Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kalbotyros pradmenys       Kartojimas ir ţinių gilinimas Parengė Panevėţio r. Raguvos vidurinės mokyklos lietuvių k...
,,Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šaliesgražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, betdaugiausia i...
Mokslas, tiriantis kalbas, vadinamas  kalbotyra, arba lingvistika    (lot. lingua - kalba).Kalbotyros (lingvistikos) s...
Pasaulyje priskaičiuojama   apie 3 tūkst. kalbų.Didţiausiosiausios kalbos:     1. Kinų.     2. Anglų .     3...
Mirusios, bet kai kada dar vartojamos        kalbos:      • lotynų,      • senovės graikų,      •...
Ţmonės yra sukūrę ir dirbtinių kalbų.Esperanto kalbąXIX a. pabaigojesugalvojo Lietuvoje(Veisiejuose) dirbęsgydytojas okuli...
Malda ,,Tėve mūsų” esperanto kalba
Artimos, giminiškos kalbos sudaro      kalbų šeimas.Svarbiausios pasaulio kalbų šeimos:      indoeuropiečių; ...
Lietuvių kalba priklauso  indoeuropiečių kalbų šeimai. Šios šeimos kalbos pasaulyje plačiausiaivartojamos - jomis šneka ...
Kalbų šeimos skirstomos į šakas.  Lietuvių kalba priklauso   baltų kalbų šakai.
Baltų kalbosGyvos     Mirusios         prūsųlietuviųlatvių      kuršių         sėlių     ...
Seniausias ţinomas lietuviškas      tekstas -poteriai, parašytineţinomo asmensranka vienos 1503 m.išleistos lotynišk...
Pirmoji lietuviška knyga –       ,,Katekizmas” Autorius – MartynasMaţvydas.  Išleista 1547 m.Karaliaučiuje.  Išl...
,,Katekizmo” sandara1. Lotyniškas ketureilis ,,LietuvosDidţiajai Kunigaikštystei“.2. Karaliaučiaus universitetoprofesoriau...
Pirmoji lietuvių kalbos gramatika  ,,GRAMMATICA Litvanica”• Parašyta DanieliausKleino.• Išleista 1653 m.Karaliaučiuje.• P...
Pirmoji mokslinė lietuvių kalbos       gramatika   ,,Litauische Grammatik”• Parašyta kalbininkoAugusto Šleicheri...
Pirmasis  lietuvių kalbos ţodynas -,,Dictionarium trium linguarum”• Autorius -KonstantinasSirvydas.• Išleistas 1620 m.Vi...
Lotyniški ţodţiaiišversti į lenkų irlietuvių kalbas.
Reikšmingiausias, didţiausias ir išsamiausias yra         daugiatomis   ,,Lietuvių kalbos ţodynas”.Sumanytojas ...
 Išleista 20 tomų: pirmasis tomas 1924 m. dvidešimtasis tomas 2002 m. Išleido Lietuvių kalbosinstitutas.
,,Lietuvių kalbos ţodyno” reikšmė:• Tai pats svarbiausias lietuviųleksikografijos darbas (leksikografija –ţodynų visuma).•...
Ţymiausias lietuvių kalbininkas, parašęs pirmąją norminę       bendrinės kalbos gramatiką,   didysis lietuvių ben...
Reikšmingiausias veikalas apie     lietuvių kalbą - Zigmo Zinkevičiaus  ,,Lietuviųkalbos istorija”(išleista 1984 – 19...
Šešiatomė ,,Lietuvių kalbos istorija”
Kiti ţymūs lietuvių kalbininkai:   • Antanas Baranauskas   • Pranas Skardţius   • Antanas Salys   • Kazimieras Jau...
Ţymūs nelietuvių kalbininkai,  tyrę lietuvių kalbą:   • Augustas Šleicheris   • Janis Endzelynas   • Viljamas Š...
Moksliškai lietuvių kalbą tirti iš esmės pradėta       nuo XIX a. vidurio.1995 m. priimtas Lietuvos Respublikos  ...
Šis įstatymas nustato valstybinės kalbos vartojimąviešajame Lietuvos gyvenime, valstybinės kalbosapsaugą, kontrolę ir atsa...
Lietuvių kalba turi dvi pagrindines       tarmes -aukštaičių  irţemaičių.
Tarmės skyla į patarmes.      Aukštaičiairytų  *   vakarų   *  pietų       * * *      Ţemaičiai...
Aukštaičių tarmę patogiausia skirstyti įpatarmes pagal am, an, em, en ir ą, ę tarimą.  Ţemaičių tarmę į patarmes patogiau...
Kitų kalbų įtaka lietuvių kalbaiLietuvių kalbą daugiausia veikė ir veikia slavų         (lenkų, rusų)   ir germa...
Lietuvių kalbos senoviškumo        poţymiai• Išlaikytas laisvas ţodţių kirčiavimas (kirtis nesusietassu vienu kuriu...
Lietuvių kalbos kilmės teorijosXV - XVI a. garsėjo lietuvių kilmės iš romėnų teorija.    Mykolas Lietuvis traktate pat...
Įdomu• Biblija kalbų įvairovę aiškina Babelio bokšto legenda.
• Ţmonija jau prarado 9 tūkst. kalbų.• Kalbos išnyksta greičiau nei retieji gyvūnai araugalai.• Pirmiausia išnyksta primit...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kalbotyros pradmenys

