Sirajrock computer-basic-

705 views

Published on

SirajRock

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
705
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sirajrock computer-basic-

 1. 1. J.C.S COMPUTER à à à ¯Ę ÂहȂ Ģ ( ह ह Ç (1) à ɕ ƕ Ǟ « Î Ç Ď िÂ Ç Đह Ď ह Ì ह « - ƕ ह ,Ģ - Ȃ ° ǘ ह LjÌ ɕ Ģ¾ © ȗ ह ह ह ह Ģ ȗ ह Ģ ¯Ę Î Î ȃ ȗ ȃ ȗ Çà Á ह (2) ह ह 1. )ह ȃ Î Ä ǘ - (Direct) ȓ Ę Ȍ ह ह ƐĢ ȓ ह, ह ÂहȂ ह हȅ : (Application) 2. LjÌ (Purpose) 3. (Size) 1. Ģ Çà Ǐ Ģ Çà Ģ ȗ Çà ȗ Çà ( ) Çà Ĥ Çà LjÌ Çà Çà Çà हȅ हȅ : ( ) 2. Ģ Ģ ह ( )ह ȗ ȗ LjÌ ȗ Ģ ह Î LjÌ ƕ ( )  - Lj ǝ- Lj Ģ ह  ǝ, हȅ : Çà ( ) हȅ - Çà 3. Çà ह ȗ Çà Ģ ȗ SIRAJ SIR ƕǛ 1 Ģ हȅ - Ģ हȅ
 2. 2. 1. Ď 2. J.C.S COMPUTER «Î 3. Çà Çà 4. ģ Çà 5. Çà « « ÇÃ Ď Ã Ë िƪ ह ह ह ह Î ǎ « 1. Çà ° - Çà ह 2.  ÂĘ ǘ Ģ 3. ÎĢ « Ȃ « « Çà Á Ȃ Ȃ, Ģ Ģ ƕ ĎĢ Çà , Â Ë ǘ ȗ ȂĢ « Ș Ȃ ह ©ĝ ɕ ȗ Ģ Çà ɕ Çà ɕ Çà हȅ « -घ « Çà ) Çà Ģ ह Ç « ( « ह ° ǘ à , हȅ Å -Ģ Ď ¾ हȅ हȅ - ɕ ¯ ÂĘ « 4. ȏ 5. Ä ɕ 6. ȋ 7. ɕ ि° « Çà ĎĢ ° ह ह ĎĢ Ȃ .  ΠȋĢ Ę , , « Ȃ ,Î ,ơ à . Ģ ,Đ Ç ÎĎ ह Î « ह ह  , Ì ह , . , हȅ lj ह Ȃ ȃ ȗ Á ȃ ȗ . ह ह ह, ÎĎ ,Î . . . . Ď ह Ģ Î ȋ « हĢǔ Ȃ ह SIRAJ SIR ह, ह ह 2 ह . Î Ȃ ह ह ȃ ȗ
 3. 3. J.C.S COMPUTER ȂĢ - « ह ǘ Ȃ Ģ हȅ Ã ÇÃ Ɛ ȓ ह ÇÃ ȓ ह ( )Ģ ÇÃ ( ) िǎ (1945 ÇÃ ( ) (1956 ÇÃ (घ) « ( 1971) (1971 ÇÃ Ģ 1963) (1964 ÇÃ ( ) 1956) Ã « « « (1945 â 1946 Ȃ ) ) 1956) ǚ Ǐ Ģ Ã Ģ. Ď « ɕ Ȃ Âहȗ ¯ (ENIAC) ह ह 160 िǎ Ã â 1948 Ę Î Ę