Sitran Megatrendit 2016

Sitra the Finnish Innovation Fund
Sitra the Finnish Innovation FundSitra the Finnish Innovation Fund
Sitran Megatrendit 2016
Megatrendit
2016
Kestävyyskriisi
nyt!
Globaali keskinäis-
riippuvuus ja
kasvavat jännitteet
Teknologia
muuttaa
kaiken
Teknologia
muuttaa
kaiken
Virtualisoituminen, digitalisaatio, keinoäly,
kaiken instrumentointi, robotisaatio,
nanomateriaalit, bioteknologia, farmakologia,
energiateknologia, globaalit ICT-rakenteet,
globaalit joukkoalustat, blockchain-teknologia
"Muuttuuko ihmiskunta
enemmän seuraavan 30
vuoden aikana kuin
viimeisen 300 vuoden
aikana?"
KENELLÄ ON
VISIO?
Millaisen
yhteiskunnan
haluamme
rakentaa?
Teknologia-alan visionäärit:
Ihmisestä
tulee
moniplane-
taarinen laji
Kuoleman
mysteeri
voidaan
ratkaista
Keino-
äly on
jo
täällä
Ihminen ja
kone
voidaan
yhdistää
Virtuaali-
todellisuus
muuttaa
pelin
KUKA OMISTAA TULEVAISUUDEN?
Kipu-
pisteet nyt?
Työ Media
+ muut sivuvaikutukset
Teknologia
haastaa
uudistumiskykymme
…mutta tarjoaa
myös huikeita
mahdollisuuksia
Inhimilliset,
sosiaaliset,
taloudelliset…
VAIKUTUKSET
Polari-
saatio
Uudet organisaatiot,
identiteetit ja alustat
Teknologia kestävän
hyvinvoinnin mahdollistajana
Tarvitaan keskus-
telua etiikasta
Inhimillisyys ja ihmisen
kyvyt korostuvat
Uusi sukupolvi löytää
tapansa
Jakamistalous ja vaurauden
jako olennaisia
Laajempi käsitys
hyvinvoinnista
Kasvu, innovaatiot
ja kestävät
elämäntavat…
Nuoret eivät voi
ratkaista
tulevaisuuden
haasteita
ilman muita
suku-
polvia!
Teknologia
muuttaa kaiken
Teknologiaa kehitetään tällä hetkellä kiihkeämpään tahtiin kuin ehkä
koskaan aiemmin. Se vaikuttaa meihin kaikilla elämänalueilla – ei vain
taloudessa tai sosiaalisessa kanssakäymisessä vaan myös siinä, miten
ihminen tulee kehittymään lajina. Teknologista kehitystä ajavat muun
muassa tekoäly ja robotisaatio sekä bioteknologian kehitys
mahdollistaen esimerkiksi perimän instrumentoinnin.
• Kysymys ei ole enää niinkään siitä mitä koneet voivat tehdä, vaan siitä mitä niiden pitäisi tehdä.
• Keskustelua kehityksen suunnista käyvät monilla aloilla vain ne tahot, jotka kehitystä parhaiten
ymmärtävät. Erityistä huomiota tulisikin kiinnittää siihen, että myös päätöksentekijät ja tavalliset
kansalaiset kykenisivät osallistumaan keskusteluun, jota tulevaisuuden suunnasta käydään.
• Teknologian kehitys näkyy erityisesti työelämän, toimeentulon ja eriarvoistumisen kysymyksissä.
Käsillä on murros, jossa keskustellaan työn merkityksestä identiteetille ja siitä, mikä kaikki oikeastaan
voi olla työtä. Perustulon tai kansalaispalkan pohtiminen on tärkeä osa tätä keskustelua.
• Nopean teknologisen kehityksen ja ikääntyvän väestön trendien myötä on kysyttävä, miten
tulevaisuuden yhteiskunnat uudistuvat ja kehittyvät ja millainen dynamiikka niissä piilee? Kestävät
elämäntavat eivät voi olla ainoastaan uusien sukupolvien juttu väestön ikääntyessä.
• Teknologian kehitystä ei pitäisi kuitenkaan nähdä ainoastaan uhkana vaan se voi tarjota myös
hienoja mahdollisuuksia hyvään elämään ja kestävään hyvinvointiin tulevaisuudessa. Uudenlaiset
talouden ja tekemisen muodot yhdistettynä teknologiaan voivat tukea ihmisten ja yhteisöjen
voimaantumista, merkityksellistä tekemistä ja hyvinvointia sekä ekologista, maapallon kantokyvyn
rajoihin sopeutuvaa taloutta ja yhteiskuntaa laajasti.
