Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Smart Homes Magazine - Mei 2010

3,223 views

Published on

Published in: Technology, Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Smart Homes Magazine - Mei 2010

 1. 1. v a k m a g a z i n e V A K M A G A Z I N E v o o r V O O R d o m o t i c a D O M O T I C A & & s l i m S L I M w o n e n W O N E NNummer 3 / 2010Prijs: € 9,9524 juni 2010Evoluon, EindhovenCongres ‘Domotica enE-Health’ G A Z I N E VV A K M A O O R D O M O T I C A & S L I M W O N E NKEFInbouwluidsprekersCantonWA100 draadloosversterkersysteemDossierSlotenVideoconferencingInterviewsAchtergrondenReportages Smart HomeS magazine - november 2009 1
 2. 2. De kracht van innovatie in De zorgCentric Healthcare Solutions biedt pasklare ICT-oplossingen Centric onderscheidt zich door kennis van het primaireen dienstverlenende concepten aan organisaties die zorgproces en van de meest recente innovaties in de IT.actief zijn in de zorg. Centric heeft een oplossing Onze oplossingen zijn niet alleen innovatief, maar vooralvoor elk ICT-probleem, waarmee u de kwaliteit en efficiency effectief. Met een scherpe focus op praktische inzetbaarheidvan de zorg verbetert. Of het nu gaat om ziekenhuiszorg, en met veel gevoel voor de klantwensen van vandaag engeestelijke gezondheidszorg, ambulancezorg, arbozorg, morgen.jeugd(gezondheids)zorg of verpleging, verzorging en www.centric.eu/zorgthuiszorg.
 3. 3. sMaRt hoMEs MagaziNE iNhoUd NUMMER 3 - jUNi 2010 special congres ‘Domotica en e-HealtH’26 congres ‘domotica en e-HealtH’ 6 ambient assisted living 12 Het begrip AAL versus domotica en slim wonen boscH 14 Nursecall systeem abitana 19 Netwerk-infrastructuur de Heer medicom 22 Gebruik van RFID toepassingen46 nieuws dossier sloten 31 34 minor digital HealtH & wellbeing 38 st Jozef 44 Zorginnovatie onder de rook van Nijmegen van dorp installaties 50 Langer zelfstandig thuis met Vivago centric 56 Uniek concept op gebied van domotica EN vERdER52 KEF UNI-Q INboUwLUIDspREKERs 26 CANtoN DRAADLoos VERstERKER-systEEm 46 VIDEo VERGADEREN VooR IEDEREEN 52 Smart HomeS magazine - juni 2010 3
 4. 4. VDi-motica en Vivago ® kwaliteit van levendoet leven VIVAGO: INNOVATIEVE TELECAREZorgalarmeringActiviteit monitoringSlaap-waak-ritmeDwaaldetectie Zorgvernieuwing en zorgverbetering voor intramurale zorg en thuiszorg Afdeling Systeem Integratie, Zoetermeer T 079 368 76 87 E vivago@zoetermeer.vdi.nl I www.vdi.nl / www.vivago.nl
 5. 5. v a k m a g a z i n e V A K M A G A Z I N E v o o r V O O R d o m o t i c a D O M O T I C A & & s l i m S L I M w o n e n W O N E N sMaRt hoMEs MagaziNE REdactioNEElNummer 3 / 2010 NUMMER 3 - MEi 2010Prijs: € 9,9524 juni 2010Evoluon, Eindhoven Jouw zorg, miJnCongresA ‘Domotica enV A K M G A Z I N E V O O R D O M O T I C A & S L I M W O N E NE-Health’KEFInbouwluidsprekers zorg, onze zorg!CantonWA100 draadloosversterkersysteemDossierSlotenVideoconferencingInterviewsAchtergrondenReportages Zorgen voor elkaar, dat is waar we als men- sen goed in zijn. Desondanks komen we op Smart HomeS magazine - november 2009 1 het gebied van zorg in de nabije toekomst aardig wat uitdagingen tegen die om flexibi-Smart Homes Magazine liteit, vernieuwing en samenwerking vragen.powered by AV&Domotica Iedereen heeft het over het dreigende tekorttweede jaargang, nummer 3 aan zorgmedewerkers, het groeiende aantalSmart Homes Magazine is het vakmagazine voor ouderen en de toename in levensverwach-Domotica & Slim Wonen. ting (en de toename van chronische ziekten). Gelukkig kunnen we uitdagingen ook als kansen formuleren. Kansen omUitgeverStichting Smart Homes i.s.m. Xingo te laten zien waar we als mensen nog meer goed in zijn; namelijk inno-nationaal Kenniscentrum Domotica & Slim wonen veren. Innovatie en zorg; de combinatie van betrouwbare techniek en deDuizelseweg 4A5521 AC eersel menselijke warmte biedt mogelijkheden.telefoon +31(0)497-514 984 Veel senioren laten weten graag oud te worden in hun eigen vertrouwdeinfo@smarthomesmagazine.nl huisomgeving. Thuis dus. Thuis is voor de meeste mensen een woord datwww.smarthomesmagazine.nl positieve associaties oproept. Wikipedia schrijft: “thuis is de benamingVerschijningsfrequentie 5x per jaar voor de plek (het huis) waar iemand woont. Thuis is de plek waar menHoofdredacteur zich veilig voelt. Het heeft dan ook een positieve connotatie. Thuis is meerTheo wubbolts dan alleen het huis waar iemand woont. Domotica kan ervoor zorgen datStadhuisplein 343 je thuis nog beter past bij jou en je woonsituatie, zodat het leefgenot en5038 TH Tilburgtelefoon +31(0)6-2244 3587 het comfort toeneemt. Domotica, toegepast in zorgprocessen, gaat omredactie@smarthomesmagazine.nl meer dan alleen technologie, het gaat om leven, om controle, vrijheid enRedactie gemoedsrust. Steeds meer mensen raken overtuigd dat domotica een rolLonneke Lepelaars, Yvonne van der Ven, Theo wubbolts kan spelen bij het vergroten van de zelfredzaamheid en onafhankelijk-met bijdragen van Laurens van Aggelen, Ad van Berlo, heid van mensen. De wereld van de zorg zal dus langzaam maar zekerilse Bierhoff, marnix Bosman, Bas goosen, eric Hamers enmarlieke Hikspoors steeds meer haar intrede doen in the thuisomgeving van mensen. In deze uitgave van Smart Homes Magazine komen verschillende perspec-Advertentie acquisitieTimo van Leent tieven aan bod rondom domotica en zorg. Zo zal de rol van de zorgaan-telefoon +31(0)497-514 984 bieder veranderen en komen zorg en wonen dichter bij elkaar te liggen.sales@smarthomesmagazine.nl Nieuwe ontwikkelingen vragen om passende antwoorden voor alle be-Jean-Pierre Joostelefoon +31(0)13-543 3713 trokken partijen. In dit nummer wordt een aantal voorbeelden gegevensales@smarthomesmagazine.nl van ervaringen van domotica in de zorg. Zo heeft Smart Homes MagazineLeveringsvoorwaarden een kijkje genomen in de keuken van het Zorgcentrum St. Jozef en staatovereenkomstig regelen advertentiewezen ook het Slimme Zorg project de Deken Baekershof centraal in dit nummer. Niet alleen in de dagelijkse praktijk van de zorg wordt hard nagedachtVormgevingHarry gijsbers Bno, Hilversum over passende antwoorden, maar ook in het onderwijs en het onderzoek wordt naar antwoorden gezocht. Hierover ook meer in dit nummer.© Copyright 2010Het auteursrecht op de redactionele inhoud van dit Laten we zorgen dat we de zorg voor elkaar – met mekaar – voor elkaarvakmagazine wordt voorbehouden. krijgen. Domotica kan ons daarbij een figuurlijk handje helpen.Vermenigvuldiging en/of openbaarmaking van het blad Claire Huijnen – Smart Homesof gedeelten daarvan op welke wijze dan ook zonderschriftelijke toestemming van de directie is verboden.Alhoewel de inhoud van dit vakmagazine met uiterstezorgvuldigheid wordt samengesteld, is de directie nietaansprakelijk voor eventuele (zet)fouten en/of schade diedaarvan direct of indirect het gevolg zou kunnen zijn. Smart HomeS magazine - juni 2010 5
