Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kansalaiskysely kalvosetti

659 views

Published on

Kansalaiskyselyn tuloksia terveyspalvelujen käytöstä ja asenteista terveyspalvelujen valinnanvapautta kohtaan.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

Kansalaiskysely kalvosetti

 1. 1. Kansalaiskyselyn tuloksia terveyspalveluiden käytöstä ja asenteista valinnanvapauteen 1Sitra • 2016 • Lue lisää: sitra.fi/valintakokeilut
 2. 2.  Tutkimus toteutettiin TNS Gallupin Forum paneelissa, jossa on n. 40.000 vastaajaa käytettäväksi erilaisia tutkimusotantoja varten.  Tutkimuksen aineisto edustaa Suomen 15-79-vuotiasta väestöä.  Kysely toteutettiin 9.9. - 15.9. 2016 välisenä aikana.  Tutkimukseen vastasi 2052 väestöä edustavaa henkilöä.  Tutkimusaineisto on oikaistu vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan vastaamaan kohdejoukon väestötietoja. 2Sitra • 2016 • Tutkimuksen toteutus
 3. 3. 3Sitra • 2016 • Terveyspalvelujen käyttö Julkisen terveydenhuollon palveluita Työterveyshuollon palveluita Yksityisiä terveyspalveluja Opiskelijaterveyden huollon (YTHS) palveluita En ole käyttänyt mitään terveyspalveluita En osaa sanoa 54 25 14 6 00 Mitä terveyspalveluja olet itse käyttänyt pääasiassa viimeisen kahden vuoden aikana? TOTAL (n=1947) % Hieman yli puolet (54 %) vastaajista on käyttänyt pääasiassa julkisen terveydenhuollon palveluita, neljännes työterveyshuollon palveluita ja 14 % yksityisiä terveyspalveluita. Opiskelija-terveydenhuollon palveluita on käyttänyt viimeisen kahden vuoden aikana 6 %.
 4. 4. 4Sitra • 2016 • Terveyspalvelujen käyttö viimeisen kahden vuoden aikana En kertaakaan 1-2 kertaa 3-6 kertaa Useammin kuin 6 kertaa En osaa sanoa 5 27 35 33 1 Terveyspalveluilla tarkoitetaan perusterveydenhuollon palveluja, esimerkiksi terveysasemapalveluita, suun terveydenhuoltoa, neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa, työterveyshuoltoa, fysioterapiapalveluita, laboratoriopalveluita ymv. TOTAL (n=2052) % Kuinka usein olet käyttänyt terveyspalveluja viimeisen kahden vuoden aikana? Noin kolmannes vastaajista on käyttänyt terveyspalveluja viimeisen kahden vuoden aikana 0-2 kertaa, kolmannes 3-6 kertaa ja kolmannes useammin kuin 6 kertaa.
 5. 5. Sosiaali- ja terveydenhuolto: Palautteen kysyminen hoidosta/palvelusta 5 Viimeksi kuluneen 2 kk aikana Viimeksi kuluneen 6 kk aikana Viimeksi kuluneen 12 kk aikana Yli vuosi sitten Minulta ei ole kysytty palautetta / ei ole ollut väylää En osaa sanoa 6 6 9 9 56 14 Milloin sinulta on viimeksi kysytty palautetta liittyen sosiaali- ja terveyspalveluihin, esimerkiksi oletko ollut tyytyväinen saamaasi hoitoon tai palveluun? TOTAL (n=2052) % Yli puolet (56 %) kohderyhmästä ilmoittaa, ettei heiltä ole kysytty lainkaan palautetta hoidosta tai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Viimeisen puolen vuoden aikana palautetta on kysytty 12 % vastanneista ja viimeisen vuoden aikana hieman yli viidennekseltä (21 %).
 6. 6. Kuka tai mikä taho on kysynyt palautetta? 6 Muita useammin palautetta on kysytty julkisen terveydenhuollon asiakkailta ja harvimmin työterveyshuollon asiakkailta. 78 67 63 60 0% 20% 40% 60% 80% 100% Julkisen terveydenhuollon (n=298) Opiskelijaterveydenh. (YTHS) (n=47) Yksityisiä terveyspalveluja (n=77) Työterveyshuollon (n=171) Työterveyshuollon (n=171)Kuka tai mikä taho on kysynyt palautetta? Ko. tahon palveluja pääasiallisesti käyttäneistä
 7. 7. Kokonaisvaltaisen hoito- ja palvelusuunnitelman tekeminen 7 Kyllä En osaa sanoa Ei 12 8 81 Onko sinulle tehty kokonaisvaltaista hoito- ja palvelusuunnitelmaa perusterveydenhuollossa viimeisen kahden vuoden aikana? TOTAL (n=2052) % Kaikista vastaajista 12 % ilmoittaa, että hänelle on tehty kokonaisvaltainen hoito- ja palvelusuunnitelma perusterveyden-huollossa viimeisen kahden vuoden aikana.
