Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ontwerp- en implementatiekenmerken van leerpaden binnen een Elektronische Leeromgeving

Deze presentatie bij de conferentiepaper beschrijft vier studies die werden uitgevoerd in het kader van een doctoraatsonderzoek naar de ontwerp- en implementatiekenmerken van leerpaden binnen een ELO (Elektronische Leeromgeving). De eerste studie, een technologieacceptatie onderzoek, stelde vast dat leerkrachten secundair onderwijs hun ELO weinig gebruiken en dat ze zich meestal beperken tot de meer administratief gerelateerde activiteiten binnen hun ELO. De twee interventiestudies die daaruit volgden en die zich richtten op het studeren via leerpaden in de ELO, suggereren dat ontwerpkenmerken van leerpaden belangrijk zijn, dat het geslacht binnen de samenstelling van een groep een rol speelt en dat de implementatie van samenwerkend leren niet vanzelfsprekend is. Het kwalitatief onderzoek toont aan dat verschillende factoren op leerkracht- en schoolniveau de implementatie van leerpaden belemmeren.

 • Login to see the comments

Ontwerp- en implementatiekenmerken van leerpaden binnen een Elektronische Leeromgeving

 1. 1. ORD 2015 Leiden Ontwerp- en implementatiekenmerken van leerpaden binnen een Elektronische Leeromgeving De Smet, Valcke, Schellens en De Wever Presentatie: Dr. Cindy De Smet
 2. 2. 2
 3. 3. Context  99% van de secundaire scholen heeft een ELO  Beperkt gebruik van het ELO (administratieve doeleinden)  Leemte: amper empirisch onderzoek  Interventie in het secundair onderwijs, binnen het 1e jaar van de 2e graad in het vak biologie  STEM-onderwijs Theoretisch kader – Onderzoeksvragen – Methodologie – Resultaten – Conclusie 3
 4. 4. Educatieve technologieën  Elektronische LeerOmgeving Webgebaseerde toepassing, server, via webbrowser Functionaliteiten: administratieve ondersteuning van het leerproces, (agenda, document management), faciliteren van communicatieve processen (feedback, forum), en implementatie van leermateriaal (leerpaden) Theoretisch kader – Onderzoeksvragen – Methodologie – Resultaten – Conclusie 4
 5. 5. 5
 6. 6. Activiteiten binnen het ELO % Documenten op een ELO plaatsen 82% Aankondigingen/berichten plaatsen 75% Oefeningen opladen/publiceren 51% Studenten taken laten indienen 51% Leerpad 27% Forum 27% Wiki 25% Toetsenmodule (Curios, WinToets) 18% Chat 9% De Smet & Schellens, 2009 6
 7. 7. Educatieve technologieën  Learning Management System  Leerpad ELO functionaliteit, ordent leerobjecten, resulteert in een leerweg, Elke leerstap is dus vooraf gestructureerd en sequentieel. Theoretisch kader – Onderzoeksvragen – Methodologie – Resultaten – Conclusie 7
 8. 8. 8
 9. 9. 9 Centrale probleemstelling: Het uiteindelijke doel van dit doctoraat is enerzijds onderzoeken hoe leerkrachten secundair onderwijs hun ELO inzetten, en anderzijds het ontwerp en de implementatie van leerpaden bestuderen. Theoretisch kader – Onderzoeksvragen – Methodologie – Resultaten – Conclusie
 10. 10. Leerkracht Student ELO Leerpaden Subjective Norm Perceived Ease of Use ELO use Perceived Usefulness TAM CTML theory Cognitive load theory Collaborative learning Gebruik ELO acceptatie Ontwerp Implementatie E-capacity frameworkSchool
 11. 11. Studie Vraag Methodologie Design Analyse 1 OV1 en OV2 Kwantitatief Vragenlijst 505 leerkrachten EFA, CFA (SPSS), Correlationale analyse (SPSS) Pad Analyse (AMOS) 2 OV3 Kwantitatief Interventie Leerpadstudie met 8 leerkrachten en 360 leerlingen Repeated measures multilevel modelling (MLwiN) 3 OV4 Kwantitatief Interventie Leerpadstudie met 15 leerkrachten en 496 leerlingen Repeated measures multilevel modelling (MLwiN) 4 OV5 Kwalitatief Interview met 16 leerkrachten Nvivo matrices 11
 12. 12. 12 OV 1: Hoe is de ELO acceptatie bij leerkrachten secundair onderwijs? OV 2: Wat is de relatie tussen ‘informational use’ en ‘communicational use’? Theoretisch kader – Onderzoeksvragen – Methodologie – Resultaten – Conclusie 12
 13. 13. R2 = R2 = 13
