Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The SkillGigs 3D Resume - Making Hiring Easier

516 views

Published on

SkillGigs -- the next generation job marketplace for tech talent -- is changing the way companies hire! Using our patented AI recruiting technology, Robo Recruiter, SkillGigs helps you recruit A-list Tech Talent for both permanent and contract positions faster and at a lower cost. The SkillGigs 3D Resume is revolutionizing the world of resumes. Employers can now tell if a candidate is the right fit for their positions in 30 seconds or less while candidates are given a tool that allows them to stand out. It's just one of the many benefits of using SkillGigs.

Published in: Recruiting & HR
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

The SkillGigs 3D Resume - Making Hiring Easier

 1. 1. ‘qt’ SkillGi'gs Q HELLO! WE ARE SKILLGIGS AND WE'VE GUT. ..
 2. 2. 5 AG NGING HI TOOL
 3. 3. 9 RESUME CHANGING THE WAY CUMPANIES HIRE
 4. 4. READING RESUMES CAN BE A FRUSTRATING URDEAL BECAUSE THEY ARE. .. ‘ HARD TO DEDIPHER SUBJECTIVE i00L0N0 TIME CONSUMING TO READ 'N90N3'3TENT FILLED WITH IRRELAVENT INFORMATION
 5. 5. EXAMPLE OF A SKILLOIOS USER'S ORIONIAL RESUME nu-punuannunAnAauisin-suumiunanonuv-up: -usm I maul naiminrouwm iimucmm, mu awe: -uni. in nu uiaiusniiiii oiu iii. ” 00 aim. .. Ry ~m« Gnu u. ..i. .i. .~i Sdl. bo'* Ar: vi‘w<(i. rI l’IlVE4IKl l'V‘1I"VW an | P‘l(F| Vl{7 L5): "1.lr'| lF1 Asa 'l'V'l' iV‘VI'Yl'l‘! l‘<a11V1l('1'Ii"‘ mi I(f"I'n‘! -. . D12»: IHIVLH mi. .. , , . .i. _. L/ lll'| flIl u. ... .(i. i. .. suiiiiiuv semi um imgmio-i ma M44723: | V|l¢‘IIE'I(9 hlutlw A»i. ciiiei iii-i u< win cf ammu eiiieiau iii-: sow! IFG mum in i-iiimii. iii "4 man oi Ifirflltvk :2: I14 i. iiii¢. i miigiiiu Ibfllllr! iii. gm. | n'tVu rim iiiiiim iaammii GIUVIIINI. om»/ »mi. « mwmmi. 2.-cm Piodunm mam i. -i uuiiimiu mm: wimom siiiim E6511] 3101!-a(mv~uuprap¢t$ rmmi niinaim >~'II1'fl(VvlIHDv( iii Iommu oi mi: miiaoi Duxr-Id lllI)l'7<"~ up mama. ii» »iii. ii. i, «ii». xii. “ oiii wiii+iii. iiii; on ciniiiisi-iiiii, mi. lVl'l'“lGl‘. lhfl >n¢miii— D112 Pram’: nun u. aiii iii uimiinu uiim-ii. -iii-ig III i-up-ni -imi iiiiii : i 109'! Ill'J‘ KIVIIIIEI BIZ! iiwu with Ill: swim. » I56 ii HT iiiwu. ui: v¢WW¢l'I{ IN mum DI)'Wl"(. sin . m.: iisnii. i ZZVIHEIDIV 176632! lV(“RIflIJl mum xi-i-xiii viii I n (DI llttwlvx mi viiipimii-t niii - -iiiimiiiiii cii-iaiaigii-i. ipiiiiis IHQKINVI i. aiii»¢ aw moi «am nu ma nflifiw ii mu oi-mi Illl iii; ii-mi. IV‘ lrfirwn i. i.«ii. .i. ~iiiii I an: .. .iei. iii. _ [I'll ciiiimi sum I‘ i. ~ii. iii mu -can anual iiii ‘G Edmildl aiii win. .. ii. niiiwiww mu. Anydltmf in. .. I'KI‘fl! lflV mi. -i wine Md iii. -ii. -an me lelE'L W‘, Aim--i mi vim: 7VOE$. l ii owe x leeirs Ia: so'l iii: iv»: men lid ciiam xiiiupii iii bfiD. l iii [PC as flalvifilly iiiiiii Elrfl. PEAK KDDKZDG Aaiia w. <iiu- ii iiiiiiii Blltevfll [IE but DVIEIKLI ii iimii ii llflfifllk im. iii l‘uAh‘»¢ Iautam -iii i-i our iii am». i. .-. IMPCFIIW iii . i»ui_ itmfll D4’ Model 71 ziwim. mu mm in/4 vi s 0 iii mi-ii-i iiiiiiivx M ii. » Svvwiflue ]t'! 'lll iiia Mflmill KIDDIIEHIS rfiwwid PNNIKH mi iiiguian niiiiw. iiiiiipmii ilflmfldll ii. -iii V umevui . LML flowlfcrlll iiii WVAVIR4) DuI«'¢)sVo<£! l ire -me i‘ N um um i oi. on-mi V-warn imeii u dlvlru. oimwiii mi lied: -x, C17u. :$Mo-Su imi were»; $11!: woaii ic road iamniiniiiion iii 0.. mismami Demvtdrd fltvflfived aim iiiizi ir. i.. i.i. vzu — vuoeiimruiiei i: -um niacin swim um. iced iim, iuia pixii-iiiia ‘WKWS ix; minim iiii. .— ii I( NH .4 arm mi-iii I6? mm. -ii I iiaiim-ii mvmiii aiii-iiiiim inzim and warm: iii-iyimie i. iiiiia. ’! dl§f'i)illo’l ii we um: muiiiu mi ma iiw-ii oi. iiie~iri. ¢ Wifflliu re ‘tlinvlvm. eoi-vwiiiaiii. riui Ovlnhh ii mim tal um-ma mm. I zwni iii mini. an niiiii l'I'5'Vl1(l. mziiom nu-in vm wmm we: -ei VP . i.i. imi em I me u -mum Vol Pie Ell iiv<iu»~ IEIIWI i-we I1 miner um mum ol uiiem nu mqviiim wu ii-an iiiiiiii iiiirieim iii‘ niiiiiiiimii n7D(liIll iii llIlIlrll'I : VnflJflV‘W mi IMJIVKI Nlflflllc in iii. -g. 'lJ‘1I. flIlllVl waieiiei ii” (I um. » MW uwui IQGIEH A/ HIICPVEW um Dug-ad VillH| '*Ii II iii. sm. ..i. ». tang am-i. iii. mi §(flfliI‘IH| iii. iuii u. .iii. , Mimi ziiiiiiii u, ll1‘MWlIK(J . .. M» . .v. mi. .. 3.IA M1u[‘l¢rv lvbl »i. i.i. vi iii D4 . ri. .. §dVI -¢>-i1'(l<1‘1KVl W¥QH'1'KII iso-amai iivi iii mi. ..-i. .. lu('~*-NI ii iiiisi N0: DUI . n.»ii. i im ii» vmmmltlmu Aw} sin ixiim i. i.iiiiii -iii w w 'Ifl>l’§fl‘( uucii in, am mun-msraie rirvu ewii-iiru. nut» no-ioai h‘l’E! I‘I<NVl viii. KM-Alielta ciiiii-iii-. i.ii IIDV aisiimiii All’-HIKE. umx fiyI'J’lI! mii, on i am Aiimci l'| ai-miiiiiii-iaiigii, lllfillln r-ma. imiiiiiii» H‘ UNIX mu are sum iwiwimi umpa mwiiii. iiiiim iii imiaiimi iiwmiiii hum mm lb una