4,379 views

Published on

 • Be the first to comment

Kalbotyros pradmenys

 1. 1. Kalbotyros pradmenys Kartojimas ir ţinių gilinimas Parengė Panevėţio r. Raguvos vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rita Karpavičienė
 2. 2. ,,Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šaliesgražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, betdaugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kurididina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalbayra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumotėvas, valstybės sargas.” Mikalojus Daukša. ,,Postilė”
 3. 3. Mokslas, tiriantis kalbas, vadinamas kalbotyra, arba lingvistika (lot. lingua - kalba).Kalbotyros (lingvistikos) specialistas – kalbininkas, arba lingvistas.
 4. 4. Pasaulyje priskaičiuojama apie 3 tūkst. kalbų.Didţiausiosiausios kalbos: 1. Kinų. 2. Anglų . 3. Ispanų. 4. Rusų.
 5. 5. Mirusios, bet kai kada dar vartojamos kalbos: • lotynų, • senovės graikų, • senovės arabų, • sanskrito.
 6. 6. Ţmonės yra sukūrę ir dirbtinių kalbų.Esperanto kalbąXIX a. pabaigojesugalvojo Lietuvoje(Veisiejuose) dirbęsgydytojas okulistasLiudvikas LazarisZamenhofas.
 7. 7. Malda ,,Tėve mūsų” esperanto kalba
 8. 8. Artimos, giminiškos kalbos sudaro kalbų šeimas.Svarbiausios pasaulio kalbų šeimos: indoeuropiečių; semitų - chamitų; kinų - tibetiečių. ugrų - finų; tiurkų;
 9. 9. Lietuvių kalba priklauso indoeuropiečių kalbų šeimai. Šios šeimos kalbos pasaulyje plačiausiaivartojamos - jomis šneka beveik pusė viso pasaulio gyventojų.
 10. 10. Kalbų šeimos skirstomos į šakas. Lietuvių kalba priklauso baltų kalbų šakai.
 11. 11. Baltų kalbosGyvos Mirusios prūsųlietuviųlatvių kuršių sėlių ţiemgalių jotvingių
 12. 12. Seniausias ţinomas lietuviškas tekstas -poteriai, parašytineţinomo asmensranka vienos 1503 m.išleistos lotyniškosknygos paskutiniamepuslapyje. Tyrinėtojai nustatė,kad rašyta XVI a.pradţioje.
 13. 13. Pirmoji lietuviška knyga – ,,Katekizmas” Autorius – MartynasMaţvydas.  Išleista 1547 m.Karaliaučiuje.  Išliko du šios knygosegzemplioriai: vienassaugomas Vilniaus, kitas -Torunės universitete(Lenkijoje).
 14. 14. ,,Katekizmo” sandara1. Lotyniškas ketureilis ,,LietuvosDidţiajai Kunigaikštystei“.2. Karaliaučiaus universitetoprofesoriaus Stafilo lotyniška pratarmė.3. Maţvydo lietuviška pratarmė,,Knygelės pačios bylo...“ (112 eilučių).4. Lietuviškas elementorius (abėcėlė irskaitymo pratimai).5. Katekizmas - religiniai, socialiniai irdoroviniai pamokymai.6. 11 giesmių su gaidomis. Maţvydas rašė gimtąja ţemaičių tarme suaukštaičių tarmės priemaišomis.
 15. 15. Pirmoji lietuvių kalbos gramatika ,,GRAMMATICA Litvanica”• Parašyta DanieliausKleino.• Išleista 1653 m.Karaliaučiuje.• Parašyta lotyniškai.
 16. 16. Pirmoji mokslinė lietuvių kalbos gramatika ,,Litauische Grammatik”• Parašyta kalbininkoAugusto Šleicherio.• Išleista 1856 m.Prahoje.• Parašyta vokiškai.
 17. 17. Pirmasis lietuvių kalbos ţodynas -,,Dictionarium trium linguarum”• Autorius -KonstantinasSirvydas.• Išleistas 1620 m.Vilniuje.
 18. 18. Lotyniški ţodţiaiišversti į lenkų irlietuvių kalbas.
 19. 19. Reikšmingiausias, didţiausias ir išsamiausias yra daugiatomis ,,Lietuvių kalbos ţodynas”.Sumanytojas ir pirmasis Jo darbą tęsė leidėjas - kalbininkas Juozas Balčikonis Kazimieras Būga. ir kiti kalbininkai.
 20. 20.  Išleista 20 tomų: pirmasis tomas 1924 m. dvidešimtasis tomas 2002 m. Išleido Lietuvių kalbosinstitutas.
 21. 21. ,,Lietuvių kalbos ţodyno” reikšmė:• Tai pats svarbiausias lietuviųleksikografijos darbas (leksikografija –ţodynų visuma).• Jis apima ir dabartinėsbendrinės kalbos, ir visų tarmių,ir senųjų raštų leksiką.• Ţodynas unikalus ir Europoje,ir pasaulyje.
