SlideShare a Scribd company logo

โครงงานเเยมกล้วย(Complete)

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง แยมกล้วย จัดทําโดย 1.นายพงศ์พันธุ์ ไพโรจน์ 2.นายวีรภัทร์ เนตรประไพกุล 3.นางสาวสมิตา บุญราวิกุล 4.นางสาวศุภานัน กุลศิริ 5.นางสาวขัตติยา ยิ้มแก้ว 6.นายสิริภพ เมฆสว่าง 7.นายทักษิณ ดารา 8.นางสาวนิปัทม์ โตเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2559 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ครูที่ปรึกษา มิสเขมจิรา ปลงไสว เเละ มิสพูลสุข พจน์ศิริ ((((((((((((*≧∇≦*))))))))))))

1 of 16
Download to read offline
โครงงานคอมพิวเตอร์
เรื่อง แยมกล้วย
จัดทำโดย
1.นายพงศ์พันธุ์ ไพโรจน์ เลขที่ 11
2.นายวีรภัทร์ เนตรประไพกุล เลขที่ 13
3.นางสาวสมิตา บุญราวิกุล เลขที่ 35
4.นางสาวศุภานัน กุลศิริ เลขที่ 41
5.นางสาวขัตติยา ยิ้มแก้ว เลขที่ 42
6.นายสิริภพ เมฆสว่าง เลขที่ 43
7.นายทักษิณ ดารา เลขที่ 45
8.นางสาวนิปัทม์ โตเจริญ เลขที่ 46
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2559
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
โครงงานคอมพิวเตอร์
เรื่อง แยมกล้วย
จัดทำโดย
1.นายพงศ์พันธุ์ ไพโรจน์ เลขที่ 11
2.นายวีรภัทร์ เนตรประไพกุล เลขที่ 13
3.นางสาวสมิตา บุญราวิกุล เลขที่ 35
4.นางสาวศุภานัน กุลศิริ เลขที่ 41
5.นางสาวขัตติยา ยิ้มแก้ว เลขที่ 42
6.นายสิริภพ เมฆสว่าง เลขที่ 43
7.นายทักษิณ ดารา เลขที่ 45
8.นางสาวนิปัทม์ โตเจริญ เลขที่ 46
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2559
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ครูที่ปรึกษา
มิสเขมจิรา ปลงไสว
มิสพูลสุข พจน์ศิริ
โครงงานเรื่อง แยมกล้วย
ประเภทโครงงาน โครงงานการศึกษาค้นคว้า ทดลอง
ผู้จัดทำโครงงาน 1.นายพงศ์พันธุ์ ไพโรจน์ เลขที่ 11
2.นายวีรภัทร์ เนตรประไพกุล เลขที่ 13
3.นางสาวสมิตา บุญราวิกุล เลขที่ 35
4.นางสาวศุภานัน กุลศิริ เลขที่ 41
5.นางสาวขัตติยา ยิ้มแก้ว เลขที่ 42
6.นายสิริภพ เมฆสว่าง เลขที่ 43
7.นายทักษิณ ดารา เลขที่ 45
8.นางสาวนิปัทม์ โตเจริญ เลขที่ 46
ปีการศึกษา 2559
บทคัดย่อ
โครงงานเรื่อง “แยมกล้วย” อาหารจากกล้วยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเนื้อหาความรู้ทางด้านการ
ประยุกต์นำอาหาร มาประใช้ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน โดยการศึกษาเกี่ยวกับกล้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้อาหาร
รูปแบบใหม่ๆเช่นการทำแยมกล้วย ที่เกิดจากวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ที่ให้พลังงานแก่ร่างกายแทนอาหาร
จำพวกข้าว และยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพอีกด้วย ทั้งยังสร้างทัศนคติที่เห็นคุณค่าของการสื่อสารเพื่อ
การศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ในชีวิตประจำวัน
ความรู้ที่ใช้ในการทำแยมกล้วยในครั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้นำความรู้ทางด้านการงานและคอมพิวเตอร์
จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผลที่ได้จากการศึกษาและทำโครงงานในครั้งนี้คือได้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์แยมกล้วยที่สามารถนำมารับประทานและเพิ่มมูลค่าของกล้วยในการแปรรูปกล้วยให้อยู่ในรูป
แยม
กิตติกรรมประกาศ
โครงงานเรื่องนี้ประกอบด้วยการดำเนินงานที่หลากหลายขั้นตอน นับตั้งแต่การศึกษาข้อมูลของกล้วย
การศึกษาเรื่องการแปรรูป การจัดทำโครงงานเป็นรูปเล่ม จนกระทั้งโครงงานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดีตลอด
ระยะเวลาดังกล่าวคณะผู้จัดทาโครงงานได้รับการช่วยเหลือและคาแนะนำทางด้านต่างๆ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษา
ประวัติและวิธีการทำแยมกล้วยที่รสชาติดีและ สามารถเป็นอาหารว่างได้ดีทีเดียว ซึ่งกล้วยมีประโยชน์หลาย
ด้านเช่น ใบ สามารถนำมาใช้สอยด้านฝีมือทำบายศรี ห่อขนม ส่วน ลำต้นสามารถประดิษฐ์ได้หลายอย่าง ผล
ก็สามารถนำไปรับประทานได้เมื่อผลสุก มีคุณค่าทางอาหาร ส่วนผลดิบก็นำไปทำแยมกล้วยไว้เป็นขนม
รับประทานเล่นได้
จากการทำโครงงานเรื่องการทำแยมกล้วยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและได้รับคำปรึกษาจาก
มิสเขมจิรา ปลงไสว และ มิสพูลสุข พจน์ศิริ ครูผู้สอนประจำวิชา คณะผู้จัดทำขอขอบคุณช่วยชี้แนะแนวทาง
และหวังว่าผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์จากโครงงานนี้ได้เป็นอย่างดี และหากผิดพลาดประการใดก็ขอ
อภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
คณะผู้จัดทำ
สารบัญ หน้า
บทคัดย่อ…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………ก
กิตติกรรมประกาศ…………………………………………………………………………………………………………………..…………………ข
บทที่ 1 บทนำ
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน................................................................................………………………………1
วัตถุประสงค์…………………………………………………………………………………………………………………….………………1
ขอบเขตของโครงงาน...................................................................................................……….………………………1
ผลที่คาดว่าจะได้รับ…………………………………………………………..…………………………….………..………………………1
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะทั่วไป.................................................................................................................………...……………………2
ประโยชน์ของกล้วย.......................................................................................................………………………………3
สรรพคุณของกล้วย........................................................................................................………………………………3
บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน……………………………………………………………………………………………………………………4
ส่วนประกอบที่ใช้……………………………………………………………………………………………….………….………………4
วิธีการทำ……………………………………………………………………………………………………….…………….………………4-5
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
ผลการพัฒนาโครงงาน…………………………………………………………………………………………….….……………6
ตัวอย่างผลงาน…………………………………………………………………………….………....……………………………6-7
บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการดำเนินงานโครงงาน……………………………………………………………………………………………..…………….8
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………..…………………8
บรรณานุกรม…………………………………………………………………………………………………….…………………..…………………….9