 6. 6. EXAMPLE OF A SXILLOIOS USER'S ORIONIAL RESUME Wren ii. -mi ltv ll‘{‘lEllaA'¥ davrxrs iii-ii iiimiiy. :m. lI‘. ‘l| -XliA‘. —Vl Il‘lE['! lV/ W<l! dkIIl'Q I11 SE-l'YV lflvlfibiilflt 1: I7! itveawltlfli 3'1!‘-I/ i"l€1'Y¢U ‘HI’! Elllfll Baku; HKEQIH. and iffiitlki . i.= Bel iiiiaiiii YK£‘lIl7V iii-. -mm. iiiavimiiai iiaeiwiui-i inn. » IV‘! iciwmiii ‘EDI! IBV £Sl| /H1453/&l$IIl/ '>IlX iii»-x llotlEP"| l'X i-ii hill -1 Ala mu. -ii P1 um)tl1bC plaflrqal h)>0nlM(nrfl'u*= lo* and IOJVDPR Om Hibfiifi Wmmii I i. DOV in IN Wm ii-i. .«iii ii-um uiiiiii KITS mi UKIQKD‘ ii In‘ in IIIEQ1 ii. NAPKIGV ». ii- ii. i.iii -ii I-tlfillfi‘ ii- iii» . .ii-. i riii «ten-emrari iiwniiiiiiiii llh'l'or€i. : BI€I| E<1'ElflV| .0» lV'(it"i Fell! k{wI'NIt*l minim, VIE ma ma aeiiiioiiiiiiiiimiaiivii-. ii». i.i-ea-iaia i-iimu iwwuu nii-i. ii-. ~.. i.i . ¢i. iiiii. i.. ... .i. iii. i-4 -iziiiiimi flnlu . i- iv». .. i- ma Xunlllz‘ rtwwiuauntu and Vfilhliiflatt n7‘&I‘lV'fi‘3fll'wr4lM I76 vflilfifvhl iiiiiiiymiiiiiiimiaiii-i. i. ... :.». .i vi. -mic ivoaflle Du-VG l Wu. wiaini. /iii i-is-i. .iii i-ii-. eu»ie IXi‘II/31 . 'iD1Nll: <h mi. mm : - h'c¢'Ml»= mi ii. i . .i¢. iiiiiii. ii- Irfl mi. IKWIHKEI uiiir. viii. -.. « iiii DI Dean fltblllltullll «xi. .. mi in“ I4 VIEW 1 l! ;Vw"U ii ‘ll mi. iiiiiii my 5"V‘: VlvIil‘ MMZIIII ram iaair--. ii«i IFQ IIVA-‘ll uni’ IPlX'lVHI. l|1 iiiiiviiiieii i-sit’. VII) A‘: I"P‘vl! im- Ab IV iii mi Znllnd IIIIIIGC nwiii. mipm: .—¢ ‘mm. iiii iiiiiui kvI'fiI'Vvv‘l Ill! !! lL'EII k4’I{47‘K7li is-iii-i. ~.iii-. .i iiii. ii. i.iieiii. =.i W! i mi imi iooiiv-. iv. iia-. i-u mm —ii ldlflA“A' rlh mm. mm mi». iiiima ml? KKAIKV iii ll'l. E'fiN lfl mi Prove . i.i tr ktl’(lI DVIDFVB haul uni miiii lV'. h1((lu'Q (lW(| M HP, 504 iDF((ll'I9|Pdi‘: (l "C(A. Ve‘VT") , ui. nu. HM u-aim . lV‘¢Mil7 VJNH iiiniiiiii lflllrflilk wmiiim -i—. igiiii- iii: miirmii A 09.: cawii-mi llus ms. siis: rm: i. o.. i-. -ii. ‘unlit £DV‘| IlI :42 now. I II on i-inm mi. ..» van. -mii i. .~. ..~i. .ii«r<mii. .iiiiii uii. iiiiiiaiii niiim miiiicvmi Dviwllllnil ii-1---i S¢nvIl'V Up-hniu nii. in-in-i WVuIeLV“d= I1el 5QHifi)am47A/ {lI>{l(! |£&N K! NIW Illlflr II fill! l’.1K*Pii. r4 W: In iii ixiwvllrhflurt Ur! iuui NW iuw i(IA'llrI9UMW'lUv| iiiommiixiii-iwi iwimxiia-ir. i«u. i:o-iwoii IJWIIWO . -mar aim Salmon: n. ..i»« i. .ii iiiiiiiiaii hA’II zml . .ii. in mi. P‘ ii. -iii. iqiwii Irdihflll‘ mi iv {:0vlrr. l’I(l. Dl(l(tDlePr1f(¢. §UAG9uQFn1'! :!. I%lKl! flI‘ mm VAhIfl’V| tV‘L Wlflt viiiimii. -ii WI miuiiiiii VNBHI4 imiiii. Anlrlt-Itmlq k. ’-41*. PVIXIV-fll'dl, M$I‘cpcI um. uiwi. i.. i SlI.7(l$I'E. imam kwtl iuasi mi, -zmnon use-iii sin. ipiiini/ mmunimiuiiniiiwoii Exp -ii. ..-i-ii-i iii-iii iiiiii-i sic-. ..i. rm v. i._mi. ..ii uni. iiiuii mi. iw new Model ii {I w-iii-a. am. i-i-mi Io-eicintw. v5v iacieiiiiwiiiimiun wiimii. coin. sou aw Miellufitl, vs mini E m wkrsowvi raw mm»: wmii I I OJIFHIVI L3VI'7Ii imimmii mg. i on». .. mi i-unis i"lV£’Il>| mm. llAri¢9W'<'V moi «mini F Mm»: u. i.. .m av-:1 ; VIYKI) vim m. -w DlGL41‘SVl'll'V'$QrvoII$UIW'VI VIIYKVKIGVPUIVIHI mi Nrimlilltx
 7. 7. So much info to decipher! mg. ” mm -a ma Dlul-tug-fin: sm )9:-r -awn. Sewn! ms, sm Sun-r mu. sax. .. gm. ya s. ‘.. vnur ‘kvvx: :‘W51 lay-esIr: |;= -aflnltsvvve-lk». :vumo! ’ v. .. 3:4: hfirrmlu ‘rm: M: Du-av cu---> um/ wvne. /3: lzvrw wahfon wmw Wuv<"ow ma» rnv Iencalum vmnm Hana‘-2: an | m. mm L-c-«nape. D4'iVVA'|1'c‘MHmIl'! 'c7'VA‘. mo. cu-xwe u-um uv<. .p. m.: . Aw . vm. m Dan mm». -. nu. _v mm ca um muy «mm. .. my k-mu]! w In an urn M3 yux um m~= «m. v-. mm mm Lon-ea mu-manzmme mu-1: wm raan: uuI'Iorarmm. b Aumrei x Lac! -71 we oatnucl Sinus um». :MM>. vuu.0ur(l.1Il. )L um n ml nm nramu-1 vary Lmavmaprm-v Lntuvmv -um mm. m. z.. e»« mm. Dmcx 1 3.‘: 1, Nan: n unu w»-W. “ rtalulrra : n, nwru Mn sa-um. ~mwa, wpm-. r.. . rm-. .r1n, ~wInuu: mu wuu n «mm. 3. w‘urrv-nu om krvrm Nun ><1dI: e|: I: ‘!a'-1 man My! u «m -«mm cm: mam: max 712) San maam Amncvx m fut : .m= .