Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫ ‬           ‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬    ‫أﻋﻈﻢ ﻗﺼﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻼم وأﻋﻈﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺳﻮف ﺗﺤﺼﻞ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ‬         ‫أ...
‫ ‬‫‪Pn_vcoÂ(A) km[mcW nebn {]Xy£s¸SmdpÅ Hcp kab¯v hf‬‬‫‪scb[nIw `bNInXmbn hndfn]q− (ndw amdnb cq]¯nÂ)Hcn¡Â‬‬‫.‪_n(k)bpsS...
   ‫ اﷲ‬cIs¯ krãn¨Xnp tijw BbncwhÀjw AXn XoI¯n¨p!!!At¸mÄ AXv Nph¶p!!!!!! ]ns¶ BbncwhÀjw ho−pw Xo I¯n¨p!!!!B Xo shfp¯ If...
     ‫ﻓﻘﺎل )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ(( : اهﻲ آﺎﺑﻮاﺑﻨﺎ هﺬﻩ؟‬dkqÂ(k) tNmZn¨p BhmXnepIÄ ½psS Cu hmXnepIsft¸msebmtWm ?‫ﻗﺎل ﺟﺒﺮﻳﻞ :...
‫ ‬                               ‫ﻓﻘﺎل ﺟﺒﺮﻳﻞ:‬‫- اﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻻﺳﻔﻞ ﻓﻔﻴﻪ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن وﻣﻦ آﻔﺮ ﻣﻦ ...
 h¶ DSs _n(k) tNmZn¨p. Hm! Pn_vcoÂ! Fsâ Zp:Jw AXnITnambncn¡p¶p. `b¦c B]¯v Fs¶ _m[n¨ncn¡p¶p!!!Fsâ D½¯nÂs]«hcpw cI¯n {]thin...
   ‫... وﻳﻘﻊ ﻣﺮﻩ ... وﻳﻘﻮم اﺧﺮى ... ﺣﺘﻲ اﺗﻰ ﺑﻴﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ووﻗﻒ‬‫ﺑﺎﻟﺒﺎب ﺛﻢ ﻗﺎل : اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻲ ﻳﺎ اﺑﻨﻪ رﺳﻮل اﷲ )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ‬......
‫ ‬‫‪¶v sImSp¡pI!!! ^mXznabpsS ap¼n hmXn Xpd¡s¸«p. AI¯v‬‬‫.‪IS¶ ^mXznam(d)dkqÂ(k)sb I−t¸mÄ iànbmbn s]m«n¡cªp‬‬‫‪X§fpsS ...
 Xpw Zp:Jn¡p¶Xpw. Ahsc cI¯nte¡v Bbn¡pw!, AhcpsS apJ§Ä Idp¯ncp−pt]mIpw! AhcpsS I®pIÄ oe ndamhpw!!!! AhcpsS hmb koÂsN¿s¸Spw!...
‫ ‬            ‫ﻓﻴﻘﻮل ﻣﺎﻟﻚ : ﻣﺎ اﻧﺰل اﻟﻘﺮﺁن اﻻ ﻋﻠﻲ اﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ‬‫·ﻓﺎذا ﺳﻤﻌﻮا اﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺣﻮا : ﻧﺤﻦ ﻣﻦ اﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻲ ...
 At¸mÄ amenIv (A) AhtcmSv ]dbpw. Cu Ic¨n Zpnbmhn sh¨mbncps¶¦n F{X ¶mbncp¶p!!! Zpnbmhn n¶v AÃmlp hns`bs¸«ncps¶¦n C¶v C...
 ‫ﺧﻠﻘﻪ .. ﻋﻠﻤﻮا اﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﻟﻌﺬاب .ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن: ﻣﻦ هﺬا اﻟﻌﺒﺪ‬‫اﻟﺬي ﻟﻢ ﻧﺮا اﺣﺪا ﻗﻂ اﺣﺴﻦ ﻣﻨﻪ ؟ ﻓﻴﻘﻮل ﻣﺎﻟﻚ: هﺬا ﺟﺒﺮﻳﻞ اﻟﻜ...
 tZmj§Ä R§sfbpw At±ls¯bpw X½n thÀ]ncn¨ncn¡p¶p. Zbhv sNbvXv R§fpsS Cu AhØsbm¶v At±ls¯ Adnbn¡pI.‫ﻓﻴﻨﻄﻠﻖ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺣﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻴﻦ ...
 ‫ﻓﻴﺄﺗﻲ اﻟﻨﺒﻲ اﻟﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﺮش ﻓﻴﺨﺮ ﺳﺎﺟﺪا وﻳﺜﻨﻲ ﻋﻠﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺛﻨﺎء‬   ·.. ‫ﻟﻢ ﻳﺜﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﺣﺪ ﻣﺜﻠﻪ.. ﻓﻴﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ : )ارﻓﻊ راﺳ...
 X§Ä cI¯nsâ hmXn Xpd¡mpw BhcWw DbÀ¯mpw Bhiys¸Spw.‫·ﻓﺎذا ﻧﻈﺮ اﺻﺤﺎب اﻟﻨﺎر اﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .. ﺻﺎﺣﻮا‬ .. ‫ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﻢ ﻓ...
‫ ‬‫وﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( ﻗﺎل :))اذآﺮوا ﻣﻦ اﻟﻨﺎرﻣﺎ ﺷﺌﺘﻢ ﻓﻼ‬‫ﺗﺬآﺮون ﺷﻴﺌﺎ اﻻ هﻮ اﺷﺪ ﻣﻨﻪ((...وﻗﺎل : )) ان اهﻮن اهﻞ اﻟﻨﺎ...
 ‫ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ‬F¶v ]dª FÃmhtcbpw o cI¯n n¶v Imt¡Wta!!! Bao³......          ‫اﻧﺸﺮهﺎ وﻟﻚ اﻟﺪﻋﺎء واﻻﺟﺮ ان ﺷﺎء اﷲ‬ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Why Prophet (PBUH) Cries..(Malayalam)

514 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Why Prophet (PBUH) Cries..(Malayalam)

 1. 1. ‫ ‬ ‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫أﻋﻈﻢ ﻗﺼﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻼم وأﻋﻈﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺳﻮف ﺗﺤﺼﻞ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫أﻗﺮاهﺎ ﺑﺘﻤﻌﻦ ﻓﻠﻌﻠﻰ اﷲ ﻳﺮﺣﻤﻚ‬‫‪apjy cmin¡v e`nt¨¡mhp¶ hfsc {]m[myaÀln¡p¶ Hcp bmYmÀ‬‬‫‪°yw, AXv t]mse Ckvemanse hfsc al¯mb Hcp Ncn{Xw CXv hf‬‬‫.‪ n§Ä¡v dlva¯v sNbvtX¡mw‬اﷲ .‪sc {i²tbmsS hmbn¡pI‬‬ ‫ﻟﻤﺎذا اﻟﺮﺳﻮل آﺎن ﻳﺒﻜﻲ‬ ‫‪dkqÂ(k) F´v sIm−mWv‬‬ ‫? ‪Icbmdp−mbncp¶Xv‬‬ ‫ﺑﺎﷲ ﻻ ﺗﻘﻔﻞ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﻌﺜﻬﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎﺑﻚ‬ ‫‪n§fpsS FÃm Iq«pImÀ¡pw Ab¨n«ÃmsX Cu t]Pv n§Ä t¢mkv‬‬ ‫.....‪sN¿cptX‬‬ ‫ﻟﻤﺎذا ﺑﻜﻲ رﺳﻮل اﷲ )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ(‬ ‫? ‪F´nmWv {]hmNI³(k) IcªXv‬‬ ‫اﺳﺎل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ان ﻳﻨﻔﻌﻨﻲ واﻳﺎآﻢ ﺑﻤﺎ ﻧﻘﺮا‬ ‫.....«‪ Fn¡pw n§Ä¡pw D]Imc{]Zam¡t‬اﷲ ‪Cu hmb‬‬ ‫¶‪F‬‬ ‫..‪ZpBtbmsS‬‬ ‫روي ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻘﺎﺷﻲ ......ﻋﻦ اﻧﺲ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎل : ·ﺟﺎء ﺟﺒﺮﻳﻞ اﻟﻲ اﻟﻨﺒﻲ‬ ‫)ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ((ﻓﻲ ﺳﺎﻋﻪ ﻣﺎ آﺎن ﻳﺄﺗﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻟﻠﻮن‬‫.‪Akv _nv amenIv (d)sXm«v bkoZv A Jzmjo(d) dnt¸mÀ«v sN¿p¶p‬‬‫ ‬
