1. Risicomanagement: cyclisch proces dat gedurende een project regelmatig wordt doorlopen.
Het geheel van activiteiten en ...
Op welk beheersaspecten is de risicoanalyse gericht?
Beheersaspecten: Tijd,geld,kwaliteit,informatie,organisatie.
Tijd, hi...
Gebeurtenissenboom:
Hulpmiddel bij het analyseren van de gevolgen van een bepaald risico. Het risico wordt in dit
geval de...
Geld.
Welk budget is beschikbaar? Een raming van de kosten van de risicoanalyse zal opgesteld
moeten worden.

Kwaliteit.
B...
4.Risicomanagement.
Het is meer dan alleen het uitvoeren van een risicoanalyse, management vraagt meer.
Het gevaar is dat ...
Het uitvoeren van beheersmaatregelen.
Het uitvoeren kan varieren van het afsluiten van een verzekering tot het betrekken v...
Proactief met risico’s omgaan i.p.v. reactief
Door beheersmaatregelen te benoemen en uit te voeren voordat de risico’s daa...
Informatie:
Belangrijk element van risicomanagement is informatieverstrekking en rapportage over
risico’s.
Op het moment d...
“Risicomanagement is een leertraject”
Het leren denken in risico’s en het toepassen van beheersmaatregelen vergt immers ti...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Risicoanalysev5

2,746 views

Published on

Uitwerking van wat je met risicomanagement kan doen, benaderd vanuit de uitgangspunten en theorie

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,746
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Risicoanalysev5

  1. 1. 1. Risicomanagement: cyclisch proces dat gedurende een project regelmatig wordt doorlopen. Het geheel van activiteiten en maatregelen gericht op het omgaan met risico’s ter beheersing van een project. Risicoanalyse(actualiseren) Evalueren beheersmaatregelen Kiezen beheersmaatregelen Uitvoeren beheersmaatregelen Waarom risicomanagement: Risman biedt ondersteuning bij een betere beheersing van een project op bijvoorbeeld de aspecten tijd(planning), geld(raming), kwaliteit, informatie en organisatie doordat: Vooraf wordt nagedacht over mogelijke toekomstige ongewenste gebeurtenissen die zich in het project kunnen voordoen; Zodat tijdig kan worden besloten om actie te ondernemen ter voorkoming of vermindering van deze gebeurtenissen. Risman kan helpen bij: Het bevorderen van een ononderbroken voortgang van de activiteiten binnen een project en het, dmv het nemen van maatregelen, zo snel mogelijk opheffen van onderbrekingen als die zich toch voordoen; Het bevorderen van het vertrouwen in het project, zowel bij derden als bij het eigen projectteam; Het bevorderen van de communicatie binnen een project; Het ondersteunen van het beslissingsproces binnen ene project. Risicoanalyse: *Vaststellen doel *In kaart brengen risico’s *Vaststellen belangrijkste risico’s *In kaart brengen beheersmaatregelen 2.Vaststellen doel - Wat willen we met de risicoanalyse bereiken - Op welke beheersaspecten is de analyse gericht - Op welk deel en welke fase van het project is de analyse gericht - Gaat het om een kwantitatieve of een kwalitatieve risicoanalyse - Welke informatie is beschikbaar Wat wil je met risicoanalyse bereiken? Het kan gebruikt worden voor: Een betere projectbeheersing. Risicoanalyse richt zich hierbij op het inzichtelijk maken van de risico’s die van invloed kunnen zijn op de beheersaspecten van het project. Om deze risico’s aan te pakken worden vervolgens maatregelen in kaart gebracht. Het stellen van prioriteiten. Door het uitvoeren van een risicoanalyse ontstaat inzicht in de belangrijkste, meest risicovolle onderwerpen in het project. Hierdoor kunnen vragen worden beantwoord als: aan welke onderdelen moet meer aandacht besteed worden? Het ondersteunen van een beslissing. Het uitvoeren van een risicoanalyse kan helpen om te komen tot de keuze voor een alternatief of een bepaalde contractvorm. Het kwantitatief onderbouwen van de marges voor raming of planning (haalbaarheid van de planning of de raming te tonen, bepalen van hoe groot de post onvoorzien zou moeten zijn).
