Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tulevaisuuskuvia sosiaali- ja terveyspalveluista

4,494 views

Published on

Selvityksen toteutti Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa loka-marraskuussa tutkimusryhmä, johon kuuluivat Ira Ahokas, Anna Kirveennummi ja Tuomas Kuhmonen. Selvityksen lähtökohtana toimi Sitran ja Fountain Parkin toteuttama verkkokysely, jonka tuloksista tutkijat etsivät tilastollisesti merkittävinä pidettäviä asiakkaan ääniä, sekä sellaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia, jotka rakentuisivat toivottaville tulevaisuuden palvelu- ja toimintamalleille.

Published in: Health & Medicine
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Tulevaisuuskuvia sosiaali- ja terveyspalveluista

 1. 1. TULEVAISUUSKUVIA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA Terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuuden palvelut erilaisten asiakasryhmien tunnistamana Sitran kesäkuussa 2014 tuottaman kyselyn tulosten arviointi. Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto 8.12.2014 Palvelu- järjestelmän muotoilu Ihmiseltä ihmiselle -palvelut Teknologia palvelujen parantajana
 2. 2. Asiakasnäkökulmia sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuudesta • Tehtävänä oli analysoida erilaisia asiakasnäkökulmia sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuudesta. Analyysin avulla pyrittiin löytämään asiakkaan ääni erilaisille toivottaville tulevaisuuden palvelu- ja toimintamalleille sekä niistä syntyville tulevaisuuskuville. Selvitys ja verkkokysely liittyvät Sitran Elinvoimainen ihminen ja kannustavat rakenteet -ohjelmaan, johon on jo aiemmin laadittu Sitran ja Wevolven toimesta Huomisen terveys ja hyvinvointi -raportti: www.slideshare.net/SitraHyvinvointi/huomisen-terveys-hyvinvointi-nelj-tulevaisuuden-henkilkohtaista-toiminta • Selvityksen lähtökohtana toimi Sitran ja Fountain Parkin toimesta kesäkuussa 2014 toteutettu verkkokysely, josta poimimme analysoitavaksi keskeisimpiä tilastollisesti merkittäväksi katsottavia tuloksia. Tuloksista analysoitiin eri vastaajaryhmien toiveita tulevaisuuden palveluiden suhteen, niihin liittyviä uudenlaisia toimintamalleja ja uusia palveluideoita. Linkki verkkokyselyyn: www.strategysignals.com/36489-29636-106@sot&te • Selvitys asiakkaan äänestä sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuuskuvissa toteutettiin loka- marraskuussa 2014 Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. Työn toteutuksesta vastasi tutkimusryhmä, johon kuuluivat FM Ira Ahokas, FM Anna Kirveennummi ja KTT, MMM Tuomas Kuhmonen.
 3. 3. Tutkimuksen tavoitteet 1. Asiakasryhmien ja tarpeiden tunnistaminen – tilastollisesti merkittävien muuttujien tarkastelu: 1. Tulevaisuuden palveluiden sisältöjen tunnistaminen 2. Eri asiakasryhmien painotuserot tulevaisuuden palvelujen suhteen 1. Asiakaslähtöiset näkökulmat tulevaisuuden toivepalveluihin – laadullinen analyysi: 1. Asiakasryhmien toiveiden ja erityispiirteiden tarkastelu 2. Tulevaisuuden sote-palveluiden tulevaisuuskuvat 3. Uusien palvelutarpeiden ja -rakenteiden tunnistaminen 1. Pohdintaa tuloksista: 1. Heikkojen signaalien ja puuttuvien elementtien tunnistaminen kyselyvastaajien äänistä
 4. 4. ASIAKASRYHMIEN JA TARPEIDEN TUNNISTAMINEN Tuloksia kyselyaineiston tilastollisesta tarkastelusta
 5. 5. Tulevaisuuden palvelut Mitä analysoitiin? Kyselyn avoimet vastaukset tyypiteltiin neljällä tavalla: • Mikä on tulevaisuuden palveluiden tärkein sisältö vastauksissa? • Ennaltaehkäisy vastauksissa? • Uusi teknologia vastauksissa? • Itsemääräämisoikeus ja oma tahto vastauksissa? Taustatekijät ryhmiteltiin seuraaviin ryhmiin: • Sukupuoli: nainen, mies; puuttuva tieto • Ikä: Alle 30 vuotta, 30–59 vuotta, 60–vuotta; puuttuva tieto • Osallistuminen työelämään: Sosiaali- ja terveysalalla työelämässä, muulla alalla työelämässä, ei työelämässä tai jokin muu; puuttuva tieto • Kouluarvosana omalle terveydelle ja hyvinvoinnille: hyvä (9–10), tyydyttävä (7–8), heikko (4–6); puuttuva tieto • Asun säännöllisesti tai osa-aikaisesti eri paikkakunnalla: Kyllä, ei; puuttuva tieto • Kiinnostus omaa terveyttä ja hyvinvointia kohtaan: On kiinnostunut, ei kiinnostunut; puuttuva tieto Verkkokyselyyn vastanneet olivat suurelta osin naisia, keski-ikäisiä, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleviä, hyväkuntoisia ja omasta terveydestään kiinnostuneita, mistä syystä tulokset eivät ole täysin yleistettävissä.
 6. 6. Tulevaisuuden palvelut Minkä asioiden ihmiset kokevat parantavan palveluita? • Erityisesti miehet ajattelevat uuden teknologian parantavan tulevaisuudessa terveyspalveluiden laatua – naiset ensisijaisesti palveluiden saatavuutta. • Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät uskovat keskimääräistä yleisemmin uuden teknologian parantavan palveluiden saatavuutta ja keskimääräistä harvemmin palveluiden laatua; lisäksi he korostavat henkilökohtaisen kontaktin merkitystä. • Yleisimmin palvelujärjestelmän parannustarpeita tunnistivat työelämän ulkopuolella olevat ja ”muut” vastaajat
 7. 7. Tulevaisuuden palvelut Ennaltaehkäisyä korosti viidennes vastaajista Ennaltaehkäisyn tärkeyden tunnistivat hyvinvoinnistaan kiinnostuneet. Terveydestään ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneista 21 % korostaa ennaltaehkäisyn merkitystä – kiinnostumattomista vain 11 % mainitsee ennaltaehkäisyn.
 8. 8. Tulevaisuuden palvelut Uusi teknologia yksi keskeisimmistä tulevaisuuden palveluihin liittyvistä tekijöistä • Muulla kuin sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät mainitsivat uuden teknologian tulevaisuuden palveluiden perustana keskimääräistä yleisemmin – poissa työelämästä olevat ja ”muut” puolestaan keskimääräistä harvemmin. • Terveet ja hyvinvoivat mainitsivat uuden teknologian tulevaisuuden palveluiden perustana keskimääräistä yleisemmin – sairaat ja pahoinvoivat puolestaan selvästi keskimääräistä harvemmin.
 9. 9. Tulevaisuuden palvelut Itsemääräämisoikeus esillä niukasti vastauksissa • Itsemääräämisoikeus ja oma tahto/valinta terveys- ja hyvinvointipalveluissa on keskimääräistä tärkeämpää keski-ikäisille – ja selvästi vähiten tärkeää nuorille. • Itsemääräämisoikeus ja oma tahto/valinta terveys- ja hyvinvointipalveluissa on keskimääräistä tärkeämpää muulla kuin sote-alalla työskenteleville – ja vähiten tärkeää työelämän ulkopuolella oleville ja ”muille”.
