Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Izvjesce virtualna ucionica etika i-frontalno

163 views

Published on

Izvjesce virtualna ucionica etika i-frontalno

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Izvjesce virtualna ucionica etika i-frontalno

  1. 1. Izvješće o virtualnoj učionici Etika I – pripreme za frontalno uvođenje kurikuluma 15.12.2018. – 12.7.2019. Opis učionice Ova virtualna učionica okuplja nastavnike Etike da bi se zajednički pripremili za uvođenje Nacionalnog kurikulumapredmetaEtike. Pripremaće trajati do početka školske godine 2019./20., a bude li potrebno - i dulje. Edukacijuzapočinjemouposebnopripremljenim virtualnim okružjima za učenje, suradnju i komunikaciju kojaće ujednoslužiti zapružanje podršketijekom cjelokupne pripreme i provedbe. Edukacija će trajati do početka školske godine 2019./20., a bude li potrebno - i dulje. Procespripreme osmišljenje takodaomogućuje,korakpokorak,uvođenje svihsudionika u online okružje, koncepte i promjene koje donosi obrazovnareforma,takodaćete svi imati dovoljnovremena za otkrivanje i učinkovituuporabusvihaspekatapripremai podrške. Online okružje odabrano je da bi svi sudionici imali na raspolaganju relevantne i aktualne informacije o pripremi i provedbi novog kurikuluma. Pregled tema, ishoda, trajanja, broja sati i broja dodijeljenih znački Nazivteme: Ishodi teme: Trajanje teme: Broj sati: Broj dodijeljenih znački Kurikulumskipristup poučavanju:odishoda do vrednovanja Učitelji i nastavnici objašnjavaju obilježja suvremenog pristupa nastavi. Primjenjuju temeljne postavke kurikulumskog pristupa poučavanju. 15.12.2018. - 12.2.2019. 12 200 Razvoj kompetencijeučiti kako učiti Učiteljii nastavnici opisuju važnost znanja, vještina, stavova i vrijednosti obuhvaćenih međupredmetnom temom Učiti kako učiti i njihov utjecaj na učenje. Učitelji se služe odabranim digitalnim alatom za izradu grafičkog organizatora. Učiteljiinastavnici povezuju različite situacije učenja i poučavanja s domenama međupredmetne teme Učiti kako učiti. Učitelji i nastavnici objašnjavaju kontekst poučavanja strategija učenja u nastavi. Učitelji predlažu strategije učenja primjenjive u određenim nastavnim aktivnostima. Učitelji i nastavnici primjenjuju rezultate samovrednovanja učenikaradiprilagodbeprocesa poučavanja. 29.1.2019. - 26.2. 2019. 16 126 Kurikulum nastavnog predmetaEtika Učitelji i nastavnici analiziraju kurikulum Etike, u kratkim crtama prikazuju njegove prednosti u odnosu na plan i program te procjenjujunjegovdoprinosunapređenjuučenja i poučavanja predmeta. Učitelji i nastavnici razlikuju domene predmetnog kurikuluma te osmišljavaju aktivnost kojom povezuju dva ishoda, po jedan iz svake domene, koja učeniku omogućuje ostvarenje ishoda vezanih uz moralno i etičko promišljanje i moralno i etičko djelovanje. Učitelji i nastavnici upoznati će različite digitalne alate i procijeniti njihovu primjerenost i korisnost za učenje i poučavanje, primijeniti će digitalne alate u nastavi kao podršku učenju i stvaranju te stvarati nove sadržaje i kreativno se izražavati s pomoću digitalnih alata. 26.2.2019. - 25.3.2019. 16 106
  2. 2. Vrednovanje Učitelj razlikuje tri pristupa vrednovanju i primjenjuje ih u nastavi. Učitelji primjenjuju različite metode vrednovanja za učenje. Učitelji zaključuju o važnosti povratne informacije. Učitelj primjenjuje metodu vrednovanja kao učenja. Učitelj analizira provedbu samovrednovanja i/ili vršnjačkog vrednovanja u procesu poučavanja. Učitelj uspoređuje vrednovanje naučenoga s vrednovanjem za učenje i vrednovanjem kao učenjem.Učiteljoblikujezadatakpremadefiniranom ishodu i odabranoj kognitivnoj razini za vrednovanje naučenoga. 26.3.2019. - 23.4.2019. 16 103 Kurikulum međupredmetnihtema Učitelj/nastavnik analizira kurikulume međupredmetnih tema i povezuje odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetnih tema s odgojno-obrazovnim ishodima predmetnog kurikuluma. 7.5.2019. - 28.5.2019. 4 93 Kurikulumsko planiranje poučavanjaupredmetu Etika Učitelj/nastavnik planira za kurikulumsko poučavanje. 28.5.2019. - 12.7.2019. 4 94 Ukupna studentska aktivnost (pregledi i poruke) Polaznik
  3. 3. Statistika po temama NAZIV TEME: Kurikulumski pristup poučavanju: od ishoda do vrednovanja TRAJANJE TEME: 15.12.2018. - 12.2.2019. BROJ SATI: 12 BROJ POLAZNIKA: 282 BROJ DODIJELJENIH ZNAČKI: 200 POSTOTAK DOVRŠENOSTI: 71% NAZIV TEME: Razvoj kompetencije učiti kako učiti TRAJANJE TEME: 29.01.2019. - 26.2.2019. BROJ SATI: 16 BROJ POLAZNIKA: 268 BROJ DODIJELJENIH ZNAČKI: 126 POSTOTAKDOVRŠENOSTI: 47% NAZIV TEME: Kurikulum nastavnogpredmetaEtika TRAJANJE TEME: 26.2.2019. – 25.3.2019. BROJ SATI: 16 BROJ POLAZNIKA: 268 BROJ DODIJELJENIH ZNAČKI: 106 POSTOTAKDOVRŠENOSTI: 40% NAZIV TEME: Vrednovanje TRAJANJE TEME: 26.3..2019. – 23.4.2019. BROJ SATI: 16 BROJ POLAZNIKA: 223 BROJ DODIJELJENIH ZNAČKI: 103 POSTOTAKDOVRŠENOSTI: 46% NAZIV TEME: Kurikulum međupredmetnih tema TRAJANJE TEME: 7.5.2019.- 28.5.2019. BROJ SATI: 4 BROJ POLAZNIKA: 223 BROJ DODIJELJENIH ZNAČKI: 93 POSTOTAKDOVRŠENOSTI: 42% NAZIV TEME: Kurikulumsko planiranje poučavanjaupredmetuEtika TRAJANJE TEME: 28.5.2019.- 12.7.2019. BROJ SATI: 4 BROJ POLAZNIKA: 202 BROJ DODIJELJENIH ZNAČKI: 94 POSTOTAKDOVRŠENOSTI: 47%

×