Ǐ (1956 Î ɕ ©, Ȃ± ¯ Ȃ Ƿ Î ¾ Ɛह Ĩ Ę (Integrated Circuit) Ȃ± ह ÇÃ ÇÃ Ȃ ÇÃ ɕ ह Ç Ƿ ȂĘ Î ÇÃ Ȃ± ǎ Ģ Î ©ǔ Ģ Đ ȋ 1975) Î ह ह ɕ 1 ¯ ǚ ÇÃ हह « , ह (1964 Ƿ , 70 ह ह Ȃ Ã Ǐ Ì ȗ ÇÃ ¯ ह , िǎ 18 ह ÇÃ Ȃ ह¾ Î Ç Ȃ ɕ ÇÃ ÇÃ Âहȗ 1963) हह ह Ƿ ÇÃ Î Âहȗ ª , ȗ ¯ ह SIRAJ SIR 3 ĝ Ȃ ɕ â 1958 ÇÃ ह IC घ , ह ȗ
 4. 4. « J.C.S COMPUTER Ã â 1971 ह ĝ Ȍ ह LSI (Large Scale Integrated Circuit) VLSI (Very Large Scale Integratd Circuit) ULSI (Ultra Large Scale Integrated Circuit) 1975 Ģ Ď â 1981 ह ह ĝ ÇÃ IBM ÇÃ ÇÃ Plamtop Ȍ ह ĢÎ घ , Ȃ ɕ ɕ घ Ȃह Ȃ Ĥ ɕ Ã ( « « ) ÇÃ ǎ हȗ â Altair 8000 ĢÎ « « Ȃ ह Â Ȃ Î Ȍ Ȍ Ȃ ɕ ÇÃ HAL 9000 ह ह ह Ɓ Ȃ . . ÇÃ ª . ह Ɓ ƛ « Â Ȃ Ģ ȋ Ģ ह Ȃ Ǐ ह ह ह Ã 1. ह? - «, Ģ 2. Ģ 3. ह Í ǎ ह ȃ ,ĢĐ हȅ ȃ ĢĐ Ģ « Đह ĝ 4. Ģ Đ ,Î Á ȗ Ç Ɛ ह « ह Î ,Ƣ Î ह ह ÎĎ , ȋĢ SIRAJ SIR 4 ȗ ह
 5. 5. ÂĘ Ģ ÂĘ ȋ Ģ ह ȋ हÂ ÇÃ ÂĘ ह Ģ 1. J.C.S COMPUTER : Ȃ ह, ȋ ( Âğ ह Ƨ ÇÃ ह Ģǔ ह ह Î ǝ ह, Ƨ . . .) ह ȗ Ȃ ह: ÂĘ 2. . . . 3. Î ÂĘ ÂĘ « ° ( ) ÂĘ िƪ ȗ ǎ ह / ( )Î . . / Î / (घ) . . िƪ ȗ Âĝ Ȃ ह ÂĘ « ह: «Ģ ( ) ÇÃ Ȃ ÂĘ Ģǔ ÂĘ Î Ģ Ȃ ȗ ÂहȂ . . . Ȃ िƪ ȗ Î Ȃ Î Ģ . . (Arithmetic & Logical Unit, ALU) ÇÃ ह ह ह Ģ ह, « ½ Î ह (Memory) ȃ , ह Î . . . Ȃह « Î Đह ह ĢĎ Ď Ȃ «Ģ ÇÃ िÎ Î ¾ ह हȅ Ȃ ह¾ Ì ह ह « ह ǘ ह ¾ ह ÇÃ Ȃ ÇÃ , Å ह ĢĐ हȅ िƪ2 ȃ « िƪ ÇÃ ȂĢ ह हȅ िƪ ह ह िƪ ° ǘ ÇÃ ÎĎ ¯ ȋĢ ह ह ह िƪ िƪ ह SIRAJ SIR 5 ह ǎ
