Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Palvelutorin taloudellisten vaikutusten arviointi

1,174 views

Published on

Aktiivinen kansalainen - kaiken ikäisenä -teemaan liittyvä tiivistelmä Palvelutorin taloudellisista vaikutuksista
Tampereen ja Sitran asiantuntijatilaisuus 30.9.2014
Turkka Heinonen

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Palvelutorin taloudellisten vaikutusten arviointi

 1. 1. The image part with relationship ID rId3 was not found in the file. Aktiivinenkansalainen–kaikenikäisenäPalvelutorintaloudellistenvaikutuksienarvioiminen Seminaari, Tampere 30/09/2014
 2. 2. © 2014 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 1 Sisältö Sivu Arvioinnin taustat ja lähtökohdat 2 Vaikutuksienajallisen arvioinnin menetelmä 3 Palvelutorin toimintamallin vaikutusten olettamat 4 Kotitorin taloudellisten vaikutusten yhteenveto 5-7 ■Säännöllisen kotihoidon kustannuksen taloudellinen vaikutus Palvelutorimallin laajentaminen koko Tampereelle (skaalaus) 8 Pohdittavaksi 9
 3. 3. © 2014 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 2 PalvelutorintaloudellistenvaikutuksienarvioiminenArvioinnin taustat ja lähtökohdat Tehdyt laskelmat / analyysit Riippumaton arvio taloudellisista vaikutuksista Laskelmat perustuvat Tampereen kaupungin toimittamiin tietoihin vuosilta 2009 –2013, niiltä osin kuin tiedot ovat olleet saatavissa. Ajallisen muutoksen tarkastelu ei ollut mahdollista Taloudellisia vaikutuksia on tarkasteltu Tampereen kaupungin näkökulmasta, ei asiakkaan, ei alueen palveluntuottajien tai muun tahon näkökulmasta Kotitorin vaikutuksia on verrattu koko kaupunkiin ja erikseen määriteltyihin vertailualueisiin. Vertailualueet on määritelty Tampereella ja niiden katsotaan olevan riittävän yhteneväisiä Kotitorin väestövastuualueen kanssa Haasteena jälkikäteistarkastelu Luotettavan tiedon löytäminen takautuvasti: aikasarjat, vertailualueet, alueelliset tiedot, tietolähteet ja tietojen yhdisteleminen Kotitorin vaikutusten erottaminen kaupungin muusta kehitystoiminnasta ja yleisestä kotihoidon kehityksestä Staattisen tarkastelun seurauksena kaupungin muun kehitystoiminnan, yleisen kotihoidon kehityksen sekä mahdollisten vertailualueiden eroavaisuuksien vaikutusta ei voida erottaa lasketuista vaikutuksista
 4. 4. © 2014 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 3 Hyödyt ja haitat: + Datan saatavuus - Tietojen vertailukelpoisuus ongelmallista - Hankkeen vaikutusten erottaminen muusta kehityksestä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Vuosi Mittarin Uusi toimintamalli arvo Tilannetarkastelu 2009 Palvelutorin taloudellisten vaikutuksien arvioiminen Vaikutuksien ajallisen arvioinnin menetelmä Kaksi tapaa toimintamallien taloudellisten vaikutuksien arvioimiseksi: 1. Elinkaaritarkastelu: arvioidaan koko elinkaaren aikana tapahtuneita muutoksia (lähtötilanne vs. nykytila) 2. Tilannetarkastelu: arvioidaan valitun ajanhetken eroja (hyödynnetty Kotitorin vaikutuksien arvioinnissa) Hyödyt ja haitat: + Tietojen vertailukelpoisuus + Vaikutukset erotettavissa yleisestä kehityksestä - Mittareiden määrittely etukäteen ja tietojen keruu 2008 2010 2011 2012 2013 Vuosi Mittarin Uusi toimintamalli arvo Alkutilanne vs. ajallinen kehitys Elinkaaritarkastelu Toimintamalli A Toimintamalli B Toimintamalli A Toimintamalli B
 5. 5. © 2014 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 4 Kaupunki Väestövastuualue PalvelutorintaloudellistenvaikutuksienarvioiminenPalvelutorintoimintamallinvaikutustenolettamat Tarkasteltavaasia Taloudellisen vaikutuksen olettama Tulos (koko kaupungin 2013 kustannuksiin verrattuna Asiakasohjaus + + Säännöllinen kotihoito + / - - Päivätoiminta + n/a Siirtyminen tehostettuun palveluasumiseen - -/ + Erikoissairaanhoidon käyttö - - Lyhytaikainenvuodeosaston käyttö + / - + Päivystyspalvelujenkäyttö - n/a Omaishoito, perhehoito, kuntoutus + n/a Kehitystoiminta:Kotihoidon välittömäntyö- ajan lisääntyminen / toimintamallin hyötyjen laajentaminen kaupungin yksiköihin - - Kotihoidontukipalvelut: turvapalvelut - -