 10. 10. Palveluiden käyttö tulevaisuudessa eri asiakasryhmissä • Itsehoitoa ja oman terveytensä ja hyvinvointinsa seuraamista aikovat lisätä erityisesti omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneet henkilöt sekä terveet ja hyvinvoivat henkilöt. • Itsemittarointia aikovat lisätä omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneet henkilöt. • Hyvässä kunnossa olevat eivät ole motivoituneita menemään palveluntarjoajien luokse, toisin kuin huonokuntoiset. • Muulla kuin sote-alalla työskentelevät haluavat diagnosoida terveyttään itse, toisin kuin poissa työelämästä olevat/muut). • Alle 30-vuotiaat eivät halua osallistua palveluiden kehittämiseen (verrattuna vähintään 60-vuotiaisiin). Luonnehdintaa (merkitsevät erot) Ryhmä 1 Ryhmä 2 Sukupuoli Naisia Miehiä Ikä - - Työelämä Ei työelämässä/muu Muulla kuin sote-alalla Asuminen - - Kiinnostus - - Arvosana Heikko Hyvä (A) Menee palveluntarjoajan luokse Kyllä Ei (B) Käyttää mobiilipalveluita Ei Kyllä (C) Diagnosoi itse Ei Kyllä (D) Haluaa osallistua suunnitteluun Kyllä Ei * - = ei tilastollisesti merkitsevää yhteyttä
 11. 11. TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN TULEVAISUUSKUVAT Laadullinen analyysi asiakaslähtöisistä toivepalveluista
 12. 12. Asiakaslähtöisiä näkökulmia tulevaisuuden toivepalveluihin Millaisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä palveluja eri asiakasryhmät toivovat tulevaisuudessa olevan? Millaisiin uusiin palveluratkaisuihin, toimintatapoihin ja palvelujärjestelmän muutoksiin tulevaisuuden palvelut voisivat perustua? • Selvityksen toisessa vaiheessa etsittiin vastauksia yllä oleviin kysymyksiin analysoimalla asiakasryhmien toiveita ja erityispiirteitä tulevaisuuden terveys- ja hyvinvointipalveluihin liittyen sekä yhdistämällä analyysin tulokset tilastollisiin tuloksiin. Analyysin tuloksena syntyi asiakaslähtöisiä tulevaisuuskuvia sote-palveluista. •Kussakin tulevaisuuskuvassa tuodaan asiakkaan äänellä esiin se, millaiset tulevaisuuden terveys- ja hyvinvointipalvelut ovat toivottavia kyseisessä asiakasryhmässä ja millaisiin toimintamalleihin ja ratkaisuihin kyseiset palvelut voisivat perustua.
 13. 13. Eri vastaajaryhmillä on erilaisia tulevaisuuskuvia terveys- ja hyvinvointipalveluista Kyselyyn vastanneet painottivat vastauksissaan erilaisia palveluratkaisuja ja toimintatapoja, joiden perusteella on löydettävissä kolme vaihtoehtoista tulevaisuuskuvaa: 1. Teknologinen kehitys parantaa palvelujen laatua ja saatavuutta Tulevaisuuskuvassa muutoksen ajurina toimii teknologinen kehitys, joka parantaa palvelujen laatua ja saatavuutta samalla lisäten ihmisten omatoimisuutta terveyden edistämisessä. (siniset vastaukset) 2. Palvelujärjestelmän muotoilu – helposti tavoitettavat matalan kynnyksen palvelut Tulevaisuuskuvassa muutos lähtee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämisestä erityisesti parantamalla matalan kynnyksen palvelujen saatavuutta sekä siirtämällä palvelujen fokus ennaltaehkäiseviin toimiin. (vihreät vastaukset) 3. Ihmiseltä ihmiselle -palvelut kokonaishyvin- voinnin ja omatoimisuuden edistäjänä Tulevaisuuskuvassa palvelujen painopiste on ihmiskeskeisissä ja asiakaslähtöisissä palveluissa ihmisen kokonaishyvinvoinnin lisäämiseksi, mikä edistää omatoimisuutta ja terveyden ylläpitoa. (oranssit vastaukset)
 14. 14. Vastaajaryhmä •Muut kuin sote-alalla työssä käyvät •Terveet ja hyvinvoivat vastaajat •Erityisesti miehet •Monipaikkaiset ihmiset Vastaajaryhmän erityispiirteitä •Vastaajaryhmä ei ole valmis liikkumaan palvelujen luokse. •Miehet näkivät teknologian parantavan palvelujen laatua, naiset palvelujen saatavuutta. •Vastaajat henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita käyttämään mobiilipalveluja. •Vastaajaryhmälle valinnanvapaus ja itsemääräämisoikeus on tärkeää. •Omasta terveydestä kiinnostuneet vastaajat ovat motivoituneita omaseurantaan ennaltaehkäisyn edistämiseksi. Teknologinen kehitys parantaa palvelujen laatua ja saatavuutta Tulevaisuus- kuva 1
 15. 15. Teknologia parantaa palvelujen saatavuutta •Etävastaanottoa ja -konsultaatiota esimerkiksi haja-asutusalueilla asuville tai monipaikkaisille lisäämään palvelujen saatavuutta. Myös ympärivuorokautisten palvelujen toteutus helpottuu. •Teknologia mahdollistaa myös palveluita kotiin tukemaan niin ikäihmisten kuin lapsiperheiden ja liikuntarajoitteisten itsenäistä selviytymistä. •Omien terveystietojen hallinnointi ja terveyteen liittyvät asiat hoidettavissa lisääntyvästi netin kautta. •Enemmän valinnanvapautta palveluihin. ” Etäseuranta mahdollistaa myös muistisairaan ihmisen kotona pärjäämisen, tekoälyyn pohjautuvat muistuttajat avustavat arjen toimissa ja sammuttavat esim. sähkölaitteet automaattisesti..” ” Etäseuranta mahdollistaa myös muistisairaan ihmisen kotona pärjäämisen, tekoälyyn pohjautuvat muistuttajat avustavat arjen toimissa ja sammuttavat esim. sähkölaitteet automaattisesti..” ”Robotit avustavat askareissa ja vaatteisiin sijoitetut valvontalaitteet seuraavat ja tarvittaessa hälyttävät...” ”Robotit avustavat askareissa ja vaatteisiin sijoitetut valvontalaitteet seuraavat ja tarvittaessa hälyttävät...” ”Ihon alle sijoitetut annostelijat jakaa lääkkeet” ”Ihon alle sijoitetut annostelijat jakaa lääkkeet” ” Joitakin pankki- ja vakuutusasioita on mahdollista hoitaa internetin välityksellä ilman paikallisessa toimipisteessä vierailua. Mahdollisuutta voitaisi hyödyntää entistä tehokkaammin myös terveys- ja sosiaalipalveluita ajatellen. ” ” Joitakin pankki- ja vakuutusasioita on mahdollista hoitaa internetin välityksellä ilman paikallisessa toimipisteessä vierailua. Mahdollisuutta voitaisi hyödyntää entistä tehokkaammin myös terveys- ja sosiaalipalveluita ajatellen. ” ”Välikorvatulehduksen diagnosoiminen HD- kameralla” ”Välikorvatulehduksen diagnosoiminen HD- kameralla” ”Haja-asutus- alueille virtuaalijumppia ja joogia ym.” ”Haja-asutus- alueille virtuaalijumppia ja joogia ym.” ” Virtuaalinen etäkonsultaatio voisi vähentää lääkärissä käyntejä” ” Virtuaalinen etäkonsultaatio voisi vähentää lääkärissä käyntejä” ”Hoitajan neuvonnat siirtyvät chattiin tai muuten virtuaalivastaanotoiksi, webbikameroiden avulla saadaan myös kuvayhteys.” ”Hoitajan neuvonnat siirtyvät chattiin tai muuten virtuaalivastaanotoiksi, webbikameroiden avulla saadaan myös kuvayhteys.” Esimerkkejä kyselyaineistoista sellaisenaan poimituista ehdotuksista: Tulevaisuuskuva 1: Teknologinen kehitys parantaa palvelujen laatua ja saatavuutta Ehdotetut ratkaisumallit