Recommended

หน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงานหน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงานKanistha Chudchum
 
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์Jiraporn
 
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...Suricha Phichan
 
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องKittichai Pinlert
 
ปกนอก ปกใน
ปกนอก ปกในปกนอก ปกใน
ปกนอก ปกในamixdouble
 
โครงงานวิชา Is2
โครงงานวิชา Is2โครงงานวิชา Is2
โครงงานวิชา Is2LeoBlack1017
 

More Related Content

What's hot

สารบัญโครงงานคอม
สารบัญโครงงานคอมสารบัญโครงงานคอม
สารบัญโครงงานคอมkand-2539
 
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกพัน พัน
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพดโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพดพัน พัน
 
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5kessara61977
 
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1KruKaiNui
 
โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบ
โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบโครงงานเรื่อง กล้วยฉาบ
โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบLorpiyanon Krittaya
 
โครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดโครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดพัน พัน
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทchaipalat
 
โครงงานการทำขนมเค้ก
โครงงานการทำขนมเค้กโครงงานการทำขนมเค้ก
โครงงานการทำขนมเค้กPloy Siriwanna
 
ตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงานตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงานSattawat Backer
 
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุดโครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุดพัน พัน
 
โครงงานงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ใบฝรั่งลดผมร่วง
โครงงานงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ใบฝรั่งลดผมร่วงโครงงานงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ใบฝรั่งลดผมร่วง
โครงงานงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ใบฝรั่งลดผมร่วงchanon leedee
 
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงานTanyarad Chansawang
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDFโครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDFWichitchai Buathong
 
เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์
เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์
เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์โทโต๊ะ บินไกล
 

What's hot (20)

สารบัญโครงงานคอม
สารบัญโครงงานคอมสารบัญโครงงานคอม
สารบัญโครงงานคอม
 
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพดโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด
 
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
 
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
 
โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบ
โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบโครงงานเรื่อง กล้วยฉาบ
โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบ
 
โครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดโครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติด
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
 
โครงงานการทำขนมเค้ก
โครงงานการทำขนมเค้กโครงงานการทำขนมเค้ก
โครงงานการทำขนมเค้ก
 
ตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงานตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงาน
 
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุดโครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด
 
โครงงานงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ใบฝรั่งลดผมร่วง
โครงงานงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ใบฝรั่งลดผมร่วงโครงงานงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ใบฝรั่งลดผมร่วง
โครงงานงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ใบฝรั่งลดผมร่วง
 
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
 
คำนำ
คำนำคำนำ
คำนำ
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 
ปกโครงงานคณิตศาสตร์
ปกโครงงานคณิตศาสตร์ปกโครงงานคณิตศาสตร์
ปกโครงงานคณิตศาสตร์
 
โครงงานวุ้นกะทิ
โครงงานวุ้นกะทิโครงงานวุ้นกะทิ
โครงงานวุ้นกะทิ
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDFโครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
 
เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์
เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์
เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์
 
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 

Similar to โครงงานเเยมกล้วย(Complete)

โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบ
โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบโครงงานเรื่อง กล้วยฉาบ
โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบLorpiyanon Krittaya
 
โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบ
โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบโครงงานเรื่อง กล้วยฉาบ
โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบLorpiyanon Krittaya
 
รวมโครงงานหลัก 1 (1)
รวมโครงงานหลัก 1 (1)รวมโครงงานหลัก 1 (1)
รวมโครงงานหลัก 1 (1)Supanan Fom
 
