Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

13 ฝึกสมาธิ ยืน เดิน นั่ง

9,059 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

13 ฝึกสมาธิ ยืน เดิน นั่ง

 1. 1. ๑ . ท่านั่งแบบเรียงขา คือ นั่งพับเข่าซ้ายงอเข้ามาข้างใน ให้ฝ่าเท้าซ้ายชิดกับขาขวาด้านใน แล้วพับเข่าขวางงอเข้ามา ให้สันเท้าขวาแตะกับสันหน้าแข้งซ้าย
 2. 2. ๒ . ท่านั่งแบบทับขา คือให้นั่งเหมือนแบบที่ ๑ แต่ให้ยกเท้าขวาวางบนน่องซ้าย
 3. 3. ๓ . ท่านั่งแบบขัดสมาธิเพชร คือนั่งเอาขาขัดกันทั้งสองข้าง เป็นท่านั่งที่มั่นคงมาก แต่จะมีเวทนามาก โยคีใหม่ไม่ควรนั่ง สำหรับโยคีเก่า ถ้าจะลองนั่งก็จะได้ประสบการณ์อีกแบบหนึ่ง
 4. 4. วิธีนั่งกำหนด ๒ ระยะ คำกำหนด : ( ๑ ) พองหนอ ( ๒ ) ยุบหนอ ๑ . นั่งขัดสมาธิตามแบบที่ตนชอบ ตั้งตัวตรง หลังตรง ศีรษะตรง ๒ . หลับตา มือขวาทับมือซ้าย วางซ้อนกันไว้ที่หน้าตัก ๓ . ส่งสติไปที่หน้าท้อง ตรงในกลางสะดือ ๔ . ขณะท้องพองขึ้น สติกำหนดรู้อาการ พอง กำหนดว่า พอง เมื่อสิ้นสุดอาการพองแล้วกำหนดว่า หนอ โดยกำหนดรู้อาการเคลื่อนไหวของท้อง จากภายในพองออกสู่ภายนอก ๕ . ขณะท้องยุบลง สติกำหนดรู้อาการของท้อง กำหนดว่า ยุบ เมื่อสิ้นสุดอาการยุบแล้วกำหนดว่า หนอ โดยกำหนดรู้อาการเคลื่อนไหวของท้อง จากภายนอกยุบเข้าข้างใน
 5. 5. วิธีนั่งกำหนด ๓ ระยะ คำกำหนด : ( ๑ ) พองหนอ ( ๒ ) ยุบหนอ ( ๓ ) นั่งหนอ ๑ . ขณะท้องพองขึ้น กำหนดว่า พองหนอ ๒ . ขณะท้องยุบลง กำหนดว่า ยุบหนอ ๓ . ถ้ากำลังยุบหนอแล้ว อาการพองยังไม่ขึ้นมาทันที และมีช่องว่างอยู่ ให้กำหนดต่ออีกหนึ่งจังหวะว่า นั่งหนอ ๔ . คำว่า นั่งหนอ นั้นโยคีถึงหมายรู้ว่า ขณะนี้ตัวเองกำลังนั่งอยู่ไม่ได้อยู่ในอิริยาบถอื่น ๕ . ขณะกำหนดรูปนั่ง ไม่ให้ตามดูรูปพรรณสัณฐาน เช่น ศีรษะ คอหรือขา ส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้กำหนดรู้ทั้งตัว ๖ . หากอาการพองขึ้นเร็ว ไม่มีช่องว่าง ก็ไม่ต้องใส่ นั่งหนอ คงกำหนดเพียง พองหนอ ยุบหนอ ก็พอ คือให้กำหนดตามสภาวะ ๗ . การกำหนด ๓ ระยะ ต้องให้ตรงกับสภาวะ คือหลังการกำหนดว่า ยุบหนอ แล้ว อาการพองยังไม่ขึ้นมาทันที มีช่องว่างที่จะใส่ได้ ถึงใส่ ไม่ควรบงคับลมหายใจหรือกำหนดแบ่งระยะเอาเอง เช่น หายใจเข้าออก ครั้งแรกกำหนดว่า พองหนอ - ยุบหนอ หายใจเข้าออกครั้งที่ ๒ กำหนดว่า นั่งหนอ – ถูกหนอ ซึ่งไม่ตรงตามสภาวะ ๘ . อย่ากั้นลมหายใจ เพื่อจะใส่ นั่งหนอ เพราะจะทำให้ท่านเหนื่อยในเวลาต่อมา เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมชาติ วิปัสสนาคือการเรียนรู้ธรรมชาติ
 6. 6. วิธีนั่งกำหนด ๔ ระยะ คำกำหนด : ( ๑ ) พองหนอ ( ๒ ) ยุบหนอ ( ๓ ) นั่งหนอ ( ๔ ) ถูกหนอ ( ถูกหนอ คือกำหนดรู้จุดถูก ที่ก้นย้อยด้านขวา )
 7. 7. วิธีกำหนดยืน คำบริกรรม : กำหนดว่า ยืนหนอ ยืนหนอ ยืนหนอจนกว่าจะยืนเสร็จ
 8. 8. คำกำหนด : ยืนหนอ การยืนกำหนด เป็นการฝึกปฏิบัติสติปัฎฐาน ในหมวดว่าด้วยอิริยาบถซึ่งพระพุทธองค์เมื่อยืนอยู่ ก็มีสติกำหนดรู้ตัวว่ายืนอยู่ ดังนี้
 9. 9. ระยะที่ ๑ วิธีกำหนดเดินจงกรม ๑ ระยะ คำกำหนด : ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ
 10. 10. วิธีกำหนดกลับตัว ๓ คู่ ๖ ระยะ
 11. 11. ข้อควรระวังในการเดินจงกรม
 12. 12. เดินระยะที่ ๒ วิธีกำหนดเดินจงกรม ๒ ระยะ คำกำหนด : ยกหนอ เหยียบหนอ
 13. 13. ระยะที่ ๓ วิธีกำหนดเดินจงกรม ๓ ระยะ คำกำหนด : ยกหนอ ย่างหนอ เหยียบหนอ
 14. 14. ระยะที่ ๔ วิธีกำหนดเดินจงกรม ๔ ระยะ คำกำหนด : ยกส้นหนอ ยกหนอ ย่างหนอ เหยียบหนอ
 15. 15. ระยะที่ ๕ วิธีกำหนดเดินจงกรม ๕ ระยะ คำกำหนด : ยกส้นหนอ ยกหนอ ย่างหนอ ลงหนอ ถูกหนอ
 16. 16. ระยะที่ ๖ วิธีกำหนดเดินจงกรม ๖ ระยะ คำกำหนด : ยกส้นหนอ ยกหนอ ย่างหนอ ลงหนอ ถูกหนอ กดหนอ
 17. 17. การนอนกำหนดมี ๒ ท่า วิธีปฎิบัติ : ๑ . ท่านอนแบบสีหไสยาสน์ ( นอนตะแคงขวา ) ๑ . นอนกำหนด ๒ ระยะว่า ( ๑ ) พองหนอ ( ๒ ) ยุบหนอ กำหนดรู้อาการขึ้นลงของท้อง จนกว่าจะหลับ
 18. 18. การนอนกำหนด ๒ . ท่านอนแบบธรรมดา ( นอนหงาย ) วิธีปฎิบัติ :

×