 2. 2. ‫ ‬‫‪Pn_vcoÂ(A) km[mcW nebn {]Xy£s¸SmdpÅ Hcp kab¯v hf‬‬‫‪scb[nIw `bNInXmbn hndfn]q− (ndw amdnb cq]¯nÂ)Hcn¡Â‬‬‫.‪_n(k)bpsS AcnIn {]Xy£s¸SpIbp−mbn‬‬ ‫ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻨﺒﻲ)ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ((: ﻣﺎﻟﻲ اراك ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻟﻠﻮن؟‬‫ﻓﻘﺎل : ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺌﺘﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﻪ اﻟﺘﻲ اﻣﺮ اﷲ ﺑﻤﻨﺎﻓﺦ اﻟﻨﺎر ان ﺗﻨﻔﺦ ﻓﻴﻬﺎ وﻻ‬‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﻠﻢ ... ان ﺟﻬﻨﻢ ﺣﻖ ... وان اﻟﻨﺎر ﺣﻖ ... وان ﻋﺬاب اﻟﻘﺒﺮ ﺣﻖ‬ ‫... وان ﻋﺬاب اﷲ اآﺒﺮ ان ﺗﻘﺮ ﻋﻴﻨﻪ ﺣﺘﻲ ﻳﺄﻣﻨﻬﺎ.‬‫‪Pn_vco (A)tmSv _n(k) tNmZn¨p.... hfsc `bNInXmbn hndfn ]q‬‬‫? ‪− cq]¯n A§sb Rm³ ImWp¶sX´psIm−mWv‬‬‫‪ cIs¯ Bfn¡¯n¡p¶htcmSv AXv B‬اﷲ ‪Pn_vcoÂ(A) ]dªp‬‬‫‪fn¡¯n¡m³ IÂ]n¨ HcpkμÀ`¯nemWv _ntb Xm¦fnte¡v Rm‬‬‫‪³ h¶ncn¡p¶Xv. Pl¶hpw, cIhpw, J_vÀin£bpw, AÃmlphnsâ‬‬‫‪`bmIamb in£bmsW¶vAdnhpÅhÀ¡v, AXnÂn¶pw nÀ`bcm‬‬‫.‪hp¶Xv hsc I®pIÄ IpfncWnbpIbnÃ‬‬ ‫ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺒﻲ )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ((: ﻳﺎ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺻﻒ ﻟﻲ ﺟﻬﻨﻢ ‬‫‪dkqÂ(k) ]dªp Pn_vcote Fn¡v Xm¦Ä cIs¯¡pdn¨v ]dªv‬‬‫..‪XcnI‬‬ ‫ﻗﺎل : ان اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﺟﻬﻨﻢ‬ ‫اوﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻒ ﺳﻨﻪ ﻓﺎﺣﻤﺮت...‬ ‫ﺛﻢ اوﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻒ ﺳﻨﻪ ﺣﺘﻲ اﺑﻴﻀﺖ ...‬ ‫ﺛﻢ اوﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻒ ﺳﻨﻪ ﺣﺘﻲ اﺳﻮدت ...‬ ‫ﻓﻬﻲ ﺳﻮداء ﻣﻈﻠﻤﻪ ﻻ ﻳﻨﻄﻔﺊ ﻟﻬﺒﻬﺎ وﻻ ﺟﻤﺮهﺎ‬‫- واﻟﺬي ﺑﻌﺜﻚ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻟﻮ ان ﺧﺮم اﺑﺮة ﻓﺘﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﻻﺣﺘﺮق اهﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻦ‬‫اﺧﺮهﺎ ﻣﻦ ﺣﺮهﺎ ... - واﻟﺬي ﺑﻌﺜﻚ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻟﻮ ان ﺛﻮﺑﺎ ﻣﻦ اﺛﻮاب اهﻞ‬‫اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻤﺎء واﻻرض ﻟﻤﺎت اهﻞ اﻻرض ﻣﻦ ﻧﺘﻨﻬﺎ وﺣﺮهﺎ‬ ‫ﻋﻦ اﺧﺮهﻢ ﻟﻤﺎ ﻳﺠﺪون ﻣﻦ ﺣﺮهﺎ ....‬‫.‪Pn_vcoÂ(A) ]dªp‬‬‫ ‬
 3. 3.   ‫ اﷲ‬cIs¯ krãn¨Xnp tijw BbncwhÀjw AXn XoI¯n¨p!!!At¸mÄ AXv Nph¶p!!!!!! ]ns¶ BbncwhÀjw ho−pw Xo I¯n¨p!!!!B Xo shfp¯ IfdmIp¶Xv hsc!!!!!! ]n¶oSv ho−pw Bbncw hÀjwXo I¯n¨t¸mÄ AXv Idp¯ hÀ®ambn!!!!!!cIw IqcmIqcncp«mbIdp¸v ndamWv. AXnse Xo mf§fpw Xo I«Ifpw Hcn¡epw sI«pt]mhpIbnÃ.n§sf lJv sIm−v ntbmKn¨ Hcph³ Xs¶bmWv kXyw! Hcp kqNnbpsS Zzmct¯mfw AXn n¶v Xpd¡s¸«m Cu Zpnbmhnsâ Hcäw apX atäAäwhsc AXnsâ NqSvsIm−v AXvIcn¨p Ifbpw. n§sf lJv sIm−v ntbmKn¨h³ Xs¶bmsWkXyw!! CucImhIminIfpsS hkv{X§fn ns¶mcp hkv{Xw BImi `qanIÄ¡nSbn Xq¡nbnSs¸«mÂ`qanbpsS Hcäw apX atäAäw hscbpÅ FÃmhcpwAXnsâ NqSv kln¡h¿msX acn¡pw.‫- واﻟﺬي ﺑﻌﺜﻚ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻧﺒﻴﺎ ﻟﻮ ان ذراﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺴﻠﻪ اﻟﺬي ذآﺮهﺎ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ‬ ... ‫آﺘﺎﺑﻪ وﺿﻊ ﻋﻠﻲ ﺟﺒﻞ ﻟﺬاب ﺣﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ اﻻرض اﻟﺴﺎﺑﻌﻪ‬‫- واﻟﺬي ﺑﻌﺜﻚ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻧﺒﻴﺎ ﻟﻮ ان رﺟﻼ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻳﻌﺬب ﻻﺣﺘﺮق اﻟﺬي ﺑﺎﻟﻤﺸﺮق‬‫ﻣﻦ ﺷﺪة ﻋﺬاﺑﻬﺎ ﺣﺮهﺎ ﺷﺪﻳﺪ ... وﻗﻌﺮهﺎ ﺑﻌﻴﺪ ..... وﺣﻠﻴﻬﺎﺣﺪﻳﺪ ... وﺷﺮاﺑﻬﺎ‬‫اﻟﺤﻤﻴﻢ واﻟﺼﺪﻳﺪ ... وﺛﻴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻘﻄﻌﺎت اﻟﻨﻴﺮان ... ﻟﻬﺎ ﺳﺒﻌﻪ اﺑﻮاب ... ﻟﻜﻞ ﺑﺎب‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻘﺴﻮم ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء‬Xm¦sf lJv sIm−v _nbmbn ntbmKn¨ Hcph³ Xs¶ kXyw!! AÃmlp Ahsâ {KÙ¯n ]cmaÀin¨ cI¯nse N§eIfn n¶vHcpapgw Hcp ]ÀÆX¯nsâ apIfn sh¨m Ggmw`qanbn F¯p¶Xvhsc AXvDcpInsbmen¡pw. Xm¦sf lJvsIm−v _nbmbn ntbmKn¨hsXs¶ kXyw!!! ]Snªmtd Aä¯v HcmÄ AXv sIm−v in£n¡s¸SpIbmsW¦n Bin£bpsS ImTnywsIm−v Ing¡pÅhÀ Icnªp t]mIpw.AXnsâ NqSv AXnITnaWv!!! Bgw AXnhnZqcamWv!!! B`cWwCcp¼mWv!!! ]mobtam laoapw kzZoZpamWv!!! hkv{X§tfm Xo IjvW§fmWv!!! AXnv Ggp hmXnepIfmWv, FÃm hmXnepIfnepw kv{Xo ]pcpj·mcn n¶pÅ nÀ`mKyhm·mcmWv. 
 4. 4.   ‫ﻓﻘﺎل )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ(( : اهﻲ آﺎﺑﻮاﺑﻨﺎ هﺬﻩ؟‬dkqÂ(k) tNmZn¨p BhmXnepIÄ ½psS Cu hmXnepIsft¸msebmtWm ?‫ﻗﺎل ﺟﺒﺮﻳﻞ : ﻻ ... وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﺳﻔﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ... ﻣﻦ‬‫ﺑﺎب اﻟﻲ ﺑﺎب ﻣﺴﻴﺮﻩ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺳﻨﻪ ... آﻞ ﺑﺎب ﻣﻨﻬﺎ اﺷﺪ ﺣﺮا ﻣﻦ اﻟﺬي‬‫ﻳﻠﻴﻪ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺿﻌﻔﺎ ... ﻳﺴﺎق اﻋﺪاء اﷲ اﻟﻴﻬﺎ ﻓﺎذا اﻧﺘﻬﻮ اﻟﻲ ﺑﺎﺑﻬﺎ‬‫اﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻬﻢ اﻟﺰﺑﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎﻻﻏﻼل واﻟﺴﻼﺳﻞ ﻓﺘﺴﻠﻚ اﻟﺴﻠﺴﻪ ﻓﻲ ﻓﻤﻪ وﺗﺨﺮج‬‫وﻣﻦ دﺑﺮﻩ وﺗﻐﻞ ﻳﺪﻩ اﻟﻴﺴﺮي اﻟﻲ ﻋﻨﻘﻪ وﺗﺪﺧﻞ ﻳﺪﻩ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﺆادﻩ‬‫وﺗﻨﺰع ﻣﻦ ﺑﻴﻦ آﺘﻔﻴﻪ وﺗﺸﺪ ﺑﺎﻟﺴﻼﺳﻞ وﻳﻘﺮن آﻞ ادﻣﻲ ﻣﻊ ﺷﻴﻄﺎن ﻓﻲ‬‫ﺳﻠﺴﻠﻪ وﻳﺴﺤﺐ ﻋﻠﻲ وﺟﻬﻪ وﺗﻀﺮﺑﻪ اﻟﻤﻼﺋﻜﻪ ﺑﻤﻘﺎﻃﻊ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ آﻠﻤﺎ‬ ‫ارادوا ان ﻳﺨﺮﺟﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻢ اﻋﻴﺪو ﻓﻴﻬﺎ‬Pn_vcoÂ(A) ]dªp, AÃ!!! AhsbÃmw H¶nSnbn H¶mbn Xpd¡s¸«hbmWv. Hcp hmXnen n¶v asäm¶nte¡v Fgp]Xv hÀjs¯ Zqcap−v. Hmtcm hmXnenepw AXnsâ ap¼t¯Xnt¡mÄ Fgp]Xv Cc«nNqSmWv. AÃmlphnsâ i{Xp¡sf AXnte¡mbn¡s¸Sp¶p. AhÀB hmXnente¡v {]thin¨p Ignªm k_mnbm¡fmb ae¡pIÄAhsc I«ntbdnbXpw AÃm¯Xpamb N§eIÄ sIm−v kzoIcn¡p¶XmWv. AXnse ]mobw AhcpsS hmbneqsS Hgn¡s¸SpIbpw AXhcpsS ]n³Zzmc¯neqsS ]pdt¯¡v hcnIbpw sN¿pw. CSXv ssIAhcpsS ]ncSnbnte¡v hen¨v sI«s¸SpIbpw heXv ssI AhcpsS lrZb¯nte¡v {]thin¸n¡s¸SpIbpw sN¿pw. c−v NpaepIÄ¡nSbneqsS AXv DucnsbSp¡pw. N§eIÄ sIm−v hcnªp apdp¡s¸Spw. Hmtcm apjycpw Hcp ]nimNpambn _Ôn¡s¸Spw. AhcpsS apJ¯nsâta Ahsc hen¨ng¡s¸Spw. ae¡pIÄ Ccp¼v ZÞpIÄ sIm−v Ahsc ASn¡pw {]bmkIcamb Cu AhØbn n¶v c£s¸Sm³ {ian¡pt¼msgms¡ AXnte¡v Xs¶ aS¡s¸Spw. ‫ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺒﻲ )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ(( : ﻣﻦ ﺳﻜﺎن هﺬﻩ اﻻﺑﻮاب؟‬_n(k) tNmZn¨p Bscms¡bmWv CXnse Xmak¡mÀ ? 