 6. 6. J.C.S COMPUTER िƪ ह ÇÃ Î ह ह ह Î ÇÃ Ě , ÇÃ ह ह ÇÃ 0 ह हȅ Ģ¾ Ȃ Ȃ - « Ģ¾ ASCII Code 8 8 1 ह Î ह ƚ ASCII Code Ȃ Î Ȃ ǘ ह 3 हÎ ह Î © Ģ Ě Î Ģ Ȍ ह ĝ 1 ह © , ह Ģ ह ¯ ° ह ह « ह ह abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XYZ0123456789!@#$%^&*()_-=+|`,./;'[]{}:"<>? ÇÃ Î ¯ 8 Â ¯ ASCII ¹ ह ह Ɛ िǎ Ģ Ģ Ģ Â « ƪ ¤0· ȗ ° ǘ ¤1· ह हȅ ह¯ ȗ Ǚ Ģǔ Â Ȃ ȗ Ģ Ɛ िǎ- © ɕ िǎ- ह lj ° ȗ ह ȗ हȅ Ȃ Ģ¾ ǎ ȗ Ģǔ Å हȅ Ģ¾ Î ª ह ह SIRAJ SIR 6 Ê ह 2 Ģ Ȃ घ ह
 7. 7. J.C.S COMPUTER 011001 ह 6 ° 11010010 ह ¯ 8 ह ° (8 ह )Ģ Ģ ¯ Ģ ȗ 8ह ह ह Å ȗ Ȃ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ( ह Ȃ 7ह ह ÇÃ Ģ हघ ¯ ह ȗ ° Ģ ) Ȃ Ģ¾ िÎ ȗ ह Ê ह 8 ह Ģ Ȍ ȗ Ȃ ह िǎ- Ȃ िÎ ह Å ȗ ÇÃ हȒ ° ɕ 8 Ģ हȅ ‘ Ģ ¯ ° ¯ Ɛ Âह 9 ¯ “7“ ह ह 8 8 हȅ Ģ Ȍ Ȃ ह) “0“ ǘ Ȃ Ģ Ģ Ȍ Ȃ Ģ ह( घ Ģ ह हȅ Ǘ Ď ह ह¯ (16 ) ह¯ Ģ Â 16 « ह 16 © ɕ © ह ह 16 Ģ हȅ ह Ȃ ह « हȅ Ê ȗ 10, 11, 12, 13, 14, 15 « Ê 16 Ģ Ȍ ह 4 ÇÃ SIRAJ SIR ह ȗ Ģ ह « 7 ह हȅ 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ह Ģ Ģ Ģ Ɛ Ģ ǎ Ģ हȅ , 6 16 हȅ Ɛ ह © ȗ Ȃ 10 A, B, C, D, E, F Ģ Ȍ Ģ Ģ © ȗ ह¯ िǎ-
 8. 8. J.C.S COMPUTER ǘ ह Çà हȅ Ģ Ȃ ° ǘ Çà  Çà ह ह हȅ हȅ , Î ½ ƪ Çà Ģ , Çà « िƪ ह, ĝ , Ǐ ह ह « ÂहȂ ¯Ę हȅ , िƪ , - Çà - «, Ƣ Ì Ě ,ह « ह, ह Çà ह Ç ĢĐ ȗ 0 ± Ȃ Ȍ ĢÎ ĢÎ Îơ Ģ Ä « ǘ « « िÎ ¯ « ( ह ± हȅ ȂĢ Ȃह « ÎĎ ȃ ȗ ) िƪ « Ģ ह िÎ ¯ ह Îơ ÎĎ ह ह « - Âहȗ ह (Input Devices) Çà हȅ ȂĢ ǝ ह ह ± ǘ ह ह, ह Çà िƪ ǝ « ह िƪ ȗ  ह « Âह ह ह ĢĐ 4 ह ह « ÎĎ Ģ िƪ Ȃ ह हȅ ह ह िƪ िƪ ȗ ǎ « Ç ¯ ह Ȍ Çà © ǎ Ç Îơ ǘ Ȃ Ȃ ĝ ह , ह « हȅ Çà ह ह « हȅ ȋĢ ) Ç « ȗ « ) Å ह Ģ ÎĎ ( ह Î ½ ± ǘ Ģ ( « 1 हȅ Çà ह Çà हȅ Çà िƪ ȗ ह Çà Ȃ Î िƪ ह « हȅ ह िƪ Çà िƪ ȗ ह « Ģ Çà िƪ , ह Çà ह िƪ ɕ 0 Ģ ƪ Ȃ Ȍ © ȗ, ȗ 1 Ȃ 8 Ģ Ȍ िƪ ह- SIRAJ SIR ȂĢ ǝ . . . - «
