Contacte de llengües

5,637 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Contacte de llengües

  1. 1. CONTACTE DE LLENGÜES Escolàpies Sant Martí Sílvia
  2. 2. COMUNITATS LINGÜÍSTIQUES, LLENGÜES I PAÏSOS • Introducció: – La vida humana en societat està determinada per l’ús de la llengua. – La llengua és un element de cohesió i unitat social, ja que identifica les comunitats lingüístiques. COMUNITAT LINGÜÍSTICA: conjunt de persones que es comuniquen amb la mateixa llengua, comparteixen una història, una cultura i una manera de veure el món..
  3. 3. • Les fronteres de les comunitats lingüístiques no solen coincidir amb les fronteres dels estats. • Hi ha 6000 llengües al món i només 180 estats independents. • Per tant, en un mateix estat poden conviure diferents llengües. El nostre estat n’és un exemple.
  4. 4. Llengües de l’estat espanyol: Castellà, català, aragonès, basc, asturià, lleonès, gallec.
  5. 5. Evolució històrica de les llengües a l’Estat Espanyol
  6. 6. MONOLINGÜISME I MULTILINGÜISME • Monolingüisme: estats en el quals només es parla una llengua. – Ex: Islàndia, Cuba. • Multilingüisme (o plurilingüisme): estats on es parla més d’una llengua. – Ex: Espanya, França, Índia.
  7. 7. BILINGÜISME • És l’ús regular i alternat de 2 llengües. • Els parlants fan servir indistintament ambdues llengües. • Hi ha 2 tipus de bilingüisme: – Bilingüisme individual: • Capacitat d’un parlant d’utilitzar les 2 llengües amb domini semblant. – Normalment, els parlants tenen més domini de la llengua que han après primer.
  8. 8. –Bilinguisme social: • Ús de les 2 llengües en una mateixa societat. • Sovint una de les 2 llengües és la coneguda per tota la societat i l’altra només la domina una part.
  9. 9. DIGLÒSSIA • Situació lingüística en què 2 llengües s’usen per a funcions diferents en una societat. – Una llengua és la de prestigi (A) i es fa servir per als usos escrits (administració, escola…) – L’altra és la llengua B que queda relegada a usos informals i orals. • Ex: A les comarques de la Catalunya Nord (França): – La llengua A és el francès (llengua estatal). – La B és el català (es considera llengua regional).

×