Haluatko lukea Sitralta aiheesta lisää? Suosittelemme:
Technology as an Enabler of Sustainable Well-being (2015) – Risto Linturi http://www.sitra.fi/en/julkaisu/2015/technology-
enabler-sustainable-well-being-modern-society
Megatrendit 2016 (taustamuistio suomeksi) www.sitra.fi/megatrends
Kestävyyskriisi
nyt!
Globaali keskinäis-
riippuvuus ja
kasvavat jännitteet
Teknologia
muuttaa
kaiken
Geotalouden
nousu
Globaali keskinäis-
riippuvuus voimistuu
edelleen. Se näkyy arjessa
ja siihen liittyy myös
voimistuvia reaali- ja
voimapoliittisia
jännitteitä sekä
ennustamattomia
käänteitä.
"The language is trade,
the logic is war"
Kaupalliset intressit
eivät takaa vakaata
globaalia kehitystä
Arvaamaton globaali toimintaympäristö
USA, KIINA, EU
VOITTAJAT
Kansainväliset
järjestöt
ONGELMISSA
MITÄ
NYT?
Suomi on ollut
globalisaation
suurin voittaja
Fokuksessa
sekä globaali
että lokaali
Moni-
muotoisuus
oletusarvona
Kaupungit
ratkaisijoina
Resilienssi ja kyky
navigoida moni-
mutkaisessa
toiminta-
ympäristössä
Multilateraali
maailma on
palvellut
Suomea
hyvin
Meidän pitää etsiä
toimintatapamme
uudessa
ympäristössä!
Mihin EU
kuuluu
tulevaisuudessa?
Tärkeät hetket
käsillä
+ ne menestyvät jotka kykenevät itse muovaamaan tulevaisuutensa
Globaali keskinäis-
riippuvuus
Globaali
keskinäis-
riippuvuus ja
kasvavat
jännitteet
Globalisaatio, maailmankauppa ja voimapolitiikka kietoutuvat toisiinsa yhä
tiiviimmin. Samalla opettelemme sopeutumaan maapallon rajoihin
kansallisten rajojen sijaan. Maailman talousfoorumi käyttää termiä
geotalous: ”Kielenä on kaupankäynti, mutta logiikkana sota.”
• Mannerlaatat liikkuvat uusien allianssien ja toimijoiden tahtiin. Uudessa toimintaympäristössä menestyvät
ne, jotka kykenevät itse muovaamaan tulevaisuutensa; Yhdysvallat, Kiina ja EU.
• EU:n tulevaisuus määrittelee sekä Euroopan että Suomen tulevaisuutta. EU on tilanteessa, jossa sen
suurimmat haasteet tulevat sisältäpäin samaan aikaan, kun ulkoisesti EU:n kaltaiselle toimijalle on valtava
tarve.
• Globaali keskinäisriippuvuus ja sen voimistuminen näkyy arjessa ja siihen liittyy myös voimistuvia reaali-
ja voimapoliittisia jännitteitä sekä ennustamattomia käänteitä. Terrorismi, Venäjän tapahtumat, öljyn
hinta, käänteet Yhdysvaltain presidentinvaaleissa ja ilmastonmuutos ovat kaikki tekijöitä, joiden yllättäviä
käänteitä voi olla vaikea ennakoida.
• Lähi-idän alueen kehitys on yksi tulevaisuutemme suurimmista ja arvaamattomammista kysymyksistä.
Konfliktien jatkuminen alueella ja niiden syveneminen on huolestuttava kehityskulku, jonka vaikutukset
ovat globaaleja.
• Globaali ympäristö haasta kansainvälisiä järjestöjä ja niiden toimintaa poliittisilla areenoilla. Taistelu
ilmastonmuutosta vastaan kuitenkin tarjoaa mahdollisuuden yhteistyöhön. Pariisin ilmastosopimus vuoden
2015 lopussa oli merkittävin kansainvälinen sopimus 25 vuoteen.
• Suomi on hyötynyt globalisaatiosta ja avoimesta monenkeskisestä maailmasta. Suomi on ollut kokoaan
suurempi kansainvälisessä ympäristössä. Mikä on suuntamme nyt? Meidän on löydettävä tapoja toimia
monimutkaisessa, vaikeasti ennustettavassa toimintaympäristössä.
Haluatko lukea Sitralta aiheesta lisää? Suosittelemme:
Aasia haastaa valtio- ja demokratiakäsityksemme uudistumaan (2015) – Teppo Turkki http://www.sitra.fi/julkaisu/2015/aasia-
haastaa-valtio-ja-demokratiakasitystamme-uudistumaan
