Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Gỉải	  Pháp	  Cloud-­‐DMS	  GIẢI	  PHÁP	  QUẢN	  LÝ	  KÊNH	  PHÂN	  PHỐI	                       Cloud-...
I.	  Quản	  Lý	  Kênh	  Phân	  Phối	     trong	  Chuỗi	  Cung	  Ứng	                   Cloud-­‐DMS	  –...
I.1.	  Lợi	  Ích	  của	  Quản	  Lý	  Kênh	  Phân	  Phối	  !   Quản	  Lý	  Nhà	  Cung	  Cấp	  &	  Khách	  Hàng	      –...
I.2.	  Phân	  Tích	  Hiện	  Trạng	  SWOT	      S	                                    ...
I.3.	  Các	  Phòng	  Ban	  Chức	  Năng	  Nhà	  Cung	  Cấp	      Kế	  Hoạch	        Mua	  Hàng	         Gi...
I.4.	  Mô	  Hình	  Triển	  Khai:	  VP	  Cty,	  NPP,	  NVBH	       TPM	          VMI	               ...
I.5.	  Mô	  Hình	  Bán	  Hàng	  từ	  Nhà	  Phân	  Phối	                                   ...
II.	  Giải	  Pháp	  Quản	  Lý	  	     Kênh	  Phân	  Phối	                   Cloud-­‐DMS	  –	  Wholesal...
II.1.	  Mô	  Hình	  Triển	  Khai:	  VP	  CTy,	  NPP,	  NVBH	  § Quản	  Lý	  Hệ	  Thống	  	  	  User,	  Roles,	  	     ...
II.2.	  Module	  Chức	  Năng	  Cơ	  Bản	  tại	  NPP	                                 Cloud-­...
II.3.	  Quy	  Trình	  Nghiệp	  Vụ	  Cơ	  Bản	  q Cảnh	  Báo	  SMS/Email:	  công	  nợ	  quá	  hạn,	  vượt	  mức	  tồn	  kh...
II.4.	  Quản	  Lý	  Chuỗi	  Cửa	  Hàng	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Đồng	  Bộ	  Dữ	  Liệu	  giữa	  Shop	  &	  DMS	    v...
II.5.	  Module	  Chức	  Năng	  Tại	  Văn	  Phòng	  CTy	                              !   MDM:	 ...
II.6.	  Module	  Chức	  Năng	  Tại	  Nhà	  Phân	  Phối	                               !   SO:...
III.	  Online	  Demo	    http://smartbiz.vn:9999/core	    §  Văn	  Phòng	  Công	  Ty:	  (ho,1)	    §  Nhà	  Phân	  Ph...
III.	  Sơ	  Đồ	  Tổ	  Chức	                     !  Văn	  Phòng	  CTy	  (HO)	               ...
III.1.	  Bán	  Hàng	  -­‐	  Xuất	  Kho	  -­‐	  Hoá	  Đơn	  (1)	  	                             ...
III.1.	  Bán	  Hàng	  -­‐	  Xuất	  Kho	  -­‐	  Hoá	  Đơn	  (2)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tạo	  Hoá	 ...
III.1.	  Báo	  Cáo	  Giao	  Hàng	  –	  Doanh	  Thu	  	                                   ...
III.2.	  Công	  Nợ	  Phải	  Thu	  &	  Phải	  Trả	                                      ...
III.3.	  Kiểm	  Kê	  Kho	  &	  BC	  Tồn	  Kho	                                       ...
III.4.	  Báo	  Cáo	  Tiền	  Mặt	  &	  Ngân	  Hàng	                                     ...
III.5.	  In	  Hoá	  Đơn,	  Ủy	  Nhiệm	  Chi	                                        ...
III.6.	  In	  Phiếu	  Thu,	  Phiếu	  Chi	                         !                ...
III.7.	  Bảng	  Cân	  Đối	  Kế	  Toán	  &	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Báo	  Cáo	  Kết	  Quả	  Kinh	  Doanh	  (*)	    ...
