Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kalvot ihan debatti slideshare (1)

464 views

Published on

Sitra Debatti: Reilua peliä datatalouteen?
17.1.2019
Riitta Vänskä, Sitra
Jani Koskinen, Turun yliopisto
Minna Isomursu, IT-universitetet i Kobenhavn
Antti Kivelä, Sitra

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kalvot ihan debatti slideshare (1)

 1. 1. Reilua peliä datatalouteen? 17.1.2019
 2. 2. Ohjelma 8.30 Aamupala 9.00 Tervetuloa – Kyselytutkimuksen tulosten esittely Riitta Vänskä, asiantuntija, Sitra Jani Koskinen, tutkijatohtori, Turun yliopisto Minna Isomursu, professori, IT-Universitetet i København 9.50 Debatti 1: Yksilö –dataobjekti vai datasubjekti? Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutettu Jussi Mäkinen, juristi, Teknologiateollisuus Moderaattori: Laura Halenius, johtava asiantuntija, Sitra 10.20 Debatti 2: Kuinka datalla tehdään bisnestä vastuullisesti? Antti Järvinen, Country Manager Finland, Google Pirkka Frosti, Founder, Digital Living International Moderaattori: Tiina Härkönen, johtava asiantuntija, Sitra 10.50 Yhteenveto – miten tästä eteenpäin? Antti Kivelä, johtaja, Uudistumiskyky, Sitra #ihan #sitradebatti
 3. 3. KYSELYTUTKIMUKSEN TULOSTEN ESITTELY Riitta Vänskä, asiantuntija, Sitra Jani Koskinen, tutkijatohtori, Turun yliopisto Minna Isomursu, professori, IT-Universitetet i København #ihan #sitradebatti
 4. 4. EUROOPPALAISTEN SUHTAUTUMINEN HENKILÖKOHTAISEN DATAN HYÖDYNTÄMISEEN Kyselytutkimuksen tulokset. 17.1.2019
 5. 5. Tutkimuksen toteutus 18–65-vuotiaat kansalaiset Suomessa, Hollannissa, Saksassa ja Ranskassa. 8004 vastausta. Suomi 2000, Hollanti 2000, Saksa 2004, Ranska 2000 Tutkimus toteutettiin Kantar TNS:n internetpaneelissa. Kysymykset on suunnitellut Sitra yhdessä Kantar TNS:n kanssa. Kyselyn tiedonkeruu toteutettiin marras-joulukuussa 2018. Kysymyksiin vastaaminen kesti noin 12 minuuttia.
 6. 6. Kansalaisten tietoisuus GDPR:stä. Yes Areyousureyou want to delete account? Youcanrun,but you can’thide. CANCEL
 7. 7. ”Mitä oikeuksia uskot sinulla olevan?”* 21% Oikeus siirtää tietojani järjestelmästä toiseen Oikeus tietää, miten ja mihin tarkoitukseen omia henkilötietoja käsitellään 58% Oikeus saada pääsy palveluntarjoajan keräämiin omiin tietoihin 58% Oikeus itsestä kerättyjen tietojen poistamiseen 54%gdpr rights *Kaikki luvut ovat vastausmaiden keskiarvoja
 8. 8. ”Mitä oikeuksia uskot sinulla olevan?” Oikeus saada palveluntarjoajalta ilmoitus, kun se myy/luovuttaa kolmannelle osapuolelle minusta kertynyttä tietoa KOMPA!Suomi 30 % Hollanti 37 % Ranska 31 % Saksa 43 % 1/3
 9. 9. Suomi 36 % GDPR:n näkyminen kansalaisten käytännön tekoina. Hollanti 33 % Ranska 36 % Saksa 38 % 36% ”Se ei ole vaikuttanut millään tavoin käyttäytymiseeni.” Keep on swiping. 29% ”Olen hyväksynyt palveluntarjoajan minulle sähköpostilla lähettämät käyttöehdot niitä tarkemmin lukematta.” Suomi 36 % Hollanti 18 % Ranska 34 % Saksa 29 %
 10. 10. ”Olen pyytänyt pääsyä palveluntarjoajan minusta keräämiin tietoihin” pyytänyt nähdä tietonsa Suomi 7 % Hollanti 11 % Ranska 8 % Saksa 9 % 1/10
 11. 11. Luottamuksen puute on pullonkaula Data plz?