 8. 8. Kokonaisvaltaisen hoito- ja palvelusuunnitelman tekeminen 8 12 10 13 8 6 11 17 21 8 6 9 10 20 9 11 13 9 13 11 7 6 10 14 15 15 8 8 8 8 9 7 6 7 4 4 9 4 8 10 7 8 8 10 6 4 7 6 5 12 8 81 82 79 84 84 82 78 73 88 90 82 86 72 81 82 79 83 76 82 89 87 84 82 73 77 0% 20% 40% 60% 80% 100% TOTAL (n=2052) SUKUPUOLI: Nainen (n=1018) Mies (n=1034) IKÄ: 15-29 v (n=493) 30-45 v (n=540) 46-55 v (n=327) 56-65 v (n=280) Yli 65 v (n=412) AMMATTIRYHMÄ: Joht. asema/Yl. toimihlö (n=211) Alempi toimihenkilö (n=209) Työntekijä (n=436) Yrittäjä (n=100) Eläkeläinen (n=546) Muu (n=513) ASUINPAIKKA: Pääkaupunkiseutu (n=442) Muu kaupunki (n=1138) Maaseutu (n=471) KOULUTUS: Peruskoulutus (n=919) Muu koulutus (n=766) Akateeminen (n=332) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: Pysyvä kokoaikatyö (n=628) Määräaik. koko-/osa-aikatyö (n=212) Yrittäjä/ammatinharjoittaja (n=92) Työtön/lomautettu (n=187) Opiskel./Eläkel./pois työvoim. (n=857) Kyllä En osaa sanoa Ei Onko sinulle tehty kokonaisvaltaista hoito- ja palvelusuunnitelmaa perusterveydenhuollossa viimeisen kahden vuoden aikana? TOTAL (n=2052)
 9. 9. Viimeisimmän asiointikokonaisuuden arviointi 9 47 38 36 31 29 34 29 16 15 21 14 42 45 42 45 47 39 44 39 37 30 34 3 3 6 4 6 4 7 12 15 16 15 6 9 11 14 13 15 14 22 22 19 25 2 4 5 6 5 8 6 11 11 14 12 3,37 3,21 3,16 3,07 3,07 3,04 3,02 2,69 2,66 2,69 2,59 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sain ystävällistä palvelua Olin tyytyväinen saamaani apuun Minut ohjattiin kerralla oikeaan palveluun Henkilökunnalla oli minulle riittävästi aikaa Tarpeeni huomiotiin yksilöllisesti Sain helposti ja nopeasti ajan vastaanotolle/ palveluun Jatkohoitoa/ -palvelua koskevat ohjeet olivat selkeitä Sain olla mukana hoitoni/ palveluni suunnittelussa Elämäntilanteeni huomioitiin kokonaisvaltaisesti Minulla oli mahdollisuus käyttää sähköisiä palveluita Sain ennaltaehkäisevästi apua Täysin samaa mieltä (4) Jokseenkin samaa mieltä (3) En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä (2) Täysin eri mieltä (1) Kun käytit viimeksi sosiaali- ja terveyspalveluita, niin minkälainen oli kokemuksesi saamastasi hoidosta ja palvelusta? TOTAL (n=2052) ka. Sosiaali- ja terveyspalveluista saatuun hoitoon ja palveluun ollaan varsin tyytyväisiä. Palvelu oli ystävällistä ja oikeaan palveluun ohjaaminen onnistu kerralla varsin hyvin ja henkilökunnalla oli riittävästi aikaa asiakkaille. Sen sijaan ennaltaehkäisevän avun saamisesta, mahdollisuudesta sähköisten palveluiden käyttöön, elämäntilanteen kokonaisvaltaisesta huomioimisesta ja oman hoidon suunnitteluun osallistumisesta kokemukset olivat ristiriitaisia.
