adw. Michał KwiecińskiPaulina Niedbała-Żurecka
 Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodekspostępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43, poz.296, z późn. zm.) – dalej kpc ...
 Co do zasady: przepisy nowe stosuje się do postępowaowszczętych po dniu wejścia w życie ustawy czyli (po 3 maja2012r. )A...
 Szybka Profesjonalna Kontrolowana Ułatwiona przezwierzyciela Nieutrudniona przezdłużnika Zaspokajającaroszczenie w ...
1) Uregulowania terminu do wniesienia skargi na zaniechanie czynnościprzez komornika - art. 767 4 kpc2) Rozstrzygnięcia sk...
 Początek biegu terminu do wniesienia skargina czynności komornika liczy się od dnia w którymdana czynnośd miała byd doko...
 wniesienie skargi nie powoduje utraty mocy przezzaskarżone postanowienie sąd orzeka jako sąd drugiej instancji, stosują...
 z 500 zł do 2000 zł (górna granica) zmiana niekorzystna i niekorzystna zarazem gdyżgrzywna egzekwowana jest na rzecz Sk...
 w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej co do tej samejrzeczy lub prawa majątkowego rozstrzygnięcie o łą...
 tytułami wykonawczymi mogą byd także innedokumenty, jeżeli ustawa tak stanowi, w tym równieżtytuły egzekucyjne, które z ...
 Odsetki od sum złożonych na rachunek depozytowysądu tytułem nabycia przedmiotu egzekucji wchodząw skład sumy uzyskanej w...
 ZAWIESZENIE:jeżeli egzekucja została skierowana do wynagrodzenia za pracęlub innych praw majątkowych, z którymi związane...
 art. 864¹ kpc - przy sprzedaży zajętych ruchomościw trybie sprzedaży z wolnej ręki dochodzi do niej za zgodąstron postęp...
 art. 884 § 2 kpc – przy zmianie pracodawcy przez dłużnikaskutki zajęcia wynagrodzenia u nowego pracodawcynastępują z chw...
 art. 904¹ § 2 i 3 kpc – podwyższona została wysokośdceny wywołania (z połowy na trzy czwarte) i cenyminimalnej (z 60% na...
 art. 921¹ i art. 924 § 2 kpc – zawiadomienia sądu o wszczęciui ukooczeniu egzekucji (możliwośd podjęcia działao nadzorcz...
 art. 945 § 4 kpc - nałożono na komornika obowiązekzawiadomienia znanych mu uczestników o zakooczeniuopisu i oszacowania,...
 art. 962 § 1 kpc – wskazano termin do składania rękojmi –dzieo poprzedzający przeprowadzenie przetargu art. 969 § 3 kpc...
 art. 999 § 1 kpc – prawomocne postanowienieo przysądzeniu własności: przenosi własnośd na nabywcęi jest tytułem do ujawn...
 art. 1002 kpc – uregulował wpływ sprzedażyna zawarte umowy najmu i dzierżawy nieruchomościzbytej w egzekucji – istnieje ...
 większośd zmian jest korzystna dla wierzycielalub wymusza jego aktywnośd zmiany mogą w sposób znaczny wydłużydpostępowa...
szybkaprofesjonalnakontrolowanaułatwiona przez wierzycielanieutrudniona przez dłużnikazaspokajająca roszczenie w całościCz...