Megatrendit 2016 (taustamuistio suomeksi) www.sitra.fi/megatrends
Kestävyyskriisi
nyt!
Globaali keskinäis-
riippuvuus ja
kasvavat jännitteet
Teknologia
muuttaa
kaiken
Ratkaisut: Teknologia + ihmiset
Tarvitaan täysin uusi tapa
nähdä planeetta, talous ja
hyvinvointi
1 Energiavallan-
kumous: fossii-
listen poltto-
aineiden käyttö
laskussa, uusiu-
tuvat kasvussa
Ilmassa…
Aikamme
suurin
haaste
Teknologia
Talouskasvun ja
luonnonvarojen käytön
irtikytkentä
1500 miljardin euron
markkinat cleantech-
ratkaisuille vuoteen 2020
mennessä
Onko trendi myös
mahdollisuus
ihmiskunnalle toimia
yhdessä?
Ratkaisut
ovat jo
käsissämme!
2 Kierto-
talouden
mahdolli-
suudet
Älykkäät
tuotteet ja
palvelut
löytävät
asiakkaansa
3 Älykäs ja
saumaton
liikenne
4 Kaupungit vaikeiden
ongelmien
ratkaisijoina:
paikallisuuteen uutta
elinvoimaa
teknologiasta
5
Heräämmekö?
Teknologia ei voi yksin
ratkaista haastetta.
Muutokseen tarvitaan aina
myös ihminen.
Ilmastonmuutos
ja resurssien
niukkuus
Resurssien dramaattinen
niukkeneminen ja
ilmastonmuutos määrittävät
tulevaisuuden. Meidän on
toimittava nyt.
4–6 °C-asteen nousu
olisi katastrofaalista
!
Ihmiset
Kestävyyskriisi
nyt!
Kestävyyskriisi
nyt!
Aikamme suurin haaste on talouskasvun ja luonnonvarojen irtikytkentä.
Tarvitaan täysin uusi tapa nähdä planeetta, talous ja hyvinvointi. Se mitä
tänään teemme määrittelee tulevaisuutemme.
• Ratkaisut ovat jo käsissämme: energiavallankumous, kiertotalous, älykkäät palvelut ja tuotteet sekä
älykäs liikenne. Teknologinen kehitys etenee harppauksin.
• Megakaupungit ja urbanisaatio ovat myös yksi avaimista. Vuonna 2050 lähes 70 % maailman väestöstä
asuu kaupungeissa. Liikenteen ja asumisen ratkaisut sekä kaupunkialueiden hallinto määrittelevät
tulevaisuuden kestävyyden tason. Myös uusia, yllättäviä paikallisia ratkaisuja voi syntyä tulevaisuudessa
enemmän. Esimerkiksi maanalainen viljely ja omavarainen energiantuotanto ovat mielenkiintoisia
esimerkkejä.
• Urbaanin infrastruktuurin cleantech-ratkaisuille ennustetaan 1500 miljardin euron markkinoita jo vuoteen
2020 mennessä. Myös liikenteeseen ja liikkumiseen liittyvät cleantech-markkinat ovat kasvussa.
• Älykkään jätehuollon ja vesijärjestelmien ratkaisut tarjoavat myös paljon liiketoimintamahdollisuuksia.
Kiertotaloudessa resurssien ja materiaalien käyttöä tehostetaan niin, että sekä raaka-aineet että niiden
arvo säilyvät kierrossa.
• Skaalaamalla jo olemassa olevia kestäviä ratkaisuja globaalisti voisimme vähentää
kasvihuonekaasupäästöjä 12 gigatonnilla vuoteen 2030 mennessä.
• Teknologia ei yksin riitä. Kaiken ytimessä on se, mitä ihmiset ja yhteiskunnat valitsevat ja päättävät tehdä.
Paraskaan teknologia ei toimi mikäli sitä ei oteta käyttöön. Käyttäytymisen muutos ja uudet kestävyyteen
liittyvät ongelmat ovat monimutkaisia ja vaativat usein uutta, monialaisempaa lähestymistapaa.
Haluatko lukea Sitralta aiheesta lisää? Suosittelemme:
Green to Scale (2015) https://www.sitra.fi/en/julkaisu/2015/green-scale
Benefits of Carbon Neutrality in the Rapidly Changin Business Environment (2015) https://www.sitra.fi/en/julkaisu/2015/benefits-
carbon-neutrality-rapidly-changing-business
Megatrendit 2016 (taustamuistio suomeksi) www.sitra.fi/megatrends
Megatrendit
2016
Kestävyyskriisi
nyt!
Globaali keskinäis-
riippuvuus ja
kasvavat jännitteet
Teknologia
muuttaa
kaiken
1 of 11

