Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Romania & Nato

2,829 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Romania & Nato

 1. 1. &<br /> N.A.T.O.<br />Romania<br />Elevi: Sandu Ana<br />SanduFilip<br />Clasa: a XI-a D<br />Pf. Coord. IonescuVasile<br />
 2. 2. Cuprins<br />Cronologiarelatiilor Romania - NATO<br />Romania – primii 5 ani in NATO<br />Summit-ul NATO de la Bucuresti<br />ObiectiveleRomaniei, <br /> ca stat membru al NATO<br />
 3. 3. România a fostinvitatăsăadere la Alianţa Nord-Atlantică la Summit-ul NATO de la Praga din 2002. La acel moment, aliaţii au lansatinvitaţii de aderarepentru 7 state – Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, România, Slovaciaşi Slovenia.<br />La 29 martie 2004, România a aderatîn mod oficial la NATO prindepunereainstrumentelor de ratificare la Departamentul de Stat al SUA, stat depozitar al TratatuluiAlianţei Nord-Atlantice.<br />Depunereainstrumentelor de ratificare a fosturmată, la 2 aprilie 2004, de ceremoniaarborăriioficiale a drapeluluiromân la sediul NATO.<br />Pebazauneipropuneri legislative, începând cu anul 2005, "Ziua NATO înRomânia" se celebreazăîn prima duminică a luniiaprilie. <br />
 4. 4. Iulie 1990 – PrimulMinistru al României, domnulPetre Roman, adresează, înscris, Secretarului General al NATO, domnul Manfred Worner, invitaţia de a vizitaRomânia. Înscrisoare, propuneşiacreditareaunuiambasadorromân la NATO. <br />Octombrie 1990 – Ambasadorul roman înBelgiaesteautorizatsăiniţiezerelaţiidiplomatice cu NATO <br />Octombrie 1990 – Primulministruromân se întâlneşte, la Bruxelles, cu Secretarul General al NATO <br />Decembrie 1990 – ŞefulStatului Major general românviziteazăCartierul General al NATO de la Bruxellesşi se întâlneşte cu Secretarul general al NATO şi cu reprezentaţiipermanenţimilitariaistatelormembre NATO. <br />Anul<br />1990<br />
 5. 5. Anul<br />Iulie 1991 – Secretarul general al NATO, Manfred Wörner, viziteazăRomânia<br />Octombrie 1991 – Preşedinteleromân, Ion Iliescu, trimitesecretarului general NATO un mesajîn care afirmădisponibilitateaRomâniei de a se angajaîntr-o cooperarestrânsă cu NATO, aceastafiindsinguraorganizaţiecapabilă, din punct de vedere politic şimilitar, săasigurestabilitateaşisecuritateanoilordemocraţiieuropene, aflateîntr-o stare incipientă. <br />Decembrie 1991 – Ministrulromân al afacerilorexterneparticipă la prima întâlnire a Consiliului de Cooperare Nord-Atlantic (NACC). Propuneintensificareacooperării cu NATO<br />1991<br />
 6. 6. Anii<br />1992 – 1993 – 1994<br />Februarie 1992 – Secretarul general al NATO, Manfred Wörner, efectuează o vizităînRomânia. Este inauguratCentrul euro-atlantic. <br />Februarie 1993 – Preşedintele Ion Iliescu viziteazăCartierul General al NATO. Este reafirmatădorinţaRomâniei de a se integraînstructurile euro-atlantice. <br />Octombrie 1993 – Adjunctulsecretaruluiapărării al SUA efectuează o vizită la Bucureştişiprezintăpropunereaamericană de stabilire a unuiParteneriatpentru Pace. <br />Ianuarie 1994 – Româniaeste prima ţară post-comunistă care se alăturăprogramuluiParteneriatuluipentru Pace (26 ianuarie 1994); programul individual estesemnatînmai 1995. <br />