 16. 16. Ehdotetut ratkaisumallit (jatkoa) Palvelujen laadun ja tehokkuuden parantaminen sekä asiakkaan oman aktiivisuuden lisääminen •Geeniperimätiedon hyödyntäminen esim. sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidon valinnassa. •Uuden teknologian hyödyntäminen, esim. palvelu- ja leikkausrobotit, terveyssirut, 3D-tulostus, älykoti & älyvaateet, uudet nano- ja biomateriaalit. •Terveyden omaseuranta auttaa havaitsemaan ongelmat varhaisemmassa vaiheessa, mahdollistaa laajemman terveyden seurannan (esim. unen laatu) ja seurannan kotona. •Erilaisten palveluapplikaatioiden ja pelien avulla voidaan motivoida terveyden edistämiseen. Esimerkkejä kyselyaineistoissa vuonna 2014 esitetyistä toiveista, jotka tukevat tätä tulevaisuuskuvaa: ”Nyt terveydenhoito on jo ilmenneiden sairauksien hoitoa tai lievittämistä. Tulevaisuudessa saadaan kehosta enemmän sellaista tietoa, joka auttaa oikeasti pitämään terveenä.” ”Nyt terveydenhoito on jo ilmenneiden sairauksien hoitoa tai lievittämistä. Tulevaisuudessa saadaan kehosta enemmän sellaista tietoa, joka auttaa oikeasti pitämään terveenä.” ”Piuha kiinni ja tiedetään mikä on vikana” ”Piuha kiinni ja tiedetään mikä on vikana” ”Robotit tekevät kirurgiset toimenpiteet vuorotyönä” ”Robotit tekevät kirurgiset toimenpiteet vuorotyönä” ”verenpainetaudin ja diabeteksen hoitotasapainot paranevat ja kuormaa poistuu vastaanottotoimesta huomattavasti” ”verenpainetaudin ja diabeteksen hoitotasapainot paranevat ja kuormaa poistuu vastaanottotoimesta huomattavasti” ”Kenties nuoret voisivat innostua omasta terveydenhoidostaan, kun se muodostettaisiin pelin muotoon. Kännykästä voisi seurata omien "pisteiden" kertymistä aina kun tekee jotain terveyttä ja hyvinvointia kohentavaa.” ”Kenties nuoret voisivat innostua omasta terveydenhoidostaan, kun se muodostettaisiin pelin muotoon. Kännykästä voisi seurata omien "pisteiden" kertymistä aina kun tekee jotain terveyttä ja hyvinvointia kohentavaa.” ”Jääkaappi, ruokakaapit muodostuvat älykkäiksi koneiksi ja seuraavat henkilökohtaisesti esim. ravinnon käyttöä” ”Jääkaappi, ruokakaapit muodostuvat älykkäiksi koneiksi ja seuraavat henkilökohtaisesti esim. ravinnon käyttöä” ”Nykyistä terveydenhuollon järjestelmää, joka perustuu pitkälle potilaan ja hoitohenkilökunnan f2f- tapaamisiin, ei voida jatkossa kustannus- ja tehokkuussyistä ylläpitää. Sen sijaan on lähdettävä määrätietoisesti kehittämään järjestelmää, joka tähtää "kevyempiin" palveluihin.” ”Nykyistä terveydenhuollon järjestelmää, joka perustuu pitkälle potilaan ja hoitohenkilökunnan f2f- tapaamisiin, ei voida jatkossa kustannus- ja tehokkuussyistä ylläpitää. Sen sijaan on lähdettävä määrätietoisesti kehittämään järjestelmää, joka tähtää "kevyempiin" palveluihin.” ”Verikokeet voi toimittaa verkkolääkärille, joka antaa reseptin, jolla voi 3D-tulostimella tehdä itselleen tarpeellisen lääkkeen.” ”Verikokeet voi toimittaa verkkolääkärille, joka antaa reseptin, jolla voi 3D-tulostimella tehdä itselleen tarpeellisen lääkkeen.” ”Hyödynnetään tarkemmin nanoteknologiaa ihmisten hoitamisessa, mm farmasiassa, kirurgisissa palveluissa etc tutkimuksissa” ”Hyödynnetään tarkemmin nanoteknologiaa ihmisten hoitamisessa, mm farmasiassa, kirurgisissa palveluissa etc tutkimuksissa” ”Geenikarttojen perusteella voidaan räätälöidä täsmähoitoja” ”Geenikarttojen perusteella voidaan räätälöidä täsmähoitoja” Tulevaisuuskuva 1: Teknologinen kehitys parantaa palvelujen laatua ja saatavuutta
 17. 17. Vastaajaryhmä •Enemmistö naisia •Työelämän ulkopuolella olevat vastaajat (opiskelijat, eläkeläiset, hoitovapaalla olevat, työttömät) sekä muut vastaajat (esim. yrittäjät ja päättäjät) Vastaajaryhmän erityispiirteitä •Tämä vastaajaryhmä on kiinnostunut menemään palvelujen luokse. •Vastaajaryhmä ei ole kiinnostunut itsediagnosoinnista. •He haluavat osallistua palvelujen suunnitteluun. •Toivoivat tulevaisuuden palveluilta nykyistä enemmän valinnanvapautta, joskin tätä vastaajaryhmä korosti sitä muita vastaajaryhmiä vähemmän. Erityisesti nuoret eivät korosta vastauksissa itsemääräämisoikeutta. •Omasta terveydestään kiinnostuneet vastaajat halusivat ennaltaehkäiseviä, pääosin julkisin varoin tuettuja palveluja. •Ryhmä kiinnostunut kehittämään sote-palveluja. Palvelujärjestelmän muotoilu – helposti tavoitettavat matalan kynnyksen palvelut Tulevaisuus- kuva 2
 18. 18. Helposti saavutettavat matalan kynnyksen palvelut •Tulevaisuuden lähipalveluverkosto suunniteltu asiakaslähtöisesti. Palvelut tuodaan sinne, missä asiakas on. •Kuntaliitosten myötä uudenlaisia palveluratkaisuja haja-asutusalueille (esim. terveyspalvelubussit). •Joustavuutta vastaanottoaikoihin. Tarve lisätä ilta- ja viikonloppuaikoja myös julkiselle sektorille. •Esteettömän potilastietojärjestelmän kehittäminen omien potilastietojen hallinnointiin sekä toimijoiden tiedonvaihdon parantamiseksi. Esimerkkejä kyselyaineistoissa vuonna 2014 esitetyistä toiveista, jotka tukevat tätä tulevaisuuskuvaa: ”Terveyskioskit tms. palvelukonseptit edistävät kotoa poistumista ja siten myös toimintakykyä. On löydettävä tasapaino, ettei kotiin kehitettävillä palveluilla heikennetä entisestään esim. ikäihmisten toimintakykyä ja sosiaalisia suhteita.” ”Terveyskioskit tms. palvelukonseptit edistävät kotoa poistumista ja siten myös toimintakykyä. On löydettävä tasapaino, ettei kotiin kehitettävillä