Recommended

Osteoartrīts - diagnostika, klīnika, izmeklēšana, konservatīva terapija by
Osteoartrīts - diagnostika, klīnika, izmeklēšana, konservatīva terapijaOsteoartrīts - diagnostika, klīnika, izmeklēšana, konservatīva terapija
Osteoartrīts - diagnostika, klīnika, izmeklēšana, konservatīva terapijaTunO pulciņš
2.5K views44 slides
Krīze, tās veidi un pārvarēšanas mehānismi by
Krīze, tās veidi un pārvarēšanas mehānismiKrīze, tās veidi un pārvarēšanas mehānismi
Krīze, tās veidi un pārvarēšanas mehānismiCentre for Public Policy PROVIDUS
7.3K views23 slides
整形外科外傷理学療法研究会 足関節 by
整形外科外傷理学療法研究会 足関節整形外科外傷理学療法研究会 足関節
整形外科外傷理学療法研究会 足関節orthopedictraumareha
31.8K views58 slides
งานนำเสนอเบาหวาน by
งานนำเสนอเบาหวานงานนำเสนอเบาหวาน
งานนำเสนอเบาหวานMuay Muay Somruthai
17.4K views10 slides
พินัยกรรมชีวิต by
พินัยกรรมชีวิตพินัยกรรมชีวิต
พินัยกรรมชีวิตSutthiluck Kaewboonrurn
1.1K views10 slides
Pdทฤษฎีการส่มเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ by
Pdทฤษฎีการส่มเสริมสุขภาพของเพนเดอร์Pdทฤษฎีการส่มเสริมสุขภาพของเพนเดอร์
Pdทฤษฎีการส่มเสริมสุขภาพของเพนเดอร์Nan Natni
14K views13 slides

More Related Content

What's hot

Lesson 10 Healthcare Economics by
Lesson 10 Healthcare EconomicsLesson 10 Healthcare Economics
Lesson 10 Healthcare EconomicsWatcharin Chongkonsatit
20K views46 slides
Transnationaalinen osaaminen by
Transnationaalinen osaaminenTransnationaalinen osaaminen
Transnationaalinen osaaminenTHL
2K views37 slides
Step3 Tutorial by SWU book1 by
Step3 Tutorial by SWU book1Step3 Tutorial by SWU book1
Step3 Tutorial by SWU book1vora kun
26.7K views59 slides
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus by
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTerveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTHL
3.8K views15 slides
Ekososiaalisen sivistyksen idea by
Ekososiaalisen sivistyksen ideaEkososiaalisen sivistyksen idea
Ekososiaalisen sivistyksen ideaArto O Salonen
6.2K views50 slides
ความรู้พื้นฐานเรื่องโรคเบาหวาน โดย พ.ญ. พรรณทิพย์ ตันติวงษ์ by
ความรู้พื้นฐานเรื่องโรคเบาหวาน โดย พ.ญ. พรรณทิพย์ ตันติวงษ์ความรู้พื้นฐานเรื่องโรคเบาหวาน โดย พ.ญ. พรรณทิพย์ ตันติวงษ์
ความรู้พื้นฐานเรื่องโรคเบาหวาน โดย พ.ญ. พรรณทิพย์ ตันติวงษ์Utai Sukviwatsirikul
3.5K views67 slides

What's hot(8)

Transnationaalinen osaaminen by THL
Transnationaalinen osaaminenTransnationaalinen osaaminen
Transnationaalinen osaaminen
THL2K views
Step3 Tutorial by SWU book1 by vora kun
Step3 Tutorial by SWU book1Step3 Tutorial by SWU book1
Step3 Tutorial by SWU book1
vora kun26.7K views
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus by THL
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTerveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
THL3.8K views
Ekososiaalisen sivistyksen idea by Arto O Salonen
Ekososiaalisen sivistyksen ideaEkososiaalisen sivistyksen idea
Ekososiaalisen sivistyksen idea
Arto O Salonen6.2K views
ความรู้พื้นฐานเรื่องโรคเบาหวาน โดย พ.ญ. พรรณทิพย์ ตันติวงษ์ by Utai Sukviwatsirikul
ความรู้พื้นฐานเรื่องโรคเบาหวาน โดย พ.ญ. พรรณทิพย์ ตันติวงษ์ความรู้พื้นฐานเรื่องโรคเบาหวาน โดย พ.ญ. พรรณทิพย์ ตันติวงษ์
ความรู้พื้นฐานเรื่องโรคเบาหวาน โดย พ.ญ. พรรณทิพย์ ตันติวงษ์
Osce ศรว ครั้งแรก dec52 by vora kun
Osce ศรว ครั้งแรก dec52Osce ศรว ครั้งแรก dec52
Osce ศรว ครั้งแรก dec52
vora kun6.7K views
ยากันลืม: คู่มือป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ by Utai Sukviwatsirikul
ยากันลืม: คู่มือป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุยากันลืม: คู่มือป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
ยากันลืม: คู่มือป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
Utai Sukviwatsirikul10.7K views