 22. 22. Ţymiausias lietuvių kalbininkas, parašęs pirmąją norminę bendrinės kalbos gramatiką, didysis lietuvių bendrinės kalbos ugdytojas , nepailstantis kovotojas su kalbos negerovėmis, didţiausias rašomosios kalbos tobulintojas - Jonas Jablonskis (Petras Kriaušaitis, Rygiškių Jonas) (1860 -1930)
 23. 23. Reikšmingiausias veikalas apie lietuvių kalbą - Zigmo Zinkevičiaus ,,Lietuviųkalbos istorija”(išleista 1984 – 1994 m.)
 24. 24. Šešiatomė ,,Lietuvių kalbos istorija”
 25. 25. Kiti ţymūs lietuvių kalbininkai: • Antanas Baranauskas • Pranas Skardţius • Antanas Salys • Kazimieras Jaunius • Antanas ir Jonas Juškos • Jurgis Gerulis
 26. 26. Ţymūs nelietuvių kalbininkai, tyrę lietuvių kalbą: • Augustas Šleicheris • Janis Endzelynas • Viljamas Šmolstygas • Christianas Stangas • Vladimiras Toporovas • Janas Otrembskis
 27. 27. Moksliškai lietuvių kalbą tirti iš esmės pradėta nuo XIX a. vidurio.1995 m. priimtas Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos įstatymas, kuriuo skelbiama, kad Lietuvos Respublikos valstybinė kalba yra lietuvių kalba.
 28. 28. Šis įstatymas nustato valstybinės kalbos vartojimąviešajame Lietuvos gyvenime, valstybinės kalbosapsaugą, kontrolę ir atsakomybę uţ Valstybinėskalbos įstatymo paţeidimus. Valstybinės kalbos globos kryptis ir uţdaviniusnustato ir kalbos normas aprobuoja Valstybinėlietuvių kalbos komisija. Įstatymas nereglamentuoja Lietuvos gyventojų neoficialaus bendravimo. Asmenys, paţeidę šį įstatymą, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
 29. 29. Lietuvių kalba turi dvi pagrindines tarmes -aukštaičių irţemaičių.
 30. 30. Tarmės skyla į patarmes. Aukštaičiairytų * vakarų * pietų * * * Ţemaičiaišiaurės * vakarų * pietų
 31. 31. Aukštaičių tarmę patogiausia skirstyti įpatarmes pagal am, an, em, en ir ą, ę tarimą. Ţemaičių tarmę į patarmes patogiausiaskirstyti pagal dvibalsių ie ir uo tarimą. Senuosius garsus ir formas geriau išlaikėaukštaičiai. Bendrinė lietuvių kalba susiformavo vakarųaukštaičių patarmės (tiksliau pietinės josdalies) pagrindu.
 32. 32. Kitų kalbų įtaka lietuvių kalbaiLietuvių kalbą daugiausia veikė ir veikia slavų (lenkų, rusų) ir germanų (vokiečių, anglų) kalbos.
 33. 33. Lietuvių kalbos senoviškumo poţymiai• Išlaikytas laisvas ţodţių kirčiavimas (kirtis nesusietassu vienu kuriuo skiemeniu).• Archaiškos priegaidės (tvirtapradė ir tvirtagalė).Pvz.: l ngas, laũkas.• Nesuplakti ilgieji ir trumpieji balsiai (tiek grynieji, tiekmišrieji).• Išlikę baltų priebalsiai š, ţ, pvz.: šienas, ţiedas.
 34. 34. Lietuvių kalbos kilmės teorijosXV - XVI a. garsėjo lietuvių kilmės iš romėnų teorija. Mykolas Lietuvis traktate pateikė net 74lotyniškus ţodţius, skambančius panašiai kaip lietuviųkalboje:ansa - ąsa, dentes - dantys, deus - dievas, rota - ratas, mensis - mėnesis, nasus - nosis, unda - vanduo,ovis - avis, gentes - gentys, noctis - naktis ir pan. Nuo XVIII a. atsiranda vis daugiau balsų,keliančių savaiminę lietuvių kalbos kilmę.
 35. 35. Įdomu• Biblija kalbų įvairovę aiškina Babelio bokšto legenda.
 36. 36. • Ţmonija jau prarado 9 tūkst. kalbų.• Kalbos išnyksta greičiau nei retieji gyvūnai araugalai.• Pirmiausia išnyksta primityvių tautų ir genčių kalbos.• Kalba sėkmingai gyvena ir tobulėja, jei ja kalba1 mln. ţmonių.• Šiuo metu perspektyvą išlikti turi 250 kalbų.• Šiuo metu lietuvių kalbą vartoja apie 2,7 mln. lietuviųLietuvoje ir daugiau nei 640 000 uţsienyje.• Be to, lietuvių kalbą moka ir gali ją vartoti per 90 %nelietuvių šalies gyventojų.

×