III.8.	  Tích	  Hợp	  HTKK	  của	  TC	  Thuế	                      !  !   Hoá	  Đơn	  Đầu	  Vào:	  M...
III.9.	  Hệ	  Thống	  Cảnh	  Báo	  Alert	                             Con‰igure	  Rules    ...
III.10.	  Sales	  Performance	  Dashboard	  (*)	  	                                     ...
III.11.	  	  Business	  Overview	  Dashboard	  (*)	                                     ...
 III.12.	  Mobile	  POS	  	                      Cloud-­‐DMS	  –	  Wholesales	  Solution	  (www.smartbi...
 IV.1.	  Chain-­‐Stores	  Challenge	   q 	  Vendor	  Management	   q 	  Inventory	  Management	   q 	  Distribution	  M...
 IV.1.	  Chain-­‐Stores	  Challenge	   q 	  Country	  &	  Region	  	  Management	   q 	  Store	  Management	   q 	  Pro...
 IV.1.	  Chain-­‐Stores	  Challenge	   q 	  Integrated	  Multi-­‐Channel	   q 	  Point	  Of	  Sales	  –	  Mobile	  POS	 ...
IV.	  2.	  Retail	  Solution:	  Mobile	  	  &	  FnB	  POS	     1.   Smart	  Order	  à	  Fast	  &	  Easy	  to	  Use	  ...
 IV.3.	  Retail	  Solution	                            1.  Mobile	  POS	             ...
 IV.4.	  Smart	  POS	  For	  Cashier	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Table-­‐Service	  &	  Quick-­‐Service	  	      ...
 IV.5.	  Multi	  Store	  Deployment	  Option	  –	  	  	  	  	  	  	  	  	  Full	  Enterprise	  Capabilities	  (Multi	  Jav...
 V.	  Sun‰lower	  Customers	                      Cloud-­‐DMS	  –	  Wholesales	  Solution	  (www.smartb...
 VI.	  Implementation	  Methodology	      1.	  	                2.	  	                3.	  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cloud DMS Retail Solution

972 views

Published on

dms, retail, cloud, Distribution and Logistics,

Published in: Technology
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT : 10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Cloud DMS Retail Solution

 1. 1. Gỉải  Pháp  Cloud-­‐DMS  GIẢI  PHÁP  QUẢN  LÝ  KÊNH  PHÂN  PHỐI   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)  
 2. 2. I.  Quản  Lý  Kênh  Phân  Phối   trong  Chuỗi  Cung  Ứng   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)  
 3. 3. I.1.  Lợi  Ích  của  Quản  Lý  Kênh  Phân  Phối  ! Quản  Lý  Nhà  Cung  Cấp  &  Khách  Hàng   –  Đáp  ứng  kế  hoạch  và  chỉ  tiêu  kinh  doanh   –  Kiểm  soát  chỉ  tiêu  bán  hàng  (doanh  thu,  độ  bao   phủ  thị  trường,  FCS-­‐SDO,  CCFOT…)   –  Thông  tin  đầy  đủ,  kịp  thời  và  chính  xác  ! Quản  Lý  Kết  Quả  Kinh  Doanh  (Lợi  Nhuận)   –  Quản  Lý  Giá  &  Chương  Trình  Khuyến  Mãi   –  Lợi  Nhuận  =  tăng  Doanh  Số  &  giảm  Chi  Phí   –  Quản  Lý  Công  Nợ  AR-­‐AP  và  POSM  ! Quản  Lý  Nhân  Viên  Bán  Hàng   –  Kiểm  soát  năng  lực  &    tính  trung  thực  của  NVBH   –  Kiểm  soát  Lịch  Bán  Hàng  &  Quy  Trình  Bán  Hàng   –  Kiểm  soát  Mức  Độ  Thỏa  Mãn  của  các  Cửa  Hàng   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)  