 6. 6. smart homes magazineCoNGRES DoMoTICA EN E-HEALTHZoRG oP AFSTAND & E-HEALTH / DoMoTICA VooR LANGER ZELF-STANDIG THuIS WoNEN / PLAN VAN AANPAK & SAMENWERKING /CoMMuNITy VoRMINGDoNDERDAG 24 JuNI, 10.00 – 17.00 uuR, EVoLuoN TE EINDHoVEN het congres bIedt u: • diverse praktijkverhalen worden den aan medische omgevingen, maar kan ook uitgebreid toegelicht; thuis plaatsvinden. Wat zijn op dit moment de • Met 24 lezingen krijgt u een compleet mogelijkheden, welke organisatorische conse- beeld van dit vakgebied quenties zijn eraan verbonden en wie bewaakt • Inhoudelijke lezingen, zonder de kwaliteit? commerciële verhalen; Steeds meer ouderen en zorgcliënten hebben • ervaringen worden gedeeld; Internet ontdekt als bron voor informatie over • u ontmoet ruim 200 professionals met hun ziekte en het delen van ervaringen met lot- interesse in domotica & slim Wonen; genoten, maar ook als middel om gezamenlijk • kleine informatiemarkt met online te spelen, chatten en hobby’s te delen. verschillende leveranciers; Wat zijn de nieuwste gebruiksmogelijkheden • breed qua opzet met diepgaande en ontwikkelingen? informatie. Dit congres belicht ontwikkelingen op het gebied van technologie ten behoeve van zorg en welzijn. Zowel vanuit een visie voor de toekomst als op basis van praktijkvoorbeelden. Kortom: Heeft u een project met domotica voor handen of bent u zich aan het oriënteren op dit specifieke vakgebied? Mis dit congres dan niet! Een uitstekende gelegenheid om kennis op te bouwen en te netwerken met specialisten enDe technologische ontwikkelingen gaan in een andere personen die domotica en e-health totrazend tempo verder. Maar hoe kunnen deze hun professie hebben.nieuwe mogelijkheden ten behoeve van zorg enwelzijn optimaal benut worden? En hoe passen Inhoud congresdeze ontwikkelingen binnen organisatorische Het programma bestaat uit twee gedeelten. In deveranderingen in de zorgsector? De vraag hoe ochtend zullen 4 key-note sprekers presenteren.ver we willen gaan met het toepassen van tech- In de middag starten we het verdiepingspro-nologie wordt ook steeds vaker gesteld. Alles gramma met 5 parallelsessies. Elke thema bestaatis mogelijk, maar hoe zit het met ethische as- uit 4 verschillende lezingen. De thema’s zijn:pecten? Zaal 1: Domotica voor kleinschalig wonenKenmerkend voor huidige projecten is een (gehandicaptenzorg en dementie) enkele sprekers zIjn:meer vraaggestuurde aanpak. Elke individuele Zaal 2: Zorg op afstand & E-Health (wijzigingen onder voorbehoud)zorgcliënt heeft zijn eigen specifieke wensen en Zaal 3: Domotica voor langer zelfstandig thuis Piet van Staalduinen – Syntenskenmerken die bepalend zijn voor de mogeli- wonen Friso Teerink – Zorgcentrum St. Jozefjkheden en onmogelijkheden van het gebruik Zaal 4: Plan van Aanpak, Strategie en Samen- Brigite van Haaften – Provincie Noord-Brabantvan technologie. Daarnaast is de rol van zorgor- werking Claire Huijen – Stichting Smart homesganisaties aan het veranderen. Meer en meer Zaal 5: Community vorming Doortje Boshuizen – Nictizworden diensten aangeboden die niet direct Experts, praktijkvoorbeelden en ervaringen worden Luc van Hese – SVVE De Archipelgekoppeld zijn aan zorghandelingen, maar meer gepresenteerd. Elk onderwerp wordt afgesloten Bernadette Garcia – Fokus Exploitatieop welbevinden en comfort gericht zijn. met een interactieve discussie. Voor het meest Chris Flim – NVEH (Nederlandse VerenigingHet verlenen van zorg en het verrichten van me- actuele programma kijk op de website http://www. voor E-Health)dische metingen is ook niet meer alleen verbon- smart-homes.nl/congressen/inleiding/ Lianne Ringoir - PoZoB6 Smart HomeS magazine - juni 2010
 7. 7. Andre Phiferons – Huis & Erf ingen, Zorgverzekeraars, Patiëntenorganisaties, AAnMelden - stAndhoudersHenk Hazeleger – Leertouwer/KNX GGD, Welzijnsinstellingen, Revalidatiecentra, én We verwachten meer dan 200 bezoekers! Dus voorProfessional voor iedereen die van Domotica & Slim Wonen u een mooie kans om zich te profileren! We hebbenArie Mennen – Zorgcentra Pantein zijn/haar professie heeft gemaakt. verschillende pakketten opgesteld. Informeer bij deJohn Veld – TB Nederland organisatie naar de mogelijkheden.Bert Alkemade – Kenniscirkel ICT in Wonen, AAnMelden - bezoekersZorg & Welzijn u kunt zich aanmelden via het inschrijffor- ContactgegevensKlaas-Jan Roekel – Wentzo mulier op de website: www.smart-homes.nl Contactpersoon:Bert Koeneman – Bestuurder in de zorg De kosten voor het congres bedragen € 295,- De heer T. van LeentMaarten van der Boon – uneto-Vni Komt u met meerdere personen, dan gelden er Contactpersoon:Sabine Wildevuur – Waag Society kortingstarieven! Partners van Smart Homes ont- Mevrouw Y. van der VenChristine Balch – TNo Information and vangen een korting van € 120,- (zij betalen dus Telefoon: +31 (0)497-514984Communication Technology € 175,-). Alle prijzen zijn per persoon en excl. BTW E-mail: t.vleent@smart-homes.nlDavid Bakker – Gemeente Arnhem E-mail: y.vdven@smart-homes.nlPier Tholen – BrevidiusEsther Jacobs – ZZG Zorggroep Stichting Smart HomesWouter Brinkman – Vidomes Nationaal Kenniscentrum voor DomoticaHarry Nienhuis – consortium eHealthNu & Slim WonenDennis Bijwaard – Inertia Technology B.V Duizelseweg 4a, 5521 AC Eersel Postbus 8825, 5605 LV EindhovenVoor WIe zIjn deze congressen besteMd? Website: www.smart-homes.nlZorginstellingen, Woningbouwcorporaties, Pro-jectontwikkelaars, overheden, Architecten, Ad-viesbureaus, Aannemers, Installateurs, Systeemintegrators, Belangenverenigingen, Toeleveran-ciers ICT, Gebouweigenaren, Gebouwbeheerders,Investeerders, Bouwondernemers, Beveiligings-managers, onderzoeksinstellingen, Kennisinstell- Smart HomeS magazine - juni 2010 7
