Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sero 2017

1,801 views

Published on

Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, rapportering og oppdagelsesrisiko. Les mer: http://beta.skatteetaten.no/hoyere-oppdagelsesrisiko-men-ikke-helt-i-mal-med-forenklinger-og-likere-vilkar-for-naeringslivet/

Published in: Government & Nonprofit
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sero 2017

 1. 1. SERO 2017 Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, rapportering og oppdagelsesrisiko
 2. 2. Tema og innhold Kort om undersøkelsen…………………………………………….…………..3 Rapportering, regelverk og tilgang på informasjon…………..…..………....5 Inntrykk av skattemyndighetene................………………………….…….....8 Konkurransevilkår og mulighet for å unndra………………………………...11 Holdning til etterlevelse………………………………………………….…….19 Opplevd oppdagelsesrisiko………………………………………………..….23 Finne ut om leverandør opererer hvitt…………………………………….....31
 3. 3. Kort om SERO • Måle virksomheters holdninger til etterlevelse og oppfatninger av Skatteetatens innsatsHensikt • Daglige ledere i norsk næringslivMålgruppe • Aktive virksomheter i mva-registeret • Krav til omsetning > 50 000 for virksomheter med 0 ansatte Utvalgsramme • 2001 virksomheter, fordelt på • 1 339 representativt utvalg • 662 for å sikre representasjon i enkeltnæringer • Vektet med utgangspunkt i riktige populasjonsstørrelser Utvalg 2017 • Telefonintervjuer • Gjennomført mai 2017 av Opinion på oppdrag for Skatteetaten • Utvikling av undersøkelsesdesign, spørreskjema og fremstilling av resultater av analyseteamet Gjennomføring 2017
 4. 4. Tema i undersøkelsen Regelverk, rapportering og tilgang på informasjon Holdninger Tillit til og inntrykk av skattemyndig- hetene Opplevd oppdagelses- risiko Oppfatninger av forhold i bransjen og etterlevelse hos andre - Dette er ikke en uttømmende oversikt over hva som påvirker etterlevelse, men alle temaer er forbundet til etterlevelse enten i skatteforskningen, i styringsdokumentene til etaten eller i måten vi jobber på.
 5. 5. Rapportering, regelverk og tilgang på informasjon
 6. 6. Relevant forskning • Etterlevelsen øker når skattesystemet oppfattes rettferdig (Fortin et.al 2007, van Dijke og Verboon 2010) • Skattemoralen vil øke når man blir behandlet med respekt (Feld og Frey 2003). • Men dersom man blir behandlet som en unndrager, kan det redusere skattemoralen og skattyter kan svare ved å forsøke å unndra • Skattytere vil akseptere at autoriteter tar avgjørelser som ikke går i deres favør, så lenge prosessen oppfattes som rettferdig og legitim (Taylor 2001) • De etterlever ikke fordi de er engstelig for straffer, men fordi det oppfattes som legitimt
 7. 7. 33% Andel enige i 2016 39 % 42% 47 % Rapportering og regelverk Base: Representativt utvalg (N=1 339) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Min virksomhet får tilstrekkelig informasjon fra skattemyndighetene om forpliktelsene som gjelder virksomheten Jeg opplever det som enkelt å orientere meg om skatte- og avgiftsforpliktelsene som gjelder min virksomhet Skatte- og avgiftsreglene som angår min virksomhet er lette å forstå Min virksomhet bruker unødvendig mye tid og ressurser på å rapportere inn til skattemyndighetene 52% 41% 38% 33% Enig Verken eller Uenig Vet ikke/uaktuelt Påstander:
 8. 8. 31% Andel enige i 2016 72% Virksomhetens opplevelse av skattemyndighetene Base: Representativt utvalg (N=1 339) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Skattemyndighetene behandler min virksomhet på en rettferdig måte Skattemyndighetene forstår min virksomhets behov 70% 31% Enig Verken eller Uenig Vet ikke/uaktuelt