 5. 5. ‫ ‬ ‫ﻓﻘﺎل ﺟﺒﺮﻳﻞ:‬‫- اﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻻﺳﻔﻞ ﻓﻔﻴﻪ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن وﻣﻦ آﻔﺮ ﻣﻦ اﺻﺤﺎب اﻟﻤﺎﺋﺪﻩ وال ﻓﺮﻋﻮن‬ ‫واﺳﻤﻬﺎ اﻟﻬﺎوﻳﻪ - واﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺸﺮآﻮن واﺳﻤﻪ اﻟﺠﺤﻴﻢ - واﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬‫ﻓﻴﻪ اﻟﺼﺎﺑﺌﻮن واﺳﻤﻪ ﺳﻘﺮ - واﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻴﻪ اﺑﻠﻴﺲ وﻣﻦ اﺗﺒﻌﻪ واﻟﻤﺠﻮس‬‫واﺳﻤﻪ ﻟﻈﻲ - واﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻓﻴﻪ اﻟﻴﻬﻮد واﺳﻤﻪ اﻟﺤﻄﻤﻪ - واﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ﻓﻴﻪ‬ ‫اﻟﻨﺼﺎري واﺳﻤﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ‬‫ﺛﻢ اﻣﺴﻚ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺣﻴﺎء ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم:‬‫ اﻻ ﺗﺨﺒﺮﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ؟ ﻓﻘﺎل ﺟﺒﺮﻳﻞ : ﻓﻴﻪ اهﻞ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻣﻦ اﻣﺘﻚ‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎﺗﻮ وﻟﻢ ﻳﺘﻮﺑﻮ ‬‫.‪Pn_vco (A) ]dªp‬‬‫‪Gähpw Xmgs¯ IhmS¯n apm^nJo§fpw (I]ShnizmknIÄ), A‬‬‫‪kzvlm_p amCZbpw, Bep ^nÀHupamWv. AXnsâ t]cv ‘AÂlmhn‬‬‫‪b’ F¶mWv. c−mas¯ IhmS¯n apivcnIo§fmWv.AXnsâ t]cv‬‬‫‪"Plow F¶mWv.‘kJvÀ’F¶v t]cmb aq¶mas¯ IhmS¯n ‘Akzm‬‬‫‪_nDu³’ F¶hn`mKaWv. memas¯ IhmS¯n C_veokpw Ahs‬‬‫‪]n³]änbhcpw Aánbmcm[IcpamWv. CXnsâ t]cmWv "efzm "AÂ‬‬‫‪lXza F¶v t]cmb A©mw IhmS¯n blqZnIfmWv. "AÂAko‬‬‫‪kv F¶ Bdmw IhmS¯n {InkvXymnIfmWv. _m¡n ]dbm³ (Pn‬‬‫‪_vcoÂ(A) AÂ]w aSn¨p n¶p. At¸mÄ {]hmNI³(k)tNmZn¨p Ggm‬‬‫‪as¯ IhmS¯nsâ AhIminIÄ BcmsW¶v Xm¦Ä Fn¡v Adn‬‬‫‪bn¨pX¶nÃtÃm ? At¸mÄPn_vcoÂ(A) ]dªp.  Xu_sN¿msX acW‬‬‫.‪s¸«pt]mb Xm¦fpsS D½¯nÂs]« h³tZminIfmWhÀ‬‬‫ﻓﺨﺮ اﻟﻨﺒﻲ )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( ﻣﻐﺸﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮﺿﻊ ﺟﺒﺮﻳﻞ راﺳﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺠﺮﻩ ﺣﺘﻰ اﻓﺎق ﻓﻠﻤﺎ اﻓﺎق ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم : ﻳﺎ ﺟﺒﺮﻳﻞ‬ ‫ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺼﻴﺒﺘﻲ واﺷﺘﺪ ﺣﺰﻧﻲ او ﻳﺪﺧﻞ اﺣﺪ ﻣﻦ اﻣﺘﻲ اﻟﻨﺎر؟‬ ‫ﻗﺎل ﺟﺒﺮﻳﻞ : ﻧﻌﻢ اهﻞ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻣﻦ اﻣﺘﻚ ‬‫!!‪AXv tIÄt¡− Xmakw‬‬‫‪_n(k) t_m[clnXmbnhoWp!! Pn_vco (A)]mhamb At±l¯n‬‬‫‪sâincÊv, t_m[w Xncn¨v In«p¶Xvhsc Xsâ aSnbn sh¨p. t_m[w‬‬‫ ‬
 6. 6.  h¶ DSs _n(k) tNmZn¨p. Hm! Pn_vcoÂ! Fsâ Zp:Jw AXnITnambncn¡p¶p. `b¦c B]¯v Fs¶ _m[n¨ncn¡p¶p!!!Fsâ D½¯nÂs]«hcpw cI¯n {]thin¡pItbm ? Pn_vcoÂ(A)]dªp. AtX.....dkqte!!! Xm¦fpsS D½¯nÂs]« h³tZminIÄ.‫ﺛﻢ ﺑﻜﻰ رﺳﻮل اﷲ ) وﺑﻜﻰ ﺟﺒﺮﻳﻞ ودﺧﻞ رﺳﻮل اﷲ )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ‬‫وﺳﻠﻢ(( ﻣﻨﺰﻟﻪ واﺣﺘﺠﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻜﺎن ﻻ ﻳﺨﺮج اﻻ اﻟﻰ اﻟﺼﻼﻩ‬‫ﻳﺼﻠﻲ وﻳﺪﺧﻞ وﻻ ﻳﻜﻠﻢ اﺣﺪا. ﻳﺎﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﻩ ﻳﺒﻜﻲ وﻳﺘﻀﺮع اﻟﻲ اﷲ‬‫ﺗﻌﺎﻟﻰ. - ﻓﻠﻤﺎ آﺎن اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻗﺒﻞ اﺑﻮ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺣﺘﻲ وﻗﻒ‬‫ﺑﺎﻟﺒﺎب وﻗﺎل : اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻳﺎ اهﻞ ﺑﻴﺖ اﻟﺮﺣﻤﻪ هﻞ اﻟﻲ رﺳﻮل اﷲ ﻣﻦ‬‫ﻓﻠﻢ ﻳﺠﻴﺒﻪ اﺣﺪ ﻓﺘﻨﺤﻲ ﺑﺎآﻴﺎ. - ﻓﺎﻗﺒﻞ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ‬ .‫ﺳﺒﻴﻞ؟‬‫ﻓﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﺒﺎب وﻗﺎل : اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻳﺎ اهﻞ ﺑﻴﺖ اﻟﺮﺣﻤﺔ هﻞ اﻟﻰ رﺳﻮل‬ ‫اﷲ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ؟ ﻓﻠﻢ ﻳﺠﻴﺒﻪ اﺣﺪ ﻓﺘﻨﺤﻰ ﺑﺎآﻴﺎ‬]ns¶ _n(k) Icbm³ XpS§n!!! AXv I−v Pn_vcoepw Icªp!!! ]ns¶ _n(k) ho«nte¡v {]thin¨p.P§fn n¶v adªncp¶p. nkvImc§Ä¡ÃmsX ]pd¯nd§mXmbn. nkvIcn¡pw, ho«nÂ{]thin¡pw.Bcpambpwkwkmcn¡nÃ. nkvImc¯nepw Icbmpw AÃmlphntmSvtIWt]£n¡mpw XpS§n.aq¶mw Znhkw A_q_¡À kn²oJv(d) _n(k)bpsS ho«phmXn¡Ân¶v sIm−v ]dªp.Ap{Kl¯nsâ ho«pImtc!!! n§fpsSta AÃmlphnsâc£bp−mhs«......AÃmlphnsâ dkqensâ AcnInte¡v Rm³ {]thin¡«tbm? ]t£, Bcpw adp]Sn ÂInbnÃ!! At±lw IcªpsIm−v ]ncnªpt]m¶p!! ]n¶oSv DaÀ(d) l_o_nsâ ho«p hmXn¡ h¶pn¶p sIm−v tNmZn¨p. Ap{Kl {Kl¯nsâ DSaØtc.....! n§Ä¡v AÃmlphnsâ c£bp−mhs«.......... Rm³ AÃmlphnsâ l_o_nsâ AcnInte¡v {]thin¡«tbm ? At±l¯npw Hcp¯chpw e`n¨nÃ!!! At±lhpw Icªv sIm−v ]ncnªp t]m¶p!!!!!‫- ﻓﺎﻗﺒﻞ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﺣﺘﻲ وﻗﻒ ﺑﺎﻟﺒﺎب وﻗﺎل : اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻳﺎ اهﻞ‬‫ﺑﻴﺖ اﻟﺮﺣﻤﺔ هﻞ اﻟﻰ ﻣﻮﻻي رﺳﻮل اﷲ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ؟ ﻓﺎﻗﺒﻞ ﻳﺒﻜﻲ ﻣﺮﻩ‬ 
