Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫تکنولوژی‬ ‫ارزیابی‬
Technology assessment
‫دهنده‬ ‫ارائه‬:‫نژاد‬ ‫باقری‬ ‫سینا‬
‫مدیریت‬ ‫دانشکده‬
‫ارزیابی‬ ‫ابعاد‬
‫تکنولوژی‬ ‫ارزیابی‬ ‫اصلی‬ ‫های‬‫تکنیک‬
‫تاریخی‬ ‫پیمایش‬
‫گفت‬ ‫خواهیم‬ ‫چه‬ ‫آن‬...
‫هزینه‬ ‫تحلیل‬ ‫...
‫تکنولوژی‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫تعدد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ارزیابی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫یا‬ ‫ابعاد‬‫است‬ ‫متعدد‬
‫شود‬ ‫م...
‫تکنولوژ‬ ‫ارزیابی‬ ‫کاربردهای‬ ‫از‬ ‫برخی‬‫ی‬
‫محیطی‬ ‫پیامدهای‬ ‫ارزیابی‬EIA))
‫محیطی‬ ‫ممیزی‬
‫کشمکشها‬ ‫و‬ ‫اختالفات‬ ...
‫ارزیابی‬‫تکنولوژی‬‫در‬‫سال‬1950‫در‬‫موسسه‬Rand‫مطرح‬‫گردید‬.
‫دفتر‬‫ارزیابی‬‫تکنولوژی‬‫آمریکا‬OTA‫وابسته‬‫به‬‫كنگره‬‫پس‬‫...
‫ارزیابی‬‫فنآوری‬‫ابزاری‬‫است‬‫در‬‫خدمت‬‫برنامه‬‫ریزی‬‫و‬‫سیاست‬‫گاری‬‫برای‬‫ایجاد‬‫و‬‫توس‬‫عه‬
‫فنآوری‬
‫بررسی‬‫عواقب‬‫و‬...
”‫ارزیابی‬‫تکنولوژی‬‫عبارت‬‫است‬‫از‬‫فرآیند‬‫بر‬‫رسی‬‫هدفمند‬‫پیامدهای‬‫تغییر‬‫تک‬‫نولوژیك‬.‫این‬
‫فرآیند‬‫شامل‬‫بررسی‬‫مز...
‫واقع‬،‫نگری‬‫آینده‬‫نگری‬‫و‬‫كل‬‫نگری‬‫از‬‫جمله‬‫ملزوماتی‬‫هستند‬‫كه‬‫یك‬‫ارزیاب‬‫تکنولوژی‬‫باید‬‫تاحد‬‫ام‬‫کان‬‫از‬‫آنها...
‫كمك‬‫به‬‫تصمیم‬‫گیران‬‫و‬‫قانون‬‫گزاران‬
‫پشتیبانی‬‫از‬‫اختصاص‬‫منابع‬‫به‬‫تحقیق‬‫و‬‫توسعه‬R&D
‫ایجاد‬‫آمادگی‬‫برای‬‫حل‬‫...
‫الف‬:‫گام‬‫اول‬‫شامل‬،‫موضوع‬‫قلمرو‬‫و‬‫افق‬‫زمانی‬‫تکنولوژی‬‫مورد‬‫ارزیابی‬
1-‫شناسایی‬‫موضوع‬‫مورد‬‫ارزیابی‬.‫موضوع‬‫هم...
‫مثال‬‫در‬‫ارزیابی‬‫تکنولوژی‬‫سلول‬‫درمانی‬‫باید‬‫به‬‫درمان‬‫بیماری‬‫ها‬‫و‬‫بهداش‬‫ت‬‫توجه‬
‫نمود‬.
‫یا‬‫به‬‫تركیب‬‫آن‬‫با...
‫اگر‬‫ارزیابی‬‫در‬‫قلمرو‬‫محدودی‬‫انجام‬‫پذیرد‬‫ارزش‬‫نتایح‬‫حاصل‬‫مورد‬‫سئوال‬‫است‬.
‫اگر‬‫در‬‫قلمرو‬‫گسترده‬‫و‬‫وسیعی‬‫ص...
‫گام‬‫دوم‬‫ارزیابی‬‫تکنولوژی‬‫تشریح‬‫تکنولوژی‬‫مورد‬
‫نظر‬‫یا‬‫تکنولوژی‬‫های‬‫مرتبط‬‫می‬‫با‬‫شد‬.‫عالوه‬‫ب‬‫ر‬
‫تشریح‬‫تکن...
3-‫داریم؟‬ ‫نیاز‬ ‫منافعی‬ ‫چه‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬
4-‫دارد؟‬ ‫مطلوبی‬ ‫نا‬ ‫پیامدهای‬ ‫و‬ ‫خطرات‬ ‫چه‬ ‫بکارگیری‬ ‫و‬ ‫توسعه‬
‫در‬‫گام‬‫های‬‫سوم‬‫و‬‫چهارم‬‫كه‬‫می‬‫خواهیم‬‫پیامد‬‫تکنولوژی‬‫را‬‫ارزی‬‫ابی‬
،‫كنیم‬‫باید‬‫تحلیلی‬‫فراتر‬‫از‬‫بدیهیات‬‫صو...
5-‫سیاستی‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫تحلیل‬
‫تکنولوژی‬‫به‬‫كدامیك‬‫از‬‫پشتیبانها‬‫و‬‫ك‬‫نترل‬‫ها‬
‫نیاز‬‫دارد‬‫و‬‫برای‬‫تمشیت‬‫اینها‬...
‫است‬ ‫عبارت‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ارزیابی‬ ‫ی‬ ‫پایه‬ ‫شناسی‬ ‫روش‬ ‫خالصه‬ ‫طور‬ ‫به‬:
‫گام‬‫اول‬:‫قلمرو‬
‫گام‬‫دوم‬:‫تکنولوژی‬
‫...
‫رباتها‬
‫ها‬ ‫چيپس‬
‫کامپيوتر‬
‫مخابرات‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫نو‬ ‫مواد‬
‫ها‬ ‫آنزيم‬
‫نوترکيب‬DNA
‫محصوالت‬ ‫تخمير‬
Fermentati...
‫رویکرد‬‫تلفیق‬‫فنآوری‬‫با‬‫فعالیت‬‫های‬‫كسب‬‫و‬‫كار‬(‫پ‬‫ویا‬)
‫مدل‬‫پورتر‬
‫رویکردهای‬‫تجریدی‬‫به‬‫فنآوری‬(‫گذشته‬‫نگر‬)...
‫فنآوری‬ ‫توسعه‬ ‫فرآیند‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ارزیابی‬
Diffusion
Innovation
Creation
Transfer
Assimilation
Adaption
Producti...
1
2
3
‫روشها‬
‫روشها‬
‫هزینه‬ ‫روش‬-‫منفعت‬
‫ریسك‬ ‫تحلیل‬ ‫روش‬
‫خروجی‬ ‫ورودی‬ ‫تحلیل‬ ‫روش‬
‫ریسك‬ ‫ارزیابی‬Risk Assessment
‫ریسک‬‫ارزیابی‬
‫ریسك‬‫عمومی‬‫تعریف‬
‫بروز‬ ‫احتمال‬
‫رخداد‬ ‫یك‬
‫ناشی‬ ‫زیان‬
‫رخداد‬ ‫از‬
‫پیامد‬ ‫عدم‬
‫قطعیت‬
‫پروژه‬‫تعریف‬
‫پروژه‬
‫موقت‬ ‫تالشی‬
‫هدفمند‬(‫محصول‬/‫خدم‬
‫ت‬/‫نتیجه‬)
Objectives
Technology
Development‫با‬
‫یک‬ ‫فوق‬...
‫پروژه‬‫تعریف‬
‫پروژه‬ ‫یك‬ ‫های‬ ‫مولفه‬
‫سيستم‬‫سطح‬(،‫جز‬
‫سيست‬‫يا‬‫زيرسيستم‬‫م‬)‫و‬
‫كاركردها‬‫تعداد‬
‫محصول‬
‫جديد‬
...
‫محصول‬ ‫عیب‬
‫ریسك‬ ‫منشا‬
‫جانبی‬ ‫اثرات‬
‫محصول‬
‫كند‬ ‫پاسخ‬
‫به‬ ‫محصول‬
‫بازار‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫ورود‬
‫به‬ ‫سریع‬ ‫حد‬
‫...
‫ریسک‬‫ارزیابی‬
‫ریسك‬ ‫وجود‬
‫از‬ ‫ناشی‬
‫تکنولوژی‬
‫درارزی‬‫در‬‫ریسك‬‫ارزیابی‬‫تعریف‬‫ابی‬
‫تکنولوژی‬‫جذابیت‬(TA)
‫چیستی...
30
Alex Maj Bangsgaard
‫ریسک‬‫ارزیابی‬
Diana Hanna ,2013
‫ریسك‬ ‫ارزیابی‬ ‫رایج‬ ‫چارچوب‬
32
‫ریسک‬‫ارزیابی‬‫چارچوب‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫ها‬ ‫شکاف‬
‫ریسک‬ ‫شناسایی‬
33
‫ریسک‬‫ارزیابی‬‫چارچوب‬
‫تاثیر‬
‫احتمال‬
‫شدت‬
‫انتش‬ ‫سرعت‬‫ار‬
‫ریسک‬ ‫ارزیابی‬ ‫معیار‬
34
‫ریسک‬‫ارزیابی‬‫چارچوب‬
‫می‬ ‫آن‬ ‫قالب‬
‫مقد‬ ‫یک‬ ‫تواند‬‫ار‬
‫یک‬ ‫یا‬ ‫ثابت‬
‫باشد‬ ‫محدوده‬
‫به‬ ‫بسته‬
Context‫شک...
‫ریسک‬ ‫تاثیر‬ ‫تکمیلی‬ ‫ارزیابی‬
(RISK Interactions)
‫ریسک‬‫ارزیابی‬‫چارچوب‬
‫ریسک‬‫ارزیابی‬‫چارچوب‬
Illustrative Combined Risk and Opportunity Map
‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬
‫ریسک‬‫ارزیابی‬‫چارچوب‬
‫ریسک‬‫ارزیابی‬‫چارچوب‬
‫انتقال‬
Transferenc
e
(Share)
‫تقلیل‬
Migitation
(Redusce)
‫پذیرش‬
Accept
‫اجتناب‬
(Avoidance)
‫ا...
‫ریسک‬‫ارزیابی‬
39
‫ریسك‬ ‫ارزیابی‬ ‫ماتریس‬
‫سیستم‬ ‫یکپارچگی‬
(‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫خرابی‬)
‫خرابی‬‫احتمال‬
Probabilityof
failure
‫هدف‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫به‬ ‫نیل‬
‫یا‬ ‫فنی‬ ...
41
‫دشواری‬
‫توسعه‬
‫نیازمندی‬
‫های‬
‫ارتباطی‬
‫زمابندی‬
‫هزینه‬
‫و‬ ‫فنی‬ ‫تیم‬
‫مدیریتی‬
‫ای‬‫برنامه‬‫خرابی‬
TRL<6R&D3
T...
42
‫سطح‬ ‫در‬ ‫شکاف‬
‫آمادگی‬ ‫تکنولوژی‬
Technology
Readiness Level
‫های‬ ‫شاخص‬ ‫شکاف‬
‫فنی‬ ‫عملکرد‬
‫تحقیق‬ ‫دشواری‬ ‫د...
43
‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫سیستم‬
‫تکنولوژ‬‫ی‬ ‫بلوغ‬
‫ای‬‫برنامه‬‫خرابی‬
‫بلوغ‬ ‫مقیاس‬1 9
‫تکنولوژی‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫سطح‬
Tech...
44
‫پروژه‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫موفقيت‬ ‫بروز‬ ‫احتمال‬ ‫كيفي‬ ‫ارزيابي‬
‫بلوغ‬ ‫در‬
‫تكنولوژي‬
‫بروز‬
‫مشكل‬
‫ای‬‫برنامه‬‫خرابی‬...
45
‫تکنولوژی‬‫آمادگی‬‫میزان‬(TechnologyReadinessLevel) ‫تکنولوژی‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫سطح‬
Technology Readiness Level
TRL
46
‫تکنولوژی‬‫آمادگی‬‫میزان‬(TechnologyReadinessLevel)
Mike Engle, Shahram Sarkani, Thomas Mazzuchi
47
DW Engel,AC Dalton,K Anderson,C Sivaramakrishnan,C Lansing
‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬TRL6
48
‫تکنولوژی‬‫آمادگی‬‫میزان‬(TechnologyReadinessLevel)
TRL،6‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬
‫تکنولوژی‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ...
49
TRL •‫دهه‬ ‫ناسا‬1980‫فضایی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫آمادگی‬ ‫میزان‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬
•‫براورد‬ ‫برای‬/‫یک‬ ‫ریسک‬ ‫و‬ ‫بلوغ‬ ‫مقای...
50
TRL
•‫ذینفعان‬ ‫توسط‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ارزیابی‬ ‫امکان‬
•‫تکنولوژی‬ ‫توسعه‬ ‫فرایند‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫تکرار‬ ‫قابلیت‬
•‫بودن‬ ‫مل...
51
TRL
‫نیست‬ ‫تکنولوژی‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ‫مبین‬
‫استاندارد‬ ‫رویه‬ ‫فاقد‬ ‫و‬ ‫...
52
•ITAM
Integrated Technology Analysis Methodology
(ITAM)
•‫توسط‬ ‫ها‬ ‫محدودیت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫رفع‬ ‫برای‬Mankins‫شده‬ ‫ای...
53
‫يکپارچه‬ ‫تکنولوژی‬ ‫تحليل‬ ‫متدولوژی‬
ITAM
‫و‬ ‫ها‬ ‫تکنولوژی‬ ‫هرم‬
‫هر‬ ‫های‬ ‫سيستم‬ ‫زير‬
‫از‬ ‫يک‬
‫سيستم‬ ‫های‬...
54
TRL
‫موج‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تکنولوژی‬ ‫هر‬ ‫تجمعی‬ ‫بلوغ‬ ‫شاخص‬‫شامل‬ ‫ود‬
•‫تکنولوژی‬ ‫بلوغ‬ ‫دشواری...
