SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
Ympäristösi parhaat tekijät
MaaS – Puheista konkretiaan
Case: Joukko‐ ja henkilöliikennepalveluiden 
kehittäminen ja liikkumisoperaattorin 
perustaminen Seinäjoella
Rintamäki, Salonen, Tefke
Esityksen sisältö
 Ensin taustaa
 Sitten Seinäjoen liikennepalveluiden kehittämisen 
yleiskatsausta
• Ideasta toteutukseen
 MaaS Seinäjoella
 MaaS:n eteneminen ja konkretisoituminen syksyllä 2015
2
Digitalisaatio ja palvelullistuminen joukko‐
ja henkilöliikenteessä 
1. Julkisen liikenteen tukiin 
odotettavissa leikkauksia 
(hallitusohjelma)
2. Samaan aikaan palveluita vaaditaan 
painokkaasti tuottavuusloikkaa
• Vähintään 10 % säästöjä ja palvelutason 
paraneminen
3. Työkalupakissa teknologia, 
digitalisaatio, liiketoimintakonseptit 
ja niiden käyttöä tehostava 
lainsäädäntö 
4. Liikennepalveluissa toimintalogiikka 
nojaa edelleen vahvasti julkisen 
sektorin hankkimiin ja määrittelemiin 
liikennepalveluihin
5. Digitalisaatio näkyy konkreettisesti 
käyttöä helpottavina palveluina, 
mutta varsinaisten palveluiden 
käyttötavat ja kulutustottumukset 
ovat perinteisiä
3
MaaS:lle heitettyjä mahdollisuuksia ja 
haasteita
 Joukkoliikenteen korkean palvelutason alueilla mahdollisuus parantaa 
liikennepalveluiden yhteiskäyttöisyyttä julkisen sektorin kannalta erittäin 
kustannustehokkaasti ja liikennöitsijöiden kannalta liiketoimintaa kasvattavasti
 Palvelutarjonnan taso verrattuna liikenteessä olevan kaluston määrään heikko, 
markkinoita avaamalla kulkumuotojen yhteiskäytön tulisi tehostua
 Käyttäjäpotentiaali uusille palveluille arvaamattoman suuri: Määritellyn palvelun 
sijaan asiakkaille tuodaan mahdollisuus personoida ostamaansa palveluaan vaikka 
päiväkohtaisesti
 Muuttaa liikennepalvelut lähemmäksi muun avoimen talouden ehdoilla toimivaa 
logiikka, jossa näennäisen monimutkaistumisen (palvelut, tuotteet, hinnat, 
ominaisuudet, tarjoajat…) lisäksi asiakkaiden valinnan mahdollisuudet paranevat ja 
julkisen sektorin investointipaineet liikenteeseen kevenevät 
4
MaaS‐puhtaasti kaupallisena ratkaisuna? 
Case Vaikuttavuusinvestoinnit SIB (Social 
Impact Bond)
5
Lähde: Sitra
Seinäjoki MaaS‐pilottialueena?
6
Seinäjoen liikennetiedon digitointi ja 
henkilöliikenteen kokeiluympäristö
Parempi käytettävyys ja 
palvelutuotannon joustavuus
MaaS liikkumisoperaattori esiselvitys
Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden 
kasvattaminen, uuden liiketoiminnan 
synnyttäminen
Seinä‐
joen 
kau‐
punki
Pienet IT‐firmat
Livi
Trafi
EPO‐
ELY Tekes
• Joukkoliikenteen ja 
henkilökuljetusten 
tietolajien 
nykytilakartoitus
• Sovellusideoiden 
työstäminen
• Valittujen tietolajien 
digitointi ja 
yhdistäminen 
valtakunnalliseen 
joukkoliikennetietoon
• Ketterä palvelu‐ ja 
sovelluskehittäminen 
Komiacamp –
innoleirillä 23.‐24.6
• Asiakkaille tarjottavat 
liikkumisen 
kokonaispalvelut ns. 
liikkuminen palveluna 
konseptilla
• Liikennöitsijöiden kanssa 
palvelujen sisällön 
suunnittelu ja 
tukitoimintojen (IT) 
selvitys
• Palvelu‐ ja liiketoiminta‐
suunnitelma
• Pienet nopeat pilotit
Härmän 
liikenne
Pahka‐
kankaan 
liikenne
Seinäjoen 
keskustaksi 
Urpolan
liikenne
Projekti Projekti
Digitointi ja 
sovellukset
Maas
Kokeiluympäristö 
käynnistynyt
Avoin 
digitaalinen 
tieto
Liikenne‐
palvelut
Kehittäjä ja 
kehittämisympäristö!
Kehittämistoimenpide 1: Henkilöliikenteen 
rakenneuudistus ja palveluiden digitointi
 Taustadata kuntoon!
 Rakennetaan uusien 
liikennepalveluiden kehittämisen 
kokeilualue ns. pilottiympäristö, joka 
houkuttelee liikennöitsijöitä ja esim. 
sovelluskehittäjiä ideoimaan täysin 
uudentyyppisiä liikennepalveluita
 Yksinkertaistettuna projektissa on 
