Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FS Legal & ComplianceDopady mezinárodní a česképrotikorupční legislativy na česképodnikyJitka LogesováPartner28. březen 2012
Protikorupční právní úpravaMezinárodní protikorupční právní úpravy:  United States Foreign Corrupt Practices Act (FCPA -...
Protikorupční právníúprava (pokr.)Odpovědnost členů statutárníchorgánů zajistit přijetí vhodnýchopatření k zamezení korupc...
UKBA  Účinnost ode dne 1. července 2011  Nejpřísnější protikorupční legislativní počin na světě, podstatně nad rámec F...
UKBA – Trestné činy Tzv. klasické korupční trestné činy:   Trestný čin aktivní korupce - poskytování, slib či nabídka ...
UKBA – kdo se může dopustit trestného činu?UKBA definuje „příslušnou obchodní organizaci“, která se můžedopustit relevantn...
UKBA / FCPAFCPA – hlavní rozdíly oproti UKBA FCPA se na rozdíl od UKBA zaměřuje jen na uplácení zahraničních veřejných ...
Hospitalita Klientské obědy Lístky na sportovní utkání Peníze Charita      Principy: transparentnost, přiměřenos...
Český zákon o trestní odpovědnosti právnických osob účinný od 1. ledna 2012  zavádí trestní odpovědnost právnických os...
Srovnání české a britské úpravy trestněprávníodpovědnosti právnických osob Shodně či obdobně:   odpovědnost právnickýc...
Role advokáta, Legal Privilege
Role advokáta, LegalPrivilegeI jednání externích právních(i jiných) poradců je přičítánoprávnické osobě – nutné DDexterníh...
Role advokáta, Legal Privilege (pokr.)  Přípravná fáze:    právní analýza předmětného jednání  Vyšetřování:    v...
Role advokáta, Legal Privilege (pokr.)  Klientské dokumenty, které jsou shromážděny u advokáta, nemusí být vydány žádné...
Otázky
Děkuji za Vaši pozornost
Kontaktní informaceJitka LogesováPartnerT:+ 420 221 622 119M:+ 420 724 686 505F:+ 420 221 622 199E: jitka.logesova@kinstel...
Jitka Logesová: Dopady mezinárodní a české protikorupční legislativy na české podniky
Jitka Logesová: Dopady mezinárodní a české protikorupční legislativy na české podniky
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jitka Logesová: Dopady mezinárodní a české protikorupční legislativy na české podniky

895 views

Published on

Zahraniční protikorupční zákony s dopadem na české podniky (britský Bribery Act, americký FCPA)
Nový český zákon o trestní odpovědnosti právnických osob
Rizika pro české podniky vyplývající z mezinárodní a české protikorupční legislativy
Efektivní compliance systém jako obrana proti rizikům
Role advokáta, legal privilege

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jitka Logesová: Dopady mezinárodní a české protikorupční legislativy na české podniky