 8. 8. Programma Congres DomotiCa & e-health 24 juni 2010 – einDhoven10.00 – 10.10 uur theMA: de plaatsing ervan in nieuwbouwprojecten en de moge-openIng plenAIr progrAMMA door dAg- doMotIcA Voor kleInschAlIg Wonen lijkheden voor de toekomst.VoorzItter pIet VAn stAAlduInen – syntens 13.30 – 13.40 uur 16.00 – 16.15 uur10.10 – 10.35 uur leuk Is Anders InleIdIng door de VoorzItter AFsluItende dIscussIe pArAllelsessIeharry nienhuis – ehealthnu huub krAykAMp onder leIdIng VAn de VoorzItterIn deze lezing zal de heer Nienhuis ingaan op de rol dieverzekeraars en leveranciers van e–health producten en 13.40 – 14.10 uur 16.15 – 17.30 uurdiensten voor zichzelf zien om toepassingen in de zorg, cooperAtIeVe Ict–oplossIngen Voor netWerkborrel op de InForMAtIeMArktten behoeve van (ondersteuning van) zelfmanagement en ouderen Met deMentIeprofessionele coaching in de zorg, te bevorderen. hester bruikman – philips consumer lifestyle – Advanced technology theMA:10.35 – 11.10 uur Het project CCE richt zich op de ontwikkeling van ICT– zorg op AFstAnd & e–heAlthbetekenIsVol VerbInden In de zorg, ook Met oplossingen voor ouderen met dementie. Hiertoe ishulp VAn technologIe vanuit een gebruikersperspectief onderzocht wat de 13.30 – 13.40 uurFriso teerink – zorgcentrum st. jozef beste mogelijkheden zijn om ouderen met dementie te InleIdIng door de VoorzItterFriso Teerink is interim locatiemanager van Zorgcentrum ondersteunen. Diverse vormen van ondersteuning zijn chrIs FlIM – nVeh (nederlAndse VerenIgIngSint Jozef in Gendt. Hij geeft leiding aan een ingrijpend verkend. Veel waarde wordt gehecht aan de interopera- Voor e–heAlth)veranderingsproces, waar organisatie–innovatie en tech- biliteit van verschillende oplossingen, zoals de koppelingnologie een grote rol spelen. Hij ontwikkelt vanuit een van een medicijn dispenser aan een reminder service op 13.40 – 14.10 uurheldere visie een nieuwe zorgorganisatie, waarbij het een internet televisie. eheAlth en het belAng VAntoepassen van moderne technologie ondersteunend InteroperAbIlIteItis aan de zorgverlening en een belangrijke bijdrage le- 14.10 – 14.40 uur doortje boshuizen – nictizvert aan de kwaliteit van leven van ouderen in Gendt dIensten Voor zelFstAndIg Wonende Veel ICT oplossingen in de zorg (eHealth) zijn niet of moei-en Doornenburg. Mensen Met deMentIe lijk koppelbaar. Hierdoor is het uitwisselen van informatie Irek karkowski – tno business unit observation tussen producten van verschillende aanbieders moeilijk.11.10 – 11.30 uur pAuze systems Dit vertraagt opschaling. Samenwerking tussen systemen Het Europees Rosetta project heeft als doel hulp te bie- van verschillende aanbieders is daarom wenselijk. Dit zorgt11.30 – 12.00 uur den aan mensen met dementie om de autonomie en de voor flexibiliteit, duidelijkheid en aantrekkelijkheid voorethIsche oVerWegIngen en VrAAgstukken kwaliteit van hun leven te behouden, terwijl ze langer zorgconsumenten en zorgaanbieders. Voor leveranciersclaire huijnen – stichting smart homes thuis op een veiligere manier blijven wonen. om dit ontstaat – door opschaling – een grotere markt.De onzichtbaarheid van technologie, de onderlinge ver- doel te bereiken biedt het Rosetta systeem een uitge-bondenheid en automatische systeemgedrag zijn natuur- breide collectie van diensten ter ondersteuning van de 14.10 – 14.40 uurlijk veelbelovend voor het gebruiksgemak en mogelijke dementiepatiënten en de betrokken professionele en coMMonWell; IntegrAtIe VAn MedIsche enondersteuning, maar helaas brengen ze ook een aantal informele zorgverleners. socIAle zorg Voor ouderenmogelijke knelpunten met zich mee op het gebied van lianne ringoir – pozobimplicaties voor de eindgebruiker en/of de maatschappij 14.40 – 15.00 uur CommonWell is een Europees project dat zich inzet voorals geheel. Er zullen, o.a. door deze toegenomen informatie pAuze Met bezoek AAn de InForMAtIeMArkt de verbetering van kwaliteit van leven van ouderen dooruitwisseling en complexiteit, mogelijk op verschillende – MogelIjkheId Voor trAnsFer middel van integratie van medische en sociale zorg. Invlakken uitdagingen komen om het gebruikersvertrouwen Nederland gaan de huisartsenzorggroep PoZoB en Smartte winnen, te verdienen en te behouden. 15.00 – 15.30 uur Homes per september van start met 100 ouderen met hart- eenVoudIge technIek helpt deMenteren- falen, die telehealth en telecare krijgen aangeboden.12.00 – 12.30 uur den en hun MAntelzorger thuIsproVIncIe Als AAnjAger Voor uItrol doMo- luc van hese – sVVe de Archipel 14.40 – 15.00 uurtIcA In de zorgoMgeVIng In een proefproject hebben SVVE De Archipel en Smart pAuze Met bezoek AAn de InForMAtIeMArkt –brigite van haaften – gedeputeerde provincie Homes samen met twee installateurs bij een 40–tal MogelIjkheId Voor trAnsFernoord–brabant dementerenden thuis eenvoudige techniek en hulp-In Noord–Brabant zijn al langere tijd veel organisaties middelen aangebracht. Niet alle problemen konden 15.00 – 15.30 uuractief bezig met domotica. De Provincie versterkt deze opgelost worden, maar door goed te luisteren kun je drAAdloos reAl–tIMe MonItorIng enactiviteiten via haar programma Slimme Zorg, waar sa- met eenvoudige domotica en andere techniek heel veel dIAgnose VAn copd pAtIëntenmenwerkende organisaties verder dienen te komen dan ondersteuning bieden. dennis bijwaard – Inertia technology b.Veen enkel kort experiment. Dus ook de business case De huidige technologische ontwikkelingen maken hetis belangrijk. Brigitte van Haaften geeft een korte blik 15.30 – 16.00 uur mogelijk om een grote stap te maken in de wereld vanop de eerste 9 gesubsidieerde projecten, die in volle doMotIcA Voor zelFstAndIg Wonende activiteitsherkenning en analyse, en daarmee te komengang zijn. Mensen Met lIchAMelIjke beperkIng tot een vroegtijdige diagnose zoals voor CoPD patiënten. bernadette garcia – Fokus exploitatie Draadloze sensornetwerken bieden de mogelijkheid om12.30 – 12.40 uur Al 30 jaar maakt Fokus zelfstandig wonen mogelijk voor op een eenvoudige en onopvallende manier mensen teAFsluItIng dAgVoorzItter Met mensen met een ernstige lichamelijke beperking! Dat monitoren, hun fysieke en mentale status te volgen zodatAAnkondIgIng pArAllelsessIes gebeurt met ondersteuning van een speciaal ontwikkeld ingegrepen kan worden wanneer het nodig mocht zijn. alarm–communicatiesysteem (domotica), dat in ruim12.40 – 13.30 uur 90 Fokusprojecten wordt toegepast. In de presentatie 15.30 – 16.00 uurLunch met bezoek aan de informatiemarkt wordt ingegaan op de functionaliteiten van het systeem, express to connect: eenzAAMheId Voorko-8 Smart HomeS magazine - juni 2010