kolme neljä toisiaan täydentävää 
vaihetta
1. Liikennepalveluiden kartoitus ja 
liikennetiedon digitointi avoimeen 
tietokantaan
2. Uusien liikennepalveluiden ideointi ja 
konseptointi
3. Seinäjoen liittäminen 
valtakunnalliseen liikennepalveluiden 
kokeiluympäristöksi (LVM)
4. Sovelluskehityksen käynnistäminen 
innovaatioleirillä
8
Taustalla oleva liikennedata kuntoon + 
yhdistäminen valtakunnalliseen tietoon
9
Kehittämistoimenpide 2: MaaS‐Seinäjoki
 Framilla järjestettiin 18.3 työpaja, jossa 
esiteltiin ideaa tarjota asiakkaille kaikkia 
kulkumuotoja paketoituna yhteen 
(joukkoliikenne, Seilit, taksit, vuokra‐autot, 
jne)
 Peruslähtökohtana paikallisella MaaS:ssa on, 
että liikennöitsijät tarjoavat kaupungin ja 
seudun asukkaille joustavasti hinnoiteltuja 
liikkumisen palvelupaketteja, jotka sisältävät 
joukkoliikenne, kutsujoukkoliikenne ja 
taksimatkoja niin seudullisesti kuin 
paikallisestikin
 Liikennepalveluiden käyttäjiksi ja maksajiksi 
uusia asiakkaita, joille ei perusjoukkoliikenne 
sovi
 Viranomaiset mahdollistajina ja yritykset 
tekijöinä
 Myönteinen vastaaotto
10
11
viikko 1 viikko 2 viikko 3 viikko 4 viikko 5 viikko 6 viikko 7 viikko 8
13 huhti 20 huhti 27 huhti 4 touko 11 touko 18 touko 25 touko 1 kesä 8 kesä
Vaihe 1: Liikennöitsijöiden 
kontaktoinnit yhdessä 
viranomaisten kanssa
Vaihe 2: Ideoidaan ja muodostetaan 
liikennöitsijöiden kesken operaattorin 
palvelusisällöt
Vaihe 3: Laaditaan sovelluskehittäjien ja tietojärjestelmä‐
toimittajien kanssa tekninen toteutus ja kustannusrakenne
Vaihe 4: Laaditaan liiketoimintamallin kuvaus sekä perusperiaatteet hinnoittelulle, ansaintalogiikalle ja 
yhteistyölle
Vaihe 5: Työstetään yritysten kanssa 
liikkumisoperaattorin tuottajasopimukset
Laaditaan jatkohakemukset
Laaditaan 
loppuraportti
Siis toimeksi! MaaS‐prosessin eteneminen 
Seinäjoella (huhtikuu 2015)
13.5. IT‐toimijoiden työpaja
4.5. LTS‐aloitus ja ennusteet 22.5. LTS‐työpaja
1.6. Loppuraportointi
17. ja 20.4. liikennöitsijätapaamiset
11.5. palvelusisältötyöpaja27.–28.4. liikennöitsijätapaamiset
Prosessipuu huhti‐toukokuulta
1. Kaupungin ja ELY‐keskuksen tuki ja valmius kehittää
2. Liikennöitsijöiden valmiudet satsata kehittämistyöhön
3. Yhteisen tavoitteiden asettaminen ja kokoontumisrytmi
4. MaaS‐palveluiden sisällöistä ja yhteisestä tarjoamasta päättäminen
•Konkretiaa heti alusta, liikutetaan asiakkaita
•Proof of Concept ja liiketoimintavaihe
5. Sovellus‐ ja taustajärjestelmätarpeet
•Missä karikot, mitkä osiot voidaan toteuttaa heti?
6. Liiketoimintamalli ja käyttöönoton projektointi
•Ansaintalogiikka, hinnoittelu, yhteistyö
•Tuottaja‐ ja palvelusitoumukset
•Skaalaus kotimaahan ja ulkomaille
12
Konkretiaa: Mahdollisuus yrityksille ja 
kaupunkiseudulle
 MaaS ei lähde käyntiin ilman yhteistyötä paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
kanssa!
 Muutaman prosentin siirtymä yksityisautoiluista ostettuihin liikennepalveluihin voi 
tarkoittaa pelkästään Seinäjoen kaupungin alueella toimille liikenneyrityksille 
liikevaihdon kaksinkertaistumisen 
 Käytännössä tämä tarkoittaa henkilöauton käytön vähentämistä hyvin konkreettisesti
 Asiakkaiden liikennepalveluiden käytön esteenä ei ole enää haastavia matkaketjuja tai 
liityntäliikenteen ongelmia, ne kaikki voidaan hoitaa yhden palveluluukun kautta
 Viranomaisliikenne on kaiken palvelun pohjana, jonka päälle yrityksillä on 
mahdollisuus rakentaa omia MaaS‐tuotteitaan
 Viranomaiset saavat ostamalleen liikenteelle parempaa käyttöä ja liikennepalveluiden 
yhteinen kulkumuoto‐osuus ja kustannustehokkuus kasvaa
 Digitalisaation ja henkilöliikenneuudistuksen tavoitteet kohtaavat
13
Maas:n aiheuttama muutos palveluihin, 
