Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Loading in …3
×
1 of 14

Sitra: Kuluttajien asentet geenitutkimuksia kohtaan (Taloustutkimus 12/2013)

1

Share

Download to read offline

Joka kolmas suomalainen olisi valmis arvioimaan elämäntapojaan uudelleen, mikäli hän saisi tarkempaa tietoa omista perinnöllisistä riskitekijöistään, selviää Sitran Taloustutkimuksella teettämässä kyselytutkimuksessa. Valtaosa suomalaisista suhtautuu geenitestien yleistymiseen terveydenhuollossa myönteisesti. Tärkeimpänä kehityskohteena kansalaiset pitävät lainsäädännön kehittämistä sellaiseksi, etteivät geenitiedot joudu ulkopuolisten käsiin.

Tutkimuksessa selvitettiin kansalaisten asenteita geenitestejä kohtaan, geenitesteihin liittyviä huolenaiheita ja sitä, kenelle päätös geenitestin tekemisestä kuuluu. Tutkimuksen kohdejoukkona oli valtakunnallisesti edustava otos yli 15-vuotiaista, internetiä käyttävistä suomalaisista. Vastaajamäärä oli 2071 henkilöä.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Sitra: Kuluttajien asentet geenitutkimuksia kohtaan (Taloustutkimus 12/2013)