 4. 4. I.2.  Phân  Tích  Hiện  Trạng  SWOT   S   W   TRENGTHS   EAKNESSES   •  Kiến  thức  &  kinh  nghiệm   •  Chi  phí  hoạt  động  cao  do     chuyên  ngành  kinh  doanh   sử  dụng  công  nghệ  lạc  hậu     •  Vị  trí  &  vai  trò  đặc  quyền   •  Hệ  thống  quản  lý  Chuỗi   trong  Chuỗi  Cung  Ứng   Phân  Phối  chuyên  nghiệp   O   T   PPORTUNITIES   HREATS   •  Dịch  vụ  giá  trị  gia  tăng   •  Những  đối  thủ  cạnh  tranh   •  Mô  hình  quản  lý  mới   •  Áp  lực  chi  phí  tăng   •  Kiểm  soát  chỉ  tiêu  KPI   •  Biên  độ  lợi  nhuận  giảm     Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)  
 5. 5. I.3.  Các  Phòng  Ban  Chức  Năng  Nhà  Cung  Cấp   Kế  Hoạch   Mua  Hàng   Giao  Nhận   Kinh  Doanh   Khách  Hàng   Kế  Hoạch   Mua  Hàng  –  Chi  Tiền   Bán  Hàng  –  Thu  Tiền   Cung  Ứng   Quản  Trị  Doanh  Nghiệp   §  Kế  Hoạch  (Planning)   §  Mua  Hàng  –  Chi  Tiền  (Procure-­‐to-­‐Pay)     §  Bán  Hàng  –  Thu  Tiền  (Order-­‐to-­‐Cash)     §  Cung  Ứng  (Supply  Chain  Execution)     §  Quản  Trị  Doanh  Nghiệp  (Enterprise  Management)   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)  
 6. 6. I.4.  Mô  Hình  Triển  Khai:  VP  Cty,  NPP,  NVBH   TPM   VMI   SO   PO   CRM     MDM   POSM   IN     GL   FA   AP   AR   HR   FCS   Sync   EMS   Internet  Sync   Cloud   Văn  Phòng  Cty     Nhà  Phân  Phối   Sales-­‐force   (HO)   (DT)   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)  
 7. 7. I.5.  Mô  Hình  Bán  Hàng  từ  Nhà  Phân  Phối   Nhà  Cung  Cấp 1.  Đặt  Hàng 3.  Bán  Hàng  Trực  Tiếp h án i  Nh Cửa  Hàng  Ch ua Nhà  Phân  Phối 2.   q  B ng án  Hà  H án àn B 4.   g   Th eo   Xe NVBH   Cửa  Hàng bằng   Cửa  Hàng PDA Van Chi  Nhánh  NPP /  KH   Kho  theo  Xe  Tải Kho  tại  Chi  Nhánh Vãng  Lai Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)  
 8. 8. II.  Giải  Pháp  Quản  Lý     Kênh  Phân  Phối   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)  
 9. 9. II.1.  Mô  Hình  Triển  Khai:  VP  CTy,  NPP,  NVBH  § Quản  Lý  Hệ  Thống      User,  Roles,     § Mua  Hàng  &  Y/C  MH      Work„low      Bán  Hàng  &  Giao  Hàng  § Quản  Lý  KH,  NCC,  …   § Hoá  Đơn  &  Thu  Hồi                Mini  CRM      Công  Nợ  Phải  Thu/Trả   § Xác  Nhận  Đơn  Hàng   § Nhập  Đơn  Hàng  &        § Quản  Lý  Giá  &  CTKM   § Quản  Lý  Kho:  Average,      à  Cập  Nhật  Công  Nợ      Hàng  Trả  Về      Budget,  Rules,  Claim      Kiểm  Kho,  Tồn  Kho   § Giao  Hàng     § Thu  Nợ  Khách  Hàng    § Quản  Lý  Sản  Phẩm   § Báo  Cáo  Kinh  Doanh        à  Cập  Nhật  Tồn  Kho   § Báo  Cáo:  Đặt  Hàng,        Attribute,  Serial,  Lot      Đa  Chiều  EMS   § Báo  Cáo  Mua,  Bán,        Giao  Hàng,  Công  Nợ,    § Chỉ  Tiêu  Bán  Hàng   § Tích  Hợp  HTKK  –  Thuế      Tồn  Kho,  Công  Nợ,  $      Kho,  Thẻ  Khách  Hàng      SDO,  Năng  Lực  FCS   § Quản  Lý  Tồn  Kho  NPP,  § Quản  Lý  Trưng  Bày      Đặt  Hàng  Tự  Động  VMI      DPM,  POSM   § Báo  Cáo  Tài  Chính  (*)   Văn  Phòng  Công  Ty   Nhà  Phân  Phối   Đại  Lý,  NPP  Nhỏ     NV  Bán  Hàng   Enterprise  License   Setup  &  Triển  Khai   Setup  &  Triển  Khai   Setup  30$  /Device   $1,000++/Module     300$++  /  NPP   $150++  /  NPP   Triển  Khai  +20$   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)   9  
 10. 10. II.2.  Module  Chức  Năng  Cơ  Bản  tại  NPP   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)   10