Similar to Sitran Megatrendit 2016

Elina Kiiski Kataja: Megatrendit 2016 by
Elina Kiiski Kataja: Megatrendit 2016 Elina Kiiski Kataja: Megatrendit 2016
Elina Kiiski Kataja: Megatrendit 2016 Ratkaisu 100
608 views9 slides
Megatrendit 2017 by
Megatrendit 2017Megatrendit 2017
Megatrendit 2017Sitra the Finnish Innovation Fund
222.3K views39 slides
Suomi 2030 by
Suomi 2030Suomi 2030
Suomi 2030Jyrki Kasvi
1.7K views24 slides
Uusi työelämä ja työn muutos by
Uusi työelämä ja työn muutosUusi työelämä ja työn muutos
Uusi työelämä ja työn muutosEläketurvakeskus
725 views45 slides
Tulevaisuuden ruoka seminaari 23.1. satu korhonen demos helsinki by
Tulevaisuuden ruoka seminaari 23.1. satu korhonen demos helsinkiTulevaisuuden ruoka seminaari 23.1. satu korhonen demos helsinki
Tulevaisuuden ruoka seminaari 23.1. satu korhonen demos helsinkiDemos Helsinki
1.3K views38 slides

Similar to Sitran Megatrendit 2016(20)

Elina Kiiski Kataja: Megatrendit 2016 by Ratkaisu 100
Elina Kiiski Kataja: Megatrendit 2016 Elina Kiiski Kataja: Megatrendit 2016
Elina Kiiski Kataja: Megatrendit 2016
Ratkaisu 100608 views
Tulevaisuuden ruoka seminaari 23.1. satu korhonen demos helsinki by Demos Helsinki
Tulevaisuuden ruoka seminaari 23.1. satu korhonen demos helsinkiTulevaisuuden ruoka seminaari 23.1. satu korhonen demos helsinki
Tulevaisuuden ruoka seminaari 23.1. satu korhonen demos helsinki
Demos Helsinki1.3K views
Vaalikampanja osa 2 - Suomen haaste by Jyrki Kasvi
Vaalikampanja osa 2 - Suomen haasteVaalikampanja osa 2 - Suomen haaste
Vaalikampanja osa 2 - Suomen haaste
Jyrki Kasvi780 views
digitalisaatio- Murroksen koko kuva, Aleksi Neuvonen by Helen
digitalisaatio- Murroksen koko kuva, Aleksi Neuvonendigitalisaatio- Murroksen koko kuva, Aleksi Neuvonen
digitalisaatio- Murroksen koko kuva, Aleksi Neuvonen
Helen959 views
Tulevaisuusvaliokunta 2011 15 by Tutuhesa
Tulevaisuusvaliokunta 2011 15Tulevaisuusvaliokunta 2011 15
Tulevaisuusvaliokunta 2011 15
Tutuhesa355 views
YLEn ympäristöjournalismiseminaari: Ilmastonmuutoksen tulevaisuus ja median r... by Demos Helsinki
YLEn ympäristöjournalismiseminaari: Ilmastonmuutoksen tulevaisuus ja median r...YLEn ympäristöjournalismiseminaari: Ilmastonmuutoksen tulevaisuus ja median r...
YLEn ympäristöjournalismiseminaari: Ilmastonmuutoksen tulevaisuus ja median r...
Demos Helsinki326 views
Tulevaisuuskaan ei ole enää entisensä - ei edes korkeakouluissa by Maria Boman
Tulevaisuuskaan ei ole enää entisensä - ei edes korkeakouluissaTulevaisuuskaan ei ole enää entisensä - ei edes korkeakouluissa
Tulevaisuuskaan ei ole enää entisensä - ei edes korkeakouluissa
Maria Boman2K views
Megasignaalit: kuohunnan ja mahdollisuuksien vuosi 2011 by Teemu Arina
Megasignaalit: kuohunnan ja mahdollisuuksien vuosi 2011Megasignaalit: kuohunnan ja mahdollisuuksien vuosi 2011
Megasignaalit: kuohunnan ja mahdollisuuksien vuosi 2011
Teemu Arina1.6K views
Kestävä elämäntapa 2050: tulevaisuusskenaariot kulutuskasvatuksen välineenä -... by Otavan Opisto
Kestävä elämäntapa 2050: tulevaisuusskenaariot kulutuskasvatuksen välineenä -...Kestävä elämäntapa 2050: tulevaisuusskenaariot kulutuskasvatuksen välineenä -...
Kestävä elämäntapa 2050: tulevaisuusskenaariot kulutuskasvatuksen välineenä -...
Otavan Opisto2K views
Asuntomarkkinat: Megatrendit ja tulevaisuuden kaupungit by Demos Helsinki
Asuntomarkkinat: Megatrendit ja tulevaisuuden kaupungitAsuntomarkkinat: Megatrendit ja tulevaisuuden kaupungit
Asuntomarkkinat: Megatrendit ja tulevaisuuden kaupungit
Demos Helsinki832 views