55
ITAM
Delta TRL
‫بلوغ‬ ‫سطح‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫هدف‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫فعلی‬ R&D
Delta TRL=TRL(desired)-TRL(cu...
56
ITAM
‫ساز‬ ‫توانمند‬ ‫و‬ ‫بحرانی‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫تکنولوژی‬ ‫برخی‬(Enabler)‫هستند‬
‫دهنده‬ ‫ارتقا‬ ‫مفهوم‬ ‫ی...
57
Technology Need Values
(TNV)
TNV‫برن‬ ‫كل‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫تکنولوژی‬ ‫بودن‬ ‫بحرانی‬‫امه‬‫حاصل‬ ‫های‬ ‫پیشرفت‬ ‫كاربرد...
58
ITAM
Research and development Degree of Difficulty
(R&D3)
•‫تکنولوژی‬ ‫یک‬ ‫مسیربلوغ‬ ‫در‬ ‫انتظار‬ ‫قابل‬ ‫دشواری‬ ‫می...
59
ITAM
R&D3
‫دشواری‬ ‫درجه‬
‫اهداف‬ ‫به‬ ‫نيل‬
R&D
‫های‬ ‫گزينه‬ ‫تعداد‬
‫احتمال‬ ‫برای‬ ‫الزم‬
‫باالی‬ ‫موفيقت‬
‫اهداف‬ ...
60
‫تکنولوژی‬‫آمادگی‬‫میزان‬(TechnologyReadinessLevel)
61
‫منفرد‬ ‫تکنولوژی‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫تکنولوژی‬ ‫شاخص‬
‫تکنولوژی‬ ‫یکپارچه‬ ‫شاخص‬:‫میانگین‬TI‫زیر‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫های‬
‫ج...
62
System Dynamic
63
‫ريسک‬ ‫ارزيابی‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫مشکل‬
‫بودن‬ ‫استاتیک‬
‫ساده‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫گاه‬
‫انگارانه‬
‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫گا...
64
‫تکنولوژی‬ ‫ارزيابی‬ ‫به‬ ‫سيستم‬ ‫پويايی‬ ‫روش‬ ‫نگاه‬
‫از‬ ‫پویا‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫ساخت‬
‫تکنولوژی‬ ‫کاربرد...
65
•‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫نخستین‬1950‫نام‬ ‫به‬ ‫فردی‬ ‫توسط‬Jay Forester
•‫بازخورد‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫غیرخطی‬ ‫دینامیک‬ ‫بر‬ ‫مبتن...
66
‫مفاهيم‬
‫سیستم‬
‫استاتیک‬
‫تغییرمتغی‬‫رها‬
‫سیستم‬ ‫ی‬
‫بودن‬ ‫ثابت‬
‫متغیرهای‬
‫سیستم‬
‫پوی‬ ‫سیستم‬‫ا‬
67
‫مفاهيم‬
‫ی‬ ‫شکست‬ ‫فاقد‬ ‫تغییرات‬‫ا‬
‫قاعدگی‬ ‫بی‬
‫سیستم‬
‫پیوسته‬
‫در‬ ‫بطورتجمعی‬ ‫رخدادها‬
‫دیفرانسیل‬ ‫معادالت‬...
68
‫سیستم‬ ‫رویکرد‬
‫بسته‬
‫تاثی‬ ‫تحت‬ ‫سیستم‬ ‫آتی‬ ‫رفتار‬‫ر‬
‫است‬ ‫گذشته‬
‫سیستم‬ ‫رویکرد‬
‫باز‬
‫ورودی‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت...
SD
‫نیست‬ ‫کننده‬ ‫پیشگو‬
‫مبین‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫تجمیعات‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫رفتار‬
‫هزینه‬
‫امکان‬
‫ناپذیری‬
‫سازی؟‬...
70
‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مساله‬/‫رفتار‬ ‫تست‬
(What if‫یا‬tradeoff)‫شود‬ ‫مدل‬ ‫باید‬
‫است‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫مبین‬ ‫مدل‬
‫شوند‬ ‫می...
71
‫وساختارمدل‬ ‫مرز‬ ‫نمایانگر‬
‫زیرسیستم‬ ‫دیاگرام‬ ‫مدل‬ ‫مرز‬ ‫نمودار‬
‫مدل‬ ‫انواع‬
‫و‬ ‫ها‬
‫ها‬ ‫دیاگرام‬
‫حلقه‬ ‫د...
‫زیرسیستم‬ ‫دیاگرام‬
‫مدل‬ ‫مرز‬ ‫نمودار‬‫نامشمول‬ ‫زاد‬ ‫برون‬ ‫و‬ ‫مشمول‬ ‫زاد‬ ‫درون‬ ‫کلیدی‬ ‫متغیرهای‬ ‫تعیین‬
‫تصادف...
73
‫موجودی‬(‫وضعیت‬ ‫متغیر‬(State)‫انباشتگی‬ ‫یا‬ ‫،سطح‬:)‫انرژی‬ ‫تجمیع‬ ‫مبین‬/‫مواد‬/‫ط‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬‫ول‬
‫زمان‬.‫باش...
74
‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬
‫عددی‬ ‫های‬ ‫داده‬‫نوشتاری‬ ‫توصیفات‬
‫های‬ ‫مدل‬ ‫مشاهدات‬
‫ذهنی‬
‫شبیه‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬
‫پویایی‬...
75
‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬
76
Framework
‫هزینه‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬
‫کوشش‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬
‫زمان‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬
‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬
‫کیفیت‬ ‫ا...
Framework
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تر‬ ‫آسان‬ ‫سریعترو‬ ‫توسعه‬
‫نهایی‬ ‫باالترمحصول‬ ‫عملکرد‬
‫مزایای‬Framework‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫توسع...
78
‫هزینه‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫منجر‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫فرایند‬
‫نرم‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬
‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫افزارهای‬
‫و‬ ‫تعمیر‬ ...
79
Framework
Effects?
‫معایب‬
Reuse
‫رشد‬ ‫کندی‬
Learning Curve
‫مزایا‬
‫مسئله‬ ‫بیان‬
‫نرم‬ ‫توسعه‬
‫افزاری‬
80
‫پذیرش‬ ‫تحلیل‬ ‫برای‬ ‫مدلی‬Application FrameworkTechnology
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫در‬
‫مدل‬ ‫كاربرد‬ ‫حوزه‬
81
‫تکنولوژی‬ ‫دامنه‬:
Software
Coding
‫تمرکزبر‬:
‫تکنولوژ‬ ‫کاربرد‬‫ی‬
‫آن‬ ‫خلق‬ ‫نه‬
‫فرعی‬ ‫های‬ ‫بخش‬:
‫افزار‬ ‫نرم‬ ...
82
‫فرعی‬ ‫های‬ ‫بخش‬
‫انسانی‬ ‫منابع‬
‫ها‬ ‫مبتدی‬ ‫خبرگان‬
‫زمان‬ ‫نیازمند‬
‫بالقوه‬ ‫ور‬ ‫بهره‬ ‫ظرفیت‬ ‫دارای‬ ‫دو‬ ‫ه...
83
‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫زیربخش‬ ‫مدل‬
84
‫فرعی‬ ‫های‬ ‫بخش‬
‫پروژه‬
‫شبیه‬ ‫امکان‬ ‫نمودن‬ ‫فراهم‬
‫پروژه‬ ‫چند‬ ‫توسعه‬ ‫سازی‬
‫متوالی‬
‫تخصص‬ ‫به‬ ‫نیل‬ ‫برای...
85
‫فرعی‬ ‫های‬ ‫بخش‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬
‫توس‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫که‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫مدل‬‫عه‬
‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫آن‬ ‫در‬...
86
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫زیربخش‬ ‫مدل‬
‫فرعی‬ ‫های‬ ‫بخش‬
Framework
Learning
‫تکنولوژی‬ ‫یادگیری‬
‫مبین‬
‫یادگیر‬ ‫منحنی‬ ‫نقش‬‫ی‬
‫تکنولوژی‬ ‫اجرای‬ ‫در‬
‫توسعه...
88
‫فرعی‬ ‫های‬ ‫بخش‬
Framework
Learning
‫هنگام‬ ‫در‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬
‫توسعه‬
Framework
‫یگیرد‬ ‫می‬ ‫یاد‬
‫دانش‬ ‫رفتن‬ ‫...
89
Framework Learning
Elements
Framework
Knowledge
Framework
Knowledge
Per Developer
Framework
Complexity
Multiplier due t...
90
‫یادگیری‬ ‫زیربخش‬ ‫مدل‬Framework
91
‫مورد‬ ‫ورودی‬ ‫های‬ ‫داده‬
‫پیکربندی‬ ‫جهت‬ ‫استفاده‬
‫مدل‬
‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫نتایج‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
VENSIM
...
92
‫پیکربندی‬ ‫فرضیات‬
‫محصوالت‬(Artifact)‫براساس‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬
Object Oriented Function Points (OOFP)
‫باشند‬ ‫می‬...
93
‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫مدل‬ ‫نمودن‬ ‫کالیبره‬ ‫و‬ ‫نتایج‬
‫پیکربندی‬ ‫فرضیات‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫مقایسه‬ ‫یادگیری‬ ‫منحنی‬ ‫برای‬ ‫سن...
94
‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫نتیجه‬
•‫میزان‬OOFP‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬
•‫محور‬X:‫شده‬ ‫گیری‬ ‫اندا...
95
‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫مدل‬ ‫نمودن‬ ‫کالیبره‬ ‫و‬ ‫نتایج‬
96
‫سناریو‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬2‫میزان‬ ‫به‬238‫معادل‬ ‫ساعت‬58%‫یابند‬ ‫می‬ ‫خاتمه‬ ‫دیرتر‬.‫ترتیب‬ ‫بدین‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ب...
‫هزینه‬ ‫روش‬–‫منفعت‬BCA
‫مفهوم‬‫هزینه‬‫فایده‬‫بیش‬‫از‬150‫سال‬‫پیش‬‫توسط‬‫مهندس‬
‫فرانسوی‬‫به‬‫نام‬‫ژولس‬‫دوپوا‬(Jules Dupuit)‫ارائه‬‫شد‬
‫اما‬‫او...
‫اما‬‫ها‬‫هزینه‬‫و‬،‫ها‬‫فایده‬‫چگونه‬‫تخمین‬‫زده‬‫شوند؟‬‫می‬
‫ها‬‫هزینه‬‫و‬،‫ها‬‫فایده‬‫در‬‫واقع‬‫دو‬‫روی‬‫یك‬‫سکه‬‫هستند...
‫مثال‬‫فرض‬‫كنید‬‫كه‬‫خواهیم‬‫می‬‫ها‬‫هزینه‬‫و‬‫فواید‬‫طرح‬‫كنترل‬‫میزان‬‫انتشار‬‫گاز‬‫های‬‫آالینده‬
‫توسط‬‫یك‬‫كارخانه‬‫ب...
‫هزینه‬ ‫روش‬-‫منفعت‬
‫است‬ ‫محکم‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫منطقی‬ ‫دارای‬
‫هزینه‬ ‫روش‬-‫است‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫متداول‬ ‫های‬ ‫زوش‬ ‫ا...
‫هزینه‬ ‫روش‬-‫منفعت‬
‫داشت‬ ‫بیشتری‬ ‫منفعت‬ ‫انتظار‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫تکنولوژی‬ ‫كدام‬ ‫از‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫روش‬ ‫این‬.
‫...
‫كنیم‬ ‫بیان‬ ‫مالی‬ ‫مقادیر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ملموس‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫هزینه‬
‫كنیم‬ ‫حساب‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آتی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫و...
‫پردازد؟‬ ‫می‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫منعت‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫آیا‬
‫دست‬ ‫به‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫را‬ ‫منفعت‬ ‫دهد...
‫آتی‬ ‫منفعت‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫یافتن‬
‫از‬ ‫پس‬t‫معادل‬ ‫مبلغ‬ ‫سال‬:
‫بهره‬ ‫نرخ‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ،‫باشد‬ ‫موجود‬i ‫م...
‫ناشناخته‬‫بودن‬‫بهره‬‫سبب‬‫سلیقه‬‫ای‬‫شدن‬‫نرخ‬‫تنزیل‬‫می‬‫شود‬.
‫قطعیت‬ ‫عدم‬
‫عدم‬‫شناخت‬‫از‬‫تورم‬
‫ورودی‬ ‫تحلیل‬-‫خروجی‬DEA
‫پیدایش‬‫تکنیک‬DEA‫به‬‫کار‬‫فارل‬‫به‬‫سال‬1957‫گردد‬‫برمی‬.‫فارل‬‫با‬
‫استفاده‬‫از‬‫روشی‬‫همانند‬‫اندازه‬‫گیری‬‫کارایی‬‫در...
‫روش‬DEA
‫که‬‫به‬‫معنی‬‫تحلیل‬‫پوششی‬‫داده‬‫ها‬‫یک‬‫مدل‬‫برنامه‬‫ریزی‬‫ریاضی‬‫،برای‬‫ارزیابی‬‫ک‬‫ارایی‬‫واحد‬
‫های‬‫تصمیم‬...
‫روش‬DEA
1
2
3
4
‫در‬‫دنیای‬‫واقعی‬‫با‬‫واحدهایی‬‫با‬‫چندین‬‫ورودی‬‫و‬‫خروجی‬‫رو‬‫به‬‫رو‬‫بوده‬‫و‬‫در‬‫نتیجه‬‫نیازمند‬‫روش...
1
2
‫الگوی‬ ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫مشخصه‬
‫ورودی‬ ‫ماهیت‬
‫خروجی‬ ‫ماهیت‬
‫در‬‫صورتی‬‫که‬‫در‬‫فرایند‬‫ارزیاب‬‫ی‬
‫،با‬‫ثابت‬‫نگه‬...
‫در‬‫الگوی‬DEA،‫بادیدگاه‬‫ورودی‬‫،به‬‫دنبال‬‫به‬‫دست‬‫آوردن‬‫ناکارایی‬‫فنی‬‫به‬‫عنوا‬‫ن‬
‫نسبتی‬‫می‬‫باشیم‬‫که‬‫بایستی‬‫در...
‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫الگوی‬ ‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫بازده‬:
‫ور‬ ‫تغییرات‬ ‫بین‬ ‫پیوند‬ ‫بیانگر‬ ‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫بازده‬‫و‬ ‫ها‬ ‫ودی‬
‫ب...
1
2
‫الگوهای‬ ‫انواع‬DEA
CCR
BCC
‫ارائه‬ ‫رودرز‬ ‫و‬ ‫،کوپر‬ ‫چارنز‬ ‫توسط‬
‫الگوی‬ ‫،به‬ ‫گردید‬CCR‫حروف‬ ‫از‬ ‫که‬
‫ش‬ ‫...
‫الگوی‬CCR
‫این‬‫الگو‬‫دارای‬‫بازده‬‫ثابت‬‫به‬‫مقیاس‬‫است‬‫و‬‫سعی‬،‫دارد‬‫با‬‫انتخاب‬‫وزن‬‫های‬،‫بهینه‬
‫برای‬‫متغیرهای‬‫و...
‫می‬ ‫نتیجه‬ ‫را‬ ‫پوششی‬ ‫شکل‬ ‫همواره‬ ‫مضربی‬ ‫فرم‬ ‫دوگان‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پوششی‬ ‫تحلیل‬ ‫در‬‫در‬ ‫دهد‬
‫مضربی‬ ‫فرم‬ ‫،...
‫نامگذ‬ ‫کوپر‬ ‫و‬ ‫،چارنز‬ ‫بنکر‬ ‫یعنی‬ ‫آورندگانش‬ ‫پدید‬ ‫نام‬ ‫اول‬ ‫حرف‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مدل‬ ‫این‬‫شده‬ ‫اری‬
‫است‬.‫م...
‫روش‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫برخی‬DEA
‫واحدهای‬ ‫دارای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫نهاده‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫حساس‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫واحد‬ ‫روش‬ ...
‫مهرگان‬:1383
‫الگوی‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬DEA‫الگوها‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬
‫چون‬DEA‫ممک‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫خطاهای‬ ‫رو‬ ‫ای...
‫كند‬ ‫تغییر‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫واحدهای‬ ‫های‬ ‫ستاده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫تنها‬ ‫اگر‬،
‫آمد‬ ‫خواهد‬ ‫پیش‬ ‫گیری‬ ‫...
Thank You
1 2 3 4
click to add text
click to add text click to add text
click to add text
click to add subtitle
Technology assessment
Technology assessment
Technology assessment
Technology assessment
Technology assessment
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Technology assessment

روشهای ارزیابی تکنولوژی
ارزیابی جذابیت تکنولوژی

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Technology assessment

 1. 1. ‫تکنولوژی‬ ‫ارزیابی‬ Technology assessment ‫دهنده‬ ‫ارائه‬:‫نژاد‬ ‫باقری‬ ‫سینا‬ ‫مدیریت‬ ‫دانشکده‬
 2. 2. ‫ارزیابی‬ ‫ابعاد‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ارزیابی‬ ‫اصلی‬ ‫های‬‫تکنیک‬ ‫تاریخی‬ ‫پیمایش‬ ‫گفت‬ ‫خواهیم‬ ‫چه‬ ‫آن‬... ‫هزینه‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬/‫فایده‬ ‫ورودی‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬/‫خروجی‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ،‫سیستم‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬
 3. 3. ‫تکنولوژی‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫تعدد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ارزیابی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫یا‬ ‫ابعاد‬‫است‬ ‫متعدد‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫مختصر‬ ‫توضیحی‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫که‬: • Medical Aspect::Health Tech Assessment •socio economic aspects: •Economic aspects: cost of acquisition, charging,cost recovery, benefits: •Legal and regulatory aspects •Social aspects •Cultural aspects FIMDP 2013
 4. 4. ‫تکنولوژ‬ ‫ارزیابی‬ ‫کاربردهای‬ ‫از‬ ‫برخی‬‫ی‬ ‫محیطی‬ ‫پیامدهای‬ ‫ارزیابی‬EIA)) ‫محیطی‬ ‫ممیزی‬ ‫کشمکشها‬ ‫و‬ ‫اختالفات‬ ‫حل‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫العملهای‬ ‫دستور‬ ‫تهیه‬ ‫تکنولوژی‬ ‫موقعیت‬ ‫تعیین‬ ‫تکنولوژی‬ ‫انتقال‬ ‫فرآیند‬ ‫تکنولوژی‬ ‫الویتهای‬ ‫تعیین‬ ‫تکنولوژی‬ ‫تغییر‬ ‫میزان‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬
 5. 5. ‫ارزیابی‬‫تکنولوژی‬‫در‬‫سال‬1950‫در‬‫موسسه‬Rand‫مطرح‬‫گردید‬. ‫دفتر‬‫ارزیابی‬‫تکنولوژی‬‫آمریکا‬OTA‫وابسته‬‫به‬‫كنگره‬‫پس‬‫از‬‫دوسال‬‫مطالع‬‫ه‬ ‫در‬‫سال‬1972‫تاسیس‬‫گردید‬ ‫پس‬‫از‬،‫امریکا‬‫كشورهای‬،‫آلمان‬‫فرانسه‬‫و‬‫انگلیس‬‫اقدام‬‫به‬‫تاسیس‬‫د‬‫فاتر‬‫ارز‬ ‫یابی‬‫تکنولوژی‬‫نمودند‬ ‫در‬‫حال‬‫حاضر‬‫اكثر‬‫كشورهای‬‫صنعتی‬‫دارای‬‫دفاتر‬‫ارزیابی‬‫فنآوری‬‫می‬‫باشند‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ارزیابی‬ ‫تاریخچه‬
 6. 6. ‫ارزیابی‬‫فنآوری‬‫ابزاری‬‫است‬‫در‬‫خدمت‬‫برنامه‬‫ریزی‬‫و‬‫سیاست‬‫گاری‬‫برای‬‫ایجاد‬‫و‬‫توس‬‫عه‬ ‫فنآوری‬ ‫بررسی‬‫عواقب‬‫و‬‫خطرات‬‫اجتماعی‬‫بینی‬‫پیش‬‫نشده‬‫ناشی‬‫از‬‫توسعه‬‫فنآوریها‬‫نوظهور‬‫و‬‫موجود‬ ‫مانند‬‫عوارض‬،‫اجتماعی‬،‫اخالقی‬‫فرهنگی‬‫اقتصادی‬‫فنآوری‬‫های‬‫مربوط‬‫به‬‫مهندسی‬‫ژن‬،‫تیك‬ ‫شبیه‬‫سازی‬‫انسان‬‫و‬‫یا‬‫فنآوریهای‬‫اطالعات‬IT. ‫ارزیابی‬‫فنآوری‬‫نوعی‬‫هشدار‬‫و‬‫اعالم‬‫اولیه‬‫در‬‫مورد‬‫های‬‫جنبه‬‫مثبت‬‫و‬‫منفی‬‫ایجاد‬‫فنآ‬‫وری‬‫های‬ ‫جدید‬‫و‬‫بکار‬‫گیری‬‫فنآوری‬‫های‬‫موجود‬‫است‬. ‫تشخیص‬‫های‬‫گزینه‬‫بهینه‬‫برای‬‫بهبودفنآوری‬‫های‬‫مورد‬‫نظر‬‫و‬‫جلو‬‫گیری‬‫از‬‫عوارض‬‫اق‬‫تصادی‬ ‫اجتماعی‬‫آنها‬
 7. 7. ”‫ارزیابی‬‫تکنولوژی‬‫عبارت‬‫است‬‫از‬‫فرآیند‬‫بر‬‫رسی‬‫هدفمند‬‫پیامدهای‬‫تغییر‬‫تک‬‫نولوژیك‬.‫این‬ ‫فرآیند‬‫شامل‬‫بررسی‬‫مزایای‬‫كوتاه‬‫مدت‬‫در‬‫اقتصاد‬‫بازار‬‫محلی‬‫است‬.‫ولی‬‫از‬‫این‬‫ح‬‫د‬‫فراتر‬ ‫می‬‫رود‬‫و‬‫به‬‫تشخیص‬‫طرف‬‫های‬‫تاثیر‬‫پذیر‬‫و‬‫پیامدهای‬‫پیش‬‫بینی‬‫نشده‬‫تکنول‬‫وژی‬‫بصورتی‬ ‫گسترده‬‫و‬‫بلند‬‫مدت‬‫می‬‫پردازد‬.‫پیامد‬‫های‬‫مثبت‬‫و‬‫پیامد‬‫های‬‫منفی‬‫و‬‫سوء‬‫مورد‬‫بر‬‫رسی‬ ‫قرار‬‫می‬‫گیرند‬.‫زیرا‬‫از‬‫دست‬‫دادن‬‫یك‬‫فرصت‬‫طالیی‬‫همانقدر‬‫برای‬‫جامعه‬‫زیان‬‫آور‬‫ا‬‫ست‬ ‫كه‬‫رویارویی‬‫با‬‫یك‬‫خطر‬‫پیش‬‫بینی‬‫نشده‬“ ‫ارزیابی‬‫پیامد‬‫های‬‫تکنولوژ‬‫بسیار‬‫مشکل‬‫می‬‫باشد‬.‫اگر‬‫پیامدهای‬‫تركیب‬‫احت‬‫مالی‬‫توسعه‬ ‫فنآوری‬‫با‬‫توسعه‬‫اجتماعی‬‫و‬‫افتصادی‬‫و‬‫سایر‬‫سیستم‬‫ها‬‫را‬‫هم‬‫در‬‫نظر‬‫بگیریم‬‫ا‬‫مر‬‫ارزیابی‬ ‫فنآوری‬‫بسیار‬‫پیچیده‬‫و‬‫گاها‬‫در‬‫یك‬‫بازه‬‫زمانی‬‫میان‬‫مدت‬‫و‬‫حتی‬‫بلند‬‫مدت‬‫ممک‬‫ن‬‫است‬ ‫قابل‬‫احصا‬‫نباشد‬.. ‫تعریف‬‫مركز‬‫خدمات‬‫پژوهشی‬‫كنگره‬‫آمریگا‬
 8. 8. ‫واقع‬،‫نگری‬‫آینده‬‫نگری‬‫و‬‫كل‬‫نگری‬‫از‬‫جمله‬‫ملزوماتی‬‫هستند‬‫كه‬‫یك‬‫ارزیاب‬‫تکنولوژی‬‫باید‬‫تاحد‬‫ام‬‫کان‬‫از‬‫آنها‬ ‫برخوردار‬‫باشد‬. ‫ارزیابی‬‫توسط‬‫تیم‬‫های‬‫كوچکی‬‫از‬‫متخصصین‬‫ارزیابی‬‫با‬‫مشورت‬‫خبرگان‬‫حوزه‬‫های‬‫علمی‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫داده‬‫یی‬‫كه‬ ‫از‬‫اشخاص‬‫حقیقی‬‫و‬‫حقوقی‬‫عالقمند‬‫دریافت‬‫می‬‫گردد‬‫انجام‬‫می‬‫پذیرد‬. ‫ارزیابی‬‫تکنولوژی‬‫معطوب‬‫به‬‫آینده‬‫است‬‫لذا‬‫تکرار‬‫ارزیابی‬‫در‬‫فواصل‬‫معین‬‫قابل‬‫توجیه‬‫است‬‫زیرا‬‫گ‬‫ذشت‬‫زمان‬ ‫حقایق‬‫بیشتری‬‫را‬‫آشکار‬‫می‬‫نماید‬. ‫دو‬‫عامل‬‫دیگر‬‫بر‬‫تکرار‬‫ارزیابی‬‫تاثیر‬‫گذار‬‫است‬: ‫اول‬‫سرعت‬‫تغییرات‬‫تکنولوژی‬ ‫دوم‬‫اینکه‬‫برای‬‫سودمند‬‫بودن‬‫نتایج‬‫ارزیابی‬‫باید‬‫اطالعات‬‫را‬‫از‬‫هر‬‫منبعی‬‫بدست‬‫آورد‬‫و‬‫چون‬‫این‬‫اطالع‬‫ات‬‫به‬ ‫لحاظ‬،‫باورها‬‫نگرش‬،‫ها‬،‫عالیق‬‫امیدها‬‫و‬‫ترس‬‫ها‬‫دائما‬‫در‬‫معرض‬‫تغییر‬‫و‬‫تحول‬‫می‬‫باشند‬. ‫برخی‬‫ویژه‬‫گی‬‫های‬‫ارزیابی‬‫تکنولوژی‬
 9. 9. ‫كمك‬‫به‬‫تصمیم‬‫گیران‬‫و‬‫قانون‬‫گزاران‬ ‫پشتیبانی‬‫از‬‫اختصاص‬‫منابع‬‫به‬‫تحقیق‬‫و‬‫توسعه‬R&D ‫ایجاد‬‫آمادگی‬‫برای‬‫حل‬‫مشکالت‬‫و‬‫تناقضات‬‫ناشی‬‫از‬‫تکنولوژی‬ ‫كمك‬‫به‬‫شکل‬‫گیری‬‫تکنولوژی‬‫به‬‫نحوی‬‫كه‬‫برای‬‫جامعه‬‫قابل‬‫پذیر‬‫ش‬‫باشد‬ ‫تكنولوژي‬ ‫ارزيابي‬ ‫كاركردهاي‬ ‫و‬ ‫اهداف‬
 10. 10. ‫الف‬:‫گام‬‫اول‬‫شامل‬،‫موضوع‬‫قلمرو‬‫و‬‫افق‬‫زمانی‬‫تکنولوژی‬‫مورد‬‫ارزیابی‬ 1-‫شناسایی‬‫موضوع‬‫مورد‬‫ارزیابی‬.‫موضوع‬‫همواره‬‫یك‬‫تکنولوژی‬‫است‬.‫ولی‬‫می‬‫ت‬‫واند‬ ‫یك‬‫مسئله‬‫اجتماعی‬‫قابل‬‫حل‬‫توسط‬‫یك‬‫تکنولوژی‬‫باشد‬. ‫تکنولوژی‬‫بدلیل‬‫نیاز‬‫به‬‫پشتیبانی‬‫مالی‬‫و‬‫نیاز‬‫به‬‫اعمال‬‫كنترل‬‫و‬‫پشتیب‬‫انی‬‫حقوقی‬‫توسط‬ ‫قانونگذار‬‫امری‬‫سیاستی‬‫و‬‫در‬‫برنامه‬‫سیاسی‬‫قرار‬‫دارد‬. 2-‫قلمرو‬‫تکنولوژی‬‫آیا‬‫باید‬‫به‬‫تکنولوژی‬‫بعنوان‬‫یك‬‫بسته‬‫محدود‬‫با‬‫تکن‬‫ولوژی‬‫هایی‬‫كه‬ ‫مستقیما‬‫رقیب‬‫آن‬‫هستند‬‫متمركز‬‫شد؟‬ ‫گام‬‫های‬‫ارزیابی‬‫تکنولوژی‬
 11. 11. ‫مثال‬‫در‬‫ارزیابی‬‫تکنولوژی‬‫سلول‬‫درمانی‬‫باید‬‫به‬‫درمان‬‫بیماری‬‫ها‬‫و‬‫بهداش‬‫ت‬‫توجه‬ ‫نمود‬. ‫یا‬‫به‬‫تركیب‬‫آن‬‫با‬‫سایر‬‫تکنولوژی‬‫ها‬‫و‬‫یا‬‫عواقب‬‫وحشتناک‬،‫اخالقی‬‫اجت‬،‫ماعی‬ ‫تغییرات‬‫جمعیتی‬‫و‬‫یا‬‫بیماری‬‫های‬‫هولناک‬‫ژنتیکی‬‫چند‬‫نسل‬‫آینده‬‫كه‬‫حاصل‬‫از‬ ‫تركیب‬‫ژنهای‬‫دست‬‫ورزی‬‫شده‬‫خواهد‬‫بود‬‫تمركز‬‫نمود؟‬ ‫یا‬‫مثال‬‫تکنولوژژی‬‫الیاف‬‫نوری‬‫را‬‫باید‬‫ارزیابی‬‫كنیم‬‫و‬‫یا‬‫فنآوری‬‫اطالع‬‫ات‬‫را؟‬‫یا‬ ‫هردو‬ ‫هم‬‫چنین‬‫در‬‫ارزیابی‬‫سوخت‬‫های‬‫هیروژنی‬‫به‬‫آسنده‬‫هیدروژن‬‫باید‬‫توجه‬‫كرد‬‫؟‬‫یا‬ ‫به‬‫آینده‬‫تکنولوژی‬‫های‬‫حمل‬‫و‬‫نقل‬‫جاده‬‫ای‬‫تمركز‬‫نمود؟‬ ‫یا‬‫باید‬‫به‬‫خوشه‬‫بزرگی‬‫از‬‫تکنولوژی‬‫ها‬‫كه‬‫اهداف‬‫مرتبطی‬‫را‬‫محقق‬‫می‬‫سازند‬‫توجه‬‫ن‬‫مود؟‬
 12. 12. ‫اگر‬‫ارزیابی‬‫در‬‫قلمرو‬‫محدودی‬‫انجام‬‫پذیرد‬‫ارزش‬‫نتایح‬‫حاصل‬‫مورد‬‫سئوال‬‫است‬. ‫اگر‬‫در‬‫قلمرو‬‫گسترده‬‫و‬‫وسیعی‬‫صورت‬‫پذیرد‬‫نه‬‫تنها‬‫با‬‫هزینه‬‫سنگین‬‫روبرو‬‫می‬‫گردد‬‫بلکه‬‫بعید‬‫است‬‫گرهی‬‫از‬‫كار‬ ‫تصمیم‬‫گیران‬‫باز‬‫نماید‬. ‫بعالوه‬‫سرعت‬‫تغییرات‬‫تکنولوژیك‬‫نیز‬‫كار‬‫ارزیابی‬‫با‬‫قلمرو‬‫گسترده‬‫را‬‫پیچیده‬‫تر‬‫و‬‫مشکل‬‫تر‬‫خ‬‫واهد‬‫نمود‬. 3-‫افق‬‫زمانی‬ ‫وقتی‬‫در‬‫مورد‬‫قلمرو‬‫ارزیابی‬‫تصمیم‬‫می‬‫گیریم‬‫باید‬‫افق‬‫زمانی‬‫را‬‫هم‬‫مشخص‬‫نماییم‬ ‫ارزیابی‬‫در‬‫افق‬‫زمانی‬‫بلند‬‫با‬‫عدم‬‫قطعیت‬‫های‬‫بیشتر‬‫روبرو‬‫خواهد‬‫شد‬. ‫افق‬‫زمانی‬‫كوتاه‬‫نیز‬‫برای‬‫تشخیص‬‫جنبه‬‫های‬‫مهم‬‫یك‬‫تکنولوژی‬‫ناكافی‬‫خواهد‬‫بود‬