 11. 11. II.3.  Quy  Trình  Nghiệp  Vụ  Cơ  Bản  q Cảnh  Báo  SMS/Email:  công  nợ  quá  hạn,  vượt  mức  tồn  kho,   Bán  Hàng  dưới  Giá  Tối  Thiểu,  ..  q Export  Excel  –  tương  thích  với  HTKK  của  TC  Thuế   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)   Wholesales  Distribution  (Cloud-­‐DMS  from   www.smartbiz.vn)  
 12. 12. II.4.  Quản  Lý  Chuỗi  Cửa  Hàng                    Đồng  Bộ  Dữ  Liệu  giữa  Shop  &  DMS   v  Công  nghệ  tích  hợp  Online-­‐Of‰line:   Ø  DMS:  online.     Ø  Mobile-­‐POS:  of„line   v  Extract-­‐Transform-­‐Load  (ETL)  -­‐  Tích  Hợp  Dữ  Liệu:  HTKK  của  Tổng  Cục  Thuế,  …   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)   Wholesales  Distribution  (Cloud-­‐DMS  from  www.smartbiz.vn)   12  
 13. 13. II.5.  Module  Chức  Năng  Tại  Văn  Phòng  CTy   !   MDM:  Master  Data  Management   (Quản  Lý  Dữ  Liệu  Tổng  Thể)   TPM   VMI   !  TPM:  Trade  Promotion  Management   (Quản  Lý  Khuyến  Mãi)   !  POSM:  POS  Material   CRM     MDM   POSM   (Quản  Lý  Tài  Sản  Cố  Định)   !  CBG:  Synchronization  Business  Gateway     SDO   SBG   (Tích  Hợp  Hệ  Thống)   EMS   !  CRM:  Customer  Relationship  Management   (Chăm  Sóc  Khách  Hàng)   !  SDO:  Sales  Development  Objective   (Báo  Cáo  Chỉ  Tiêu  Bán  Hàng)   !  VMI:  Vendor  Managed  Inventory   (Tối  Ưu  Kho  Nhà  Phân  Phối)   !  EMS:  Executive  Management  System   (Hệ  Thống  Báo  Cáo  Khai  Thác  Dữ  Liệu)   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)  
 14. 14. II.6.  Module  Chức  Năng  Tại  Nhà  Phân  Phối   !   SO:  Sales  Order  Management   (Quản  Lý  Bán  Hàng)   SO   PO   !  PO:  Purchase  Order  Management   (Quản  Lý  Mua  Hàng)   !  AR:  Account  Receivable   IN     GL   FA   (Quản  Lý  Công  Nợ  Phải  Thu)   !  AP:  Account  Payable   AP   AR   (Quản  Lý  Công  Nợ  Phải  Trả)   HR   !  IN:  Inventory   (Quản  Lý  Kho)   !  POSM:  Fixed  Asset   (Quản  Lý  Tài  Sản  Cố  Định)   !  GL:  General  Ledger   (Kế  Toán  GAAP)   !  HR:  Human  Resource   (Quản  Lý  Nhân  Sự)   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)  
 15. 15. III.  Online  Demo   http://smartbiz.vn:9999/core   §  Văn  Phòng  Công  Ty:  (ho,1)   §  Nhà  Phân  Phối:  (dt,  1)   §  Đại  Lý  NPP:  (outlet,1)   §  Bán  Hàng  Theo  Xe:  (mobile,1)   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)  
 16. 16. III.  Sơ  Đồ  Tổ  Chức   ! Văn  Phòng  CTy  (HO)   –  Xác  Lập  Chính  Sách:  Khách  Hàng,   Sản  Phẩm,  Giá,  CTKM,  …   –  Báo  Cáo  Phân  Tích  Kinh  Doanh  à   Kiểm  Soát  Chỉ  Số  KPI  Bán  Hàng   ! Nhà  Phân  Phối  (DT)   –  Quản  Lý  Bán  Hàng   –  Quản  Lý  Kho   –  Quản  Lý  Công  Nợ  &  Tiền  Mặt   ! Đại  Lý  NPP  (Outlet)     –  Bán  Hàng  &  Kho   ! Bán  Hàng  Theo  Xe  (Mobile)   –  Đơn  Bán  Hàng  trên  SmartPhone   –  Bán  Hàng  Theo  Xe   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)  
 17. 17. III.1.  Bán  Hàng  -­‐  Xuất  Kho  -­‐  Hoá  Đơn  (1)     Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)   Wholesales  Distribution  (Cloud-­‐DMS  from   17   www.smartbiz.vn)  