 7. 7.   ‫... وﻳﻘﻊ ﻣﺮﻩ ... وﻳﻘﻮم اﺧﺮى ... ﺣﺘﻲ اﺗﻰ ﺑﻴﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ووﻗﻒ‬‫ﺑﺎﻟﺒﺎب ﺛﻢ ﻗﺎل : اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻲ ﻳﺎ اﺑﻨﻪ رﺳﻮل اﷲ )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ‬.... ‫وﺳﻠﻢ(( وآﺎن ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻓﻘﺎل : ﻳﺎ اﺑﻨﺔ رﺳﻮل اﷲ‬‫ان رﺳﻮل اﷲ )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ(( ﻗﺪ اﺣﺘﺠﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻠﻴﺲ‬ ‫ﻳﺨﺮج اﻻ اﻟﻲ اﻟﺼﻼﻩ ﻓﻼ ﻳﻜﻠﻢ اﺣﺪا وﻻ ﻳﺎذن ﻻﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل‬ ‫ﻓﺎﺷﺘﻤﻠﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻌﺒﺎءﻩ ﻗﻄﻮاﻧﻴﻪ واﻗﺒﻠﺖ ﺣﺘﻰ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب رﺳﻮل اﷲ‬‫)ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ(( ﺛﻢ ﺳﻠﻤﺖ وﻗﺎﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ : ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ اﻧﺎ‬‫ﻓﺎﻃﻤﻪ .... ورﺳﻮل اﷲ )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ(( ﺳﺎﺟﺪا ﻳﺒﻜﻲ ﻓﺮﻓﻊ‬‫رأﺳﻪ وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( : ﻣﺎ ﺑﺎل ﻗﺮة ﻋﻴﻨﻲ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺠﺒﺖ‬‫ﻋﻨﻲ ؟ اﻓﺘﺤﻮا ﻟﻬﺎ اﻟﺒﺎب ﻓﻔﺘﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﺒﺎب ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻓﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮت اﻟﻰ رﺳﻮل‬‫اﷲ ﺑﻜﺖ ﺑﻜﺎءا ﺷﺪﻳﺪا ﻟﻤﺎ رأت ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﺼﻔﺮا ﻣﺘﻐﻴﺮا ﻗﺪ ذاب ﻟﺤﻢ‬ ‫وﺟﻬﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻜﺎء واﻟﺤﺰن ﻓﻘﺎﻟﺖ : ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻚ؟‬ ]n¶oSv kÂamp ^mcnkn(d) _n X§fpsS ho«p hmXn¡ h¶pn¶p. dlva¯nsâ ho«pImtc!!! n§Ä¡Ãmlphnsâ c£bp−mhs«.AÃmlphnsâ XncpZqXsckμÀin¡m³ Fn¡p AphmZw Xcptam ?(adp]Sn CÃmXmbt¸mÄ) At±lhpw Icªp sIm−v ]ncnªp t]m¶p.t]mIp¶hgnbn hogpIbpw AhnsSs¶gpt¶ävsIm−v ho−pw S¡pIbpw ho−pw hogpIbpw sNbvXp sIm−ncp¶p. ^mXznam(d)bpsS hoSnSpt¯¡v F¯p¶Xvhsc. F¶n«v]dªp....AÃmlphnsâd kqensâaItf!!!! A§¡v AÃmlphnsâ c£bp−mhs«..(Aen(d)Øe¯p−mbncp¶nÃ)AXv sIm−v kÂam³(d)]dªp XncpaItf!!! AÃmlphnsâ dkqÂ(k)P§fn n¶pw adªncn¡p¶p. nkvImc§Ä¡ÃmsX At±lw]pd¯nd§p¶nÃ! Bcpambpw kwkmcn¡p¶panÃ! BÀ¡pw kμÀimpaXn ÂIp¶panÃ! DS³Xs¶ ^mXznam(d) AhcpsS ]cp¯nbmepÅaqSp]Tw [cn¨psIm−v dkqÂ(k) X§fpsS hmXnenSpt¯¡v h¶psIm−v kemw sNmÃnb tijw ]dªp. AÃmlphnsâ dkqte!! Rm³^mXznabmWv.kpPqZnembn IcªpsIm−ncn¡p¶ _n(k)^mXznabpsS iÐw tI«t¸mÄ ]Xps¡ XebpbÀ¯ns¡m−v ]dªp.""Fsâ I®nsâ IpfnÀ½bmb ^mXznam!!! F´mWv nsâ hntij§Ä? o F¶n n¶pw adªncn¡pIbmtWm ? ^mXzna¡v hmXn Xpd 
 8. 8. ‫ ‬‫‪¶v sImSp¡pI!!! ^mXznabpsS ap¼n hmXn Xpd¡s¸«p. AI¯v‬‬‫.‪IS¶ ^mXznam(d)dkqÂ(k)sb I−t¸mÄ iànbmbn s]m«n¡cªp‬‬‫‪X§fpsS ndw BsI amdnbncn¡p¶p, hnfÀ¨ sIm−v Hcp Xcw aª‬‬‫¯‪¡fdmbncn¡p¶p. Ic¨nensâiàn sIm−v Zp:Jw sIm−pw apJs‬‬‫‪amwkt]inIsfÃmw DcpIn CÃmXmbncn¡p¶p.^mXznam(d)tNmZn¨p.AÃm‬‬‫? ‪lphnsâ dkqte! F´mWv At§¡v Cd§nbXv‬‬‫ﻓﻘﺎل : ﻳﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﺎءﻧﻲ ﺟﺒﺮﻳﻞ ووﺻﻒ ﻟﻲ اﺑﻮاب ﺟﻬﻨﻢ واﺧﺒﺮﻧﻲ ان‬ ‫ﻓﻲ اﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﻬﺎ اهﻞ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻣﻦ اﻣﺘﻲ ﻓﺬاﻟﻚ اﻟﺬي اﺑﻜﺎﻧﻲ واﺣﺰﻧﻨﻲ ‬‫ﻗﺎﻟﺖ : ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ آﻴﻒ ﻳﺪﺧﻠﻮﻧﻬﺎ ؟! ﻗﺎل : ﺑﻞ ﺗﺴﻮﻗﻬﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜﻪ اﻟﻲ‬‫اﻟﻨﺎر وﺗﺴﻮد وﺟﻮهﻬﻢ وﺗﺰرق اﻋﻴﻨﻬﻢ وﻳﺨﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻓﻮاهﻬﻢ وﻳﻘﺮﻧﻮن ﻣﻊ‬‫اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ وﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼﺳﻞ واﻻﻏﻼل ﻗﺎﻟﺖ : ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ‬‫آﻴﻒ ﺗﻘﻮدهﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜﻪ ؟! ﻗﺎل : اﻣﺎ اﻟﺮﺟﺎل ... ﻓﺒﺎﻟﻠﺤﻲ واﻣﺎ اﻟﻨﺴﺎء‬‫ﻓﺒﺎﻟﺬواﺋﺐ واﻟﻨﻮاﺻﻲ - ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ذي ﺷﻴﺒﺔ ﻣﻦ اﻣﺘﻲ ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻟﺤﻰ‬‫وهﻮ ﻳﻨﺎدي وا ﺷﻴﺒﺘﺎﻩ وا ﺿﻌﻔﺎﻩ .. - وآﻢ ﻣﻦ ﺷﺎب ﻗﺪ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻲ ﻟﺤﻴﺘﻪ‬‫ﻳﺴﺎق اﻟﻲ اﻟﻨﺎر وهﻮ ﻳﻨﺎدي وا ﺷﺒﺎﺑﺎﻩ وا ﺣﺴﻦ ﺻﻮرﺗﺎﻩ . - وآﻢ ﻣﻦ‬‫اﻣﺮأﻩ ﻣﻦ اﻣﺘﻲ ﻗﺪ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﻴﺘﻬﺎ ﺗﻘﺎد اﻟﻲ اﻟﻨﺎر وهﻲ ﺗﻨﺎدي وا‬‫ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻬﻢ اﻟﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﺈذا‬ ‫ﻓﻀﻴﺤﺘﺎﻩ وا هﺘﻚ ﺳﺘﺮاﻩ ‬‫ﻧﻈﺮ اﻟﻴﻬﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﻪ : ﻣﻦ هﺆﻻء؟ ﻓﻤﺎ ورد ﻋﻠﻲ ﻣﻦ‬‫اﻻﺷﻘﻴﺎء اﻋﺠﺐ ﺷﺄﻧﺎ ﻣﻦ هﺆﻻء ﻟﻢ ﺗﺴﻮد وﺟﻮهﻬﻢ وﻟﻢ ﺗﺰرق اﻋﻴﻨﻬﻢ وﻟﻢ‬‫ﻳﺨﺘﻢ ﻋﻠﻲ اﻓﻮاهﻬﻢ وﻟﻢ ﻳﻘﺮﻧﻮ ﻣﻊ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ وﻟﻢ ﺗﻮﺿﻊ اﻟﺴﻼﺳﻞ‬‫واﻻﻏﻼل ﻓﻲ اﻋﻨﺎﻗﻬﻢ ! ﻓﻴﻘﻮل اﻟﻤﻼﺋﻜﻪ : هﻜﺬا اﻣﺮﻧﺎ ان ﻧﺎﺗﻴﻚ ﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﻪ ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻬﻢ ﻣﺎﻟﻚ : ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ اﻻﺷﻘﻴﺎء ﻣﻦ اﻧﺘﻢ ؟‬ ‫·)وروي ﻓﻲ ﺧﺒﺮ اﺧﺮ( اﻧﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﻗﺎدﺗﻬﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜﻪ ﻗﺎﻟﻮا : وا ﻣﺤﻤﺪاﻩ‬‫ﻓﻠﻤﺎرأوا ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻧﺴﻮا اﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻦ هﻴﺒﺘﻪ. ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻬﻢ : ﻣﻦ اﻧﺘﻢ؟‬ ‫ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن : ﻧﺤﻦ ﻣﻤﻦ اﻧﺰل ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻘﺮﺁن وﻧﺤﻦ ﻣﻤﻦ ﻳﺼﻮم رﻣﻀﺎن.‬‫‪dkqÂ(k) ]dªp. Hm! ^mXznam!!! Pn_vcoÂ(A) Fsâ AcnsI h¶p‬‬‫‪cIs¯¡pdn¨v hnhcn¨p. Gähpw apIfnes¯ IhmS¯n Fsâ‬‬‫¶‪D½¯nÂs]« h³tZminIfmWs¶dnbn¨XvsIm−mWv Rm³ Icbp‬‬‫ ‬