Paulina Niedbała-Żurecka : Skuteczna windykacja po 3 maja 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Paulina Niedbała-Żurecka : Skuteczna windykacja po 3 maja 2012

1,240 views

Published on

Paulina Niedbała-Żurecka : Skuteczna windykacja po 3 maja 2012

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Paulina Niedbała-Żurecka : Skuteczna windykacja po 3 maja 2012

 1. 1. adw. Michał KwiecińskiPaulina Niedbała-Żurecka
 2. 2.  Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodekspostępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43, poz.296, z późn. zm.) – dalej kpc Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o zmianieustawy – Kodeks postępowania cywilnego orazniektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 Nr 233,poz. 1381)
 3. 3.  Co do zasady: przepisy nowe stosuje się do postępowaowszczętych po dniu wejścia w życie ustawy czyli (po 3 maja2012r. )Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórychinnych ustaw(Dz. U. 2011 Nr 233, poz. 1381) Wyjątki przewidziano w art. 9 ust. 2-7 ustawy z dnia16 września 2011 roku o zmianie ustawy – Kodekspostępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. 2011 Nr 233, poz. 1381) – co do zasady nie dotycząone przepisów regulujących postępowanie egzekucyjne(wyjątek – art. 955 1 kpc)
 4. 4.  Szybka Profesjonalna Kontrolowana Ułatwiona przezwierzyciela Nieutrudniona przezdłużnika Zaspokajającaroszczenie w całości Powolna Nieprofesjonalna Nienadzorowana Bez pomocy przezwierzyciela Skutecznie „uciekającym”z majątkiem dłużnikiembądź dłużnikiemw upadłości Niewystarczająca nawetna koszty postępowania
 5. 5. 1) Uregulowania terminu do wniesienia skargi na zaniechanie czynnościprzez komornika - art. 767 4 kpc2) Rozstrzygnięcia skargi na postanowienie referendarza sądowego– art. 767³ᵅkpc3) Podwyższenia kar grzywny nakładanych przez komornikaart. 762 i 886 kpc4) Zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej art. 773 1 i 773² kpc5) Definicji tytułu wykonawczego oraz nadawania klauzuli wykonalnościz urzędu – art. 777 i 782 2 kpc6) Kwestii odsetek od sum złożonych na rachunek depozytowy tytułemnabycia przedmiotu w egzekucji art. 808 2 kpc7) Skutków zawieszenia i zakooczenia postępowania egzekucyjnegoart. 816 3 i 821¹ kpc8) Egzekucji z ruchomości9) Egzekucji wynagrodzenia i rachunków bankowych10) Egzekucji z innych wierzytelności i innych praw majątkowych11) Egzekucji z nieruchomości.
 6. 6.  Początek biegu terminu do wniesienia skargina czynności komornika liczy się od dnia w którymdana czynnośd miała byd dokonana (uprzednio brakbyło regulacji) – zmiana korzystna, jednakżepozostaje problem wskazania terminu w którym danaczynnośd miała byd dokonana - np. jak oznaczyddzieo w którym komornik powinien zająd rachunekbankowy?
 7. 7.  wniesienie skargi nie powoduje utraty mocy przezzaskarżone postanowienie sąd orzeka jako sąd drugiej instancji, stosującodpowiednio przepisy o zażaleniu rozpoznając skargę, sąd wydaje postanowienie,w którym zaskarżone postanowienie referendarzautrzymuje w mocy albo je zmienia zmiana korzystna dla sądu a niekorzystna dlawierzyciela
 8. 8.  z 500 zł do 2000 zł (górna granica) zmiana niekorzystna i niekorzystna zarazem gdyżgrzywna egzekwowana jest na rzecz SkarbuPaostwa, co tym bardziej obniża wypłacalnośddłużnika, lecz może motywowad do współpracy zorganem egzekucyjnym np. pracodawcę dłużnika lubinne osoby niechętnie współpracujące dotychczas
 9. 9.  w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej co do tej samejrzeczy lub prawa majątkowego rozstrzygnięcie o łącznym prowadzeniuprzez jeden organ egzekucji ogranicza się jedynie do tej rzeczy lub prawamajątkowego, do którego nastąpił; przyznanie referendarzowi sądowemu uprawnieo do orzekaniaw przedmiocie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej; sąd z urzędu będzie wydawał dalszy tytuł wykonawczy przeznaczonydla administracyjnego organu egzekucyjnego w przypadku zbieguegzekucji sądowej i administracyjnej, w sytuacji gdy komornikna podstawie jednego tytułu wykonawczego prowadzi egzekucję z dwóchlub więcej składników majątku dłużnika, a tylko jeden z nich objęty jestzbiegiem i sąd postanowi, by dalej egzekucja była prowadzona w trybieadministracyjnym, komornik nadal będzie dysponował tytułemwykonawczym ,a dalszy tytuł wykonawczy przekazywany jest organowiadministracyjnemu – rodzi to koniecznośd np. wystawienie BTE nr 2 celemwydania dalszego tytułu wykonawczego; zmiana byd może okaże się uciążliwa dla wierzyciela, ale z pewnościądla sądu, co przyczynid się może do wydłużenia egzekucji, a niekonieczniedo jej skuteczności
 10. 10.  tytułami wykonawczymi mogą byd także innedokumenty, jeżeli ustawa tak stanowi, w tym równieżtytuły egzekucyjne, które z mocy wyraźnych przepisów sąpodstawą egzekucji np. wyrok sądu polubownegolub ugoda przed mediatorem poddanie się egzekucji osobnym aktem notarialnym jestdopuszczalne w każdym przypadku unormowanymw art. 777 kpc sąd nie nadaje klauzuli wykonalności z urzędu z wyjątkiemnakazów zapłaty wydawanych w elektronicznympostępowaniu upominawczym
 11. 11.  Odsetki od sum złożonych na rachunek depozytowysądu tytułem nabycia przedmiotu egzekucji wchodząw skład sumy uzyskanej w egzekucji. Odsetki należneza okres od dnia sporządzenia planu podziału sumyuzyskanej w egzekucji do dnia wykonania planuzwraca się osobie uprawnionej. Zmiana korzystna gdyż usuwa wątpliwości komunależne są odsetki i kiedy mogą stad się przedmiotemegzekucji.