 9. 9. Men en het leVen VAn senIoren VerrIjken 15.30 – 16.00 uur een zorgbreed onderwerp. In 2008 ging de SGZ oversabine Wildevuur en paulien Melis – Waag society Welke MogelIjkheden bIedt doMotIcA oM medische technologie met explicite aandacht voor hetHet Express to Connect programma richt zich op de pan– een bestAAnde WonIng leVensloopgeschIkt gebruik van domotica. In 2009 heeft de inspectie hierEuropese uitdaging van de vergrijzing. Geschat wordt dat te MAken tevens een zelfstandig rapport over uitgebracht. Zijn errond het jaar 2050 het aantal mensen dat ouder is dan 80 Wouter brinkman – Vidomes randvoorwaarden te benoemen voor het veilig en zorg-zal zijn verdubbeld. oud worden brengt een verhoogd Vestia, Zorginstellingen Pieter van Foreest, de Gemeente vuldig gebruik van domotica is het belangrijkste themarisico met zich mee om eenzaam en geïsoleerd te raken. Delft, Vidomes, uneto–Vni en oTIB zijn een project gestart van dit rapport. Is bijvoorbeeld de aanschaf van ‘bewezenDit grote, maar verborgen, probleem wil Express to Con- om in de regio Delft–Westland een demonstratiewoning effectieve’ electronica voldoende, of moet je zelf testennect aanpakken door een nieuwe, innovatieve dienst te ‘bestaande bouw’ in te richten en te onderhouden. Cen- zijn onderwerpen die aan de orde komen.ontwikkelen die ouderen in staat stelt hun herinneringen traal hierin staan zorg, welzijn, veiligheid en duurzaam-vast te leggen en te delen met anderen. onderzoek heeft heid voor bewoners. Wat zijn de mogelijkheden en wat 15.30 – 16.00 uuraangetoond dat reminiscentie het geestelijk welzijn van zijn de ervaringen. doMotIcA begInt Met een goedesenioren kan verbeteren en hun leven kan verrijken. InFrAstructuur 16.00 – 16.15 uur henk hazeleger – knx professional16.00 – 16.15 uur AFsluItende dIscussIe pArAllelsessIe Een domotica–installatie moet toekomstvast en altijd uitAFsluItende dIscussIe pArAllelsessIe onder leIdIng VAn de VoorzItter te breiden zijn. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij isonder leIdIng VAn de VoorzItter dat hiermee al bij het ontwerp rekening wordt gehouden. 16.15 – 17.30 uur Door te kiezen voor de domoticastandaard houdt een16.15 – 17.30 uur netWerkborrel op de InForMAtIeMArkt opdrachtgever alle opties open.netWerkborrel op de InForMAtIeMArkt 16.00 – 16.15 uur theMA: AFsluItende dIscussIe pArAllelsessIetheMA: pVA, strAtegIe & sAMenWerkIng onder leIdIng VAn de VoorzItterdoMotIcA Voor lAnger zelFstAndIg thuIsWonen 13.30 – 13.40 uur 16.15 – 17.30 uur InleIdIng door de VoorzItter netWerkborrel op de InForMAtIeMArkt13.30 – 13.40 uur MAArten VAn der boon – uneto-VnIInleIdIng door de VoorzItterbert koeneMAn – bestuurder In de zorg 13.40 – 14.10 uur theMA: doMotIcA In uItVoerIng! sAMenWerkIng coMMunIty VorMIng13.40 – 14.10 uur zorgInstellIng en corporAtIedoMotIcA Vergroot het persoonlIjk Arie Mennen – zorgcentra pantein 13.30 – 13.40 uurWelzIjn VAn beWoners en hun nAAsten Wat zijn onze wensen? Wat gaan we toepassen? En hoe InleIdIng door de VoorzItterAndré phiferons – Woningbouwcorporatie huis & erf gaan we om met de (domotica)installaties als de zorgin- bert AlkeMAde – kennIscIrkel Ict In Wonen,“Wonen is persoonlijk. Iedereen woont. En iedereen woont stelling gaat huren van de corporatie?De heer Mennen zorg & WelzIjnanders. Met eigen wensen en behoeften.” Met domotica neemt u mee naar de praktijk. Hij geeft een beeld overstelt Huis & Erf bewoners in staat om in hun eigen ver- de onderlinge samenwerking. Waar zitten de knelpunten 13.40 – 14.10 uurtrouwde omgeving te wonen. Met zorg in de buurt. Huis en wat zijn de verschillende belangen? WecAre, socIAl netWorkIng For older& Erf werkt in een Slimme Zorg project (Provincie Brabant) peoplemet Smart Homes, Welvaarts en SVZC aan verdere uitbrei- 14.10 – 14.40 uur christine balch – tno Information andding van woon– en zorgdiensten. Wensen VAn Mensen communication technology john Veld – tb nederland Het Europees project WeCare project heeft als hoofddoel14.10 – 14.40 uur Het trachten duidelijk te maken dat alle mogelijkheden die om oudere mensen aan te moedigen, om actief te wordentheo Is onlIne – WIe Volgt? de leveranciers werkzaam in de zorg alleen maar slagen in hun sociale netwerken, om isolatie en eenzamheid teklaas-jan roekel – Wentzo als we goed luisteren naar de gebruiker ervan. Techneuten voorkomen. Door het gebruik van user involvement enTheo woont in een zorginstelling en is sinds een jaar overschatten zichzelf en onderschatten de gebruiker. co-design technieken zal het project een internet dienstaangesloten op Internet. Dankzij een IP verbinding is er Luister goed naar de wensen van de zorg en probeer daar ontwikkelen en verder evalueren door pilots, in Ierland,een wereld aan mogelijkheden voor hem open gegaan. een oplossing voor te vinden. Denk in functionaliteiten Spanje, Finland en Nederland. Naast dienst ontwikkelingMaar ook voor domotica en zorg op afstand biedt een IP en zoek daar de juiste techniek bij. Alleen dan krijg je zijn het ontwikkelen van business modellen voor verderenetwerk grensverleggende perspectieven. Een integrale tevreden mensen. opschaling en aanbevelingen richting nationale beleids-aanpak lijkt het toverwoord. vorming ook belangrijke doelen van het project. 14.40 – 15.00 uur14.40 – 15.00 uur pAuze Met bezoek AAn de InForMAtIeMArkt – 14.10 – 14.40 uurpAuze Met bezoek AAn de InForMAtIeMArkt – MogelIjkheId Voor trAnsFer contAct oVer AFstAnd, een nIeuWMogelIjkheId Voor trAnsFer perspectIeF op het VoorkoMen VAn onge- 15.00 – 15.30 uur WIlde IsolAtIe bIj ouderen15.00 – 15.30 uur bezInt eer ge begInt: WAAr AAn te denken robbert smit – presence displays“kunnen blIjVen Wonen” Met doMotIcA Vóór je doMotIcA gebruIkt? Waarom accepteren we ongewilde sociale isolatie?esther jacobs – zzg zorggroep Marijke prins – Inspectie voor de gezondheidszorg Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van videocon-In opdracht van de woningbouwvereniging Alphons bezint eer ge begint: waar aan te denken vóór je ferencing maken virtueel contact met familie, buurt enAriens voert ZZG samen met Voormekaar (Stichting domotica gebruikt? vriendenclubs eenvoudig. In deze lezing wordt gekekenWelzijn ouderen) een project uit om huurders langer Marijke Prins is als adviseur werkzaam bij de Inspectie naar de huidige en toekomstige ontwikkelingen en hetzelfstandig te laten wonen. Wat is het idee achter dit voor Gezondheidszorg en is tevens projectleider voor Europese Connected Vitality project, om ongewilde socialeproject? Wat is er toegepast en wat zijn de ervaringen de Staat van de Gezondheidszorg, een jaarlijks rapport isolatie bij ouderen te voorkomen.tot nu toe? met daarin een advies aan de Minister van VWS over Smart HomeS magazine - juni 2010 9
 10. 10. Controle op toegangBUVA-DORMA ToegangscontrolesystemenMet de exclusieve Toegangscontrolesystemen van BUVA-DORMA kan de veiligheid en het beheervan deuren en toegangen van woningen, zorginstellingen, kantoor- en fabrieksgebouwengewaarborgd worden. BUVA biedt oplossingen voor een toepassing met één deur, maar ookvoor toepassingen waar bijvoorbeeld een centraal beheerd netwerk voor deuren, poorten,liften, toegang tot parkeerplaatsen of autorisaties in een machine te bedienen noodzakelijk zijn.De BUVA-DORMA Toegangscontrolesystemen zijn zeer flexibel en eenvoudig te installeren. Bremen 5De systemen worden bestuurd door de voorgeconfigureerde ‘Ready to Run Box’. Per box 2993 LJ Barendrechtkunnen maximaal 15 deuren bestuurd worden en in een systeem kunnen meerdere Ready Telefoon: 0180 69 75 00to Run Boxen toegepast worden. Email: info@buva.nlKijk voor meer informatie op www.buva.nl Duurzaam & Doordacht.