 9. 9.  Xpw Zp:Jn¡p¶Xpw. Ahsc cI¯nte¡v Bbn¡pw!, AhcpsS apJ§Ä Idp¯ncp−pt]mIpw! AhcpsS I®pIÄ oe ndamhpw!!!! AhcpsS hmb koÂsN¿s¸Spw! ]nimNpambn Ahsc tNÀ¡s¸Spw. AhcpsS ta N§eIÄ _Ôn¡s¸Spw!!! ^mXznam(d) tNmZn¨p F§nsbmWv ae¡pIÄ Ahsc Bbn¡pIdkqse!!!? {]hmNI³(k) ]dªp. Fsâ D½¯n s]« {]mbm[nIywsN¶hÀ AhcpsS XmSn ]nSn¨psIm−v ]dbpw Fsâ _eloXtb!!!!Fsâ hmÀ²Iyta!!! n¡vmiw!!!! bphm¡fmb BfpIÄ ]dbpw Fsâ bphXzta!!! Fsâ kpμccq]ta!!! n¡v miw!!! kv{XoIÄ]dbpw Fsâim]ta!!! Fsâ clky¯nsâ _lnÀkv^pcWta!!! amenIv(A)sâ AcnsI F¯p¶Xvhsc Ahc{]Imcw ]dªpsIm−ncn¡pw.amenIv(A) AhscI−m ae¡pItfmSvtNmZn¡pw. BcmWnhÀ!!? C{Xbpw BÝcyIcamb AhØbn Hcp nÀ`mKyhm·mcpw Fsâ ASp¯v h¶n«nÃ. BcmWnhÀ!!!?ap¼v Fsâ ASp¯v h¶ BcpsSbpw apJw C{X Idp¯ncp−ncp¶nÃ,I®pIÄ oe ndambncp¶nÃ. hmbaqSs¸«ncp¶nÃ!!! ]nimNpambn _Ôn¨ncp¶nÃ. BcpsSbpw ]ncSnbn N§eIfpsS _Ôw D−mbncp¶nÃ!!!At¸mÄ ae¡pIÄAt±lt¯mSv ]dbpw. C{]Imcw sIm−vhcmmWvR§Ä IÂ]n¡s¸«Xv. DSs amenIv(A) Cu BfpItfmSv tNmZn ¡pw..Hm! nÀ`mKyhm³amtc!!!! n§Ä BcmWv!!?(asämcp lZokn C{]Imcw dnt¸mÀ«v sN¿s¸«ncn¡p¶p. ae¡pIÄAhsc Bbn¨v sIm−v hcs¸Spt¼mÄ AhÀ ]dbpw.... Hm! apl½Zv_ntb(k) R§sf c£n¡tW!!! F¶m amenIv(A) I−pap«nbmÂAt±l¯nsâKmw`ocyw ImcWw apl½Zv F¶t]cv AhÀ ad¶vt]mIpw)amenIv(A) AhtcmSv tNmZn¡pw n§Ä BcmWv!!?At¸mÄ AhÀ At±lt¯mSv ]dbpw... R§Ä JpÀB³ AhXcn¸n¡s¸«kaqlamWv!!! AXv t]mse dafm³amkw tm¼v Apãn¡p¶hcpamWv. 
 10. 10. ‫ ‬ ‫ﻓﻴﻘﻮل ﻣﺎﻟﻚ : ﻣﺎ اﻧﺰل اﻟﻘﺮﺁن اﻻ ﻋﻠﻲ اﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ‬‫·ﻓﺎذا ﺳﻤﻌﻮا اﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺣﻮا : ﻧﺤﻦ ﻣﻦ اﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ‬‫وﺳﻠﻢ ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻬﻢ ﻣﺎﻟﻚ: اﻣﺎ آﺎن ﻟﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن زاﺟﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺻﻲ اﷲ‬‫ﺗﻌﺎﻟﻰ؟ ﻓﺎذا وﻗﻒ ﺑﻬﻢ ﻋﻠﻲ ﺷﻔﻴﺮ ﺟﻬﻨﻢ وﻧﻈﺮوا اﻟﻲ اﻟﻨﺎر واﻟﻲ اﻟﺰﺑﺎﻧﻴﻪ‬‫ﻗﺎﻟﻮا: ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻚ اﺋﺬن ﻟﻨﺎ ﻟﻨﺒﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺴﻨﺎ ﻓﻴﺄذن ﻟﻬﻢ ﻓﻴﺒﻜﻮن اﻟﺪﻣﻮع‬‫ﺣﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻬﻢ دﻣﻮع ﻓﻴﺒﻜﻮن اﻟﺪم . ﻓﻴﻘﻮل ﻣﺎﻟﻚ: ﻣﺎ اﺣﺴﻦ هﺬا اﻟﺒﻜﺎء‬ ‫ﻟﻮ آﺎن ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻠﻮ آﺎن ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﻪ اﷲ ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻜﻢ اﻟﻨﺎر اﻟﻴﻮم ‬‫ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻠﺰﺑﺎﻧﻴﻪ : أﻟﻘﻮهﻢ ... أﻟﻘﻮهﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ﻓﺎذا اﻟﻘﻮا ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ﻧﺎدوا‬‫ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﻢ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ ﻓﺘﺮﺟﻊ اﻟﻨﺎر ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻴﻘﻮل ﻣﺎﻟﻚ : ﻳﺎ ﻧﺎر ﺧﺬﻳﻬﻢ‬‫. ﻓﺘﻘﻮل اﻟﻨﺎر: آﻴﻒ اﺧﺬهﻢ وهﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ ( ؟ ﻓﻴﻘﻮل‬‫ﻣﺎﻟﻚ: ﻧﻌﻢ ﺑﺬﻟﻚ اﻣﺮ رب اﻟﻌﺮش ... ﻓﺘﺎﺧﺬهﻢ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺬﻩ اﻟﻲ‬‫ﻗﺪﻣﻴﻪ ... وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺬﻩ اﻟﻲ رآﺒﺘﻴﻪ ... وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺬهﻢ اﻟﻰ ﺣﻘﻮﺑﻪ‬ ‫.... وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺬهﻢ اﻟﻲ ﺣﻠﻘﻪ ... ﻓﺎذا اهﻮت اﻟﻨﺎر اﻟﻲ وﺟﻬﻪ‬‫ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ: ﻻ ﺗﺤﺮﻗﻲ وﺟﻮهﻬﻢ ﻓﻄﺎﻟﻤﺎ ﺳﺠﺪوا ﻟﻠﺮﺣﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻻ‬‫ﺗﺤﺮﻗﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻓﻠﻄﺎﻟﻤﺎ ﻋﻄﺸﻮا ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻓﻴﺒﻘﻮن ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ وﻳﻘﻮﻟﻮن: ﻳﺎ ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ ﻳﺎ ﺣﻨﺎن ﻳﺎ ﻣﻨﺎن -‬‫‪amenIv(A)At¸mÄ AhtcmSv]dbpw... JpÀB³apl½Zv_n(k) X§fp‬‬‫!!!!‪sS D½¯nÃmsX AhXcn¸n¡s¸«n«nÃtÃm‬‬‫....‪apl½Zv F¶ t]cv tIÄ¡pt¼mÄ A«lkn¨v sIm−v AhÀ ]dbpw‬‬‫‪AtX R§Ä apl½Zv_n(k)bpsS kapZmb¯nÂs]«hcmWv. At¸m‬‬‫‪Ä amenIv(A) AhtcmSv tNmZn¡pw AÃmlpXBembpsS BÚIÄ‬‬‫‪¡v FXnÀ {]hÀ¯n¡p¶Xnss¯m«v JpÀBn n§Ä¡v ap¶dn‬‬‫?!!‪bn¸v ÂInbncp¶ntÃ‬‬‫‪cI¯nsâ (Pl¶ansâ) AcnsI Ahsc nÀ¯nbm cIhpw, k‬‬‫!!‪_mnbm¡fmb ae¡pIsfbpw ZÀin¡pt¼mÄ AhÀ ]dbpw..... Hm‬‬‫‪amentI!!! (A)R§fpsS icoc§Ä¡v th−n H¶v Icbms¦nepw R‬‬‫‪§sf AphZn¡q...Icbm³ AhÀ¡v AphZn¡s¸«m I®poÀ‬‬‫‪häp¶Xv hsc AhÀIcbpw.... I®oÀ hän¡gnªm ]ns¶càambn‬‬‫...‪cn¡pw AhcpsS I®nÂn¶p ]pd¯v hcnI‬‬‫ ‬