  2. 2. Op welk beheersaspecten is de risicoanalyse gericht? Beheersaspecten: Tijd,geld,kwaliteit,informatie,organisatie. Tijd, hierbij gaat het om risico’s die kunnen leiden tot een vertraging van het project. Ongewenste topgebeurtenis, die situatie waarvan een opdrachtgever niet wil dat deze zich voordoet. Door vast te stellen op welke beheersaspecten de risicoanalyse zich richt wordt de ongewenste topgebeurtenis vastgesteld. Gaat het om een kwalitatieve of een kwantitatieve risicoanalyse? Kwalitatieve analyse wordt vaak een aanduiding gebruikt voor de orde van grootte om te bepalen wat de belangrijkste risico’s zijn. Bij een kwantitatieve analyse worden de risico’s beschreven in termen van kansen en gevolgen. Kansen worden hierbij uitgedrukt op een schaal van nul tot een, en de gevolgen in bijvoorbeeld euro’s als het om kosten gaat, en bijvoorbeeld weken als het om tijd gaat. De keuze tussen de twee is afhankelijk van het doel dat men met de analyse voor ogen heeft, als de projectmanager bijvoorbeeld voor ogen heeft inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de raming van een project dan is een kwantitatieve analyse nodig. Voor een kwantitatieve analyse is overigens wel een planning of raming nodig. Welke informatie is beschikbaar en te gebruiken? Het dient helder te zijn wat het project precies omvat, in welke fase het verkeerd, welke info beschikbaar is. Hoe gedetailleerder de projectinfo des te gedetailleerder kunnen de uitkomsten van de risicoanalyse zijn. Nuttige info kan zijn, projectplan, planning, kostenraming, kwaliteitsplan, informatieplan etc. In Kaart brengen risico’s Essentie is dat vanuit verschillende invalshoeken op een systematische wijze naar het project wordt gekeken om tot een zo compleet mogelijke identificatie van de risico’s te komen. Op deze manier kan zoveel mogelijk variëteit worden ingebouwd waardoor zoveel mogelijk risico’s in beeld worden gebracht. Wat is een risico? Een gebeurtenis die zich al dan niet kan voordoen en die kan leiden tot: Hogere kosten, uitloop van het project, niet voldoen aan gestelde kwaliteits(informatie, organisatie)eisen of normen. Formuleren van een risico. Het is belangrijk een risico zo duidelijk en concreet mogelijk te formuleren, zodat helder wordt wat er niet goed kan gaan(risico), waardoor/door wie dat kan ontstaan(oorzaak) en waar het invloed op heeft (gevolg). Een risico is geen vraag en kan ook niet uit slechts een woord bestaan. Structureren van een risico. Oorzaak/gevolgdiagrammen: Schematische weergave van de oorzaken en de gevolgen van een risico waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe een risico kan ontstaan en tot welke gevolgen het kan leiden. Foutenboom: Een foutenboom is een schematische weergave van oorzaken die tot een bepaald risico kunnen leiden. Het doel is het identificeren van de oorzaken die kunnen leiden tot het risico. Het risico staat bovenaan in de foutenboom.
  3. 3. Gebeurtenissenboom: Hulpmiddel bij het analyseren van de gevolgen van een bepaald risico. Het risico wordt in dit geval de begingebeurtenis genoemd. Het laat zien hoe deze begingebeurtenis in combinatie met het al dan niet optreden van volggebeurtenissen tot bepaalde gevolgen kan leiden. Invloedsdiagrammen Een schematische weergave van de factoren die van invloed zijn op de beheersaspecten van een project. Invloedsfactoren kunnen gebeurtenissen zijn. Vaststellen belangrijkste risico’s Per beheersaspect de risico’s vaststellen. 2 methodes: “verdelen van punten over de belangrijkste risico’s” & “kans en gevolg apart beoordelen met getallen.” Beheersmaatregelen risico’s: Maatregelen om risico’s aan te pakken waardoor een project beheer beheerst kan worden. In essentie: Maatregelen waarbij de risico’s zelf worden gedragen; Maatregelen waarbij de risico’s worden overgedragen aan een andere partij. Zelf dragen van risico’s Vermijden, Verminderen, Accepteren. Overdragen van risico’s Overdragen leidt niet direct tot het verdwijnen van de risico’s alleen tot risicovermindering omdat geacht wordt dat de partij in staat zal zijn om het risico te dragen of te beheersen. 3.Uitvoeren van de risicoanalyse. Het uitvoeren van een risicoanalyse is maatwerk en afhankelijk van zaken als: -Fase waarin het project verkeerd. -Grootte van het project. -Complexiteit Etc. De eerste stap in de risicoanalyse is het vaststellen van het doel en het beoogde resultaat. Hierna worden de eisen ten aanzien van tijd,geld,kwaliteit,informatie en organisatie bepaald en vervolgens kunnen de inhoudelijke werkzaamheden van de risicoanalyse worden vastgesteld. Inrichting van de risicoanalyse. Beheersaspecten: tijd,geld,kwaliteit,informatie en organisatie. Tijd. Met de opdrachtgever moet worden afgesproken wanneer de risicoanalyse gereed zal zijn. Daarnaast moet worden bepaald welke capaciteit voor het uitvoeren van de risicoanalyse beschikbaar wordt gesteld. Aangezien de risicoanalyse een momentopname is betekend dat de doorlooptijd en tijdsbesteding beperkt is.