 10. 10. Viimeisimmän asiointikokonaisuuden arviointi - Iän mukaan 10 89 83 78 77 77 74 72 55 52 51 48 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sain ystävällistä palvelua Olin tyytyväinen saamaani apuun Minut ohjattiin kerralla oikeaan palveluun Henkilökunnalla oli minulle riittävästi aikaa Tarpeeni huomiotiin yksilöllisesti Sain helposti ja nopeasti ajan vastaanotolle/ palveluun Jatkohoitoa/ -palvelua koskevat ohjeet olivat selkeitä Sain olla mukana hoitoni/ palveluni suunnittelussa Elämäntilanteeni huomioitiin kokonaisvaltaisesti Minulla oli mahdollisuus käyttää sähköisiä palveluita Sain ennaltaehkäisevästi apua TOTAL (n=2052) 15-29 v (n=493) 30-45 v (n=540) 46-55 v (n=327) 56-65 v (n=280) Yli 65 v (n=412) Kun käytit viimeksi sosiaali- ja terveyspalveluita, niin minkälainen oli kokemuksesi saamastasi hoidosta ja palvelusta? TOTAL (n=2052) IKÄ: Täysin samaa mieltä (4) tai Jokseenkin samaa mieltä (3) 15-29 –vuotiaiden kokemukset olivat pääosin muita ikäryhmiä huonompia, tyytyväisyys hoitoon ja palveluun näyttää lisääntyvän iän myötä.
 11. 11. Sosiaali- ja terveyspalvelujen mieluisin sijainti 11 Lähellä kotiaLähellä työpaikkaa Harrastuspaikan yhteydessä, esim. kuntosalilla Supermarketin tai ostoskeskuksen yhteydessä Lähellä koulua tai päiväkotia Sijainnilla ei ole minulle merkitystä Muu En osaa sanoa 66 10 1 2 1 16 2 2 Mikä olisi sinulle mieluisin vaihtoehto sosiaali- ja terveyspalvelujesi sijaintipaikaksi (kiireettömissä asioissa)? Valitse yksi vaihtoehdoista. TOTAL (n=2052) % Selvästi mieluisin sijainti kiireettömille sosiaali- ja terveyspalveluille on lähellä kotia. Joka kymmenes pitää mieluisimpana sijaintia lähellä työpaikkaa. 16 % vastaajista sanoo, että sijaintipaikalla ei ole heille merkitystä.
 12. 12. Sosiaaliohjauksen tärkeys 12 21 27 16 20 20 23 25 20 10 19 22 20 24 23 20 20 24 24 21 12 17 21 18 27 23 42 43 42 46 38 39 40 48 37 48 40 34 44 44 41 43 43 45 42 37 40 41 39 37 47 5 5 5 7 6 5 3 3 3 5 5 3 4 8 4 6 4 7 4 4 5 6 2 9 5 23 20 26 22 25 20 25 24 36 19 26 28 22 17 26 22 24 18 25 32 27 23 29 20 20 8 6 11 5 12 13 7 5 14 9 7 15 6 8 8 9 6 6 9 14 11 9 12 7 6 2,80 2,94 2,66 2,87 2,70 2,76 2,85 2,85 2,45 2,80 2,81 2,62 2,89 2,88 2,76 2,79 2,88 2,93 2,78 2,49 2,65 2,78 2,66 2,92 2,91 0% 20% 40% 60% 80% 100% TOTAL (n=2052) SUKUPUOLI: Nainen (n=1018) Mies (n=1034) IKÄ: 15-29 v (n=493) 30-45 v (n=540) 46-55 v (n=327) 56-65 v (n=280) Yli 65 v (n=412) AMMATTIRYHMÄ: Joht. asema/Yl. toimihlö (n=211) Alempi toimihenkilö (n=209) Työntekijä (n=436) Yrittäjä (n=100) Eläkeläinen (n=546) Muu (n=513) ASUINPAIKKA: Pääkaupunkiseutu (n=442) Muu kaupunki (n=1138) Maaseutu (n=471) KOULUTUS: Peruskoulutus (n=919) Muu koulutus (n=766) Akateeminen (n=332) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: Pysyvä kokoaikatyö (n=628) Määräaik. koko-/osa-aikatyö (n=212) Yrittäjä/ammatinharjoittaja (n=92) Työtön/lomautettu (n=187) Opiskel./Eläkel./pois työvoim. (n=857) Erittäin tärkeää (4) Melko tärkeää (3) En osaa sanoa Ei kovin tärkeää (2) Ei lainkaan tärkeää (1) Ajatellaan tilannetta, että terveysasemalla olisi sosiaaliohjaaja, joka kävisi kanssasi läpi elämäntilanteesi ja arvioisi sekä neuvoisi ja järjestäisi kanssasi sinulle sopivat palvelut. Kuinka tärkeää sinusta on, että kuvauksen mukaista palvelua olisi kaikkien saatavilla terveysasemalla? ka.TOTAL (n=2052) Naiset pitävät sosiaaliohjauksen saatavuutta kaikille selvästi tärkeämpänä asiana kuin miehet.
