บริการทางอินเทอร์เน็ต

265 views

Published on

ส่งงานแล้ว

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
265
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บริการทางอินเทอร์เน็ต

 1. 1. สมาชิก นางสาวสุปราณี วังกชา ม.5/1 เลขที่ 14 นางสาวอัจจิมา ช่อลัดดา ม.5/1 เลขที่ 42 นางสาววราภร กกสันเทียะ ม.5/1 เลขที่ 47
 2. 2. บริการทางอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตก็เป็นสื่อที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว ได้ จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ทุกคนต้องให้ความสนใจและปรับตัวให้เข้ากับ เทคโนโลยีใหม่นี้ เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวอย่าง เต็มที่
 3. 3. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail เป็นการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นที่อยู่ใน รูปแบบของอีเมล์ เมื่อผู้ส่งเขียนจดหมายฉบับหนึ่ง แล้วส่งไปยังที่อยู่นั้น ผู้รับจะ ได้รับจดหมายภายในเวลาไม่กี่วินาที แม้จะอยู่ห่างกันคนละซีกโลกก็ตาม
 4. 4. เมลลิงลิสต์ เป็นเสมือนเครื่องมือที่ใช้กระจายข่าวสารและข้อมูลเฉพาะกลุ่มโดย ใช้อีเมลแอดเดรสเป็นสื่อติดต่อและรับข่าวสารต่างๆ
 5. 5. การสื่อสารในเวลาจริง เป็นการสื่อสารที่สามารถโต้ตอบกลับได้ทันทีผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต สามารถส่งภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง ผู้ส่งจะต้องเข้าใช้ อินเทอร์เน็ตในเวลาเดียวกัน
 6. 6. เว็บไซต์เครือข่ายสังคม เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและปฏิสัมพันธ์กันบนโลก อินเตอร์เน็ท ใช้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ แชร์ประสบการณ์กัน ซึ่งกลุ่มคนก็มักจะเป็นคนในหมู่บ้านหรือคนต่าง ถิ่นที่มาพักในหมู่บ้าน
 7. 7. บล็อก เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกเขียนขึ้นในลาดับที่เรียง ตามเวลาในการเขียน ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้แรกสุดและ นอกจากนี้ผู้ที่เขียนบล็อกเป็นอาชีพก็จะถูกเรียกว่า "บล็อกเกอร์"
 8. 8. วิกิ คือลักษณะของเว็บไซต์แบบหนึ่งที่อนุญาต ให้ผู้ใช้ เพิ่มและแก้ไข เนื้อหาได้โดยง่าย ซึ่งบางครั้งไม่จาเป็นต้องมีการลงทะเบียนเพื่อแก้ไข ด้วยความง่ายในการแก้ไขและโต้ตอบ วิกิเว็บไซต์มักจะถูกนามาใช้ในการ ร่วมเขียนบทความ
 9. 9. บริการเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกล การบริการการใช้งานเครือข่ายระยะไกล เพื่อให้บริการข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของสถาบันฯ สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตจาก ภายนอกสถาบันฯ ได้ ซึ่งจาเป็นต้องมีการพิสูจน์ตัวตนเพื่อใช้งานระบบ ของสถาบันฯ ด้วยหมายเลข IP ของสถาบันฯ
 10. 10. การโอนย้ายข้อมูล เป็นการแลกเปลี่ยนไฟล์ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการฏโอนย้ายแฟ้ มข้อมูลเรียกว่า FTP Server กับ เครื่องไคลเอนต์ที่ใช้บริการเรีนกว่า FTP Client
 11. 11. บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือยูสเน็ต เป็นการสื่อสารที่นิยมใช้กันมากเนื่องจากผู้ใช้สามารถ ติดต่อสื่อสาร กับบุคคลที่ต้องการได้รวดเร็ว ภายในระยะเวลาอันสั้น ไม่ว่าจะอยู่ในที่ ทางานเดียวกันหรืออยู่ห่างกันคนละมุมโลกก็ตามนอกจากนี้ยังสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายน้อยมาก
 12. 12. เวิลด์ไวด์เว็บ คือพื้นที่ที่เก็บข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ต โดยการ กาหนด URL คาว่าเวิลด์ไวด์เว็บมักจะใช้สับสนกับคาว่า อินเทอร์เน็ต โดยจริงๆแล้วเวิลด์ไวด์เว็บเป็นเพียงแค่บริการหนึ่งบนอินเทอร์เน็ต
 13. 13. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทาธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในทุกๆ ช่องทางที่เป็น อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่อ ประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทของความสาคัญของ องค์ประกอบทางธุรกิจลง
 14. 14. คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีที่ทันสมัย แม้จะช่วยอานวยความสะดวกได้มากเพียงใด ก็ตาม สิ่งที่ต้องยอมรับความจริงก็คือ เทคโนโลยีทุกอย่างมีจุดเด่นและ ข้อด้อยของตนทั้งสิ้น ทั้งที่มาจากตัวเทคโนโลยีเอง และมาจากปัญหา อื่นๆ เช่น บุคคลที่มีจุดประสงค์ร้ายแต่ไม่ว่าจะมีการป้ องกันดีเพียงใด ปัญหาการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ก็มีอยู่เรื่อยๆ ทั้งนี้ระบบการโจมตีที่ พบบ่อยๆ
 15. 15. จรรยาบรรณในการใช้อินเทอร์เน็ต จรรยาบรรณสาหรับผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ • ตรวจสอบกล่องไปรษณีย์ทุกวัน • ลบข้อความหรือจดหมายที่ไม่ต้องการ • ให้จานวนจดหมายที่อยู่ในตู้จดหมาย (mbox) มีจานวนน้อยที่สุด • ให้ทาการโอนย้ายจดหมายจากระบบไปไว้ยังพีซี
 16. 16. จรรยาบรรณสาหรับผู้สนทนาผ่านเครือข่าย • ควรสนทนากับผู้ที่รู้จักและต้องการสนทนาด้วยเท่านั้น • การเรียกคู่สนทนา ควรตรวจสอบสถานการณ์ใช้งาน • หลังจากเรียกคู่สนทนาไปแล้วชั่วหนึ่ง หากผู้ที่ถูกเรียกไม่ตอบกลับแสดง ว่าเขาอาจติดธุระ ควรหยุดการสนทนานั้น
 17. 17. จรรยาบรรณสาหรับผู้ใช้กระดานข่าวหรือกระดานสนทนา • เขียนเรื่องให้กระชับ เข้าใจง่ายและสุภาพ • ไม่ควรเขียนข้อความพากพิงถึงสถาบันของชาติ • ให้ความสาคัญในเรื่องลิขสิทธิ์ • ไม่ควรสร้างข้อความเท็จ
 18. 18. บัญญัติ 10 ประการในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทาร้ายผู้อื่น 2. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์รบกวนผู้อื่น 3. ต้องไม่เปิดดูไฟล์ของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต 4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการโจรกรรมข้อมูล ข่าวสาร 5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานเท็จ 6. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการคัดลอก หรือ ใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับ อนุญาต 7. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการ ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มี สิทธิ์ 8. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนาเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 9. ต้องคานึงถึงผลกระทบที่เกิดจากโปรแกรมที่ตัวเองพัฒนาขึ้น 10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์ โดยเคารพกฎ ระเบียบ กติกา และมารยาทของสังคมนั้น

×