More from Sitra the Finnish Innovation Fund

Reilun datatalouden tahtotila.pptx by
Reilun datatalouden tahtotila.pptxReilun datatalouden tahtotila.pptx
Reilun datatalouden tahtotila.pptxSitra the Finnish Innovation Fund
2K views22 slides
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel... by
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...Sitra the Finnish Innovation Fund
1.8K views21 slides
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021 by
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Sitra the Finnish Innovation Fund
1.2K views35 slides
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi... by
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...Sitra the Finnish Innovation Fund
2K views41 slides
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad... by
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...Sitra the Finnish Innovation Fund
542 views19 slides
Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21 by
Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21
Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21Sitra the Finnish Innovation Fund
760 views23 slides

More from Sitra the Finnish Innovation Fund(20)

Sitran Megatrendit 2016

 • 3. Teknologia muuttaa kaiken Virtualisoituminen, digitalisaatio, keinoäly, kaiken instrumentointi, robotisaatio, nanomateriaalit, bioteknologia, farmakologia, energiateknologia, globaalit ICT-rakenteet, globaalit joukkoalustat, blockchain-teknologia "Muuttuuko ihmiskunta enemmän seuraavan 30 vuoden aikana kuin viimeisen 300 vuoden aikana?" KENELLÄ ON VISIO? Millaisen yhteiskunnan haluamme rakentaa? Teknologia-alan visionäärit: Ihmisestä tulee moniplane- taarinen laji Kuoleman mysteeri voidaan ratkaista Keino- äly on jo täällä Ihminen ja kone voidaan yhdistää Virtuaali- todellisuus muuttaa pelin KUKA OMISTAA TULEVAISUUDEN? Kipu- pisteet nyt? Työ Media + muut sivuvaikutukset Teknologia haastaa uudistumiskykymme …mutta tarjoaa myös huikeita mahdollisuuksia Inhimilliset, sosiaaliset, taloudelliset… VAIKUTUKSET Polari- saatio Uudet organisaatiot, identiteetit ja alustat Teknologia kestävän hyvinvoinnin mahdollistajana Tarvitaan keskus- telua etiikasta Inhimillisyys ja ihmisen kyvyt korostuvat Uusi sukupolvi löytää tapansa Jakamistalous ja vaurauden jako olennaisia Laajempi käsitys hyvinvoinnista Kasvu, innovaatiot ja kestävät elämäntavat… Nuoret eivät voi ratkaista tulevaisuuden haasteita ilman muita suku- polvia!
 • 4. Teknologia muuttaa kaiken Teknologiaa kehitetään tällä hetkellä kiihkeämpään tahtiin kuin ehkä koskaan aiemmin. Se vaikuttaa meihin kaikilla elämänalueilla – ei vain taloudessa tai sosiaalisessa kanssakäymisessä vaan myös siinä, miten ihminen tulee kehittymään lajina. Teknologista kehitystä ajavat muun muassa tekoäly ja robotisaatio sekä bioteknologian kehitys mahdollistaen esimerkiksi perimän instrumentoinnin. • Kysymys ei ole enää niinkään siitä mitä koneet voivat tehdä, vaan siitä mitä niiden pitäisi tehdä. • Keskustelua kehityksen suunnista käyvät monilla aloilla vain ne tahot, jotka kehitystä parhaiten ymmärtävät. Erityistä huomiota tulisikin kiinnittää siihen, että myös päätöksentekijät ja tavalliset kansalaiset kykenisivät osallistumaan keskusteluun, jota tulevaisuuden suunnasta käydään. • Teknologian kehitys näkyy erityisesti työelämän, toimeentulon ja eriarvoistumisen kysymyksissä. Käsillä on murros, jossa keskustellaan työn merkityksestä identiteetille ja siitä, mikä kaikki oikeastaan voi olla työtä. Perustulon tai kansalaispalkan pohtiminen on tärkeä osa tätä