 1. 1. FS Legal & ComplianceDopady mezinárodní a česképrotikorupční legislativy na česképodnikyJitka LogesováPartner28. březen 2012
 2. 2. Protikorupční právní úpravaMezinárodní protikorupční právní úpravy: United States Foreign Corrupt Practices Act (FCPA - 1977) Britský Antikorupční zákon z roku 2010 - UK Bribery Act (UKBA – od 1.7.2011) OECD AIFM Directive, atd.Česká právní úprava Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob - účinnost 1.1.2012 (TOPO)  ČR jeden z posledních států – rámcové rozhodnutí Rady 2003/568/SVV o boji proti korupci v soukromém sektoru Zákon o veřejných zakázkách Zákon o reklamě
 3. 3. Protikorupční právníúprava (pokr.)Odpovědnost členů statutárníchorgánů zajistit přijetí vhodnýchopatření k zamezení korupce.Shodně UKBA (de facto i FCPA) aTOPO: Vyvinění se prokázáním funkčních compliance systémů
 4. 4. UKBA Účinnost ode dne 1. července 2011 Nejpřísnější protikorupční legislativní počin na světě, podstatně nad rámec FCPA Vedle tzv. klasických trestných činů i trestný čin nezabránění korupci (trestný čin právnické osoby), který mohou spáchat i tzv. spojené osoby (kdokoli, kdo poskytuje služby společnosti či jejím jménem (např. zaměstnanec, zástupce ale právní či jiný poradce, dodavatelé) Extrateritoriální účinky Není jasné v jaké míře bude jeho dodržování vymáháno i po zahraničních společnostech. SFO hodlá stíhat i nebritské subjekty, aby ty neměly tržní výhodu oproti britským subjektům. Sankce - pokuty v neomezené výši, trestněprávní odpovědnost fyzických osob a vyloučení obchodněprávních subjektů z účasti na veřejných výběrových řízení ve Velké Británii, ale i v jiných zemích EU Ochrana – funkční compliance systémy, účinná spolupráce, selfreporting
 5. 5. UKBA – Trestné činy Tzv. klasické korupční trestné činy:  Trestný čin aktivní korupce - poskytování, slib či nabídka úplatku;  Trestný čin pasivní korupce - požadování, souhlas s přijetím či přijetí úplatku;  Trestný čin korupce zahraničních veřejných činitelů Nový typ:  Trestný čin nezabránění korupci (trestný čin právnické osoby) - zohledňuje se veřejný zájem, závažnost trestného činu, spolupráce a oznámení trestného činu – trestná jen aktivní korupce (v ČR je katalog širší)
 6. 6. UKBA – kdo se může dopustit trestného činu?UKBA definuje „příslušnou obchodní organizaci“, která se můžedopustit relevantního korupčního jednání, jako: subjekt, který je založen podle právního řádu kterékoli části Velké Británie a podnikající kdekoli (ve Velké Británii nebo jinde), jakýkoliv jiný obchodněprávní subjekt (založený podle jakéhokoliv právního řádu), který provozuje podnik nebo část podniku ve kterékoli části Velké Británie, sdružení založené podle právního řádu kterékoli části Velké Británie, ať už podniká kdekoli, nebo jakékoliv jiné sdružení (založené kdekoli), které provozuje podnik nebo část podniku ve kterékoli části Velké Británie.
 7. 7. UKBA / FCPAFCPA – hlavní rozdíly oproti UKBA FCPA se na rozdíl od UKBA zaměřuje jen na uplácení zahraničních veřejných činitelů. UKBA private to private výjimka v FCPA pro tzv. „facilitation payments“ – malé platby, jejichž účelem je urychlit nebo zabezpečit výkon běžných úředních úkonů přísnější pravidla pro hospitalitu
 8. 8. Hospitalita Klientské obědy Lístky na sportovní utkání Peníze Charita Principy: transparentnost, přiměřenost, dobrá víra Bude se přihlížet k : výši daru, okolnostem, snaze o utajení V ČR – zákon o reklamě
 9. 9. Český zákon o trestní odpovědnosti právnických osob účinný od 1. ledna 2012 zavádí trestní odpovědnost právnických osob – nemá nahradit trestní odpovědnost fyzických osob, ale existovat vedle ní nejenom korupce, ale široký katalog trestných činů:  majetkové, hospodářské, daňové, ekologické, veřejné zakázky, korupční delikty, nelegální zaměstnávání přijetí zákona má mimo jiné ten důsledek, že v ČR bude možné vymáhat výkon rozhodnutí dle FCPA nebo UKBA
 10. 10. Srovnání české a britské úpravy trestněprávníodpovědnosti právnických osob Shodně či obdobně:  odpovědnost právnických osob  extrateritorialita  okruh osob, jejichž jednání se přičítá právnické osobě (zejména zaměstnanci, poskytovatelé služeb) Rozdílně:  okruh trestných činů – ČR – široký katalog, UKBA jen aktivní korupce  UKBA – výkladová pravidla (Ministerstvo spravedlnosti, SFO, DPP), v ČR zatím žádná výkladová pravidla  sankce – UKBA – neomezená výše pokuty, ČR – zrušení právnické osoby (v případě rozsáhlé trestné činnosti)
 11. 11. Role advokáta, Legal Privilege
 12. 12. Role advokáta, LegalPrivilegeI jednání externích právních(i jiných) poradců je přičítánoprávnické osobě – nutné DDexterního poradce. Nutné aby externí poradce měl nastavena funkční protikorupční opatření (compliance officer)
 13. 13. Role advokáta, Legal Privilege (pokr.) Přípravná fáze:  právní analýza předmětného jednání Vyšetřování:  významná role legal privilegeLegal Privilege: Povinnost mlčenlivosti jako prostředek ochrany klienta v rámci compliance auditu Úřad pro ochranu osobních údajů – povinnost pouze informovat o přijatých opatřeních. Advokát má pouze povinnost překazit spáchání trestného činu
 14. 14. Role advokáta, Legal Privilege (pokr.)  Klientské dokumenty, které jsou shromážděny u advokáta, nemusí být vydány žádné třetí osobě  Mlčenlivost o všech skutečnostech o kterých se advokát dozvěděl v souvislosti s výkonem advokacie.  Prohlídka v prostorách, kde advokát vykonává advokacii jen se souhlasem advokátní komory resp. soudu a jen ohledně informací/dokumentů, které nepodléhají povinnosti mlčenlivosti.  V praxi s ohledem na široký rozsah povinnosti mlčenlivosti prohlídky v zásadě nemožné.
 15. 15. Otázky
 16. 16. Děkuji za Vaši pozornost
 17. 17. Kontaktní informaceJitka LogesováPartnerT:+ 420 221 622 119M:+ 420 724 686 505F:+ 420 221 622 199E: jitka.logesova@kinstellar.comwww.kinstellar.com

×