 13. 13. 13Sitra • 2016 • Eri asioiden tärkeys terveyspalveluja käytettäessä pääasiallisesti käytettyjen terveyspalvelujen mukaan 80 70 49 49 48 45 43 41 37 36 34 27 23 21 19 15 14 9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Henkilökunnan ammattitaito Hoidon tuloksellisuus Mahdoll. yksilölliseen/kokonaisvalt. palv./hoitoon Asioinnin vaivattomuus Jonotusajat hoitoon/palveluun Hoidon/palvelun hinta Hoidon/palvelun monipuolisuus ja laajuus Palveluntarjoajan kotimaisuus Mahdollisuus saada neuvontaa Palv.tarj. yhteiskunn. vastuu & yl. hyödyn tuott. Toimipisteen läheisyys Mahdollisuus saada palveluita ennaltaehkäisevästi Mahdollisuus saada myös sähköisiä palveluita Toimija kutsuisi säänn. väliajoin terveystarkast. Palveluntarjoajan maine ja brändi Mahdollis. tietoon perinnöll. riskitekij.&geenineuv. Henkilökunnan tuttuus Mahdollisuus saada apua nimettömänä TOTAL (n=2052) Yksityisiä terveyspalveluja (n=267) Opiskelijaterveydenh. (YTHS) (n=108) Työterveyshuollon (n=496) Julkisen terveydenhuollon (n=1060) Kun käytät sosiaali- ja terveyspalveluita, kuinka tärkeänä pidät seuraavia asioita? TOTAL (n=2052) PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT: Erittäin tärkeää (4) Eri palvelutarjoajista opiskelijaterveyden- hoitoon kohdistuvat odotukset ovat pääosin selvästi pienemmät kuin muihin palvelutarjoajiin kohdistuvat odotukset. Hinta ei näyttäisi olevan kovinkaan tärkeä asia yksityisten terveyspalveluiden nykyisille käyttäjille.
 14. 14. 14Sitra • 2016 • Eri palvelujen käyttö pääasiallisesti käytettyjen terveyspalvelujen mukaan 85 59 56 32 18 15 11 10 3 4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Lääkärin ja/tai hoitajan vastaanotto Suun terveydenhuollon palveluita Laboratoriopalveluita Röntgenpalveluita Kuntoutuksen palveluita Joitakin digipalveluita Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palv. Neuvolapalveluita Muu En mitään näistä TOTAL (n=2052) Yksityisiä terveyspalveluja (n=267) Opiskelijaterveydenh. (YTHS) (n=108) Työterveyshuollon (n=496) Julkisen terveydenhuollon (n=1060) Mitä seuraavista palveluista olet käyttänyt viimeisen kahden vuoden aikana? TOTAL (n=2052) PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT: Voit valita useita palveluja.
 15. 15. 15Sitra • 2016 • Eri asioiden tärkeys terveyspalveluja käytettäessä vastaajan iän mukaan 80 70 49 49 48 45 43 41 37 36 34 27 23 21 19 15 14 9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Henkilökunnan ammattitaito Hoidon tuloksellisuus Mahdoll. yksilölliseen/kokonaisvalt. palv./hoitoon Asioinnin vaivattomuus Jonotusajat hoitoon/palveluun Hoidon/palvelun hinta Hoidon/palvelun monipuolisuus ja laajuus Palveluntarjoajan kotimaisuus Mahdollisuus saada neuvontaa Palv.tarj. yhteiskunn. vastuu & yl. hyödyn tuott. Toimipisteen läheisyys Mahdollisuus saada palveluita ennaltaehkäisevästi Mahdollisuus saada myös sähköisiä palveluita Toimija kutsuisi säänn. väliajoin terveystarkast. Palveluntarjoajan maine ja brändi Mahdollis. tietoon perinnöll. riskitekij.&geenineuv. Henkilökunnan tuttuus Mahdollisuus saada apua nimettömänä TOTAL (n=2052) 15-29 v (n=493) 30-45 v (n=540) 46-55 v (n=327) 56-65 v (n=280) Yli 65 v (n=412) Kun käytät sosiaali- ja terveyspalveluita, kuinka tärkeänä pidät seuraavia asioita? TOTAL (n=2052) IKÄ: Erittäin tärkeää (4) Nuorimpien vastaajien sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön liittyvät odotukset ovat pääosin pienempiä kuin vanhempien vastaajien.