โครงงานกอท
โครงงานกอทโครงงานกอท
โครงงานกอทManaf Joraka
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง แคคตัส ม.5/1
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง แคคตัส ม.5/1โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง แคคตัส ม.5/1
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง แคคตัส ม.5/1ketmanee Nakchamnan
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง แคคตัส ม.5/1
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง แคคตัส ม.5/1โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง แคคตัส ม.5/1
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง แคคตัส ม.5/1ketmanee Nakchamnan
 
โครงงานถั่วกวนอบควันเทียน1 1
โครงงานถั่วกวนอบควันเทียน1 1โครงงานถั่วกวนอบควันเทียน1 1
โครงงานถั่วกวนอบควันเทียน1 1Tewit Chotchang
 
โครงงานถั่วกวนอบควันเทียน1 1
โครงงานถั่วกวนอบควันเทียน1 1โครงงานถั่วกวนอบควันเทียน1 1
โครงงานถั่วกวนอบควันเทียน1 1Tewit Chotchang
 
ใบงานที่ 2 16 งานคู่
ใบงานที่ 2 16 งานคู่ใบงานที่ 2 16 งานคู่
ใบงานที่ 2 16 งานคู่coolboy004
 
ใบงานที่ 2 16 งานคู่
ใบงานที่ 2 16 งานคู่ใบงานที่ 2 16 งานคู่
ใบงานที่ 2 16 งานคู่coolboy004
 
ใบงานที่ 2 16 งานคู่
ใบงานที่ 2 16 งานคู่ใบงานที่ 2 16 งานคู่
ใบงานที่ 2 16 งานคู่coolboy004
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร Wichitchai Buathong
 
โครงร่างโครงงานขนมไทย
โครงร่างโครงงานขนมไทยโครงร่างโครงงานขนมไทย
โครงร่างโครงงานขนมไทยKanokwan Makepothi
 

Similar to โครงงานเเยมกล้วย(Complete) (20)

โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบ
โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบโครงงานเรื่อง กล้วยฉาบ
โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบ
 
กล้วยฉาบ (Banana Crips)
กล้วยฉาบ (Banana Crips)กล้วยฉาบ (Banana Crips)
กล้วยฉาบ (Banana Crips)
 
โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบ
โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบโครงงานเรื่อง กล้วยฉาบ
โครงงานเรื่อง กล้วยฉาบ
 
รวมโครงงานหลัก 1 (1)
รวมโครงงานหลัก 1 (1)รวมโครงงานหลัก 1 (1)
รวมโครงงานหลัก 1 (1)
 
โครงงานกอท
โครงงานกอทโครงงานกอท
โครงงานกอท
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง แคคตัส ม.5/1
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง แคคตัส ม.5/1โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง แคคตัส ม.5/1
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง แคคตัส ม.5/1
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง แคคตัส ม.5/1
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง แคคตัส ม.5/1โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง แคคตัส ม.5/1
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง แคคตัส ม.5/1
 
โครงงานถั่วกวนอบควันเทียน1 1
โครงงานถั่วกวนอบควันเทียน1 1โครงงานถั่วกวนอบควันเทียน1 1
โครงงานถั่วกวนอบควันเทียน1 1
 
โครงงานถั่วกวนอบควันเทียน1 1
โครงงานถั่วกวนอบควันเทียน1 1โครงงานถั่วกวนอบควันเทียน1 1
โครงงานถั่วกวนอบควันเทียน1 1
 
ใบงานที่ 2 16 งานคู่
ใบงานที่ 2 16 งานคู่ใบงานที่ 2 16 งานคู่
ใบงานที่ 2 16 งานคู่
 
งานคอม1.
งานคอม1.งานคอม1.
งานคอม1.
 
ใบงานที่ 2 16 งานคู่
ใบงานที่ 2 16 งานคู่ใบงานที่ 2 16 งานคู่
ใบงานที่ 2 16 งานคู่
 
งานคอม2
งานคอม2งานคอม2
งานคอม2
 
งานคอม1
งานคอม1งานคอม1
งานคอม1
 
ใบงานที่ 2 16 งานคู่
ใบงานที่ 2 16 งานคู่ใบงานที่ 2 16 งานคู่
ใบงานที่ 2 16 งานคู่
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 
Pranpriya605
Pranpriya605Pranpriya605
Pranpriya605
 
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร
 
Ict for living library at school
Ict for living library at schoolIct for living library at school
Ict for living library at school
 
โครงร่างโครงงานขนมไทย
โครงร่างโครงงานขนมไทยโครงร่างโครงงานขนมไทย
โครงร่างโครงงานขนมไทย
 

More from Pongpan Pairojana

ใบงานพรบ.คอมฯ ปี2560
ใบงานพรบ.คอมฯ ปี2560ใบงานพรบ.คอมฯ ปี2560
ใบงานพรบ.คอมฯ ปี2560Pongpan Pairojana
 
ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์Pongpan Pairojana
 
การใช้โปรแกรม Visual basic
การใช้โปรแกรม Visual basicการใช้โปรแกรม Visual basic
การใช้โปรแกรม Visual basicPongpan Pairojana
 
ภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษาคอมพิวเตอร์Pongpan Pairojana
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์Pongpan Pairojana
 
ใบงานโครงงานคอมสื่อเพื่อการศึกษาอาเซียน
ใบงานโครงงานคอมสื่อเพื่อการศึกษาอาเซียนใบงานโครงงานคอมสื่อเพื่อการศึกษาอาเซียน
ใบงานโครงงานคอมสื่อเพื่อการศึกษาอาเซียนPongpan Pairojana
 
ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ - Minecraft
ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ - Minecraftใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ - Minecraft
ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ - MinecraftPongpan Pairojana
 
ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์Pongpan Pairojana
 
หน่วยความจำแฟลช (Flash storage)
หน่วยความจำแฟลช (Flash storage) หน่วยความจำแฟลช (Flash storage)
หน่วยความจำแฟลช (Flash storage) Pongpan Pairojana
 
หน่วยความจำแฟลช Flash storage
หน่วยความจำแฟลช Flash storageหน่วยความจำแฟลช Flash storage
หน่วยความจำแฟลช Flash storagePongpan Pairojana
 
ประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจPongpan Pairojana
 
ตย โปรเเรมสารสนเทศ
ตย โปรเเรมสารสนเทศตย โปรเเรมสารสนเทศ
ตย โปรเเรมสารสนเทศPongpan Pairojana
 
ใบงานที่ 4 การสืบค้นข้อมูล(search engine)
ใบงานที่ 4 การสืบค้นข้อมูล(search engine)ใบงานที่ 4 การสืบค้นข้อมูล(search engine)
ใบงานที่ 4 การสืบค้นข้อมูล(search engine)Pongpan Pairojana
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง การสืบค้นข้อมูล(search engine)
ใบงานที่ 4  เรื่อง การสืบค้นข้อมูล(search engine)ใบงานที่ 4  เรื่อง การสืบค้นข้อมูล(search engine)
ใบงานที่ 4 เรื่อง การสืบค้นข้อมูล(search engine)Pongpan Pairojana
 

More from Pongpan Pairojana (15)

ใบงานพรบ.คอมฯ ปี2560
ใบงานพรบ.คอมฯ ปี2560ใบงานพรบ.คอมฯ ปี2560
ใบงานพรบ.คอมฯ ปี2560
 
ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
 
การใช้โปรแกรม Visual basic
การใช้โปรแกรม Visual basicการใช้โปรแกรม Visual basic
การใช้โปรแกรม Visual basic
 
ภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษาคอมพิวเตอร์
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
ใบงานโครงงานคอมสื่อเพื่อการศึกษาอาเซียน
ใบงานโครงงานคอมสื่อเพื่อการศึกษาอาเซียนใบงานโครงงานคอมสื่อเพื่อการศึกษาอาเซียน
ใบงานโครงงานคอมสื่อเพื่อการศึกษาอาเซียน
 
ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ - Minecraft
ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ - Minecraftใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ - Minecraft
ใบงานวิชาคอมพิวเตอร์ - Minecraft
 
ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 
หน่วยความจำแฟลช (Flash storage)
หน่วยความจำแฟลช (Flash storage) หน่วยความจำแฟลช (Flash storage)
หน่วยความจำแฟลช (Flash storage)
 
หน่วยความจำแฟลช Flash storage
หน่วยความจำแฟลช Flash storageหน่วยความจำแฟลช Flash storage
หน่วยความจำแฟลช Flash storage
 
ประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
 
ตย โปรเเรมสารสนเทศ
ตย โปรเเรมสารสนเทศตย โปรเเรมสารสนเทศ
ตย โปรเเรมสารสนเทศ
 
Computer co_out59.pdf
Computer co_out59.pdfComputer co_out59.pdf
Computer co_out59.pdf
 
ใบงานที่ 4 การสืบค้นข้อมูล(search engine)
ใบงานที่ 4 การสืบค้นข้อมูล(search engine)ใบงานที่ 4 การสืบค้นข้อมูล(search engine)
ใบงานที่ 4 การสืบค้นข้อมูล(search engine)
 
ใบงานที่ 4 เรื่อง การสืบค้นข้อมูล(search engine)
ใบงานที่ 4  เรื่อง การสืบค้นข้อมูล(search engine)ใบงานที่ 4  เรื่อง การสืบค้นข้อมูล(search engine)
ใบงานที่ 4 เรื่อง การสืบค้นข้อมูล(search engine)
 

โครงงานเเยมกล้วย(Complete)