- 1 -mm mom». 1:: rm. »-u. .‘. .~ Ame» Han man um. » mm»nm cwulrwvke-M: (or<: ::n. M:r'.1uu IrIz'nM: £m*zr‘ Lhegpfi. mm Ihvzv um In-rmetm mm, ‘ Aum" . I n-. -u ma. .. Maugerv-: >I l‘c. 4re-wrls mu‘-. 4»: Venue: m. me~. »- wmmm Mink v~'or1wa(uIu4o: u m. .., ., u. Kmvvnuv . n~: ..w~ arm- mmm. .. Imus Am um main/ xmuluu mum mmxwawm mum mum. cum/ cw U: cm-ma-mm-, an n sq H. /sm mm» In: :a, n. ..»». v -mm mmmmz v. -muwm wmuum H-Lvn um mun vm ma. Nana ». :v. .«. ~/nu mvn mu. wmuenc lar mun: m m 3.2,: w mm wxu lvwvvvmri unxsIc41emv1w. Pwx-vn--x «mm mm lenses? .. .., »1 Vlknnl m wrmlci n-. - «I: m no M‘ Aw >4: anscev-. Ir¢lA: <o< mm m A-. ::<u I/ an": < : ns—<u-etmrmfiv Auntie rm-. hemavrsu- v«~. uu- LK[C5'V"IN am w-u». »., .mmm w m «m nu. u: «wo¢vmn)(u7Ivnso, mv<: :'u , 4Iu.15us(tfiD v-ecu. .. g Wessme-e we u-noelnnxx In v»eu~'u~u: nb: we7screvewu, .v3 w. -em «mm-. upon». oor"cIz~‘A. uuv mm. mm m»-. <-m-mguxuwmua nu m. .ve. g- new wrm ; »:v«_m: .:~ zrelatlaa-nhnVr1AA>Ivl1uN'uS AM. m mm mm mm W :5 Home on. um ur ux in | a.u1u u u-. .m. .s. o . 2., m>1w‘suAJL: -m- mmnsu 2.3.2; 3 .5: 33.51am/ AIXII) n =2 usrwln. m nm_m-«wM. m / mm vv. .;. .;. w:. /; 9.-uwm-. n»‘1§: .'L: ‘I Lwmomwv/ !I(z)w/ Kr P'c/ Vv1u'h}I)J)vvI'/ l.'lfl| .kn¢v, (zuw1OS, MAS mu. ” Fwuvvncl LM, wAu am «As lluuflnu -inn. n. (um-aw -mm m : -mu: nun: -- : -«mum cm EHPVOKKI b/ a'lfl'ne'lVvuVu: «Vl| PvM ParrF-cKK1>IA'ugrv1:rxIu! |.A5El'>II mx vi »mamn1:. —-, m.. ; (2 ‘ma wmm. r. -.. «,»m lkxunr . x Vvvv wwmu {mpcvmm Pa-1er(r1x' um mu. -curd Aim », u.: .» m. r<a~: um. nmoe: u». m. .mme- : louum Must! Dam
 8. 8. What about time spent utilizing each skill? Am. .. v. .., .. : ... «.. a-r. i.. .m -an nu : ~.a. .., V: .. i.< - . » VXIIVn~-11"‘ um urxz-H--: :¢dv; I>u<: -«VH4: v. -.w. n.. =:. v-n. ¢wusi -«W4 hm»: vs» m be-r1 Lwasdmev Ir: VllK‘I/ G Awfi M: M. .. x (cm c. »-M-. mm Dntapec V Mmxule mm ¢. «m. ¢ $>i. '17v Av: -um >- Dru Npuyoc mats Muleduuu ma. m. .-sums u-. mm. m. ... ... . impart: .-mam. .. . . w. m~. ,.mm- -. mm vwnmr cuuuwonmm-. «~. a u-vnv Muxo-um u um. Maren nmnpuo» vayevwa mwm war-vca-:1 n . «ea : :v~r«V. ma vamm mvawv "ax : ur'~«'v m. .,—. -. ' — Hunt: unlnnom rw<t'u*'x éonvnmvlxnuhuimwv I-nH: -vea 1 cw; rna~«lan5av0<1'nMr'I: ¢'r€aln>y'mv' M'lII1 :1 M nu mm iv-9 L2-«paw mu - 3.. M nsyi-mr«>(4~I1'rn-1 - urn: u z. ..= - mus are p. “r: w Mung ara . rnavn-1:-nu mm mm»: ‘onto: :IMnr'- hvw': IM’zv', ~ov tvfallww nu. paw’: :r: ,. --m '£V. flD"I'Ku nvm m as am mm . - . .. — ax mm are l{r1.lVv'LrPI': ":'! '! tn. --N. mwu ‘tram-NJ: tar-< : mm. ,.« my cum : b.m'I: ua M. I:: ''. :>( tun-IE! . mm :1 Dwrc-2 mu acne? ‘ blznrcmu, M. ..“ nu WV Imcr ‘l—< urrvrw «Me u :1 uxzunerx luv -11! nlweinnrlvmviriwiuua mum n-. ..unno. . pmm am Kr'lb.4'ud rt Ural! -lav-nun 65>-f*iN'I . .w. m m min: Dav: uum/ rm. “ um : .¢. .m. ~s. linznm u. r'vo<na/01,3--«raw mu. ADC m. »~. :.. - 91 on w. .i. u.. nan-.4». luv mum « (xv: - nan: M ‘menu ma». honcnlilc ‘: - mm. We nwm r . ..e«. m Iv-mun hum m mum Nomi: «mas» 'o ‘arr we an Mu-4¢e~nr rm‘: zmwew um 2.. mu mm on are mu cm: -.-. v.l wvluv » p« Mm‘: my avbcmci I310-mr'w'¢'? e my-en V” sum. .. . -m. a.¢ uarrl noun 7 mm 1;. flumvrvq m u¢m. p.. :4-um; um um. Cnvrrviurul o« v». . y. « lam, nmmx rrw’! 3.. M: uvrrv mm‘ or: Mnutmevl KYIWXWVMJTVDI . .—m. bfi cf-vawtw mm. um » as-vv-r-M lF(9HIl'II Iamalau mm mm m. .,. .,-M. mum aeveuuv-em Am r. .. . .m tuurs my um um F'fl. (lv<'v velyara in. amawrg»-Ln")a' VUu€Vre1‘1u1:lv= s N : r:xu>« mm“ N1-rlvna m Mada: --M <V"‘IKlI7X m niluu In . . mm. : m H‘ mm: In! .<. -m rut (~r: n¢uo. v-vv vrnlern-175'! mm . Mr. n. lVI'DC"'ll"W4I'! " rcuvr uenmr ta '3! céivd mm» . . a cum . my =4 mu. -u xxx: .. ... ~a Inhrnmiu u .1.. . hour mu nuwra u. «.. .m . ,.= -mu $01minimcvnv: ~!eil4'uI: <re'-(tun w4u/ rvnumuI‘u1-ozcrwvl vuex/ ‘Mao-x-u. .1in* u . : u. 4.. . ~. ... .m-, .~. w.. -n .4 9-. 94:1 mauvu a; mum -«pa - lcmkuwuu 5 . ... ... .r« . .n , .. Dun m. mn. ..im. «m. .m, ..m. ;mi “.09. I-wtpvom on H . 5.21‘: gm, w .4 )i1i: mt in--mwaon -r-in . m.a. litlv MN . “mg m». mm l-. o.. ¢ at-. vu. mmy; -wm. .m «. .~«; m~: .:. -i. ~ : 'r. n': vMvvsU-dI’Ioavuu:1n2'n'vo': uIrIHcu. ‘:nv -~~ -vc mu» . .~. "l: A.‘EIEIDCFNl1J1"(Q7‘| !'¢f'Vl§' 1svVuevd<crI¢'I/ wwr-Venntn «ea. -cw-e~~uuw. nu~ dexalr-. I:-ml mm m= —m. ««u- an «new!