 16. 16. 16Sitra • 2016 • Mikä kuvaa vastaajaa parhaiten sote-palvelujen käyttäjänä Olen erittäin kiinnostunut vertailemaan palveluja ja palv.tarjoajia, koska haluan löytää juuri itselleni sopivan palvelun Jos kuulen hyvästä palvelun tarjoajasta, olisin mahdollisesti kiinnostunut siirtymään tahon asiakkaaksi Valitsen palveluni tottumuksen mukaan enkä mieti juurikaan mistä palveluni saan tai kuka palvelun tarjoaa Asia ei ole juuri nyt ajankohtainen, otan yhteyttä, jos on pakko En osaa sanoa 26 23 20 23 7 Tulevaisuudessa, vuonna 2019 voit valita esimerkiksi terveysasemapalvelut/perusterveydenhuollon palvelut useiden eri palveluntarjoajien välillä. Mikä seuraavista kuvaa sinua parhaiten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjänä? TOTAL (n=2052) % Vastaajat jakautuvat varsin saman kokoisiin ryhmiin. 26 % ilmoittaa olevansa erittäin kiinnostunut vertailemaan palveluja ja palveluiden tarjoajia. 23 % harkitsisi asiakkaaksi siirtymistä, jos kuulee hyvästä palvelun tarjoajasta. 23 %:lle vastanneista sote-palveluiden valinta ei ole ajankohtainen kysymys. Viidennes vastaajista ilmoittaa toimivansa nykyisten tottumustensa perusteella.
 17. 17. 17Sitra • 2016 • Mikä kuvaa vastaajaa parhaiten sote-palvelujen käyttäjänä 26 23 20 23 7 0% 10% 20% 30% 40% 50% Olen erittäin kiinnostunut vertailemaan palveluja ja palv.tarjoajia, koska haluan löytää juuri itselleni sopivan palvelun Jos kuulen hyvästä palvelun tarjoajasta, olisin mahdollisesti kiinnostunut siirtymään tahon asiakkaaksi Valitsen palveluni tottumuksen mukaan enkä mieti juurikaan mistä palveluni saan tai kuka palvelun tarjoaa Asia ei ole juuri nyt ajankohtainen, otan yhteyttä, jos on pakko En osaa sanoa TOTAL (n=2052) Pysyvä kokoaikatyö (n=628) Määräaik. koko-/osa-aikatyö (n=212) Yrittäjä/ammatinharjoittaja (n=92) Työtön/lomautettu (n=187) Opiskel./Eläkel./pois työvoim. (n=857) Tulevaisuudessa, vuonna 2019 voit valita esimerkiksi terveysasemapalvelut/perusterveydenhuollon palvelut useiden eri palveluntarjoajien välillä. Mikä seuraavista kuvaa sinua parhaiten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjänä? TOTAL (n=2052) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: Työttömät / lomautetut ovat kiinnostuneimpia vertailusta, vähiten kiinnostuneita vertailusta ovat pysyvässä kokoaikatyössä olevat vastaajat.