palveluilla heikennetä entisestään esim. ikäihmisten toimintakykyä ja sosiaalisia suhteita.” ”Lääkärin lausunnot menevät eKantaan, josta voin siirtää ne yhdellä hiiren klikkauksella Kelaan tms. taholle.” ”Lääkärin lausunnot menevät eKantaan, josta voin siirtää ne yhdellä hiiren klikkauksella Kelaan tms. taholle.” ”Uskoisin myös, että sairaanhoidollisia neuvonta/mittauspisteitä tulee ihmisten lähelle esimerkiksi kauppakeskuksiin. Näissä pisteissä henkilöt voivat käydä kyselemässä neuvoa, näyttämässä esim. ihottumaa tai haavaansa ja mittauttaa vaikka verenpaineen.” ”Uskoisin myös, että sairaanhoidollisia neuvonta/mittauspisteitä tulee ihmisten lähelle esimerkiksi kauppakeskuksiin. Näissä pisteissä henkilöt voivat käydä kyselemässä neuvoa, näyttämässä esim. ihottumaa tai haavaansa ja mittauttaa vaikka verenpaineen.” Vanhan ajan "kauppa- auto" tyyliin palveluita voi viedä harvaan asutuille seuduille esim. terveydenhuoltobussilla. Vanhan ajan "kauppa- auto" tyyliin palveluita voi viedä harvaan asutuille seuduille esim. terveydenhuoltobussilla. ”Mikä idea on siinä, että kunnallinen terveydenhoito järjestetään aina virka-aikaan, jolloin valtaosa ihmisistä on töissä? Onko sekään ihan ok, että iltaisin/viikonloppuisin saatat joutua matkustamaan pitkällekin hoidon saamiseksi, tai siis jonottamaan sitä hoitoa tuntikaupalla...” ”Mikä idea on siinä, että kunnallinen terveydenhoito järjestetään aina virka-aikaan, jolloin valtaosa ihmisistä on töissä? Onko sekään ihan ok, että iltaisin/viikonloppuisin saatat joutua matkustamaan pitkällekin hoidon saamiseksi, tai siis jonottamaan sitä hoitoa tuntikaupalla...” ”Toivottavasti tulevaisuudessa meillä on tietokanta, josta näkee kaikki omat potilastietonsa; laboratorioarvot, lääkärikäynnit, lääkärien lausunnot yms.. ” ”Toivottavasti tulevaisuudessa meillä on tietokanta, josta näkee kaikki omat potilastietonsa; laboratorioarvot, lääkärikäynnit, lääkärien lausunnot yms.. ” ”Pop-in vastaanotto” ”Arkisin, iltaisin, viikonloppuisin on sama paikka johon voi mennä suoraan kuka tahansa varaamatta tai varatulla ajalla.” ”Pop-in vastaanotto” ”Arkisin, iltaisin, viikonloppuisin on sama paikka johon voi mennä suoraan kuka tahansa varaamatta tai varatulla ajalla.” ”Myös "kevyemmille" palveluille tarve, terveysneuvonta ym.” ”Myös "kevyemmille" palveluille tarve, terveysneuvonta ym.” Tulevaisuuskuva 2: Palvelujärjestelmän muotoilu – helposti tavoitettavat matalan kynnyksen palvelut Ehdotetut ratkaisut
 19. 19. Palvelujärjestelmän hallinnolliset ja rakenteelliset uudistukset •Palvelujen parempi kohdennus, toimintatapojen järkiperäistäminen ja big datan hyödyntäminen päätöksenteossa, palvelujen kehittämisessä sekä kohdentamisessa. •Sosiaali- ja terveysalalla roolin muutos ennaltaehkäisevään suuntaan. Fokuksen siirtäminen sairauden hoidosta terveyden ylläpitämiseen. •Ennaltaehkäiseviä palveluja: esim. tuettuja liikuntaharrastuksia, ennaltaehkäisyä enemmän jo peruskoulussa. •Kokonaisvaltainen hyvinvointi lähtee liikkeelle ihmisten arjesta sektorirajat ylittäen: terveellinen asuminen, ravinto, rakennettu ympäristö, luonto. •Laadukkaat palvelut kaikille ikäryhmille asuinpaikasta riippumatta. Esimerkkejä kyselyaineistoissa vuonna 2014 esitetyistä toiveista, jotka tukevat tätä tulevaisuuskuvaa: ” sähköisten reseptien uusinta pääosin ilman fyysistä kontrollikäyntiä” ” sähköisten reseptien uusinta pääosin ilman fyysistä kontrollikäyntiä” ”Siitä ei nykyisin keskustella, että kaikille tarjolla olevien terveyspalveluiden laatu pyrittäisiin nostamaan samalle tasolle kuin esim. nykyiset hyvät työterveyspalvelut.” ”Siitä ei nykyisin keskustella, että kaikille tarjolla olevien terveyspalveluiden laatu pyrittäisiin nostamaan samalle tasolle kuin esim. nykyiset hyvät työterveyspalvelut.” ” Pois nykyisestä tavasta, missä ongelmiin tartutaan vasta vaiheessa, jossa niitä voidaan lähinnä (lääkehoidon keinoin) hoitaa. Enemmän painoa varhaiseen puuttumiseen” ” Pois nykyisestä tavasta, missä ongelmiin tartutaan vasta vaiheessa, jossa niitä voidaan lähinnä (lääkehoidon keinoin) hoitaa. Enemmän painoa varhaiseen puuttumiseen” ”Big dataa (myös SOTEn ulkopuolinen) hyödynnetään nykyistä paremmin sekä riskiryhmien kartoittamiseen että oikeiden palveluiden kohdentamiseen” ”Big dataa (myös SOTEn ulkopuolinen) hyödynnetään nykyistä paremmin sekä riskiryhmien kartoittamiseen että oikeiden palveluiden kohdentamiseen” ”Liikuntareseptejä lääkkeiden sijaan” ”Liikuntareseptejä lääkkeiden sijaan” ”Omatoimisuutta ja vastuun ottamista pitää opettaa koulusta lähtien, antaa helposti ymmärrettävää ravintotietoutta ja tarjota monipuolista tutustumista erilaisiin liikuntalajeihin.” ”Omatoimisuutta ja vastuun ottamista pitää opettaa koulusta lähtien, antaa helposti ymmärrettävää ravintotietoutta ja tarjota monipuolista tutustumista erilaisiin liikuntalajeihin.” ”Hyvinvointi ja terveyspalvelut ovat tärkeitä, mutta vielä tärkeämpää on tehdä hyvinvointipäätöksiä tekniikassa, kaavoituksessa, vapaa- ajanpalveluissa, kulttuurissa jne”. ”Hyvinvointi ja terveyspalvelut ovat tärkeitä, mutta vielä tärkeämpää on tehdä hyvinvointipäätöksiä tekniikassa, kaavoituksessa, vapaa- ajanpalveluissa, kulttuurissa jne”.”Tarvitaanko aina lähetettä erikoislääkärille?” ”Tarvitaanko aina lähetettä erikoislääkärille?” ”Hyvinvoinniksi katsotaan kylpylät ja urheiluun liittyvät palvelut” ”Hyvinvoinniksi katsotaan kylpylät ja urheiluun liittyvät palvelut” Tulevaisuuskuva 2: Palvelujärjestelmän muotoilu – helposti tavoitettavat matalan kynnyksen palvelut Ehdotetut ratkaisut (jatkoa) ”Mielenterveyspalveluissa säästämisen järkyttävät seuraukset todetaan ja niitä aletaan tehostaa. Tehdään mahdolliseksi päästä hoitoon saman tien, vailla luukulta toiselle hyppyyttämistä.” ”Mielenterveyspalveluissa säästämisen järkyttävät seuraukset todetaan ja niitä aletaan tehostaa. Tehdään mahdolliseksi päästä hoitoon saman tien, vailla luukulta toiselle hyppyyttämistä.”