 9. 9. 1. - J.C.S COMPUTER « 2. 3. 4. िÎ 5. ह½ -हÊ 6. Ȍ - 7. OMR, OCR MICR 8. Î 9. ȗ ƕǛ ȗ Ȃ ह: 1. ह ह िƪ ह हȅ हȅ ह ह Î - Ȃ , Ģ - «, हȅ , ह Î िÎ 2. ह ह िƪ हȅ Î Ȃ ह Ì Î हȅ ह - Î « िƪ ह ह िƪ Ȃ हȅ ÂहȂ ह «, 3. ह हȅ « हȅ Ì Ȍ Î Ȃ ह ,Î SIRAJ SIR 9 हȅ ह -Ã
 10. 10. J.C.S COMPUTER ( ) - - « « ° ह ह ह, « Ȃ Ȃ Ģ « . . Ģ ȗ ȋ ह (CPU) Ȃ ȗ Ȃ ह ह- Ǜ हȅ - Ǜ ǝ Lj « ° ȗ Ȃ ह ȋ ȗ - 1 Ď हȅ - Ê ȋ Ȃ  -  0 Ȃ « ȗ - « , , Ď « ¯ - ȋ ( ) ह ह ह Ȃ ह ह Ȃ ह ह घ Ȃ Ȃ Ȃ ह Ȃ हË ƪ ह ह ÎĎ ह ह ह Ȃ ह िÂह िƛ ह « DŽ Ǖ Ǚ Î ह हȅ ÎĎ ह ȗ ¯ ȗ « ( ) ƃ िÎ Ģ Ĩ Âह ह ि ह ¯ ȗ ¾ ह OMR ह ƃ Ȃ ह ¯ « Î « ह ¯ ह OCR Ď िÎ Ȍ Ģ िÎ ¯ ह ह Ȍ « Âह Ģ ह ȋ ह ि , Î (घ) ȗ « ह िÎ - ह Ȃ Ď Ǖ हȅ ह हȅ ( ) Ȃ ¯ OCR «, Î ¯ « ¯ ह ¯ ©ĝ Ȃ Ȃ ह, Ç Î ह ǎ SIRAJ SIR ¯ 10 ह ° ह हȅ MICR Ȃ हȅ MICR
 11. 11. J.C.S COMPUTER ¯ Ç हȒ ƫ ह ȂĢ Ģ ¯ ह ( )Î Î ह ह ( ) Çà ° Ȃ Ǟ ( हह हȒ ह िÎ ह Ȃ ह िÎ हȅ Á ÎĎ िÎ « ह ( ) Çà ÎĎ Ȃ ह Ģ  ( ) Ȓ ह Çà Ģ ÎĎ Ê ह ÎĎ Ȍ ह ह ÎĎ Ȍ  ÎĎ ह Ģ ह ह  Ģ ǝ ह Î ह ¾ हȅ Á ÎĎ Â )  ȗ ȗ ह ह Á ह हȅ ÎĎ Ģ¾ ǝ  ह (Output Devices) « ǓÌ Ģ हȅ , Ç «ह à ( ह, « Ȃ ȗ « ह Ģ « ह ह ȗ ǎ हȅ , Ģ Đह हȅ ǎ «  ğ ǎ ह « Ģǔ हȅ Çà Çà Ģ Ģ Ɛ Ȃ ȗ ह « ȗ Ȃ Ç हȅ : SIRAJ SIR ȗह ȗह Ģ 11 lj ȗ हȅ « « िƪ हȅ