 18. 18. 18Sitra • 2016 • Mikä kuvaa vastaajaa parhaiten sote-palvelujen käyttäjänä 26 30 22 22 23 33 26 28 22 26 25 28 28 26 28 26 25 23 30 24 23 28 25 30 27 23 23 24 28 22 23 22 20 28 21 27 23 19 22 25 21 28 23 23 26 26 30 23 23 20 20 18 23 19 19 16 21 28 20 22 21 11 27 15 21 21 19 22 20 16 21 11 16 15 24 23 23 24 22 28 23 24 18 26 27 20 30 19 27 21 24 23 22 22 29 25 25 33 19 22 7 6 8 9 8 5 7 5 4 4 7 8 6 10 5 8 5 9 5 5 6 6 4 13 7 0% 20% 40% 60% 80% 100% TOTAL (n=2052) SUKUPUOLI: Nainen (n=1018) Mies (n=1034) IKÄ: 15-29 v (n=493) 30-45 v (n=540) 46-55 v (n=327) 56-65 v (n=280) Yli 65 v (n=412) AMMATTIRYHMÄ: Joht. asema/Yl. toimihlö (n=211) Alempi toimihenkilö (n=209) Työntekijä (n=436) Yrittäjä (n=100) Eläkeläinen (n=546) Muu (n=513) ASUINPAIKKA: Pääkaupunkiseutu (n=442) Muu kaupunki (n=1138) Maaseutu (n=471) KOULUTUS: Peruskoulutus (n=919) Muu koulutus (n=766) Akateeminen (n=332) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: Pysyvä kokoaikatyö (n=628) Määräaik. koko-/osa-aikatyö (n=212) Yrittäjä/ammatinharjoittaja (n=92) Työtön/lomautettu (n=187) Opiskel./Eläkel./pois työvoim. (n=857) Olen erittäin kiinnostunut vertailemaan palveluja ja palv.tarjoajia, koska haluan löytää juuri itselleni sopivan palvelun Jos kuulen hyvästä palvelun tarjoajasta, olisin mahdollisesti kiinnostunut siirtymään tahon asiakkaaksi Valitsen palveluni tottumuksen mukaan enkä mieti juurikaan mistä palveluni saan tai kuka palvelun tarjoaa Asia ei ole juuri nyt ajankohtainen, otan yhteyttä, jos on pakko En osaa sanoa Tulevaisuudessa, vuonna 2019 voit valita esimerkiksi terveysasemapalvelut/perusterveydenhuollon palvelut useiden eri palveluntarjoajien välillä. Mikä seuraavista kuvaa sinua parhaiten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjänä? TOTAL (n=2052) Naiset ovat miehiä kiinnostuneempia palveluiden ja tarjoajien vertailusta.
 19. 19. 19Sitra • 2016 • Eri asioiden tärkeys valinnanvapaudessa 29 16 9 8 8 6 5 3 3 2 10 16 20 10 7 10 8 7 4 4 3 2 11 14 11 9 12 9 6 4 6 4 2 57 50 30 24 30 23 18 10 13 9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Saan tehokkaampaa hoitoa&palvelua, asiat kerralla kuntoon ilman että samaa tarvitsee selittää usealle… Saan nopeammin hoitoa ja palvelua, jonotusajat lyhenevät Saan hoitoa ja palvelua lähellä kotiani Saan itse valita ja vaihtaa palvelujen tarjoajaa Saan tarvitsemani palvelut entistä edullisemmin Saan itselle muokattua yksilöllistä hoitoa ja palvelua nykyistä paremmin Saan palvelua ns. yhdeltä luukulta, sosiaalipalvelut on kytketty tiiviimmin terveyspalveluiden kanssa yhteen Koko perheeni saa palvelua samasta paikasta Voin valita pienen erikoistuneen palveluntarj. nykyistä useammin, koska niiden määrä tulee lisääntymään Saan mahdollisuuden käyttää sähköisiä palveluja laajemmin tai enemmän En osaa sanoa Valitse, mikä seuraavista on mielestäsi TÄRKEIN asia Valitse, mikä seuraavista on mielestäsi TOISEKSI TÄRKEIN asia Valitse, mikä seuraavista on mielestäsi KOLMANNEKSI TÄRKEIN asia Mitä odotat tulevalta, laajennetulta valinnanvapaudelta sosiaali- ja terveyspalveluissa? TOTAL (n=2052) Sote-palveluiden laajennetulta valinnanvapaudelta odotetaan ennen kaikkea lisää tehokkuutta ja asioiden saamista kerralla kuntoon ilman saman asian läpikäymistä useiden eri tahojen kanssa. Lähes yhtä suuria odotuksia kohdistuu hoidon ja palvelun nopeutumiseen ja jonotusaikojen lyhenemiseen. Seuraavaksi odotetuimpia asioita ovat hoidon ja palvelun saaminen lähellä kotia ja hintojen halpeneminen.
