Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació i organització 3r d'ESO

2,681 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació i organització 3r d'ESO

 1. 1. Presentació de l’assignatura: LLENGUA CATALANA I LITERATURA 3r d’Eso Escolàpies Sant Martí
 2. 2. ORGANITZACIÓ • 3 hores setmanals de classe • Es posaran deures per realitzar a casa. ▫ Es corregiran el dia següent (a excepció de les redaccions).
 3. 3. • Al final del trimestre es lliurarà el dossier. ▫ Tots els exercicis han d’estar fets. ▫ Bona presentació. ▫ Correccions en vermell. ▫ Es podran afegir els apunts personals. • La data d'examen serà avisada una setmana abans. • 2-3 vegades al curs es realitzarà una exposició oral.
 4. 4. AVALUACIÓ COMPRENSIÓ LECTORA • Competència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics. • Competència 2. Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i morfosintàctics. • Competència 3. Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement
 5. 5. EXPRESSIÓ ESCRITA • Competència 4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor, intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització. • Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística • Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal.
 6. 6. COMUNICACIÓ ORAL • Competència 7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics… • Competència 8. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística… • Competència 9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs
 7. 7. LITERATURA • Competència 10. Llegir obres i conèixer els autors i les autores i els períodes més significatius de la literatura catalana. • Competència 11. Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres literàries, tot identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos. • Competència 12. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments
 8. 8. ACTITUDS: • Actitud 1. Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al coneixement, i per al gaudi personal. • Actitud 2. Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta. • Actitud 3. Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de la diversitat lingüística de l’entorn pròxim i d’arreu.
 9. 9. ORTOGRAFIA • Exàmens i treballs: ▫ 0,1 per falta ▫ Un màxim de 2 punts • Dictats: ▫ Poden ser o no preparats ▫ 0,1 per falta ▫ Autocorrecció
 10. 10. LLIBRES DE LECTURA • LA ZONA PROHIBIDA ▫ Autor: David Cirici ▫ Editorial: Fanbooks ▫ Pàgines: 272 • ROMEU I JULIETA ▫ Autor: William Shakespeare ▫ Editorial: Educaula 62 ▫ Pàgines: 224 Al 3r trimestre s’escollirà un llibre d’un llistat que donarà la professora.
 11. 11. BLOG • Serà eina de l’aula, ja que s’hi penjarà la informació necessària de la matèria. ▫ Teoria de les classes • S’hi proposaran activitats voluntàries. • Els comentaris seran valorats positivament. http://llenguailiteratura-3eso.blogspot.com.es/

×