Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Simona Tomšejová                              Masarykova univerzita             ...
Argumentace:Toto téma jsem si vybrala, jelikož se domnívám, že krizová intervence je velmi důležitá. Pořádném prostudování...
1 ÚvodText přibližuje problematiku krizové intervence, její cíle, požadavky na pracovníky či rozpisjednotlivých sezení.2 K...
Ještě o něco rozsáhlejší graf životních událostí vytvořili autoři Holmes a Rahe v 60. letech 20 století. Dnes námmůže posl...
5 Cíl intervenceCílem intervence je posílit klientovo sebevědomí a zbavit ho pocitů méněcennostia poraženectví. Ukázat mu,...
2. sezení - Pokusíme se zjistit, jaké konkrétní problémy považuje klient za nejzávažnější.Soustředíme se na věci, které ch...
Rejstřík:1 Úvod                          32 Krizová intervence                 ...
Seznam obrázků:1. Graf životních událostíSeznam použitých zdrojů:1. VODÁČKOVÁ, Daniela a kolektiv. Krizová intervence. Vyd...
-  Dobře strukturovaný text-  Text obsahuje odbornou terminologii                   9
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Závěrečný úkol KPI

253 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Závěrečný úkol KPI

 1. 1. Simona Tomšejová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Sociální pedagogika a poradenství 2012 KRIZOVÁ INTERVENCEKlíčová slova: krize, pomoc, klient, psychika, krizové centrumAnotace:Úvodní kapitola článku pojednává o krizové intervenci. Zabývá se jejím obecnýmvymezením. Jsou zde také popsány požadavky na pracovníky, jež pracují s klienty v krizi. Jezde možno se dočíst o krizových centrech, konkrétně o tom, jakou poskytují pomoc a komu jetato pomoc určena. Je zde také nastíněn předpokládaný cíl intervence či popis, jak si počínatpři prvním setkání s klientem. Závěr textu se detailněji zabývá obsahem jednotlivých sezení. 1
 2. 2. Argumentace:Toto téma jsem si vybrala, jelikož se domnívám, že krizová intervence je velmi důležitá. Pořádném prostudování této problematiky, jsem dospěla k názoru, že téměř každý člověk by mělněkdy ve svém životě využít služeb krizového centra, jelikož ne každý problém či událost lzezvládnout bez nějaké újmy na zdraví či psychice člověka. Jelikož studuji sociální pedagogikua poradenství, tato problematika se mě přímo dotýká a po splnění určitých požadavků nakrizové pracovníky, mohu také tuto práci vykonávat. Krizová intervence je velmi zajímavýmtématem a díky ní je možno získat nový pohled na spoustu věcí. 2
 3. 3. 1 ÚvodText přibližuje problematiku krizové intervence, její cíle, požadavky na pracovníky či rozpisjednotlivých sezení.2 Krizová intervence,,Krizová intervence je odborná metoda práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívájako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Krizová intervence pomáhá zpřehlednit astrukturovat klientovo prožívání a zastavit ohrožující či jiné kontraproduktivní tendencev jeho chování. Krizová intervence se zaměřuje jen na ty prvky klientovy minulosti čibudoucnosti, které bezprostředně souvisejí s jeho krizovou situací. Krizový pracovník klientapodporuje v jeho kompetenci řešit problém tak, aby dokázal aktivně a konstruktivně zapojitsvé vlastní síly a schopnosti a využít potenciálu přirozených vztahů. Krizová intervence seodehrává v rovině řešení klientova problému a překonávání konkrétních překážek.“ (1)Graf životních událostí 3
 4. 4. Ještě o něco rozsáhlejší graf životních událostí vytvořili autoři Holmes a Rahe v 60. letech 20 století. Dnes námmůže posloužit k posouzení míry zátěže a ohrožení jedince v určitém časovém období. Součet bodů za poslednírok nás může orientačně informovat o míře stresu a zátěže. Za hraniční se považuje suma přesahující hodnotu250 bodů. Jde o takovou míru zátěže, při níž se člověk ocitá na pomezí svých vlastních rezerv.3 Krizové centrumPokud člověk již nevidí jiné východisko pro překonání krize, je třeba navštívit krizovécentrum.,,Krizová centra poskytují neodkladnou, bezbariérovou a nestigmatizující psychiatrickou péči.Poskytují různé formy krizové intervence (telefonická, tváří v tvář) a též krátkodobý pobyt nalůžku s intenzivním terapeutickým programem. Poskytují zdravotní péči občanům, u nichždošlo k takovému zhoršení psychického stavu, ve kterém je nutná akutní krátkodobápsychiatricko-psychologická intervence při pobytu na krizovém lůžku, avšak stav nevyžadujepsychiatrickou hospitalizaci.“ (3)4 Požadavky na schopnosti pracovníka krizové intervenceNa pracovníky v krizové intervenci jsou kladeny mimořádně vysoké nároky. Očekáváse od nich především: Schopnost zorientovat se v potřebách, možnostech a porozumění, které klient a jeho okolí má, a vymezit s nimi oblast a plán spolupráce - orientovat se a plánovat postup. Schopnost rozeznat silné stránky klienta a možnosti klienta a jeho okolí a podporovat jejich soběstačnost a sebeúctu - podporovat a pomáhat k soběstačnosti. Znalost metod a systému služeb, schopnost je správně používat ve prospěch klienta, pomáhat mu je přijmout a ukončit - zasahovat a poskytovat služby. Přispívat k práci dané instituce. Odborně růst. 4