  4. 4. Geld. Welk budget is beschikbaar? Een raming van de kosten van de risicoanalyse zal opgesteld moeten worden. Kwaliteit. Bij de geëiste kwaliteit speelt de diepgang een belangrijke rol. Het is nuttig om aan het begin van elke fase een uitgebreide risicoanalyse uit te voeren. De doorlooptijd van zo’n analyse is meestal een aantal maanden afhankelijk van het aantal benodigde interviews etc. Voor kleinere minder complexe projecten kan een zogenaamde beknopte analyse worden uitgevoerd. Informatie. De volgende afspraken worden gemaakt: Op welke wijze beslissingen worden genomen. Hoe de informatie van de risicoanalyse wordt vastgelegd. Organisatie. Bij de organisatie van een risicoanalyse moet onderscheid gemaakt worden tussen wie de risicoanalyse uitvoert, wie bij de analyse wordt betrokken en voor die analyse bedoelt is. Ook moet duidelijk zijn wie de beschikking krijgt over de resultaten. Inhoudelijke activiteiten. In essentie bestaat de keuze bij het uitvoeren van de risicoanalyse uit het gebruik van interviews, het houden van een bijeenkomst of een combinatie van beide. Voordat hiermee wordt begonnen is het zinvol om eerst de belangrijkste projectinformatie door te nemen. N.a.v. het laatste kan een lijst opgesteld worden met aandachtspunten ten behoeve van oriënterende interviews. Op een dergelijke lijst staan de projectkenmerken, relevante mijlpalen, producten of belanghebbende die gedurende het interview als mogelijk aandachtspunt kunnen werken. Daarnaast kan de projectinformatie worden gebruikt om een eerste inventarisatie van de risico’s of de risicogebieden op te stellen. Bijeenkomst. Een veel gebruikte werkwijze om de risicoanalyse uit te voeren. Het voordeel van het in kaart brengen van risico’s tijdens een bijeenkomst is dat in een korte tijd veel risico’s kunnen worden geïdentificeerd. Daarnaast vindt communicatie plaats over risico’s tussen de deelnemers. Hierdoor ontstaat binnen een project meer begrip voor elkaar werkveld. Interviews. Wordt met name gebruikt om een beeld van het project te krijgen en om risico’s in kaart te brengen. Ook kan het helpen om bepaalde onderwerpen of risico’s te verdiepen, of om beheersmaatregelen te inventariseren. Interviews hebben als voordeel dat snel een eerste beeld van het project en de risico’s wordt verkregen (oriënterende interviews) en ze bieden ook de mogelijkheid tot het dieper ingaan op een specifiek onderwerp(verdiepend interview). Nadeel, het is tijdrovend en er is geen onderlinge communicatie wat het voordeel van een bijeenkomst wel had.
