Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Visie Document Management

755 views

Published on

Uit onderzoek is gebleken dat 40% van de Nederlanders inmiddels dagelijks gebruik maakt van social software. Hyves, MSN, Skype, Facebook, Netlog en LinkedIn zijn dan ook inmiddels gemeengoed. De zakelijke markt is echter nog een onontgonnen terrein voor het fenomeen social computing. Het zal echter niet lang meer duren voordat deze markt haar competitieve hoogtepunt bereikt. Op de trendmeter van onderzoeksinstituut Gartner neemt Social software reeds een zevende plaats in.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Visie Document Management

  1. 1. Contact met Silverside Praktische en innovatieve oplossingen I: www.Silverside.nl voorSocial Intranet, E: Info@Silverside.nl Document Management T: 0182-555177 en Enterprise Search.Wie is Silverside Silverside is de pragmatischeSilverside is de pragmatische implementatie partner, die implementatie partner, die in Sin dialoog met organisaties digitaal samenwerken verta- dialoog met organisaties ilveralt naar gebruiksvriendelijke en innovatieve oplossingenvoor Social Intranet, Document Management en Collabora- digitaal samenwerken vertaalttion. Silverside realiseert deze oplossingen op basis vanbewezen en beheersbare standaard software van Lotus, naar gebruiksvriendelijkeDocova, Lanteria en/of Dolphin Software op het IBM ofMicrosoft platform. en innovatieve oplossingen ideDe consultants van Silverside slaan een brug tussen voor Social Intranet,business en IT, werken doelgericht aan het verbeterenvan efficiency, productiviteit en de terugverdientijd bij Document Management enopdrachtgevers. Zij streven naar een optimale mix van Collaborationsamenwerking tussen mensen, bedrijfsdoelstellingen entechnologische platformen.Silverside gaat met haar klanten, medewerkers en partnerslange termijn relaties aan en stelt daarin transparantie,ondernemersschap en betrokkenheid voorop. Knowledge comes to you. m a rd Go ste ud Am a ’s-Hertogenbosch
  2. 2. Visie Document Management“Van document- naar kennismanagement" Om dit proces van verandering goed te begeleiden is deDe business case voor Document Management kent geen geheimen meer. Design inzet van een ervaren veranderoloog geen overbodigeVaak is het management snel overtuigd van de noodzaak van een Document “Het gemak dient de mens” luxe. Met name in onze projectaanpak is er dan ook aandacht voor praktische workshops om veranderingManagement Systeem als de documentstroom een procesmatig karakter De doelgroep en boodschap kennen is het halve werk. leuker en laagdrempeliger te maken. De doorlooptijdenheeft. Veel organisaties gaan er echter aan voorbij dat de implementatie van De brug slaan tussen de organisatie en de doelgroep is van projecten zijn met deze aanpak dan ook vele malen essentieel om überhaupt tot een goed design te komen. korter.een Document Management Systeem in het geval van een procesmatige Het design moet een stimulans zijn voor de eindgebruikerimplementatie vaak een gedwongen karakter heeft. om het Social Intranet als prettig te ervaren en het gebruik te bevorderen. Werken vanuit deze visie zorgt ervoor dat onze software en de user interface aansluiten op deVan document- naar kennismanagement denkwijze van uw medewerkers faciliteren in de wijze behoefte van uw organisatie. Een goed design kenmerkt waarop zij dat prettig vinden. Mocht u zich nog afvragen zich door:Als uw organisatie echter de stap naar kennismanagement waarom de persoonlijke mappen in de mailbox zowilt maken met een Document Management Systeem kunt overvol zijn? En waarom de fileserver nog altijd de meeste • Het communiceren van de juiste boodschapu uw medewerkers niet in een keurslijf dwingen. De “fans” heeft? Het antwoord is teleurstellend simpel. • Een gebruiksvriendelijke user interfacevrijheid van de medewerker moet dan namelijk met stip op Uw medewerkers zijn slechts een klik verwijderd van de • Korte gewenningsperiode van eindgebruikersde 1e plaats staan. Het is dan ook zaak een goede balans fileserver door haar laagdrempeligheid. Een Document • De essentiële tools en informatie binnen handbereikte vinden tussen het proces en de mens om tot een Management moet dan ook laagdrempelig zijn om • Het overzichtelijk maken van de workflowsuccesvolle implementatie te komen. concurrentie van de geliefde fileserver tegen te gaan. Als dit niet gebeurt zal de fileserver altijd "king" of the VerandermanagementHet proces centraal document jungle blijven! “Ik werk al jaren zo” Org "De fileserver nOm een Document Management Systeem succesvol Ongeveer 50% van de ICT projecten in Nederland loopt sigte implementeren moet eerst goed in kaart worden uit op een mislukking. De techniek is echter zelden een is king of thegebracht welke documenttypen er zijn. Vervolgens doorslaggevende factor bij falende ICT projecten. anikunnen workflows en metadata worden ingericht en Het is net als met jongleren. De techniek om drie Dekan het systeem zijn werk doen. Dit is dan ook een ballen gelijktijdig in de lucht te houden is al jaren s Jungle"prima theoretische insteek om Document Management bekend. Het is echter niet veel mensen gegeven atieprocesmatig te implementeren. De praktijk leert echter om goed te kunnen jongleren. Toch is het indat deze top-down benadering erg risicovol is. vijftien minuten mogelijk je jezelf deze techniekGebruikers “moeten” namelijk in plaats van “willen”. eigen te maken. Echter alleen voor diegene dieDit heeft tot gevolg dat er maar iets kleins hoeft te Functionaliteit & Technologie bereid is afstand te doen van zijn oude gewoonte.gebeuren wat tot ondermijning leidt van het Document De beloning is echter groots, nietwaar? Het isManagement Systeem. Ons credo is dan ook om een Silverside maakt gebruik van standaardoplossingen voor echter wel van doorslaggevend belang om snelcombinatie te hanteren die acceptabel is voor beidepartijen: de organisatie en de individuele medewerker. Document Management. De technologische kracht zit hem o.a in de beschikbare connectoren met Windows succes te laten zien aan de startende jongleur. Techniek Verkenner, Microsoft Exchange/Outlook, Lotus Notes, Bij Silverside zijn we ons bewust dat hetDe mens centraal Internet Explorer en de Microsoft Office suite. Hierdoor is managen van verandering niet vanzelfsprekend“De fileserver is king of the jungle” de gebruiker eenvoudig in staat om de huidige werkwijze is. Medewerkers hebben een goede reden nodig vrijwel te handhaven en toch een meerwaarde te leveren om te veranderen. De “what’s in it for me” vraagDit dilemma kan dan ook echter worden opgelost als de voor de organisatie. Verder beschikt het Silverside speelt hierbij een cruciale rol. Echter op hetorganisatie medewerkers de ruimte geeft voor persoonlijke Document Management platform over alle functionaliteiten moment dat medewerkers inzien wat een nieuwecreativiteit. Dit is namelijk toch ook de reden waarom u de waar een Document Management Systeem aan zou moeten techniek hen oplevert is succes gegarandeerd.gemiddelde kenniswerker heeft aangenomen. Het advies is voldoen: versiebeheer, workflow, meta-tagging, zoeken &dan ook dat het Document Management Systeem de vinden, check in- check out.

×