 • 1. โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง แยมกล้วย จัดทำโดย 1.นายพงศ์พันธุ์ ไพโรจน์ เลขที่ 11 2.นายวีรภัทร์ เนตรประไพกุล เลขที่ 13 3.นางสาวสมิตา บุญราวิกุล เลขที่ 35 4.นางสาวศุภานัน กุลศิริ เลขที่ 41 5.นางสาวขัตติยา ยิ้มแก้ว เลขที่ 42 6.นายสิริภพ เมฆสว่าง เลขที่ 43 7.นายทักษิณ ดารา เลขที่ 45 8.นางสาวนิปัทม์ โตเจริญ เลขที่ 46 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2559 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
 • 2. โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง แยมกล้วย จัดทำโดย 1.นายพงศ์พันธุ์ ไพโรจน์ เลขที่ 11 2.นายวีรภัทร์ เนตรประไพกุล เลขที่ 13 3.นางสาวสมิตา บุญราวิกุล เลขที่ 35 4.นางสาวศุภานัน กุลศิริ เลขที่ 41 5.นางสาวขัตติยา ยิ้มแก้ว เลขที่ 42 6.นายสิริภพ เมฆสว่าง เลขที่ 43 7.นายทักษิณ ดารา เลขที่ 45 8.นางสาวนิปัทม์ โตเจริญ เลขที่ 46 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2559 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ครูที่ปรึกษา มิสเขมจิรา ปลงไสว มิสพูลสุข พจน์ศิริ
 • 3. โครงงานเรื่อง แยมกล้วย ประเภทโครงงาน โครงงานการศึกษาค้นคว้า ทดลอง ผู้จัดทำโครงงาน 1.นายพงศ์พันธุ์ ไพโรจน์ เลขที่ 11 2.นายวีรภัทร์ เนตรประไพกุล เลขที่ 13 3.นางสาวสมิตา บุญราวิกุล เลขที่ 35 4.นางสาวศุภานัน กุลศิริ เลขที่ 41 5.นางสาวขัตติยา ยิ้มแก้ว เลขที่ 42 6.นายสิริภพ เมฆสว่าง เลขที่ 43 7.นายทักษิณ ดารา เลขที่ 45 8.นางสาวนิปัทม์ โตเจริญ เลขที่ 46 ปีการศึกษา 2559
 • 4. บทคัดย่อ โครงงานเรื่อง “แยมกล้วย” อาหารจากกล้วยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเนื้อหาความรู้ทางด้านการ ประยุกต์นำอาหาร มาประใช้ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน โดยการศึกษาเกี่ยวกับกล้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้อาหาร รูปแบบใหม่ๆเช่นการทำแยมกล้วย ที่เกิดจากวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ที่ให้พลังงานแก่ร่างกายแทนอาหาร จำพวกข้าว และยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพอีกด้วย ทั้งยังสร้างทัศนคติที่เห็นคุณค่าของการสื่อสารเพื่อ การศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ในชีวิตประจำวัน ความรู้ที่ใช้ในการทำแยมกล้วยในครั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้นำความรู้ทางด้านการงานและคอมพิวเตอร์ จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผลที่ได้จากการศึกษาและทำโครงงานในครั้งนี้คือได้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยซึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์แยมกล้วยที่สามารถนำมารับประทานและเพิ่มมูลค่าของกล้วยในการแปรรูปกล้วยให้อยู่ในรูป แยม
 • 5. กิตติกรรมประกาศ โครงงานเรื่องนี้ประกอบด้วยการดำเนินงานที่หลากหลายขั้นตอน นับตั้งแต่การศึกษาข้อมูลของกล้วย การศึกษาเรื่องการแปรรูป การจัดทำโครงงานเป็นรูปเล่ม จนกระทั้งโครงงานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดีตลอด ระยะเวลาดังกล่าวคณะผู้จัดทาโครงงานได้รับการช่วยเหลือและคาแนะนำทางด้านต่างๆ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษา ประวัติและวิธีการทำแยมกล้วยที่รสชาติดีและ สามารถเป็นอาหารว่างได้ดีทีเดียว ซึ่งกล้วยมีประโยชน์หลาย ด้านเช่น ใบ สามารถนำมาใช้สอยด้านฝีมือทำบายศรี ห่อขนม ส่วน ลำต้นสามารถประดิษฐ์ได้หลายอย่าง ผล ก็สามารถนำไปรับประทานได้เมื่อผลสุก มีคุณค่าทางอาหาร ส่วนผลดิบก็นำไปทำแยมกล้วยไว้เป็นขนม รับประทานเล่นได้ จากการทำโครงงานเรื่องการทำแยมกล้วยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและได้รับคำปรึกษาจาก มิสเขมจิรา ปลงไสว และ มิสพูลสุข พจน์ศิริ ครูผู้สอนประจำวิชา คณะผู้จัดทำขอขอบคุณช่วยชี้แนะแนวทาง และหวังว่าผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์จากโครงงานนี้ได้เป็นอย่างดี และหากผิดพลาดประการใดก็ขอ อภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย คณะผู้จัดทำ