  5. 5. 4.Risicomanagement. Het is meer dan alleen het uitvoeren van een risicoanalyse, management vraagt meer. Het gevaar is dat in de praktijk na de analyse het proces stopt, men denkt dat door een risicoanalyse de risico’s onder controle zijn. Echter dit is pas het begin! Risicomanagement is een dynamisch proces. Risico’s zijn immers niet statisch en er zullen zich nieuwe risico’s voor doen. De uitgevoerde risicoanalyse is bovendien een momentopname. Om risico’s daadwerkelijk te beperken zullen ze in een regelmatig, cyclisch proces beheerst moeten worden; het risicomanagement proces. Risicomanagement maakt de stap naar het beheersen van risico’s door het kiezen, uitvoeren en evalueren van beheersmaatregelen. Door effectieve beheersmaatregelen te nemen worden de betreffende risico’s gereduceerd. Actualisatie is dus van groot belang. Kiezen van beheersmaatregelen. Het resultaat van de uitgevoerde risicoanalyse is altijd een overzicht van de belangrijkste risico’s en mogelijke maatregelen. Nadat dit in kaart is gebracht dient een keuze gemaakt te worden welke beheersmaatregelen daadwerkelijk worden ingezet. Om te bepalen of een maatregel wenselijk is of niet, dient eerst in kaart te worden gebracht wat de kosten, doorlooptijd, foutmogelijkheden, onduidelijkheden en draagkrachtvermindering zijn indien de maatregel wordt uitgevoerd en wat de verwachte effecten of opbrengsten zijn. Dit kan kwalitatief en kwantitatief. De effecten van beheersmaatregelen op een kwalitatieve manier in kaart gebracht, dan zal men een inschatting maken van; De te verwachten inspanning of kosten van de maatregel in termen van groot,klein,laag en hoog. Het te verwachten effect van de maatregel in termen van groot of klein of door het gevolg van het risico opnieuw in te schatten. Welke maatregel nu het meest geschikt zijn, hangt ook af van de criteria die worden gebruikt bij het kiezen van beheersmaatregelen: Is de maatregel uitvoerbaar? Is het risico te beïnvloeden en door wie? Waar kan het risico het best gealloceerd worden?(alleen zinvol een risico te alloceren als de betrokken partij ook in staat is het risico te beïnvloeden en te dragen). Welke omgevingsfactoren kunnen maatregelen verstoren? Brengt een bepaalde maatregel ook weer een nieuw risico met zich mee of vergroot het een ander risico? Nadat een keuze is gemaakt uit de beheersmaatregelen moet aangegeven worden wie verantwoordelijk is voor uitvoering en welke bevoegdheden deze persoon daartoe krijgt. Tevens worden een budget, een tijdsduur en kwaliteits en informatie eisen voor de uitvoering van de maatregel vastgesteld. Resultaat van deze stap: De gekozen maatregelen voor de belangrijkste risico’s Personen die voor de uitvoering van de maatregel verantwoordelijk en bevoegd zijn De beschikbare tijd en budget voor het uitvoeren van de maatregel De kwaliteitseisen en informatie eisen die aan de maatregel gesteld worden.
  6. 6. Het uitvoeren van beheersmaatregelen. Het uitvoeren kan varieren van het afsluiten van een verzekering tot het betrekken van een bepaalde gemeente in een overleg, het overdragen van bepaalde risico’s aan een aannemer etc. Het kan nuttig zijn een maatregel voordat deze wordt uitgevoerd eerst verder uit te werken naar concrete activiteiten en die bijvoorbeeld op te nemen in beslissingsdocumenten, voortgangsrapportages of actielijsten van het betreffende project, op deze wijze wordt risicomanagement onderdeel van het operationele projectmanagement. Het evalueren van beheersmaatregelen. De stand van zaken moet regelmatig geëvalueerd worden. Zijn of worden de maatregelen uitgevoerd en hebben ze het gewenste effect? De uit te voeren activiteiten indeze: *Monitoren van beheersmaatregelen *Vaststellen van het effect van de beheersmaatregel. Niet alleen het resultaat is van belang maar ook het proces wat daartoe heeft geleid. - wat heeft er eventueel toe geleid dat (niet) het gewenste resultaat bereikt is? - Moet de wijze van informatievoorziening worden aangepast? - Werd de gewenste informatie gecommuniceerd? - Zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden juist toegewezen, en waarom (niet)? Actualiseren van de risicoanalyse. Met het actualiseren is de cyclus rond. Het actualiseren is soms noodzakelijk omdat een evaluatie van de beheersmaatregelen tot een update van de gesignaleerde risico’s leidt. Risico’s die door de genomen maatregelen of door het verstrijken van de tijd afgenomen of weggevallen zijn kunnen van de lijst verwijderd worden. Andere risico’s kunnen door veranderde omstandigheden of falende beheersmaatregelen ook zijn toegenomen. Mogelijke nieuwe risico’s moeten geïnventariseerd worden en aan de lijst toegevoegd worden. Risicomanagement is: - het beheersen van risico’s - door proactief met risico’s om te gaan - door op gestructureerde wijze risico’s expliciet te inventariseren op een prioriteitenlijst in te delen, en maatregelen te bedenken, te kiezen en uit te voeren - in een regelmatig cyclisch proces. 5.Uitvoeren van risicomanagement. Doel en resultaat van risicomanagement. Enkele zaken worden beoogd: Continue risico’s expliciet maken en beheersen. Door risico’s te identificeren en te benoemen worden ze voor een project bespreekbaar gemaakt. De risico’s worden voor de betrokken personen inzichtelijk gemaakt zodat binnen de organisatie er een gelijk beeld over de belangrijke risico’s voor het project ontstaan. Door risicomanagement binnen een project te introduceren zullen risico’s geregeld met vastgestelde tussenpozen geïnventariseerd en besproken worden.