 12. 12. J.C.S COMPUTER (1) ह « िƪ : Ģ (2) ह ह िƪ िƪ Ģǔ हȅ Ģǔ हȅ Âĝȗ : ह ह िƪ हȅ ह Î Ȃ Î Çà ǘ Ȃ , L.C.D Âĝ ğ ह ,ơ Ä ğ हȅ ¾ « Ģ Î ह ǘ ɕ ğ ह हȅ ğ Âĝ ȗ ǘ Ǐ Ģǔह ȗ Ȍ ǘ हȅ ğ ğ © Ȃ © ğ ह  ğ Ȃ घ ह ÂहȂ ĢĎ ğ Âĝ Ģ ह Ģ Á Î ह ह ƪ ह ğ Âĝȗ Ę¯ Âĝ ह ह ğ Ɛ Ɛ © हȅ Âĝ ह Ȃ ¾ - ह Çà हȒ हȅ Ȃ हȒ ह Ȓ िÊ Ģǔ Ȃ ȗ ȗ Çà « © ह SIRAJ SIR 12 ह ǎ Î Î ह हȅ ơ ơ Ģǔ Âĝ - Đ ह, ğ ƪ Đ ह © Ģह Ȃ ह ह ह घ ǎ ǎ ȂĢǔ © Î 2. lj Âĝ Âĝ Ȃ ȗ हȅ Ç Ɛह घ Ģǔ ह Ȃ ( ) ǎ ĢÎ Î Çà © ȗ Ȃ ह Đ ȗ ȗ
 13. 13. J.C.S COMPUTER Î Ģ Ȃ Ģǔ हȅ Ģ ǘ « Î ह Çà « ह  Ģ ƪ ȂĢǔह ह Đ , हȒ Ì ह Ģǔ ɕ ह Ȃ Âĝ ह ȗ « ǘ  ह ȗ ȂÎ ǝ ह ह  ȗ Ƴ Ȃ lj  ह Îơ िƪ ह ह हȅ ह Çà ह ह Ȃ ह ȗ Ȃ 40 Ģ ह ह © © ह हȅ Ȃ Ȃ 80 ह  Πǝह © Î ǝĢ Ȍ हȅ , ह  ÂĘ Çà Ȃ ȗ ह ĎÎ « ह ĝ ơ Ȃ Çà Πह Î ह, ơ¹ Ƣ - Ģ -Ģ ह, Îơ िƪ ȗ ह हȅ Î Ȃ िƫ ह Á ह हȅ Îơ िƪ Îơ िƪ ȗ ह Ȃ Îơ िƪ Ģ Çà ह SIRAJ SIR 13 ȗ हÊ « Ȃ Ǐ ह
 14. 14. J.C.S COMPUTER िƪ (Memory Devices) Ģ ह ह िƪ (1) ह हȅ - ĢĐÇ , ɕ RAM ¾ Ģǔ ĢĐ Đह हȅ (RAM) ȂĢ ह Ȃ Đह ह हȅ ह Î हȅ ÇÃ ह ह Ȃ ह ƕ Ģ ह: (DRAM) «ह RAM 10 Ȃ , Î हȅ ƪÎ ƪÎ Î Ȃ ह (SRAM) Î ह Ȃ िÎ ह हȅ Î Ģ RAM Ȃ हȒ हȒ Î ǘ “ (2) हÎ “ ǘ (Read Only Memory) ROM ह हȅ , ĢĐ Ȃ ह ĢĐ हȒ ÇÃ ROM Ȃ ȂÎ ÇÃ ÇÃ ĝ Î ɕ « ह हȅ ह, ¯ हȅ , ȃ ह ह, ह हȅ ह Î Ȃ ह ĢĐ ह, ह ह SIRAJ SIR 14 ĢĐ ĢĐ िƪ ȗ (PROM) Ȃ Ì (BIOS) ह ĢĐ ǎ Â ROM
 15. 15. Ģ J.C.S COMPUTER (EPROM) I.C. Ȃ ĢĐ ȅ Î Ǘ ह I.C. Ģ ि¯Ę - -Ģ ȗ Á ह ह (EEPROM) ि¯Ę ह Ģ Â Î Ì Ê ह ĢĐ हȒ ह ½» ĢĐ Çà ΠिÎ Å ि¯Ę हȅ िǎ ह Ȃ Đह िƪ ह Đह Đह ĢĐÇ Çà ह Ȃ ह ह Î Ȃ“ Đह  « Ģ ơ िÎ « ƺ  ह  ह ƺ ह Ɛ Ȃ ह ¶ ÂहȂ ह Ę¯ ƃ Ç Å ह ǘ ¶ (Tracks) ह ह ह हȅ Ç ¶ Ȃ ह ह 2400 ¶ Ģ Ç ह 400, 