 • 6. สารบัญ หน้า บทคัดย่อ…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………ก กิตติกรรมประกาศ…………………………………………………………………………………………………………………..…………………ข บทที่ 1 บทนำ ที่มาและความสำคัญของโครงงาน................................................................................………………………………1 วัตถุประสงค์…………………………………………………………………………………………………………………….………………1 ขอบเขตของโครงงาน...................................................................................................……….………………………1 ผลที่คาดว่าจะได้รับ…………………………………………………………..…………………………….………..………………………1 บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ลักษณะทั่วไป.................................................................................................................………...……………………2 ประโยชน์ของกล้วย.......................................................................................................………………………………3 สรรพคุณของกล้วย........................................................................................................………………………………3 บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ ขั้นตอนการดำเนินงาน……………………………………………………………………………………………………………………4 ส่วนประกอบที่ใช้……………………………………………………………………………………………….………….………………4 วิธีการทำ……………………………………………………………………………………………………….…………….………………4-5 บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน ผลการพัฒนาโครงงาน…………………………………………………………………………………………….….……………6 ตัวอย่างผลงาน…………………………………………………………………………….………....……………………………6-7 บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ สรุปผลการดำเนินงานโครงงาน……………………………………………………………………………………………..…………….8 ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………..…………………8 บรรณานุกรม…………………………………………………………………………………………………….…………………..…………………….9
 • 7. สารบัญภาพ หน้า ภาพที่ 1 หันกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆ…………………………………………………………………………..……………………………4 ภาพที่ 2 บีบมะนาวลงในภาชนะ………………………………………………………………………………………………………5 ภาพที่ 3 นำกล้วยมากวนให้เข้ากัน……………………………………………………………………………………………………5 ภาพที่ 4 นำกล้วยหอมมาลงหม้อและใส่น้ำตาลกวนให้เข้ากัน………………………………………………………………5 ภาพที่ 5 จัดแยมกล้วยใส่ถ้วยพร้อมรับประทาน………………………………………………………….………………………5 ภาพที่ 6 ตัวอย่างผลงานรูปที่ 1………………………………………………………………………………………………………..6 ภาพที่ 7 ตัวอย่างผลงานรูปที่ 2………………………………………………………………………………………………………..6 ภาพที่ 8 ตัวอย่างผลงานรูปที่ 3………………………………………………………………………………………………………..6
 • 8. บทที่1 บทนำ ที่มาและความสำคัญของโครงงาน กล้วยเป็นผลไม้ที่นิยมบริโภคในประเทศมีคุณค่าทางอาหาร เหมาะสมสำหรับการรับประทานเป็น อาหารทั้งเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งมีวิธีการทำค่อนข้างง่าย กล้วยเป็นพืชพื้นบ้านของไทยทีถูกนำมาใช้ประโยชน์ในทุก สมัยเพราะทุกส่วนของกล้วยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นอาหาร ขนม ของตกแต่ง กระทง หรือภาชนะช่วงนี้ประเทศไทยเกือบทุกภาค จะมีฝนฟ้าตกกระจายทั่วไป ผลผลิตกล้วยนานาชนิดให้ผล มากมายบางครั้งรับประทานสุกไม่ทัน จึงมีการคิดค้นวิธีแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วยเพื่อทำให้ยืดอายุการ เก็บรักษาอาหารถนอมรักษาอาหารจากกล้วย ในประเทศไทยมีภูมิปัญญาจากกล้วยได้ตกทอดมาให้จนถึงรุ่นลูกหลานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก กล้วย เช่น กล้วยฉาบ กล้วยทอด กล้วยบวชชี ในปัจจุบันมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์จากกล้วยมากขึ้นและสามารถ ผลิตเป็นอาชีพเสริมรายได้เป็นอย่างดี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาเรื่องการถนอมอาหารขั้นพื้นฐานซึ่งเเยมคือวิธีการถนอมอาหารที่นิยมในต่างประเทศ เพราะ สามารถทานคู่กับขนมปังได้หลายชนิด และมีวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยาก 2. เพื่อศึกษาประโยชน์เเละสารอาหารรวมทั้งคุณสมบัติของกล้วย เพราะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำเเยม เพื่อให้ตวงส่วนผสมได้ลงตัวมากขึ้น 3. เพื่อช่วยลดปัญหาปริมาณขยะมูลฝอย อันเนื่องมาจากเศษอาหารเน่าเสียและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดสร้างสรรค์เป็นธุรกิจการค้า สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ขอบเขตของโครงงาน สร้างสรรค์ชิ้นงานที่สามารถรับประทานและนำไปต่อยอดได้จริง รวมถึงสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ วิธีการทำแยมกล้วย โดยสร้างสื่อจากเว็บบล็อก www.jam52.blogspot.com ประยุกต์ใช้ร่วมกับ โปรแกรม Microsoft Office Word 2010 และ Adobe Photoshop cs6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ -ได้ศึกษาความเป็นมาของการถนอมอาหารประเภทแยมเเละการรักษาคุณค่าทางสารอาหารของกล้วย -ได้รู้จักการทำงานร่วมกันการวางแผนในการทำผลิตภัณฑ์จากกล้ว -รู้จักการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ -ได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์และวิธีการปลูก ตลอดจนสายพันธุ์ต่างๆของกล้วยที่มีในประเทศไทย