  7. 7. Proactief met risico’s omgaan i.p.v. reactief Door beheersmaatregelen te benoemen en uit te voeren voordat de risico’s daadwerkelijk optreden wordt het mogelijk proactief om te gaan met de risico’s. Bewust met risico’s omgaan en bijbehorende beheersmaatregelen afwegen. Door een risicoanalyse uit te voeren worden risico’s en beheersmaatregelen niet op een willekeurige maar op een gestructureerde wijze geïnventariseerd. Hierdoor zal een completer beeld van de risico’s voor een project ontstaan en wordt de kans op projectblindheid verminderd. De inrichting van risicomanagement behelst: Tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie. Tijd: Vastgesteld dient te worden hoeveel tijd/capaciteit binnen het project aan risicomanagement besteed mag worden. Een projectplanning voor risicomanagement is dus erg zinvol, het vaststellen van de momenten waarop mijlpalen worden behaald: - risico’s n bijbehorende beheersmaatregelen worden besproken - over risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen wordt gerapporteerd Het is belangrijk de rapportagebehoefte van een project af te stemmen op de rapportagevraag die vanuit de organisatie of de opdrachtgever wordt gesteld. Deze twee hoeven niet noodzakelijkerwijs met elkaar overeen te komen. De frequentie van rapporteren over risico’s en beheersmaatregelen wordt bepaald door de reeds bestaande rapportagemomenten binnen het project. (hoe korter de doorlooptijd of hoe dynamischer het project, hoe hoger de frequentie van rapporteren.) Geld: Kosten en opbrengsten van risicomanagement moeten in kaart worden gebracht. Mogelijke kosten: - personele ondersteuning (intern of extern) - (ontwikkeling van) hulpmiddelen - Opleiding van medewerkers Mogelijke opbrengsten: - minder onverwachte tegenvallers - minder improviseren - minder achteraf zoeken naar een verantwoordelijke Er moet vastgesteld worden of dit past binnen het budget dat voor het uitvoeren van risicomanagement beschikbaar is. Beheersing van kosten en opbrengsten gedurende looptijd project is vanzelfsprekend. Kwaliteit: Vooraf wordt afgesproken wat de vereiste kwaliteitseigenschappen van risicomanagement moeten zijn (b.v. volledigheid of de te onderzoeken risicothema’s). Op basis hiervan wordt vervolgens bepaald hoe deze kwaliteitseigenschappen geborgd worden, bijvoorbeeld door toetsmomenten, evaluaties of audits. Er moet tevens nagegaan worden of gegeven de vereiste kwaliteitseigenschappen er voldoende gekwalificeerd personeel in het project aanwezig is.
