Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Joanna Nowicka-Kempny: Negocjacje czy proces sądowy?

519 views

Published on

• Rozmowa z klientem we wstępnej fazie problemów finansowych
• Analiza porównawcza kosztów i czasu trwania egzekucji oraz upadłości
• Dobór optymalnej formy przymusowego zaspokojenia roszczeń

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Joanna Nowicka-Kempny: Negocjacje czy proces sądowy?

 1. 1. NEGOCJACJE CZY PROCES SĄDOWY?EGZEKUCJA CZY UPADŁOŚD?Warszawa, dnia 24 października 2012 rokuJOANNA NOWICKA-KEMPNY
 2. 2. NEGOCJACJE CZY PROCES SĄDOWY?NIGDY NIE ROZCINAJ TEGOCO MOŻNA ROZWIĄZAĆH.Jackson-Brown
 3. 3. PROCES OBSŁUGI NALEŻNOŚCINEGOCJACJE CZY PROCES SĄDOWY?
 4. 4. KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRE - WINDYKACJINEGOCJACJE CZY PROCES SĄDOWY?
 5. 5. JEŚLI PROCES SĄDOWY, TO EGZEKUCJA CZY UPADŁOŚD?EGZEKUCJA CZY UPADŁOŚD ?ŻYCIE WYMAGA CIĄGŁEGOPODEJMOWANIA DECYZJI…
 6. 6. OPTYMALNE ROZWIĄZANIA DLAWIERZYCIELATERMIN LIKWIDACJIPRZEDMIOTUKOLEJNOŚDZASPAKAJANIA ROSZCZEOPLAN PODZIAŁU KOSZTYUPADŁOŚD CZYEGZEKUCJA?JEŚLI PROCES SĄDOWY, TO EGZEKUCJA CZY UPADŁOŚD?
 7. 7. UPADŁOŚD CZY EGZEKUCJA?BRAKZABEZPIECZEORZECZOWYCHHIPOTEKA/ZASTAWREJESTROWYJEŚLI PROCES SĄDOWY, TO EGZEKUCJA CZY UPADŁOŚD?
 8. 8. TERMIN LIKWIDACJI PRZEDMIOTUZABEZPIECZENIALicytacja publicznaPonownaegzekucjaEGZEKUCJAPrzetarg lubaukcjaSprzedaż zwolnej rękiUPADŁOŚDJEŚLI PROCES SĄDOWY, TO EGZEKUCJA CZY UPADŁOŚD?
 9. 9. TERMIN LIKWIDACJI PRZEDMIOTUZABEZPIECZENIA c.d.EGZEKUCJAZajęta nieruchomośd ulega sprzedaży przezlicytację publiczną. (art. 952 kpc)Najniższa suma, za którą nieruchomośd możnanabyd na pierwszej licytacji (cenawywołania), wynosi trzy czwarte sumyoszacowania.(art. 965 kpc)JEŚLI PROCES SĄDOWY, TO EGZEKUCJA CZY UPADŁOŚD?
 10. 10. TERMIN LIKWIDACJI PRZEDMIOTUZABEZPIECZENIA c.d.EGZEKUCJAJeżeli nikt nie zgłosił wniosku o przejęcienieruchomości (w myśl art. 982 kpc) alboprzedmiot egzekucji nie jest nieruchomościąrolną, komornik na wniosek wierzycielawyznacza drugą licytację, na której cenawywołania stanowi dwie trzecie sumyoszacowania. Cena ta jest najniższa, za którąmożna nabyd nieruchomośd. (art. 983 kpc)JEŚLI PROCES SĄDOWY, TO EGZEKUCJA CZY UPADŁOŚD?
 11. 11. TERMIN LIKWIDACJI PRZEDMIOTUZABEZPIECZENIA c.d.EGZEKUCJAJeżeli po drugiej licytacji żaden z wierzycieli nieprzejął nieruchomości nawłasnośd, postępowanie egzekucyjne umarzasię i nowa egzekucja z tej nieruchomości możebyd wszczęta dopiero po upływie 6 miesięcy oddaty drugiej licytacji.(art. 985 kpc)JEŚLI PROCES SĄDOWY, TO EGZEKUCJA CZY UPADŁOŚD?