 7. 7. Anii<br />1995 – 1996<br />Octombrie 1995 – RomâniasemneazăAcordulprivindStatutulForţelorîntremembrii NATO şiparticipanţii la PfP. <br />Mai 1996 – Secretarul general al NATO, Javier Solana, efectuează o vizităînRomânia<br />Iunie 1996 – Parlamentulromânadresează un apelparlamentelorstatelormembre NATO în care solicităsprijinpentruaspiraţiileRomâniei de a devenimembru NATO. Apelulsubliniazăconsensul politic intern asupraacestuiobiectiv major al politiciiexterneromâneşti. <br />
 8. 8. Anii<br />1997 - 1998<br />Februarie 1997 – Preşedinteleromân, Emil Constantinescu, se întâlneşte, la Bruxelles, cu membriiConsiliului Nord-Atlantic şi cu secretarul general al NATO, Javier Solana. Cu acestprilej, subliniazăvoinţafermă a României de a se alăturaAlianţei Nord-Atlantice. <br />Aprilie 1997 – Parlamentulromânadoptă, înunanimitate, un mesajadresatcelor 16 membri NATO, solicitândsprijinpentru o deciziefavorabilăRomâniei, cu prilejul summit-ului de la Madrid. <br />Iulie 1997 – Încadrul summit-ului NATO de la Madrid, RepublicaCehă, UngariaşiPoloniaprimescinvitaţia de a se alăturaAlianţei. Comunicatul final confirmăcontinuareaprocesului de lărgire; textulnominalizeazăRomâniaprintrestatele candidate care au realizatprogresesemnificativeînîndeplinireacriteriilor de aderare la NATO. <br />Aprilie 1998 – Secretarul general al NATO, Javier Solana, efectuează o vizităoficialăînRomânia. <br />Octombrie 1998 – Parlamentulromânaprobăcererea NATO ca avioaneleAlianţeisăpoatăutilizaspaţiulaerian al ţăriinoastrepentruposibileoperaţiunimilitareîmpotrivaIugoslaviei, numaiînsituaţiiexcepţionaleşi de urgenţă. <br />
 9. 9. 1999<br />Anul<br />Februarie 1999 – Militari din RomâniaşiStatele Unite stabilesc un centru de monitorizare a traficuluiaerian care săacopere, înafarateritoriuluiromânesc, şiariileînvecinate. <br />Martie 1999 – Ca urmare a uneisolicitări NATO, Româniaînchidetreiaeroporturiînvestulţării – Timişoara, Arad, Caransebeş – până la sfârşituloperaţiunilorAlianţeiîmpotrivaIugoslaviei. <br />18 aprilie 1999 – NATO solicităRomânieideschidereaspaţiuluiaerianpentruavioanelealiate. <br />20 aprilie 1999 – ConsiliulSuprem de Apărare al Ţării (CSAT) şiGuvernulRomânieidau curs acesteisolicitări. <br />22 aprilie 1999 – Parlamentulautorizeazăavioanele NATO săutilizezespaţiulaerianromânescîntimpuloperaţiunilor din Iugoslavia. <br />23-25 aprilie 1999 – Summit-ul NATO de la Washington; NATO prezintă MAP (Membership Action Plan) care punebazeleunuimecanism de pregătireşievaluareindividuală a ţărilor candidate. <br />Mai 1999 – MinisterulApărăriiNaţionaleconfirmăfaptulcăforţeleaeriene NATO au dreptulsăutilizezeaeroporturileromâneştipedurataoperaţiunilor din Iugoslavia. <br />Mai 1999 – Reprezentanţiiguvernuluiromânşiceiai NATO semnează un acordreferitor la condiţiileîn care avioanelealiatevorputeautilizaspaţiulaerianromânesc. <br />17 iunie 1999 – Parlamentulromânaprobă, cu majoritate de voturi, cererea preşedintelui Emil Constantinescu de a permitetranzitulspreIugoslavia via România al contingentelorceheşipoloneze din cadrultrupelorinternaţionale de menţinere a păciipentru Kosovo (KFOR). <br />Iulie 1999 – Secretarul general al NATO, Javier Solana, viziteazăRomânia. <br />