 13. 13. ‫گام‬‫دوم‬‫ارزیابی‬‫تکنولوژی‬‫تشریح‬‫تکنولوژی‬‫مورد‬ ‫نظر‬‫یا‬‫تکنولوژی‬‫های‬‫مرتبط‬‫می‬‫با‬‫شد‬.‫عالوه‬‫ب‬‫ر‬ ‫تشریح‬‫تکنولوژی‬،‫اصلی‬‫تکنولوژی‬‫هایجایگ‬،‫زین‬ ‫مکمل‬‫و‬‫رقیب‬‫نیز‬‫باید‬‫تشریح‬‫گردند‬. ‫ب‬:‫گام‬‫دوم‬‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫تکنولوژی‬ ‫تشریح‬
 14. 14. 3-‫داریم؟‬ ‫نیاز‬ ‫منافعی‬ ‫چه‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬
 15. 15. 4-‫دارد؟‬ ‫مطلوبی‬ ‫نا‬ ‫پیامدهای‬ ‫و‬ ‫خطرات‬ ‫چه‬ ‫بکارگیری‬ ‫و‬ ‫توسعه‬
 16. 16. ‫در‬‫گام‬‫های‬‫سوم‬‫و‬‫چهارم‬‫كه‬‫می‬‫خواهیم‬‫پیامد‬‫تکنولوژی‬‫را‬‫ارزی‬‫ابی‬ ،‫كنیم‬‫باید‬‫تحلیلی‬‫فراتر‬‫از‬‫بدیهیات‬‫صورت‬‫گیرد‬. ‫پیامدهای‬‫اصلی‬‫و‬‫پیامدهای‬‫ثانویه‬‫را‬‫در‬‫بر‬‫گیرد‬. ‫از‬‫آنجایی‬‫كه‬‫اولویت‬‫دهی‬‫بین‬‫پیامدهای‬‫مثبت‬‫و‬‫منفی‬‫سخت‬،‫است‬ ‫معموال‬‫گام‬‫سوم‬‫و‬‫چهارم‬‫با‬‫هم‬‫ادغام‬‫می‬‫شوند‬‫و‬‫گام‬«‫ارزیابی‬ ‫پیامدها‬‫شکل‬‫می‬‫گیرد‬
 17. 17. 5-‫سیاستی‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫تحلیل‬ ‫تکنولوژی‬‫به‬‫كدامیك‬‫از‬‫پشتیبانها‬‫و‬‫ك‬‫نترل‬‫ها‬ ‫نیاز‬‫دارد‬‫و‬‫برای‬‫تمشیت‬‫اینها‬‫چه‬‫گزینه‬‫هایی‬ ‫وجود‬‫دارد‬
 18. 18. ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ارزیابی‬ ‫ی‬ ‫پایه‬ ‫شناسی‬ ‫روش‬ ‫خالصه‬ ‫طور‬ ‫به‬: ‫گام‬‫اول‬:‫قلمرو‬ ‫گام‬‫دوم‬:‫تکنولوژی‬ ‫گام‬‫سوم‬:‫پیامد‬‫ها‬ ‫گام‬‫چهارم‬:‫سیاست‬STIP
 19. 19. ‫رباتها‬ ‫ها‬ ‫چيپس‬ ‫کامپيوتر‬ ‫مخابرات‬ ‫نرم‬ ‫افزار‬ ‫نو‬ ‫مواد‬ ‫ها‬ ‫آنزيم‬ ‫نوترکيب‬DNA ‫محصوالت‬ ‫تخمير‬ Fermentation products ‫سلولي‬ ‫امتزاج‬ cell fusion CAD ‫ابزار‬ ‫ماشين‬ ‫رو‬ ‫خود‬ ‫فوالد‬/‫ذوب‬‫لباس‬ ‫سازي‬ ‫کشتي‬ ‫هواپيما‬‫سازي‬ ‫خانگي‬ ‫وسايل‬ ‫مصرفي‬ ‫الکترونيک‬ ‫بانکي‬ ‫امور‬ ‫چاپ‬ ‫صنعت‬ ‫اداري‬ ‫ماشينهاي‬ ‫مخابرات‬ ‫مخابرات‬ ‫نوري‬ ‫تجهيزات‬ ‫بازيافت‬ ‫صنعت‬ ‫غذائي‬ ‫مواد‬ ‫فرآوري‬ ‫شيميائ‬ ‫صنايع‬‫ي‬ ‫داروئي‬ ‫صنايع‬ ‫نفت‬/‫انرژي‬ ‫منسوجات‬ ‫خانه‬ ‫كارخانه‬ ‫مزرعه‬
 20. 20. ‫رویکرد‬‫تلفیق‬‫فنآوری‬‫با‬‫فعالیت‬‫های‬‫كسب‬‫و‬‫كار‬(‫پ‬‫ویا‬) ‫مدل‬‫پورتر‬ ‫رویکردهای‬‫تجریدی‬‫به‬‫فنآوری‬(‫گذشته‬‫نگر‬) ‫مدل‬‫اطلس‬‫تکنولوژی‬ ‫توسع‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫صنعتی‬ ‫های‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ارزیابی‬ ‫رویکردهای‬‫ه‬
 21. 21. ‫فنآوری‬ ‫توسعه‬ ‫فرآیند‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ارزیابی‬ Diffusion Innovation Creation Transfer Assimilation Adaption Production Adoption Mastering Acquisition Identification Sellection Transfer Creation
 22. 22. 1 2 3 ‫روشها‬ ‫روشها‬ ‫هزینه‬ ‫روش‬-‫منفعت‬ ‫ریسك‬ ‫تحلیل‬ ‫روش‬ ‫خروجی‬ ‫ورودی‬ ‫تحلیل‬ ‫روش‬
 23. 23. ‫ریسك‬ ‫ارزیابی‬Risk Assessment
 24. 24. ‫ریسک‬‫ارزیابی‬ ‫ریسك‬‫عمومی‬‫تعریف‬ ‫بروز‬ ‫احتمال‬ ‫رخداد‬ ‫یك‬ ‫ناشی‬ ‫زیان‬ ‫رخداد‬ ‫از‬ ‫پیامد‬ ‫عدم‬ ‫قطعیت‬
 25. 25. ‫پروژه‬‫تعریف‬ ‫پروژه‬ ‫موقت‬ ‫تالشی‬ ‫هدفمند‬(‫محصول‬/‫خدم‬ ‫ت‬/‫نتیجه‬) Objectives Technology Development‫با‬ ‫یک‬ ‫فوق‬ ‫تعاریف‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پروژه‬
 26. 26. ‫پروژه‬‫تعریف‬ ‫پروژه‬ ‫یك‬ ‫های‬ ‫مولفه‬ ‫سيستم‬‫سطح‬(،‫جز‬ ‫سيست‬‫يا‬‫زيرسيستم‬‫م‬)‫و‬ ‫كاركردها‬‫تعداد‬ ‫محصول‬ ‫جديد‬ ‫جدي‬ ‫نسل‬‫د‬ ‫محصول‬ ‫بهبود‬ ‫محصول‬ ‫تكنولوژي‬ ‫قديمي‬ ‫برخي‬ ‫تكنولوژي‬ ‫جديد‬ ‫ها‬ ‫يا‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫بخشي‬ ‫تكنولوژي‬ ‫جديد‬ ‫ها‬ ‫تكنولوژي‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫پزوژه‬‫تكميل‬‫زمان‬‫اهميت‬ ‫ريس‬ ‫افزايش‬‫ك‬ ‫قطعيت‬ ‫عدم‬ ‫و‬
 27. 27. ‫محصول‬ ‫عیب‬ ‫ریسك‬ ‫منشا‬ ‫جانبی‬ ‫اثرات‬ ‫محصول‬ ‫كند‬ ‫پاسخ‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ورود‬ ‫به‬ ‫سریع‬ ‫حد‬ ‫بازار‬ ‫خطرات‬ ‫ایمنی‬/‫زیس‬ ‫محیطی‬ ‫ت‬ ‫ریسک‬‫ارزیابی‬
 28. 28. ‫ریسک‬‫ارزیابی‬ ‫ریسك‬ ‫وجود‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫درارزی‬‫در‬‫ریسك‬‫ارزیابی‬‫تعریف‬‫ابی‬ ‫تکنولوژی‬‫جذابیت‬(TA) ‫چیستی‬ ‫ها‬ ‫ریسك‬ ‫ماهیت‬ ‫آماری‬ ‫چگونگی‬ ‫مدیریت‬
 29. 29. 30 Alex Maj Bangsgaard ‫ریسک‬‫ارزیابی‬
 30. 30. Diana Hanna ,2013 ‫ریسك‬ ‫ارزیابی‬ ‫رایج‬ ‫چارچوب‬
 31. 31. 32 ‫ریسک‬‫ارزیابی‬‫چارچوب‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫ها‬ ‫شکاف‬ ‫ریسک‬ ‫شناسایی‬
 32. 32. 33 ‫ریسک‬‫ارزیابی‬‫چارچوب‬ ‫تاثیر‬ ‫احتمال‬ ‫شدت‬ ‫انتش‬ ‫سرعت‬‫ار‬ ‫ریسک‬ ‫ارزیابی‬ ‫معیار‬
 33. 33. 34 ‫ریسک‬‫ارزیابی‬‫چارچوب‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫قالب‬ ‫مقد‬ ‫یک‬ ‫تواند‬‫ار‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫ثابت‬ ‫باشد‬ ‫محدوده‬ ‫به‬ ‫بسته‬ Context‫شکل‬ ‫متفاوت‬ ‫آن‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫موجود‬ ‫های‬‫نظارت‬‫مصاحبه‬/‫کارگ‬‫اه‬ ‫سناری‬ ‫تحلیل‬‫و‬ ‫کاوی‬ ‫بهین‬ ‫ریسک‬ ‫ارزیابی‬
 34. 34. ‫ریسک‬ ‫تاثیر‬ ‫تکمیلی‬ ‫ارزیابی‬ (RISK Interactions) ‫ریسک‬‫ارزیابی‬‫چارچوب‬
 35. 35. ‫ریسک‬‫ارزیابی‬‫چارچوب‬ Illustrative Combined Risk and Opportunity Map ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬
 36. 36. ‫ریسک‬‫ارزیابی‬‫چارچوب‬
 37. 37. ‫ریسک‬‫ارزیابی‬‫چارچوب‬ ‫انتقال‬ Transferenc e (Share) ‫تقلیل‬ Migitation (Redusce) ‫پذیرش‬ Accept ‫اجتناب‬ (Avoidance) ‫اضطراری‬ ‫ذخیره‬ ‫مثل‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫بودجه‬ ‫تخصیص‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫قبول‬ ‫امنیتی‬ ‫خدمات‬ ‫مثل‬ ‫دیگر‬ ‫نهادهای‬ ‫با‬ ‫ریسک‬ ‫شدن‬ ‫سهیم‬(Webtrust Services( )‫یا‬ ‫بیمه‬) ‫ج‬ ‫صنعت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫پرهیز‬ ‫مثل‬ ‫ریسک‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫دوری‬ ‫قابلیت‬‫که‬ ‫دید‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫جدید‬ ‫دانشی‬ ‫نیازمند‬ ‫ریسک‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫امکان‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬
 38. 38. ‫ریسک‬‫ارزیابی‬ 39 ‫ریسك‬ ‫ارزیابی‬ ‫ماتریس‬
 39. 39. ‫سیستم‬ ‫یکپارچگی‬ (‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫خرابی‬) ‫خرابی‬‫احتمال‬ Probabilityof failure ‫هدف‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫به‬ ‫نیل‬ ‫یا‬ ‫فنی‬ ‫عملکرد‬TPM (‫فنی‬ ‫خرابی‬) ‫سیستم‬ ‫كل‬ ‫توانایی‬ ‫عدم‬‫در‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫فنی‬ ‫عملکردی‬ ‫هدف‬ (TPM) ‫بر‬‫تاثیر‬ Impacton ‫ریسک‬‫ارزیابی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ریسك‬ ‫در‬ ‫مطرح‬ ‫مشخصات‬ ‫بررسی‬
 40. 40. 41 ‫دشواری‬ ‫توسعه‬ ‫نیازمندی‬ ‫های‬ ‫ارتباطی‬ ‫زمابندی‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫تیم‬ ‫مدیریتی‬ ‫ای‬‫برنامه‬‫خرابی‬ TRL<6R&D3 TPM Gap ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫خرابی‬ ‫های‬ ‫شاخص‬
 41. 41. 42 ‫سطح‬ ‫در‬ ‫شکاف‬ ‫آمادگی‬ ‫تکنولوژی‬ Technology Readiness Level ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫شکاف‬ ‫فنی‬ ‫عملکرد‬ ‫تحقیق‬ ‫دشواری‬ ‫درجه‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ R&D3 ‫ای‬‫برنامه‬‫خرابی‬‫های‬‫شاخص‬ ‫با‬ ‫آغاز‬TRL6 ‫توسعه‬ ‫دشواری‬
 42. 42. 43 ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫سیستم‬ ‫تکنولوژ‬‫ی‬ ‫بلوغ‬ ‫ای‬‫برنامه‬‫خرابی‬ ‫بلوغ‬ ‫مقیاس‬1 9 ‫تکنولوژی‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫سطح‬ Technology Readiness Level TRL
 43. 43. 44 ‫پروژه‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫موفقيت‬ ‫بروز‬ ‫احتمال‬ ‫كيفي‬ ‫ارزيابي‬ ‫بلوغ‬ ‫در‬ ‫تكنولوژي‬ ‫بروز‬ ‫مشكل‬ ‫ای‬‫برنامه‬‫خرابی‬ ‫مشکل‬ ‫بروز‬ ‫احتمال‬ ‫مقياس‬1 5 ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫دشواری‬ ‫میزان‬ R&D Degree of Difficulty R&D3
 44. 44. 45 ‫تکنولوژی‬‫آمادگی‬‫میزان‬(TechnologyReadinessLevel) ‫تکنولوژی‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫سطح‬ Technology Readiness Level TRL
 45. 45. 46 ‫تکنولوژی‬‫آمادگی‬‫میزان‬(TechnologyReadinessLevel) Mike Engle, Shahram Sarkani, Thomas Mazzuchi
 46. 46. 47 DW Engel,AC Dalton,K Anderson,C Sivaramakrishnan,C Lansing ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫پرسش‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬TRL6
 47. 47. 48 ‫تکنولوژی‬‫آمادگی‬‫میزان‬(TechnologyReadinessLevel) TRL،6‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫تکنولوژی‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫سطح‬ Technology Readiness Level TRL
 48. 48. 49 TRL •‫دهه‬ ‫ناسا‬1980‫فضایی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫آمادگی‬ ‫میزان‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ •‫براورد‬ ‫برای‬/‫یک‬ ‫ریسک‬ ‫و‬ ‫بلوغ‬ ‫مقایسه‬/‫نیل‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫تکنولوژی‬ ‫چند‬‫بینش‬ ‫به‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫موجب‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫پیامدهای‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ریسک‬ ‫به‬ ‫نسبت‬: •‫هزینه‬ ‫سرریز‬ •‫زمانبندی‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تاخیر‬ •‫عملکرد‬ ‫افت‬ ‫موتور‬ ComponentTR L Tech System TRL Tech TRL System TRL<=Min(Comp. TRL)<=Min(Tech. TRL)