  8. 8. Informatie: Belangrijk element van risicomanagement is informatieverstrekking en rapportage over risico’s. Op het moment dat tijd,geld,kwaliteit,informatie en organisatie tegen het licht gehouden worden, moeten ook de risico’s van een project bekeken worden. Bij fase-overgangen is dit belangrijk, ook tijdens de fases is het van belang de risico’s inzichtelijk te maken. De momenten waarop expliciet aandacht aan project beheersing wordt besteed, maandelijkse voortgangsrapportage, zijn de uitgelezen momenten om over risico’s te rapporteren. Het goed vastleggen van de informatiestromen over risico’s is van belang omdat op elk niveau die informatie beschikbaar komt die van belang is om sturing te geven aan een (deel) project. Dit betekend dat van onderaf de info wordt gefilterd en dat van bovenaf voldoende vrijheid wordt gegeven om onder eigen verantwoordelijkheid (deel) projecten uit te voeren. Hierbij verzamelt elk (deel) project informatie over risico’s en stelt een top-x op van de belangrijkste risico’s. Deze top-x wordt doorgegeven aan de laag erboven. Organisatie: Belangrijke uitgangspunten: - risicomanagement moet aansluiten bij de bestaande werkwijze Het rapporteren over risico’s en de genomen beheersmaatregelen zal dan ook op hetzelfde niveau en op hetzelfde tijdstip moeten gebeuren als het rapporteren over de bijbehorende beheersaspecten bijvoorbeeld in de voortgangsrapportage. - risicomanagement volgt de zeggenschap Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor een risico daar ligt waar ook de verantwoordelijkheid ligt van het werk waar het risico betrekking op kan hebben. M.a.w. iedere projectleider en ieder projectlid is verantwoordelijk voor het signaleren van risico’s en het treffen van maatregelen die binnen zijn verantwoordelijkheid vallen. - risicomanagement wordt de verantwoordelijkheid van ieder projectteamlid Eigen verantwoordelijkheid is van groot belang voor het succesvol implementeren van risicomanagement. Er zijn verschillende rollen die ten behoeve van de implementatie van risicomanagement worden onderkent: - inhoudelijk - ondersteunend - aanjagend 6.Implementatie van risicomanagement. Dit is maatwerk, geen enkele implementatie is hetzelfde en is afhankelijk van: - de grote van het project - omvang van de projectorganisatie - fase waarin het project zich bevindt - professionaliteit van “projectmatig werken” binnen het project - kennis van en ervaring met risicoanalyse en risicomanagement die binnen de projectorganisatie bestaat - cultuur van de projectorganisatie - leiderschapsstijl
  9. 9. “Risicomanagement is een leertraject” Het leren denken in risico’s en het toepassen van beheersmaatregelen vergt immers tijd. Aanpak. Implementatie van risicomanagement kan worden aangepakt als een project. Hierin is een aantal fase te onderscheiden: Initiatiefase: - bepalen waarom risicomanagement nodig/nuttig is (de doelen) - bepalen wat er dan klaar moet zijn (het resultaat) - bepalen wat er niet bij hoort (de afbakening) Definitiefase: - nagaan aan welke eisen risicomanagement moet voldoen - nagaan of die eisen haalbaar en onderling niet strijdig zijn Ontwerpfase: - bedenken hoe risicomanagement er uit zal gaan zien - ontwerpen tools Voorbereidingsfase: - opstellen draaiboek effectieve implementatie - opleiden risicomanagement medewerkers - aanschaffen tools Realisatiefase: - implementeren risicomanagement - in gebruik nemen tools - opstellen nazorgplan: gebruik, beheer en onderhoud risicomanagement Nazorgfase: - gebruiken/toepassen risicomanagement - aanpassen risicomanagement: vastleggen “lessons learned”. Succesfactoren. Belangrijke succesfactoren van de implementatie van risicomanagement zijn: - formulering van heldere doelstellingen - managementstijl en organisatie moeten afgestemd zijn op de fase van het project - voldoende rekening houden met de cultuur van de projectorganisatie - plaats van risicomanagement in de projectorganisatie - voldoende capaciteit beschikbaar voor het implementeren en uitvoeren van risicomanagement - aanwezigheid van voldoende kennis en ervaring met risicomanagement - aanwezigheid van (externe) drijfveren, bijvoorbeeld een rapportage aan het hoofdkantoor of aan een moederbedrijf. - Aansluiting van risicomanagement bij bestaande werkwijze en de aanwezigheid van hulpmiddelen en ondersteuning. Een van de belangrijkste succesfactoren voor een succesvolle implementatie blijkt een positieve en stimulerende houding van de projectmanager en opdrachtgever ten opzichte van risicomanagement.

×