 14. 14. Theoretisch kader – Onderzoeksvragen – Methodologie – Resultaten – Conclusie Conclusie OV1 en OV2  Verklaren 36% informational use en 26% communicational use  OV1: het gepercipieerde gebruiksgemak en de gepercipieerde bruikbaarheid zijn beide belangrijk, interne ICT-ondersteuning en subjective norm onderstrepen het belang van ‘derden’  OV2: succesvolle operationalisering van didactisch ELO- gebruik en een sterk verband tussen informational use en communicational use 14
 15. 15. 15 Theoretisch kader – Onderzoeksvragen – Methodologie – Resultaten – Conclusie OV 4: Is er een verschil tussen leerpadgebaseerde instructie en conventionele instructie, waarbij hetzij individueel hetzij collaboratief gewerkt wordt, en waarbij rekening gehouden wordt met de groepssamenstelling en het geslacht? 15
 16. 16. Theoretisch kader – Onderzoeksvragen – Methodologie – Resultaten – Conclusie Procedure OV4  32 klassen: onderverdeeld in ofwel de conventionele conditie, ofwel de leerpad conditie.  Conventionele conditie: enkel alleen gewerkt.  Binnen de leerpadconditie werd ad random bepaald of leerlingen alleen zouden werken of in groepjes van 2.  Binnen groepjes van 2 werd ad random bepaald of je in een same-gender dan wel een mixed-gender groepje zat. 16
 17. 17. Theoretisch kader – Onderzoeksvragen – Methodologie – Resultaten – Conclusie Conclusie OV4  Jongens en meisjes in de individuele setting leren beter in de leerpad conditie dan in de conventionele conditie.  Als leerlingen samenwerken, dan hebben vooral jongens daar baat bij .  Als we specifiek naar de samenstelling van de groepjes kijken, dan leren meisjes beter in een same-gender groepje, jongens in een mixed-gender groepje.  Meisjes versus jongens: meisjes leren beter dan jongens in de individuele leerpad conditie en in een same-gender groepje. 17
 18. 18. 18 Theoretisch kader – Onderzoeksvragen – Methodologie – Resultaten – Conclusie OV 5: Wat is de perceptie van leerkrachten wanneer ze leerpaden gebruiken binnen een ELO, en dit in relatie tot de condities op school-, leerkracht- en leerlingniveau? 18
 19. 19. Theoretisch kader – Onderzoeksvragen – Methodologie – Resultaten – Conclusie OV5: E-capacity framework Vanderlinde & van Braak Onderzoek van Liaw et al. 19
 20. 20. Theoretisch kader – Onderzoeksvragen – Methodologie – Resultaten – Conclusie Resultaten OV5: - ICT-gerelateerde schoolcondities: problemen met de beschikbaarheid en het functioneren van de ICT- infrastructuur, er is weinig pedagogische support beschikbaar. - ICT-gerelateerde leerkrachtcondities: leerkrachten volgen weinig opleidingen en het vertrouwen om ICT te gebruiken is laag. 20
 21. 21. Theoretisch kader – Onderzoeksvragen – Methodologie – Resultaten – Conclusie Resultaten OV5: - Leeromgeving gerelateerde karakteristieken: Leerkrachten geven aan dat leerlingen vlot kunnen werken met leerpaden. De meeste leerkrachten waren tevreden met de inhoud, het ontwerp en de implementatie van de leerpaden. Leerkrachten waren verdeeld wat betreft de leerwinst die met een leerpad bereikt kan worden. 21
 22. 22. Onderzoeksbijdrage: Theorie  Verdere theoretische onderbouwing wat betreft de acceptatie van het ELO, verdere verfijning van het didactisch gebruik van het ELO  Grootschalige interventiestudie, en zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek, naar het design, de implementatie en de leerresultaten bij leerpaden  Dit alles binnen het secundair onderwijs (STEM)  Inspelen op een leemte binnen huidig onderzoek Theoretisch kader – Onderzoeksvragen – Methodologie – Resultaten – Conclusie 22
 23. 23. Onderzoeksbijdrage Praktijk  Bijdrage tot de kennisbasis omtrent het gebruik, het ontwerp en de implementatie van ELO en leerpaden binnen het secundair onderwijs, alsook omtrent de percepties van leerkrachten Beleid  Advies om de e-capacity van scholen te verbeteren Theoretisch kader – Onderzoeksvragen – Methodologie – Resultaten – Conclusie 23
 24. 24. Suggesties voor vervolgonderzoek  Onderzoek naar adoptie van ELO: uitbreiden met variabelen uit het e-capacity model (bijvoorbeeld het schoolbeleid)  Het vormgeven van samenwerkend leren dient verder onderzocht te worden  Studentvariabelen integreren, bijvoorbeeld percepties van de leerlingen Theoretisch kader – Onderzoeksvragen – Methodologie – Resultaten – Conclusie 24
 25. 25. Contact • cindy.desmet@hogent.be • @drsmetty • Proefschrift downloaden: www.drsmetty.be • http://www.ico-education.nl/home/ico-library

×