 20. 20. Vastaajaryhmä •Suurin vastaajaryhmä ryhmä sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät vastaajat •Enemmistö vastaajista naisia Vastaajaryhmän erityispiirteitä •Vastaajat ovat valmiita menemään palvelujen luokse. •Vastaajaryhmä suhtautui skeptisimmin teknologian tuomiin mahdollisuuksiin lisätä palvelujen laatua. •Erityisesti keski-ikäiset halusivat enemmän valinnanvaraa ja itsemääräämisoikeutta palvelujen sisältöihin. •Vastaajaryhmä kiinnostunut käyttäjäkokemusten hyödyntämisestä palvelujen suunnittelussa. Ihmiseltä ihmiselle -palvelut kokonaishyvinvoinnin ja omatoimisuuden edistäjänä Tulevaisuus- kuva 3
 21. 21. Ihmisläheiset, vuorovaikutteiset toimintakulttuurit terveyden edistäjänä •Kaivataan lisää palveluita, joissa on mahdollista tavata henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa antava ihminen. •Esimerkiksi omalääkärin ja -hoitajan rooli terveyden edistäjänä. Omalääkärisuhde perustuu luottamukseen ja luo hyvinvointia, mikä toimii ennaltaehkäisevästi yhdistettynä hyvään terveydentilan mittaukseen. •Tarve lisätä ihmisen kokonaishyvinvointia sen sijaan, että hoidetaan sairauksia. Ihmisen psyykeä tukemalla voidaan lisätä ihmisen omatoimisuutta ja kiinnostusta vastuun ottamiseen oman terveyden edistämisestä. •Enemmän palveluja, joissa toiset ihmiset ovat asiantuntijoita (mm. mentorointi ja vertaistuotanto). Esimerkkejä kyselyaineistoissa vuonna 2014 esitetyistä toiveista, jotka tukevat tätä tulevaisuuskuvaa: ”Sosiaalisessa huolenpidossa ihmisläheiset palvelut tärkeitä, teknologia ei korvaa lääkäriä. Virtuaalisilta palveluilta odotetaan liikaa” ”Sosiaalisessa huolenpidossa ihmisläheiset palvelut tärkeitä, teknologia ei korvaa lääkäriä. Virtuaalisilta palveluilta odotetaan liikaa” ”Kaikessa hoidossa tulisi ottaa kokonaiskuva huomioon: ei ole mitään hyötyä hoitaa esim. nuorten haitallisia elämäntapavalintoja tai vaikkapa masennusta, jos perheen toimivuutta ja vuorovaikutusta ei tarkastella ja hoideta samalla.” ”Kaikessa hoidossa tulisi ottaa kokonaiskuva huomioon: ei ole mitään hyötyä hoitaa esim. nuorten haitallisia elämäntapavalintoja tai vaikkapa masennusta, jos perheen toimivuutta ja vuorovaikutusta ei tarkastella ja hoideta samalla.” ”Personal Trainerin ja Life Coaching yhdistävälle ammatti-kunnalle olisi varmasti kysyntää” ”Personal Trainerin ja Life Coaching yhdistävälle ammatti-kunnalle olisi varmasti kysyntää” ”Enemmän palveluja, jossa toinen / toiset ihmiset on asiantuntijana läsnä.” ”Enemmän palveluja, jossa toinen / toiset ihmiset on asiantuntijana läsnä.” ”Mielenterveysasioissa tulisi AINA olla tarjolla myös laadukasta keskusteluapua - asiakkaan äidinkielellä.” ”Mielenterveysasioissa tulisi AINA olla tarjolla myös laadukasta keskusteluapua - asiakkaan äidinkielellä.” ”Tulisi voida käydä aina saman lääkärin tai hoitajan luona. On todella raskasta kun joutuu aina selittämään kaiken alusta joka kerta vaihtuvalle uudelle lääkärille.” ”Tulisi voida käydä aina saman lääkärin tai hoitajan luona. On todella raskasta kun joutuu aina selittämään kaiken alusta joka kerta vaihtuvalle uudelle lääkärille.” ”Kohtaaminen lähellä, tulokset ja ohjeet haettavissa sähköisesti” ”Kohtaaminen lähellä, tulokset ja ohjeet haettavissa sähköisesti” ”Haluaisin valita lastenlääkärin, joka hoitaisi kaikkia perheen lapsia ja joka tuntisi meidät.” ”Haluaisin valita lastenlääkärin, joka hoitaisi kaikkia perheen lapsia ja joka tuntisi meidät.” ”Henkilökohtainen sote-vastaava. Muistisairaiden määrä lisääntyy. Eivät pysty itse huolehtimaan ajanvarauksistaan, resepteistään jne. Jonkun on vietävä muistisairas tarvittavien palveluiden ääreen.” ”Henkilökohtainen sote-vastaava. Muistisairaiden määrä lisääntyy. Eivät pysty itse huolehtimaan ajanvarauksistaan, resepteistään jne. Jonkun on vietävä muistisairas tarvittavien palveluiden ääreen.” ”Esimerkiksi masennuksen, uupumuksen, erotilanteiden, syöpähoitojen tms. tukena lääkäri voisi suositella mentori-aktori-systeemiä.” ”Esimerkiksi masennuksen, uupumuksen, erotilanteiden, syöpähoitojen tms. tukena lääkäri voisi suositella mentori-aktori-systeemiä.” Tulevaisuuskuva 3: Ihmiseltä ihmiselle -palvelut kokonaishyvinvoinnin ja omatoimisuuden edistäjänä Ehdotetut ratkaisut
 22. 22. Yhteisölliset toimintamallit •Sosiaalisten kohtauspaikkojen luominen esim. ikäihmisille, nuorille ja maahanmuuttajille verkostoitumisen sekä yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Sosiaalisen vuorovaikutuksen lisääminen voidaan ottaa huomioon esim. kuntarakenteessa ja asumisen suunnittelussa. Kaikki sosiaalinen toiminta ja kuuluminen omaan yhteisöön tukee yksilön hyvinvointia ja siten edistää terveyttä. •Yhteisöllisen asumisen, toiminnan ja yhteisen aterioinnin edistäminen ikäihmisten lisäksi myös muille ryhmille yksinäisyyden ja henkinen pahoinvoinnin vähentämiseksi (esim. syrjäytyneet). Asiakas avainrooliin •Asiakas keskiöön päätöksenteossa. Asiakkaan parempi kuuleminen erityisesti hoidon suunnittelussa: yksilölliset hoitoketjut, vaihtoehtohoidot, palveluja kotiin osana yksilöllisiä ratkaisuja. •Hyödynnetään palvelun käyttäjiltä saatavaa kokemustietoa palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja päätöksenteossa. Esimerkkejä kyselyaineistoissa vuonna 2014 esitetyistä toiveista, jotka tukevat tätä tulevaisuuskuvaa: ”Kokemustieto on noussut suurimpaan arvoon. Kukaan ei osaa edes ajatella että palvelujen suunnittelua, kehittämistä tai niihin liittyviä päätöksiä tehtäisiin ilman ihmisten äänen kuulemista, heidän jotka lopulta palveluja käyttävät.” ”Kokemustieto on noussut suurimpaan arvoon. Kukaan ei osaa edes ajatella että palvelujen suunnittelua, kehittämistä tai niihin liittyviä päätöksiä tehtäisiin ilman ihmisten äänen kuulemista, heidän jotka lopulta palveluja käyttävät.” ”Kaikille ikäihmisille mahdollisuus yhteisölliseen asumiseen jo ennen kuin toimintakyky romahtaa. Syrjäytyneille sama toimintamalli. Ohjattua toimintaa ja yhteiset ateriat.” ”Kaikille ikäihmisille mahdollisuus yhteisölliseen asumiseen jo ennen kuin toimintakyky romahtaa. Syrjäytyneille sama toimintamalli. Ohjattua toimintaa ja yhteiset ateriat.” ” Nuorille voisi kehittää uusia tapoja verkostoitua uusiin ihmisiin. Se vähentäisi syrjäytyneiden määrää ja ennaltaehkäisisi syrjäytymistä. Sama koskee myös maahanmuuttajia ja vanhuksia.” ” Nuorille voisi kehittää uusia tapoja verkostoitua