 11. 11. 14.40 – 15.00 uur 15.30 – 16.00 uur 16.00 – 16.15 uurPauze met bezoek aan de informatiemarkt – almerebreedtv: communicatie– en dien- afsluitende discussie Parallelsessiemogelijkheid voor transfer stenPlatform voor alle almeerders onder leiding van de voorzitter Pier tholen – brevidius15.00 – 15.30 uur In Almere wordt nu een jaar geëxperimenteerd met een 16.15 – 17.30 uur“ontmoet je wijk” videoplatform dat door iedereen gebruikt kan worden netwerkborrel oP de informatiemarktavid bakker – gemeente arnhem om hun doelgroepen in Almere te bereiken: gemeente,In Arnhem werken aanbieders van activiteiten samen instellingen en bedrijven, bewoners zelf. Communicerenaan een digitale wijkagenda. Elke wijkwebsite in Arnhem gebeurt zo veel mogelijk met video, ook live, via web,wordt voorzien van een simpele module, die bestaat uit interactieve tv, binnenkort narrowcasting een mobiel.een agenda en voorzieningen–/activiteitenoverzicht. Zo ontstaat een communicatieplatform voor jong en oudWelzijns– en cultuurinstellingen, ouderenadviseurs en over hun gemeenschap, gezondheid, leven in Almere. Metbewonersverenigingen houden samen het overzicht van acties als een videowedstrijd voor Moederdag wordt af enactiviteiten actueel: Alles in Kaart. De redacties van de toe stevig de aandacht getrokken en ondertussen wordtwijkwebsites nemen de eindredactie voor hun rekening. vooral een kritische massa van informatie en dienstenTot slot kunnen ze met elkaar in contact komen via de opgebouwd: http://www.almerebreedtv.nlvraag/aanbodmodule: ‘ wie helpt me in mijn tuin’?Smart HomES magazinE - agEnDacongres Partnerdag beurs24 juni 2010 16 september 2010 12 t/m 15 oktoberDomotica & E-HEaltH PartnErDag Smart HomES BEurS EnErgiEOrganisatie: Stichting Smart Homes Organisatie: Stichting Smart Homes Organisatie: VNU ExhibitionsLocatie: Evoluon, Eindhoven Locatie: Mansveld, Eindhoven Locatie: Brabanthallen,‘s HertogenboschKosten: € 295,- (excl. BTW), partners van Voor wie: alle leden van de partner community Meer informatie: www.energievakbeurs.nlSmart Homes betalen € 175,- van Smart HomesMeer informatie: www.smart-homes.nl, Meer informatie: www.smart-homes.nl, 17 en 18 november 20100497-514984, t.vleent@smart-homes.nl 0497-514984, t.vleent@smart-homes.nl DE BEurS Domotica & Slim WonEn Organisatie: Stichting Smart Homes Locatie: Evoluon, Eindhoven Meer informatie: www.beursdomoticaenslimwonen.nl, 0497-514984, t.vleent@smart-homes.nl Smart HomeS magazine - juni 2010 11
 12. 12. smart homes magazine achtergrond ad van BerloAMbIENT ASSISTED LIVING ENSLIM WONENDE EurOPESE COMMISSIE PrOPAGEErT INMIDDELS AL WEEr MEEr DAN 5 jAAr DE TErM AAL (AMbIENT ASSISTED LIVING). VOOrAL DELAATSTE TWEE jAAr KOMT DIE OOK IN NEDErLAND VOOr, OMDAT NEDErLAND, NET ALS bIjNA ALLE ANDErE EurOPESE LANDEN, MEE-DOET AAN EEN EurOPEES WIjD PrOGrAMMA OM VEEL IN AAL TE INVESTErEN EN ONTWIKKELEN. AAL LIjKT VEEL OP DOMOTICA EN OOKWEL GErONTECHNOLOGIE (TECHNOLOGIE VOOr OuDErEN). DAArOM WOrDT IN DIT ArTIKEL uITGELEGD WAT AAL Nu PrECIES IS, WAT HETVErSCHIL IS MET ANDErE bEGrIPPEN EN WAT DE STATuS OP DIT MOMENT IN NEDErLAND EN EurOPA IS.Het begrip AAL versus domoticA & sLim vooral doorontwikkeld voor langer zelfstandig ervAringen vAn smArt Homes in europesewonen wonen en efficiëntere zorgverlening, maar vooral AAL projectenAmbient Assisted Living is een samentrekking in de laatste 5 jaar ook enorm tot ontwikkeling Smart Homes doet per medio 2010 mee aan 6van Ambient Intelligence en Assisted Living. Am- gekomen voor audiovisuele toepassingen en door de Europese Commissie gesubsidieerde AALbient Intelligence is meer dan 10 jaar geleden be- energiebeheer. Met andere woorden, domotica projecten (plus 1 binnenkort te beginnen) en isdacht door o.a. Philips: onze omgevingen krijgen & slim wonen refereren ook naar zaken die voor daarmee in Nederland koploper. Van die 7 zijnsteeds meer minuscule sensoren en actoren, die iedereen en dus voor elke leeftijd interessant er 4 echte onderzoeksprojecten en 3 meer op demet elkaar samen werken, zodat het lijkt of die zijn. Kortom AAL en Domotica & Slim Wonen praktijk gerichte projecten. De eerste grote on-omgevingen echt ‘intelligent’ gaan worden. Met hebben een aardige overlap, maar betekenen derzoeksprojecten startten begin 2007 en lopenAssisted Living wordt in de Engelstalige landen niet exact hetzelfde. eind 2010 en medio 2011 af. De ervaringen methet beschermd wonen bedoeld. De Amerikanen Europese AAL onderzoeksprojecten variëren overdenken daarbij vooral aan intramuraal wonen. de ontwikkeLing vAn AAL in europA het algemeen van goed tot zeer positief. Wan-In Europa is het concept Ambient Assisted Li- AAL richt zich dus op ICT producten en diensten neer we naar die ervaringen kijken, moeten dieving neergezet met de volgende betekenis: ten behoeve van ouderen. Met ouderen worden in de context van het zeer gecompliceerde AALHet gebruik van innovatieve op ICT gebaseerde in Europa met name mensen van 65 en ouder gebied zelf gezien worden: in de eerste plaatsproducten en diensten voor goed ouder wor- bedoeld. Die leeftijd is gekoppeld aan de pen- “wil iedereen oud worden, maar wil niemandden, thuis, onderweg en op het werk, met de sioenleeftijd die nu nog officieel in de meeste oud zijn”. Met andere woorden, de marketingdoelstellingen om kwaliteit van leven, zelfstan- landen geldt. De Europese Commissie subsidieert van AAL producten en diensten zal altijd heeldigheid, deelnemen in de maatschappij en het op dit moment diverse onderzoeksprogramma’s moeilijk blijven. In de tweede plaats hebben welanger doorwerken van ouderen te bevorderen waarin AAL onderzoek gestimuleerd wordt. Ook in zorg gerelateerde producten en diensten teen de kosten van zorg te verlagen. Dit zeer wijd is er sinds 2008 een zogenaamd ‘joint AAL pro- maken met het feit dat “de gebruiker ervan nietomschreven gebied beperkt zich dus toch nog gramme’, waarin de meeste landen samen met beslist en de beslisser erover niet betaalt”. Mettot ICT-oplossingen en strikt genomen valt dus de Europese Commissie geld in een subsidiepot andere woorden bij AAL gerelateerde productenhet ontwikkelen van bijvoorbeeld een betere doen om organisaties in verschillende landen te en diensten hebben we te maken met ingewik-rollator niet hieronder. Maar de verbetering en prikkelen om nieuwe AAL producten en diensten kelde marktmechanismen, waarbij complexehet gebruik van een elektrische rolstoel met GPS- tot marktrijpe introductie te brengen. Inmiddels vergoedingssystemen een belangrijke rol spelen.navigatie of omgevingsverkenning is wel weer zijn er twee ronden van oproepen geweest en zijn Ook is vaak niet duidelijk of een (deel van een)onderwerp van AAL. AAL omvat dus nadruk- er over heel Europa ongeveer 200 gesubsidieerde systeem wel tot medische dan wel ouderenzorgkelijk ook het gebied van onderweg zijn of op projecten van 3 jaar op gang gekomen. In 2009 behoren en waaruit betaald moeten worden. Danhet werk. telde Nederland 29 organisaties (bedrijven en insti- zijn er ook nog de zeer ingewikkelde wet- en tuten), die officieel met AAL gerelateerd onderzoek regelgeving, die het gebruik van nieuwe ICT-Smart Homes heeft het gebied domotica vanaf de bezig houden. Omdat er door de Commissie ook oplossingen in de zorg en welzijn in de weg staanintroductie in de begin jaren 90 mede vorm ge- nog reguliere ICT-onderzoeksprogramma’s zijn, of niet eenvoudig maken.geven. Het gebied heeft zich mede door de tech- waarin aandacht wordt besteed aan ouder worden,nische ontwikkelingen ook enorm uitgebreid. wordt het totaal aantal lopende Europese AAL In Europese samenwerkingsprojecten komt daarIs domotica nu onderdeel van AAL geworden? projecten, waaraan Nederlandse organisaties nu nog een aantal dimensies bij: medewerkers vanNEEN. De techniek van domotica is weliswaar meedoen op 40 tot 50 geschat. verschillende culturen, met verschillende ach-12 Smart HomeS magazine - juni 2010
