Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ไม่ไป ไม่เห็น
ภาคตะวันออก เป็ นภูมิภาคย่อยทางตะวันออกของประเทศไทย เดิมถือเป็ นส่วนหนึ่งของภาคกลาง อยู่ติดชายฝั่ง
อ่าวไทยด้ านตะวันออก นั...
ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี จ.ฉะเชิงเทรา
ตลาดเก่าคลองสวน ๑๐๐ ปี แห่งนี้ ได้รบรางวัล
ั
สถาปั ตยกรรมดีเด่นของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบร...
อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ ว จ.จันทบุรี

อยู่ในเขตอาเภอแหลมสิงห์ บนเทือกเขาสระบาป มีเนื้อที่ ๘๔,๐๖๓ ไร่
พันธุไม้ ต่าง ๆ ที่พ...
หาดบางแสน จ. ชลบุรี
หาดบางแสน อยู่ห่างจากตัวเมืองชลบุรี ๑๔ กิโลเมตร แยก
ขวาจากถนนสุขุมวิท ตรงหลัก กม. ๑๐๔ เข้าไป ๓ กิโลเมต...
สถานทีท่องเทียว ในจังหวัดปราจี นบุรี
่
่
"ศรีมหาโพธิ์คู่บาน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลอเลือง เขตเมืองทวารวดี"
้
ื ่
จังหวัดป...
เกาะเสม็ด (เกาะแก้วพิศดาร) จังหวัดระยอง
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า-หมู่เกาะเสม็ด ต.เพ
อ.เมือง ระยอง ซึ่งเป็ น...
นำตกปำงสี ดำ จังหวัดสระแก้ว
้
นาตกปางสีดา เปรียบเสมือนกับห้ องรับแขกของจังหวัดสระแก้ ว ที่ท้งคนสระแก้ ว
้
ั
และนักท่องเที่...
เกาะช้ าง จังหวัดตราด
เกาะช้าง ยังมีสภาพป่ าดิบเขาที่อดมสมบูรณ์ เป็ นต้ นนาลาธารหลาย
ุ
้
สาย และมีนาตกสวยงามอีกหลายแห่ง เช...
รวมบรรยากาศของภาคตะวันออก
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Attraction east