uusiin ihmisiin. Se vähentäisi syrjäytyneiden määrää ja ennaltaehkäisisi syrjäytymistä. Sama koskee myös maahanmuuttajia ja vanhuksia.” ”Vaihtoehtoiset hoidot kroonisen sairauden hoidossa, itse saa valita hoidon määrät, tavoitteet.” ”Vaihtoehtoiset hoidot kroonisen sairauden hoidossa, itse saa valita hoidon määrät, tavoitteet.” ”Kunnallinen päätöksenteko kehittyy siten että kaikissa päätöksenteon ja suunnittelun asteella tehdään ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi.” ”Kunnallinen päätöksenteko kehittyy siten että kaikissa päätöksenteon ja suunnittelun asteella tehdään ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi.” ” Palveluiden suurkuluttajia leimaa yhteinen piirre. Yksinäisyys/henkinen pahoinvointi syystä tai toisesta. Kaikki sosiaalinen toiminta ja kuuluminen johonkin omaan yhteisöön tukee yksilön hyvinvointia ja myös sopivasti järjestettynä edistää terveitä elämäntapoja -> terveyttä.” ” Palveluiden suurkuluttajia leimaa yhteinen piirre. Yksinäisyys/henkinen pahoinvointi syystä tai toisesta. Kaikki sosiaalinen toiminta ja kuuluminen johonkin omaan yhteisöön tukee yksilön hyvinvointia ja myös sopivasti järjestettynä edistää terveitä elämäntapoja -> terveyttä.” ”Omia palvelutarpeitani vastaava järjestelmä jossa minua kuunnellaan ja saan tehdä valintoja ymmärrykseni puitteissa. Saan kuitenkin konsultaatiota ja palveluneuvontaa valintojeni tekemiseen.” ”Omia palvelutarpeitani vastaava järjestelmä jossa minua kuunnellaan ja saan tehdä valintoja ymmärrykseni puitteissa. Saan kuitenkin konsultaatiota ja palveluneuvontaa valintojeni tekemiseen.” Tulevaisuuskuva 3: Ihmiseltä ihmiselle -palvelut kokonaishyvinvoinnin ja omatoimisuuden edistäjänä Ehdotetut ratkaisut (jatkuu) ”Valoisin tulevaisuus mitä voisi olla terveyden alalla olisi KOTILÄÄKÄRI.” ”Valoisin tulevaisuus mitä voisi olla terveyden alalla olisi KOTILÄÄKÄRI.” ”Yksinäisyys on Suomen vakavin sairaus” ”Yksinäisyys on Suomen vakavin sairaus”
 23. 23. Eri tulevaisuuskuvien perusulottuvuudet • Parempi tiedon ja teknologian hyödyntäminen palvelujen laadun parantamiseksi • Teknologia palvelujen saatavuuden parantajana • Asiakkaan omatoimisuuden ja aktiivisuuden lisääminen • Enemmän valinnanvapautta • Käyttäjälähtöisiä helposti saavutettavia palveluja • Fokus ennaltaehkäisyssä • Vaikuttavuuden arviointi ja tietovarantojen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä • Holistinen hyvinvointikäsitys • Vuorovaikutus ja ihmiskeskeisyys • Sosiaalisuus ja yhteisöllisyys mukana ratkaisumalleissa • Henkisen hyvinvoinnin kasvu lisää vastuunottoa omasta terveydestä • Asiakkaat avainrooliin palvelujen ja hoidon kehittämisessä
 24. 24. Sote-ala arvostaa ihmisläheisiä palveluja, muut työssäkäyvät valinnanvapautta – molempia tarvitaan • Sote-alalla työskentelevät korostivat eniten toivottavissa tulevaisuuskuvissa ihmisläheisiä palveluja, sillä he monesti perustelivat vastauksiaan heikommassa asemassa olevien ihmisten palvelujen kehittämisen tarpeella. He kertovat vastauksissaan esimerkiksi ikäihmisten ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tulevaisuuden tarpeista ja toiveista. Suomessa on kasvava määrä moniongelmaisia asiakkaita, jotka tarvitsevat opastusta, apua ja tukea arkielämässään. Esim. yksinäisyys ja turvaverkkojen puute voivat ajaa asiakkaan hakeutumaan akuuttihoitoon tilanteissa, joissa matalan kynnyksen neuvonta ja palvelut riittäisivät. Palvelujen suunnittelussa on hyvä ottaa tämä huomioon. • Terveet, muulla kuin sote-alalla työssä käyvät ihmiset toivoivat kevyempiä, pääosin oman terveyden edistämiseen liittyviä palveluja, joihin toivottiin erityisesti paljon valinnanvapautta. Valinnanvapauden nähtiin edistävän omatoimisuutta ja ennaltaehkäisyä. Lisäksi erityisesti erilaiset teknologiset applikaatiot voivan kannustaa ottamaan vastuuta omasta terveydestä. • Sote-alalla työskentelevien ja muulla alalla työskentelevien vastaukset erosivat siis merkittävästi toisistaan. Onkin löydettävä toimintatapoja, jotka kestävällä tavalla vastaavat eri asiakasryhmien tarpeisiin. On tarve lisätä ihmisten valinnanvapautta ja kehittää kevyitä, ihmisten omatoimisuutta edistäviä palveluja. Samanaikaisesti tulee kuitenkin kehittää laadukkaita palveluja riskiryhmille ja kohdentaa ihmisläheisiä, kokonaisvaltaisia palveluja erityisesti näihin ryhmiin. Valinnanvapauden suhteen on muistettava, että vakavasti sairaat tai moniongelmaiset ihmiset eivät usein voi tai halua tehdä valintoja itse, joten palvelujärjestelmän täytyy toimia myös siinä tapauksessa, että ihminen ei ole enää itse kykeneväinen valitsemaan.
 25. 25. Valinnanvapaus eri tulevaisuuskuvissa Teknologinen kehitys parantaa palvelujen laatua ja saatavuutta tulevaisuuskuvaa toivottavana pitäneet vastaajat pitivät erittäin tärkeänä laajaa valinnanvapautta. He mainitsivat valinnanvapauden räätälöi- tyihin sote-palveluihin hyvin laajasti koskien kaikkia palveluja. Valinnanvapauden tarve koski niin eri palveluntarjoajia kuin oman hoitavan lääkärin tai hoitohenkilökunnan valintaa. Palvelujärjestelmän muotoilu – helposti tavoitettavat matalan kynnyksen palvelut tulevaisuuskuvaa toivottavimpana pitäneet vastaajat kaipasivat vähiten valinnanvapautta palveluihin. Valinnanvapautta he kaipasivat matalan kynnyksen palvelujen saatavuuden suhteen siten, että asiakkaalla olisi mahdollisuus valita itse palvelujen toimipiste sekä vastaanoton kellonaika. Lisäksi tämä vastaajaryhmä toivoi vapautta käyttää tuetusti ennaltaehkäiseviä hyvinvointipalveluja osana sote- palveluja. Ihmiseltä ihmiselle -palvelut kokonais- hyvinvoinnin ja omatoimisuuden edistäjänä tulevaisuuskuvaa toivottavana pitäneet vastaajat painottivat valinnanvapautta toiseksi eniten. Vastaajat korostivat itsemääräämisoikeudessa ja valinnanvapaudessa erityisesti vapautta valita omalääkäri ja hoitaja. Myös valinnanvapaus palvelujen sisällön suhteen nousi esiin. Esim. hoidon sisältö sekä itselle parhaiten sopivan asumismuodon valinta ovat tälle ryhmälle tärkeitä valinnanvapauteen liittyviä asioita. ”Ihmisen omavastuu hyvinvoinnista ja terveydestä on tärkeä ja sitä korostetaan yhä enemmän. Vastuuta ei voi jättää yksin ihmisen omalle vastuulle. Omavastuu vaatii rinnalleen mahdollisuuden valita erilaisista palveluista itselleen vaikuttavimmat.” ”Ihmisen omavastuu hyvinvoinnista ja terveydestä on tärkeä ja sitä korostetaan yhä