 9. 9. Skatteetatens fokus - Hvilke tilbakemeldinger får vi? Base: Representativt utvalg (N=1339) Enig Verken eller Uenig Vet ikke/uaktuelt 43% 35% 14% 8% 48% 35% 12% 5% 47% 34% 13% 6% Påstand: Skattemyndighetene har større fokus på å kontrollere om virksomheter gjør feil, enn å forhindre at feil oppstår 2017 2016 2014
 10. 10. Skatteetatens fokus - Hvilke tilbakemeldinger får vi? Base: Representativt utvalg (N=1339) Enig Verken eller Uenig Vet ikke/uaktuelt 39% 30% 20% 11% 41% 32% 20% 7% Påstand: Skattemyndighetene fokuserer først og fremst på å kontrollere virksomheter som begår alvorlig skatte- og avgiftsunndragelse 2017 2016
 11. 11. Konkurransevilkår og muligheten for å unndra
 12. 12. Relevant forskning • Skattemoralen synker dersom man oppfatter unndragelser som vanlig (Torgler og Frey 2007) • Jo fler en kjenner som unndrar, jo større sannsynlighet for at en selv unndrar (Hasseldine et. al 1994) • Jo mer utbredt unndragelser er, jo mer sosialt akseptert fremstår det (Sandmo 2004) • Folk tilpasser sin rapportering til andres rapportering (Bazart og Bonein 2014)
 13. 13. Oppfatning av andre virksomheters rapportering Base: Representativt utvalg (N=1 339) 64% 24% 8% 4% 68% 25% 4% 3% 62% 27% 7% 4% Enig Verken eller Uenig Vet ikke/uaktuelt Påstand: I Norge rapporterer det store flertallet av virksomheter korrekt og fullstendig til skattemyndighetene 2017 2016 2014
 14. 14. 83% 68% 67% 67% 66% 65% 65% 65% 64% 61% 61% 59% 58% 58% 57% 55% 50% 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Regnskap, revisjon Varehandel etc Informasjon og kommunikasjon Primærnæringer Spesialisert bygg (elektriker,vvs) Oppføring av bygninger Eiendom (utleie, omsetning, drift) Snekkerarbeid Transport og lagring Industri etc Taxi og turbil Andre tjenesteytende næringer Vedlikehold og rep av motorvogner Andre bransjer Servering Frisering, skjønnhet og kroppspleie Rengjøring Maler og belegg Oppfatning av andre virksomheters rapportering, pr. bransje Påstand: I Norge rapporterer det store flertallet av virksomheter korrekt og fullstendig til skattemyndighetene, andel helt eller delvis enig
 15. 15. Hvordan oppfattes bransjen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 % Min virksomhet må ofte konkurrere mot bedrifter som har et lavere kostnadsnivå fordi de driver svart eller på annen måte unndrar skatter og avgifter I min bransje er det vanskelig å unndra skatter og avgifter 28% 71% Enig Verken eller Uenig Vet ikke/uaktuelt 28 % 70 % Andel enige i 2016 Påstander: Base: Representativt utvalg (N=1 339)
 16. 16. Hvordan oppfattes bransjen 23 % 32 % 36 % 9 % Påstand: Min virksomhet må ofte konkurrere mot virksomheter som har et lavere kostnadsnivå fordi de driver svart eller på annen måte unndrar skatter og avgifter - andel enig Våre kunder er hovedsak virksomheter Våre kunder er hovedsak privatpersoner Våre kunder er Begge deler/Ca halvparten av hver Usikker/ikke svar 44 % 25 % 30 % 1 % Påstand: I min bransje er det vanskelig å unndra skatter og avgifter - andel enig Våre kunder er hovedsak virksomheter Våre kunder er hovedsak privatpersoner Våre kunder er begge deler/Ca halvparten av hver Usikker/ikke svar
 17. 17. Påstand: I min bransje er det vanskelig å unndra – andel uenig Endring fra 2016 prosentpoeng 7% 9% 9% 10% 11% 11% 12% 13% 13% 14% 15% 18% 19% 19% 23% 23% 24% 34% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Eiendom (utleie, omsetning, drift) Regnskap, revisjon Varehandel etc Andre tjenesteytende næringer Primærnæringer Industri etc Informasjon og kommunikasjon Taxi og turbil Transport og lagring Andre bransjer Frisering, skjønnhet og kroppspleie Vedlikehold og rep av motorvogner Servering Spesialisert bygg (elektriker,vvs) Rengjøring Maler og belegg Oppføring av bygninger Snekkerarbeid 1% 0% -3% -1% 1% -2% 10% 0% 9% -6% -4% -1% -3% 9% -1% -7% -3% -2% -15% -5% 5% 15% Hvor lett er det å unndra?