 49. 49. 50 TRL •‫ذینفعان‬ ‫توسط‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ارزیابی‬ ‫امکان‬ •‫تکنولوژی‬ ‫توسعه‬ ‫فرایند‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫تکرار‬ ‫قابلیت‬ •‫بودن‬ ‫ملموس‬ •‫ریسک‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫وضعیت‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫زیاد‬ ‫اطالعات‬ ‫نمودن‬ ‫فراهم‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫مزایا‬
 50. 50. 51 TRL ‫نیست‬ ‫تکنولوژی‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫مطرح‬ ‫های‬ ‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ‫مبین‬ ‫استاندارد‬ ‫رویه‬ ‫فاقد‬ ‫و‬ ‫انتزاعی‬ ‫پیچی‬ ‫مقایسه‬ ‫سیستماتیک‬ ‫رویه‬ ‫یک‬ ‫وجود‬ ‫بدون‬ ‫تکنولوژی‬ ‫چندین‬ ‫مقایسه‬‫است‬ ‫ده‬ ‫متمر‬ ‫تکنولوژی‬ ‫خاص‬ ‫جز‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫نگرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫یکپارچگی‬‫است‬ ‫کز‬ ‫است‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫تکنولوژی‬ ‫یکپارچگی‬ ‫ریسک‬ ‫مبین‬ ‫کمتر‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫خالصه‬ ‫عدد‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تکنولوژی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫ها‬ ‫محدودیت‬
 51. 51. 52 •ITAM Integrated Technology Analysis Methodology (ITAM) •‫توسط‬ ‫ها‬ ‫محدودیت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫رفع‬ ‫برای‬Mankins‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫است‬(2002) •‫استاندارد‬ ‫یکپارچه‬ ‫تکنولوژی‬ ‫شاخص‬ ‫معرفی‬(ITI) •‫در‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ،‫هزینه‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫امکان‬‫گزینه‬ ‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫یکپارچه‬ ‫تکنولوژی‬ ‫تحلیل‬ ‫متدولوژی‬ ITAM
 52. 52. 53 ‫يکپارچه‬ ‫تکنولوژی‬ ‫تحليل‬ ‫متدولوژی‬ ITAM ‫و‬ ‫ها‬ ‫تکنولوژی‬ ‫هرم‬ ‫هر‬ ‫های‬ ‫سيستم‬ ‫زير‬ ‫از‬ ‫يک‬ ‫سيستم‬ ‫های‬ ‫گزينه‬ ‫تکنولوژيک‬ ‫شاخص‬ ‫شناسايی‬ ‫برای‬ ‫مستقل‬ ‫های‬ ‫زير‬ ‫و‬ ‫سيستم‬ ‫ها‬ ‫سيستم‬ TRL Delta TRLR&D3 Technology Need Values (TNV) ‫شاخص‬ ‫ترکيب‬ ‫تکنولوژی‬ ‫های‬ ‫ها‬ ‫تکنولوژی‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫زيرسيستم‬ ‫و‬ ‫مفاهيم‬ ‫بندي‬ ‫رتبه‬ ‫هاي‬ ‫سيستم‬ ‫با‬ ‫پيشرفته‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫شاخص‬ITI ITI Joseph A. Fernandez
 53. 53. 54 TRL ‫موج‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تکنولوژی‬ ‫هر‬ ‫تجمعی‬ ‫بلوغ‬ ‫شاخص‬‫شامل‬ ‫ود‬ •‫تکنولوژی‬ ‫بلوغ‬ ‫دشواری‬ ‫میزان‬ •‫است‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫که‬ ‫سیستمی‬ ‫در‬ ‫تکنولوژی‬ ‫اهمیت‬ Integrated Technology Index (ITI)
 54. 54. 55 ITAM Delta TRL ‫بلوغ‬ ‫سطح‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫هدف‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫فعلی‬ R&D Delta TRL=TRL(desired)-TRL(current)
 55. 55. 56 ITAM ‫ساز‬ ‫توانمند‬ ‫و‬ ‫بحرانی‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫تکنولوژی‬ ‫برخی‬(Enabler)‫هستند‬ ‫دهنده‬ ‫ارتقا‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫تکنولوژی‬ ‫برخی‬(Enhancer)‫قابل‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫هزینه‬ ‫یا‬ ‫عملکرد‬ ‫در‬ ‫کوچک‬ ‫تغییری‬ ‫با‬ ‫جایگزینی‬ Technology Need Values (TNV)
 56. 56. 57 Technology Need Values (TNV) TNV‫برن‬ ‫كل‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫تکنولوژی‬ ‫بودن‬ ‫بحرانی‬‫امه‬‫حاصل‬ ‫های‬ ‫پیشرفت‬ ‫كاربرد‬ ‫اطالعات‬ ‫كاربرد‬ ‫تصمیمات‬ ‫در‬ ‫حاصل‬ ‫مدیریتی‬ ‫بر‬ ‫تاثیر‬ ‫افق‬ ‫تصمیمات‬ ‫مدیریتی‬ 1‫خیر‬‫هزینه‬ ‫اندک‬ ‫کاهش‬‫خیر‬‫مدت‬ ‫بلند‬ 2‫مفید‬‫هزینه‬ ‫دار‬ ‫معنی‬ ‫بهبود‬-‫عملکرد‬‫خیر‬ ‫می‬ ‫تا‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬‫ان‬ ‫مدت‬ 3‫مهم‬‫هزینه‬ ‫اهداف‬ ‫برای‬ ‫مهم‬-‫عملکرد‬‫بله‬ ‫میان‬ ‫تا‬ ‫نزدیک‬ ‫مدت‬ 4‫مهم‬ ‫خیلی‬ ‫اهداف‬ ‫برای‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫اهداف‬ ‫ساز‬ ‫توانمند‬ ‫عملکردی‬ ‫بله‬/‫باارزش‬ ‫بسیار‬‫نزدیک‬ 5‫بحرانی‬‫ساز‬ ‫توانمند‬(‫وعملکرد‬ ‫هزینه‬ ‫اهداف‬)‫بله‬/‫ضروری‬‫نزدیک‬
 57. 57. 58 ITAM Research and development Degree of Difficulty (R&D3) •‫تکنولوژی‬ ‫یک‬ ‫مسیربلوغ‬ ‫در‬ ‫انتظار‬ ‫قابل‬ ‫دشواری‬ ‫میزان‬ •‫بودن‬ ‫ریسکی‬ ‫پتانسیل‬(‫خرابی‬ ‫یا‬ ‫موفقیت‬)‫برنام‬ ‫کوشش‬‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫ه‬ ‫تکنولوژی‬ ‫یک‬ ‫توسعه‬ ‫جهت‬
 58. 58. 59 ITAM R&D3 ‫دشواری‬ ‫درجه‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫نيل‬ R&D ‫های‬ ‫گزينه‬ ‫تعداد‬ ‫احتمال‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫باالی‬ ‫موفيقت‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫نيل‬ ‫معين‬R&D TRL‫مرتبط‬ ‫موفقيت‬ ‫احتمال‬ ‫كوشش‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫توسع‬ ‫و‬ ‫تحقيق‬‫ه‬ ‫نرمال‬ ‫توضيحات‬ 1‫کم‬2-1 ‫ب‬ ‫متوسط‬ ‫غالبا‬‫ه‬ ‫باال‬ >99% 2‫متوسط‬>2 ‫و‬ ‫متوسط‬ ‫غالبا‬ ‫باالتر‬ >90% 3‫انتظار‬ ‫مورد‬>3‫متوسط‬ ‫تا‬ ‫کم‬>80% ‫کارب‬ ‫تحقیقات‬ ‫نیازمند‬‫ردی‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫پیش‬‫جزییات‬ 4‫باال‬>4‫متوسط‬ ‫تا‬ ‫کم‬>50% 5‫باال‬ ‫بسیار‬‫باال‬ ‫بسیار‬‫کم‬ ‫خیلی‬>20% ‫پایه‬ ‫تحقیقات‬ ‫نیازمند‬‫پیش‬ ‫جزییات‬ ‫طراحی‬ ‫از‬
 59. 59. 60 ‫تکنولوژی‬‫آمادگی‬‫میزان‬(TechnologyReadinessLevel)
 60. 60. 61 ‫منفرد‬ ‫تکنولوژی‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫تکنولوژی‬ ‫شاخص‬ ‫تکنولوژی‬ ‫یکپارچه‬ ‫شاخص‬:‫میانگین‬TI‫زیر‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫های‬ ‫جدید‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫شاخص‬ITI
 61. 61. 62 System Dynamic
 62. 62. 63 ‫ريسک‬ ‫ارزيابی‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫مشکل‬ ‫بودن‬ ‫استاتیک‬ ‫ساده‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫گاه‬ ‫انگارانه‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫گاه‬ ‫پیچیده‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫بجای‬ ‫تکنولوژی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫دامنه‬
 63. 63. 64 ‫تکنولوژی‬ ‫ارزيابی‬ ‫به‬ ‫سيستم‬ ‫پويايی‬ ‫روش‬ ‫نگاه‬ ‫از‬ ‫پویا‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫ساخت‬ ‫تکنولوژی‬ ‫کاربرد‬ ‫دامنه‬ ‫برای‬ ‫بستری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫مدل‬ ‫کاربرد‬ ‫تکنولوژی‬ ‫سیستمی‬ ‫تاثیر‬ ‫آزمون‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫ارزیابی‬ ‫امکان‬ ‫تکنولوژی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫بررسی‬ ‫تسهیل‬ ‫مختلف‬ ‫تغییرساختاری‬/‫خود‬ ‫عملیاتی‬ ‫دامنه‬(‫کاربرد‬)‫تکنولوژی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬
 64. 64. 65 •‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫نخستین‬1950‫نام‬ ‫به‬ ‫فردی‬ ‫توسط‬Jay Forester •‫بازخورد‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫غیرخطی‬ ‫دینامیک‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ،‫پیوسته‬ ‫رویکردی‬ •‫باشد‬ ‫می‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫مدل‬ ‫ساخت‬ ‫آن‬ ‫روش‬ ‫سیستم‬ ‫نگاه‬‫ی‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫اقدامات‬ ‫تاثیر‬ ‫گذشته‬ ‫تاریخچه‬
 65. 65. 66 ‫مفاهيم‬ ‫سیستم‬ ‫استاتیک‬ ‫تغییرمتغی‬‫رها‬ ‫سیستم‬ ‫ی‬ ‫بودن‬ ‫ثابت‬ ‫متغیرهای‬ ‫سیستم‬ ‫پوی‬ ‫سیستم‬‫ا‬
 66. 66. 67 ‫مفاهيم‬ ‫ی‬ ‫شکست‬ ‫فاقد‬ ‫تغییرات‬‫ا‬ ‫قاعدگی‬ ‫بی‬ ‫سیستم‬ ‫پیوسته‬ ‫در‬ ‫بطورتجمعی‬ ‫رخدادها‬ ‫دیفرانسیل‬ ‫معادالت‬ ‫قالب‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫توصیف‬ ‫است‬ ‫ثابت‬ ‫زمانی‬ ‫ادوار‬ ‫سیستم‬ ‫گسسته‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫ناگهانی‬ ‫تغییرات‬ ‫شکست‬
 67. 67. 68 ‫سیستم‬ ‫رویکرد‬ ‫بسته‬ ‫تاثی‬ ‫تحت‬ ‫سیستم‬ ‫آتی‬ ‫رفتار‬‫ر‬ ‫است‬ ‫گذشته‬ ‫سیستم‬ ‫رویکرد‬ ‫باز‬ ‫ورودی‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫تنها‬ ‫خروجی‬ ‫نیست‬ ‫های‬ ‫حلقه‬‫بازخوردتولیدکننده‬ ‫کننده‬ ‫کنترل‬ ‫و‬‫تغییردر‬‫طول‬ ‫زمان‬ ‫مفاهیم‬
 68. 68. SD ‫نیست‬ ‫کننده‬ ‫پیشگو‬ ‫مبین‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫تجمیعات‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫رفتار‬ ‫هزینه‬ ‫امکان‬ ‫ناپذیری‬ ‫سازی؟‬ ‫شبیه‬ ‫چرا‬ ‫مفاهیم‬
 69. 69. 70 ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مساله‬/‫رفتار‬ ‫تست‬ (What if‫یا‬tradeoff)‫شود‬ ‫مدل‬ ‫باید‬ ‫است‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫مبین‬ ‫مدل‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫مدل‬ ‫مساله‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اجزای‬ ‫تنها‬ ‫ها‬ ‫دیاگرام‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مدل‬
 70. 70. 71 ‫وساختارمدل‬ ‫مرز‬ ‫نمایانگر‬ ‫زیرسیستم‬ ‫دیاگرام‬ ‫مدل‬ ‫مرز‬ ‫نمودار‬ ‫مدل‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ها‬ ‫دیاگرام‬ ‫حلقه‬ ‫دیاگرام‬ ‫تصادفی‬ ‫و‬ ‫موجودی‬ ‫نمودار‬ ‫جریان‬ ‫ها‬ ‫دیاگرام‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مدل‬