 18. 18. III.1.  Bán  Hàng  -­‐  Xuất  Kho  -­‐  Hoá  Đơn  (2)                                Tạo  Hoá  Đơn  từ  Đơn  Hàng   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)   Wholesales  Distribution  (Cloud-­‐DMS  from   18   www.smartbiz.vn)  
 19. 19. III.1.  Báo  Cáo  Giao  Hàng  –  Doanh  Thu     Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)   Wholesales  Distribution  (Cloud-­‐DMS  from   19   www.smartbiz.vn)  
 20. 20. III.2.  Công  Nợ  Phải  Thu  &  Phải  Trả   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)   Wholesales  Distribution  (Cloud-­‐DMS  from   20   www.smartbiz.vn)  
 21. 21. III.3.  Kiểm  Kê  Kho  &  BC  Tồn  Kho   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)   Wholesales  Distribution  (Cloud-­‐DMS  from   21   www.smartbiz.vn)  
 22. 22. III.4.  Báo  Cáo  Tiền  Mặt  &  Ngân  Hàng   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)   Wholesales  Distribution  (Cloud-­‐DMS  from   22   www.smartbiz.vn)  
 23. 23. III.5.  In  Hoá  Đơn,  Ủy  Nhiệm  Chi   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)   Wholesales  Distribution  (Cloud-­‐DMS  from   23   www.smartbiz.vn)  
 24. 24. III.6.  In  Phiếu  Thu,  Phiếu  Chi   ! ! Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)   Wholesales  Distribution  (Cloud-­‐DMS  from   24   www.smartbiz.vn)  
 25. 25. III.7.  Bảng  Cân  Đối  Kế  Toán  &                      Báo  Cáo  Kết  Quả  Kinh  Doanh  (*)   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)   Wholesales  Distribution  (Cloud-­‐DMS  from   25   www.smartbiz.vn)  
 26. 26. III.8.  Tích  Hợp  HTKK  của  TC  Thuế   ! !   Hoá  Đơn  Đầu  Vào:  Mua  Hàng   !   Hoá  Đơn  Đầu  Ra:  Bán  Hàng   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)   Wholesales  Distribution  (Cloud-­‐DMS  from   26   www.smartbiz.vn)  
 27. 27. III.9.  Hệ  Thống  Cảnh  Báo  Alert   Con‰igure  Rules Email  &  SMS   Easy  Con‰igure  Alert  Rules ! Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)   Wholesales  Distribution  (Cloud-­‐DMS  from   27   www.smartbiz.vn)  
 28. 28. III.10.  Sales  Performance  Dashboard  (*)     Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)   Wholesales  Distribution  (Cloud-­‐DMS  from   28   www.smartbiz.vn)  
 29. 29. III.11.    Business  Overview  Dashboard  (*)   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)   Wholesales  Distribution  (Cloud-­‐DMS  from   29   www.smartbiz.vn)  
 30. 30.  III.12.  Mobile  POS     Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)  
 31. 31.  IV.1.  Chain-­‐Stores  Challenge   q   Vendor  Management   q   Inventory  Management   q   Distribution  Management   10/8/12   Cloud  Retail  Solution   31   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)  
 32. 32.  IV.1.  Chain-­‐Stores  Challenge   q   Country  &  Region    Management   q   Store  Management   q   Product  Management   q   Employee  Management     10/8/12   Cloud  Retail  Solution   32   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)  