keskustelua. • Nopean teknologisen kehityksen ja ikääntyvän väestön trendien myötä on kysyttävä, miten tulevaisuuden yhteiskunnat uudistuvat ja kehittyvät ja millainen dynamiikka niissä piilee? Kestävät elämäntavat eivät voi olla ainoastaan uusien sukupolvien juttu väestön ikääntyessä. • Teknologian kehitystä ei pitäisi kuitenkaan nähdä ainoastaan uhkana vaan se voi tarjota myös hienoja mahdollisuuksia hyvään elämään ja kestävään hyvinvointiin tulevaisuudessa. Uudenlaiset talouden ja tekemisen muodot yhdistettynä teknologiaan voivat tukea ihmisten ja yhteisöjen voimaantumista, merkityksellistä tekemistä ja hyvinvointia sekä ekologista, maapallon kantokyvyn rajoihin sopeutuvaa taloutta ja yhteiskuntaa laajasti. Haluatko lukea Sitralta aiheesta lisää? Suosittelemme: Technology as an Enabler of Sustainable Well-being (2015) – Risto Linturi http://www.sitra.fi/en/julkaisu/2015/technology- enabler-sustainable-well-being-modern-society Megatrendit 2016 (taustamuistio suomeksi) www.sitra.fi/megatrends
 • 6. Geotalouden nousu Globaali keskinäis- riippuvuus voimistuu edelleen. Se näkyy arjessa ja siihen liittyy myös voimistuvia reaali- ja voimapoliittisia jännitteitä sekä ennustamattomia käänteitä. "The language is trade, the logic is war" Kaupalliset intressit eivät takaa vakaata globaalia kehitystä Arvaamaton globaali toimintaympäristö USA, KIINA, EU VOITTAJAT Kansainväliset järjestöt ONGELMISSA MITÄ NYT? Suomi on ollut globalisaation suurin voittaja Fokuksessa sekä globaali että lokaali Moni- muotoisuus oletusarvona Kaupungit ratkaisijoina Resilienssi ja kyky navigoida moni- mutkaisessa toiminta- ympäristössä Multilateraali maailma on palvellut Suomea hyvin Meidän pitää etsiä toimintatapamme uudessa ympäristössä! Mihin EU kuuluu tulevaisuudessa? Tärkeät hetket käsillä + ne menestyvät jotka kykenevät itse muovaamaan tulevaisuutensa Globaali keskinäis- riippuvuus
 • 7. Globaali keskinäis- riippuvuus ja kasvavat jännitteet Globalisaatio, maailmankauppa ja voimapolitiikka kietoutuvat toisiinsa yhä tiiviimmin. Samalla opettelemme sopeutumaan maapallon rajoihin kansallisten rajojen sijaan. Maailman talousfoorumi käyttää termiä geotalous: ”Kielenä on kaupankäynti, mutta logiikkana sota.” • Mannerlaatat liikkuvat uusien allianssien ja toimijoiden tahtiin. Uudessa toimintaympäristössä menestyvät ne, jotka kykenevät itse muovaamaan tulevaisuutensa; Yhdysvallat, Kiina ja EU. • EU:n tulevaisuus määrittelee sekä Euroopan että Suomen tulevaisuutta. EU on tilanteessa, jossa sen suurimmat haasteet tulevat sisältäpäin samaan aikaan, kun ulkoisesti EU:n kaltaiselle toimijalle on valtava tarve. • Globaali keskinäisriippuvuus ja sen voimistuminen näkyy arjessa ja siihen liittyy myös voimistuvia reaali- ja voimapoliittisia jännitteitä sekä ennustamattomia käänteitä. Terrorismi, Venäjän tapahtumat, öljyn hinta, käänteet Yhdysvaltain presidentinvaaleissa ja ilmastonmuutos ovat kaikki tekijöitä, joiden yllättäviä käänteitä voi olla vaikea ennakoida. • Lähi-idän alueen kehitys on yksi tulevaisuutemme suurimmista ja arvaamattomammista kysymyksistä. Konfliktien jatkuminen alueella ja niiden syveneminen on huolestuttava kehityskulku, jonka vaikutukset ovat globaaleja. • Globaali ympäristö haasta kansainvälisiä järjestöjä ja niiden toimintaa poliittisilla areenoilla. Taistelu ilmastonmuutosta vastaan kuitenkin tarjoaa mahdollisuuden yhteistyöhön. Pariisin ilmastosopimus vuoden 2015 lopussa oli merkittävin kansainvälinen sopimus 25 vuoteen. • Suomi on hyötynyt globalisaatiosta ja avoimesta monenkeskisestä maailmasta. Suomi on ollut kokoaan suurempi kansainvälisessä ympäristössä. Mikä on suuntamme nyt? Meidän on löydettävä tapoja toimia monimutkaisessa, vaikeasti ennustettavassa toimintaympäristössä. Haluatko lukea Sitralta aiheesta lisää? Suosittelemme: Aasia haastaa valtio- ja demokratiakäsityksemme uudistumaan (2015) – Teppo Turkki http://www.sitra.fi/julkaisu/2015/aasia- haastaa-valtio-ja-demokratiakasitystamme-uudistumaan Megatrendit 2016 (taustamuistio suomeksi) www.sitra.fi/megatrends