 71. 71. ‫زیرسیستم‬ ‫دیاگرام‬ ‫مدل‬ ‫مرز‬ ‫نمودار‬‫نامشمول‬ ‫زاد‬ ‫برون‬ ‫و‬ ‫مشمول‬ ‫زاد‬ ‫درون‬ ‫کلیدی‬ ‫متغیرهای‬ ‫تعیین‬ ‫تصادفی‬ ‫حلقه‬ ‫دیاگرام‬ ‫موجودی‬ ‫نمودار‬(Stock) ‫جریان‬ ‫و‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫مدل‬ ‫مرز‬ ،‫آنها‬ ‫ارتباطات‬ ،‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫زیر‬ ‫تعیین‬ ‫تجمیع‬(Aggregation) ‫متغیر‬ ‫بین‬ ‫تصادفی‬ ‫ارتباطات‬ ‫نمایش‬ ،‫بازخورد‬ ‫ساختار‬ ‫نمایانگر‬‫توان‬ ‫فقد‬ ،‫ها‬ ‫تجمیع‬ ‫نمایش‬ ‫توان‬ ‫عدم‬ ‫بنابراین‬ ‫و‬ ‫موجودی‬ ‫و‬ ‫جریان‬ ‫ساختار‬ ‫نمایش‬‫ها‬ ‫د‬ ‫ها‬ ‫تجمیع‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫موجودی‬ ‫توجه‬ ،‫سیستم‬ ‫فیزیکی‬ ‫ساختار‬ ‫نمایانگر‬،‫پول‬ ‫قالب‬ ‫ر‬ ‫افزایش‬ ‫نرخ‬ ‫ها‬ ‫جریان‬ ،‫سیستم‬ ‫وضعیت‬ ‫مبین‬ ‫و‬ ‫ومواد‬ ‫اطالعات‬/‫کاهش‬‫موجود‬ ‫ش‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسط‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫نمودار‬ ‫این‬ ،‫هستند‬‫ود‬ ‫ها‬ ‫دیاگرام‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مدل‬
 72. 72. 73 ‫موجودی‬(‫وضعیت‬ ‫متغیر‬(State)‫انباشتگی‬ ‫یا‬ ‫،سطح‬:)‫انرژی‬ ‫تجمیع‬ ‫مبین‬/‫مواد‬/‫ط‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬‫ول‬ ‫زمان‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫نرخ‬ ‫تغییر‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫آنها‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫افزایش‬ ‫نرخ‬(Rates)‫،جریان‬:‫ورود‬ ‫کنترل‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫اقدامات‬ ‫مبین‬/‫جریان‬ ‫خروج‬ ‫مواد‬/‫انرژی‬/‫اطالعات‬ ‫منبع‬(Source)‫یا‬Sink:‫مدل‬ ‫مرز‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫موجودی‬/‫شده‬ ‫مدل‬ ‫فرایند‬ ‫که‬ ‫نامحدودخارجی‬ ‫منبع‬ ‫گیرد‬ ‫نمی‬ ‫نظر‬ ‫در‬/‫دهد‬ ‫می‬ ‫رخ‬ ‫مدل‬ ‫مرزهای‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫تجمیع‬ ‫اطالعاتی‬ ‫ارتباطات‬:‫کمکی‬ ‫از‬(Auxiliaries)‫موجودی‬ ‫بین‬ ‫اطالعاتی‬ ‫ارتباط‬‫جریان‬ ‫ها‬ ‫دیاگرام‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مدل‬
 73. 73. 74 ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫عددی‬ ‫های‬ ‫داده‬‫نوشتاری‬ ‫توصیفات‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫مشاهدات‬ ‫ذهنی‬ ‫شبیه‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫پویایی‬ ‫مدل‬ ‫سازی‬ ‫سیستم‬ VensimSTELLA iThink
 74. 74. 75 ‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬
 75. 75. 76 Framework ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫کوشش‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫کیفیت‬ ‫ارتقا‬ ‫بهبود‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ Code Reuse ‫عملکرد‬ ‫بهبود‬ App. Uniformity ‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬ ‫کارکردی‬ ‫میان‬ ‫قابلیت‬ Interoperability Design (which are Parts of (Frameworks Reuse ‫مزایای‬Framework‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫در‬
 76. 76. Framework ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تر‬ ‫آسان‬ ‫سریعترو‬ ‫توسعه‬ ‫نهایی‬ ‫باالترمحصول‬ ‫عملکرد‬ ‫مزایای‬Framework‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫در‬
 77. 77. 78 ‫هزینه‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫فرایند‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫افزارهای‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫منتج‬ ‫نگهداری‬ Framework ‫خودش‬ ‫پیچیده‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫زمانبر‬ ‫آن‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫منحنی‬ ‫رشد‬ ‫کند‬ ‫آن‬ ‫یادگیری‬ ‫تر‬ ‫کمتر‬ ‫دهی‬ ‫سود‬ ‫پیچیدگی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫تکنولوژی‬ ‫بقا‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫دشوارتر‬ ‫معایب‬Framework‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫در‬
 78. 78. 79 Framework Effects? ‫معایب‬ Reuse ‫رشد‬ ‫کندی‬ Learning Curve ‫مزایا‬ ‫مسئله‬ ‫بیان‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫افزاری‬
 79. 79. 80 ‫پذیرش‬ ‫تحلیل‬ ‫برای‬ ‫مدلی‬Application FrameworkTechnology ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫مدل‬ ‫كاربرد‬ ‫حوزه‬
 80. 80. 81 ‫تکنولوژی‬ ‫دامنه‬: Software Coding ‫تمرکزبر‬: ‫تکنولوژ‬ ‫کاربرد‬‫ی‬ ‫آن‬ ‫خلق‬ ‫نه‬ ‫فرعی‬ ‫های‬ ‫بخش‬: ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫پروژه‬ Framework Learning ‫مدل‬ ‫مرور‬
 81. 81. 82 ‫فرعی‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫ها‬ ‫مبتدی‬ ‫خبرگان‬ ‫زمان‬ ‫نیازمند‬ ‫بالقوه‬ ‫ور‬ ‫بهره‬ ‫ظرفیت‬ ‫دارای‬ ‫دو‬ ‫هر‬ Potential Productive Capacity ‫صرف‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫جذب‬ ‫و‬ ‫کاهش‬ ‫هابا‬ ‫مبتدی‬ ‫تعامل‬ ‫جهت‬ ‫زمان‬ ‫خبرگان‬ ‫شبیه‬ ‫امکان‬ ‫نمودن‬ ‫فراهم‬ ‫مختلف‬ ‫سناریوهای‬ ‫سازی‬ ‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫تعداد‬=‫مصرف‬ ‫بیشتر‬ ‫تعامل‬ ‫جهت‬ ‫زمان‬ ‫مدل‬ ‫مرور‬
 82. 82. 83 ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫زیربخش‬ ‫مدل‬
 83. 83. 84 ‫فرعی‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫پروژه‬ ‫شبیه‬ ‫امکان‬ ‫نمودن‬ ‫فراهم‬ ‫پروژه‬ ‫چند‬ ‫توسعه‬ ‫سازی‬ ‫متوالی‬ ‫تخصص‬ ‫به‬ ‫نیل‬ ‫برای‬ ‫تکنولوژی‬ ‫در‬ ‫نیازبه‬ ‫مدل‬ ‫مرور‬
 84. 84. 85 ‫فرعی‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫توس‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫که‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫مدل‬‫عه‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ Artifacts ‫های‬ ‫خروجی‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫مدل‬ ‫مرور‬
 85. 85. 86 ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫زیربخش‬ ‫مدل‬
 86. 86. ‫فرعی‬ ‫های‬ ‫بخش‬ Framework Learning ‫تکنولوژی‬ ‫یادگیری‬ ‫مبین‬ ‫یادگیر‬ ‫منحنی‬ ‫نقش‬‫ی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫اساسی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫است‬ ‫بنیادی‬ ‫مشکل‬ ‫و‬ ‫تعمیرات‬ ‫نگهداری‬ ‫کاهش‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫یادگی‬ ‫منحنی‬ ‫تغییر‬‫ری‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫اهمیت‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ارزیابی‬ ‫در‬ ‫مدل‬ ‫مرور‬
 87. 87. 88 ‫فرعی‬ ‫های‬ ‫بخش‬ Framework Learning ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ ‫توسعه‬ Framework ‫یگیرد‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫دانش‬ ‫رفتن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫خروج‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ Framework ‫پس‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫دانش‬ ‫تعداد‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫خروج‬ ‫از‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ ‫افراد‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫معموال‬ ‫می‬ ‫اما‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫شروع‬ ‫صفر‬ ‫برنامه‬ ‫ناهمگون‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫آموزش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫نویسان‬ ‫نمود‬ ‫نیزآغاز‬ ‫مدل‬ ‫مرور‬
 88. 88. 89 Framework Learning Elements Framework Knowledge Framework Knowledge Per Developer Framework Complexity Multiplier due to Framework Learning ‫تمامی‬ ‫جمع‬Artifact‫های‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬(‫تجمیعی‬)‫و‬ ‫دانش‬ ‫کل‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ Framework‫حاصله‬ ‫تمامی‬ ‫میانگین‬Artifact ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫تعداد‬Artifact‫هر‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫ارائه‬ ‫باید‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ ‫س‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫تا‬‫ود‬ ‫شود‬ ‫بیشینه‬ ‫یادگیری‬ ‫منحنی‬ ‫مبین‬ ‫به‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫است،افزایش‬ ‫منحنی‬ ‫نزول‬ ‫به‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫منحني‬ ‫روي‬ ‫انجامد،موقعیت‬ ‫می‬ ‫براساس‬Framework Complexity ‫و‬ Framework Knowledge Per Developer ‫شود‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫مدل‬ ‫مرور‬
 89. 89. 90 ‫یادگیری‬ ‫زیربخش‬ ‫مدل‬Framework
 90. 90. 91 ‫مورد‬ ‫ورودی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫پیکربندی‬ ‫جهت‬ ‫استفاده‬ ‫مدل‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫نتایج‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ VENSIM ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫مدل‬ ‫نمودن‬ ‫کالیبره‬ ‫و‬ ‫نتایج‬
 91. 91. 92 ‫پیکربندی‬ ‫فرضیات‬ ‫محصوالت‬(Artifact)‫براساس‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ Object Oriented Function Points (OOFP) ‫باشند‬ ‫می‬. ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫تعداد‬=5 ‫خبره‬ ‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫تعداد‬1‫مبتدی‬ ‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫تعداد‬ ‫و‬0‫شد‬ ‫فرض‬ ‫خبره‬ ‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫اسمی‬ ‫وری‬ ‫بهره‬1OOFP‫شد‬ ‫فرض‬ ‫ساعت‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ ‫منحنی‬ ‫مسطح‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬1370OOFP‫باشد‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مجزا‬ ‫عنصر‬ ‫یک‬ ‫تاثیرات‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫پیکربندی‬ ‫اطالعات‬(‫ی‬ ‫منحنی‬‫ادگیری‬) ‫ماند‬ ‫می‬ ‫باقی‬ ‫بالتغییر‬. ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫مدل‬ ‫نمودن‬ ‫کالیبره‬ ‫و‬ ‫نتایج‬