 1. 1. Selvitys kansalaisten asenteista geenitestejä kohtaan Taloustutkimus Oy, 12/2013
 2. 2. Johdanto • Taloustutkimus Oy toteutti tämän tutkimuksen Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimeksiannosta. • Tutkimuksessa selvitetään kansalaisten asenteita omaa perimää koskevan tiedon hyödyntämiseen sekä mitä asiasta tiedetään ylipäätään • Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin web-kyselynä • Tutkimuksen vastaajamäärä oli 2071 henkilöä. Taloustutkimus 12/2013 © Sitra
 3. 3. Yhteenveto • Tutkimuksen mukaan peräti kolmannes (31 %) kansalaisista arvioisi elämäntapojaan uudelleen, mikäli saisi omaan perimäänsä liittyvää riskitekijätietoa • Puolet (54 %) vastanneista ilmoitti ainakin harkitsevansa elämäntapojensa uudelleen arviointia, jos saisi tarkempaa tietoa omaan perimään liittyvistä riskeistä • Tärkeimmäksi syyksi tehdä geenitesti nousee miesten osalta uteliaisuus, naisia taas kiinnostaa testeissä sairastumisalttiuden selvittäminen. Taloustutkimus 12/2013 © Sitra
 4. 4. Yhteenveto • Väestön yleinen tietämys geenitesteistä on varsin vähäistä - 84 % ei olisi tiennyt, missä geenitestin voisi tehdä - 75 % ei olisi tiennyt myöskään sitä, miten geenitesti tehdään - Vain 63 henkilöä 2017 vastanneesta oli itse käynyt geenitestissä • Geenitestiä oli harkinnut kuitenkin 21 % vastaajista (n = 425) • Vastaajat olivat kohtalaisen kiinnostuneita omien perinnöllisten riskitekijöiden selvittämisestä - Neliportaisella asteikolla, jossa 4 = erittäin kiinnostunut ja 1 = ei lainkaan kiinnostunut, kaikkien vastaajien keskiarvo oli 2,69 - Naisia omat perinnölliset riskitekijät kiinnostavat miehiä enemmän (ka. 2,78 / 2,60) ja helsinkiläisiä enemmän kuin muualla asuvia (ka. 2,80) Taloustutkimus 12/2013 © Sitra
 5. 5. Yhteenveto • Kansalaisista 73 prosenttia kannatti geenitestien yleistymistä terveydenhuollossa • Enemmistö kansalaisista (61%) on kiinnostunut selvittämään omia perinnöllisiä riskitekijöitään • Lähes joka toinen kansalaisista (45 %) koki, että jokaisen täysi-ikäisen tulisi saada päättää geenitestauksesta itse • Valtaosa kansalaisista oli sitä mieltä, että geenititetojen paras omistajataho on kansalainen itse (54 %). 17 % koki omistuksen kuuluvan henkilöä hoitavalle organisaatiolle Taloustutkimus 12/2013 © Sitra
 6. 6. Yhteenveto • Geenitesteissä kansalaisia huolestuttaa eniten vaara testitulosten päätymisestä ulkopuolisten haltuun (ka. 3,18, asteikolla 1-5) • Testitulosten pelätään myös johtavan syrjimiseen esimerkiksi työnantajan tai vakuutusyhtiöiden toimesta (3,13) • Kansalaiset pitävätkin tärkeänä, että lainsäädäntöä kehitetään sellaiseksi, että se estäisi geenitietojen joutumisen ulkopuolisten käsiin (ka. 4,16) • Lisäksi toivotaan enemmän tietoa geenitesteistä ja niiden mahdollisuuksista terveydenhuollossa (61 %) Taloustutkimus 12/2013 © Sitra
 7. 7. Vastaajien taustatiedot Sukupuoli Kaikki vastaajat (kuluttajat), n=2071 Mies 51 Nainen 49 15-24-v 7 Ikäryhmät 25-34-v 8 35-44-v 11 45-54-v 18 55-64-v 25 65+ -v 30 perus-/kansakoulu 11 Koulutus ammatti-, tekninen-/kauppakoulu 23 ylioppilas/lukio 10 opisto 22 ammattikorkeakoulu 9 yliopisto/korkeakoulu 24 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 % 100 Taloustutkimus 12/2013 © Sitra
 8. 8. Oma geenitieto ja geenitestit terveydenhuollossa Kaikki vastaajat, n=2071 . Kiinnostaako sinua tietää enemmän geenitietojesi mahdollisuuksista terveydenhoidossasi? Kyllä 61 ei 21 EOS erittäin myönteinen 16 myönteinen 57 . Mikä on suhtautumisesi geenitestien yleistymiseen terveydenhuollossa? 18 ei osaa sanoa / samantekevää 22 kielteinen 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 % 100 Taloustutkimus 12/2013 © Sitra
 9. 9. Kokeeko, että perinnöllisistä riskitekijöistä on saatavilla riittävästi tietoa Kaikki vastaajat (kuluttajat), n=2071 27 kyllä 37 ei EOS 36 % Taloustutkimus 12/2013 © Sitra
 10. 10. Olisiko valmis arvioimaan elämäntapojansa uudelleen, mikäli saisi tarkempaa tietoa omista perinnöllisistä riskitekijöistään Kaikki vastaajat (kuluttajat), n=2071 kyllä 9 6 ehkä jonkin verran 31 ei ei osaa sanoa/ei halua vastata 54 % Taloustutkimus 12/2013 © Sitra
 11. 11. Mistä saanut tietoja geenitietojen kartoittamisesta Kaikki vastaajat (kuluttajat), n=2071 mediasta (lehdistö, TV, Internet...) 52 kuullut sukulaisilta / ystäviltä / tuttavilta 7 lääkäriltä 3 ei mistään 38 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Taloustutkimus 12/2013 © Sitra
 12. 12. Kuinka tärkeänä pitää seuraavia asioita 5 = erittäin tärkeä 4 3 EOS 2 1 = ei lainkaan tärkeä KA Kaikki vastaajat (kuluttajat), n=2071 Lainsäädäntöä tulisi kehittää siten, että kuluttaja voisi tehdä geenitestin turvallisesti ilman pelkoa geenitietojen joutumisesta ulkopuolisten tahojen käyttöön 45 Terveydenhuollon tulisi tarjota enemmän tietoa geenitesteistä ja niiden vaikutuksista 29 Geenitestit tulisi ottaa käyttöön terveydenhuollossa sairauksien ennalta ehkäisemiseksi ja hoitojen tehostamiseksi 32 28 Geenitestit tulisi saada kaikkien kansalaisten ulottuville myös muutoin kuin internetin kautta tilattavina kaupallisina palveluina 40 12 4 5 3 3,91 22 35 22 8 4 3 3 4,16 20 34 21 Geenitestit pitäisi kieltää lailla 1 5 1 13 5 6 7 8 4 3,79 7 3,59 74 1,27 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Taloustutkimus 12/2013 © Sitra
 13. 13. Kuinka paljon seuraavat seikat huolestuttavat 5 = erittäin paljon 4 3 EOS 2 1 = ei lainkaan KA Kaikki vastaajat (kuluttajat), n=2071 Testien tulokset saattavat päätyä ulkopuolisten haltuun 21 23 20 4 Testitulokset voivat johtaa syrjimiseen esimerkiksi työnantajan ja vakuutusyhtiöiden toimesta 19 26 17 6 Testituloksiani saatettaisiin käyttää muuhun tieteelliseen tutkimukseen ilman testattujen lupaa 14 Testit voivat paljastaa ei-toivottuja tietoja esimerkiksi sukulaissuhteista 4 0 10 10 22 17 19 20 5 30 4 17 13 40 50 20 19 21 15 24 41 60 70 80 3,18 3,13 2,82 2,09 90 % 100 Taloustutkimus 12/2013 © Sitra
 14. 14. Lisätietoja Antti Kivelä, johtaja, Sitra puh. 040 482 7435. antti.kivela@sitra.fi Tuula Tiihonen, johtava asiantuntija, Sitra puh. 040 160 9070. tuula.tiihonen@sitra.fi Eija Ahola, tutkimusjohtaja, Taloust utkimus puh. 09 7585 1286 Taloustutkimus 12/2013 © Sitra

×