niiden käyttöön ja kustannustasoon
14
Nykytila MaaS‐tavoitetila
• Tarpeet = käyttäjäryhmät,
käyttötapaukset
• Tarjonta = toteutustavat: auto, bussi 
taksi, polkupyörä
MaaS‐muutos
Vertailu: Kustannusten ja 
palvelutasojen muutokset
• MaaS‐kehitystoimet: 
palvelusisällöt, hinnoittelu, liput, 
liikennetavat, palvelupaketit, 
sovellukset, IT jne…
• Tarpeet = käyttäjäryhmät,
käyttötapaukset ja näiden muutos 
ajassa
• Tarjonta = toteutustavat: auto, bussi 
taksi, polkupyörä, MaaS‐palvelut
1 2 3
5
Hyötyjen jako
6
• Hyödyt palvelujen maksajille = alemmat kustannukset
• Hyödyt palvelun tuottajille = enemmän volyymiä
• Hyödyt käyttäjille = parempia palveluita
• Kustannustaso
• Palvelutaso: aika ja hyödyt
• Kustannustaso
• Palvelutaso: aika ja hyödyt
MaaS‐kehityspolku
• Looginen kehityspolku nykytilasta 
tavoitetilaan
4
MaaS:n muutospotentiaalia nykytarjonnalla 
Seinäjoen alueen liikkumisessa / hlö
Euroissakin näitä on laskettu…
15
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
Nyt Potentiaali
Bussi
Kutsu
Kimppa
Taksi
Auto (ja taksi)
Liikkumistarve (km/hlö/v)
9888
7197
10055 km10125 km
1446
821
483
14 %
2%
Kysynnän mallinnus
Kysyntä: mistä–mihin, milloin 
Tarve: kiire … joustavuus
>> käyttö: auto, taksi, bussi, 
kutsu, kimppa, polkupyörä
Palveluiden kehittäminen: Käyttöpotentiaalin arviointi
Liiketoimintasuunnitelma
Palveluiden 
käyttöpotentiaali
Liikkuminen 
Seinäjoella
Liikkuminen 
Suomessa
Penetraatiokäyrä
t
Kysyntä
Relevantit hinnat Markkinan koko
Mahdolliset 
hinnoittelut
Nykyinen käyttö
Kalibrointi 
nykyiseen 
tilanteeseen
MaaS‐lisätulo
Pakettiliikenne
Säästöt
Analogiat
Liikkumistavat ja 
‐tyypit
Jaetaan 
käyttötapauksen ja 
käyttötyypin 
mukaan
Taloudellinen analyysi
MaaS operator is formed by incremental development 
steps tackling legal, business and technical problems 
17
Seinäjoen MaaS‐pilotin eteneminen 2015‐2017 (luonnosvaiheen suunnitelma)
+ Real time traffic management
+ MaaS operator
MaaS pilot – proof of concept
• Real time GPS information  
of buses, taxis, trains, DRT
• Traffic routing and 
congestion information
• Customer management
• Scope: previous + shared 
rides
• Travel chain management, 
transportation sharing
• Full‐scope booking and 
payment platform
• Scope: local, regional and 
national traffic, buses, 
trains, taxis, rental cars, 
water busses, air travel, 
carpools (added value 
product)…
• Full‐scope end user apps
• Route and schedule 
information: bus, train, 
DRT, pick‐up points
• Travel chain management, 
transportation sharing
• Identify needed 
components and 
outsourcing
• Booking and limited 
payment platform 
selection
• Scope: local and regional 
traffic, buses, DRT, taxis, 
shared taxis
• Limited end user apps
+ Traffic market place
• Real time market place for 
transportation: transport 
requests & offers
• Matching bids and asks
• Market maker 
functionality might be 
required
Go/no go
Go/no go
Go/no go
• Proven customer base and 
use cases
• Positive business case and 
identified roles
• Feasible technical solution
• Feasible legal solutions
• Evolutionary development
• Available new technical 
solutions
• Scale Up
• Feasible legal solution
• Suggestion for open 
market place
• Clear roles for market 
place
• Scale Up
Seinäjoen pilotin käynnistymisessä mukana olevat kulkumuodot 
/ liikennepalvelut (käynnistyminen syksyllä 2015)
18
Seinäjoen 
paikallis‐
liikenne
Seutu‐
liikenne
Kauko‐
liikenne
Kimppa‐
taksit 
kehitystyö 
konseptista
Postin 
kuljetukset 
+ Liikenne‐
kokonaisuus
Julkinen 
5.6.2015
Seili kutsu‐
joukko‐
liikenne 
Maa‐
seudun 
asiointi‐
kuljetukset
Kaupunki‐
alueen 
taksit 
Seinäjoen 
keskus‐
taksin 
kautta
Seudulliset 
taksit 
pilottien 
perusteella