Download to read offline

 • Be the first to like this

Attraction east

 1. 1. ไม่ไป ไม่เห็น
 2. 2. ภาคตะวันออก เป็ นภูมิภาคย่อยทางตะวันออกของประเทศไทย เดิมถือเป็ นส่วนหนึ่งของภาคกลาง อยู่ติดชายฝั่ง อ่าวไทยด้ านตะวันออก นับเป็ นอีกภูมิภาคหนึ่งที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็ นแหล่งอุตสาหกรรม ผลไม้ และอัญ มณีของประเทศ ลักษณะภูมิประเทศเป็ นที่ราบสูงสลับกับภูเขาลูกเตี้ยๆ มีชายฝั่งทะเลที่เรียบยาวและโค้ งเว้ า มีเทือกเขาจันทบุรีอยู่ ทางด้ านชายฝั่งทะเลตะวันออกทอดตัว ไปทางด้ านทิศตะวันตก จรดกับเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็ นเทือกเขาที่เป็ นเส้ นแบ่งเขต อาณาจักรของประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา และมีแม่นาสายสาคัญอยู่หลายสาย ที่ไหลลงสู่อ่าวไทย ได้ แก่ แม่นาระยอง แม่นา ้ ้ ้ จันทบุรี แม่นาประแสร์ และแม่นาตราด ้ ้ พื้นที่ของทางภาคตะวันออก มีขอบเขตจรดภูมิภาคต่างๆ ดังนี้ ทิศตะวันตก และทิศใต้ จรดอ่าวไทย ทิศตะวันออก จรด ราชอาณาจักรกัมพูชา ทิศเหนือ จรด ภาคกลาง จังหวัดในภาคตะวันออก มีด้วยกัน ๗ จังหวัด ดังนี้ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ ว ตราด
 3. 3. ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี จ.ฉะเชิงเทรา ตลาดเก่าคลองสวน ๑๐๐ ปี แห่งนี้ ได้รบรางวัล ั สถาปั ตยกรรมดีเด่นของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลสถาปั ตยกรรมดีเด่น ประเภทชุมชนพื้ นถิน ่ ดีเด่นแก่ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี เมือ พ.ศ. ๒๕๔๗ และรางวัล ่ สาคัญ ๆ อื่น ๆ อีกจานวนมาก
 4. 4. อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ ว จ.จันทบุรี อยู่ในเขตอาเภอแหลมสิงห์ บนเทือกเขาสระบาป มีเนื้อที่ ๘๔,๐๖๓ ไร่ พันธุไม้ ต่าง ๆ ที่พบ เช่น ขนุนป่ า กระท้ อนป่ า พิมเสนขึ้นอยู่ท่วไป และยังมีสตว์ ์ ั ั ป่ าต่าง ๆ เช่น หมูป่า เลียงผา พังพอน กระแต หมีควาย และยังเป็ นที่อยู่ของปลา นานาชนิด เช่น ปลาพลวง ปลาดุก ปลาฉาก
 5. 5. หาดบางแสน จ. ชลบุรี หาดบางแสน อยู่ห่างจากตัวเมืองชลบุรี ๑๔ กิโลเมตร แยก ขวาจากถนนสุขุมวิท ตรงหลัก กม. ๑๐๔ เข้าไป ๓ กิโลเมตร เป็ น สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยที่มีชื่อเสียงมาช้านาน มีถนนตัด เลียบชายหาด ซึ่งเรียงรายไปด้วยร้านอาหารและที่พก มีเก้าอี้ ผ้าใบ ั สาหรับพักผ่อนรับประทานอาหารใต้ร่มเงาทิวมะพร้าว มีห่วงยางว่ายน้ า บาบาน่าโบ๊ต จักรยานให้เช่า และห้องอาบน้ าจื ด ทุกวันหยุดจะคึกคักไป ด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทย เนืองจากอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯจึ งสามารถ ่ มาเที่ยวแบบเช้าไป-เย็นกลับได้
 6. 6. สถานทีท่องเทียว ในจังหวัดปราจี นบุรี ่ ่ "ศรีมหาโพธิ์คู่บาน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลอเลือง เขตเมืองทวารวดี" ้ ื ่ จังหวัดปราจี นบุรี เคยเป็ นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี ดั่งที่ ปรากฏหลักฐานเป็ น ซากเมืองโบราณที่เรียกว่า "เมืองศรีมโหสถ" ที่ตาบลโคกปี บ อาเภอ ศรีมโหสถ อีกด้ านทางทิศเหนือของจังหวัดเป็ นเขตป่ าดงพญาไฟในอดีต โดยมีแม่นาใหญ่ ้ คั่นระหว่างพื้นที่ป่ากับพื้นที่เมือง ทาให้ จังหวัดปราจีนบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวหลัก ได้ แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แต่ด้วยภูมิปัญญาของ ชาวบ้ านในอดีตที่ใช้ ชีวิตอยู่กบป่ า สิ่งหนึ่งที่ทาให้ จังหวัดปราจีนบุรีโดดเด่นกว่าที่อ่นได้ แก่ ั ื สมุนไพร จังหวัดปราจีนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็ น 7 อาเภอ คือ อาเภอเมือง อาเภอบ้ าน สร้ าง อาเภอประจันตคาม อาเภอศรีมโหสถ อาเภอศรีมหาโพธิอาเภอกบินทร์บุรี และ อาเภอนาดี ซึ่งแต่ละอาเภอก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นแตกต่างกัน
 7. 7. เกาะเสม็ด (เกาะแก้วพิศดาร) จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้ า-หมู่เกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง ระยอง ซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ประกอบด้ วย อ่าว และหาดทรายสวยงาม มากมาย เช่น หาดทรายแก้ ว เป็ นหาดทรายที่ยาวและสวยที่สด ของเกาะ ุ อ่าววงเดือน ซึ่งเป็ นหาดที่มีลักษณะโค้ งเสี้ยวพระจันทร์ บนเกาะมีท่พัก ี ร้ านอาหาร และกิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ ไว้ บริการนักท่องเที่ยวอย่าง มากมาย
 8. 8. นำตกปำงสี ดำ จังหวัดสระแก้ว ้ นาตกปางสีดา เปรียบเสมือนกับห้ องรับแขกของจังหวัดสระแก้ ว ที่ท้งคนสระแก้ ว ้ ั และนักท่องเที่ยวนิยมไปสัมผัสบรรยากาศ เนื่องจากเป็ นนาตกที่อยู่ใกล้ เพียงแค่ ้ จอดรถแล้ วเดินลงไปประมาณ ๑๐๐ เมตรก็ถงตัวนาตก ช่วงหน้ าฝนเป็ นช่วงที่ ึ ้ นาตกมีความสวยงาม นาเต็มหน้ าผา เหมาะสาหรับการมาเที่ยว แต่เพียงไม่ก่เดือน ้ ้ ี ที่หมดฝนนาตกนี้กจะแห้ งลงทันที เนื่องจากสภาพป่ าดิบแล้ ง ต้ นนาไม่มีแอ่งเก็บ ้ ็ ้ กักนา ช่วงนี้จึงเหมาะสาหรับมาพักผ่อนที่นาตกปางสีดา ้ ้
 9. 9. เกาะช้ าง จังหวัดตราด เกาะช้าง ยังมีสภาพป่ าดิบเขาที่อดมสมบูรณ์ เป็ นต้ นนาลาธารหลาย ุ ้ สาย และมีนาตกสวยงามอีกหลายแห่ง เช่นนาตกธารมะยม นาตกคลองนนทรี ้ ้ ้ นาตกคลองหนึ่ง นาตกคลองพลู นาตกคีรีเพชร ส่วนที่ราบเชิงเขาก็ยังมีสภาพเป็ น ้ ้ ้ ป่ าชายหาด ป่ าชายเลน ป่ าพรุ ปรากฏให้ เห็นอยู่เกือบทั่วเกาะ ทางตะวันตกของ เกาะช้ างมีชายหาดและแนวปะการังที่สวยงามอยู่หลายแห่ง
 10. 10. รวมบรรยากาศของภาคตะวันออก

Views

Total views

154

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×