 9. 9. What about industry experience? . .a-. ... ... war M. .. . .v. .. mm . . . ... ... ~.. .v ><‘rnzl(a ». ... ... um. .. <. -.. ... .i. ~«-ml . ... .. . ac. .. Avmlecl rcrrvm. ur('a: Hnu: <:s1cl m ‘l(OIl nvncsevs . ... a.. ..= .. ».. w.. m. ml) (marl. mm Max my-rm-uacm 200:: .. a.. .-. M». .. W. an -. ..-. .-. . . .. . . m. ..m, ... .:. - . ~u cum'm'u‘m . .». ~.. .. . .-. ~ l": ll(fl.2 mm. ..‘ ma. .. . . mt. .. . ... u. >. ... ... .. .-m lam. my *o(wn-re~crw~: nvaser. n:u<: r(« u~<: ¢ kl ». .im-. .:. m«. .-. . —. Eulnawuta . .m M. .. . ..n. W . ... ».. ».». -. a . .=. n . :: |DvI'| l-I7(l . .«. w . .. . ..= ... ... PIIVMJN -wv-a-1 lflvwuflu . .a. ..-. .. ... u», -. . -.. 3&1-n-wvrnum rd Nvluvwwnr aw. .. aunt z-. ». ~o»~. «. : ..-. .v. . . .m. ... . u. -.. ... vi. .." 0.. ..» -mm . ... .a naval: m. In a. -.. ... .u. rvéutni . ~: 0-. .. -sm-. . ~. ... ... .r. ... ..-«. ».. ... —,. -.-. .. . -. . .~. .. um. i. .. Arvvvvv SLA‘ nap. .. x». ... ... vu-on m . ... ... .. on v. ... ... ... mu Vr-nIovma| v menu. » . ..a . . nm:1m~. A.an. .¢ . -. lwarxarar-1 . .:- numb tvwul . u. ..m-. ..¢ 9.. . ernewse . an. ‘ tcfivvve 4 . : . an . ..‘. u». .., mu . ... ..m erxuuu Tlabmv . ».. mar: unauI. I1'uv . m.. ... .. ..m. .. . .. Immw Ml . ..-m . .«». .m. ... .- xter m. -. minus 1*: nnna 1». -mw ~. »l. ». . -4 nun lei m .4 4. u Deter: w. ... .. u. m we ». «. mm "4 (ma. .. 9.-. ... .«. ... ... i.». M. .. xurlm-1 . ... .. . N.~wl. . . ..u. -.. .. , ‘ _ W. .. . ».. i.. .. at o. ..» . ... ~». am . ... .. am»« in man m avovou mo-war in. .. (Name : ~: > m om m ac-vac my m. nm. m.. w- , -. -.. -.. a.px-». ... ... .»: .«. m-mo: Dvv‘m~rmu> I . . u. «.. ¢.. ... ... ... . . .. rm. /-. ~. . ..vm v. m.«uu. .«. .m«. -.. M. .. . . . ... . . ... ... .. . ».». _ mwd Vvmdarrs mm. up arilau ¢. ..- W. .1" . .. . ... ... ... .=. ..r Klrflflil Irvulrn . ..~u= .. l . .m. .m—. . VIRIIWE . ..-»uv. ..w. ~. r’l«. i. .. ll’15Z| ”U nalnmvnnc . mm . ma. » . « nulvzrxe on . -., .us l'l'al‘lf.1 . ... i.. ... : we 2. vi/ mu’; um». m . ... ..< mink‘ --vcvflrivrilvw Md «mo. ducurnrw w~IeI'iuon<ed DIM . ».. ... . . .-. .m. ... a . ... .«. ~.«. « mm. .. to . ..m. ammmvlv Ina mow mg. .. 1! man‘: m. ..m. Bread-. rn'r: n cu m. ~.o— m. u.. ... -emu Mvvbtrwe-I cam M. ommuzmrcalwwimo u. -.. ».. ... i.. vprww mm. .. no-tr um malt 3.. ... .-. . fr ruin: -. «.. m.~ >o( mu. .. ; ... ... yzou bu M. ..» zounun ~. «»m. .< Jnru . m.. ... . Dnaulln ‘Mt-mus st-meafibl survival mm. elrzom-vmluz tyvutwux » mu. .. . mm - m. rot vI"av1~cd IN w in. vu . . ~» -4 . N4! own were u~ mm. » NIL . ... ..a me» me A91 . nu ma . .«. .~ i. ..>m moan rg um lam . - wn Muslin . ..~. lrV‘wrul<A rm-1.. .-. .. me n: mu. .. u-nu-cu. .. . -am (cum m vx: ..vl my-: e warm at m. mum . - : .«. .- Icn ! n1(J‘l-klllfi loc7u mum 1.». -. nu. ” . -. r {in rer-av) <9 am ». e. .. . ><>a. xa WVK’ M2113 z». .. :.: ».~. . mrrq Iv: . . 'M am u . -. re aw M; w 51"‘: tr! »-wave: .. Y , rs. ..«. . , m<. ... . mum mu lnrrcmarxr n. .. . wocni v. ..-. .-um. -. mm m. in: mm um an: M. n-arm n. ls 'hr. lQI - . -.. mam". nun . ~ -. « . .v (Irv. uh. .. . .. H. .. 11!! .. ... .. «J-7: m mun. ., . lfl ‘IVIVCIAVVIVS . » U. .i. .,. ... . . . am. am Moulru cloenewrz . ..«. {awn um :05 «a mask mien at szv s-mu. me“ we Ifitacrl -mm-. .. Feds-mu ». ... ..‘. ~. l¢| «<: lu: -1-vadulv-[l. s-1 Iuuu mp. ..“ ». .~. .=— n: <-Urn -. - bill : x.~vrv1d' m JI. I‘Il. i|1Al"(3)I1Kl)Al'! l rvnoen: an Bud u. ..: .,. . Duwn Wanna lions, u u -rru Dvruytul nu-Mvaru cm-an I/ od= s Iv: -: Vow! in. sun: Vuoc v. .. 7Vo«u dewvvunlm . .. u. . c. .. S-mnrym . . nu! . . ... . . . . ..
 10. 10. What! Did you say page 6? Deszua . .. a. «.! ... e n r. <e 7--11./ Vcudouvans V‘.5u(»<: :s[: :Id<$. )DcWv. -4.. .. am: m u: .. ... . . =.. . . mm= mm. m. ‘ ma. .. mm wmnluma . ... m. ». ..—. ... .. ... .-a. » . ... ..s. ~.. ~41-m any-m. <o« M: M . ~. . :-rm: amanura um. rooruvna-lam at mu lam um. .. l. ... mu mu. .. we . ..a my». .. uno-Mm nun mm on mm 7 761! mu nu. .. uu/ r ltvvlvuuyu m. ... ... m. my-. : n. ..u. . reanvylaaazaua-:11 man. .. lrwvlr n-mu! -s. rm. -cw: '(. .Yr<vArdwI Ilunren: -1: Pudv-vl l| =pe'. I(>'vvvdex : -<u. .m. ... r.~m. «.. summ. lmluaeuzlvu-1:': s»: a:: Inc! .. .-. w.. « . . uwo n». =.. :.v. ».. . a. .- a. ... ... .. mm». -. ..m. ... ». . ma ah-: meW'.1le: :le :2: we K5949: Mm-v: u: mun: w rcwmw . . nub! ya. it 5.. -.= ohm: a . .x. ... a . . 3. us . ..a . - WWIVTV 5.. . - hm ‘trvrn n. .~. ... v.. .. l 1. . ... u.. . -we-m YQV‘<V‘V 5:141 mu. .. 5. M: ruz no . um / Ii Lemwwarlfllbuu : Iu»: I:w'. ::u . ..-. ~.: -.. ».. ¢«u-nu-. .. m : H‘: rln(: um. aunzuiun. -.4 wulgum nu-wives n. «m». ».= .. a. .. nmmu ll‘ . ¢.—. ~. MWfluF¢’'YE . « . nu . ..mM. ‘ :01 r. loamy: mm. mall-V Ma mtcnvu . ... .u . 54.. -m . .a. -. . .~. -me . a. nu mm-r. » . ... -m ». ..». ... .»M "l! (VlVlfl' : sa'! a"' kwo-1 in nu usclwlg ‘M -. .-. .. I-ml ‘mu Ind Iwayuu ward! .«. room: mm. we». .. 1. up w. on u. ... ... .-. VDIH Ham-I07. n. .. c. .. u. .. Inupatnr . «.. nun : ... ..-mu mu. .. . . nor mm. .. .. um. .. urvvern-'I"iht am». .. no. m r: svuecn: >e"bcv: evur-11:1, c. =¢»e-ca. .. q<v~~74cmI aw mil»: «.4». (awvevu i7'v—mr>M‘l(D: > sun-)n~ a-now. mu ; .~re'w. ~s. .n. . Do: mna¢«». « . .-m= m.. ».. .. ~.; .«. .n. n.. ».wu. um ~ aw . ~.—. ». hu*n1 . mm, .. m;. . . mm. . may .4 . ... ... .. , LL‘&l . ... .. . m.. ..—. .., n. ... ... 12.. .. [non . m.. . (reams, .. -Mm w m 31-1711 1:. .. ». ... ..-. K-—vnnm an] mum I1;/ A nu . ... hogan . ... ..i. ... .1 n. .. s. ... .u. . xdrvvn . .. Iuaaatz ». ... ... ... -. nm. . mm. .»a cu: .. ... —.mm. .« mm NCIWAAI r~dt«uxu~uI)mAt. uIv my . » Dunn-rt .4.. ~.. .«. ... ... ... ... .a flair tummy; W. .. an. .. mnufixn -. ... ».. . . . . 4.. ... . , ... .. 9.. ... . . - . ... ».. . mtnemmm Mr. .. In . ..¢. ... .-. .. ! - . M. .. .1 . ... WK cm in . m. ..“ ‘llD((‘! V|U" . . . ... ..e». us” . -.a». . . ..: ;m. .-a . ... ... .n Lama . -.. ... .». m n. Vn(r: u' Rama l . ..~¢. ... -,. .;. .-V. -.n. ... .u-. m. ... .~r av‘ . lflwwu . .. .m. ... m z». .. m mu»: um». -«. .. n.r. .-. ... ».»u. .. ... .~. ..y. . -. - . ... ... ... ~ i. .. halve: cum S»<1gl| -ttfunn um SAID‘ on 9.. ... . «. manna mm. .. . .. . ... .. . c«m. ... +..1». .». .»w. ..¢. / In-ma . .. mm s. ..i L-my. .. . -e no: .. Dz-u-A my-filing. aukur: l'<. n<'. .vuaam: .-irpunil zeu4<a:4w~. ¢arta, nmvvur: -.7! 5.. -.m. w.. ... .-a. ... m m r. -c. ..im. « a‘ . .~. '-cum. .. . ... ... mn aim . -.<. w.. m y. ..». ... ... .: : |v; rt<u ya. ..z. ..-u. ... m.. .v. .«~. v.. .. (waned . ..w. . . ... lr‘: "u . . um». .. .. .4. . ..». .. min Dcwov-G hz'rur'Al mu. -.. o.. .. v.m». aaulaze um. .. . ..-, -.~. u -at . ». . ..«. w-. .. -. ... .,u. - . .. ... .u lion‘ 4 he ': 'wrNrIc~a -. .-. mm = .. we mu. aalfien U-Ivesxvarx »m. ¢.~= .. ovum l ten In/ ma 2.. .». .. hwevlzav maddau’-vvuvfihsmlnxurvr um Wavmaru mm. .. v. ~.. — A ww. .. Marni IFE wmv : . u. .. . ..—. PM: W . ~. .. v . . Wu: mm. .. n. m ». .a n. mlww rm. " n. -ma. .. LC‘ . . ‘x. .1. M. .. mmm nu m. .m . .«-n-. -.. ... m. w.. . izwehcri Mgrudlnhvnuuu -mum m wwflcvtx 2 hwmm n. ... r.m r-hmnw/ unw. ¢.». m mail-n u. .. h<1DD6|: A1|.1L1:C!