Proof Of Concept aikaiset palvelukokonaisuudet 
(luonnokset, alustavat hinnoittelut tehty). Tavoitteena 
irtautua määritellyistä paketeista
19
Yrityspaketti
Työasiamatkat (sopimus 
työnantajien kanssa) 
Taksit
Vapaa Seili, (Sjoki, Tre, 
Hki)
Senioripaketti
Paikallisliikenne ja 
Seili‐liikenteen
vapaa käyttö, 
Taksikilometrien 
sopimus‐
hinnoittelu
Pendelöintipaketti
Seutuliikenne, 
paikallisliikenne ja 
Taksikilometrien 
sopimus‐
hinnoittelu
Opiskelijapaketti
Paikallisliikenne, 
Muut palvelut 
sopimushinnalla
Sinkkupaketti
Paikallisliikenne, 
kaukoliikenne Tre, 
Taksikilometrien 
sopimus‐
hinnoittelu
Toinen auto  ‐
paketti
Paikallisliikenne, 
Seili‐liikenne ja 
Taksikilometrien 
sopimus‐
hinnoittelu
Ei 
henkilökohtainen
Pakettien laajuutta ja 
voimassaoloaikaa voidaan varioida
Geneerinen peruspaketti ja 
matkojen kertahinnoittelu tarvitaan 
myös
Liikkuminen palveluna: Hinnoittelumallin 
innovaatio?
 Kaikkea myydään nykyään 
pakettihinnoittelulla ja kuukausimaksuilla
 Liikennepalveluissa kokonaisvaltaisen 
palvelun myyminen hankalaa johtuen 
alan perinteisestä 
viranomaissidonnaisuudesta
 Viranomaisilta tarvitaan vahva rooli joka 
tapauksessa, vetäytyminen estää 
toiminnan kehittymisen
 Hinnoittelumallin lisäksi pilotissa (Proof
of Concept) rakennettava kestävä 
liiketoimintamalli, jonka hyötyjinä ovat 
kaikki MaaS‐palveluiden järjestämiseen 
osallistuvat tahot!
20
Taustajärjestelmä, sovellukset ja 
skaalautuvuus?
 Teknologian ja digitaalisen 
välitystoiminnan merkitys tunnustettu, 
mutta sen ei anneta rajata varsinaisen 
liikennepalvelukonseptin testausta ja 
tuotekehitystä
• Ei sitoutumista yhden palvelutarjoajan 
ratkaisuun ennen pilottia
 Valmiiden, jo käytössä olevien 24/7 
ratkaisujen hyödyntäminen 
 Asiakkuuksien hallinta ja 
matkaketjupalveluiden pystyttäminen
 Informaatiosovellukset ja 
reaaliaikainen seuranta
 Proof of Concept vaiheessa 
skaalautuvien ratkaisujen hakeminen, 
jotka tukevat mahdollisimman hyvin a) 
palveluiden käytön yleistymistä b) 
helppoa laajenttavuutta
21
Maas‐pilotin (oikean liikkumispalvelun ja sitä tukevan 
teknologian käyttöönotto) päävaiheet
 Pilotissa (Proof of concept) vaihe 2015‐(2016)
• Konsortio vastaa pilottivaiheen liikkumisoperaattoritoiminnasta
• Aloitetaan perustoimintojen ja muutaman yrityksen kanssa MaaS kertamatkojen ja 
palvelupakettien testaus (Komia, Taksit, Pahkakangas,  Urpolan liikenne)  käynnistetään 
testaus
• Käyttäjätestaus (oikeat asiakkaat, oikea raha, paikallinen liikkuminen+seutu+kauko)
• Laajennetaan asteittain yhteistyöverkko koskemaan Postia ja vuokra‐autoyrittäjää/yrittäjiä 
muokataan palvelupaketteja ja käynnistetään testaus
• Yrittäjät sitoutuvat olemaan mukana toiminnassa määritellyn testijakson (päätösvaiheessa 
go/no go laajennukselle)
 Liikkumisoperaattorivaihe 2016‐2017
• Go päätöksen jälkeen yritykset sitoutuvat markkinoille lanseerattavan palvelun ylösajooon
(sovellukset, markkinointi, yhteistyö/yhteisyritys)
• Liiketoiminnan alkaessa operaattoritoiminnan vastuu siirtyy alueelliselle yritykselle, joka voi 
olla nykyinen yritys tai uusi perustettava osakeyhtiö (voittoa tavoitteleva / tavoittelematon…)
• Yhteistyöverkostoa laajennetaan ja tuotteiden myynnin alkaessa on sovittu tasapuolisesta ja 
kannustavasta tulonjakomallista (lähtökohtana yhteistarjonta houkuttelee käyttäjiä)
• Toimintamallin ja teknologian skaalauksen käynnistäminen (kotimaa, kv‐markkinat)22
Yhteistyöverkostoa
Seinäjoen Keskustaksi Oy
Taksiliiton yrityspalvelut Oy
Geotech IT Oy
DDS
T grupp AS
Posti
+ vähän salaisia vielä
23
Ympäristösi parhaat tekijät
Kysymyksiä?
Jaakko Rintamäki
Jaakko.rintamaki@sito.fi
Noora Salonen
Noora.salonen@sito.fi
24
25