 12. 12. TERMIN LIKWIDACJI PRZEDMIOTUZABEZPIECZENIA c.d.UPADŁOŚDSprzedaż mienia uregulowana przepisami PUIN następujew drodze przetargu albo aukcji, do których stosuje sięodpowiednio przepisy kpc.(art. 320 puin)Rada wierzycieli może wyrazid zgodę na sprzedaż z wolnejręki mienia, do którego mają zastosowanie przepisy działuniniejszego, z jednoczesnym określeniem warunkówzbycia. (art. 323 puin)JEŚLI PROCES SĄDOWY, TO EGZEKUCJA CZY UPADŁOŚD?
 13. 13. PLAN PODZIAŁU ŚRODKÓWUPADŁOŚDPODZIAŁ FUNDUSZÓW MASY DOKONUJE SIĘJEDNORAZOWO ALBO KILKAKROTNIE W MIARĘLIKWIDACJI MASY UPADŁOŚCISYNDYK SPORZĄDZA ODDZIELNY PLANPODZIAŁU SUMY UZYSKANEJ ZE SPRZEDAŻYNIERUCHOMOŚCI(art. 348 puin)JEŚLI PROCES SĄDOWY, TO EGZEKUCJA CZY UPADŁOŚD?
 14. 14. PLAN PODZIAŁU ŚRODKÓWEGZEKUCJAW PODZIALE ŚRODKÓW ZESPRZEDAŻY UCZESTNICZĄ:WIERZYCIELE EGZEKWUJĄCYWIERZYCIELE POSIADAJĄCYTYTUŁ WYKONAWCZY ZDOWODEM DORĘCZENIAWEZWANIA DO ZAPŁATYWIERZYCIELE, KTÓRZYUZYSKALI ZABEZPIECZENIEPOWÓDZTWAWIERZYCIELEHIPOTECZNI, ZASTAWNICYPRACOWNICYUPADŁOŚDO SPORZĄDZENIU PLANUPODZIAŁU ZAWIADAMIA SIĘ :UPADŁEGO ORAZOSOBY, KTÓRYCH PRAWAPODLEGAJĄ ZASPOKOJENIU ZESPRZEDANEJ NIERUCHOMOŚCIJEŚLI PROCES SĄDOWY, TO EGZEKUCJA CZY UPADŁOŚD?
 15. 15. KOLEJNOŚD ZASPAKAJANIA ROSZCZEO– EGZEKUCJA -W EGZEKUCJIJEŚLI PROCES SĄDOWY, TO EGZEKUCJA CZY UPADŁOŚD?1. KOSZTY EGZEKUCJI2. NALEŻNOŚCI ALIMENTACYJNE3. NALEŻNOŚCI ZA PRACĘ4. NALEŻNOŚCI ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ MORSKĄ5. NALEŻNOŚCI ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ, ZASTAWEMREJESTROWYM
 16. 16. KOLEJNOŚD ZASPAKAJANIA ROSZCZEO– UPADŁOŚD -JEŚLI PROCES SĄDOWY, TO EGZEKUCJA CZY UPADŁOŚD?KOSZTY LIKWIDACJI PRZEDMIOTU I KOSZTYPOSTĘPOWANIANALEŻNOŚCI ALIMENTACYJNE, RENTYWYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓWWIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ
 17. 17. KOSZTY• Opłata sądowa od pozwu• Zaliczka na czynności komornicze• Koszty egzekucyjneEGZEKUCJA• Opłata sądowa od wniosku oogłoszenie upadłości• Zaliczka na koszty postępowaniaUPADŁOŚDJEŚLI PROCES SĄDOWY, TO EGZEKUCJA CZY UPADŁOŚD?
 18. 18. • NEGOCJAJCE CZY PROCESSĄDOWY?• EGZEKUCJA CZY UPADŁOŚĆ?ŻYCIE WYMAGA CIĄGŁEGOPODEJMOWANIA DECYZJIDziękuję Państwu za uwagęJoanna Nowicka-KempnyNEGOCJACJE CZY PROCES SĄDOWY?

×