 10. 10. 2000 - 2001<br />Anii<br />Februarie 2000 – Secretarul general al NATO, George Robertson, efectuează o vizită la Bucureşti<br />Iunie 2000 – NoulComandantSuprem al ForţelorAliate din Europa, generalul Joseph Ralston, efectuează o vizităînRomânia. <br />Mai 2001 – Reuniunea NAC – România. Este analizatprogresulrealizatînîndeplinireaobiectivelorPlanuluiNaţional de Aderare la NATO, ciclul II <br />Mai 2001 – Reuniuneaministerială EAPC, Budapesta<br />Septembrie 2001 – Parlamentul decide, cu o majoritatecopleşitoare, participareaRomâniei, ca aliat de facto al NATO, la luptaîmpotrivaterorismuluiinternaţional cu toatemijloacele, inclusivcelemilitare. Româniavaasiguraacces la spaţiulsăuaerian, aeroporturi, facilităţiterestreşi maritime, încazulîn care vaexista o cerere NATO înacestsens.<br />Decembrie 2001 – Reuniuneaministerială EAPC, Bruxelles   <br />Decembrie 2001 – Secretarul general al NATO, Lordul George Robertson, efectuează o vizită la Bucureşti. <br />
 11. 11. 2002<br />Anul<br />Ianuarie 2002 – ComandantulSuprem al ForţelorAliate din Europa, generalul Joseph Ralston, face o vizităînRomâniaşiapreciazăprogresulrealizatînreformasectoruluimilitar. <br />Martie 2002 – Are loc la Bucureşti summit-ul "Primăvaranoiloraliaţi" al ţărilor candidate la NATO. <br />Aprilie 2002 – Reuniunea NAC – România. Au fostanalizateultimeleprogrese ale RomânieiînîndeplinireaobiectivelorPlanuluiNaţionalAnual de Aderare la NATO, ciclul III. Delegaţiaromână a fostcondusă de PrimulMinistru, domnul Adrian Năstase. <br />Aprilie 2002 – Întâlnireadintrepreşedintele Ion Iliescu şisecretatul general NATO, Lordul George Robertson, la Bruxelles. <br />Mai 2002 – Reuniuneaministerială EAPC, Reykjavik.   <br />21 noiembrie 2002 – Summit-ul NATO de la Praga – Româniaesteinvitatăsăînceapăconvorbirile de aderare. <br />22 noiembrie 2002 – Reuniuneaministerială EAPC, Praga<br />13 decembrie 2002 – S-a desfăşurat, la Bruxelles, prima rundă a convorbirilor de aderare a României la NATO. Delegaţiaromână a fostcondusă de domnulMihneaMotoc, secretar de stat înMinisterulAfacerilorExterne. <br />
 12. 12. 2005 - 2006<br />Anii<br />9-11 februarie 2005 – Reuniuneainformală a Miniştrilorapărării din statelemembre NATO, Nisa, Franţa.<br />3 aprilie 2006 – Cu prilejulZilei NATO, MinisterulAfacerilorExterne a organizat, in parteneriat cu Institutul Diplomatic Român, conferinta"NATO înperspectivaSummitului de la Riga". NATO a fostreprezentat la eveniment de domnul Jean Fournet, Asistent al Secretarului General al NATO pentruDiplomatiePublica. <br />27-28 aprilie 2006 – Reuniunileinformale ale miniştrilor de externe din statelemembre NATO, Sofia <br />12 mai 2006 – România a semnatdocumentele de lansare a Fondului de Asistenţă NATO/ Parteneriatulpentru Pace - OSCE/ENVSEC (Îniţiativa de MediuşiSecuritate) pentrudistrugerea de substanţechimicepericuloaseşi pesticide din Republica Moldova. România a preluatrolul de ţarăcoordonatoarepentrufaza I a acestuiproiect, împreună cu Belgia, încontextuldeţineriimandatului de AmbasadăPunct de Contact NATO la Chişinău (CPE), înperioada 2005-2006. <br />
 13. 13. Anii<br />26 ianuarie 2007 – Reuniuneaminiştrilor de externeaistatelormembre NATO, Bruxelles<br />28 martie 2007 – Reuniune a Consiliului Nord-Atlantic la Bruxelles, care adoptădeciziaprivindgăzduirea de cătreRomânia a Summit-ului NATO din 2008 (2-4 aprilie) <br />26-27 aprilie 2007 – Reuniuneinformală a miniştrilor de externe din ţările NATO, Oslo <br />29 octombrie 2007 – Vizita la Bucureşti a Secretarului General al NATO, Jaap de Hoop Scheffer<br />6-7 decembrie 2007 – Reuniuneaminiştrilor de externeai NATO, Bruxelles<br />Ianuarie 2008 - decembrie 2008 – România a deţinut al doileamandat de AmbasadăPunct de Contact NATO la Chişinău; România a avut o contribuţiesubstanţială la finalizareaproiectuluideschideriiunuiCentru de InformareşiDocumentare al NATO la Chişinău. <br />2007 - 2008<br />