enemmän. Vastuuta ei voi jättää yksin ihmisen omalle vastuulle. Omavastuu vaatii rinnalleen mahdollisuuden valita erilaisista palveluista itselleen vaikuttavimmat.” ”Valinnan- vapaus aina” ”Valinnan- vapaus aina” ”Henkilö voisi itse räätälöidä tilanteeseensa sopivan hoito-ohjelman, johon pystyy sitoutumaan. Lääkäri tms. asiantuntija voisi asettaa reunaehdot ja arvioida ohjelman, mutta henkilö itse aktiivisesti vaikuttaisi kokonaisuuteen ja muokkaisi omaan tilanteeseensa sopivaksi.” ”Henkilö voisi itse räätälöidä tilanteeseensa sopivan hoito-ohjelman, johon pystyy sitoutumaan. Lääkäri tms. asiantuntija voisi asettaa reunaehdot ja arvioida ohjelman, mutta henkilö itse aktiivisesti vaikuttaisi kokonaisuuteen ja muokkaisi omaan tilanteeseensa sopivaksi.” ”Vapaus olla ottamatta vastuuta. Jos valinnan vapaus kasvaa merkittävästi, vastuu laadukkaan hoidon saannista ja oikean ammattilaisen valinnasta siirtyy potilaalle. Tällöin potilaan tulee olla valveutunut ja tietoinen mahdollisista vaihtoehdoista.” ”Vapaus olla ottamatta vastuuta. Jos valinnan vapaus kasvaa merkittävästi, vastuu laadukkaan hoidon saannista ja oikean ammattilaisen valinnasta siirtyy potilaalle. Tällöin potilaan tulee olla valveutunut ja tietoinen mahdollisista vaihtoehdoista.” ”Potilaan oma aktiivisuus korostuu kun tarjonnan mahdollisuudet kasvavat. Ongelmana on miten ne jotka eivät pysty hyödyntämään monipuolista tarjontaa, saavat tarvitsemansa avun.” ”Potilaan oma aktiivisuus korostuu kun tarjonnan mahdollisuudet kasvavat. Ongelmana on miten ne jotka eivät pysty hyödyntämään monipuolista tarjontaa, saavat tarvitsemansa avun.” ”Olisi hienoa jos pystyisi vaikuttamaan aikaan jolloin lääkäriin menee” ”Olisi hienoa jos pystyisi vaikuttamaan aikaan jolloin lääkäriin menee” ”Sijainti ja aukioloajat” ”Sijainti ja aukioloajat” ”Saattohoito. Tilanteessa, jossa tavoitteena on enää laadukas loppuelämä, tulee olla mahdollisuus valita elämää rikastava hoitopaikka.” ”Saattohoito. Tilanteessa, jossa tavoitteena on enää laadukas loppuelämä, tulee olla mahdollisuus valita elämää rikastava hoitopaikka.” ”Valinnanvapaus oman hoidon etenemisestä. Jos hoidot eivät etene toivotunlaisesti, minulla pitää olla oikeus lopettaa se/jatkaa toisella hoitolinjalla.” ”Valinnanvapaus oman hoidon etenemisestä. Jos hoidot eivät etene toivotunlaisesti, minulla pitää olla oikeus lopettaa se/jatkaa toisella hoitolinjalla.” ”Omalääkärin valinta” ”Omalääkärin valinta” ”Valinnan-vapaus lääkehoitojen kanssa” ”Valinnan-vapaus lääkehoitojen kanssa” Esimerkkejä kyselyaineistoissa vuonna 2014 esitetyistä toiveista liittyen valinnanvapauteen eri tulevaisuuskuvissa:
 26. 26. Elinvoimainen ihminen ottaa vastuuta omasta ja läheisten hyvinvoinnista • Kaikissa havaituissa tulevaisuuskuvissa on löydettävissä sama perusajatus: Elinvoimainen ihminen on motivoitunut ottamaan vastuuta omasta terveydestään. Sen sijaan motivaatiota tukevat tekijät vaihtelevat eri tulevaisuuskuvissa ja asiakasryhmissä (mm. mobiiliapplikaatioita, terveyskioskeja, hyvinvointineuvontaa ja mentorointia). • Kaikissa asiakasryhmissä hyvä terveys tai kiinnostus omaan terveyteen korreloivat ihmisen omatoimisuuden ja vastuunoton lisääjänä oman terveyden edistämisessä. Onkin tärkeä ymmärtää, millaisia hyvinvointipalveluja eri asiakasryhmät tarvitsevat motivaation synnyttämiseksi ja terveyden edistämiseksi. Osa näistä eri asiakasryhmien palveluratkaisuista vaatii edelleen uudenlaisia palvelukonsepteja ja teknologiaratkaisuja. • Kokemuksen merkitys: Esitetyt ideat ja palveluratkaisut ovat hyvin asiakaslähtöisiä kyseisen asiakasryhmän näkökulmasta. Kokemustieto hyötykäyttöön tulevaisuuden palveluita suunniteltaessa!
 27. 27. SIRONTAA JA SORAÄÄNIÄ Heikkojen signaalien ja puuttuvien elementtien tunnistaminen kyselyvastaajien äänistä
 28. 28. Tilastollisesti merkittävien asiakasryhmien lisäksi myös muut asiakasryhmät palvelujen käyttäjinä • Sote-palvelujen näkökulmasta löydettävissä haastava pieni ryhmä: • Heikkokuntoiset ihmiset, jotka eivät ole kiinnostuneita omasta terveydestään. Tämä ryhmä suhtautui sote-palvelujen tulevaisuuteen hyvin passiivisesti. • He eivät myöskään olleet kiinnostuneita sote-palveluista. • He toivoivat, että yhteiskunta ei kontrolloisi heitä. • Harvat, mainitut tulevaisuuden palvelut olivat etäisiä, lähinnä netin avulla toteutettavia palveluja – ”netistä löytyy tiedot” – • Tämä on sote-palvelujen kannalta tärkeä ryhmä (vrt. sohvaperunat), ja tutkimuksen kannalta kiinnostava, mikä vaatisi lisäselvityksiä. • Myös terveydestään kiinnostuneissa on selvästi paljon sellaisia, jotka eivät ole valmiita näkemään suurta vaivaa terveyden ennaltaehkäisyn hyväksi. -> Tutkimuksen kannalta kiinnostavaa. Oikeiden palveluiden kehittäminen tälle ryhmälle vaatisi lisäselvityksiä laajemman asiakasnäkökulman mahdollistavilla aineistoilla.
 29. 29. Puuttuvien äänten tunnistaminen Mitä tulevaisuuden palvelut olisivat, jos näitä ääniä kuultaisiin? Tämän kyselyn keinoin ei juuri tavoitettu vajaavaltaisten, vajaakuntoisten tai uusien keskeisten toimijoiden ääntä: •Ikääntyneitä lukuun ottamatta syrjäytyneiden tai moniongelmaisten näkemykset eivät tulleet vastauksissa esiin. -> Eniten opastusta, tukea ja apua arkielämässä tarvitsevien asiakasryhmien palveluille tulee uutta kysyntää. •Eri ikäluokat ja erilaistuvat perheet tarpeineen: erikuntoiset seniorit, maahanmuuttajataustaiset perheet, perhemuotojen erilaistuminen, polarisoituva lapsiperheiden hyvinvointi jne. -> Palveluiden räätälöinnin tarve erilaisten heterogeenisten kohderyhmien tarpeisiin lisääntyy. •Tulevaisuuskuvissa ei näkynyt merkkejä sukupuolten tasa- arvoistumisesta, hoitosuhteen heikkenemisestä, uuden sukupolven vanhuksista tms. meneillään olevista prosesseista -> tarve uudenlaisille toimijaryhmille suunnattaville palveluille. •Tulevaisuuskuvat perustuvat traditionaalisiin professioihin ja valta-asetelmiin, esimerkiksi lääkäreihin asiantuntijoina. -> Uusien asiantuntijoiden monipuolinen osaaminen ja uudet rajapinnat (mm. kaupunkisuunnittelua, teknologia- ammattilaisia, innovaatiot esim. autoteollisuudessa ja elintarviketeollisuudessa). Palvelu- järjestelmän muotoilu Ihmiseltä ihmiselle -palvelut Teknologia palvelujen parantajana Moniongelmaiset? Syrjäytyneet? Polarisoituvat lapsiperheet? Lapset ja nuoret? Ikääntyvät? Maahanmuuttajat? Isät? Uudet asiantuntijat? Uudet toimijat?
