Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Huomisen asiakas-kyselyn tulokset

550 views

Published on

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Huomisen asiakas-kyselyn tulokset

 1. 1. Huomisen asiakas -kyselyn tuloksia
 2. 2. • Kysely toteutettiin yhdessä Fountain Parkin kanssa verkkoaivoriihimenetelmällä ja siihen osallistui hieman yli 2000 vastaajaa touko-kesäkuun aikana. • Vastaajajoukko painottuu terveydestään kiinnostuneisiin henkilöihin. • Vastaajia pyydettiin ideoimaan tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin palveluja. Vastaajilta kysyttiin myös: • mikä voisi estää potentiaalisten palvelujen kehittymisen? • mitä valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa merkitsee ja millaisissa tilanteissa valinnanvapaus on erityisen tärkeää? • Tämän lisäksi vastaajille esitettiin väittämiä tulevaisuuden palveluiden käytöstä ja siitä, miten vastaaja ylläpitää omaa hyvinvointia ja terveyttään tulevaisuudessa. • 2 Verkkohaastattelun toteutus
 3. 3. • Ylivoimaisesti yleisimmin tulevaisuuden palveluina nähdään erityyppiset virtuaalipalvelut, joiden avulla voidaan olla helposti yhteydessä lääkäriin tai muuhun hoitohenkilökuntaan, videon, chatin tai muun sähköisen väylän avulla. • Kyselyssä korostuu terveysdata ja siihen pohjautuvat palvelut: Tulevaisuuden palveluissa korostuu geenitutkimus, yhteen paikkaan koottu potilastieto sekä asiakkaan itsemittaaminen ja siitä tuotettu tieto. • Vastaajat kokevat terveyden ja hyvinvoinnin suurempana kokonaisuutena:  Vastaajat toivovat kokonaisvaltaisempia palveluita.  Terveys ja hyvinvointi ovat tunnetta, eivät pelkästään sairauden hoitoa. • 3 Tulevaisuuden palvelut
 4. 4. Diagnosoin nykyistä enemmän oireitani sovellusten ja sivustojen kautta 4 Erittäin paljon samaa mieltä 19% Jokseenkin samaa mieltä 42% Jokseenkin eri mieltä 14% Ei samaa eikä eri mieltä 21% Erittäin paljon eri mieltä 4%
 5. 5. Mittaan omaa terveyttäni ja hyvinvointiani esim. puettavaa teknologiaa hyödyntämällä 5 Erittäin paljon samaa mieltä 24% Jokseenkin samaa mieltä 37% Jokseenkin eri mieltä 13% Ei samaa eikä eri mieltä 19% Erittäin paljon eri mieltä 7%
 6. 6. Käytän terveyden ja hyvinvoinnin palveluja enemmän mobiilisti 6 Erittäin paljon samaa mieltä 17% Jokseenkin samaa mieltä 41% Jokseenkin eri mieltä 17% Ei samaa eikä eri mieltä 18% Erittäin paljon eri mieltä 7%
 7. 7. 7 Tulevaisuuden palvelut Haluan, että palveluiden käyttäjänä voin osallistua konkreettisesti palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen Erittäin paljon samaa mieltä 28% Jokseenkin samaa mieltä 42% Jokseenkin eri mieltä 8% Ei samaa eikä eri mieltä 20% Erittäin paljon eri mieltä 2% • Kyselyn mukaan 70 prosenttia vastaajista haluaa osallistua palveluiden suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen nykyistä enemmän. • Vastaajat toivovat myös luotettavaa vertailutietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajista, hoitolaitoksista ja hoitojen vaikuttavuudesta.
