech na bydleníNávrh směrnice Další předpisy• Ochrana proti manipulativní • Stávající předpisy upravující reklamě reklamu• Informační povinnosti • Informační povinnosti v zákoně o spotřebitelském• RPSN úvěru• Povinnost ověřovat • Zákon o bankách a další klientovu úvěruschopnost…. předpisy upravující povinnost odmítnout klienta obezřetné podnikání bank
 13. 13. Nový občanský zákoník vers. návrh směrnice o úvěrech na bydleníNávrh směrnice Nový občanský zákoník• Aktuálně návrh projednáván • z.č. 89/2012 Sb. v Evropském parlamentu • účinný od 1.1.2014• ECON květen 2012? • změna mnoha dalších• Po schválení 2-letá lhůta na zákonů, dosud v přípravě implementaci v ČR
 14. 14. Nový občanský zákoník vers. návrh směrnice o úvěrech na bydleníNávrh směrnice Nový občanský zákoníkCíl: zajistit, aby • Základní vykládací pravidlo• zprostředkovatel jednal v nového občanského zákoníku: Zakázána zájmu klienta, ujednání porušující dobré• zohledňoval jeho potřeby a mravy možnosti • Zákaz zneužití postavení• nabízel mu adekvátní věřitele a zprostředkovatele produkt (podnikatelů) vůči klientovi (slabší smluvní strana)• upozornil jej na rizika spojená s produktem… • úprava zprostředkování a obchodního zastoupení
 15. 15. Nový občanský zákoník vers. návrh směrnice o úvěrech na bydleníNávrh směrnice Nový občanský zákoník• pravidla pro odpovědnost za • Zpřísněná odpovědnost za informaci …… radu radu, pokud vystupuje• požadavky na prodejce zprostředkovatel jako hypotéky „Minimum odborník nebo podnikatel competence requirements „ • Lichva – neplatná bude smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti klienta
 16. 16. Nový občanský zákoník vers. návrh směrnice o úvěrech na bydleníNávrh směrnice Nový občanský zákoník• Ochrana proti • Základní vykládací pravidlo manipulativní reklamě nového OZ: daný slib• povinné náležitosti reklamy zavazuje a smlouvy mají být plněny • Reklama se bude považovat za návrh na uzavření smlouvy = možná ochrana proti nepravdivým a záměrně zjednodušujícím údajům v reklamě.
 17. 17. Nový občanský zákoník vers. návrh směrnice o úvěrech na bydleníNávrh směrnice Nový občanský zákoník• Povinná předsmluvní • Sankce za nevysvětlení informace v dostatečném obchodních podmínek předstihu před uzavřením • Povinné předsmluvní smlouvy informace pro spotřebitele • Předsmluvní odpovědnost • Pokud smluvní strany dopějí při jednání tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako pravděpodobné - právo klienta na náhradu škody, pokud s ním smlouva uzavřena nebude
 18. 18. Nový občanský zákoník vers. návrh směrnice o úvěrech na bydleníNávrh směrnice Nový občanský zákoník• Povinnost ověřovat • V případě poskytnutí úvěru klientovu úvěruschopnost: klientovi, který od počátku• bonitu …… povinnost není schopen splácet – odmítnout klienta, riziko neplatnosti smlouvy• možnost členského státu • V případě podstatných stanovit LTV, LTI změn – klient bude mít právo na nové jednání o smlouvě

×