More Related Content

What's hot

Liikenteen älyllistäminen 10092013
Liikenteen älyllistäminen 10092013Liikenteen älyllistäminen 10092013
Liikenteen älyllistäminen 10092013
Matti Leskinen
 
Liikenteen hinnoittelun uudistaminen 6.11.2012
Liikenteen hinnoittelun uudistaminen 6.11.2012Liikenteen hinnoittelun uudistaminen 6.11.2012
Liikenteen hinnoittelun uudistaminen 6.11.2012
Matti Leskinen
 
Sito Maas-Workshop, Sampo Hietanen, ITS Finland
Sito Maas-Workshop, Sampo Hietanen, ITS FinlandSito Maas-Workshop, Sampo Hietanen, ITS Finland
Sito Maas-Workshop, Sampo Hietanen, ITS Finland
Sito_Group
 
061112 uusi liikennepolitiikka2 linkama
061112 uusi liikennepolitiikka2 linkama061112 uusi liikennepolitiikka2 linkama
061112 uusi liikennepolitiikka2 linkama
Matti Leskinen
 

What's hot (19)

Liikenteen älyllistäminen 10092013
Liikenteen älyllistäminen 10092013Liikenteen älyllistäminen 10092013
Liikenteen älyllistäminen 10092013
 
Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja palvelutietovaranto seudullisissa yritys...
Kansallinen palveluarkkitehtuuri  ja palvelutietovaranto seudullisissa yritys...Kansallinen palveluarkkitehtuuri  ja palvelutietovaranto seudullisissa yritys...
Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja palvelutietovaranto seudullisissa yritys...
 
Lr tieseniorit 210911
Lr tieseniorit 210911Lr tieseniorit 210911
Lr tieseniorit 210911
 
Liikenteen hinnoittelun uudistaminen 6.11.2012
Liikenteen hinnoittelun uudistaminen 6.11.2012Liikenteen hinnoittelun uudistaminen 6.11.2012
Liikenteen hinnoittelun uudistaminen 6.11.2012
 
Sahkoinen liikenne_1-2 Rautavirta LVM sähköinen liikenne
Sahkoinen liikenne_1-2 Rautavirta LVM sähköinen liikenneSahkoinen liikenne_1-2 Rautavirta LVM sähköinen liikenne
Sahkoinen liikenne_1-2 Rautavirta LVM sähköinen liikenne
 
Sito Maas-Workshop, Sampo Hietanen, ITS Finland
Sito Maas-Workshop, Sampo Hietanen, ITS FinlandSito Maas-Workshop, Sampo Hietanen, ITS Finland
Sito Maas-Workshop, Sampo Hietanen, ITS Finland
 
Kari Pessi: Miten valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden s...
Kari Pessi: Miten valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden s...Kari Pessi: Miten valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden s...
Kari Pessi: Miten valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden s...
 
Ministeri Berner: Liikenteen energia ja ilmastostrategia, tiedotustilaisuuden...
Ministeri Berner: Liikenteen energia ja ilmastostrategia, tiedotustilaisuuden...Ministeri Berner: Liikenteen energia ja ilmastostrategia, tiedotustilaisuuden...
Ministeri Berner: Liikenteen energia ja ilmastostrategia, tiedotustilaisuuden...
 
Mitä mahdollisuuksia virtuaali- ja lisätty todellisuus tuo? Maria Rautavirta,...
Mitä mahdollisuuksia virtuaali- ja lisätty todellisuus tuo? Maria Rautavirta,...Mitä mahdollisuuksia virtuaali- ja lisätty todellisuus tuo? Maria Rautavirta,...
Mitä mahdollisuuksia virtuaali- ja lisätty todellisuus tuo? Maria Rautavirta,...
 