 12. 12. ”Luottamuksen puute palvelutarjoajia kohtaan estää käyttämästä digitaalisia palveluita” Täysin ja jokseenkin samaa mieltä Suomi 43 % Hollanti 38 % Ranska 39 % Saksa 48 % 2/5
 13. 13. Tietovuotojen vaikutus ihmisten käyttäytymiseen? Muuttanut yksityisyysasetuksia joissain palveluissa sovellusten/palveluiden tietovuotojen seurauksena 27% Uutisilla ei ole ollut heihin vaikutusta 30% Vähentänyt joidenkin palveluiden käyttöä 24% Muuttanut yksityisyysasetuksia kaikissa palveluissa 8% *Kaikki luvut ovat vastausmaiden keskiarvoja. Vastaajilla oli mahdollisuus valita useita vastausvaihtoehtoja. Lopettanut joidenkin palveluiden käytön15%
 14. 14. Kuinka paljon seuraavat ominaisuudet lisäävät luottamustasi palveluntarjoajaa kohtaan…? ”Pystyn hyväksymään ja kieltämään tietojeni myymisen kolmansille osapuolille” Erittäin paljon tai melko paljon 56%
 15. 15. Oma päätösvalta on ihmisille tärkeää
 16. 16. ”Mikä olisi mielestäsi paras tapa antaa palveluntarjoajille lupa kerätä ja käsitellä sinusta kertynyttä tietoa?” 59% Suomi 74 % Hollanti 47 % Ranska 55 % Saksa 60 % Annan itse luvan erikseen jokaiselle palveluntarjoajalle
 17. 17. Reilut palvelut pitää voida tunnistaa Erittäin tärkeä tai melko tärkeä Suomi 71 % Hollanti 63 % Ranska 61 % Saksa 70 % 66%
 18. 18. ”Millä ehdoilla suostuisit antamaan seuraavia tietoja itsestäsi tai perheestäsi palveluntarjoajalle?” ”EN MILLÄÄN EHDOILLA” H E N K I L Ö T I E T O J A VA R A L L I S U U T E E N J A R A H A N K Ä Y T T Ö Ö N L I I T T Y V Ä T T I E D O T T E R V E Y S T I E T O J A PA I K K AT I E D O T A R V O I H I N J A VA K A U M U K S E E N L I I T T Y V Ä T T I E D O T K U L U T U K S E E N J A O S TA M I S E E N L I I T T Y V Ä T T I E D O T 35 % 40 % 30 % 27 % 27 % 17 % 45 % 42 % 33 % 33 % 25 % 13 % KAIKKI SUOMI
 19. 19. ”Millä ehdoilla suostuisit antamaan seuraavia tietoja itsestäsi tai perheestäsi palveluntarjoajalle?” ”Jos käyttööni tarjotaan lisäpalveluita tai yksilöllistä palvelua” Suomi 19 % Hollanti 16 % Ranska 10 % Saksa 12 % Suomi 23 % Hollanti 28 % Ranska 34 % Saksa 31 % 14% 29% ”Jos minulle maksetaan siitä” KULUTUKSEESI TAI OSTAMISEEN LIITTYVIÄ TIETOJA
 20. 20. ”Millä ehdoilla suostuisit antamaan seuraavia tietoja itsestäsi tai perheestäsi palveluntarjoajalle?” ”Jos tietoja käytetään tieteelliseen tutkimukseen” 23% 12% ”Jos tietoja käytetään yleishyödyllisee n tarkoitukseen” TERVEYTEESI TAI PERIMÄÄSI LIITTYVIÄ TIETOJA Suomi 38 % Hollanti 17 % Ranska 18 % Saksa 18 % Suomi 7 % Hollanti 15 % Ranska 14 % Saksa 11 %
