Josef Litoš, Jan Urbanec: Připravovaná legislativa v oblasti hypotéčních úvěrů v čr a v eu

665 views

Published on

1. Směrnice o smlouvách o úvěru na bydlení (J.Litoš)
• Nejdůležitější prvky a nové instituty směrnice – působnost, kategorie zprostředkovatelů, pravidla jednání, dohled, přeshraniční činnost
• Vývoj projednávání a schvalování směrnice, pozice EP
2. Vybrané aspekty očekávané transpozice MCD do budoucího zákona o distribuci finančních služeb (J. Urbanec)
• Oprávnění zprostředkovatelů úvěrů na bydlení, specifické struktury (pooling, franšízy)
• Systém odbornosti

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
665
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Josef Litoš, Jan Urbanec: Připravovaná legislativa v oblasti hypotéčních úvěrů v čr a v eu

 1. 1. Připravovaná legislativa v oblasti hypotečních úvěrů v ČR a v EUMgr. Josef LitošIng. Jan UrbanecMinisterstvo financíHypotéka 201224. října 2012
 2. 2. Připravovaná právní úpravaNávrh směrnice o smlouvách o úvěruna bydlení V současné době v trialogu mezi Radou EU, Evropskou Komisí a Evropským parlamentemNovela zákona č. 145/2010 Sb., ospotřebitelském úvěru a o změněněkterých zákonů V současné době v Poslanecké sněmovně (druhé čtení)
 3. 3. Novela zákona o spotřebitelském úvěruPřináší:1) Transpozici Směrnice 2011/90/EU• Příloha č. 5 část II. Dodatečné předpoklady pro výpočet RPSN• Cíl – umožnit realistický výpočet RPSN i v případech revolvingových úvěrů aj., nevztahuje se na klasické hypotéky2) Nápravu legislativnětechnických nepřesností, zabezpečení řádné transpozice směrnice 2008/48/ES3) Věcné změny reagující na situaci na trhu spotřebitelských úvěrů a jejich zprostředkování
 4. 4. Novela zákona o spotřebitelském úvěru Věcné změny reagující na situaci na trhu spotřebitelských úvěrů a jejich zprostředkování• Poskytnutí úvěru jen při kladném výsledku posouzení úvěruschopnosti (§ 9 odst. 1)• Platba za zprostředkování až po vykázání činnosti zprostředkovatele (§ 17 odst. 2)• Úprava smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru (§ 17a): obdobné požadavky jako na samotnou smlouvu o spotřebitelském úvěru dle §6
 5. 5. Novela zákona o spotřebitelském úvěru Věcné změny reagující na situaci na trhu spotřebitelských úvěrů a jejich zprostředkování• Odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru (§ 17b): bez sankce do 14 dnů, pokud nebyla uzavřena smlouva o úvěru, sjednané smlouvy o doplňkových službách odstoupením zanikají též.• Zákaz použití směnek a šeků (§ 18): Směnka nebo šek nejsou neplatné, ale platí odpovědnost za škodu za použití směnky nebo šeku.• Přiměřenost zajištění spotřebitelského úvěru (§ 18a): nesmí být ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. Cílem je omezit loan-sharking.• Zákaz použití linek začínajících číslicí 9 (§ 18b)
 6. 6. Návrh směrnice o smlouvách o úvěru na bydleníVývoj: od samoregulace k legislativě• 2001: Infolist (ESIS) jako hlavní výsledek Evropské dohody o dobrovolném kodexu chování pro poskytování předsmluvních informací pro úvěry na bydlení – doporučení EK 2001/193/ES, standard ČBA č. 18/2005• podzim 2010: expertní konzultace pracovního dokumentu Komise o odpovědném hypotečním úvěrování• 31. března 2011: publikován návrh směrnice, následně:  zahájeny diskuse v Radě EU (střet národních zájmů napříč EU)  zahájeny diskuse v Evropském parlamentu• 30. května 2012: představen kompromisní návrh Rady (tzv. General Approach)• 7. června 2012: představen návrh Evropského parlamentu• 12. července 2012: zahájen tzv. Trialog mezi Evropskou komisí, Radou EU a Evropským parlamentem s cílem sladit leckdy vzájemně protichůdné návrhy do podoby přijatelného legislativního textu