Älyliikenteen merkitys Helsingin kaupungille - Ville Lehmuskoski - Helsingin ...
Älyliikenteen merkitys Helsingin kaupungille - Ville Lehmuskoski - Helsingin ...Älyliikenteen merkitys Helsingin kaupungille - Ville Lehmuskoski - Helsingin ...
Älyliikenteen merkitys Helsingin kaupungille - Ville Lehmuskoski - Helsingin ...
 
Pysäköinnin älykäs tulevaisuus Turussa 8.11.2017
Pysäköinnin älykäs tulevaisuus Turussa 8.11.2017Pysäköinnin älykäs tulevaisuus Turussa 8.11.2017
Pysäköinnin älykäs tulevaisuus Turussa 8.11.2017
 
Kassakoneista mobiiliin, Anna Lehtonen, Posti & Ville Rinne, CGI
Kassakoneista mobiiliin, Anna Lehtonen, Posti & Ville Rinne, CGIKassakoneista mobiiliin, Anna Lehtonen, Posti & Ville Rinne, CGI
Kassakoneista mobiiliin, Anna Lehtonen, Posti & Ville Rinne, CGI
 
061112 uusi liikennepolitiikka2 linkama
061112 uusi liikennepolitiikka2 linkama061112 uusi liikennepolitiikka2 linkama
061112 uusi liikennepolitiikka2 linkama
 
Sovesta Soteen 18.10.2017, Hanna Nyfors
Sovesta Soteen 18.10.2017, Hanna NyforsSovesta Soteen 18.10.2017, Hanna Nyfors
Sovesta Soteen 18.10.2017, Hanna Nyfors
 
Heli Hänninen, Kuntatieto-ohjelman tuotokset sähköisten palveluiden mahdollis...
Heli Hänninen, Kuntatieto-ohjelman tuotokset sähköisten palveluiden mahdollis...Heli Hänninen, Kuntatieto-ohjelman tuotokset sähköisten palveluiden mahdollis...
Heli Hänninen, Kuntatieto-ohjelman tuotokset sähköisten palveluiden mahdollis...
 
Ministeri Anne Berner: Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019
Ministeri Anne Berner: Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019Ministeri Anne Berner: Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019
Ministeri Anne Berner: Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019
 
Pekka Ruuhonen: Palveluväylän hyötyjä Verohallinnon näkökulmasta
Pekka Ruuhonen: Palveluväylän hyötyjä Verohallinnon näkökulmastaPekka Ruuhonen: Palveluväylän hyötyjä Verohallinnon näkökulmasta
Pekka Ruuhonen: Palveluväylän hyötyjä Verohallinnon näkökulmasta
 
Eduskunta Tietoyhteiskuntaryhma 100223
Eduskunta Tietoyhteiskuntaryhma 100223Eduskunta Tietoyhteiskuntaryhma 100223
Eduskunta Tietoyhteiskuntaryhma 100223
 
Riku Jylhänkangas: Strategiset tavoitteet Kansalliselle palveluarkkitehtuurille.
Riku Jylhänkangas: Strategiset tavoitteet Kansalliselle palveluarkkitehtuurille.Riku Jylhänkangas: Strategiset tavoitteet Kansalliselle palveluarkkitehtuurille.
Riku Jylhänkangas: Strategiset tavoitteet Kansalliselle palveluarkkitehtuurille.
 

Viewers also liked (8)

Avoin data ja avoimet rajapinnat
Avoin data ja avoimet rajapinnatAvoin data ja avoimet rajapinnat
Avoin data ja avoimet rajapinnat
 
Tietojärjestelmät vanhuspalveluissa - tulevaisuuden visioita
Tietojärjestelmät vanhuspalveluissa - tulevaisuuden visioitaTietojärjestelmät vanhuspalveluissa - tulevaisuuden visioita
Tietojärjestelmät vanhuspalveluissa - tulevaisuuden visioita
 
Pysäköintipuheen tausta
Pysäköintipuheen taustaPysäköintipuheen tausta
Pysäköintipuheen tausta
 
Robotiikan säädösympäristö
Robotiikan säädösympäristöRobotiikan säädösympäristö
Robotiikan säädösympäristö
 
Big data ja liiketoiminnan etiikka
Big data ja liiketoiminnan etiikkaBig data ja liiketoiminnan etiikka
Big data ja liiketoiminnan etiikka
 
Sampo Hietanen - Discover the Future of Mobility - Mindtrek 2016
Sampo Hietanen - Discover the Future of Mobility - Mindtrek 2016Sampo Hietanen - Discover the Future of Mobility - Mindtrek 2016
Sampo Hietanen - Discover the Future of Mobility - Mindtrek 2016
 
Paikasta tietoa ja tietoa paikasta
Paikasta tietoa ja tietoa paikastaPaikasta tietoa ja tietoa paikasta
Paikasta tietoa ja tietoa paikasta
 
Ohjelmistorobotti korvaa tietotyöläisen
Ohjelmistorobotti korvaa tietotyöläisenOhjelmistorobotti korvaa tietotyöläisen
Ohjelmistorobotti korvaa tietotyöläisen
 

Similar to Sito Maas-Workshop: Rintamäki, Salonen, Sito Oy

110317 revoluutio eeva
110317 revoluutio eeva110317 revoluutio eeva
110317 revoluutio eeva
Matti Leskinen
 

Similar to Sito Maas-Workshop: Rintamäki, Salonen, Sito Oy (20)

Digitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka Rissanen
Digitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka RissanenDigitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka Rissanen
Digitalisoidaan julkiset palvelut / Olli-Pekka Rissanen
 
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen puhe Kansallinen palveluarkkiteht...
 