 11. 11. Difficult to compare candidates! um: 9:01 may-. . nuwnmn rumvous mnvm was--w €arun'<r-A m. .., : »m. .m. m = 'cwcun<ue¢‘nv: um vz ‘ a m; -mun llVFl'VIfl'w(V mraceemuu Lam» "u7ap(1A(1(y| ’ArJ [cuo4'wzrur,1r<. u~. u:p-1' . »«. m~. m.. -: Auomtu-u “mm ‘c m. »_r mg menu. I‘! ~ 003 uvmr g wane-uu am m. ¢w. _:. .s n ~. .~m. »u. :a«; x vrnvlhrtuly Mrllrfl 3. . n, ~.v, u-mu am-. m=». ..m-4 mum“ Vhumvna NuNlIl7MFI1I'x. ‘lC. P"I3 zatcn 11 um wowed m a-mm. mae. « ‘ma non Dnnvnuuycm‘ I'v‘¢4m; 'ta 3. In ram! ». =.-m 1>| v.1- or -.2 -mw . u«a. - mzuvnu '>e = :'w . ==m~m v. ~w- mum we on am. -< he-n mm m rnnwawsd mumm wa: .u'vc e. a ». »:m clvnuw nu *m~reveI. "t1:: :r an new» rm m. vemwm me .44»-.5» mm 1:» .4 a. ..; m¢» nu-rsuan «W. -«Mum spat‘: woevsses nu um llsowsllllla‘ Irv-tor: ma Val m. mcaw-ow m. menor El- r-we u m; . m mum; nu. M-rflow .1 en an an ear (. .:cn- mxm Ire -nuxon mamas um». -.«m 'e(v1u: mrcrd1 .7-: (e»ennc'Lc: la . ‘~<u| «mun~¢ulMx: wr. >ea mm. » as wean : la»: -1.-vxwavm My :3 -. ; arm n: ~u1r¢r~r1uxv~ -. .m». mv. mmma. . m-«. :m. . Deuqwavedl-1-rwv-1‘: naamflw r('em¢ru: ua cu on-gu De 4-» cmna ma. rd"! m ‘- Dc ml. mm; W» . »., . p . ,. . W ’m «. ,u. . ». , . . ». 2-mnyrt -. ..«w mm. .. W. ‘ M W. 4‘ , ... .- 1:. .— M. . .- Vwt o. . M .4 mm. .. . ~.. ¢.= -. ,.. ... m.. .., .. m.-. 7-mart , - 1.. .. ..w. .., .,. ..m. . x-us: »n, ... ... . ‘. . run an 'rt<>rrs hnlan Mm" nuI~aA-q. m1ufl tllarbnxrm mm Duxdflunle mm 3 us: x»«. m.. mnman H Ie¢. .rr mu sacrum: v mm -. =« kumm nu urn m 3' y. ulezuw me. :v -. »= klurnm . = m. ¢.x. x nveva mu mu . m m» V-1 . nrd >w‘o«rr. mu wan an: :N -_n seal rue-:1 . »= . :». - nu uh 9. u. M. » n~x: us1as: :A‘. M}Iu mom V-0 rt .5“ am. 1K’: Ienczm asaule m. « In -v-an-l: >ur~<: .- m xnae-1 u. -worry 1 . ,4 mm» pm. 2-4 4.; n xnhawuvgru . »-- u and '{fi ‘4<ctou4:v ax -a mxrvnx . r.-. -.4. V'( a. -_. ‘. (~51 usuwa -. mu. m»: luutom nv‘n~r xvrzm mm-. ~ (nan . » an. m ussmruxun: -. -1 w-I'Ivnuvmr: rdnnx-a4--I mm-. « -Ivan -. ~,<. .m<-w tr uus wu ms .2 in g-. .=. ..¢ . .—u SW‘ an an: m. menu 5: : u uoaunil nu mm »: inn nod » .4-. m an (Item . em. m -». an « . -.e » nmwa . m~m .4wub; rMm-vwom nawn m [UNI «mm vwmu n-mm-n. . . <:m: . runcm m nu-m. m.u . rm: .« Vcvv-Ha-«wuvvm Yvuu‘ ruvvlhblvtlu "(war v. » «rm w xwmm: PI9$unourt ma. am n. mu: D<vlVe1u1:! J‘ Dunn)--1 -. . 2 1 m .1 as n '~r- ‘Ayn/ K*: ~ze lehzm/ Va: mm. l'v"a/ min-I V mu, wow u A 1151 . »¢s. um». '. :.—. mm, -.u. -u w ’rw( :4 m N. -.: ~., x. mm .1. max um an n . =.u. a 9 new mg. m new n. .m. ~= ‘. ..-a. n,. ‘ mwm». ». . mu; -1.Ar(v. a4 . . . ,-». ... -.. ... mv W) . “.. ms. ... ,»-. ... ,a. .. . ..« . n<: c..4r.1- . », A-men emu ru v—)v. u wee an nmc : :"! s;>c~aw1 W»-um Mansfln mu -4-~ do-- w-mm xnrwvq ». ... ..x. .:. .o . ew0Vk'n~c'uvv zzvla-a-rveuevn>c: WVr: z'um rem-«M -. ~. 2M-: *An: os 3' In m. We cat 24:: w mam mm sxwru mm uncem a: ~¢MtsmnI»uAs; a~u roles Lnzna mm m. ..~. : no n wad mu m ovpnuzlr o »- uaawu ml vmm Iararrmu ». . uervenaw‘ x. as népo rqv so-«pa won ». ».a«. « um mm mxn wouou cad mm mm W o. v-ma! map at UK. M: mnw ‘. . mm-a; -Mr-y m-. ;.. mu um um pix to -«am; DIP‘ mmm o. : mnv
 12. 12. Difficult to compare candidates! am (Ame, uwa-u mam mA/01:5 Mqvmm arm: m M -v. sung: M: n». ».«. amen n9:-Jed vu ¢ m a no. avma nrrr w M. » m . m.g. = N : hem» wwam u . war: .5.--. -u : :r-su -. um: whrem we can a»: ocowunsu betcngml ‘n u. - m: |.mw| m. .~y—. -1 r em . lu'|1c‘. IV2 . ac «mu man we awuzeo u. -n. »v<unv: zpt<m rumuuolv ~. .m. ¢ n . 1-. m.V: nmr1n an mgmauu mm, am. y. : mw :4 m-. .»m. v 1 up new A um wwd m 3-7.». nawaqu mu. out, mm. ovum‘ Irvermr 3 s». vu mam! Wovvx r ml. /HIV! ’ 2» wmw -Ivcc wrVfllfi'K"0 Hap! um Y. ' . noun me mm mm ‘c ac « nlra av. mm we ~2~uec . -xx unpaved u» . J: -an <1 vue< '1 rm wean vzu. m to Naruhon mm. mm. » (NW ». N e- o>oqe: zen uv tea: -«mu wuen rm»: hnexoez‘ punks vu Ina , Inn-mlllm ram n. W-mu v. .. m -mm tn m mg-mar 9.. ran: rvl var: nu am run! In: mam u- an nu m’ an : .v. w24 . . ma-r, -mi 11*: Lwxnc um. -a. rxenex . n Hr : 'rv| vm. : «r. :m. -‘nu. m nan» ma ma» . , pan; ‘or mawm M. .a m zszrm -um -. m cm nrromm umam: >1 dlrur auwot -n-em. V399 -a« mu». V. -:. uv.4: Dorh x: bun: w0erl. ed'>zv~>1vDoz'L / -vane : ‘.¢. m.. ‘ N -n. 4..4.M. -~. «Hal . um . hue . .-V, x. ‘., .,. . m. ,m. .. .. -4 m. -.‘. . v. -.-. .: . v.. _.. 7.". .. . ;.. ..«. ..