More Related Content

Standardisering av arketyper - hva er godt nok?

 1. Standardisering av arketyper – hva er godt nok? Silje Ljosland Bakke Informasjonsarkitekt, Nasjonal IKT HF E-mail: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no / Twitter: @siljelb
 2. 3
 3. «Arketyper»? 4 …mystiske greier…
 4. Kliniske informasjonsmodeller! 5 • Kanskje ikke så mye bedre, men mer beskrivende? • Informasjonsmodeller er definisjoner av struktur og innhold av informasjon man vil lagre eller utveksle • Alle applikasjoner og registre har en form for informasjonsmodell • Dersom man vil utveksle data, må informasjonsmodellene være like • Like informasjonsmodeller er en fordel for gjenbruk og gjenfinning også innenfor applikasjoner
 5. Eksempler •Problem/diagnose •Glasgow coma scale •Laboratoriesvar •Legemiddelordinering •Prosedyre •Anatomisk lokalisering •Symptom/sykdomstegn 6
 6. Felles kliniske informasjonsmodeller, hvordan? 7 • Fordi helsepersonell må definere helsefaglige informasjonsmodeller, må det være lav terskel for å delta • Fordi helsefag endrer seg hele tiden må modellene kunne forandres ved behov • Fordi leverandører og løsninger kommer og går, må modellene være uavhengige av enkeltleverandører • Fordi modellene må være like må de forvaltes strengt • Fordi modellering er kostbart arbeid, må modellene deles fritt • Fordi lagring og utveksling er to sider av samme sak, må modellene være egnet for flere brukssituasjoner
 7. Dette er utradisjonell standardisering 8 • Gradvis og steg for steg i stedet for alt på en gang • Løpende vedlikehold i stedet for 5-års revisjonssykluser • Standardisering av ett kjernekonsept er uendelig mye bedre enn ingen standardisering! – De fleste løsninger er helt lukket; kundene får ikke se informasjonsmodellen i det hele tatt…
 8. Hva har vi? 9 • arketyper.no er sannsynligvis verdens største enhetlige, nasjonale samling av frie, felles kliniske informasjonsmodeller • Et godt utgangspunkt for å dele helsefaglig informasjon • Likevel mye som mangler…
 9. Utviklingsprosess 10 Få oversikt • Går fort Modellering • Går fort Høring/ godkjenning • Går sakte
 10. Avveining mellom standardisering og tid •Standardisering er møysommelig, og tar tid •Prosjekter har ofte ikke tid til å vente på standardisering •Jo flere standarder som er klare når prosjektet starter, jo lettere er det å standardisere 1
 11. Hva er det du skal utvikle? 12 • Som regel går man ikke i gang med det mål å utvikle en arketype, men en eller annen form for funksjonalitet • Første oppgave er å få oversikt over informasjonsbehovet for funksjonaliteten
 12. Få oversikt 13 Her kan man begynne å tenke på hva som er viktig og mindre viktig å standardisere…
 13. Hva må standardiseres? 14 • Det er kun informasjon en skal dele eller gjenbruke som må standardiseres • Dersom informasjon kun er relevant i den ene brukskonteksten den registreres i, kan definisjonen godt være lokal
 14. Viktige spørsmål om behov for standardisering 15 1.Hva slags informasjon er dette? 2.Brukes informasjonen strukturert flere steder? 3.Er det sannsynlig at man vil utveksle informasjonen til eller fra funksjonaliteten?
 15. Eksempel 16
 16. 17 1. Kreftdiagnose m/ICD-kode, diagnostisk sikkerhet og dato klinisk bekreftelse 2. Ja! 3. Ja! Svar: Bør standardiseres
 17. 18 1. TNM-klassifikasjon 6. utgave, del ang. primærtumor, for endetarmskreft 2. Sannsynligvis? 3. Kanskje? Svar: Bør standardiseres ved anledning
 18. 19 1. Obskure, kreftregister-spesifikke spørsmål om lymfeknutemetastaser, som det ikke finnes etablerte koder for, og formulert som spørreskjema 2. Sannsynligvis ikke 3. Sannsynligvis ikke Svar: Kanskje best å la være…
 19. Lokale arketyper 20 • Å bruke funksjonalitetslokale arketyper betyr ikke at informasjonen kun skal finnes i en løsning, men at den ikke regnes som relevant utenfor konteksten den er registrert i • Datasett kan gjerne gjenbrukes i andre løsninger
 20. Gjenbruk! Eksempel: Kritisk info 2http://arketyper.no/ckm/#showTemplate_1078.60.652
 21. Gjenbruk: Kritisk info • Overfølsomhetsreaksjoner Informasjon om at pasienten har en allergi -> Risiko for overfølsomhetsreaksjon • Komplikasjoner ved anestesi – Generisk viktig informasjon ifm beslutninger om behandling -> Forholdsregel • Kritiske medisinske tilstander – Diagnose -> Problem/Diagnose • Pågående behandling og implantater – Generisk viktig informasjon ifm beslutninger om behandling -> Forholdsregel • Endring i behandlingsrutiner – Generisk viktig informasjon ifm beslutninger om behandling -> Forholdsregel • Smitte – Generisk viktig informasjon ifm beslutninger om behandling -> Forholdsregel 2
 22. Hva om man vil standardisere, men får tidsnød? 23 • Sørg for at det er enighet om et modelleringsmønster • Legg på et suffiks til arketypens tekniske navn slik at den ikke kommer i konflikt med den ferdige, standardiserte arketypene • Neste gang, begynn tidligere? 
 23. Struktur er ikke nirvana • Strukturert informasjon er ikke et mål i seg selv – Dyrt og vanskelig – Ofte mer tungvint – Viktige nyanser kan forsvinne • Strukturering bør gjøres når det har klar verdi – For primærformål (umiddelbar gjenbruk, beslutningsstøtte, …) – For sekundærformål (registre, rapportering, …) – Dersom det fører til enklere registrering • Må være mulig å supplere med fritekst for å nyansere • Noen ganger er fritekst tilstrekkelig/best 2
 24. Oppsummering 25 • Å bruke én standardisert felles arketype er uendelig mye bedre enn ingen • Standardisering kan påbegynnes, og løsninger likevel produksjonssettes så lenge man har orden i sysakene • Noen modeller kan være lokale og spesifikke, dersom informasjonen ikke er relevant utenfor aktuell kontekst