800, 1200 Ģ ȗ Ȃ ȗ Ȃ Å ह ह हȅ © 7  9 Ȃ Ç ह हȅ Î Î «ơ Î L.P. « हȅ  Πहȅ ơȋ Ȃ 11 हȒ हȅ ह 20 ह Ƣ Î Â Î हȂ ह Ě Ę¯ Ȃ ह Î ȗ ǘ Ȃ Á Î ह Ģ Ȃ ह ह ह (Tracks) « ह हȅ Î हȅ Î ह Î ह ह ह Î ह ह ह ह Đह ह ơ ह हȒ ह ơ िÎ / ह ह ह Ä © SIRAJ SIR 15 ¯ ह Ƣ ह Î « ȋ
 16. 16. J.C.S COMPUTER Ä ĢĐ ȗ ह हȅ Ä Ä ह ह « Ģ ( ) Î Î ǎ ÇÃ ह ह ह हȅ Ä Ä “ ĢĐ ȗ ह ह, ह ȋ Î , ( ) ơ Ç Î Î Ä हȅ Î Ä ɕ ह ह « Ä ° ÇÃ Ȃ ह हȅ Ä ơ ĢĐ ȗ Ì ह Ɛ- Ɛ ह ह हȅ Ģ Ä “ ह, ȗ Î , , Î ơ Ä ह, ह ȗ Ɛ- Ɛ Ď Ä ह ह हȅ , ȗ ĢĐ हȅ Ç Ç ĢĐ ह, Ȃ ƳÎ ह ĢĐ Ç ƳÎ ƕ --> ĝ Ȃ Ç ÇÃ ĢĐ ह ह ȂË ह, ह, Ç , ह Ç Ç ह ĢĐȋ हȒ ह ह ह ह ह ÇÃ हह ह ĢĐ ह ह ह Ë Ç हȒ ǘह ह Ȃ¯ हȒ ǘ ÇÃ ह Ä ह ह ĢĐȋ ĢĐ « --> Î ह Ȃ ह ह ĢĐ ĢĐ ह Ȃ ह ĢĐ हȅ Â Ģ Â Ģ Ȃ Ç ह ĢĐ « ह Â ह ह ह Ģ Â Â हह ĢĐ Ģ Ç Î SIRAJ SIR 16 ( ĢĐ Ȃ ) Ȃ Ȍ ह
 17. 17. Ç Â Â Ģ Ģ Ȃ ƳÎ Â Ȃ Ȃ Ȃ J.C.S COMPUTER ĢĐ Ȍ Ģ¾ ह, Ȍ ÇÃ Ç ĢĐ ȋ ȋ Î ह Î ह ÇÃ « ÇÃ ह Î Î ȗ Ɛ ȗ Ȃ ȗ Ȃ Ȃ ह ȗ ह Ģ ह ¯ Ģ ȋ Ê ȏÎ ȋ Ȃ « Ê Ģ ȋ ह Ď Â ह ह Ê Î Ģ ह ȋ Ș ȋ Á Â ह Ę Ê ɕ Ê Ģ ह Á - ह Î ह हȅ Î Å ह ह Ģ . . Î Ģ Î Ê Ģ Ê ɕ ह Ê Ģ ह Ģ घ ȗ - Ɛ ȋ हȅ , ह ÇÃ ह ȗ ȂĢ हȅ Ģ Ȃ Ȃ ,ȋ ह ह, Ģ Ǚ Ê Ȃ ° Ë िƪ Ê Ģ ǝह ह ह ȋ ȋ ȂĢ ǝह . . ह ह ȏÎ ĢĎ ĝ ह ह ĢĐ « Î « Î Ȃ ह ĝ Ê © ह Ê ȏÎ ह ह ȏÎ ĝ ह Ȃ Ģ ĢĐ ĢĐ ह ह ह « ह हȅ ÇÃ ÇÃ ¯ « ȃ ȗ ह? Ȃ ĢĐ ȗ ĢĐ ȗ ÇÃ ȃ ĢĐ Ģ Ď ĝह ह LjÌ Ģ ह ¾ Â ह SIRAJ SIR ÇÃ ĢĐ 17 © Â Ȃ Î Ȃ िƪ ȗ ÇÃ ह Â ĝ ÇÃ ह ह ĢĐ ÇÃ