Suomidigin tiivis esittely
Suomidigin tiivis esittelySuomidigin tiivis esittely
Suomidigin tiivis esittely
 
Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus
Sotedigi-valmistelun tilannekatsausSotedigi-valmistelun tilannekatsaus
Sotedigi-valmistelun tilannekatsaus
 
Palveluja meille kaikille – miten sen hoidamme? Digitalisaatio tulevaisuudess...
Palveluja meille kaikille – miten sen hoidamme? Digitalisaatio tulevaisuudess...Palveluja meille kaikille – miten sen hoidamme? Digitalisaatio tulevaisuudess...
Palveluja meille kaikille – miten sen hoidamme? Digitalisaatio tulevaisuudess...
 
Digisuomi-konsepti 2.5.
Digisuomi-konsepti 2.5.Digisuomi-konsepti 2.5.
Digisuomi-konsepti 2.5.
 
Liikennerevoluutio mediatilaisuus 27042011
Liikennerevoluutio mediatilaisuus 27042011Liikennerevoluutio mediatilaisuus 27042011
Liikennerevoluutio mediatilaisuus 27042011
 
110317 revoluutio eeva
110317 revoluutio eeva110317 revoluutio eeva
110317 revoluutio eeva
 
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_okDigitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
 
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossaTimo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
Timo_Valli_Julkisen_hallinnon_ict-strategian_toimeenpano_valtionhallinnossa
 
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 1 tilaisuuden avaus
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 1 tilaisuuden avausPalvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 1 tilaisuuden avaus
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 1 tilaisuuden avaus
 
Julk ict tulosten_esittely111020
Julk ict tulosten_esittely111020Julk ict tulosten_esittely111020
Julk ict tulosten_esittely111020
 
Mahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Kivelä ja Haahkola
Mahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Kivelä ja HaahkolaMahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Kivelä ja Haahkola
Mahdollisuus menestyä, entä jos? 10.9.2009 / Kivelä ja Haahkola
 
Tehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Kivela ja Haahkola
Tehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Kivela ja HaahkolaTehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Kivela ja Haahkola
Tehokas ja kestävä kunta -seminaari 1.10.2009 /Kivela ja Haahkola
 
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 19052016
Digitaalinen helsinki   ohryn esitysmateriaali 19052016Digitaalinen helsinki   ohryn esitysmateriaali 19052016
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 19052016
 
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekarttaKansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
 
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatioSTM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
 
STM Digi open 14092017 Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena
STM Digi open 14092017 Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukenaSTM Digi open 14092017 Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena
STM Digi open 14092017 Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena
 
Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli
Digi Office, työpaja 2: ToimintamalliDigi Office, työpaja 2: Toimintamalli
Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli
 
Irja Peltonen: Elämää Valtion IT-palvelukeskuksen asiakkaana
Irja Peltonen: Elämää Valtion IT-palvelukeskuksen asiakkaanaIrja Peltonen: Elämää Valtion IT-palvelukeskuksen asiakkaana
Irja Peltonen: Elämää Valtion IT-palvelukeskuksen asiakkaana
 

More from Sito_Group

Sito MaaS-Workshop: Miten puheista konkretiaan? Petri Launonen
Sito MaaS-Workshop: Miten puheista konkretiaan? Petri LaunonenSito MaaS-Workshop: Miten puheista konkretiaan? Petri Launonen
Sito MaaS-Workshop: Miten puheista konkretiaan? Petri Launonen
Sito_Group
 
Sito MaaS-Workshop: Sampo Hietanen, ITS Finland
Sito MaaS-Workshop: Sampo Hietanen, ITS FinlandSito MaaS-Workshop: Sampo Hietanen, ITS Finland
Sito MaaS-Workshop: Sampo Hietanen, ITS Finland
Sito_Group
 
Sito Maas-Workshop: Juha Kenraali, Trafi
Sito Maas-Workshop: Juha Kenraali, TrafiSito Maas-Workshop: Juha Kenraali, Trafi
Sito Maas-Workshop: Juha Kenraali, Trafi
Sito_Group
 

More from Sito_Group (17)