 11. 11.  At¸mÄ amenIv (A) AhtcmSv ]dbpw. Cu Ic¨n Zpnbmhn sh¨mbncps¶¦n F{X ¶mbncp¶p!!! Zpnbmhn n¶v AÃmlp hns`bs¸«ncps¶¦n C¶v Cu Xo n§sf kv]Àin¡nÃmbncp¶p. F¶n«vAt±lw k_mnbm¡tfmSv ]dbpw....... Chsc cI¯nte¡v FdnbpI..... cI¯nte¡v Fdnbs¸«m AhÀ FÃmhcpw tNÀ¶p hnfn¨v]dbpw... ‫ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ‬F¶vAt¸mÄ Xo Ahscs¯m«v AÂ]w amdnn¡pw. At¸mÄ amenIv F¶ aeIv(A) ]dbpw Hm!! cIta!! Ahsc ]nSn¡pI!!! At¸mÄ cIw]dbpw AhÀ ‫ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ‬F¶v ]dªp sIm−ncn¡p¶p. ]ns¶ Rm³ F§ns Ahsc ]nSn¡pw. At¸mÄ amenIv ]dbpw "" AÀjnsâ mY³ A{]Imcw IÂ]n¨ncn¡p¶p At¸mÄ Xo Ahsc ]nSn¡p¶p. NnecpsS ]mZwhsc,,,,NnecpsS ap«vhsc,,,, aäv NnecpsS Acs¡«vhsc,,,, aäv NnecpsS Igp¯vhsc,,,. ]ns¶ AhcpsS apJ§sf Xo kv]Àin¡msmcp§pt¼mÄ amenIv (A) ]dbpw AhcpsS apJs¯ Icn¨v IfbcpXv BapJwsIm−v dlvammb c£nXmhn¶v AhÀ kpPqZv sNbvXhcmWv.,AhcpsS lrZbhpw in¸n¨v IfbcpXv. ImcWw AhÀ dafm³ amkwtm¼v tmäv Zmln¨v heªhcmWv. At¸mÄ AhÀ ]dbpw... GähpwImcpWyhmmbmYm!!! Ap{KlwsNmcnbp¶ht!!! KpWw sN¿p¶ht!!! R§tfmSv IcpW ImWn¡tW!!!!! .‫ﻓﺎذا اﻧﻔﺬ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻜﻤﻪ‬‫ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ :) ﻳﺎ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻌﺎﺻﻮن ﻣﻦ اﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻲ اﷲ‬‫ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ( ﻓﻴﻘﻮل ﺟﺒﺮﻳﻞ: اﻟﻠﻬﻢ اﻧﺖ اﻋﻠﻢ ﺑﻬﻢ ﻓﻴﻘﻮل اﻧﻄﻠﻖ ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻣﺎ‬‫ﺣﺎﻟﻬﻢ ... - ﻓﻴﻨﻄﻠﻖ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﻟﻲ ﻣﺎﻟﻚ وهﻮ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﻦ‬‫ﻧﺎر ﻓﻲ وﺳﻂ ﺟﻬﻨﻢ.... ﻓﺎذا ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻠﻲ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻗﺎم‬‫ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﻟﻪ. ﻳﻘﻮل ﻟﻪ ﺟﺒﺮﻳﻞ: ﻣﺎ ادﺧﻠﻚ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻊ ؟ ﻓﻴﻘﻮل: ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ‬:‫ﺑﺎﻟﻌﺼﺎﺑﻪ اﻟﻌﺎﺻﻴﻪ ﻣﻦ أﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ )ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ((؟ﻓﻴﻘﻮل ﻣﺎﻟﻚ‬‫ﻣﺎ اﺳﻮء ﺣﺎﻟﻬﻢ ... واﺿﻴﻖ ﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ... ﻗﺪ اﺣﺮﻗﺖ اﺟﺴﺎﻣﻬﻢ ... واآﻠﺖ‬‫ﻟﺤﻮﻣﻬﻢ ... وﺑﻘﻴﺖ وﺟﻮهﻬﻢ وﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻳﺘﻼﻻء ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻳﻤﺎن ﻓﻴﻘﻮل‬‫ﺟﺒﺮﻳﻞ: ارﻓﻊ اﻟﻄﺒﻖ ﻋﻨﻬﻢ ﺣﺘﻲ اﻧﻈﺮ اﻟﻴﻬﻢ … - ﻗﺎل ﻓﻴﺄﻣﺮ ﻣﺎﻟﻚ‬‫اﻟﺨﺰاﻧﻪ ﻓﻴﺮﻓﻌﻮن اﻟﻄﺒﻖ ﻋﻨﻬﻢ ... ﻓﺎذا ﻧﻈﺮوا اﻟﻲ ﺟﺒﺮﻳﻞ واﻟﻲ ﺣﺴﻦ‬ 
 12. 12.  ‫ﺧﻠﻘﻪ .. ﻋﻠﻤﻮا اﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﻟﻌﺬاب .ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن: ﻣﻦ هﺬا اﻟﻌﺒﺪ‬‫اﻟﺬي ﻟﻢ ﻧﺮا اﺣﺪا ﻗﻂ اﺣﺴﻦ ﻣﻨﻪ ؟ ﻓﻴﻘﻮل ﻣﺎﻟﻚ: هﺬا ﺟﺒﺮﻳﻞ اﻟﻜﺮﻳﻢ‬‫اﻟﺬي آﺎن ﻳﺎﺗﻲ ﻣﺤﻤﺪا ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ - ﻓﺎذا ﺳﻤﻌﻮا ذآﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺣﻮا‬‫ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﻢ:أﻗﺮئ ﻣﺤﻤﺪا ﻣﻨﺎ اﻟﺴﻼم وأﺧﺒﺮﻩ ان ﻣﻌﺎﺻﻴﻨﺎ ﻓﺮﻗﺖ ﺑﻴﻨﻨﺎ‬ .. ‫وﺑﻴﻨﻚ ... وأﺧﺒﺮﻩ ﺑﺴﻮء ﺣﺎﻟﻨﺎ‬‫ اﷲ‬Ahsâ hn[nS¸m¡n Ignªm Pn_vcoÂ(A) F¶ aeIntmSv ‫اﷲ‬tNmZn¡pw. Pn_vcote!!! apl½Zv _nbpsS D½¯n s]« ]m]nIsf F´mWv sNbvXXv ? Pn_vcoÂ]dbpw AÃmlpth!! Ahsc¡pdn¨v GähpwAdnbp¶h³ obtÃ!!! mYm......At¸mÄ AÃlp ]dbpw AhcpsS AhØ tcn«v t]mbn ImWpI. Pn_vcoÂ(A) cI¯nsâ a[y¯nÂ, Xobnsâ knwlmk¯nencn¡p¶amenIv(A)s kao]n¨psIm−v tNmZn¡pw… Cu Øet¯¡v ns¶ {]thin¸n¨sX´mWv..? apl½Zv _n(k)X§fpsS kapZmb¯nse tZminIfmb B kwLs¯s¡m−v o F´mWv sNbvXXv ? Pn_vcoÂ(A)s I− DSs knwlmk¯n n¶v _lpam]qÀÆw Fgpt¶äv amenIv(A) ]dbpw. Fs´mcp ZmcpWamb AhØbmWhcptSXv...! F{XCSp§nbXmWhcpsS Øew. AhcpsS icoc§Ä apgph³ Icnªp Ignªp, AhcpsS amwkw apgph³ Xo `£n¨p Ignªp. Cuam³ sIm−vXnf§ns¡m−ncn¡p¶ AhcpsS apJ§fpw lrZb§fpw am{Xw _m¡nbmbncn¡p¶p. Pn_vcoÂ(A)]dbpw AhcpsStaepÅ B BhcWsam¶pbÀ¯q Rmhsc Hcp tm¡p ImWt«,,,,,Imh¡mtcmSv At¸mÄ amenIv(d)B BhcWs¯ o¡m³I¸n¡pt¼mÄ Ahscs¯m«v BhcWw DbÀ¯s¸Spw. B cIhmknIÄ Pn_vcoÂ(A)sâ AXnatmlcamb cq]w ImWpt¼mÄ CXvs½ in£n¡m³h¶ ae¡v Asöv AhÀ¡v aÊnemhpw.(ImcWwin£sImt−Â]n¡s¸«hscÃmw AXn `oIc cq]¯nembncn¡pw.)C{Xtbsd `wKnbpÅ Hcmsf R§fnXn¶v ap¼vI−n«nÃ. Ct±lw BcmWv....? amenIv (A)]dbpw CXmWv Pn_vcoÂ(A) apl½Zv _n (k) X§fnte¡v hlvbv F¯n¨ncp¶Xv Ct±lambncp¶p.apl½Zv F¶ t]cv tIÄt¡− Xmakw AhscÃmhcpw IqSn D¨¯nÂhnfn¨v]dbpw. _n X§tfmSv(k)R§fpsS kemw ]dbpI. R§fpsS 