 • 9. บทที่2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง กล้วยที่คนไทยนิยมรับประทานมีมากมาย ประโยชน์ของกล้วยก็เช่นกันมีมากมาย บางคนถือเอากล้วย เป็นอาหารลดความอ้วน บางคนทำมาทานเป็นผลไม้ที่เหมาะกับการเป็นของว่าง แต่จริงๆ แล้วนั้นนอกจาก ความอร่อย ถูกปากคนไทย กล้วยยังมีประโยชน์ในเชิงโภชนาการ และสารอาหารอีกมากมายและในเมื่อปลูก กล้วยกินกันมากขึ้น ผลผลิตกล้วยที่ไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการอาจจะเหลือทิ้ง ดังนั้นเพื่อไม่ให้ไร้ประโยชน์ จึง ควรนำมาแปรรูป เพื่อให้เก็บได้นานขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตด้วย แยม เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจากผลไม้ซึ่งอาจเป็นผลไม้ทั้งผล ผลไม้เป็นชิ้น เนื้อผลไม้ หรือผลไม้ปั่น ผสมกับน้ำตาลหรือ สารให้ความหวาน (sweetener) ชนิดอื่น จะผสมน้ำผลไม้หรือน้ำผลไม้เข้มข้นด้วยก็ได้ มี ลักษณะเป็นเจล (gel) แยมมีลักษณะกึ่งเหลวมีความข้นเหนียวพอเหมาะ สามารถปาดหรือทาบนขนมปังได้ 2.1 ลักษณะทั่วไป ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa sapientum L. ชื่อวงศ์ : Musaceae ชื่อสามัญ : Banana กล้วย เป็นไม้ผล ลำต้น เกิดจากกาบหุ้มซ้อนกัน สูงประมาณ 2 – 5 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยว เกิดกระจาย ส่วนปลายของลำต้นเวียนสลับซ้ายขวาต่างระนาบกัน ก้านใบยาว แผ่นใบกว้าง เส้นของใบขนานกัน ปลายใบ มน มีติ่ง ผิวใบเรียบลื่น ใบมีสีเขียวด้านล่างมีไขนวลหรือแป้งปกคลุม เส้นและขอบใบเรียบ ขนาดและความยาว ของใบขึ้นอยู่กับ แต่ละพันธุ์ ดอก เป็นดอกห้อยลงมายาวประมาณ 60 – 130 ซม. ซึ่งเรียกว่าหัวปลี ตามช่อจะ มีกาบหุ้มสีแดงเป็นรูปกลมรี ยาว 15 – 30 ซม. ช่อดอกมีเจริญก็จะกลายเป็นผล ผล เป็นผลสดจะประกอบด้วย หวีกล้วย เครือละ 7 – 8 หวี แต่ละหวีมีกล้วยอยู่ประมาณ 10 กว่าลูก ขนาดและสีของกล้วยจะมีลักษณะ แตกต่างกันออกไปตามชนิดของแต่ละพันธุ์ บางชนิดมีผลสีเขียว , เหลือง , แดง แต่ละต้นให้ผลครั้งเดี่ยวเท่านั้น เมล็ด มีลักษณะกลมขรุขระ เปลือกหุ้มเมล็ดมีสีดำ หนาเหนียวเนื้อในเมล็ดมีสีขาว ขยายพันธุ์ ด้วยการแยก หน่อ หรือแยกเหง้า รสชาติฝาดกล้วยหอม เป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง มีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ เช่น กล้วยหอม จันท์ กล้วยหอมทอง กล้วยหอมเขียว โดยกล้วยหอมเขียวหรือกล้วยหอมคาเวนดิชเป็นกล้วยหอมที่นิยมปลูก กันโดยทั่วไป[1] จัดเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยคุณค่าสารอาหารครบถ้วนตามหลักทางโภชนาการ เช่น มีวิตามิน ใย อาหารที่ช่วยในการขับถ่าย มีสารแทนนิน ซึ่งช่วยยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ Escherichia coli เป็นต้น กล้วยหอมถูกจัดเป็นผลไม้เมืองร้อน สามารถปลูกได้เกือบทุกประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนชื้นหลายแห่ง สำหรับ ประเทศไทย สามารถปลูกกล้วยหอมได้ทั่วทุกภาค
 • 10. 2.2 ประโยชน์ของกล้วย 2.2.1 ทางสมุนไพร ตำรายาไทยใช้ผลดิบซึ่งมีสารแทนนินมาก รักษาอาการท้องเสียและบิด โดยกินครั้งละครึ่งหรือ 1 ผล มีรายงานว่า มีฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของหนูขาวที่ถูกกระตุ้นด้วยยาแอสไพริน เชื่อว่าฤทธิ์ ดังกล่าว 2.2.2 ทางชีววิทยา เกิดจากการถูกกระตุ้นผนังกระเพาะอาหารให้หลั่งสารเมือกออกมามากขึ้น จึงนำมาทดลองรักษาโรค กระเพาะอาหารของคน โดยใช้กล้วยดิบหั่นเป็นแว่น ตากแห้งบดเป็นผง กินวันละ 4 ครั้งๆ ละ 1-2 ช้อนแกง ก่อนอาหารและก่อนนอน อาจทำให้เกิดอาการท้องอืด ซึ่งป้องกันได้โดยกินร่วมกับยาขับลม เช่น ขิง ส่วนที่ใช้เป็นยา : ผลกล้วยสุกทุกชนิด และผลกล้วยห่าม โดยฝานตากแดด ให้แห้ง บดเป็นผง จะใช้กล้วย หักมุกห่ามแทนยิ่งดี 2.3 สรรพคุณของกล้วย ผลกล้วยมีสรรพคุณช่วยรักษาอาการผิดปกติของร่างกายหลายๆ อย่าง เช่น ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะความเป็นพิษภายในร่างกาย ช่วยให้ปอดชุ่มชื้น และแก้กระหายน้ำได้เป็นอย่างดี และใช้ป้องกันบำบัด โรคแผลในกระเพาะอาหาร ช่วยเคลือบกระเพาะ – รักษาอาการท้องเสีย 2.3.1ขนาดและวิธีใช้ -แก้อาการท้องเสีย ใช้ผลกล้วยห่าม 3-4 ช้อนชา หรือ 5-7 กรัม ผสมน้ำหรือน้ำผึ้ง 1-2 ช้อนโต๊ะ ดื่มวันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหาร และ ก่อนนอน หรือรักษาความดันโลหิตสูง หรือโรคเส้นโลหิตในสมองแตก ใช้เปลือกกล้วย หอมสดมาต้มกับน้ำสำหรับดื่ม และสามารถที่ต้มไว้ดื่มเป็นประจำได้ -โรคริดสีดวงทวาร แก้อาการท้องผูก เป็นไข้ตัวร้อนหรือเจ็บคอ โดยรับประทานกล้วยน้ำว้า วันละ 1-2 ผล เป็น ประจำ -ลดอาการไข้และอาการไอเรื้อรังได้ ใช้กล้วยหอมสุกหรือกล้วยน้ำว้าสุกต้มกับน้ำตาลทราย แล้วรับประทาน ติดต่อกัน จนกว่าจะหาย -แก้ส้นเท้าแตก ใช้เปลือกหรือเนื้อกล้วยที่สุกงอม ทาตรงบริเวณที่แตก เพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวตรงส่วนนั้น