 13. 13. bestede belastinggeld. Desalniettemin hebben Europese AAL projecten hun zeer positieve er- varingen: de grote culturele verschillen hebben juist veel waarde: je kijkt anders tegen problemen aan en probeert oplossingen uit totaal andere omgevingen in je eigen omgeving. Maar er zijn ook belemmeringen: niet iedereen in Europa zit op het zelfde technische niveau, in alle lagen van de maatschappij, als in Nederland. Ons vergoe- dingensysteem in de zorg is anders dan in de meeste andere landen. In Europese samenwer- kingsprojecten gaat het dus per definitie minder efficiënt dan in projecten binnen een organisatie of binnen een land. Verschil in cultuur betekent dus ook vaak elkaar moeilijk begrijpen en dus moeilijk samenwerken. Huidige stAtus vAn AAL in europA uit de verschillende AAL projecten van het eerste uur komen nu de eerste resultaten beschikbaar. Sommige bestaan uit nieuwe algoritmen voor meedenkende slimme woningen. Andere uit valdetectoren, die minder foutmeldingen geven. Een van de mooie opmerkingen van ouderen, die meedoen in dit soort projecten is de volgende: “Doordat ik nu zelf thuis metingen kan doen en dat niet hoef te doen in het bijzijn van een verpleegkundige of arts, voel ik me veel minder opgelaten en nerveus. Maar ik weet ook dat ze al die metingen nakijken en dat geeft me een heel veilig gevoel”. Kenmerkend voor heel veel lopende AAL pro- jecten is de grote betrokkenheid van ouderen in de gehele projectfase. Ook zien we in veel AAL projecten een combinatie van ziekenhuiszorg en ouderenzorg. En het belangrijkste is dat veel projecten, zelfs in de onderzoeksfase, ook kijken naar de zogenaamde exploitatiemogelijkheden. Motieven hiervoor zijn niet alleen de eis van de Europese Commissie dat die exploitatie perma- nent voor ogen gehouden wordt, maar het feit dat veel nationale en regionale overheden stre- ven naar blijvende uitrol van dit soort nieuwe technieken en werkwijzen. Men wil uiteindelijk eens af van kleine pilots, die mooi gedaan konden worden dankzij beperkt subsidiegeld. uit de eer- tergronden, werkwijzen, vergoedingen, wet- en ste ervaringen is echter ook duidelijk gewordenTijdens het Congres Domotica en regelgeving et cetera, proberen gezamenlijk in dat de weg naar grote uitrol van AAL productenE-health, dat op 24 juni in het Evoluon drie jaar tot vernieuwing te komen in dit op zich en diensten nog een heel lange en moeilijke is. Inplaats vindt, zal Smart Homes ervarin- al complexe AAL gebied. Vereist projectmanage- die zin zal er nog heel veel gezaaid moet worden,gen uit drie projecten communiceren. ment in projecten binnen de eigen organisatie al ook van hetzelfde, om uiteindelijk succesvol teMaar ook is er een groot aantal andere bepaalde vaardigheden, het zal duidelijk zijn dat kunnen oogsten.Nederlandse vertegenwoordigers projectmanagement in Europese AAL projectenuitgenodigd, die vertellen over hun uitzonderlijke capaciteiten vereist. En dan moettussentijdse resultaten in lopende AAL ook nog voldaan worden aan een relatief groteprojecten. reeks van bureaucratische eisen teneinde enige verantwoording af te kunnen leggen over het Smart HomeS magazine - juni 2010 13
 14. 14. smart homes magazine introductie Bosch en Bosch security systems ingezonden mededelingNursECall sysTEEm VAN BOSCHBosCh sTaaT garaNT voor TEChNIsChE INNovaTIEs EN rEvoluTIoNaIrE uITvINDINgEN • kan te allen tijde worden uitgebreid • uiterst betrouwbaar en flexibelDIE DE wErElD hEBBEN vEraNDErD. DE BosCh groEP hEEfT mEEr DaN 300 DoChTEr- Het dynamische systeem bestaat uit een wand-oNDErNEmINgEN EN vErvaarDIgT wErElDwIjD ProDuCTEN DIE zICh al mEEr DaN 100 zender voor de kamer van de cliënt, een draagbare zender (pols- of halszender) en een draadloos trek-jaar oNDErsChEIDEN Door DE BEProEfDE BosCh-kwalITEIT EN BETrouwBaarhEID. koord. Alle accessoires van het systeem werken metH dezelfde radiofrequentie en vormen zo een draad- et motto van Robert Bosch is even ven wonen. Onze producten bieden de zekerheid loze totaaloplossing. Het draadloze verpleegoproe- eenvoudig als overtuigend: “Ver- dat u altijd in contact staat met een centrale die psysteem kan te allen tijde worden uitgebreid tot koop het beste van het beste” — op elk moment voor hulp kan zorgen. Wij leveren max. 500 zenders. Gemiddeld worden 3 zenders een stelling die honderdduizenden alle hiervoor benodigde technologie van de hoge p.p. aangehouden, wat neerkomt op ongeveer 150keren per dag wordt bevestigd. Bosch Security kwaliteit die u van Bosch mag verwachten. Bosch bedden. Het is een uiterst betrouwbaar systeem,Systems biedt een breed pakket aan van biedt u geruststellende zekerheid. door periodieke zelfcontrole.systemen en componenten op het gebied vanPersonal Security, Sociale Alarmering, CCTV, nurseCall Van bosCh Voordelen nurseCallBrand- en Inbraakdetectie, Public Address en NurseCall is een uiterst flexibel, draadloos ver-Congres. pleegoproepsysteem. Cliënten kunnen om hulp vragen door op de alarmtoets van een polszenderVeiligheid Van a tot Z of wandzender in de kamer te drukken. De oproepVeiligheid is een onderwerp dat ons al decennia wordt onmiddellijk naar het verplegend personeellang bezighoudt. Van eengezinswoningen tot pan- verzonden. Het systeem kan voor verschillendeden die miljoenen waard zijn, wij helpen u uw ei- doeleinden worden ingezet. Bijvoorbeeld voor Het draadloze verpleegoproepsysteem van Boschgendom grondig en betrouwbaar te beschermen. dwaaldetectie in een omgeving van dementie- is op verschillende manieren in te zetten. HieronderOok leveren wij producten en systemen voor uw patiënten of in geriatrische ziekenhuizen, of tij- een aantal voordelen van het systeem:persoonlijke veiligheid. Maar Bosch is ook een van delijke bewoning i.v.m. verbouwing of bewaking • ementia monitoring mogelijk dde voornaamste leveranciers voor het beschermen van personeel. • ocatiebepalingsfunctie mogelijk lvan mensen die hulp nodig hebben bij noodgeval- • omplete range van draadloze zenders beschik- clen. Wij zijn er altijd als u ons nodig hebt. KenmerKen bosCh nurseCall baar • hulp en service voor uw cliënt binnen handbereik • it te breiden met draadloze rookdetector uWij Zijn er altijd als u ons nodig hebt • an met het grootste gemak worden geïnstal- k • e handzender is waterproof volgens de IP67 dHet concept van personenalarmering werd ontwik- leerd normkeld voor mensen die langer zelfstandig willen blij- • raadloos; geen bekabelingwerkzaamheden d • e batterij van draadloze zender kan zelf vervan- d gen worden • ogelijkheid om oproepen via Espa door te stu- m ren naar aging en DECT systemen P toepassing bosCh nurseCall: dWaaldeteCtiesysteem Hoewel veel geriatrische patiënten in verpleeg- tehuizen, ziekenhuizen en klinieken fysiek nog zeer levendig zijn, is hun mentale toestand vaak zo verward dat zij vergeten waar zij zijn. Zodra deze patiënten ruimtelijk gedesoriënteerd raken, hebben zij de neiging te gaan dwalen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld ongemerkt het pand verlaten en zich blootstellen aan gevaarlijke situaties in het verkeer.14 Smart HomeS magazine - juni 2010