 8. 8. Mahdolliset esteet palveluiden kehittymiselle • 8 • Neljännes vastaajista näki rahan ja resurssit esteenä potentiaalisten palveluiden kehittymiselle. • Elintapojen muuttamisen vaikeus väestöntasolla • Lääkärien kapea erikoistuminen ja yleinen asennoituminen • Tietotekniset haasteet • Käyttäjälähtöisyys ja käyttäjätaidot • Tekninen yhteensopivuus • Tietoturva • Yhteydet
 9. 9. Onko Sinulle merkitystä tuottaako yhteiskunnan sinulle järjestämät terveyden ja hyvinvoinnin palvelut yksityinen vai julkinen tuottaja? 9 Ei 58% Kyllä 42%
 10. 10. • Suurelle osalle vastaajista ei ole väliä, kuka palvelut järjestää tai miten ne järjestetään. Tärkeämpää on, että ne ovat helposti saatavilla. • Näkökulma valinnanvapauteen vaihtelee kun puhutaan eri tilanteista. • Suurimmalle osalle tärkeintä valinnanvapaudessa on mahdollisuus etsiä sellainen lääkäri tai hoitohenkilö, jonka persoona ja asiantuntemus herättävät luottamusta. Tärkeäksi koetaan myös kiinteä kumppanuus hoitohenkilön kanssa. • Vapaus valita hoitohenkilö korostuu vakavien sairauksien, vanhustenhoidon ja loppuvaiheen hoidon yhteydessä. • Valinnanvapaus merkitsee myös sitä, että äkillisissä sairastumisessa voi hakeutua lähimpään hoitopaikkaan. • Osa asiakkaista haluaa käyttää valinnanvapautta hakeutuessaan suoraan erikoislääkärin vastaanotolle, kulkematta terveyskeskuksen kautta. • 10 Valinnanvapaudet monet roolit
 11. 11. • 11 Käytän terveyden ja hyvinvoinnin palveluja enemmän menemällä palvelutarjoajan luokse Erittäin paljon samaa mieltä 16% Jokseenkin samaa mieltä 35% Jokseenkin eri mieltä 19% Ei samaa eikä eri mieltä 27% Erittäin paljon eri mieltä 3%
 12. 12. Seuraan terveyttäni ja arjen terveellisiä valintoja nykyistä enemmän 12 Erittäin paljon samaa mieltä 34% Jokseenkin eri mieltä 3% Jokseenkin samaa mieltä 44% Ei samaa eikä eri mieltä 18% Erittäin paljon eri mieltä 1%
 13. 13. Osallistun oman terveyteni ja hyvinvointini ylläpitoon nykyistä enemmän 13 Erittäin paljon samaa mieltä 35% Jokseenkin eri Ei samaa eikä eri mieltä 16% Jokseenkin samaa mieltä 47% mieltä 2%
 14. 14. Kyselyssä sanottua: • 14 • ”…Joitakin pankki- ja vakuutusasioita on mahdollista hoitaa internetin välityksellä ilman paikallisessa toimipisteessä vierailua - miksei samoin voitaisi järjestää myös esimerkiksi terapeuttisissa asiakaskäynneissä, joissa tarkkaillaan asiakkaan psyykkisen hyvinvoinnin edistymistä tai kysellään asiakkaan subjektiivisia kokemuksia suhteessa sairauden paranemiseen?” • ”Minun kaikki tiedot kootaan yhteen datapankkiin. Siellä genomitietoni, sairauskertomustietoni ja voin tallettaa sinne itse tietojani (liikkuminen, paini, verenpaine, syke ym.). Järjestelmä analysoi jatkuvasti tietojani ja antaa tarvittaessa muistutuksia, varoituksia tms. Lisäksi tietoa voidaan käyttää anonyymisti uusien tutkimushypoteesien luomiseen ja testaamiseen.” • ”Terveyden ylläpidossa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä, eräänlaisessa elämäntapavalmennuksessa, koen pitkäaikaisen ja toimivan lääkärisuhteen olevan keskeinen motivaattori.”
 15. 15. Rakennamme huomisen menestyvää Suomea sitra.fi Facebook.com/SitraFund @SitraFund

×