 • 11. บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ แยมกล้วย โดยคณะผู้จัดทำโครงงานมีวิธีการทำ และ ดำเนินงานโครงงาน ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 3.1 ขันตอนการดำเนินงาน 1. คิดค้นหาหัวข้อโครงงานและนำไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 2. วางแผนขั้นตอนการทำโครงงานและการดำเนินงาน
 3. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เกี่ยวกับโครงงาน
 4. เริ่มลงมือปฏิบัติตามแบบแผนที่ได้กำหนดไว้ 5. จัดทำโครงงานบล็อกเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง แยมกล้วย แล้วเผยแพร่ข้อมูลบนระบบอินเตอร์เน็ต 6. สรุป และทำเอกสารสรุปรายงานโครงงาน 3.2 ส่วนประกอบที่ใช้ในการทำแยมกล้วย 1. กล้วยน้ำว้า 4 ลูก 2. น้ำตาลทราย 2 ทัพพี 3.มะนาว 2 ลูก 3.3 วิธีการทำ 1.เรานำกล้วยมาหันเป็นชิ้นๆ ชิ้นเล็กๆใส่ในภาชนะในจัดเตรียม ภาพที่ 1 หันกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆ
 • 12. 2.บีบทำการบีบมะนาวลงในภาชนะที่ใส่กล้วยที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ภาพที่ 2 บีบมะนาวลงในภาชนะ 3.นำกล้วยและน้ำมากวนในถ้วนเล็กน้อยเพื่อให้ละลายได้เมื่อตอนต้มน้ำ ภาพที่ 3 นำกล้วยมากวนให้เข้ากัน 4.นำกล้วยหอมมาลงหม้อและเปิดไฟกลางตอนแรก และน้ำตาล 10 วินาที/2 ครั้ง ภาพที่ 4 นำกล้วยหอมมาลงหม้อและใส่น้ำตาลกวนให้เข้ากัน 5.เมื่อครบ 2 นาทีแล้วเปิดไฟอุ่นเป็นเวลา 3 นาที แล้วปิด จัดใส่จานพักอุณหภูมิห้อง 10 นาที พร้อมรับประทาน ภาพที่5 จัดแยมกล้วยใส่ถ้วยพร้อมรับประทาน
 • 13. บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินโครงงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลดปัญหากล้วยขายไม่ได้ และเน่าเสีย จึงนำมา แปรรูปเป็นแยมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ที่ต้องการศึกษาเพื่อสร้างรายได้เสริมแก่ผู้คนสนใจเหล่านั้น แล้วบันทึกผลที่ได้จากการทำแยมลงในตารางบันทึกผล เพื่อนำไปสรุปผล 4.1 ผลการพัฒนาโครงงาน การพัฒนาโครงงานนี้ คณะผู้จัดทาได้ดาเนินการตามขั้นตอนและแบบแผนที่วางไว้ และได้ทาเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ พวงกุญแจผ้าสักหลาด บนอินเทอร์เน็ตโดยการสร้างเว็บไซต์ด้วย blogger และใช้ ซอฟต์แวร์อื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มความน่าสนใจ โดยเว็บไซต์นั้นสามารถที่จะเข้าไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้ทุกที่ ทุก เวลา และรวดเร็ว 4.2 ตัวอย่างผลงาน ภาพที่ 6 ตัวอย่างผลงานรูปที่ 1
 • 14. ภาพที่ 7 ตัวอย่างผลงานรูปที่ 2 ภาพที่ 8 ตัวอย่างผลงานรูปที่ 3
 • 15. บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ 5.1 สรุปผลการดำเนินงานโครงงาน การจัดทำโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหากล้วยเน่าเสีย และกล้วยที่ขายไม่ได้ในชุมชน จาก การทำแยมพบว่า กล้วยน้ำหว้าเป็นกล้วยที่มีสีขาวนวล เนื้อเหนียวละเอียดสามารถนำมาทำแยมได้ ตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ และกล้วยเล็บมือนาง ได้เนื้อกล้วยหยาบ และเป็นก้อน ส่วนกล้วยไข่ มีสีเข้มเกินไป (สีดำคล้ำ) และรสชาติไม่อร่อย ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า กล้วยน้ำหว้า เป็นกล้วยที่มีคุณสมบัติ สามารถทำแยมได้ และเป็นกล้วย ที่คนในชุมชนนิยมปลูกกันมาก สามารถหาได้ง่าย และสามารถเพิ่มมูลค่าและทำเป็นอาชีพเสริมให้เกษตรกร และชาวบ้านได้ 5.2 ข้อเสนอแนะ การทำแยมครั้งนี้เป็นเพียงตัวอย่างการทำแยมกล้วยที่ยังไม่หลากหลายวิธี หากผู้ที่สนใจต้องการศึกษา วิธีการทำแยม สามารถทำโดยใช้กล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นแทนได้
 • 16. บรรณานุกรม ข้อมูลการทำแยมกล้วย สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 - http://sistacafe.com/summaries/2839-แยมกล้วยกินกับอะไรก็อร่อยเมนูง่ายๆใครๆก็ทำได้ - http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=30&chap=6&page=t30-6- infodetail10.html - http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0881/jam-แยม - https://www.youtube.com/watch?v=jEoOgdY6wFY