 33. 33.  IV.1.  Chain-­‐Stores  Challenge   q   Integrated  Multi-­‐Channel   q   Point  Of  Sales  –  Mobile  POS     10/8/12   Cloud  Retail  Solution   33   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)  
 34. 34. IV.  2.  Retail  Solution:  Mobile    &  FnB  POS   1.  Smart  Order  à  Fast  &  Easy  to  Use   2.  Control  Inventory  à  Raw  Material  &  Product   3.  Standardize  Quality    à  both  Product  &  Service   4.  Customer  Relationship  à  Promotion  &  Loyalty   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)  
 35. 35.  IV.3.  Retail  Solution   1.  Mobile  POS   à  Smart  Order     Shop   à  Device:  Cash  Drawer,  Printer   1.  POS   à  Online  Soldier   2.  DMS   à  Display  &  POS-­‐Material   à  Vendor-­‐Managed  Inventory  Executive   Distribution   3.  BI   2.  DMS   à  Trade  Promotion  &  Loyalty   3.  Business  Intelligent     à  Integrate  to  Accounting   Software   à  Analysis  Report   à  KPI  Dashboard     Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)  
 36. 36.  IV.4.  Smart  POS  For  Cashier                        Table-­‐Service  &  Quick-­‐Service     Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)  
 37. 37.  IV.5.  Multi  Store  Deployment  Option  –                  Full  Enterprise  Capabilities  (Multi  Java  POS)   !   Full  retail  chain  management:       –  Cash  register  management  through Magento   eCommerce   DMS  Store   Server   POS   –  Full  store  operations  management   –  Supply  Chain  Management   –  Enterprise  Management   –  Ecommerce  Connectors   –  Location  based  shopping  and  socialBack-­‐Of„ice   Store  1   Store  N   media  integration   !   Bene„its:   –  Full  functionality   –  Store  autonomy  is  guaranteed   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)  
 38. 38.  V.  Sun‰lower  Customers   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)  
 39. 39.  VI.  Implementation  Methodology   1.     2.     3.     4.     5.     Planning   Solution   Pilot   Mass  Rollout   Management   1.  FREE  -­‐  Planning  &  Project  Preparation   Estimation  &  schedule   2.  25%  -­‐  Solution   Blueprint  &  integration  functional  speci„ication   3.  20%  -­‐  Pilot   Pilot  for  the  1st  agent   4.  40%  -­‐  Mass  Rollout   Hardware,  agent  check-­‐list,  training,  data   5.  15%  Management:     Management  (schedule,  risk,  quality  control)  and  product  lauching   Non-­‐Disclosure  Agreement   §  This  document  Sun‰lower  will  be  sharing  with  our  Customer  sensitive  information  about  our  company,  our   products,  our  technology  and  our  strategic  direction.   Equally  we  appreciate  that  during  the  process  of  explaining  your  requirements,  visiting  your  facilities  and  possibly   providing  workshops  with  your  data,  the  disclosure  of  sensitive  information  is  a  two  way  process.   §  No  part  of  this  document  may  be  copied,  nor  may  the  information  disclosed  therein  be  disclosed  to  any  other  third   party,  without  prior  written  consent  from  Sun‰lower  (www.smartbiz.vn).   Cloud-­‐DMS  –  Wholesales  Solution  (www.smartbiz.vn)  

×