 18. 18. Må ofte konkurrere Endring fra 2016 Prosentpoeng 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Regnskap, revisjon Informasjon og kommunikasjon Andre bransjer Industri etc Andre tjenesteytende næringer Primærnæringer Eiendom (utleie, omsetning, drift) Varehandel etc Transport og lagring Spesialisert bygg (elektriker,vvs) Servering Frisering, skjønnhet og kroppspleie Oppføring av bygninger Rengjøring Snekkerarbeid Vedlikehold og rep av motorvogner Taxi og turbil Maler og belegg 1% -2% -2% -8% -2% -5% 1% 4% -10% 4% -3% -1% 3% 0% -3% 3% -10% -6% -15% -10% -5% 0% 5% 10% Påstand: Min virksomhet må ofte konkurrere mot virksomheter som har et lavere kostnadsnivå fordi de driver svart eller på annen måte unndrar skatter og avgifter
 19. 19. Holdninger til etterlevelse
 20. 20. Relevant forskning • Skattytere etterlever i større grad enn tradisjonelle, økonomiske modeller tilsier, og man bør heller spørre hvorfor skattytere frivillig etterlever – og inkludere deres indre motivasjon for å betale skatt. (Bl.a. Andreoni et.al 1998, Feld og Frey 2003, Torgler og Frey 2007) • Å etterleve er ikke et rasjonelt valg, men er påvirket av sosiale normer og personlige verdier, og ikke-rasjonelle beslutninger (Kornhauser 2007) • Skattytere som fikk påminnelse om skattens betydning for velferden, det moralske og rettferdige ved å bidra – rapporterte inn mer enn de som fikk påminnelse om at de kunne bli avslørt (Bott et.al 2014) • Når skatteunndragelse blir sett på som moralsk akseptabelt, øker unndragelsene (Hasseldine et. al 1994)
 21. 21. * 2016 skiller seg noe fra 2017 og 2014. Dette skyldes trolig at vi i 2016 hadde en oppfølging av dette spørsmålet hvor de som svarte enig fikk spørsmål om i hvilke situasjoner kan det aksepteres. Fra lydopptak hørte vi at noen endret svar fra enig til uenig. Ni prosent i 2017 tilsvarer 2014 undersøkelsen (hvor vi heller ikke hadde noen oppfølging) Påstand: I enkelte tilfeller kan det aksepteres at en virksomhet bevisst unndrar skatt og avgift Base: Representativt utvalg (N=1 339) 9% 8% 81% 2%2% 6% 91% 1% 9% 9% 82% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Enig Verken eller Uenig Vet ikke/uaktuelt 2017 2016 2014
 22. 22. Påstand: Andel enig. I enkelte tilfeller kan det aksepteres at en virksomhet bevisst unndrar skatt og avgift Base: Alle (N=2 001) 3,4 % 3,9 % 5,1 % 5,9 % 6,7 % 7,1 % 8,6 % 8,9 % 10,1 % 10,5 % 11,8 % 12,0 % 12,9 % 14,3 % 14,7 % 15,5 % 15,8 % 19,6 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % Regnskap, revisjon Eiendom (utleie, omsetning, drift) Frisering, skjønnhet og kroppspleie Industri etc Andre bransjer Andre tjenesteytende næringer Informasjon og kommunikasjon Transport og lagring Primærnæringer Varehandel etc Maler og belegg Vedlikehold og rep av motorvogner Spesialisert bygg (elektriker,vvs) Snekkerarbeid Taxi og turbil Oppføring av bygninger Servering Rengjøring Base: Representativt utvalg (N=1339) 6,2% 15,0% 11,1% Hovedsak virksomheter Hovedsak privatpersoner Begge deler/Ca halvparten av hver
 23. 23. Opplevd oppdagelsesrisiko 23
 24. 24. Oppdagelsesrisiko - relevant forskning • Økt oppdagelsesrisiko reduserer unndragelser (Allingham og Sandmo 1972) • Skattyter vil vurdere gevinsten av å unndra opp mot risikoen for å bli oppdaget og størrelsen på straffen • Skattytere som har blitt kontrollert, vurderer oppdagelsessannsynligheten som høyere enn de som ikke har hatt kontroll. De unndrar også mindre (Spicer og Hero 1985) • Jo mer utbredt unndragelser er, jo mer sosialt akseptert fremstår det, jo lavere blir oppdagelsesrisikoen (Sandmo 2004) • SERO og Kriminalitets og Sikkerhetsundersøkelsen (KRISINO) måler den opplevde sannsynligheten for å bli oppdaget - omtales som opplevd oppdagelsessannsynlighet • KRISINO – kun virksomheter med ansatte men historikk tilbake til 2006 • SERO –representativt for alle ansatte, ønsker å bruke oppdagelsessannsynlighet fra SERO framover.