 13. 13.  tZmj§Ä R§sfbpw At±ls¯bpw X½n thÀ]ncn¨ncn¡p¶p. Zbhv sNbvXv R§fpsS Cu AhØsbm¶v At±ls¯ Adnbn¡pI.‫ﻓﻴﻨﻄﻠﻖ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺣﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ..ﻓﻴﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: )آﻴﻒ‬‫راﻳﺖ اﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ؟( ﻓﻴﻘﻮل ﺟﺒﺮﻳﻞ: ﻳﺎ رب ﻣﺎ اﺳﻮء ﺣﺎﻟﻬﻢ وأﺿﻴﻖ‬‫ﻣﻜﺎﻧﻬﻢ .. ﻓﻴﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ :)هﻞ ﺳﺄﻟﻮك ﺷﻴﺌﺎ ؟ (... ﻓﻴﻘﻮل ﺟﺒﺮﻳﻞ: ﻳﺎ‬ .. ‫رب ﻧﻌﻢ ﺳﺄﻟﻮﻧﻲ ان اﻗﺮئ ﻧﺒﻴﻬﻢ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺴﻼم وأﺧﺒﺮﻩ ﺑﺴﻮء ﺣﺎﻟﻬﻢ‬‫ﻓﻴﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ :) أﻧﻄﻠﻖ ﻓﺎﺧﺒﺮﻩ (..·ﻓﻴﻨﻄﻠﻖ ﺟﺒﺮﻳﻞ اﻟﻲ اﻟﻨﺒﻲ وهﻮ ﻓﻲ‬‫ﺧﻴﻤﻪ ﻣﻦ درة ﺑﻴﻀﺎء ﻟﻬﺎ ارﺑﻌﻪ اﻻف ﺑﺎب ﻟﻜﻞ ﺑﺎب ﻣﺼﺮاﻋﺎن ﻣﻦ‬‫ذهﺐ.. ﻓﻴﻘﻮل ﺟﺒﺮﻳﻞ: ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪ ﺟﺌﺘﻚ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺼﺎﺑﻪ اﻟﻌﺼﺎﻩ اﻟﺬﻳﻦ‬‫ﻳﻌﺬﺑﻮن ﻣﻦ أﻣﺘﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ... وهﻢ ﻳﻘﺮﺋﻮﻧﻚ اﻟﺴﻼم .. وﻳﻘﻮﻟﻮن ﻣﺎ‬ .. ‫اﺳﻮء ﺣﺎﻟﻨﺎ واﺿﻴﻖ ﻣﻜﺎﻧﻨﺎ‬Pn_vcoÂ(A) s]s«¶v AhnSw hn«v AÃmlphnsâ kao]t¯¡v sNÃpw.At¸mÄ ‫ اﷲ‬tNmZn¡pw. ""apl½Zv _nbpsS kaqls¯ o F{]ImcamWv I−Xv ? At±lw adp]Sn]dbpw dtº...... AhcpsSAhØ `bmIhpw hfscb[nIw IpSpÊmbXpamWv.‫ اﷲ‬tNmZn¡pw""AhÀ nt¶mSvhÃXpw tNmZn¨pthm Pn_vco ]dbpw, mYm....!AhÀFt¶mSv AhcpsS kemw _n(k)tbmSv ]dbmpw AhcpsS AhØ _nX§sf Adnbn¡mpw Bhiys¸«ncn¡p¶p. At¸mÄ ‫ اﷲ‬AXnpaXn ÂIns¡m−v]dbpw F{XbpwthKw AXdnbn¡pI. Pn_vcoÂ(A)_n(k) X§fnte¡v ]pds¸«p. _n(k)shfp¯ cXv¯m nÀ½nXamb Xsâ sIm«mc¯nembncn¡pw.AXn¶v membncw IhmS§fp−mhpw HmtcmIhmS¯npw kzÀ®¯mepÅ c−v hmXn s]mfnIfp−mhpw..Pn_vcoÂ(A)_n (k)tbmSv ]dbpw Hm! _ntb! Rmnt¸mÄ hcp¶XvA§bpsS kapZmb¯nÂs]« HcpIq«w ]m]nIfmb cImhIminIfpsS ASp¡Â n¶mWv. AhÀ X§Ä¡v kemw ]dªn«p−v. AhcpsSAXnZmcpWamb AhØ Xm¦sf Adnbn¡m³ Bhiys¸«n«pap−v. 
 14. 14.  ‫ﻓﻴﺄﺗﻲ اﻟﻨﺒﻲ اﻟﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﺮش ﻓﻴﺨﺮ ﺳﺎﺟﺪا وﻳﺜﻨﻲ ﻋﻠﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺛﻨﺎء‬ ·.. ‫ﻟﻢ ﻳﺜﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﺣﺪ ﻣﺜﻠﻪ.. ﻓﻴﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ : )ارﻓﻊ راﺳﻚ .. وﺳﻞ ﺗﻌﻂ‬‫واﺷﻔﻊ ﺗﺸﻔﻊ ( ﻓﻴﻘﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( اﻻﺷﻘﻴﺎء ﻣﻦ اﻣﺘﻲ ﻗﺪ اﻧﻔﺬت‬‫ﻓﻴﻬﻢ ﺣﻜﻤﻚ واﻧﺘﻘﻤﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﺸﻔﻌﻨﻲ ﻓﻴﻬﻢ ﻓﻴﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ : )ﻗﺪ ﺷﻔﻌﺘﻚ‬‫ﻓﻴﻬﻢ .. ﻓﺄت اﻟﻨﺎر ﻓﺄﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺎل ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ( ﻓﻴﻨﻄﻠﻖ اﻟﻨﺒﻲ ﻓﺎذا‬‫ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎم ﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﻘﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ‬‫ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ(: ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺎل اﻣﺘﻲ اﻻﺷﻘﻴﺎء ؟ ﻓﻴﻘﻮل ﻣﺎﻟﻚ: ﻣﺎ اﺳﻮء‬ ‫ﺣﺎﻟﻬﻢ .. واﺿﻴﻖ ﻣﻜﺎﻧﻬﻢ .. ﻓﻴﻘﻮل ﻣﺤﻤﺪ : اﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب وارﻓﻊ اﻟﻄﺒﻖ‬‫ﻓﺎذا ﻧﻈﺮ اﺻﺤﺎب اﻟﻨﺎر اﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .. ﺻﺎﺣﻮا‬ .. ‫ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﻢ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن ... ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺮﻗﺖ اﻟﻨﺎر ﺟﻠﻮدﻧﺎ واﺣﺮﻗﺖ اآﺒﺎدﻧﺎ‬At¸mÄ _n(k) X§Ä AÀinsâ Xmgv `mK¯mbn kpPqZn hogpw.asämcmfpw AÀ¸n¨n«nÃm¯ hn[w kÀÆ kvXpXnIfpw AÃmlphneÀ¸n¨vtIWt]£n¡pw!!!!!!!!‫ اﷲ‬X§tfmSv ]dbpw. {]hmNItc!!....XeDbÀ¯pI..... AhnsS¶v tNmZn¡p¶sX´pw Rm³Xcpw....ip]mÀisN¿pI.Rm³ A§bpsS F´vip]mÀibpw AphZn¨v Xcpw._n(k) ]dbpw..... “Fsâ kapZmb¯n s]« Nne nÀ`mKyhm·mcpsSta nsâ hn[n S¸m¡nbncn¡p¶p. AhcpsS sXäpIÄ¡v o ]Icw in£ ÂInbncn¡p¶p. AhcpsSta Fsâip]mÀi o kzoIcnt¡Wta!!!”At¸mÄ ‫] اﷲ‬dbpw A§bpsS ip]mÀi Rm³ kzoIcn¨ncn¡p¶p. cImhIminIfn n¶v "" ‫ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ‬F¶v ]dª FÃm BfpItfbpwA§v c£s¸Sp¯ns¡mÅpI. _n(k)X§Ä DSs cI¯nsâ `mKt¯¡v]pds¸Spw. amenIv(A) F¶ae¡v {]hmNIs ImWpt¼mÄ _lpamt¯msS Fgpt¶äv n¡pw. _nX§Ä tNmZn¡pw!!!Hm! amentI! Fsâ D½¯nÂs]« nÀ`mKyhm·mcpsS AhØsb´mWv....? amenIv ]dbpw. AhcpsS AhØ hfscb[nIw ]cnXm]IcamWv. AhcpsS hmkØew hfsc IpSpÊmbXpamWv. At¸mÄ _n(k) 