 • 9. Ratkaisut: Teknologia + ihmiset Tarvitaan täysin uusi tapa nähdä planeetta, talous ja hyvinvointi 1 Energiavallan- kumous: fossii- listen poltto- aineiden käyttö laskussa, uusiu- tuvat kasvussa Ilmassa… Aikamme suurin haaste Teknologia Talouskasvun ja luonnonvarojen käytön irtikytkentä 1500 miljardin euron markkinat cleantech- ratkaisuille vuoteen 2020 mennessä Onko trendi myös mahdollisuus ihmiskunnalle toimia yhdessä? Ratkaisut ovat jo käsissämme! 2 Kierto- talouden mahdolli- suudet Älykkäät tuotteet ja palvelut löytävät asiakkaansa 3 Älykäs ja saumaton liikenne 4 Kaupungit vaikeiden ongelmien ratkaisijoina: paikallisuuteen uutta elinvoimaa teknologiasta 5 Heräämmekö? Teknologia ei voi yksin ratkaista haastetta. Muutokseen tarvitaan aina myös ihminen. Ilmastonmuutos ja resurssien niukkuus Resurssien dramaattinen niukkeneminen ja ilmastonmuutos määrittävät tulevaisuuden. Meidän on toimittava nyt. 4–6 °C-asteen nousu olisi katastrofaalista ! Ihmiset Kestävyyskriisi nyt!
 • 10. Kestävyyskriisi nyt! Aikamme suurin haaste on talouskasvun ja luonnonvarojen irtikytkentä. Tarvitaan täysin uusi tapa nähdä planeetta, talous ja hyvinvointi. Se mitä tänään teemme määrittelee tulevaisuutemme. • Ratkaisut ovat jo käsissämme: energiavallankumous, kiertotalous, älykkäät palvelut ja tuotteet sekä älykäs liikenne. Teknologinen kehitys etenee harppauksin. • Megakaupungit ja urbanisaatio ovat myös yksi avaimista. Vuonna 2050 lähes 70 % maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Liikenteen ja asumisen ratkaisut sekä kaupunkialueiden hallinto määrittelevät tulevaisuuden kestävyyden tason. Myös uusia, yllättäviä paikallisia ratkaisuja voi syntyä tulevaisuudessa enemmän. Esimerkiksi maanalainen viljely ja omavarainen energiantuotanto ovat mielenkiintoisia esimerkkejä. • Urbaanin infrastruktuurin cleantech-ratkaisuille ennustetaan 1500 miljardin euron markkinoita jo vuoteen 2020 mennessä. Myös liikenteeseen ja liikkumiseen liittyvät cleantech-markkinat ovat kasvussa. • Älykkään jätehuollon ja vesijärjestelmien ratkaisut tarjoavat myös paljon liiketoimintamahdollisuuksia. Kiertotaloudessa resurssien ja materiaalien käyttöä tehostetaan niin, että sekä raaka-aineet että niiden arvo säilyvät kierrossa. • Skaalaamalla jo olemassa olevia kestäviä ratkaisuja globaalisti voisimme vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 12 gigatonnilla vuoteen 2030 mennessä. • Teknologia ei yksin riitä. Kaiken ytimessä on se, mitä ihmiset ja yhteiskunnat valitsevat ja päättävät tehdä. Paraskaan teknologia ei toimi mikäli sitä ei oteta käyttöön. Käyttäytymisen muutos ja uudet kestävyyteen liittyvät ongelmat ovat monimutkaisia ja vaativat usein uutta, monialaisempaa lähestymistapaa. Haluatko lukea Sitralta aiheesta lisää? Suosittelemme: Green to Scale (2015) https://www.sitra.fi/en/julkaisu/2015/green-scale Benefits of Carbon Neutrality in the Rapidly Changin Business Environment (2015) https://www.sitra.fi/en/julkaisu/2015/benefits- carbon-neutrality-rapidly-changing-business Megatrendit 2016 (taustamuistio suomeksi) www.sitra.fi/megatrends