 5. 5. 5 Cíl intervenceCílem intervence je posílit klientovo sebevědomí a zbavit ho pocitů méněcennostia poraženectví. Ukázat mu, že život má i své světlé stránky. Protože se musí brát na zřetelstávající psychický stav klienta, musí být i odpovídající cíl intervence. Velmi důležitá jepsychoterapie, která by měla předcházet poradenství. Poté je možno soustředit se na klientovivlastní cíle a potřeby v budoucnosti.6 Návrh postupu řešení případu, jednotlivá sezeníČasové ohraničení krizové intervence se vymezuje na 6-10 sezení, která se uskutečňujípravidelně každý týden, po dobu asi 60 minut. Je také naší povinností klienta informovat, zdaje konzultace bezplatná či hrazená zdravotní pojišťovnou.Ke klientovi bychom měli být laskaví, poskytnout mu přátelské prostředí a bezpečné místo,kam si může sednout. K dispozici by měli být papírové kapesníky, voda a deka. Informujemeho také, kde se nachází nejbližší WC, v případě potřeby. Klientovi nabídneme vizitku s našímjménem, protože předpokládáme, že si je po skončení prvního sezení nebude pamatovat. Jižod prvního kontaktu s klientem se snažíme analyzovat jeho psychický, fyzický a emoční stava sledujeme jeho vývoj v průběhu jednotlivých sezení.6.1 Obsah jednotlivých sezení1. sezení - Navážeme kontakt s klientem, nabídneme mu vodu a vyzveme ho, aby se chovaltak, jak je mu příjemné, dáme mu možnost nesdělovat nám osobní údaje. Poté pomocíjednoduchých otázek shromáždíme veškeré informace, které je nám klient schopenposkytnout. Konkrétně se jedná např. o věk, rodinný stav, aktuální sociální situaci, psychickýstav před a během krize, její příčiny, doba trvání a zda se již takový problém v jeho životěněkdy vyskytl, popř. jak ho řešil. Klienta také vybavíme důležitými telefonními čísly propřípad potřeby. 5
 6. 6. 2. sezení - Pokusíme se zjistit, jaké konkrétní problémy považuje klient za nejzávažnější.Soustředíme se na věci, které chce klient změnit či zlepšit ve svém životě. Ověříme si jehopriority.3. sezení – Sestavíme individuální krizový plán, na základě zjištěných informací o klientovi.Zjistíme také, zda se v jeho blízkém okolí vyskytuje někdo, kdo mu je sociální oporou apomáhá mu v dané situaci.4. sezení – Soustředíme se na realizaci plánu tzn. řešení krize a aktivit směřujících ke změně.5. sezení – Soustředíme se na procvičování reakce na zátěž a řešení konfliktních situací,v osobním životě či budoucím zaměstnání, pomocí metody imaginací a hraní rolí, jež majíklientovi pomoci připravit se na určité situace, které se mohou v jeho životě vyskytnout.Můžeme také procvičovat zvládání různých stresových situací.6. sezení – V této chvíli je již krize překonána, klient si plně uvědomuje své chování a příčinyvzniku krize. Povzbudíme ho, aby se stále věnoval plnění krizového plánu. Také hoinformujeme, že opět může kdykoliv přijít, pokud se v budoucnosti vyskytne nějaká překážkači problém.Po odchodu klienta je také nutno sepsat jasnou a srozumitelnou dokumentaci pro případ,kdyby se klient v budoucnosti vrátil a potřeboval další pomoc v souvislosti s předchozímpřípadem.7 ZávěrV textu je možno se dočíst o obecném vymezení pojmu krizová intervence, jak pracují krizovípracovníci a jaké jsou na ně kladeny požadavky. Jsou zde také detailně rozepsána jednotlivásezení a cíle intervence. 6
 7. 7. Rejstřík:1 Úvod 32 Krizová intervence 33 Krizové centrum 44 Požadavky na schopnosti pracovníka krizové intervence 45 Cíl intervence 56 Návrh postupu řešení případu, jednotlivá sezení 5 6.1 Obsah jednotlivých sezení 57 Závěr 6 7
 8. 8. Seznam obrázků:1. Graf životních událostíSeznam použitých zdrojů:1. VODÁČKOVÁ, Daniela a kolektiv. Krizová intervence. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002, 543 s.ISBN 80-7178-696-92. NAVRÁTIL, Pavel. Krizová intervence. Sociální práce/ Sociálna práca, Brno: ASVSP,2001, s. 61-72, 11 s. ISSN 1213-62043. Psychoportal: Krizová centra a služby. Psychoportal brána k odborné pomoci [online].2010 [cit. 2012-12-15]. Dostupné z http://www.psychoportal.cz/krizova-centra-sluzbyHodnocení zdrojů: 1. Monografie - Kvalifikovaný autor v oblasti krizové intervence - Široce a detailně obsáhlá problematika v knize - Objektivní informace - Aktuální informace vhledem k probíranosti tohoto tématu - Dobře strukturovaný text včetně podnadpisů, odstavců atd. 2. Odborný článek - Kvalifikovaný autor - Aktuální informace - Objektivní informace - Obsáhlá problematika - Odborně kvalitní text 3. Webová stránka - Aktuální www stránka (2010) - Důvěryhodní partněři zastupující www stránky - Kvalifikovaní autoři textů 8
 9. 9. - Dobře strukturovaný text- Text obsahuje odbornou terminologii 9

×