 18. 18. J.C.S COMPUTER हȅ Á ÇÃ Ì Ģ हȅ « हȅ Ȃ Ģ ĢĐ , Ç « ĢĐ Ȃ ÇÃ ÇÃ हह ह Ç ĢĐ Â ȃ ȗ Î ह Ȃ Ģ िÎ ¾ Ȍ ǝह ƳÎ ǝ ĢĐ ȗ Ȃ, Ď ° ɕ Ģ ह ǘ ह Ģ¾ ĢĐ LjÌ Ď © - © ǝ Â ȗ ȂĢ “ Î ह “ “ ÇÃ “ Ȃ ह हȅ Ģ ( ) ¯ ( ) ( ) Â : Ģ © ĢĐ ĢĐ ह हȅ ह ȗ Ɛ Î ĝ ȗ Ģ Ģ ह ह हȅ , ÂहȂ ह « ह Á ह हȅ Ģ ljह Ȃह ȋ ȋ Î Ë िÎ ĝ ǘ ȋ Î ȋ ह ह Î Ģ Ģ Ä ह ɕ Ë ह « ÇÃ «, ह , Ç . . ¾ ह ह ȋ ǘ ȗ ह ह हह हȒ ह Î ह ह Î ह ȗ ह ȋ Î Â ह ह Ç Â Î Ɛ « िÎ ȃ « Î ह « ɕ हह Ì ह « िÎ ¾ Ä ह Î ȋ ह Î ह Ģȋ « ȋ Î ह हȅ « ह « ह हÎ SIRAJ SIR 18 Âğ Âğ « Ģ Ģ ǎ Ì ह ƪ
 19. 19. J.C.S COMPUTER , Î ¯ ǎ , ह ( ) Â « ƕ « ¯ « ȋ ह: lj , Î Î ȃ Ë िÎ ( )ĢĎ ĢĐ ȗ Ģ ( ) Ģ , ȃ Ģ ¾ Â ȃ , Ģ ɕ Á Î ĝ, Î / ȋĢ Î ȋ Á Î Î ( ) Ģ ĢĐ ȗ Ď िÂ Ȃ ह ह ĢĐ िǙ ह ƪह ह Ģ ह ह ĢĐ ĢĎ Ģ ह ȋ Ģ Î ह ह ĢĐȋ ह . . . ह ( ) Ê ह Ģ Ȃ ǎ ह « . . . Ê ĢĐȋ ह ĢĐ ĢĐ ह Ȃ ह ĢĐ ह ȋ Ȃ « Ê Ģ Î ǔह Î ह ( ) Ê Ģ Ȃ ह ȋ Ȓ ȗ (घ) Ê Ģ ȋ Ș Ď Â Î ह हȅ Á Ģ ĝ ह ĢĎ ह ह ĢĐ « Î ÊÅ ह ह Ȃ ह हȅ ȏÎ Ȃ Â . . « Î Ȃ ह ह ĝ © Ê Ê ȏÎ ह ह ȏÎ ĝ Ģ ह हȅ SIRAJ SIR 19 ह ĢĐ ĢĐ ह ह « ह
 20. 20. ( ) Ê J.C.S COMPUTER Ğȋ ह Ê ȏÎ Î ह ǘ ÎĢ ह ĢĐ Ğ Ç ह Ȃ ह ह ह ( ) ȋ Î ĢĎ ह ह Ģ Ç Ĩ Ì Ç Î ĝ ह ह Ģ ĝĝ ĢĎ « ÂहȂ ह Ģ ɕ ȋ (1) Î ȗ ह ɕ ɕ ȋ Î ɕ ȋ Î ह Ȃ Ȃ ह (2) ह ह ह ɕ ȋ Î Ȃ ɕ ह हȅ ह ( ) ¯ ɕ Î ¯ ¯ ह ह ǎ ह ह - , ȋ Î ¯ ( )Đ ɕ Ç ĝȗ ह ह ǎ Ģ ह Ì ह ĢĎ Î Ģ -Ģ lj Î ह Ģ Ȍ ÇÃ Đ « Î ´ ह  Çà ɕ Ģ¾ « Î ह ह Ď ¯Ę ȗ Ì ¯Ę ह Î ह Î ह ह ȗ Ģǔ SIRAJ SIR 20 Ȃ ह Đह ȃ Î ȋ ह िÎ ȋ ह « Ģǔह ǎ ह ǎ Ģ ह Ë ह ह Çà ह ह
 21. 21. « J.C.S COMPUTER ǘ Â « Ȃ Á « Ģ Ģǔ ɕ ह ह: (1) Ȍ Ȍ ° ǘ Ȍ «Î « ȗ Ģǔ ह « हȅ ह ह - Ď ÇÃ , ¯ (2) Ģ Ģ Ȍ ह ĝ ÇÃ Ȃ Ê ơ¯ , ģÂ ह Ģǔ Ģ « ह Ȃह Ď ह (3) Á Á Ģ « (4) ह ह Ģǔ Ɛ ह ह ह Á ह ÇÃ « Ģ (5) ÇÃ ह ĢĎ Ä Ä ĢĐ ȗ Î ĝ ह हÎ ह ÇÃ « lj Ď ह Ë िÎ ह ÇÃ lj ह : ÇÃ Î ǘ « ©ĝ Î ह SIRAJ SIR 21 ह ह ह ƕ ĝ