 30. 30. Soraäänet: Toivottavien tulevaisuuskuvien lisäksi vastauksissa havaittavissa sote-uhkakuvia Vastauksissa nousi heikkoina signaaleina esiin myös vaihtoehtoisia sote-uhkakuvia: •Liiallinen oman terveyden tarkkailu voi paitsi ahdistaa, niin myös lisätä odotuksia lisäpalveluille, mikä voi kasvattaa terveydenhuollon kustannuksia. •Polarisoituminen: Hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin ääripäät korostuvat entisestään ja keskiluokka katoaa myös terveysnäkökulmasta. Myös alueellinen polarisoitumisen nähtiin kasvavan palvelujen keskittyessä isoihin kaupunkeihin ja samalla haja-asutusalueiden jäädessä pääosin netin varaan tai palveluitta. •Saavutettavuus: Onko kaikilla mahdollisuus käyttää mobiilisovelluksia ja nettiä tulevaisuudessa? Vähävaraisuus tai kykenemättömyys käyttää uutta teknologiaa lisäävät syrjäytymistä. •Eettiset näkökulmat nousivat esiin palvelujen kehittämiseen ja tehostamiseen liittyen. Voiko tulevaisuudessa olla esimerkiksi pakkohoitoa tai päättää itse aiheutettujen terveyshaittojen ei- korvattavuudesta? ”Liiallinen itsensä tarkkailu omaseurannan ja geeniperimätiedon myötä” ”Liiallinen itsensä tarkkailu omaseurannan ja geeniperimätiedon myötä” ”Julkisella sektorilla pitkäaikaishoidon saaminen on käytännössä mahdotonta ja keskituloisten tai köyhien on turvauduttava kompasteleviin nettipalveluihin. Hyvätuloinen vähemmistö käyttää yksityisiä palveluita.” ”Julkisella sektorilla pitkäaikaishoidon saaminen on käytännössä mahdotonta ja keskituloisten tai köyhien on turvauduttava kompasteleviin nettipalveluihin. Hyvätuloinen vähemmistö käyttää yksityisiä palveluita.””Vastuu omasta terveydestä lisääntyy → Alkoholisoituneet, mielisairaat ja muut ryhmät, jotka eivät kykene huolehtimaan itsestään, putoavat herkemmin palvelujen ulkopuolelle → enemmän päihde- ja sosiaalipalvelun asiakkaita” ”Vastuu omasta terveydestä lisääntyy → Alkoholisoituneet, mielisairaat ja muut ryhmät, jotka eivät kykene huolehtimaan itsestään, putoavat herkemmin palvelujen ulkopuolelle → enemmän päihde- ja sosiaalipalvelun asiakkaita” ”Kuka ottaa vastuun ja opettaa esim. vanhuksille netin käytön ja kuka yleensä enää valvoo mitään?” ”Kuka ottaa vastuun ja opettaa esim. vanhuksille netin käytön ja kuka yleensä enää valvoo mitään?” ”En halua tulla uhkailluksi pakkohoidolla, kun kyseenalaistan hoidon hyödyt” ”En halua tulla uhkailluksi pakkohoidolla, kun kyseenalaistan hoidon hyödyt” ”Itse aiheutettuja haittoja ei enää hoideta” ”Itse aiheutettuja haittoja ei enää hoideta”
 31. 31. Vastauksissa havaittavia nousevia ilmiöitä Aineistosta on löydettävissä runsaasti erilaisista muutossignaaleista kertovia ilmiöitä, jotka ovat trendinä voimakkaampia kuin mitä kyselyn vastaukset tilastollisesti osoittivat: Tarve luontokokemuksiin ja luonto itsessään hyvinvoinnin tuottajana •Vanhus- ja kuntoutuspalvelut yhdistettynä luontoteemaan tai esim. luonnon hyödyntäminen parantamisessa ja kuntoutuksessa näkyi vastauksissa vain marginaalisesti. Vastauksissa ei tullut esiin myöskään ympäristöterveys, mikä on kuitenkin selvästi noussut teemaksi muissa tutkimuksissa. Sairas ympäristö ja ympäristöterveys •Tämä näkyi vastauksissa homeasuntoina, huonon huoneilman seurauksina, meluna ja muuna ympäristösaasteena. (– johon tulevaisuudessa tarvitaan lisää ”suodatin-innovaatioita”) Liikunta ja uudet rutiinit liikkumisen edistäjänä •Liikunnan merkitys osana terveys- ja hyvinvointipalveluja olisi saattanut nousta laajemmin vastauksissa esiin, mikäli sitä olisi korostettu kyselyn laatijan vastausvaihtoehdoissa. Tämä haittasi myös joitakin kyselyyn vastanneita: ”Kaikki ideat liittyivät terveydenhoitoon joko lääkäripalvelujen tai muiden niihin liittyviin asioihin, kuten resepteihin, terveysrannekkeisiin ym. Minusta pitäisi painottaa voimakkaasti liikunnan merkitystä terveydenhoidossa ja hyvinvoinniss Lisää erilaisia ja innovatiivisia liikuntapalveluita niin aikuisille kuin lapsillekin. senioreita unohtamatta..” Innovaatiot •Tuotiin esiin melko paljon radikaaleja teknologisia muutoksia: indikaattorien kehittyminen (WC-pönttö), 3D hoitovälineiden (sideharson) tulostajana, nano ym. uudet teknologiat, nanorobotit poistaa hammaskiven). •Toisaalta suurin merkitys saattaa olla sellaisella terveysteknologialla, joka vaikuttaa meidän sitä huomaamatta. ”Shy tech” tuli esiin yksittäisenä mainintana. Tulkitsemme tämän heikoksi signaaliksi, koska vielä tässä vaiheessa on mahdotonta tietää, kenelle shy tech olisi tae paremmista palveluista. •Esimerkiksi jo vahva ”Internet of Things” ei näy kyselyaineistossa ideoiduissa palveluinnovaatioissa, eikä myöskään palvelujärjestelmään liittyvät sosiaaliset hyvinvointi-innovaatiot.
 32. 32. Lopuksi … • Miten tuottaa lisää valinnanvapautta ja uusia toimintamalleja kestävästi, eli ilman, että uudet palveluratkaisut ja toimintatavat lisäävät palvelujärjestelmien päällekkäisyyksiä, väestöryhmien tai alueiden polarisaatiota tai erikoissairaanhoidoksi luokiteltavaa premium-palvelua? • Mitä tulevaisuuden palveluita ja henkilökohtaisia toimintamalleja syntyisi aineistosta puuttuvien ilmiöiden ja äänten pohjalta? – Esim. elintaso-ongelmat: ylipaino, ruoka ja suomalainen alkoholikulttuuri, päihteet ja muut riippuvuudet näyttäytyivät vastauksissa vähäisempänä kuin niiden todelliset haitat tällä hetkellä yhteiskunnassa ovat. Vastauksissa ei esimerkiksi nähty tapahtuvan muutosta alkoholikulttuurissa, joka nykyisin on merkittävä kuolinsyyn aiheuttaja. – Näiden pohjalta tunnistamiamme terveyden edistämisen toimintamallien pitäisi ottaa tulevaisuudessakin nykyistä paremmin huomioon esim. riskejä pelkäämättömät nautiskelijat, sairauksia neuroottisesti pelkäävät ylihuolehtijat, kotisohvalle käpertyjät, yhteiskunnan avun varaan laskijat ja toisaalta siitä kokonaan kieltäytyvät. – Myös aineistossa heikosti esiin nousevien tabujen kuten eutanasian vaatimat uudet ajattelumallit vaatisivat sijansa tulevaisuuskuvissa. • Sote-palvelujen kehittäminen vaatisi jatkossa laajemman asiakas- ja sidosryhmän kuulemista, jotta palveluratkaisuissa näkyisi monipuolista osaamista ja rajapintakohtaamista myös tunnistettujen heikkojen signaalien näkökulmia sekä kasvavien hiljaisten asiakasryhmien muuttuvia tarpeita.

×