 21. 21. GDPR tunnetaan jo melko hyvin ja käyttäytymisen muutos on aluillaan. Luottamuksen puute on pullonkaula digipalveluiden käytössä. Luottamuspula suurin johtavassa asemassa olevilla tai ylemmillä toimihenkilöillä ja 25-34 vuotiailla, saksalaiset epäluuloisimpia. Tietovuodoilla on ollut vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen. Yksityisasetuksia on muutettu ja palvelujen käyttöä vähennetty. Luottamus rakentuu teoilla. ”Haluan pystyä hyväksymään ja kieltämään tietojeni myymisen kolmansille osapuolille.” Oma päätösvalta on ihmisille tärkeämpää kuin valmiiksi tehdyt päätökset. Suomi jopa 74. Suomalaiset tiesivät mitä tahtovat. Hollantilaiset luottavat eniten näistä maista tekoälyyn. Kaksi kolmesta haluaa, että reilut digipalvelut pitää voida tunnistaa. Business-mahdollisuus. Ihmiset ovat halukkaita antamaan kulutukseen ja ostamiseen liittyviä tietojaan, JOS heille maksetaan siitä. Hyöty yhteiskunnalle. Eritoten suomalaiset ovat valmiita luovuttamaan terveyteensä ja perimäänsä liittyviä tietoja, kun tietoja käytetään tieteelliseen tutkimukseen. Kerrataas… NOSTOT
 22. 22. KYSELYTUTKIMUKSEN TULOSTEN ESITTELY Riitta Vänskä, asiantuntija, Sitra Jani Koskinen, tutkijatohtori, Turun yliopisto Minna Isomursu, professori, IT-Universitetet i København #ihan #sitradebatti
 23. 23. Arvojen ja etiikan merkitys datataloudelle 17.1.2019 Jani Koskinen
 24. 24. Taustaani - Tutkijatohtori –Tietojärjestelmätiede, Turun Yliopisto - Tutkimusalaani –IT-etiikka –Terveysteknologia –Tiedon omistajuus
 25. 25. IHAN Etiikka -tutkimushanke - Turun Yliopisto, Turun Kauppakorkeakoulu, Tietojärjestelmätiede - Future Ethics -tutkimusryhmä http://future-ethics.utu.fi/ - Tarkastelemme datataloutta IT-etiikan näkökulmasta ja tarkoituksena on edistää datatalouden ihmislähtöisyyttä ja eettistä toteuttamista - IHAN Etiikka on Sitran IHAN-hankkeen rahoittama tutkimushanke - Tutkimusryhmän jäsenet – FT Jani Koskinen – FM Minna Rantanen – FM Sari Knaapi-Junnila – OTM Ville Kainu
 26. 26. Ihmislähtöisyys perustana - Ihminen ei objekti, vaan aktiivinen toimija – Vertaa ihmiskeskeisyys - Ihmisten omat arvot, kokemukset ja tarpeet tulee huomioida reilussa datataloudessa - Mahdollistaa luottamuksen luomisessa datataloudessa - Tarve ymmärtää ihmisten arvoja on siis ensiarvoisen tärkeää tässä hankkeessa
 27. 27. Arvot Organisa- tionaaliset arvot Eettiset arvot Yksilön arvot
 28. 28. Kansalaiskyselyn temaattinen analyysi - Tutkimushankkeessamme toteutamme kansalaiskyselyn avoimille kysymyksille temaattisen analyysin arvoista ja toiveista koskien reilua datan käyttöä - Analyysin kohteena on kansalaiskyselyn avoimet kysymykset: 1. Mitä ominaisuuksia odottaisit/vaatisit edellä mainitulta keskitetyltä palvelulta, jossa voisit hallita kaikkea sinusta eri sovelluksiin/palveluihin kertynyttä tietoa? 2. Palvelujen tuottajat keräävät sinusta paljon tietoa. Millaista henkilökohtaisten tietojesi käyttö tulisi olla, jotta se olisi mielestäsi reilua? 3. Jos sovelluksilla/palveluilla, jotka käyttävät tietoa reilusti olisi 'reilun digipalvelun merkki', mitä sen pitäisi ainakin taata?