 15. 15.  X§Ä cI¯nsâ hmXn Xpd¡mpw BhcWw DbÀ¯mpw Bhiys¸Spw.‫·ﻓﺎذا ﻧﻈﺮ اﺻﺤﺎب اﻟﻨﺎر اﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ .. ﺻﺎﺣﻮا‬ .. ‫ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﻢ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن ... ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺮﻗﺖ اﻟﻨﺎر ﺟﻠﻮدﻧﺎ واﺣﺮﻗﺖ اآﺒﺎدﻧﺎ‬‫* ﻓﻴﺨﺮﺟﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ وﻗﺪ ﺻﺎروا ﻓﺤﻤﺎ ﻗﺪ اآﻠﺘﻬﻢ اﻟﻨﺎر ﻓﻴﻨﻄﻠﻖ ﺑﻬﻢ اﻟﻲ‬‫ﻧﻬﺮ ﺑﺒﺎب اﻟﺠﻨﻪ ﻳﺴﻤﻲ ﻧﻬﺮ اﻟﺤﻴﻮان ﻓﻴﻐﺘﺴﻠﻮن ﻣﻨﻪ ﻓﻴﺨﺮﺟﻮن ﻣﻨﻪ ﺷﺒﺎﺑﺎ‬ ‫ﺟﺮدا ﻣﺮدا ﻣﻜﺤﻠﻴﻦ وآﺄن وﺟﻮهﻬﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻤﺮ ﻣﻜﺘﻮب ﻋﻠﻲ ﺟﺒﺎهﻬﻢ‬‫)اﻟﺠﻬﻨﻤﻴﻮن ﻋﺘﻘﺎء اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر(... ﻓﻴﺪﺧﻠﻮن اﻟﺠﻨﻪ ﻓﺎذا رأي اهﻞ‬ .. ‫اﻟﻨﺎر ﻗﺪ اﺧﺮﺟﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﻮ :ﻳﺎ ﻟﻴﺘﻨﺎ آﻨﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ وآﻨﺎ ﻧﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻨﺎر‬‫وهﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ))رﺑﻤﺎ ﻳﻮد اﻟﺬﻳﻦ آﻔﺮوا ﻟﻮ آﺎﻧﻮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ(( )ﺻﻮرﻩ‬ (2 ‫اﻟﺤﺠﺮ‬cImhIminIÄ _n(k)sb I− am{Xbn FÃmhcpwIqSn A«lkn¨v Icªv sIm−v ]dbpw. Hm! apl½Zv _n(k) X§tf!!Cu cIw R§fpsS sXmenIfpw IcfpIfpsaÃmw Icn¨p Ifªncn¡p¶p. At¸mÄ _n(k) X§Ä AhscsbÃmhscbpw cI¯n n¶v]pdt¯¡vsIm−vhcpw. AhscÃmhcpw Icnªp Icn¡«bmbn¯oÀ¶AhØbnembncn¡pw!!!! _n(k) X§Ä AhscsbÃmhscbpw kzÀ¤ IhmS¯nSp¯pÅ Hcp]pgbn sIm−v t]mIpw. AXn n¶v Ipfn¨v Ibdpt¼mÄ AhscÃmhcpw kuμcyhm·mcmb bphm¡fmbn amdpw. kpdpabn« b§fpw N{μst¸mse {]tim`n¡p¶ apJ§fpambncn¡pw AhÀ¡v!!!!!!AhcpsS sän¯S¯n (dlvam³ cI¯nÂn¶pw tamNn¸n¨ cImhIminIÄ) Fs¶gpXs¸«ncn¡pw.A§ns AhÀkzÀ¤¯n {]thin¡pw. At¸mÄ cI¯nepÅaÁpÅhÀ]dbpw"" R§fpw apÉnwIfmbncps¶¦n R§Ä¡pw Ct¸mÄ cI¯nÂn¶v ]pd¯v IS¡mambncp¶p AXv C{]Imcw ‫ اﷲ‬hnip² JpÀBn hnhcn¡p¶p. ‫" رﺑ َﺎ ﻳﻮد‬ ‫ﱡ َﻤ َ َ ﱡ‬‫”ٱﻟ ِﻳﻦ آﻔ ُواْ ﻟﻮْ َﺎ ُﻮاْ ﻣﺴْﻠ ِﻴﻦ‬R§Ä apkvenwIfmbncp¶psh¦nÂَ ‫ﱠﺬ َ َ َﺮ َ آ ﻧ ُ ِﻤ‬F¶v AhnizmknIÄ B{Kln¡p¶ kμÀ`w 
 16. 16. ‫ ‬‫وﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( ﻗﺎل :))اذآﺮوا ﻣﻦ اﻟﻨﺎرﻣﺎ ﺷﺌﺘﻢ ﻓﻼ‬‫ﺗﺬآﺮون ﺷﻴﺌﺎ اﻻ هﻮ اﺷﺪ ﻣﻨﻪ((...وﻗﺎل : )) ان اهﻮن اهﻞ اﻟﻨﺎر ﻋﺬاﺑﺎ ..‬‫ﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ رﺟﻠﻴﻪ ﻧﻌﻼن ﻣﻦ ﻧﺎر ﻳﻐﻠﻲ ﻣﻨﻬﻤﺎ دﻣﺎﻏﻪ آﺄﻧﻪ ﻣﺮﺟﻞ ..‬‫ﻣﺴﺎﻣﻌﻪ ﺟﻤﺮ .. واﺿﺮاﺳﻪ ﺟﻤﺮ.. و اﺷﻔﺎرﻩ ﻟﻬﺐ اﻟﻨﻴﺮان.. وﺗﺨﺮج‬‫اﺣﺸﺎء ﺑﻄﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻴﻪ .. واﻧﻪ ﻟﻴﺮي اﻧﻪ اﺷﺪ اهﻞ اﻟﻨﺎر ﻋﺬاﺑﺎ ..واﻧﻪ ﻣﻦ‬‫اهﻮن اهﻞ اﻟﻨﺎر ﻋﺬاﺑﺎ((..وﻋﻦ ﻣﻴﻤﻮن ﺑﻦ ﻣﻬﺮان اﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ هﺬﻩ‬‫اﻻﻳﻪ ))وان ﺟﻬﻨﻢ ﻟﻤﻮﻋﺪهﻢ اﺟﻤﻌﻴﻦ(( )ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮ 34( وﺿﻊ ﺳﻠﻤﺎن‬ ‫ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ وﺧﺮج هﺎرﺑﺎ ﺛﻼﺛﺔ اﻳﺎم ..ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺟﻴﺊ‬‫‪_n(k) ]dªncn¡p¶p. n§ÄcIs¯¡pdn¨v Dt±in¨sXms¡ ]d‬‬‫!!‪bpI.... n§Ä]dbp¶Xnt¡mÄ `oIcambncn¡pw AXnsâ AhØ‬‬‫‪cI¯nse GähpwnÊmcamb in£ Ap`hn¡p¶bmÄ Hcp hyàn‬‬‫‪bmWv, At±l¯nsâ c−v ]mZ§fnepw Xo sIm−pÅ Hmtcm sNcn¸v‬‬‫‪D−mhpw. B sNcp¸vImcWw Ahsâ Xet¨mÀ Xnf¨padnbpw!!!!!!!  Ah‬‬‫‪³IcpXpw AhmWv cI¯nse GähpwITnin£ e`n¨ hyànsb‬‬‫‪¶v bYmÀ°¯n cI¯nse GähpwnÊmcamb in£ e`n¨hmW‬‬‫!!!!!³‪h‬‬ ‫ﺻﻼة وﺳﻼﻣﺎ ﻟﻚ ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﻲ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ‬‫‪AÃmlphnsâ l_o_mb dkqte!(k) X§Ä¡v AÃmlphnsâ kzem‬‬‫......«‪¯pw kemapw D−mht‬‬‫اﻟﻠﻬﻢ أﺟﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ........ اﻟﻠﻬﻢ أﺟﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ........اﻟﻠﻬﻢ أﺟﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر‬ ‫اﻟﻠﻬﻢ اﺟﺮ آﺎﺗﺐ هﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر......اﻟﻠﻬﻢ اﺟﺮ ﻗﺎرﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر............‬‫اﻟﻠﻬﻢ اﺟﺮ ﻣﺮﺳﻠﻬﺎ اﻟﻲ اﺧﻮاﻧﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر.....اﻟﻠﻬﻢ اﺟﺮ ﻧﺎ واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻣﻦ ﻗﺎل‬ ‫ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر.......اﻟﻠﻬﻢ ﺁﻣﻴﻦ ..ﺁﻣﻴﻦ .. ﺁﻣﻴﻦ‬‫‪AÃmlpth R§sf o cI¯n n¶pw Imt¡Wta!!! Cu ktμiw‬‬‫‪FgpXnbhscbpw CXv ]cn`mjs¸Sp¯nbhscbpw o cI¯n n‬‬‫‪¶v Imt¡Wta!! CXv hmbn¡p¶htcbpw ½psS ktlmZc§Ä¡v‬‬‫‪CXv Ab¨v sImSp¡p¶htcbpw o cI¯n n¶v Imt¡Wta, R‬‬‫‪§fpsS amXm]nXm¡sfbpw th−s¸«hscbpw o cI¯n n¶v‬‬‫‪Imt¡Wta!!! Bao³. AÃmlpth R§tfbpw FÃm apkvenwItfbpw‬‬‫ ‬
 17. 17.  ‫ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ‬F¶v ]dª FÃmhtcbpw o cI¯n n¶v Imt¡Wta!!! Bao³...... ‫اﻧﺸﺮهﺎ وﻟﻚ اﻟﺪﻋﺎء واﻻﺟﺮ ان ﺷﺎء اﷲ‬ CXv {]Ncn¸n¡pI. Xm¦Ä¡v {]mÀ°bpw {]Xn^ehpw XoÀ¨v!! ‫ان ﺷﺎء اﷲ‬ hnh : sambvXo³ Ip«n FSbqÀmYm, R§fn n¶v CXv o kzoIcnt¡Wta, CXn hÃsXtäm t]mcmbvatbm kw`hn¨p t]mbn«ps−¦n R§Ä¡v os]mdp¯v XtcWta! klmb¯np BcmcpanÃm¯ R§fpsS J_vÀ PohnX¯n oR§Ä¡v XpW ÂtIWta, CXv hmbn¡p¶hscbpw CXv aäpÅhÀ¡v t^mÀthUv sN¿p¶hscbpw R§fpsS {]mÀ°bn o DÄs¸Spt¯Wta. Bao³kplr¯p¡sf, n§fpsS hnes¸« kab¯pÅ {]mÀ°bn Cu hnoXsbpw {]tXyIn¨v CXv ]cn`mjs¸Sp¯nX¶ kplr¯nsbpw aäv{]hÀ¯Iscbpw th−s¸«hscbpw DÄs¸Sp¯Wsa¶v hnbt¯msS,,,,,, n§fpsS ktlmZc³,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kn. ]n. AÐpà sNcp¼ CkvemanI hnizmk Apãm ]T {]Nc W cwK¯v kp¶ntIcf¯nsâ BZys¯ sh_v sskäv www.islamkerala.com E-mail : abdulla_cherumba@yahoo.com Mobile : 00971 50 7927429 

×