 14. 14. Anul<br />11 ianuarie 2008 – Vizita la Bucureşti a Secretarului General al NATO, Jaap de Hoop Scheffer<br />31 ianuarie 2008 – Vizita la sediul NATO de la Bruxelles a preşedintelui României, TraianBăsescu<br />6 martie 2008 – Reuniuneainformală a miniştrilor de externe din ţările NATO, Bruxelles<br />2-4 aprilie 2008 – Summit-ul NATO de la Bucureşti<br />12-13 iunie 2008 – Reuniuneaminiştrilorapărăriiaistatelormembre NATO,  Bruxelles<br />18 august - ReuniuneaConsiliului Nord-Atlantic la nivel de miniştriaiafacerilorexterne, Bruxelles  <br />18-19 septembrie 2008 - Reuniuneaminiştrilorapărării din statelemembre NATO, Londra <br />9-10 octombrie 2008 -Reuniuneainformală a miniştrilorapărării din statelemembre NATO, Budapesta <br />2-3 decembrie 2008 - Reuniuneaminiştrilor de externeai NATO, Bruxelles<br />2008<br />
 15. 15. Anul<br />2009<br />ianuarie 2009 – AmbasadaRomâniei la Baku a preluatmandatul de AmbasadăPunct de Contact NATO în Azerbaijan (pânăîndecembrie 2010).<br />4-5 martie 2009 – Reuniuneainformală a miniştrilorafacerilorexterneaistatelormembre ale NATO, Bruxelles, Belgia<br />3-4 aprilie 2009 – Summit-ul NATO de la Strasbourg-Kehl11– 12 iunie 2009 – Reuniuneaministrilorapararii din statelemembre NATO, Bruxelles7 iulie 2009 – Lansareanoului Concept Strategic al NATO 3-4 decembrie 2009 – Reuniuneaminiştrilor de externeai NATO, Bruxelles <br />
 16. 16. Anul<br />2010<br />14 ianuarie 2010, Oslo – participareasecretarului de stat pentruafaceristrategiceBogdanAurescu la al treilea seminar oficial al NATO petemanoului Concept Strategic „NATO’s Partnerships and beyond”<br />14-15 ianuarie 2010, Trakai, Lituania – participareaministruluiromân al afacerilorexterne, TeodorBaconschi, la reuniunea“Snow Meeting”,alături de miniştrii de externeaiSuediei, Slovaciei, Ungariei, GrecieişiRepublicii Moldova.<br />
 17. 17. Procesul de elaborare a Noului Concept Strategic a începutînlunaseptembrie 2009, cu prima etapă, cea de reflecţie. Termenulfixatpentrufinalizareadocumentuluiesteviitorul Summit al NATO, care se vadesfăşuraînnoiembrie 2010, înPortugalia. Reprezentanţiistatelormembre din cadrulConsiliului Nord – Atlantic vorfiimplicaţi permanent înîntregulproces.<br />Obiectivulprocesului de elaborare a unuiNou Concept Strategic al NATO estemenţionatîn Declaraţia privindSecuritateaAlianţei, adoptată la Summit-ul NATO de la Strasbourg / Kehl, din aprilie 2009, unde se aratăcăstatelemembre NATO sunthotărâtesăreformezeAlianţapentru a îmbunătăţirăspunsulacesteia la actualeleameninţărişicapacitatea de a anticipariscuriviitoare.<br /> 2010 esteanullansăriiNoului Concept Strategic al NATO.<br />
 18. 18. Încadrulprocesului de elaborare a NCS, Româniavapledapentrureafirmarea, de o manierăneechivocă, a apărăriicolectiveşi a articolului 5 dreptresponsabilităţiprincipale ale NATO, pentruactualizareaşiconsolidareasarcinilorfundamentale ale Alianţei din actualul Concept Strategic adoptatîn 1999 (securitatea, descurajarea, consultarea, managementulcrizelorşiparteneriatele), la care să se adaugerăspunsul la noiletipuri de provocări, cu accent peinsecuritateaenergeticăşipeproliferareatehnologiilor  pentrurachete. <br />Româniaardori, totodată, ca în forma finală a Noului Concept Strategic să se regăseascăşialteelementeimportante, cum suntconsolidareainteresului NATO şidezvoltareacooperării cu partenerii din imediatavecinătate a Alianţeişi a României, din Balcanii de Vest şizonaextinsă a MăriiNegre, inclusivCaucazul de Sudşi Asia Centrală, precumşiconsolidareareţelei de parteneriate a NATO şimenţinereapoliticii de extindere a Alianţei („open door policy”), care a avut o contribuţieimportantă la consolidareastabilităţiişisecurităţiiînEuropa.<br />