 15. 15. directeen signaal naar de Bosch NurseCall Main Unit. Hierop zijn tijd, locatie en identificatie van het signaal af te lezen en dit alarm wordt via een Espa koppeling doorgestuurd naar een DECT-telefoon met display of een pagingsysteem (PSA). Het voordeel is dat dementiepatiënten volledige bewegingsvrijheid behouden. Dankzij de draadloze technologie is de installatie uiterst eenvoudig. deurbloKKering Als een bewoner/patiënt die een zender bij zich draagt een deur nadert met een elektronisch deur- slot, zendt deze zender een signaal uit naar de relais unit. De relais unit is gekoppeld aan een deur con- troller met of zonder antennes (afhankelijk van de breedte van de deur wordt er bij deuren tot 1 meter breedte een controller geplaatst met 1 of 2 antennesDe patiënten zoeken en weer veilig terugbrengenis meestal een tijdrovende en kostbare taak. Het is Referentiecasebegrijpelijk dat zowel familieleden als verplegendpersoneel zeer ongerust worden over de veilig- VaKdisCipline gaan zoeken. Het alternatief was voorheen om deheid van de betrokken bewoners en patiënten. Dwaaldetectie/NurseCall systeem deuren af te sluiten. Hierdoor zouden de cliënt enBovendien is er voor juist toezicht en goede zorg branChe zijn medebewoners echter belemmerd worden inuiteindelijk meer verplegend personeel nodig. Het Gezondheidszorg hun bewegingsvrijheid.draadloze alarmsysteem voor dementiepatiëntenis bedoeld om de druk op het verplegend perso- Mensen met een verstandelijke handicap moeten oplossingneel aanzienlijk te verlichten door 24 uur per dag de kans krijgen zo dicht mogelijk te leven met Als oplossing is gekozen voor het installeren vanoptimale geriatrische zorg te garanderen. Elke en zoals anderen in de samenleving. Betreffende het draadloze Bosch NurseCall-systeem.risicopatiënt/- bewoner draagt een waterdichte organisatie is een organisatie die, in de meest Het systeem bestaat uit een zender die de cliënt bijpolszender. brede zin van het woord ondersteuning biedt aan zich draagt. Bij beide deuren van de woning zijnDit toestel bestaat uit een miniatuurzender en -ont- mensen met een verstandelijke handicap. Mo- bakens geplaatst. Deze zijn draadloos gekoppeldvanger en een veiligheidspolsband die niet door de menteel wonen er 450 mensen met een verstan- aan een ontvanger welke weer is gekoppeld aanbewoner/patiënt zelf kan worden geopend. delijke handicap in diverse woonvormen. Naast een deurbel. Indien de cliënt de woning verlaat de huizen die gesitueerd zijn in twee bijzondere en dus een baken passeert, zal de deurbel afgaan.loCatiebepaling wijken, zijn er diverse woonhuizen en een aantal Het personeel wordt direct gewaarschuwd dat deIn deurkozijnen en gangen zijn kleine modules ge- appartementen in andere wijken waar cliënten cliënt de woning verlaat en kan dan, indien nodig,installeerd die als afbakeningsindicatoren werken. meer zelfstandig maar altijd met begeleiding onmiddellijk actie ondernemen. Op deze manierVerlaat een bewoner/patiënt het afgebakend ge- kunnen wonen. De cliënten worden begeleid en kan met een eenvoudige oplossing voorkomenbied, dan sturen deze indicatoren via de polszender ondersteund door goed opgeleide medewerkers worden dat de betreffende cliënt, zonder dat het (verpleegkundigen). verplegend personeel het weet, de woning ver- Tevens ondersteunt de betreffende organisatie laat en gaat dwalen. De cliënt en medebewoners zo´n 250 thuiswonende mensen met een verstan- behouden hierdoor echter hun volledige bewe- delijke handicap door middel van een tweetal gingsvrijheid. Dit geeft rust bij het verplegend logeerhuizen, door het leveren van zorg thuis en personeel en in de woning. door dagbesteding. resultaat doel Van het systeem Dankzij het draadloze Bosch NurseCall Systeem is Het draadloze NurseCall-systeem is bij deze orga- het verplegend personeel op de hoogte wanneer nisatie geïnstalleerd in een huis waar 8 cliënten de cliënt de woning dreigt te verlaten. Hierdoor wonen. Het heeft als doel om op de hoogte te kan er adequaat gereageerd worden op de situatie zijn of de betreffende cliënten in de dagsituatie en behouden de cliënt en zijn medebewoners hun de woning zonder begeleiding verlaten. Men kan volledige bewegingsvrijheid. namelijk de neiging hebben om te gaan dwalen. Hierdoor kan bijvoorbeeld ongemerkt de woning Voor meer informatie: verlaten worden. Het personeel moest hem dan www.boschsecurity.nl Smart HomeS magazine - juni 2010 15
 16. 16. IPervoice Integraal communicatiesysteem voor woongebouwen Ipervoice brengt woongebouwen tot leven met een slim geïntegreerd communicatiesysteem. Bijna alles is mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan deurvideo, toegangscontrole met elektronische sleutels, camerabewaking en paniek- en inbraakalarm. Of aan video en voicemail van bezoekers, intercomfunctie tussen de appartementen en berichtendienst vanuit de beheerder. IP, CAT.5-bekabeling, veel gesprekskanalen... Ipervoice is onbeperkt uitbreidbaar, leeft mee met de wensen van de bewoners en laat zich op afstand beheren. Op www.elbotechnology.nl vindt u meer informatie over een alleskunner met veel installatiegemak. Compleet in communicatie, comfort en beveiliging Aantrekkelijke marges en Plug&Play: Video deurintercom, Camera`s, HDTV ... „„ inbouw„Touchpanel-PC‘s„zonder„bewegende„delen„ 10,4“„(4:3),„15“(4:3),„19“(16:9),„22“(16:9) „„ Echovrije„Video„Deurintercom,„te„combineren„met„de„ deurstations„van„alle„belangrijke„fabrikanten „„ Eenvoudige„integratie„van„IP-Camera`s „„ Geschikt„voor„HDTV„(optie) „„ Grote„keuze„uit„stijlvolle„design„afdekramen „„ Windows„XP„Embedded „„ Geschikt„voor„alle„gangbare„visualisaties„(HomeServer,„ Domovea,„EibPort,„KNX-Vision,„FacilityPilot„e.a.)„ HomeCockpit Nederland Tel: +31 (0)184 430 555 www.homecockpit.nl Fax: +31 (0)184 430 556 info@homecockpit.nl Buitendijks 23 | 3356 LX PapendrechtBD054_dopro-Anzeige_01.indd 2 7-5-2010 12:15:57
 17. 17. of wordt er een lus aangelegd; bijv. bij draaideuren). En de dementiepatiënten behouden volledig hunDe deur zal gesloten blijven voor de bewoner/pa- bewegingsvrijheid. Bovendien is dankzij de draad-tiënt. Mocht de bewoner/patiënt onder begeleiding loze technologie de installatie uiterst eenvoudig.de deur willen verlaten, dan kan de begeleider met Daarom is het alarmsysteem voor dementiepa-zijn zender het slot ontgrendelen. tiënten ideaal voor het upgraden van bestaande gebouwen.Deurblokkering met alarmmelDing Een alarm kan ook worden geactiveerd door de knop op de polszender in te drukken. Het signaal wordt tegelijkertijd radiografisch naar de NurseCall- hoofdunit doorgestuurd en vervolgens samen met de desbetreffende identificatiegegevens naar een DECT-telefoon of een pagingsysteem gestuurd. DraaDloze ontvanger le10 bosch armbanDzenDer (s37e) met begelei- Dingsfunctie De waterdichte, lichte S37E Armbandzender met begeleidingsfunctie is uitsluitend bedoeld voor be- voegd personeel. Als onderdeel van een NurseCallHet basisconcept van deurblokkering kan ook Dwaaldetectiesysteem is het speciaal ontworpenworden uitgebreid met het maken van een voor het personeel om patiënten te kunnen bege-alarmmelding. Verlaat een bewoner/patiënt het leiden in zones die met bakens worden bewaaktafgebakende gebied, dan sturen de afbakenings- zonder een alarm te activeren.indicatoren via de polszender direct een signaal De S37E Armbandzender met begeleidingsfunc-naar de NurseCall hoofd unit. Hierop zijn tijd, lo- tie verzendt speciale codes in de nabijheid vancatie en identificatie van het signaal af te lezen en bewaakte deuren. Deze functionaliteit verhindertdit alarm wordt eventueel doorgestuurd aan een ongewilde activering van de dwaaldetectie wan-DECT-telefoon met display of een paging systeem neer een patiënt die is uitgerust met een S37L(PSA). Het voordeel is dat bijv. bij dementiepa- De nieuwe LE10 draadloze ontvanger kan dankzij Armbandzender met lokalisatiefunctie onder be-tiënten volledige bewegingsvrijheid behouden. de multifunctionele bedieningsmodi worden ge- geleiding van bevoegd personeel een bewaakteDankzij de draadloze technologie is de installatie bruikt in combinatie met bedrade of draadloze zone passeert. In dit geval kunnen de deurenuiterst eenvoudig. NurseCall systemen. De LE10 draadloze relais unit ongehinderd worden gepasseerd. De groene op- is ontworpen om radiosignalen te ontvangen van roeptoets heeft geen alarmfunctie en kan nietHet alarmsysteem voor dementiepatiënten maakt verschillende Bosch-radiomodules die werken op worden ingedrukt.het mogelijk om snel, effectief en doelgericht as- een frequentie van 434MHz. Met één variant kansistentie te verlenen. alle gewenste functionaliteit worden bediend, dit Kijk voor meer informatie op onze website: in tegenstelling tot de LE9 waar meerdere varian- www.boschsecurity.nl. ten van beschikbaar waren. Nadat de LE10 draadloze ontvanger radiosig- nalen ontvangt van geprogrammeerde of niet- geprogrammeerde draadloze zenders, reageert het apparaat door de twee groene en rode LED- indicatoren te activeren en de relaisuitgangen van de twee relais in of uit te schakelen. zenDers De Bosch Armbandzender (S37L) met lokalisatie- functie kan ook worden gebruikt om de patiënt te lokaliseren. De zender verzendt de hulpoproep en de positie van het laatst gepasseerde baken. Het apparaat kan tevens worden gebruikt om au- tomatisch een alarm te genereren wanneer een bepaalde persoon een verboden deur of zone nadert (dwaaldetectie). Smart HomeS magazine - juni 2010 17