«. =.. .. .4,-. ;¢. - V. "van. 1. H1 . .p; . -um: “I. .. run w()'o«<rn wu. .m. v<- zamn: >Au¢ zunl Bum Invrcn. pa tum uwtuq. «am. .. , . Muu: ‘cam-W um. ratéev .1 u. ..-, nu : 9-chow; .» vwn s. kycum n: m (H: .- In mm ‘meme! .~. - ldgauwx . ¢ n-mm K5('l . . ens m->1 : w. un . ma I-w‘v'r. mu w = - an) 9.. ul ): :.| main .1»: rre‘ nu . » m . . . ..¢ I! .. -»= .m. = mm . Iruam. uno m . ncd| -11: urn Ielzmmzsa : um a1 17- ‘I! ->1:-urn: Vtfit mm 1 H mm= m.an». .. _-mm pm. M da ». :nIn1r¢I'Ar't. | nah L: mdwnu fu'~xarzAIv . . wrlxur-ru . a.-mu. M: 1.15 u"V‘. ‘;v:1IA1v11 . w-‘Ian am-: Iuuctw . .». »~ wvxflu “mm wdu'| : . . aka: am an an 9». .. «.-m man and pmam . -.m. ~.e arm: .«. .A-. :. pm: mm. m nos m u 11:: .2 ‘an vnunw NFCH . u one am rm mm I21.-mun um. mzm. .-em no! r Iorrv vr1:uou: nr< fir-r why am an a . m ‘- Mm . m-« y. 4144 x. .. ..«. rnnru Ir: .4‘ . .. mm mm 2-. mam A-um-m mm worrvn uavunosl (luv-ca‘ aroma vs ‘tn . «-um-mu mm rvnaamcmnx rude v. ntyrw ur xww-1 Ind mo mum mm 4-» »-». mm uamam rufl muy-1 ». ._ -«. L AN . ~: new n ~. . -. »u/ o.». e nan. “-. n.. : heuunu Pe'§rvr L4-av‘ knew. ‘aw . . A-nu! . aV. nr‘. rv"1 ‘mu-I Iesacnug ‘v LA‘ ‘um: M m wm «mu m 1-kn N. am: n waved a‘ '~ezw an» m uV‘t'vv-- rwu-wen: A. .- . ‘,, ... .m. ‘V: u. ... .n. .., . othvrg ». ~.. m.n. . . ..u. .»‘. .., _., ..m. 5 z<elSa. mnu, <A: nu; e . ..- Ln(2(. ..s‘. .> Wk‘ Mayne em: ». mu. m. m mung: :a~. m~m wvmalu Mauomu um um um ov~. ..»m« mm m. .«u. ;-: ..am»m-. .¢~. um» >eUe-v. .: wmye'wv« bawawfi -» ! l."V1E‘)‘f'( ar an 'mn ». nu m m mm scum xxx»: !<1'veu(-n(uev-'uer1BI(. ! Owl Annex «es in . . mu ~u= ..-n wmm In -. ... ¢ urun cm «awn. » : - mnuw A vuporvssdwuo-aunuvaxtvomxuwmn uur-vz~'un. :I: an«nun'wrMuur~~w~maM. sJlDctLvLI/ D III; -xua . . Lu-¢'w4‘, ~u-«I Hwfixwxnmhflflmmwkmlnvwuuuuyqfunnurr Ourrnnv Mapwv IRE balm: Vlrawvuv ~. .
 13. 13. The right candidate or just a lot of words on paper? nun can ; .+.1..4 um. .. . ... won -m rm: rrulittrtemw An¢ra! u:r€dN1 mun n-): r:1 : uymm am. -.7. Am Damlluu --. mu. Aunhubmmh 1 H‘ mm: wove ‘K s. .v. ,mm. .~u ». .:u. r-. am An: .. ..m. m« .1. cuenta! .« u: :- in tal um 15 -new N uv M xeuu mm Va‘ >. - voon‘ 'u, nrv w. :. .m : .» w », .r 5-v '12 web an: inn (Altar ‘Val -rrznx m 1 m. ~.. v, u- . . em: nu m vr. .. - on m. :. ~Iet'<: 'cvr-av1tv~<w¢'zl -: v- p. . nr azvl-um-: .4 n. . um wwmammatv x vvwvnrun . ..mm mm . . , .-9.. .. . .:-< am. » *t'6:Ilfl‘«e . ... w was » mm W; ~h*tufiov'nc unnuvar‘o- ¥va~v*urr: ‘m am: 19:: o. ‘M pmcciscr -m. av. ~¢ , m»: ..v« . m.. m in man -. an: mm M» ‘Di ~c'o: m1:-a 1'' Fri - ~« gran we rzwc wn rm» v». curve» mm . . m mm; . mm W wma mm « mow --» an mm m-ma um zc van ~. Nu av m -mrwu ucrvv in u-. r- vs mu :1‘ m ya. -n u. 'N>~Q m as “am N am am . .. m uarwmse mm Ihilnntlnw mr. .—. -.. .. -r a. c.1: . . my . . a. .. ..m. .«x. nun ~-. ~ 1': z, m . «m. r:v. new mun/ cu-n Irwem mama. Va! w m Pqvvu-na-nu (rum M m v. . . . we «Harv »a mu. 5.4-e -«ax Pew now at mm a. min qua » .1 Frvvvervvvl-vc'*:1 Ir-no-cc ~. .- Iiuaaau: <vfi1'ct5:’It: .I¢(l'»t wum L-um wcmn . u mm». -m Drum us Do : tmvwnuu won an MM: mm-. .m mm mg :4 . ~. n. ««: -mm new nu: ma ~n. hvisu -xv, sum Iafilr, umum w-u-M, vdunx. um Innmk sag. ..“ -4.~. m., um I-«larva :4 ow a. m». .. I wmvw. m. »». .v M nun: .. mg a . ‘var )£Iuli() 2 "1‘§ I: ma a. u-um w. .,, ..m. .~: .. .-. .., —m. ... vm y—. w.. ..-. ~.. .m tr-nu r. -x. ~.. « 1: . mam 7'u: vu am: m-mu. um v. upturn >. .v. m 9.-e. ... ... u mu In: w an mam “end -1 u. runs puma In! rs F3 5.. ... . an. .." e. ... ... .. . .v. mua. ... .m. Iupangunsc um. ..’ ‘I’ “um mm ~= gap. at m ewuncrwou -. z-«z um-¢ an . m—. ... om. -.»o. .4v. -u-. .m tbuwzu trwu‘ : -gm ; . nu" ecu-V: -v.1 : ..mu : -u- n. flaw . n. 44:-vflavm r‘<m: ar. um mu m. mu m we . '.. m.m. , mm mm c-. .v. : . -.= u.»um. 4'-‘av-nxanm-zrw ab. -H mm, ‘mo : c me mu m: I.4~<1: . « M-«. .m IN: DQ"<~'rvh-Int Muweinur-v1VawI: (avuv»¢| 4.: u. m.sw- Quit’? o-iv mm >. =.4- Wm“. Baum » . .—. : uvwvtu ma l'v'wr~ntu woeflow ~. .- I um». um. -. M xnvu . . rent: an: Yrwr um-tn m wt’: in mm anibam. mm: Irv! -cvxIr'db: rrm-rzcvul-vvE'| vv-uhvlvvvu-1 ‘ev0r: dl we. ..»-4:sn. ..v-u: .mvmvavm. . w-W u a-vusmu wwmtroadtnvuelrvuivewuw wmec anew. >: --Nut: e-Mvcerrvt-1t: :| ’I: cIn1'1| 5.1: rum «ht H: rum M. #716,! !! eemvnowvl up-my mam. noorev bun: vunwu um War-“Kn Dnpnv v. .. u manna mu n ml 1.1:: .. . -me zrvrn = c~n: ru N wcmy. ..