 19. 19. România - primii 5 aniîn NATO<br />La data de 31 martie 2009, ParlamentulRomâniei a adoptat, prinunanimitate, de cătreambelecamere, Declaraţia ocazionată de aniversarea a 60 de ani de existenta a NATO şiîmplinirea a 5 ani de la aderareaRomâniei la Alianţa Nord-Atlantică. <br />Prinaceastădeclaraţiesuntrecunoscuteatâtbeneficiileresimţiteînviaţa de zi cu zi, câtşitransformărilepozitivevizibile la nivel democratic, înceeacepriveşteconsolidareastatului de drept, darşi la progresul economic şi social din ţaranoastră ca urmare a dobândiriicalităţii de stat membru NATO.<br />Peaceastăcaleesteexprimatşirespectulfaţă de muncaşidevotamentul exemplar ale militarilorromâniînmisiunileasumate, darşifaţă de impresionantainvestiţie de încredere a societăţiiromâneşti. De asemenea, esteevidenţiatşifaptulcăsuccesulmarcatacum, la aniversarea a 5 ani de la aderarea la NATO, nu înseamnănumaiconfirmareademnităţiiRomâniei, ca membrurespectat al familiei euro-atlantice, cişioportunitatea ca statutul de membru al NATO şi al UE săînsemnenoibeneficiipentrucetăţeniiRomâniei. Astfel, ajunsă la deplinamaturitate ca membru al Alianţei, Româniaesteconştientă de faptulcă un obiectivprioritar al săuestevalorificarea maxima a acestuistatut, printr-o contribuţiesporită la evoluţia NATO.<br />
 20. 20. Summit-ul NATO de la Bucureşti<br />Summit-ul a fost un evenimentunic nu doarpentruRomâniacişipentru NATO. A fostcelmai mare Summit al Alianţei, atât ca număr de participanţi (peste 6500), câtşi ca formate. Pentru prima datăînistoriaAlianţei, pelângăreuniunileconsacrate (Consilul Nord-Atlantic, ConsiliulParteneriatului Euro-Atlantic, Comisia NATO-Ucraina şiConsiliul NATO-Rusia) s-a desfăşurat o reuniuneîn format extins a statelorşiorganizaţiilorparticipante la operaţiuneaAlianţeiînAfganistan, la care au fostprezenţiSecretarul General al ONU, PreşedinteleComisieiEuropene, Secretarul General al Consilului UE, directorulBănciiMondiale, alături de preşedinteleafganHamidKarzaişiînalţioficiali din statele de contact (Australia, Japonia, NouaZeelandă, Iordania). <br />La Summit a fostmarcatărevenireaMalteiîncadrulParteneriatuluipentru Pace. <br />Preşedinteleînexerciţiu al Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a participat la primul Summit al Consiliului NATO-Rusia de la crearea NRC în 2002.<br />Summit-ul NATO de la Bucureşti s-a desfăşuratînperioada 2-4 aprilie 2008 şi a areprezentatcelmai mare eveniment de politicăexternăorganizat de România, darşi Summit-ul de celemaimaridimensiuni din istoria NATO. <br />La Summit au participat 26 de state membre, 23 de state partenere, înalţireprezentanţiaiorganizaţiilorinternaţionaleşiaistatelorcontributoare la operaţiunile NATO înAfganistan, la nivel de preşedinte (23 de state), prim -ministru (22 de state), ministru al afacerilorexterne (7 state), ministru al apărării (Kazahstan) şi director politic (Irlanda). <br />
 21. 21. Şefii De State Şi De Guverne Au AprobatPatruDocumentePublice<br />Declaraţia de la Bucureşti;<br />Decl;<br />araţia comună NATO-Ucraina; <br />Viziunea strategică a ISAF; <br />Declaraţia preşedintelui Consilului NATO-Rusia.<br />