 12. 12.  ZAWIESZENIE:jeżeli egzekucja została skierowana do wynagrodzenia za pracęlub innych praw majątkowych, z którymi związane jest prawodłużnika do świadczeo okresowych, sąd na wniosek dłużnika możeokreślid kwotę, jaką dłużnik może pobierad w okresie zawieszeniapostępowania w celu zaspokajania bieżących potrzeb;na postanowienie sądu określające kwotę, którą dłużnik możepobierad w celu zaspokajania bieżących potrzeb, wierzycielowisłuży zażalenie – zmiana zdecydowanie korzystna dla dłużnika ZAKOŃCZENIE:komornik koocząc postępowanie, w inny sposób niż przezumorzenie stwierdza postanowieniem, rozstrzygając o kosztach –bardzo korzystna zmiana zarówno z punktu widzenia wierzycielajak i dłużnika
 13. 13.  art. 864¹ kpc - przy sprzedaży zajętych ruchomościw trybie sprzedaży z wolnej ręki dochodzi do niej za zgodąstron postępowania egzekucyjnego, zmiana korzystnapolegająca na zamianie zgody wyrażonej wprostna możliwośd zgłoszenia sprzeciwu – jego brak stwarzadbędzie domniemanie wyrażenia zgody art. 913 § 2 kpc wierzyciel może żądad wyjawieniamajątku także przed wszczęciem egzekucji, jeżelipo uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwał dłużnikado zapłaty stwierdzonej nim należności listem poleconymza potwierdzeniem odbioru, a dłużnik nie spełniłświadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczeniawezwania do zapłaty - zmiana korzystna polegającana dodaniu przesłanki możliwości żądania wyjawieniamajątku przed sądem
 14. 14.  art. 884 § 2 kpc – przy zmianie pracodawcy przez dłużnikaskutki zajęcia wynagrodzenia u nowego pracodawcynastępują z chwilą doręczenia mu zawiadomieniakomornika, a nie zawiadomienia od dotychczasowegopracodawcy art. 889¹ kpc uregulowano kwestię egzekucji z rachunkówbankowych prowadzonych w walutach obcych- prowadzony w walucie obcej, obecnie bank przekazujekomornikowi należnośd w walucie polskiej przeliczonejwedług kursu kupna waluty obcej, w której prowadzonyjest rachunek, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polskiw dniu przekazania obie zmiany korzystne z punktu widzenia wierzyciela
 15. 15.  art. 904¹ § 2 i 3 kpc – podwyższona została wysokośdceny wywołania (z połowy na trzy czwarte) i cenyminimalnej (z 60% na cztery piąte) art. 911⁷ 7 § 4 kpc dodano § 4 – który rozwiałwątpliwości w zakresie podstawowego trybusprzedaży zajętych praw majątkowych (art. 911⁶ § 3i 4 w zw. z art. 911⁷) – sprzedaż z wolnej ręki –zasada, sprzedaż licytacyjna – wyjątek obie zmiany korzystne z punktu widzenia wierzyciela
 16. 16.  art. 921¹ i art. 924 § 2 kpc – zawiadomienia sądu o wszczęciui ukooczeniu egzekucji (możliwośd podjęcia działao nadzorczychnad komornikiem) oraz nałożono na komornika obowiązkizłożenia wniosku o wykreślenie wpisu w księdze wieczystejo wszczęciu egzekucji lub o usunięcie wniosku gdy egzekucjęumorzono (dotychczas komornik nie miał legitymacjido wystąpienia z takimi wnioskami) art. 930 § 4 i art. 929 § 1¹ kpc – rozszerzono skutki zajęcianieruchomości: oddanie zajętej nieruchomości wużyczenie, leasing, najem lub dzierżawę jest bezskutecznewobec nabywcy nieruchomości w egzekucji oraz pobranie z góryprzez dłużnika przed zajęciem czynszu najmu za czas dłuższy niżtrzy miesiące,a czynszu dzierżawy za czas dłuższy niż sześd miesięcy, liczącw obu przypadkach od dnia zajęcia, nie zwalnia najemcy lubdzierżawcy od obowiązku zapłaty czynszu do rąk komornika