Sahkoinen Liikenne_4-3 Pihlajatie VTT joukkoliikenne
Sahkoinen Liikenne_4-3 Pihlajatie VTT  joukkoliikenneSahkoinen Liikenne_4-3 Pihlajatie VTT  joukkoliikenne
Sahkoinen Liikenne_4-3 Pihlajatie VTT joukkoliikenne
 
Sahkoinen liikenne_4-1 Rintamäki Sito sähköpyöräily
Sahkoinen liikenne_4-1 Rintamäki Sito sähköpyöräilySahkoinen liikenne_4-1 Rintamäki Sito sähköpyöräily
Sahkoinen liikenne_4-1 Rintamäki Sito sähköpyöräily
 
Sahkoinen liikenne_3-3 Suojanen EkoRent
Sahkoinen liikenne_3-3 Suojanen EkoRentSahkoinen liikenne_3-3 Suojanen EkoRent
Sahkoinen liikenne_3-3 Suojanen EkoRent
 
Sahkoinen liikenne_3-2 Lattunen Finnpark pysäköinti
Sahkoinen liikenne_3-2 Lattunen Finnpark pysäköintiSahkoinen liikenne_3-2 Lattunen Finnpark pysäköinti
Sahkoinen liikenne_3-2 Lattunen Finnpark pysäköinti
 
Sahkoinen liikenne_3-1 Suttinen Schneider lataus
Sahkoinen liikenne_3-1 Suttinen Schneider latausSahkoinen liikenne_3-1 Suttinen Schneider lataus
Sahkoinen liikenne_3-1 Suttinen Schneider lataus
 
Sahkoinen liikenne_2-2 Österlund Sito suunnittelu
Sahkoinen liikenne_2-2 Österlund Sito suunnitteluSahkoinen liikenne_2-2 Österlund Sito suunnittelu
Sahkoinen liikenne_2-2 Österlund Sito suunnittelu
 
Sahkoinen liikenne_1-4 Rae Ensto sähköauto
Sahkoinen liikenne_1-4 Rae Ensto sähköauto Sahkoinen liikenne_1-4 Rae Ensto sähköauto
Sahkoinen liikenne_1-4 Rae Ensto sähköauto
 
Sahkoinen liikenne_2-1 Sihvonen HKR julkiset latauspisteet Hki
Sahkoinen liikenne_2-1 Sihvonen HKR julkiset latauspisteet HkiSahkoinen liikenne_2-1 Sihvonen HKR julkiset latauspisteet Hki
Sahkoinen liikenne_2-1 Sihvonen HKR julkiset latauspisteet Hki
 
Sahkoinen liikenne_1-3 Salonen Sito sähköautojen latauspisteet
Sahkoinen liikenne_1-3 Salonen Sito sähköautojen latauspisteetSahkoinen liikenne_1-3 Salonen Sito sähköautojen latauspisteet
Sahkoinen liikenne_1-3 Salonen Sito sähköautojen latauspisteet
 
Sahkoinen liikenne_1-1 Väistö Sito Sähköinen liikenne koulutus, Johdanto
Sahkoinen liikenne_1-1 Väistö Sito Sähköinen liikenne koulutus, Johdanto Sahkoinen liikenne_1-1 Väistö Sito Sähköinen liikenne koulutus, Johdanto
Sahkoinen liikenne_1-1 Väistö Sito Sähköinen liikenne koulutus, Johdanto
 
Sito MaaS-Workshop: Miten puheista konkretiaan? Petri Launonen
Sito MaaS-Workshop: Miten puheista konkretiaan? Petri LaunonenSito MaaS-Workshop: Miten puheista konkretiaan? Petri Launonen
Sito MaaS-Workshop: Miten puheista konkretiaan? Petri Launonen
 
Sito MaaS-Workshop: Sampo Hietanen, ITS Finland
Sito MaaS-Workshop: Sampo Hietanen, ITS FinlandSito MaaS-Workshop: Sampo Hietanen, ITS Finland
Sito MaaS-Workshop: Sampo Hietanen, ITS Finland
 
Sito Maas-Workshop: Juha Kenraali, Trafi
Sito Maas-Workshop: Juha Kenraali, TrafiSito Maas-Workshop: Juha Kenraali, Trafi
Sito Maas-Workshop: Juha Kenraali, Trafi
 
Aino-palvelu
Aino-palveluAino-palvelu
Aino-palvelu
 
Aino - paikkatietopalvelut pilvestä
Aino - paikkatietopalvelut pilvestäAino - paikkatietopalvelut pilvestä
Aino - paikkatietopalvelut pilvestä
 
Finnmateria esitys sito_final_ilkka_laitinen
Finnmateria esitys sito_final_ilkka_laitinenFinnmateria esitys sito_final_ilkka_laitinen
Finnmateria esitys sito_final_ilkka_laitinen
 
Elävä Kaupunki
Elävä KaupunkiElävä Kaupunki
Elävä Kaupunki
 

Sito Maas-Workshop: Rintamäki, Salonen, Sito Oy