 22. 22. Tot cu aceastăocazie, şefii de state şi de guverne au luatnotă/andosatalte 13 documenteclasificate, elaborate la nivelulcomitetelorspecializate ale NATO. <br />Declaraţia finală a Summit-uluireitereazăfaptulcăindivizibilitateasecurităţiistatelorAliatereprezintăunuldintreelementelemajore ale existenţei NATO.Documenteleadoptate la Summit demonstreazărelevanţasporită a NATO pentruprovocărileactuale ale secolului XXI.<br />Înmarja Summit-ului au fostorganizateşievenimente de diplomaţiepublică, menitesăprezinteopinieipublice agenda politică a evenimentului, cum arfi: Conferinţa de la Bucureşti (1-3 aprilie 2008, organizatori: MAE, German Marshall Fund şiChatam House) şi Summit-ulTinerilorAtlantişti (1-4 aprilie, organizatori: Comitetul Atlantic al SUA şiConsiliul Euro-Atlantic România).<br />
 23. 23. ObiectiveleRomâniei, ca stat membru al NATO <br />
 24. 24. 1. O Alianţărobustăşirelevantă, bazatăpe un parteneriat transatlantic solid<br />Sprijinim o Alianţăputernicăşicapabilăsărăspundăeficientnoilorameninţări la adresasecurităţii. Un parteneriat transatlantic dinamicşi robust reprezintă un factor crucial înarticulareaunorrăspunsurieficiente la noileriscuri de securitate cu care se confruntăcomunitateademocraţiilortransatlantice.<br />
 25. 25. 2. Îndeplinirearesponsabilităţilor de membru NATO legate de participarea la operaţiunileşimisiunileAlianţei<br />Româniacontribuie la toatemisiunileşioperaţiunileAlianţei, inclusiv la cele din afaraspaţiului euro-atlantic. <br />Participareaţăriinoastre la operaţiunileşimisiunile NATO oferă o susţinereconcretă a angajamentelorpoliticeasumate de România ca membru al Alianţei Nord-Atlantice, amplificându-icredibilitatea de aliat.<br />Misiunişioperaţiuni NATO la care Româniaparticipă: <br />ForţaInternaţională de AsistenţăpentruSecuritate (ISAF)<br />Misiunea NATO de Pregătire – Irak (NTM-I)  <br />Operaţiunea KFOR<br />Operaţiunea Active Endeavour (OAE)<br />
 26. 26. 3. Promovarearolului NATO de furnizor de stabilitate, promotor al reformelorşicooperăriiregionaleînvecinătateaimediată a României (BalcaniişiregiuneaMăriiNegre)<br />Româniaconsiderăcăfrontieracomunităţii euro-atlantice, bazatepedemocraţie, libertateşisecuritate nu trebuiesă se oprească la frontieraestică a României. <br />ConsiderămcăEuropa nu poateficompletăfărăintegrareaBalcanilorînstructurileeuropeneşi euro-atlantice. Prinsprjinireafermă a acestei perspective şi a reformelorderulate de statele din regiune, vomputeacontribui la modelareaunuiclimat de stabilitatepetermen lung. <br />România a sprijinitactivşi a salutatinvitaţiaadresatăpentruintegrareaAlbanieişiCroaţieiîn NATO şiestegatasăîmpărtăşeascăpropriaexpertizăpentrususţinereareformelor interne şipregătiriloracestor state pentruaderarea la NATO. <br />IntegrareaSerbiei, a Muntenegruluişi a Bosniei-HerţegovinaînParteneriatulpentru Pace a reprezentat un important pas înaintespre o nouăparadigmă a Balcanilor de Vest: stabilizareprinreconciliere, consolidaredemocraticăşiintegrareîncomunitatea euro-atlantică. <br />