 25. 25. Oppdagelsesrisiko • Oppdagelsesrisiko har blitt målt gjennom Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen (KRISINO) • KRISINO-undersøkelsen går tilbake til 2006 • Utvalget består av virksomheter med ansatte, og av offentlige og private • Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, rapportering og oppdagelsesrisiko (SERO) • Undersøkelsen er gjennomført 2012, 2014, 2016 og 2017 • Representativt for hele næringslivet
 26. 26. Opplevd oppdagelsessannsynlighet – tidsserie for virksomheter med ansatte Påstand: Dersom en virksomhet i din bransje unnlater å rapportere inn alle skatter og avgifter, hvor stor sjanse tror du det er for at skattemyndighetene oppdager dette, er det svært stor, stor, liten eller svært liten» 4% 7% 8% 8% 8% 4% 5% 6% 5% 6% 5% 11% 20% 20% 22% 21% 16% 16% 20% 15% 26% 15% 42% 35% 37% 38% 36% 41% 39% 40% 40% 44% 39% 31% 27% 25% 24% 24% 33% 29% 30% 30% 18% 37% 11% 10% 10% 7% 11% 6% 11% 4% 10% 7% 3% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2006 2007 2008 2009 2011 2012 * 2013 2014* 2015 2016* 2017 * Skatteetatens undersøkelser, resultater er vektet for å sammenlikne med KRISINO Svært liten Liten Stor Svært stor Vet ikke/uaktuelt
 27. 27. Liten oppdagelsessannsynlighet -næring 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Servering Taxi og turbil Frisering, skjønnhet og kroppspleie Varehandel etc Informasjon og kommunikasjon Primærnæringer Vedlikehold og rep av motorvogner Industri etc Rengjøring Andre tjenesteytende næringer Transport og lagring Eiendom (utleie, omsetning, drift) Andre bransjer Oppføring av bygninger Snekkerarbeid Regnskap, revisjon Maler og belegg Spesialisert bygg (elektriker,vvs) 0 -8 -7 -9 -6 -5 -5 -4 -11 -2 -16 -17 -9 -4 -10 -12 -7 -14 Endring fra 2016 Prosentpoeng
 28. 28. Bakgrunn for liten oppdagelsessannsynlighet 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Ikke mulig å oppdage Annet Usikker/vet ikke Kontroller finner ingenting/ikke grundig nok Vanskelig å oppdage Enkelt å skjule noe/unndra For få kontroller Skattemyndighetene har ikke ressurser til det Påstand: Hvorfor tror du det er liten sannsynlighet for at Skattemyndighetene oppdager unndragelser?
 29. 29. Bakgrunn for høy oppdagelsessannsynlighet 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Risikerer å bli angitt Få muligheter til å unndra Det oppdages før eller senere Annet Usikker/vet ikke Skattemyndighetene har mye opplysninger Systemet er gjennomsiktig/transparent Mange kontroller/fokus på vår bransje Skattemyndighetene vet hva de ser etter/følger med De har gode kontrollrutiner Hvorfor tror du det er stor sannsynlighet for at Skattemyndighetene oppdager unndragelser?