 14. 14. DOING THRDUGH HUNDREDS DF THESE A DAY TD FIND THE RIGHT CANDIDATES TD INTERVIEW IS MADNESS!
 15. 15. 9 SKILLBIBS HASA smunom
 16. 16. INTRDDUDING THE REVDLUTIDNARY SKILLBIDS 3D RESUME!
 17. 17. WE TAKE RESUMES LIKE THE PREVIOUS DNE AND TURN IT INTD THIS
 18. 18. LET'S BREAK IT DDWN
 19. 19. ABOUT ME SECTIDN I'rt‘ID‘flItJ T ‘E. Robe”. Hello, I'm Robert K cg] ‘« : ’ , I(/ ’-(', '_. ;x a Download Resume with various CDWBIFS. 3 . ,,V. ,._. a : ..m, Experienced and professioral technical architect familiar . , OGIQI 0Fo| |owon 1lVIow| LDTTLE ‘THE / @IC‘%JLmIDL%W”E
 20. 20. I(i'! GI: lI A CAi‘! D|DATE'S SKILL STRENGTHS Ii! 30 SECONDS GR LESS USING REAL DATA Skill Density ~ - t ' I ~ % Skill Density is a candidate's career DNA 5353 ': i il5~'1l‘. ‘I€' III‘-IIIIIII ‘Z _ t I an Data driven resume! Our patented heat map E‘ technology calculates the ‘I. of time a candidate has utilized specific skills over the course of their career % The ‘Z. of time a candidate has spent in 0 Industry Density particular industry over the course of their Iv"l'. ."’iI—§"3.'0,| I.'I/ FIJI! ‘ I«IA. "—» II; o;. . career
 21. 21. CAREER HISTORY SEUTIUIL Career History Technical Lead @ GE Murwov use or 2905- m~soav. ..»v: < nor : ¢1Vfll‘[EL| LIGL , .~ Arvru - ‘ail -no‘: Llrg we . t._« cmuoralon IPUYDUVMRV — New V17‘I. Aso'2O|5 I“: Lu'v'm'v out lE1I'u4q' I‘: In ow~q 1QgYt": hmyiamex Pour £"dVlE'.0lva<rd Ga . civi aueYr"(Av1iv I‘cnlI‘Ln'I‘ I'I‘§. >tzn| oI‘l"dCon! a vIr; ‘H: I|e'iel"I) rum o'Ho"eA. ':n‘a'Ku. D v 1- pevcu Malt! awn L'eSevvu'1 l’»vr-u(euiu. l.. tovolv(‘v son 1 D(>¢It>ori‘r'iu'Il{“u'V' wu v. u G1 Skills G21) -M--I-I Responsibilities V rm-an —g wt“ we : (-1 - were’ -4 re -«zwe«»e1a « Du. » "ll . . r- i-u-c . -t rd om-, "III 1.. -;c<. v-3. it-amt. J R1-soucsuie ‘W an‘ aim V’e"oWa'; e mm»; a‘ E IL '41.! in . c suaxrt in rm use in my «a u we: vim Dr‘ wavl ‘om; UV .1 4211 aw vai. —¢~u Project Description TM namv Ana car or am 2 . ‘true to away . res ‘tr sous no vein enu 'ers a a as»: -en ans wt’ I've ucroron 1:‘ Jena‘ :2 on can In view we u 0.: same 1*e1'cs'u-We VESSEL‘. we -eq or Fe ass»-. m.t-u in ac aw tit we welnxsed maiimme mu. vaugieix p: 'e a e -q'*¢<-s an at; cm. 1: vew ("e .3-ms sew Le ~ei- u '0' l"eiv veszxztwe ego" v ~= 'r¢ -» azshcmavn W at . tin 4 '"r‘5o‘A« mt . .~u. -4 'vg': ve 3.17!‘ mi we va‘. .e -a each warm .9; '3! I3 »: -saw. .cve. ; 0" we n intone» ma sue ~. ; V: -"q‘TedaeLv: ’v¢ i. ..-my Views 4 Ten)’ raloeil ~; v~. 9405:3504 t-iv . .m«»a. m snir" rve. .1n . -u U4H he :1 -u vsm ' . -. to 7:‘ . i~ I": w 9'‘ | Q ui m uvuieu we ‘move re um um vsaw flak) | »If"lU. ' la: n -it». 1L'(0"0nl'c1l-vn rant": am a r IvI| eVn(e vmuzu suu ~n mo. on». vu'n~o. n:Iy1-Irv i~ti». i"iiI. i ymu ‘c it u, -u ii. mm: -emu - M I": ma ng mm mm mm L». .. mm
 22. 22. CAREER HISTDRY SEGTIDII Career History in: mi me am we mu Solution Architect 9 Frontier SQLJJL44 r. .. uJr)il){1IE 5.-4., .L. , ~t. ... .s. ..-rnc : l‘"( Fvwrtwu-: i«»' --ov<ec~. vw--: —vwi«»mu«»v. V1-*'-‘For--l1v. ><z wo. em«u. mmore-o- (iilzvhviMi| :i(ni: ¢lcF*w‘i>r$IlriiI «woa«. iAue«---: aw - Ir: rlr EVE BIL‘ a. )l l‘: 'il| ’Jlr1£r ui. -i: wiu: «:A. i. .4: we v1 tau» . <.. _1.v. ¢ B. xVcu3:: -.: A.uJvk: xJlLI'ee'd.25 . umw. .«a 'e= t.(K, _. .. :.. »t swoiilft . ..m. r: v)‘i7««~‘-1lvwll1)! /")'Vrr‘ rd». rixt J l!4"V . . aw. .. ‘iv its aim xlzled . ».. ..m. .- art Hu. HMAlv' . - "mid4-i! I2Bi. DiV4i5Iu5iiy0é‘> '10»/ ‘:M'<: i "1-t; xit. ~'. ul1e-*s9e»: i0'-5iiWeLtAt‘J"eE, s'»s» ~-. - u mmuln . ,u. ».»m. - . .,e. .m c. ..a. ... ,.. .-. '{lmniA1vr 'u: L' -_». ... i- . ,r-. u.. mi. .. Wu ; ¢v"‘$l1‘1.‘ lean-Cw , an-.5». v. -v “IN'v( Ih<rVb*»ts. ~'irr“li r| ‘1"J"r‘€A' . e.mm~ (u. (l)l_ in La 1): : Mn: -. . Jgu: Z<gii4g-1|; A['L£k V1 ~_. 3. . .uL: ty mi-, m‘; n.. . um. ‘, ..s. -m. .. -usawi». I15-ii35»t*l at-at . <-veauzi. ‘ Y| d"'(I$l . drawn :4. mi» we a mix h1("‘Q. es Skills T2) mill? ) 1%) Responsibilities . » Our N zinc ¢. .s. .., w H” . .,< LI: ‘5~flr~vy: c . . I. . mm: .». ... <r. ... .« mi. LAJY »». elevate u4~(>)>: r. Mia‘ I1-Dal: .. IA rt~YIt: 'J‘. )t: ?)§‘l‘ icam I-ui-dnluJA~l: i1v. z . Lt ». mo. lDv'jAr 1:997:15 . -q Mam-'4 i‘lr; tn.1a*a r>. — . l'I}I)‘~ . ,;F, m.i. ..». ... i..1.. .»m. . sut: ... «m. _c "II . .L n. -avm. »,. .n. i,u. ..iu. .,» v. .i. -.. ... ..». .i. ... ~auzaim HIPAAiIylr-1 mu’; .3 Q1} . —u-«.4» . ><i1r'. raA-Aylurv-dlrduuazu u. i. .. M-mm . . . » I'vDAufl1'agvv'q-VIIAIA o. ‘.. .¢. nu. ialfli a. i.. —i. ..x.7 . -4 2.. . . =V|9fl’1I'uvlllPfi| -"W amt. .: t:IA| t0ru. ;- _~ I&l*>1IiC . t.¢mi. ... a . vr. v:ra’| .» . I'iw1«ia-(. iria: tv<r ‘ran a new »t; ‘! 'W| QC -u. m,m, .w. r.: «war. Li)r"e': u cv - -. 