 27. 27. La Summitul de la Bucureşti, aliaţii au reafirmatangajamentulfaţă de regiunea de importanţă strategică a Balcanilor, undeintegrarea euro-atlantică, fundamentatăpevaloridemocraticeşicooperareregională, rămânenecesarăpentru o pace şistabilitatedurabilă. <br />La estulAlianţei, România a fostşiva continua să fie un avocatfermşiactiv al consolidăriiparteneriatului cu Republica Moldova, însprijinulevoluţieidemocraticeşivocaţiei sale europene. <br />Parte a Europeişipuntecătre Asia CentralăşiAfganistan, regiuneaMăriiNegreesteimportantăpentrustabilitatea euro-atlantică. Româniavacontribui la dezvoltareamodalităţilorprin care NATO poatesusţineeforturilestatelorriverane de consolidare a securităţiiregionale. <br />
 28. 28. 4. Dezvoltareaparteneriatelor NATO cu UE şi ONU <br />Parteneriatele NATO cu UE şi ONU asigurăcooperareaînproblemele de interescomunşicontribuiesemnificativ la contracarareaameninţărilorşiprovocărilor la adresasecurităţiiinternaţionale. <br />România a sprijinit constant dezvoltareadialoguluişicooperării NATO – UE încâtmaimultedomenii de interescomun, cu respectareaspecificităţiişiautonomiei de decizie a fiecăreiadintreceledouăorganizaţii. <br />ZonaBalcanilor de vest reprezintă o zonăîn care cooperareadintreceledouăorganizaţiişi-a demonstrat din plinutilitateaşieficienţa. Experienţadobândităprincooperarea de pânăacumvatrebuivalorificatăîncontinuare. Cooperareadintre NATO şi UE nu trebuie strict limitată la domeniuloperaţional, celedouăorganizaţii au multmaimulte preocupărişiinteresecomune.  <br />La Summit-ul NATO de la Bucureşti, aliaţii au recunoscutvaloareape care o aduce o apărareeuropeanămaiputernicăşimaicapabilăşi au exprimathotărârea de a îmbunătăţiparteneriatul strategic NATO-UE, pentru o cooperaremaistrânsăşi o eficienţăsporită. <br />
 29. 29. RelaţiaAlianţei cu OrganizaţiaNaţiunilor Unite esteuna de o relevanţădeosebită. Naţiunile Unite se aflăîncentrulcadruluiinstituţionalinternaţionalîn care Alianţaoperează, principiuînscrisîntratatulfondator al NATO. RezoluţiileConsiliului de Securitate au oferitmandatulpentruoperaţiunile NATO din BalcanişiAfganistan, câtşipentrumisiunea din Irak. Înultimaperioadă, cooperarea NATO-ONU s-a dezvoltatpetoateplanurile: operaţional, conceptual, politic şiinstituţional. <br />Susţinemcontinuareacooperăriidintre NATO şi ONU îndomeniulmenţineriipăciişisecurităţiiinternaţionaleşisalutămdecizialiderilorreuninţi la Bucureşti de a reafirmaîncredereaînscopurileşiprincipiileCarteiNaţiunilor Unite, inclusivexercitareadreptuluiinerent la auto-apărareindividualăsaucolectivărecunoscutprinarticolul 51 al CarteiNaţiunilor Unite, după cum esteprevăzutînTratatul de la Washington.<br />
 30. 30. 5. Susţinereaprocesului de transformare a NATO <br />Vom continua săcontribuim la procesul de transformare a NATO, menitsăofereAlianţei Nord-Atlanticecapacităţiflexibile, capabilesă se desfăşoare rapid şisărăspundănoilortipuri de ameninţări (terorism, proliferareaarmelor de distrugereînmasă). <br />Transformarea NATO este un procescontinuuşinecesită o atenţieconstantăşisusţinută. Înacestsens, la Summitul de la Bucureşti, aliaţii au decissusţinereaeforturilorminiştrilorapărării de supervizare a gestionăriiaspectelor de apărare ale transformăriiAlianţei, pentru a asiguracă NATO rămâneeficientşieficace, în special princontinuareaeforturilorînurmătoareledomenii: asigurareaforţelorşicapabilităţilornecesarepentruoperaţiunileAlianţei; dezvoltarea de noicapabilităţi care sărăspundănoilorameninţări; adaptareastructurii de comandă a NATO, pentru o mai mare flexibilitateşieficienţă a acesteia.<br />
 31. 31. Bibliografie<br />Google<br /><ul><li>www.wikipedia.ro</li></ul>Manualul de istoriecls a XI a<br />

×