 92. 92. 93 ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫مدل‬ ‫نمودن‬ ‫کالیبره‬ ‫و‬ ‫نتایج‬ ‫پیکربندی‬ ‫فرضیات‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫مقایسه‬ ‫یادگیری‬ ‫منحنی‬ ‫برای‬ ‫سناریو‬ ‫دو‬: 1.‫یابد‬ ‫نمی‬ ‫کاهش‬ ‫یادگیری‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ 2. ‫کسب‬ ‫تا‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫منفی‬ ‫تاثیر‬20%‫دهد‬ ‫می‬ ‫رخ‬ ‫دانش‬
 93. 93. 94 ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫نتیجه‬ •‫میزان‬OOFP‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ •‫محور‬X:‫شده‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫زمان‬ •‫محور‬Y:‫محصوالت‬ ‫میزان‬(Artifact)‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ •‫پروژه‬ ‫در‬ ‫محصوالت‬ ‫تمامی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬(‫دراینجا‬OOFP)‫تعداد‬ ،‫شد‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫شود‬ ‫آغاز‬ ‫جدیدی‬ ‫پروژه‬ ‫تا‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫صفر‬ ‫برابر‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫محصوالت‬. ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫مدل‬ ‫نمودن‬ ‫کالیبره‬ ‫و‬ ‫نتایج‬
 94. 94. 95 ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫مدل‬ ‫نمودن‬ ‫کالیبره‬ ‫و‬ ‫نتایج‬
 95. 95. 96 ‫سناریو‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬2‫میزان‬ ‫به‬238‫معادل‬ ‫ساعت‬58%‫یابند‬ ‫می‬ ‫خاتمه‬ ‫دیرتر‬.‫ترتیب‬ ‫بدین‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ب‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫بستر‬ ،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫افزایشی‬ ‫نرخ‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫روش‬ ‫این‬‫و‬ ‫گزینه‬ ‫هترین‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫اجرا‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫حاصل‬ ‫پیامدهای‬. ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫مدل‬ ‫نمودن‬ ‫کالیبره‬ ‫و‬ ‫نتایج‬
 96. 96. ‫هزینه‬ ‫روش‬–‫منفعت‬BCA
 97. 97. ‫مفهوم‬‫هزینه‬‫فایده‬‫بیش‬‫از‬150‫سال‬‫پیش‬‫توسط‬‫مهندس‬ ‫فرانسوی‬‫به‬‫نام‬‫ژولس‬‫دوپوا‬(Jules Dupuit)‫ارائه‬‫شد‬ ‫اما‬‫اولین‬‫استفاده‬‫گسترده‬‫از‬،‫آن‬‫به‬‫ارزیابی‬‫های‬‫پروژه‬‫آب‬ ‫فدرال‬‫در‬‫ایاالت‬‫متحده‬‫آمریکا‬‫در‬‫اواخر‬‫دهه‬1930‫باز‬‫گردد‬‫می‬.
 98. 98. ‫اما‬‫ها‬‫هزینه‬‫و‬،‫ها‬‫فایده‬‫چگونه‬‫تخمین‬‫زده‬‫شوند؟‬‫می‬ ‫ها‬‫هزینه‬‫و‬،‫ها‬‫فایده‬‫در‬‫واقع‬‫دو‬‫روی‬‫یك‬‫سکه‬‫هستند‬. ‫فواید‬‫یك‬‫طرح‬‫یا‬‫پروژه‬‫با‬‫تمایل‬‫افراد‬‫برای‬‫پرداخت‬‫بابت‬‫تولیدات‬‫آن‬‫گیری‬‫اندازه‬‫می‬‫شوند‬. ‫های‬‫هزینه‬‫آن‬‫نیز‬‫برابر‬‫است‬‫با‬‫میزان‬‫خسارتی‬‫كه‬‫برای‬‫جبران‬‫دقیق‬‫عواقب‬‫منفی‬‫آن‬‫ط‬‫رح‬‫الزم‬ ‫است‬. ‫تمایل‬‫به‬‫پرداخت‬‫یا‬‫جبران‬‫خسارت‬،‫الزم‬‫مبلغی‬‫است‬‫كه‬‫سبب‬‫خواهد‬‫شد‬‫همه‬،‫افراد‬‫بعد‬‫از‬‫اعمال‬ ،‫سیاست‬‫رفاهی‬‫برابر‬‫با‬‫قبل‬‫از‬‫اعمال‬‫آن‬‫داشته‬‫باشند‬.
 99. 99. ‫مثال‬‫فرض‬‫كنید‬‫كه‬‫خواهیم‬‫می‬‫ها‬‫هزینه‬‫و‬‫فواید‬‫طرح‬‫كنترل‬‫میزان‬‫انتشار‬‫گاز‬‫های‬‫آالینده‬ ‫توسط‬‫یك‬‫كارخانه‬‫بزرگ‬‫را‬‫ارزیابی‬‫كنیم‬.‫اثر‬‫مثبت‬‫كاهش‬‫آلودگی‬‫به‬‫صورت‬‫كاهش‬ ‫خسارت‬‫وارده‬‫به‬‫های‬‫سرمایه‬‫فیزیکی‬‫و‬،‫كاالها‬‫كاهش‬‫خطرات‬‫متوجه‬‫سالمتی‬‫افر‬‫ادی‬‫كه‬ ‫در‬‫آن‬‫محدوده‬‫زندگی‬،‫كنند‬‫می‬‫افزایش‬‫دامنه‬‫دید‬‫و‬‫حتی‬‫ایجاد‬‫مشاغل‬‫جدید‬‫برای‬ ‫تولیدكنندگان‬‫تجهیزات‬‫كنترل‬‫آلودگی‬‫هوا‬‫وارد‬‫شوند‬‫می‬. ‫در‬‫سمت‬،‫منفی‬‫در‬‫نظر‬‫گرفته‬‫شود‬‫می‬‫كه‬‫گذاری‬‫سرمایه‬‫الزم‬‫در‬‫كنترل‬‫آلودگی‬،‫هوا‬ ‫سبب‬‫خواهد‬‫شد‬‫كه‬‫كارخانه‬‫مربوطه‬‫قیمت‬‫تولیداتش‬‫را‬‫افزایش‬،‫داده‬‫چندین‬‫ف‬‫رآیند‬ ‫جانبی‬‫در‬‫پلنت‬‫تولیدی‬‫خود‬‫را‬‫تعطیل‬‫و‬‫لذا‬‫كارگران‬‫را‬‫اخراج‬‫كرده‬‫و‬‫دیگر‬ ‫های‬‫گذاری‬‫سرمایه‬‫ریزی‬‫برنامه‬‫شده‬‫جهت‬‫مدرن‬‫كردن‬‫امکانات‬‫اش‬‫تولیدی‬‫را‬‫به‬‫ت‬‫عویق‬ ‫اندازد‬.
 100. 100. ‫هزینه‬ ‫روش‬-‫منفعت‬ ‫است‬ ‫محکم‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫منطقی‬ ‫دارای‬ ‫هزینه‬ ‫روش‬-‫است‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫متداول‬ ‫های‬ ‫زوش‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫منفعت‬. ‫شد‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫منفعت‬ ‫بیشترین‬ ‫كه‬ ‫ای‬ ‫گزینه‬. •‫كنیم‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫را‬ ‫كدام‬ ‫هر‬ ‫منفعت‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫گزینه‬ ‫چند‬ ‫كه‬ ‫هنگامی‬ 1 2 3 4
 101. 101. ‫هزینه‬ ‫روش‬-‫منفعت‬ ‫داشت‬ ‫بیشتری‬ ‫منفعت‬ ‫انتظار‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫تکنولوژی‬ ‫كدام‬ ‫از‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫روش‬ ‫این‬. ‫هزینه‬ ‫تحلیل‬-‫ضروریست‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫بلکه‬ ‫است‬ ‫سودمند‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫منفعت‬. ‫و‬ ‫تاریخی‬ ‫بناهای‬ ‫ارزش‬...‫انها‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫ولی‬ ‫گردد‬ ‫استفاده‬ ‫مقایسه‬ ‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫معیار‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫سیاسی‬ ‫مالحظات‬ ‫باید‬ ‫گردد‬ ‫استفاده‬ ‫نباید‬ ‫ندارد‬ ‫مشخص‬ ‫پولی‬ ‫ارزش‬ ‫كه‬ ‫مواردی‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬. 1 2 3 4
 102. 102. ‫كنیم‬ ‫بیان‬ ‫مالی‬ ‫مقادیر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ملموس‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫كنیم‬ ‫حساب‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آتی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫منافع‬ ‫هزینه‬ ‫روش‬ ‫مشکالت‬-‫منفعت‬
 103. 103. ‫پردازد؟‬ ‫می‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫منعت‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫آن‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫آیا‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫را‬ ‫منفعت‬ ‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫نتواند‬ ‫که‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ارزیابی‬ ‫اگر‬ ‫اساسی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫پرداخت‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫را‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫می‬ ‫است‬ ‫نیافته‬ ‫تحقق‬ ‫آن‬.
 104. 104. ‫آتی‬ ‫منفعت‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫یافتن‬ ‫از‬ ‫پس‬t‫معادل‬ ‫مبلغ‬ ‫سال‬: ‫بهره‬ ‫نرخ‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ،‫باشد‬ ‫موجود‬i ‫مبلغ‬ ‫امروز‬ ‫اگر‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫مبلغی‬ ‫برای‬ ‫مبلغ‬ ‫خالص‬ ‫فعلی‬ ‫ارزش‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬(‫هزینه‬/‫من‬‫فعت‬:) ‫گویند‬ ‫می‬ ‫تنزیل‬ ‫را‬ ‫پدیده‬ ‫این‬
 105. 105. ‫ناشناخته‬‫بودن‬‫بهره‬‫سبب‬‫سلیقه‬‫ای‬‫شدن‬‫نرخ‬‫تنزیل‬‫می‬‫شود‬. ‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ‫عدم‬‫شناخت‬‫از‬‫تورم‬
 106. 106. ‫ورودی‬ ‫تحلیل‬-‫خروجی‬DEA
 107. 107. ‫پیدایش‬‫تکنیک‬DEA‫به‬‫کار‬‫فارل‬‫به‬‫سال‬1957‫گردد‬‫برمی‬.‫فارل‬‫با‬ ‫استفاده‬‫از‬‫روشی‬‫همانند‬‫اندازه‬‫گیری‬‫کارایی‬‫در‬‫مباحث‬‫مهندسی‬،‫به‬ ‫اندازه‬‫گیری‬‫کارایی‬‫برای‬‫واحد‬‫تولیدی‬‫اقدام‬‫کرد‬.‫موردی‬‫که‬‫فارل‬ ‫برای‬‫اندازه‬‫گیری‬‫کارایی‬‫مد‬‫نظر‬‫قرار‬‫داد‬‫شامل‬‫یک‬‫ورودی‬‫و‬‫یک‬ ‫خروجی‬‫بود‬. ‫آبراهام‬‫چارنز‬،‫ویلیام‬‫کوپر‬‫و‬‫ادوارد‬‫رودز‬‫دیدگاه‬‫فارل‬‫را‬‫توسعه‬‫دا‬‫دند‬‫و‬ ‫الگویی‬‫را‬‫ارایه‬‫کردند‬‫که‬‫توانایی‬‫اندازه‬‫گیری‬‫کارایی‬‫با‬‫چندی‬‫ن‬‫ورودی‬ ‫و‬‫خروجی‬‫را‬‫داشت‬. ‫این‬‫الگو‬‫،تحت‬‫عنوان‬‫تحلیل‬‫پوششی‬‫داده‬‫ها‬‫،نام‬‫گرفت‬‫و‬‫اول‬‫بار‬‫،در‬ ‫رساله‬‫دکترای‬‫ادوارد‬‫رودز‬‫و‬‫به‬‫راهنمائی‬‫کوپر‬‫در‬‫سال‬1976‫،در‬ ‫دانشگاه‬‫کارنگی‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫گرفت‬. ‫مهرگان‬:1383
 108. 108. ‫روش‬DEA ‫که‬‫به‬‫معنی‬‫تحلیل‬‫پوششی‬‫داده‬‫ها‬‫یک‬‫مدل‬‫برنامه‬‫ریزی‬‫ریاضی‬‫،برای‬‫ارزیابی‬‫ک‬‫ارایی‬‫واحد‬ ‫های‬‫تصمیم‬‫گیرنده‬‫ای‬(DMU)‫است‬‫که‬‫چندین‬‫ورودی‬‫و‬‫چندین‬‫خروجی‬‫دارند‬. 1 2 3 4 ‫واژه‬DEA‫مخفف‬Data Envelopment Analysis‫می‬‫باشد‬. ‫ریز‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫یکسری‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پوششی‬ ‫تحلیل‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫خطی‬ ‫ی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫نیز‬ ‫ناپارامتریک‬ ‫روش‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کارایی‬‫به‬‫عنوان‬‫نسبتی‬‫از‬‫خروجی‬‫ها‬‫به‬‫ورودی‬‫ها‬‫تعریف‬‫شود‬‫،محاسبه‬‫و‬‫تح‬‫لیل‬‫آن‬ ‫برای‬‫واحدهای‬‫تک‬‫ورودی‬-‫نک‬‫خروجی‬‫آسان‬‫خواهد‬‫بود‬
 109. 109. ‫روش‬DEA 1 2 3 4 ‫در‬‫دنیای‬‫واقعی‬‫با‬‫واحدهایی‬‫با‬‫چندین‬‫ورودی‬‫و‬‫خروجی‬‫رو‬‫به‬‫رو‬‫بوده‬‫و‬‫در‬‫نتیجه‬‫نیازمند‬‫روش‬‫هایی‬ ‫هستیم‬‫که‬‫با‬‫ترکیب‬‫ورودی‬‫ها‬‫و‬‫خروجی‬‫ها‬‫به‬‫صورت‬‫یک‬‫شاخص‬‫واحد،به‬‫معیار‬‫مناسبی‬‫جهت‬‫سنج‬‫ش‬ ‫کارایی‬‫دست‬‫یابیم‬.