5V'ICGT§iy». ik'’> bin“ igi~. ... ,,. _ m IVWM W, .. ,.. u_. r« IILIDIIIIU | l1.EI| d ‘v-.15 . .,. .. . I ~q'e. <‘t<C'r| -.aa‘Lr (fltiavmru “IJFVJILQ cmmaaw i: re3iu's: Liixs. >‘£’£I4': s r_$eblr1v! iLl . Cuancetvd V"hflY"‘JlO'Y(l'L‘I(I(§ r/ *rni(D§ii"4u*E *'v4H~I: a Gamma . ‘€k0‘l>-§KDrI1?ii’i>fi. KlA’Iol‘3& . .. .W. «ti Project Description - r n'IQ‘ mm (m . . A4u'y1N: ul. vr'1Fn‘aI-r Hrmtfluimdntiwfltlrsx . :.~. t. . 'LKS| nK'A".1IrrL. u i_A’JnhI'*m€i| Ir: l4i: Dr‘ . .. l'; l<'| (v| swam‘ Ir'-Lari, » -cu. -4 , «-1: IA)'¥$5J4E. ‘1I7ud. t.rJI. leE”iJ. v<). li. mii'L€I»ut'ow nxu . ,.. . . ... ... ... « air I‘: :1. mp EW‘s5i-r um; .iVlrxilr)4irA. i Pu‘ (Am -w. —, r. .i. .4.. .. . ... ... IIflunho‘v1izi‘r*vzulriuutulnlr-KiClI'~ Kid am a , M N Vein :3
 23. 23. CAREER HISTORY SECTION / ' 10') zr- 2o~<, Career History 290: mm Senior Solution Architect. Lead Architect 0 MasterCard. Missouri W-. m ammo 29:) wutvtulcr A-vimlfi 2.715 lu| e<Ca'¢hvu>r: vavcdMVSL MA1r. vMniuC. rflWMoa-oeumA~<-u . ,.. l'>K! IDK. ‘§lflQ wWt1:('w: MvLou~i1 i~¢i»-om lXx~.1.<r1Nuo. Icu Skills C72) CB2) (2212322) $223 Responsibilities <w': nai<1>d -4. K s . .~. ~.n two-V. Wlldcudlfl-141'I¢Ht| t|"CI|1|l‘A"1KIiJ cu» "<odnurlvx wm. .. ~. -.. in-In: 4 uuwn nc-ow Wm sun- . I-.0-M. v 5.": mm mwr - >1--‘M1 "1 L0’ u Kurd ‘U urnwo 'nr<1 {nyvv . n.. .., m.. ~. w ‘it Dru an L «.92; pm on usvrnurr s- mrnanl »o<. .¢. w. 9’; -atvulhu loin .4 Ihsacrn r, i v. .. Dill » ht’ JAN « u. ... ,-w ‘W l'H‘vlHg -~. . . ..-. a ma 0'1’: av: -«. ~.. ,.~. . . ..~ u'I'u-I W u~ an: Pvpalimq VII in n. .. _. a.u-in -E '1v(x«. r~ I’i(. II3"iV . v . ..~. m.»». - x» lIfnq'1w Btu in‘) it ‘pm! .7!) my n mu): m wow . in. .. --rm. -,5 iv .0» .1. --. . an umr-». .u 19.4/r D‘>»9VI'Vr cm. 9,. -. D. -. vv-u al/ aw -. . L}. r; ’~Ci'IQ| ‘- willy -a Dr vane. an-. -.. tLt. . u. m.—. ..». ; ». »u. m «am «xv. .. i . «.. ».m, i1bLuv<Ivi~qi'wt¢. ‘I'IrLq; I|-I . ... »v -v-u awn. (ll“! ‘1l1i0 u- w. 5-1--izorsigu. -um «. u., ,°. .. . .., .-. .v-. «- muy. -.. Dfllfihmffmw ': flVI'ir"Idm x-vln io e"u‘r«t~. adorn ode. .. LU"UI(i‘IDH . -- -. 4.-. u Uh . .-. .~. .4 (ifnflhl -s-wxmw tn} two-. W171 mw». law-1 mm m >_M-M, .. ... m -u gum». -« t» u. -. u. ... ,.. ... .. . i.. .,. ,,_ W , .,‘. ... ... « «mm »-. -v-we nu Jvnord tflrvs . r V<r. svn m wan. I; IV‘ mama um. ‘ tom. ye o'V| 'Io'r -not 1'-ma/ u:tiP-<i*v*rv~«V1,'wave«u (‘WV iv -. -.. »-m-‘mu UL’ . n—~g>s-~. a.«n. ,¢ nv(-«Ia(LIl| Project Description um. -c. 04 ~ u_un‘od M. niI'(Iu! .. mx» . .». «-». .--.1 K¥4>9VktI'F| .Aiw"llr w. .u~. .~. ,. izwuq m'i'. .wuu '| “‘Iii» '}on"v'vm)nul b‘ilvll| -xx mm. mm M. -v. ..- 4- — ii(uIl' tk'} . m.. u.»u an i(( . ., ,,, .,, n.-. . . .-. ... :.ui. .i. ..-. ».. .. ~v c. 4.t. -mm-. .m. .--. -«, ..¢. m» ‘r w. i)in1'J «--. ... ... . w v um-u. -a w<. .~pw. ~.m-my . .;: .r. -. hL.41|u"-(‘Irvin 1.. .. ‘K-AI1l'7Ilit, iI U. -.1“ I: iIUiin<(i'. 'l - . :.n_m. ..A. ... .1 . ~ mm. Gav-1 » n. £.v' '1i. l'»VVI m«; .m. . mu arvr Mn. .. -a. ..c. a ~. .r. ,.. . -. m » s s. ,m«» mm m. .:-g uuarcxu ta. ..“ ta CV . . . m«- VII Canon; mg. In -. :1:: oru-1 ‘ov . .. « : >~n :4,-.1 nu m . -.1 . .. . .t4.rv
 24. 24. DID DEEPER TD KNDW THE CANDIDATE BETTER Senior Solution Architect. Lead Architect 0 MasterCard. Missouri Ma-my, Aupuil 2c 2011 w-unuoay. Aogmus. zovs Humcnu hcumoutod NYSE MN 0' Mal-(ad wovtmriou is an M-mun wumntionu 'vInntsd ntvicn mvnamon v-ndqurtov-u in ma unluc-u huvvunonu 6 ‘Wk Uflllld 5¢l| O -II Wtfithttlav County VHO Good 090101-0|! Httdautdlvl I lotllld IVUFDUON. Minoan. Uihd Sun. l 80:19 ol 501! Loull. bhsowi Skills E T °--"~--0°"-* Responsibilities V Fmuimrd nu comnnndua DIIA/ IfuvvnntlrIGovImuIcovoov| e.vIauIlndn'| nI DntaPohon/ vrlnouux Ddaaovurnurnhwuunl Pmcuoacx Suvaudstlnllnk v iuoorutautaunayl-Ingvucm-vumiqoluuammumo-mmumawnmuunumnnnoqcxngunu-muupaolunmnnlimnnmum Know the skills a candidate used in each role and the actual time they spent utilizing each skill within a particular role.
 25. 25. EDUCATIDN HISTDRY 8 AWARDS AND CERTIFICATES SECTIDNS Education History €— Chronological view of a candidate's education »c, . W 3: N a . ,i-/ .2! Computer Science & > Engineering Awards & Ceiilficaies < , , Option for candidates to list any awards or . ... ... ..u. .. certificates they've received over the course “ of their career
 26. 26. THE 3D RESUME IS THE TOOL THAT ALLOWS YOU fl HIRE SMARTER WITH THE RIGHT DATA fl STOP THE DUESSIND AND DECIPHERIND {Z FIND THE RIGHT CANDIDATES OUICKER filx EASILY COMPARE CANDIDATES BASED DN A THEIRSKILLSANDEXPERTISE
 27. 27. This Iemplale was crealed bg Skillfiigs www. ski| |gigs. cam Learn More '0' $killGigs

×