 7. 7. Evropský parlamentDiskuse v EP a Radě EU šly diametrálně odlišnou cestou. Zatímco RadaEU korigovala návrh Evropské komise, Evropský parlament šel politickoucestou a zabýval se rozsáhlými doplněními o nové, návrhem EK nepokrytéOblasti.Navrhuje navíc ve směrnici upravit• finanční vzdělávání spotřebitelů• zákaz tyingu (zákaz věřitelům nebo zprostředkovatelům nutit spotřebitele k dalším transakcím)• oceňování nemovitostí• úvěrové databáze• pravidla pro úvěry v zahraniční měně a s variabilní sazbou• pravidla pro případy prodlení se splácením dluhu a realizaci zajištění
 8. 8. Directive on credit agreements relating to residential property (Mortgage Credit Directive)• Návrh vychází ze směrnice 2008/48/ES (Consumer Credit Directive) a je upravený pro potřeby hypotečního úvěru.• Presentováno je kompromisní znění Rady EU z 30. 5. 2012Co přináší:• informační povinnosti – infolist (ESIS)• úpravu RPSN• varování o úskalích hypotečního úvěru• odpovědné posuzování úvěruschopnosti• předčasné splacení• požadavky na odbornost• regulace zprostředkování a poradenství• jednotný pas zprostředkovatelů
 9. 9. Rozsah působnostiúvěry spotřebitelům, na něž se nevztahuje CCD – úvěry zajištěné nemovitostí (nikoli jen rezidenční, ale jakoukoli) – účelové úvěry na pořízení nemovitosti (nikoli jen rezidenční, ale jakékoli) – EP navrhuje: nezajištěné účelové úvěry o hodnotě vyšší 75.000 EUR na renovaci nemovitosti, s tím, že ČS následujícíhch 5 let na ně mohou aplikovat CCD
 10. 10. Rozsah působnostiNevztahuje se na: – reverzní hypotéky – bezúročné úvěry – zaměstnanecké úvěry (za výhodnějších než tržních podmínek) – sociální úvěry (poskytované omezenému okruhu osob na základě jiného právního předpisu za výhodnějších než tržních podmínek) – úvěry poskytnuté ve smíru uzavřeném před soudem nebo jiným příslušným orgánem.
 11. 11. Rozsah působnostimožnost vyloučit působnost některých ustanovenísměrnice (tzv. diskrece) vůči • neúčelovým zajištěným úvěrům (tzv. americkým hypotékám) • účelovým úvěrům, které neslouží zajištění bydlení dlužníka či členů jeho rodiny (koupě nemovitosti za účelem jejího pronájmu) • EP navrhuje: nad 2 mil. EUR, splatnost do 12 měsíců, sociální úvěry, úvěrní družstva
 12. 12. Pravidla jednání se zákazníkem• čestně, přiměřeně a profesionálně v souladu s nejlepším zájmem zákazníka• snaží se zabránit možným střetům zájmů poskytovatele/zprostředkovatele úvěrů a spotřebitele skrze požadavek na systém odměňování mezi věřitelem a zprostředkovatelem a jejich personálem.
 13. 13. Informační povinnostiinformace spotřebiteli mají být – jasné, srozumitelné, adekvátní a srovnatelnéinformace musí být spotřebiteli – náležitě vysvětleny a poskytnuty bezplatně
 14. 14. INFOLIST• tzv. ESIS („European standardised Information Sheet“)• umožňuje spotřebiteli srovnávat nabídky napříč členskými státy EU• dříve dobrovolný, nově povinný• obsahuje jen předepsané informace  jiné informace na separátním listu papíru
 15. 15. INFOLIST• změněn na základě průzkumu trhu provedeného EK• snaha o lidovější jazyk, aby spotřebitel pochopil obsah  jiná použitá terminologie než v textu směrnice• EP požaduje 14denní cooling off period na porovnání informací. Po tuto dobu musí být buďto nabídka závazná a věřitel ji nemůže změnit, nebo musí mít spotřebitel právo bezplatně odstoupit od již uzavřené smlouvy.
 16. 16. Reklama a marketing• transparentní, poctivé a nikoli zavádějící• zakázáno vyvolávat mylná očekávání ohledně dostupnosti úvěru či jeho ceny• pokud obsahují údaj o nákladech, musí obsahovat i další informace včetně reprezentativního příkladu
 17. 17. Obecné informace o úvěruMusí být permanentně přístupné spotřebitelům na papířeči v elektronické podobě (letáky, webové stránky)• identifikace poskytovatele úvěru• účelová vázanost úvěru• nabízené varianty úvěru (délka trvání, čerpání v národní či cizí měně, fixní či variabilní úroková míra, možnosti splácení – počet a výše splátek, periodicita),• reprezentativní příklad (celková výše úvěru, celkové náklady, RPSN)• podmínky předčasného splacení• doplňkové služby a jiné platby• varování atp.