 30. 30. Hvor stor sannsynlighet tror du det er for at din virksomhet vil bli kontrollert av skattemyndighetene de nærmeste to årene? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Regnskap, revisjon Andre tjenesteytende næringer Andre bransjer Eiendom (utleie, omsetning, drift) Snekkerarbeid Industri etc Maler og belegg Varehandel etc Spesialisert bygg (elektriker,vvs) Primærnæringer Informasjon og kommunikasjon Oppføring av bygninger Vedlikehold og rep av motorvogner Rengjøring Transport og lagring Frisering, skjønnhet og kroppspleie Taxi og turbil Servering 22% 40% 40% 41% 42% 44% 46% 46% 47% 50% 51% 55% 57% 60% 61% 63% 68% 72% Andel stor sannsynlighet 49% 46% 4% 49% 45% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Liten Stor Vet ikke/vil ikke svare Sannsynlighet for kontroll 2017 2016
 31. 31. Leverandør 24% 23% 44% 10% Hvor vanskelig eller enkelt synes du det er å finne ut om leverandører din virksomhet kjøper tjenester av, opererer hvitt? vanskelig verken eller enkelt vet ikke/vil ikke svare Base: Representativt utvalg (N=1 339) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Frisering, skjønnhet og kroppspleie Snekkerarbeid Primærnæringer Informasjon og kommunikasjon Servering Rengjøring Regnskap, revisjon Andre tjenesteytende næringer Spesialisert bygg (elektriker,vvs) Taxi og turbil Oppføring av bygninger Varehandel etc Vedlikehold og rep av motorvogner Maler og belegg Andre bransjer Industri etc Eiendom (utleie, omsetning, drift) Transport og lagring Base: Hele utvalget vektet (N=2001) Vanskelig fordelt på næring
 32. 32. Privat eller proffmarked Base: Representativt utvalg (N=1 339) 48 % 23 % 29 % Er kundene til din virksomhet i hovedsak virksomheter, privatpersoner eller ca halvparten hver? Hovedsak virksomheter Hovedsak privatpersoner Begge deler/Ca halvparten av hver 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Frisering, skjønnhet og kroppspleie Servering Snekkerarbeid Taxi og turbil Oppføring av bygninger Vedlikehold og rep av motorvogner Maler og belegg Spesialisert bygg (elektriker,vvs) Andre bransjer Varehandel etc Rengjøring Andre tjenesteytende næringer Eiendom (utleie, omsetning, drift) Industri etc Primærnæringer Regnskap, revisjon Transport og lagring Informasjon og kommunikasjon Virksomhetens kunde – fordelt etter bransje Hovedsak virksomheter Hovedsak privatpersoner Begge deler/ca halvparten hver Base: Alle (N=1971)
 33. 33. Referanser • Allingham, M. G. and Sandmo, A. (1972) ”Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis”, Journal of Public Economics 1: 323-38. • Alstadsæter A. and Jacob M. (2013) "The Effect of Awareness and Incentives on Tax Evasion", CESifo Working Paper Series No. 4369 • Andreoni, J., Erard, B. and Feinstein, J. (1998) ”Tax compliance”, Journal of Economic Literature 36: 818-860. • Bazart, C., A. Bonein (2014) ”Reciprocal relationships in tax compliance decisions”, Journal of Economic Psychology, Elsevier, 2014, 40 • Bott, K. Cappelen, A., Sørensen, E., Tungodden, B. (2014) “You’ve got mail: A randomised field experiment on tax evasion” NHH department of Economics Discussion Paper 26/2014 • Feld L.P. and Frey B.S. (2003) “Deterrence and Tax Morale: How Tax Administrations and Taxpayers Interact”, OECD Papers Vol. 3 Issue 10 • Fortin B., Lacroix G. and Villeval M.C. (2007) ”Tax evasion and social interactions”, Journal of Public Economics, Vol. 91, No. 11-12; p. 2089-2112. • Hasseldine, J., Kaplan S. E. and Fuller L. R. (1994) “Characteristics of New Zealand tax evaders: A note” Accounting & Finance Vol. 34 Issue 2, 79–93 • Kopczuk, W. (2006) Tax Simplification and Tax Compliance: An Economic Perspective. Bridging the Tax Gap http://www.columbia.edu/~wk2110/bin/epi.pdf • Kornhauser M (2007) “Normative and Cognitive Aspects of Tax Compliance: Literature Review and Recommendations for the IRS Regarding Individual Taxpayers”, National Taxpayer Advocate, II 2007 Annual Report to Congress 138 • Park C. and Huyn J. K. (2003) “Examining the determinants of tax compliance by experimental data: a case of Korea”, Journal of Policy Modeling Vol. 25, Issue 8:673-684 • Sandmo (2004) “The theory of tax evasion: A retrospective view”. NHH Discussion Paper 31/04, Nordic Workshop on Tax Policy and Public Economics in Helsinki 2004. • Spicer M. W. and Hero R. E. (1985) “Tax evasion and heuristics. A research note”, Journal of Public Economics 26: 263-267 • Taylor, N. 2001 , Taxpayers Who Complain About Paying Tax: What Differentiates Those Who Complain From Those Who Don´t. Centre for Tax System Integrity, The Australian National University. Working Paper No 9. http://ctsi.anu.edu.au/WP9.pdf • Torgler,B and Frey, B.S. (2007) “Tax morale and conditional cooperation”, Journal of Comparative Economics, Elsevier, 35 (1): 136-159. • van Dijke M. and Verboon P. (2010) “Trust in authorities as a boundary condition to procedural fairness effects on tax compliance”, Journal of Economic Psychology 31:80–91

×