 110. 110. 1 2 ‫الگوی‬ ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫مشخصه‬ ‫ورودی‬ ‫ماهیت‬ ‫خروجی‬ ‫ماهیت‬ ‫در‬‫صورتی‬‫که‬‫در‬‫فرایند‬‫ارزیاب‬‫ی‬ ‫،با‬‫ثابت‬‫نگه‬‫داشتن‬‫سطح‬‫خر‬‫وجی‬ ‫ها‬‫،سعی‬‫در‬‫حداقل‬‫سازی‬‫ورودی‬ ‫ها‬‫داشته‬‫باشیم‬‫ماهیت‬‫الگوی‬ ‫مورد‬‫استفاده‬‫ورودی‬‫است‬. ‫در‬‫صورتی‬‫که‬‫در‬‫فرایند‬‫ارزیابی‬‫با‬‫ثابت‬‫نگه‬‫د‬‫اشتن‬ ‫سطح‬‫ورودی‬‫ها،سعی‬‫در‬‫افزایش‬‫سطح‬‫خروجی‬ ‫داشته‬‫باشیم‬‫ماهیت‬‫الگوی‬‫مورد‬‫استفاده‬‫خروجی‬ ‫است‬.
 111. 111. ‫در‬‫الگوی‬DEA،‫بادیدگاه‬‫ورودی‬‫،به‬‫دنبال‬‫به‬‫دست‬‫آوردن‬‫ناکارایی‬‫فنی‬‫به‬‫عنوا‬‫ن‬ ‫نسبتی‬‫می‬‫باشیم‬‫که‬‫بایستی‬‫در‬‫ورودی‬‫ها‬‫کاهش‬‫داده‬‫شود‬‫تا‬‫خروجی‬‫،بدون‬‫تغ‬‫ییر‬‫بماند‬ ‫و‬‫واحد‬‫در‬‫مرز‬‫کارایی‬‫قرار‬‫گیرد‬. ‫در‬‫دیدگاه‬‫خروجی‬‫،به‬‫دنبال‬‫نسبتی‬‫هستیم‬‫که‬‫باید‬‫خروجی‬‫ها‬‫افزایش‬،‫یابند‬‫بدون‬‫آنکه‬ ‫تغییر‬‫در‬‫ورودی‬‫ها‬‫به‬‫وجو‬‫آید‬‫تا‬‫واحد‬‫مورد‬‫نظر‬‫به‬‫مرز‬‫کارایی‬‫برسد‬.
 112. 112. ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫الگوی‬ ‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫بازده‬: ‫ور‬ ‫تغییرات‬ ‫بین‬ ‫پیوند‬ ‫بیانگر‬ ‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫بازده‬‫و‬ ‫ها‬ ‫ودی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫خروجی‬.‫توانایی‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫های‬ ‫روش‬DEA،‫بازد‬ ‫با‬ ‫متناظر‬ ‫مختلف‬ ‫الگوهای‬ ‫کاربرد‬‫به‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫بازده‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫مقیاس‬‫ه‬ ‫واحدهاست‬ ‫مقیاس‬. ‫الف‬:‫ثابت‬ ‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫بازده‬:‫ورو‬ ‫از‬ ‫مضربی‬ ‫هر‬ ‫یعنی‬‫دی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫خروجی‬ ‫از‬ ‫مضرب‬ ‫همان‬ ‫ها‬.‫الگوی‬ CCR‫کند‬ ‫می‬ ‫فرض‬ ‫راثابت‬ ‫ها‬ ‫واحد‬ ‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫بازده‬ .‫می‬ ‫مقایسه‬ ‫هم‬ ‫،با‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫واحدهای‬ ‫بنابراین‬ ‫شوند‬. ‫ب‬:‫متغیر‬ ‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫بازده‬:‫ورو‬ ‫از‬ ‫مضربی‬ ‫هر‬ ‫یعنی‬‫ها‬ ‫دی‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫خروجی‬ ‫ار‬ ‫مضرب‬ ‫همان‬ ‫تواند‬ ‫،می‬‫ا‬ ‫کند‬ ‫تولید‬ ‫ها‬ ‫خروجی‬ ‫،در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬.‫الگوی‬BCC ‫کند‬ ‫می‬ ‫فرض‬ ‫متغیر‬ ‫را‬ ‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫بازده‬(‫و‬ ‫بانکر‬ ‫ترال‬:1992)
 113. 113. 1 2 ‫الگوهای‬ ‫انواع‬DEA CCR BCC ‫ارائه‬ ‫رودرز‬ ‫و‬ ‫،کوپر‬ ‫چارنز‬ ‫توسط‬ ‫الگوی‬ ‫،به‬ ‫گردید‬CCR‫حروف‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ش‬ ‫تشکیل‬ ‫شده‬ ‫یاد‬ ‫فرد‬ ‫سه‬ ‫نام‬ ‫اول‬‫ده‬ ‫است‬ ‫سال‬ ‫در‬1978‫عنوان‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫مقاله‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫واحد‬ ‫کارایی‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫شد‬ ‫ارائه‬ ‫گیرنده‬ ‫تصمیم‬(‫چارنز‬:1978) ‫دادند‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫کوپر‬ ‫و‬ ‫،چارنز‬ ‫بنکر‬.‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫آنها‬ ‫نام‬ ‫اول‬ ‫حروف‬ ‫از‬.
 114. 114. ‫الگوی‬CCR ‫این‬‫الگو‬‫دارای‬‫بازده‬‫ثابت‬‫به‬‫مقیاس‬‫است‬‫و‬‫سعی‬،‫دارد‬‫با‬‫انتخاب‬‫وزن‬‫های‬،‫بهینه‬ ‫برای‬‫متغیرهای‬‫ورودی‬‫و‬‫خروجی‬‫واحد‬‫تحت‬‫بررسی‬‫،کسر‬‫کارایی‬‫این‬‫واحد‬(‫وا‬‫حد‬ ‫صفر‬)‫را‬‫،به‬‫گونه‬‫ای‬‫بیشتر‬‫کند‬‫که‬‫کارایی‬‫سایر‬‫واحد‬‫ها‬‫،از‬‫حد‬‫باالی‬‫یک‬‫،تجاوز‬ ‫نکند‬. ‫این‬‫الگو‬‫در‬‫دو‬‫ماهیت‬‫ورودی‬‫و‬‫خروجی‬‫و‬‫در‬‫سه‬‫شکل‬،‫کسری‬‫مضربی‬‫و‬‫پوشش‬‫ی‬ ‫مطرح‬‫شده‬‫است‬. ‫با‬‫توجه‬‫به‬‫ویژگی‬‫فرم‬‫پوششی‬‫،الگوی‬CCR‫در‬‫ماهیت‬‫ورودی‬‫با‬‫شکل‬،‫پوششی‬ ‫برای‬‫این‬‫نوشته‬‫انتخاب‬‫شد‬.‫بنابراین‬‫در‬‫این‬‫قسمت‬‫،تنها‬‫به‬‫تشریح‬‫ای‬‫ن‬‫شکل‬‫از‬ CCR‫در‬‫ماهیت‬‫ورودی‬‫می‬‫پردازیم‬.
 115. 115. ‫می‬ ‫نتیجه‬ ‫را‬ ‫پوششی‬ ‫شکل‬ ‫همواره‬ ‫مضربی‬ ‫فرم‬ ‫دوگان‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پوششی‬ ‫تحلیل‬ ‫در‬‫در‬ ‫دهد‬ ‫مضربی‬ ‫فرم‬ ‫،دوگان‬ ‫که‬ ‫صورتی‬CCR‫پوششی‬ ‫شکل‬ ‫بنویسیم‬ ‫را‬CCR‫به‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬:
 116. 116. ‫نامگذ‬ ‫کوپر‬ ‫و‬ ‫،چارنز‬ ‫بنکر‬ ‫یعنی‬ ‫آورندگانش‬ ‫پدید‬ ‫نام‬ ‫اول‬ ‫حرف‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مدل‬ ‫این‬‫شده‬ ‫اری‬ ‫است‬.‫مدل‬ ‫خالف‬ ‫بر‬CCR‫مدل‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ثابت‬ ‫بازدهی‬ ‫بر‬ ‫فرض‬ ‫که‬BCC ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫متغیر‬ ‫بازدهی‬ ‫بر‬ ‫فرض‬.‫نسب‬ ‫متغیر‬ ‫بازده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫مقیاس‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫کارایی‬ ‫مقادیر‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫فنی‬ ‫کارایی‬ ‫محاسبه‬ ‫با‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫موجب‬‫ارایی‬ ‫گردد‬ ‫ارائه‬ ‫دقیقی‬ ‫بسیار‬ ‫،تحلیل‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫ناشی‬.‫گر‬ ‫نهاده‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬‫ستاده‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫اصلی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫گرا‬BCC‫مدل‬ ‫مبانی‬ ‫همان‬ ‫از‬CCR‫با‬ ‫گرا‬ ‫نهاده‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫س‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫گرا‬ ‫ستاده‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫کارایی‬ ‫میزان‬ ‫ها‬ ‫نهاده‬ ‫کاهش‬‫ها‬ ‫تاده‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫کارایی‬ ‫میزان‬.‫مضربی‬ ‫مدل‬BCC‫است‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫گرا‬ ‫نهاده‬ ‫شکل‬ ‫با‬:
 117. 117. ‫روش‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫برخی‬DEA ‫واحدهای‬ ‫دارای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫نهاده‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫حساس‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫واحد‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫باشند‬ ‫مختلفی‬. 1 2 3 4 DEA‫م‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫نسبی‬ ‫طور‬ ‫،به‬ ‫را‬ ‫واحدها‬ ‫کارایی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مدیریتی‬ ‫روش‬ ‫یک‬‫کند‬ ‫ی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫مدیریتی‬ ‫راهکارهای‬ ‫و‬. ‫روش‬DEA،‫ب‬ ‫محض‬ ‫گرایی‬ ‫ال‬ ‫ایده‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫پردازد‬ ‫می‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫واحدها‬ ‫مقایسه‬ ‫به‬‫دور‬ ‫ه‬ ‫است‬. ‫نوع‬ ‫که‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫سایر‬ ‫ضعف‬ ‫نقطه‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫کارایی‬ ‫فقط‬‫مطلق‬ ‫ی‬ ‫اس‬ ‫یافتنی‬ ‫دست‬ ‫کمیت‬ ‫یک‬ ‫الگو‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫کارا‬ ‫و‬ ‫کنند،ندارند‬ ‫می‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫گرایی‬‫ت‬.
 118. 118. ‫مهرگان‬:1383 ‫الگوی‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬DEA‫الگوها‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫چون‬DEA‫ممک‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫خطاهای‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫محض‬ ‫عددی‬ ‫و‬ ‫ریاضی‬ ‫تکنیک‬ ‫یک‬‫ن‬ ‫ش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫نتیج‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫عمده‬ ‫تغییرات‬ ‫است‬‫ناسایی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫مجدد‬ ‫کنترل‬ ‫به‬ ‫کارا‬ ‫واحد‬‫نمود‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫آن‬ ‫صحت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اقدام‬ ‫ها‬ ‫ستاده‬ ‫و‬. ‫مقایسه‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خطی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫ریاضی‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫ندارد‬ ‫را‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫واحدهای‬ ‫کیفی‬ ‫متغیرهای‬.
 119. 119. ‫كند‬ ‫تغییر‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫واحدهای‬ ‫های‬ ‫ستاده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫تنها‬ ‫اگر‬، ‫آمد‬ ‫خواهد‬ ‫پیش‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫واحدهای‬ ‫كارایی‬ ‫درجه‬ ‫در‬ ‫اساسی‬ ‫تغییرات‬. ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ستاده‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫انتخاب‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫كلی‬ ‫توافق‬ (، ‫غفورنیان‬1383)
 120. 120. Thank You
 121. 121. 1 2 3 4 click to add text click to add text click to add text click to add text click to add subtitle

×