 29. 29. Keskeisimmät esiin nousseet asiat - Alustavassa kansalaiskyselyn avointen kysymyksien analyysissä nousivat selkeästi esiin seuraavat arvot ja näkemykset datan suhteen: – Avoimuus ja läpinäkyvyys – Turvallisuus – Käyttäjän kontrolli tietojensa käytöstä – Yksityisyys – Mahdollisuus poistaa haluamiaan tietoja – Selkeys – Tietojen eteenpäin luovuttamisen kontrollointi ja estäminen
 30. 30. Autonomia yhteisenä nimittäjänä - Alustavan analyysin perusteella nousee esiin AUTONOMIA - Autonomiana voidaan kuvailla yksilön itsestään lähtevää oikeutta ja kykyä päättää itseään koskevista asioita - Autonomia on keskeinen ja jopa välttämätön osa eettistä arvopohjaa
 31. 31. Selkeä tarve omien tietojen hallinnalle - Tarve on siis reilulle ihmislähtöiselle datataloudelle, jossa ihmisille taataan selkeä tapa hallita omia tietojaan ja niiden käyttöä - Tarvitaan siis uusia ratkaisuja ja tapa keskitetylle tietojen hallinalla
 32. 32. Yhden pisteen malli - Ihmisillä tarve helppokäyttöiselle tavalle hallita omien tietojensa käyttöä, ilman että täytyy olla lakimies, antropologi, IT-asiantuntija…
 33. 33. KYSELYTUTKIMUKSEN TULOSTEN ESITTELY Riitta Vänskä, asiantuntija, Sitra Jani Koskinen, tutkijatohtori, Turun yliopisto Minna Isomursu, professori, IT-Universitetet i København #ihan #sitradebatti
 34. 34. D I G I TA A L I S E T P R O F I I L I T
 35. 35. PROFIILIT Kysymys: “Miten voimme kuvata ihmisiä profiileilla digitaalisen tiedon käytön perusteella?” Kyselyä käytettiin luokittelemaan vastaajat kolmeen profiiliin: Tietoinen Epäilevä Välinpitämätön
 36. 36. PROFIILIKUVAUKSET Tietoinen – Tietää oikeutensa tiedon hyödyntämiseen ja jakamiseen, ymmärtää yksityisyyttä ja tietojen jakamista koskevat asetukset palveluissa ja muokkaa niitä, ymmärtää datatalouden logiikkaa Epäluuloinen – on huolestunut siitä kuinka henkilötietoja käytetään, kyseenalaistaa palveluntarjoajien motiiveja kerätä tietoa, epäilee mahdollisuuksiaan oman tietonsa hallintaan Välinpitämätön – ei tiedä oikeuksistaan, eikä välitäkään
 37. 37. TIETOINEN 43% 39% 28% 28%
 38. 38. TIETOINEN Attribuutit Tietoinen oikeuksistaan Luottamus Tietojen hallinta 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1=low, 3=high “Luen ja ymmärrän käyttöehdot.” “Olen muuttanut palvelujen yksityisyysasetuksia.” “En ole lopettanut palvelujen käyttöä luottamuksen puutteen vuoksi.” “Selkeät käyttöehdot ja mahdollisuus omien henkilötietojen hallintaan lisäävät luottamustani palveluntarjoajaa kohtaan.”
 39. 39. EPÄILEVÄ 36% 34% 34% 26%
 40. 40. EPÄILEVÄ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1=low, 3=high “Olen lopettanut joidenkin palvelujen käytön tietovuotojen takia.” “Luottamuksen puute estää minua käyttämästä digitaalisia palveluja.” “Olen pyytänyt nähdä palveluntarjoajan minusta tallentamaa tietoa." “Olen pyytänyt palveluntarjoajaa ettei tietojani käytetä automaattiseen käsittelyyn.” Attribuutit Tietoinen oikeuksistaan Luottamus Tietojen hallinta
 41. 41. VÄLINPITÄMÄTÖN Alle 3% vastaajista… ? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Attribuutit Tietoinen oikeuksistaan Luottamus Tietojen hallinta
 42. 42. DEBATTI 1: YKSILÖ – DATAOBJEKTI VAI DATASUBJEKTI? Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutettu Jussi Mäkinen, juristi, Teknologiateollisuus Moderaattori: Laura Halenius, johtava asiantuntija, Sitra #ihan #sitradebatti
 43. 43. DEBATTI 2: KUINKA DATALLA TEHDÄÄN BISNESTÄ VASTUULLISESTI? Antti Järvinen, Country Manager Finland, Google Pirkka Frosti, Founder, Digital Living International Moderaattori: Tiina Härkönen, johtava asiantuntija, Sitra #ihan #sitradebatti
 44. 44. YHTEENVETO – MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN? Antti Kivelä, johtaja, Uudistumiskyky, Sitra #ihan #sitradebatti
 45. 45. IHAN® keskeiset aktiviteetit 2019 THINK • Green paper datataloudesta • Jatkoa kansalaiskyselylle: yritystutkimus • Digikäyttäytymistesti suomalaisille ja myöhemmin eurooppalaisille • Vision Europe -verkosto DO • IHAN-konsepti • Pilottiprojektit • Teknologiayhteisön rakentaminen • IHAN-standardisointityö
 46. 46. sitra.fi | seuraavaerä.fi @sitrafund

×