 18. 18. RPSN• základní ukazatel pro srovnání nákladovosti různých úvěrů• udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel navíc zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s čerpáním úvěru vedle splátky jistiny (úrok, všechny další poplatky)• započítává se vše, co spotřebitel musí zaplatit, aby úvěr získal, nebo aby jej získal za nabízených podmínek• dodatečné předpoklady pro výpočet RPSN zohledňují specifika hypoték (delší doba splatnosti, řádově jiná výše úvěru)
 19. 19. Infopovinnosti spotřebitele• spotřebitel musí věřiteli / zprostředkovateli kompletní a pravdivé informace o své finanční a životní situaci, které jsou nezbytné k řádnému posouzení úvěruschopnosti• spotřebiteli musí být předem známo, v jakém rozsahu a v jakém čase má informace poskytnout, případně zda je nutné předložit konkrétní dokumentaci (např. ověřené výpisy z různých rejstříků)• spotřebitel musí být předem varován pro případ poskytnutí neúplných nebo nepravdivých údajů – nemožnost posoudit úvěruschopnost a poskytnout úvěr
 20. 20. Posouzení úvěruschopnosti• vždy před uzavřením smlouvy, ale i před navýšením úvěrového rámce• nejen na základě informací získaných od spotřebitele, ale i dalších relevantních interních a externích zdrojů, zejména z databází dlužníků• v úvahu vzít veškeré faktory, které by mohly mít vliv na schopnost spotřebitele splácet úvěr po dobu trvání úvěru• zprostředkovatelé jsou povinni předat věřiteli veškeré informace získané od spotřebitele potřebné pro posouzení úvěruschopnosti
 21. 21. Odpovědné úvěrování• věřitel poskytne spotřebiteli úvěr pouze v případě, kdy posouzení úvěruschopnosti indikuje schopnost spotřebitele v budoucnu dostát svým závazkům z úvěrové smlouvy věřitel nesmí poskytnout úvěr v případě negativního vyhodnocení• negativní posouzení úvěruschopnosti – bezodkladně vyrozumět spotřebitele o výsledku – informovat spotřebitele o databázi dlužníků, byl-li důvodem negativního posouzení zápis v takové databázi, o přístupu spotřebitele do této databáze a možnostech nápravy případného vadného zápisu
 22. 22. Předčasné splacení• spotřebitel má právo úvěr předčasně splatit• spotřebitel má právo vědět, za jakých podmínek• podmínky předčasného splacení (výše kompenzace aj.) regulují ČS samyEP navrhuje: – přenositelnost úvěrů mezi věřiteli bez nové registrace zástavního práva – na konci doby fixace úrokové sazby oznámit novou úrokovou sazbu min. měsíc předem, aby si spotřebitel mohl najít nového věřitele
 23. 23. Minimální požadavky na odbornost a znalosti personálu Pro účely nabízení, poskytování a zprostředkování úvěrů a doplňkových služeb včetně pojištění a investičních služeb je požadovaná přiměřená znalost:• produktů • fungování katastru nemovitostí• legislativy • profesních kodexů• procesu nabývání nemovitosti • finančnictví a ekonomie• oceňování majetku • posuzování úvěruschopnosti
 24. 24. ZprostředkováníNávrh směrnice:• Stanoví zprostředkovatelům infopovinnosti vůči spotřebitelům – zejména vlastní identifikaci včetně odhalení své vázanosti či samostatnosti a způsobu odměňování• Stanoví povinnost sjednat odměnu za zprostředkování, pokud ji má platit spotřebitel, na samostatné listině před poskytnutím služby zprostředkování• Kategorizuje zprostředkovatele do 3 základních kategorií• Upravuje jejich povolení k činnosti, registraci a jednotný pas (ne u všech kategorií)
 25. 25. Kategorizace zprostředkovatelů• neznamená, že ČS musí systém zprostředkování upravit dle schématu daného směrnicí (všechny kategorie uznaní směrnicí registrovat na domácí půdě)• znamená, že pokud se subjekt vejde do definic daných směrnicí a je v domovském státě registrován, může (za splnění určitých formalit) nabízet své služby v zahraničí• odlišuje povolení k činnosti a registraci dle kategorií (např. VZ se mohou registrovat prostřednictvím věřitele) a jednotný pas