 17. 17.  art. 945 § 4 kpc - nałożono na komornika obowiązekzawiadomienia znanych mu uczestników o zakooczeniuopisu i oszacowania, jeżeli opis i oszacowanie nie zostałyukooczone w terminie podanym w zawiadomieniu art. 950 kpc – wprowadzenie wyraźnego ustawowegoregulowania terminu do zaskarżenia opisu i oszacowaniaobecnie wynosi on wynosi dwa tygodnie i liczy się od dniajego ukooczenia, a jeżeli opis i oszacowanie nie zostałyukooczone w terminie podanym w zawiadomieniu termindo zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowizawiadomienia (z art. 945 § 4 kpc) a dlauczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, oddnia obwieszczenia o ukooczeniu; na postanowienie sąduprzysługuje zażalenie
 18. 18.  art. 962 § 1 kpc – wskazano termin do składania rękojmi –dzieo poprzedzający przeprowadzenie przetargu art. 969 § 3 kpc – przepadek rękojmi na rzecz kosztówegzekucji związanych ze sprzedażą, a reszta wchodziw skład sumy uzyskanej z egzekucji (gdy ją umorzono) –rozwiązanie korzystne dla wierzycieli art. 985 kpc – skrócenie okresu po którym może bydwszczęta ponowna egzekucja do nieruchomości z rokudo sześciu miesięcy – zmiana może przyspieszydpostępowanie, ale niekoniecznie uczynid jeskuteczniejszym
 19. 19.  art. 999 § 1 kpc – prawomocne postanowienieo przysądzeniu własności: przenosi własnośd na nabywcęi jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawawłasności w katastrze nieruchomości oraz przez wpisw księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentudo zbioru dokumentów, a także jest tytułemwykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanienieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tejnieruchomości pomieszczeo bez potrzeby nadania muklauzuli wykonalności (brak konieczności przeprowadzaniaodrębnego postępowanie eksmisyjnego – kwestiasporna), zmiana ta miała na celu zachęcenie potencjalnychkupców do nabywania nieruchomości oraz zapewnienieefektywności egzekucji z nieruchomości
 20. 20.  art. 1002 kpc – uregulował wpływ sprzedażyna zawarte umowy najmu i dzierżawy nieruchomościzbytej w egzekucji – istnieje możliwośdwcześniejszego rozwiązania umów (w ciągu miesiącaod uprawomocnienia się postanowieniao przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznegoterminu wypowiedzenia) nawet w sytuacjach gdyprawo materialne wyłącza taką możliwośd
 21. 21.  większośd zmian jest korzystna dla wierzycielalub wymusza jego aktywnośd zmiany mogą w sposób znaczny wydłużydpostępowanie egzekucyjne wiele wątpliwych i budzących niejasności kwestiizostało uregulowanych najszersze zmiany nastąpiły w egzekucjiz nieruchomości i są zdecydowanie najkorzystniejsze
 22. 22. szybkaprofesjonalnakontrolowanaułatwiona przez wierzycielanieutrudniona przez dłużnikazaspokajająca roszczenie w całościCzy zmiany kpc pozwolą zamienid teorięw praktykę?Zobaczymy w praktyce!

×