 20. 20. 20Sitra • 2016 • Eri asioiden tärkeys valinnanvapaudessa pääasiallisesti käytettyjen terveyspalvelujen mukaan 57 50 30 30 24 23 18 13 10 9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Saan tehokkaampaa hoitoa&palvelua, asiat kerralla kuntoon ilman että samaa tarvitsee selittää usealle eri… Saan nopeammin hoitoa ja palvelua, jonotusajat lyhenevät Saan tarvitsemani palvelut entistä edullisemmin Saan hoitoa ja palvelua lähellä kotiani Saan itse valita ja vaihtaa palvelujen tarjoajaa Saan itselle muokattua yksilöllistä hoitoa ja palvelua nykyistä paremmin Saan palvelua ns. yhdeltä luukulta, sosiaalipalvelut on kytketty tiiviimmin terveyspalveluiden kanssa yhteen Voin valita pienen erikoistuneen palveluntarj. nykyistä useammin, koska niiden määrä tulee lisääntymään Koko perheeni saa palvelua samasta paikasta Saan mahdollisuuden käyttää sähköisiä palveluja laajemmin tai enemmän TOTAL (n=2052) Yksityisiä terveyspalveluja (n=267) Opiskelijaterveydenh. (YTHS) (n=108) Työterveyshuollon (n=496) Julkisen terveydenhuollon (n=1060) Mitä odotat tulevalta, laajennetulta valinnanvapaudelta sosiaali- ja terveyspalveluissa? TOTAL (n=2052) PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT: 1. tai 2. tai 3. tärkein asia Odotus hoidon ja palveluiden tehostumisesta on yhtä suurta riippumatta siitä, onko vastaajan pääasiallinen palveluntarjoaja julkinen terveydenhuolto, työterveyshuolto vain yksityinen palveluiden tarjoaja. Hoidon ja palvelun saaminen lähellä kotia on tärkeintä julkisen terveydenhuollon pääasiallisille käyttäjille.
 21. 21. 21Sitra • 2016 • Eri asioiden tärkeys valinnanvapaudessa työmarkkina-aseman mukaan 57 50 30 30 24 23 18 13 10 9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Saan tehokkaampaa hoitoa&palvelua, asiat kerralla kuntoon ilman että samaa tarvitsee selittää usealle eri… Saan nopeammin hoitoa ja palvelua, jonotusajat lyhenevät Saan tarvitsemani palvelut entistä edullisemmin Saan hoitoa ja palvelua lähellä kotiani Saan itse valita ja vaihtaa palvelujen tarjoajaa Saan itselle muokattua yksilöllistä hoitoa ja palvelua nykyistä paremmin Saan palvelua ns. yhdeltä luukulta, sosiaalipalvelut on kytketty tiiviimmin terveyspalveluiden kanssa yhteen Voin valita pienen erikoistuneen palveluntarj. nykyistä useammin, koska niiden määrä tulee lisääntymään Koko perheeni saa palvelua samasta paikasta Saan mahdollisuuden käyttää sähköisiä palveluja laajemmin tai enemmän TOTAL (n=2052) Pysyvä kokoaikatyö (n=628) Määräaik. koko-/osa-aikatyö (n=212) Yrittäjä/ammatinharjoittaja (n=92) Työtön/lomautettu (n=187) Opiskel./Eläkel./pois työvoim. (n=857) Mitä odotat tulevalta, laajennetulta valinnanvapaudelta sosiaali- ja terveyspalveluissa? TOTAL (n=2052) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: 1. tai 2. tai 3. tärkein asia
 22. 22. 22Sitra • 2016 • Vastaajan sijoittuminen työmarkkinoille Pysyvässä (toistaiseksi voimassa olevassa) kokoaikatyössä Määräaikaisessa kokoaikatyössä Osa-aikatyössä Yrittäjä tai ammatinharjoittaja Apurahatutkija Työtön tai lomautettu Äitiys-, hoito-, vanhempain- tai vuorotteluvapaalla Opiskelija, eläkkeellä tai muutoin pois työvoimasta Muu 31 5 5 4092 42 2 Oletko tällä hetkellä pääasiallisesti...? TOTAL (n=2052) % Hieman alle puolet on työllisiä, pysyvässä työsuhteessa, yrittäjinä tai ammatinharjoittajina on yhteensä 35 % kohderyhmästä.
 23. 23. Rakennamme huomisen menestyvää Suomea • sitra.fi/valintakokeilut • Facebook.com/SitraFund • @SitraFund

×