 22. 22. J.C.S COMPUTER ÇÃ ÎĎ ह Ȃ Ȃ Ģ¾ Ģ ह ÇÃ Ȃ Ģ ह ह: My Computer ÇÃ « Â ह Ã Ȃ Ȃ « Ģ ह हÎ हȅ « Â ह (Network Neighborhood) « Î हȅ Ê हȅ Ȃ िÎ (Recycle Bin) Ȃ ह Đ ह Ģ ƪ Ã Å Ģǔ ह हह ह ह हȅ Ê « Î ह ɕ Displays information and websites on the Internet. ह « Ǐ Å ह Å हȒ ह ह ह ह हȅ SIRAJ SIR Ĥ 22 हȅ ह ह ǘ ह Ȃ
 23. 23. J.C.S COMPUTER ह हȅ Ģǔ हȅ िÌ हȗ Ê lj ǘ ȂĢ ǘ Ģ ह Ģ Ȃ ǝ ह « « ह: : www.google.com ह : www.yahoo.com : www.msn.com ¯ : www.alexa.com Î : www.search.netscape.com Ê Î : www.altavista.com « : www.search.com Ǘ : www.guruji.com Đ , ह ¯ , « Å िƛ ह ) िƛ Ȃ ह Ȃ ( ह ह , « « Î हȋ ǘ Alt + Left Arrow Key - ƛ िƛ « Ģ Â , Ȃ Å हȒ Ä ǘ हȅ « ह हȅ © िƛ ह ° ǘ ½ ȋ हȒ Ȃ Ȃ Ȃ Ģ¾ Å « Å हȅ Å - ह Å , ह Å SIRAJ SIR 23 ह ह Ȃ
 24. 24. J.C.S COMPUTER Ȃ Î Ȃ India Development Gateway Ģǔ Ȃ ƕ ĝ ǘ हȅ Î Î ( )Ģ ƪ Ȃ Ģ¾ Protocol) ह Ë िƪ Î ह हȅ ह IP (Internet Protocol) Ȃ in IP (Internet Ģ © ( ह ) Ģ www.indg.in IP ह ह ह Ȃ Ñ ह ĢĎ Ǚ Ģ ƪ Ȃ ह िÌ Î 192.0.34.65 IP ह ह IP ह, Ã ह , ह ǝ - ह ह « ह ह: « com :Ë edu : SIRAJ SIR © 24 Î ह Î IP Â ह Ģ
 25. 25. J.C.S COMPUTER gov : Î mil : net :Ģ org : int : Â ह « ह Âğ Â ÍĘ © • © ǣ ह ह uk : ȋ in : fr :ģ ca : ( ) / ह ©ĝ ह « ह ह Ģ Ê ( © ह - Ë िƪ, , , ğ हह Î Ȃ ह )ह ह « : « ह www.indg.in Î ƐĢ ° , हĢ ƪ « Å ह ह SIRAJ SIR 25 Ģ ह Ģ -

×