 6. 6. © 2014 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 5 PalvelutorintaloudellistenvaikutuksienarvioiminenKotitorintaloudellistenvaikutustenyhteenveto1/2 ■ Palvelutorin väestövastuualueeseen kohdistuvat vuosittaiset laskennalliset kustannussäästöt: – noin 3,5 miljoonaa euroa verrattuna kaupungin vertailualueisiin – noin 2,0 miljoonaa euroa verrattuna koko muuhun kaupunkiin. ■ Vastaavasti palvelutorin kaupungille tuottama kotihoidon järjestämisen vuosittainen lisäkustannus on ollut noin 0,7 miljoonaa euroa. ■ Lisäksi arvion mukaan kotihoidon välittömän työajan kasvu vuosina 2008 ja 2013 (44% ja 52%) on laskennallisesti vähentänyt koko kaupungin kustannuksia noin 3,3 miljoonalla eurolla. Suhteessa muuhun kaupunkiin Suhteessa vertailualueeseen Taloudelliset vaikutukset (MEUR) vsmuu kaupunki vsvertailualueet Säännöllisen kotihoidonkustannus -1,9 -3,2 Asiakasohjauksenkustannukset +0,1 +0,0 Tehostetun palveluasumisen siirtymät +0,3 -0,3 Erikoissairaanhoidonpalvelukäyttö -0,5 -0,2 Lyhytaikainen vuodeosastokäyttö -0,0 +0,0 Vaikutukset yhteensä +2,0 +3,5 Muut taloudelliset vaikutukset (MEUR) Kokokaupunki Kotihoidon välitön työajan kasvu +3,3 Tukipalveluiden käytön vähentyminen +0,1 Muut vaikutukset yhteensä +3,4 - -0,7-0,71,9-0,1-0,30,50,03,2-0,00,30,20,1-2,50,02,55,0 MEUR Kotitori -alueen kustannukset ja laskennalliset kustannushyödyt, 2013
 7. 7. © 2014 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 6 Väestövastuualue Kaupunki PalvelutorintaloudellistenvaikutuksienarvioiminenKotitorintaloudellisten vaikutustenyhteenveto2/2 Tarkasteltavaasia vrt. koko kaupungin + 75 –vuotiaiden kustannuksiin 2013 Tulos (koko kaupungin 2013 kus-tannuksiinverrattuna Asiakasohjaus +0,1 26 % Säännöllinen kotihoito -1,9 58 % Siirtyminentehostettuun palveluasumiseen + 0,3 3 % Erikoissairaanhoidon käyttö -0,5 48 % Lyhytaikainenvuodeosaston käyttö 0,0 4 % Yhteensä MEUR -2,0 26 % Kehitystoiminta:Kotihoidon välittömäntyöajan lisääntyminen/ toimintamallin laajentaminen kaupungin yksiköihin 8 %:lla (2008 –2013) -3,3 12 % Kotihoidontukipalvelut (2009 –2013) -0,1 25 % Yhteensä MEUR -3,4
 8. 8. © 2014 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 7 PalvelutorintaloudellistenvaikutuksienarvioiminenPalvelutorintaloudelliset vaikutustenyhteenveto–Säännöllisenkotihoidonkustannuksentaloudellinenvaikutus Oheisessa taulukossa on esitetty säännöllisen kotihoidon kustannukseen liittyvän taloudellisen vaikutuksen tekijät ja kotihoidon peittävyys (sekä ajallinen muutos verrattuna vuoteen 2011) * Vertailuvuotena käytetty vuotta 2012, sillä vuoden 2011 tiedot puuttuvat ** Kotihoidon peittävyydellä tarkoitetaan kotihoidon asiakasmäärän suhdetta alueen +75-vuotiaisiin Palvelutorin alue Muu kaupunki Vertailualue Säännöllisen kotihoidonkustannus (TEUR) 3 367 (+8%) 26 942 (+8%) 5 298 (-4%*) +75-vuotiaat 2 831 (+2%) 14 383 (+5%) 2280 (+1%) Kustannusper +75-vuotias (EUR) 1189 (+6%) 1873 (+3%) 2 324 (-6%) Kotihoidonpeittävyys** 13% (0%) 16% (0%) 14% (0%)
 9. 9. © 2014 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 8 PalvelutorintaloudellistenvaikutuksienarvioiminenPalvelutori-mallinlaajentaminenkokoTampereelle(skaalaus) Palvelutorin väestövastuualue ■ 2 831 yli 75-vuotiasta asukasta (2013) ■ Kustannushyödyt: – 2 MEUR (suhteessa kaupunkiin) – 3,5 MEUR (suhteessa vertailualueeseen) Tampereen kaupunki ■ 20 045 yli 75-vuotiasta asukasta (2013) ■ Kustannushyödyt: – noin 10 MEUR (suhteessa kaupunkiin) – noin 20 MEUR (suhteessa vertailualueeseen) Mikäli Palvelutorin toimintamalli toteutettaisiin vastaavalla tavalla koko Tampereen alueelle, saataisiin aikaan seuraavia kustannushyötyjä:
 10. 10. © 2014 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 9 PalvelutorintaloudellistenvaikutuksienarvioiminenPohdittavaksi Palvelutorin käyttöönotto Talous – Mistä odotetaan muodostuvan merkittäviä taloudellisia hyötyjä? – Mitkä ovat relevantteja mittareita vaikutusten seuraamiseksi ja arvioimiseksi? – Mihin tuloksia verrataan? Mitkä ovat vertailualueet ja / tai vertailukunnat? Muuta – Miten Palvelutorista viestitään? Miten varmistetaan asiakkaan osallisuus? – Kuka huolehtii jatkokehityksestä? – Miten henkilöstö sitoutetaan toimintamalliin? Mitä koulutusta tarvitaan? – Jne.
 11. 11. © 2014 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 10 Kiitos! turkka.heinonen@kpmg.fi minna.tuominen-thuesen@kpmg.fi

×