 18. 18. smart homes magazineElEktrONiSCH SluitENACES: VAN ONAfHANkEliJk ADViES tOt ONDErHOuDWelk elektronisch sluitsysteem biedt voor u de Naast het advies verzorgt ACES ook de projec-beste oplossing? Het antwoord op deze vraag is tering, inbedrijfstelling, programmering enzeker niet eenvoudig en is geheel afhankelijk opleiding. ACES kan tevens preventief onder-van de eisen en wensen van een eindge- houd, een servicedesk en diverse contract-bruiker. De ontwikkelingen en innovaties en voor beschikbaarheid aanbieden.in de markt volgen elkaar snel op en de Vanaf advies tot en met het onderhoudleveranciers van elektronische sluitsys- kan door ACES worden uitgevoerd. Optemen hebben ieder een eigen filosofie deze wijze worden kennis en ervaring– ook aangaande Domotica concepten. gebundeld tot één aanspreekpunt voorHet Advies Centrum Elektronisch Sluiten het gehele traject.begeleidt het gehele traject om tot de juiste Voor meer informatie:keuze te komen. Het team van ACES bestaat uit www.aces-nederland.nlspecialisten met diepgaande kennis van de markt info@aces-nederland.nlvan elektronische sluitsystemen en hang- ensluitwerk en volgt de nieuwste ontwikkelingenop de voet. Juist door deze kennis en de in depraktijk opgedane expertise zijn de adviseurs voor een elektronisch sluitsysteem dat de meestvan ACES in staat om een op maat toegesneden efficiënte oplossing biedt. Om de onafhankelijk-oplossing aan te dragen. heid te waarborgen levert ACES geen systemenNa een inventarisatie van de eisen en wensen en heeft daarom geen commerciële drijfveergeeft ACES een volledig onafhankelijk advies voor een specifieke systeemkeuze. Méér dan installateur Werken aan doordachte oplossingen Vanuit onze disciplines Elektrotechniek, Procesbesturing, Telematica, Beveiliging en Dankzij een vergaande integratie is er in de elektrotechniek steeds meer onze discipline Domotica kunnen we steeds vaker binnen één projectteam opereren en mogelijk. Systemen worden gekoppeld, bestaande technieken in ‘nieuwe’ vakgebieden dat heeft een duidelijke meerwaarde. U hoeft uw verhaal maar één keer te vertellen. toegepast. Met als resultaat meer comfort, veiligheid, efficiëntie en rendement. Maar U kunt op één adres terecht. En u bent verzekerd van een totaaloplossing op maat. zulke doordachte oplossingen ontstaan niet zomaar. Daar is een basis voor nodig. Waar ons brede portfolio tekort schiet, schakelen we graag externe specialisten voor u Expertise en ervaring. Innovatief denken. Kennisontwikkeling. En vooral: de grenzen in. Ook wanneer het gaat om een aanverwant vakgebied als werktuigbouwkunde. tussen disciplines overschrijden. Precies waar Leertouwer zich op richt • Elektrotechniek • Procesbesturing • Telematica • Beveiliging Leertouwer b.v. Albert Plesmanstraat 38 Barneveld Telefoon: 0342 42 51 51 www.leertouwer.nl18 Smart HomeS magazine - juni 2010
 19. 19. smart homes magazine ingezonden mededelingGEEN SLImmE zORGWONING zONDERSLImmE NETWERkINFRASTRuCTuuR abitana n.V. IS BEkEND ALS LEvERANCIER vAN muLTImEDIA THuISNETWERkEN. HET BEGRIP THuISNETWERk mAG RuIm GEzIEN WORDEN WANT OOk vOOR DE mODERNE zORGWONING (EN HOTEL) LEvEREN DEzE BELGISCHE FABRIkANT EN DE NEDERLANDSE DISTRIBuTIEPARTNER vIERTRON B.v. INNOvATIEvE BEkABELINGSOPLOSSINGEN DIE kOS- TENBESPARING COmBINEERT mET EEN vERHOOGD WOON- EN ExPLOITATIECOmFORT.“I n de particuliere woningbouw zijn woon/zorgcomplex willen een pand met zo laag onze netwerkproducten in eerste mogelijke bouwkosten, met een lange economi- instantie gericht op de bewoner/op- sche levensduur, lage exploitatiekosten, en dat drachtgever; wanneer het gaat om de vervolgens zowel als zorgflat of als luxe senio-aansluiting en interconnectie van televisie, HiFi, renwoning kan worden aangeboden. En als hettelefoon en PC netwerken met gedeelde internet- even kan, geen extra bekabeling wanneer er intoegang zijn flexibiliteit en toekomstgerichtheid de toekomst vragen komen voor nieuwe multi-troef” zegt Robert Laes, directeur van ABITANA. media- of domotica aansluitingen. Want senio-“Wanneer we echter de problematiek van een ren kiezen tegenwoordig bewust tussen diversewoon/zorgcomplex onder de loep nemen dan locaties, beginnen vroeger bij die zoektocht, enmerken we ook veel andere aspecten op.” de criteria die onder de noemer comfort vallen zijn steeds belangrijker. De concurrentie tusseninfrastructuur moet flexibel en duur- zorgaanbieders is een bestaande factor.zaam zijn personeel kan hier goed mee omgaan. En doorWant al met al worden seniorenwoningen van- ABITANA heeft samen met adviseurs en installatie- de snelle opkomst van IP-gebaseerde domo-daag gebouwd voor een generatie bewoners bedrijven een aangepaste bekabelingsoplossing tica- en video/telefoonsystemen is deze slimmedie vertrouwd is met de computer, mp3-speler uitgedokterd: ‘slimme multimedia schakelkastjes’ bekabeling ook een platform voor onvoorzieneen digitaal fototoestel, die gratis belt via Skype, voorzien elke flat van triple-play en zorgen ook uitbreidingen en extra comfortfuncties.die gewoon is autonoom haar bankverrichtingen door de aanzienlijke reductie van het kabel- envia het internet te beheren, die bespaart door leidingvolume met als gevolg een stevige kosten- Vraag meer informatie bij:provider en programma aanbod te vergelijken… besparing bij de aanleg. Binnen enkele minuten Viertron B.V.en die dat alles niet wil opgeven als ze kiezen voor kan zowel op niveau van het hele complex als tel. +31(0)180 618 355hun toekomstige woon/zorgomgeving. op niveau van de flat een andere provider aan- of kijk op:De bouwpromotor en de exploitant van het gesloten worden. Ook niet-technisch geschoold www.abitana.com of www.viertron.nl Smart HomeS magazine - juni 2010 19
 20. 20. Gira Interface – eenvoudige bediening van complexe huisinstallaties Uitgangspunten bij het concept van de nieuwe Gira Interface waren een hoog bedieningsgemak, snelle oriëntatie en een over zichtelijk informatiedesign. Alle functies van het Instabus KNX / EIB systeem die via de Gira Home Server 3 wor- den aangestuurd, zijn nu binnen enkele stappen bereikbaar. Deze snelle toegang staat garant voor een begrijpelijke en intuïtieve menubesturing. De Gira Interface is voor design, bedieningsgemak en bedienbaarheid onderscheiden met de iF gold award 2008. Meer informatie: Fax +31 (0) 36 - 7 11 35 99, Gira Technische Profi Hotline: Tel 09 00 - 2 35 44 72 of www.gira.nl/interface Afbeelding: Gira Interface [Interface-design: schmitz Visuelle Kommunikation] Statusregel Hier worden datum, tijd, buiten- en kamer- temperatuur weerge- geven, maar ook welk menuonderdeel is Besturingsniveau geopend. Het besturingsniveau is verdeeld in verschillende gebieden die onafhankelijk van elkaar kunnen worden bediend. De gebouwbestu- ring bevindt zich op de linkerhelft. Rechts kunnen verschillende individuele functies, zoals camera‘s, nieuwsdiensten in RSS- Navigatiebalk formaat 2.0, weer, e-mail, De navigatiebalk is temperatuur diagrammen en permanent zichtbaar muziekbesturing worden en leidt de gebruiker geconfigureerd. met een klik terug hgschmitz.de naar het hoofdniveau.12765_Anz_Interface_NL_192x125.indd 1 27.04.10 12:17 wij bieden een begeleidende hand Zorgcommunicatie Ouderenzorg Geestelijke gezondheids- en gehandicaptenzorgMens | Zorg | Veiligheid ZiekenhuizenSluisweg 8, 6121 JR Born, +31 (0)46 489 25 50, www.deheermedicom.nl
 21. 21. Congres domotiCa voor duurzaam, veilig en Comfortabel wonen, 8 april 2010 Smart HomeS magazine - juni 2010 21

×