 26. 26. Kategorizace zprostředkovatelů• Credit intermediary – samostatný zprostředkovatel: jedná na vlastní odpovědnost• Tied credit intermediary - vázaný zprostředkovatel / zástupce: jedná na plnou a bezpodmínečnou odpovědnost – jednoho věřitele – jedné skupiny věřitelů – omezeného počtu věřitelů nebo jejich skupin• Appointed representative - vázaný zástupce: jedná na plnou a bezpodmínečnou odpovědnost pouze jednoho jediného zprostředkovatele – V případě, že se jedná o appointed representative of a single tied credit intermediary (vázaný zástupce vázaného zástupce /vázaný zástupce na druhou), nese plnou a bezpodmínečnou odpovědnost za činnost appointed representative věřitel
 27. 27. Povolení k činnosti a registrace zprostředkovatelů• povolení k činnosti vydává orgán dohledu – single-tied credit intermediary a appointed representative mohou obdržet povolení k činnosti a být registrováni skrze věřitele / zprostředkovatele, pro něhož vykonávají činnost.• dohledový orgán vede rejstřík zprostředkovatelů úvěrů• zavádí se povinné pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu – za tied credit intermediary a za appointed representative mohou poskytnout pojištění odpovědnosti věřitel / zprostředkovatel, pro něhož vykonávají činnost.• požadavky na osoby ve vedení zprostředkovatele v závislosti na vykonávanou činnost – dobrá pověst, bez záznamu o trestném činu proti majetku nebo v souvislosti s aktivitami na finančním trhu, požadavky na odbornost
 28. 28. PoradenstvíČl. 18• jedná se o samostatnou službu oddělenou od poskytnutí nebo zprostředkování úvěru (vs. Závěry PS k distribuci)• rada = poskytnutí osobních doporučení spotřebiteli v souvislosti s jednou nebo více transakcemi vztahujícími se k úvěrovým smlouvám• diskrece pro ČS stanovit poradenství jako povinnost pro věřitele a vázané zástupce• informační povinnost věřitele nebo zprostředkovatele: zda je poradenství poskytováno, na jaké bázi produktů a zda to je za poplatek• povinnost získat nutné informace od spotřebitele a brát v úvahu dostatečně velký počet smluv na trhu / ve svém portfoliu• zásadní rozdíl mezi vázanými zástupci (single-tied, multi-tied) a nezávislými poradci
 29. 29. Vybrané aspekty očekávané transpozice MCD do budoucího zákona o distribuci finančních služeb
 30. 30. Hlavní obecné cíle regulace MF zlepšení ochrany spotřebitele (= retail. zákazníka)  zefektivnění výkonu dohledu  vyšší nároky na vstup a setrvání v odvětví (odbornost)  zkvalitnění informačních povinností (náklady produktu)  rozšíření působnosti finančního arbitra komplexní a jednotný přístup k regulaci distribuce napříč celým finančním trhem  jednotné principy regulace pro všechny sektory FT  distribučně neutrální přístup k regulaci distribuce
 31. 31. Zákon o distribuci finančních služeb I. Kategorizace zprostředkovatelů  kategorizace dle odpovědnosti - samostatný zprostředkovatel (SZ,nositel odpovědnosti) a vázaný zástupce (VZ, zastupuje nositele odpovědnosti) – lze působit jen v jedné z těchto pozic (na celém FT)  princip jediného zastoupeného – každý VZ může zastupovat jen jednu osobu – buď 1 SZ nebo 1 finanční instituci; SZ není v počtu zastoupených limitován  obecný princip – různé požadavky na zprostředkování a poradenství, avšak jediná kategorie oprávnění „zprostředkovatel“ (SZ/VZ)  „zprostředkovatel úvěrů na bydlení“ / „zprostředkovatel hypoték“?  odměňování – bez restrikce
 32. 32. Zákon o distribuci finančních služeb I. Systém SZ/VZ jiná fin. Banka 1 Banka 2 instituce x SZ x xx x VZ VZ banky 1 v zast.SZ
 33. 33. Zákon o distribuci finančních služeb II. vstup do odvětví  registr a registrace zprostředkovatelů –  u ČNB  vázaného zapisuje nadřízený (SZ, banka)  odbornost distributorů  jak zprostředkovatelů, tak zaměstnanců bank  odborná zkouška u akreditované instituce  zkouška ověřující jak znalosti tak schopnosti tyto znalosti správně aplikovat  obnovování odbornosti mimosoudní řešení sporů finančním arbitrem předpokládaná účinnost – ne dříve než rok 2014
 34. 34. Děkujeme za pozornost

×