Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Перевірка ДП "Інформ-ресурси"

Результати перевірки ДП "Інформ-ресурси" Держфінінспекцією

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Перевірка ДП "Інформ-ресурси"

  1. 1. Електронна пошта03.04.2012 № 08-16-14-14/3661 Голові Запорізького обласного осередку ВМГО «Демократичний альянс» Ю.І. СидоровуВідповідь на запит на отриманняпублічної інформації Шановний Юрію Івановичу! За результатами ревізії ДП МВС України «Інформ-ресурси» встановленопорушень фінансової дисципліни на загальну суму 9 832,3 тис. грн, у тому числі:недоотримано фінансових ресурсів 157,0 тис. грн, порушення, що призвели довтрат фінансових та матеріальних ресурсів – 9 209,7 тис. грн, у тому числінезаконні видатки на надання благодійної допомоги підприємствам системиМВС (понад обсяги затверджені фінансовими планами підприємства) – 9 082,03тис. грн, інші порушення фінансової дисципліни – 465,6 тис. гривень. Так, в ході ревізії встановлено, що підприємством та його структурнимипідрозділами протягом 2010 року та 9 місяців 2011 року надавалась благодійнадопомога підприємствам та установам, підпорядкованим МВС України вобсягах, що перевищують затверджені фінансовим планам на відповідний рік,чим порушено ч.1 та 5 ст.75 Господарського кодексу України від 16.01.2003№ 436-IV де зазначено, що державне комерційне підприємство зобовязанескладати і виконувати річний та з поквартальною розбивкою фінансовий план накожен наступний рік. При цьому, державне комерційне підприємство не має правабезоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чигромадянам, крім випадків, передбачених законом. Крім того, ч.1 ст.139 вказаного Кодексу визначено, що майном визнаєтьсясукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які маютьвартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності субєктівгосподарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в іншихпередбачених законом формах обліку майна цих субєктів. Вищезазначена ситуація призвела до матеріальної шкоди (збитків)підприємству на загальну суму 9 082,03 тис. гривень. Також, ревізією встановлено, що між Житомирською філією ДП МВСУкраїни „Інформ-Ресурси” (далі – Житомирська філія) та Приватнимпідприємством «Юридична компанія „Ресурс-Гарант” було укладено Угоду проспівпрацю від 28.05.2009 року, предметом якої є співробітництво у сферірозповсюдження бланкової продукції, методичних та довідкових матеріалів з
  2. 2. 2метою накопичення коштів для виконання рішення Житомирської обласної радивід 28.05.2009 № 820. Відповідно до пп. 2.3-2.5 вищевказаної Угоди, Приватне підприємствоорганізовує виготовлення та розповсюдження бланкової продукції за зразками,наданими Філією, надає Філії бухгалтерську довідку про суми грошових коштів,отриманих в рамках виконання даної Угоди та з метою організації виконаннярішення Житомирської обласної ради від 28.05.2009 року №820 «Прозатвердження порядку використання світловідбиваючих жилетів окремимикатегоріями учасників дорожнього руху та працівниками підприємств, установта організацій» 35% від суми отриманих грошових коштів спрямовує на пошиттяжилетів світловідбиваючих та передає їх Філії. Проведеною ревізією встановлено, що в порушення ст.193 ГосподарськогоКодексу України, п.1ст. 334, п.1 ст.526, ст.629 Цивільного Кодексу України тапп. 2.5, 4.5 Угоди про співпрацю від 28.05.2009 року, Приватним підприємством«Юридична компанія «Ресурс – Гарант» не передано Житомирській філії врахунок частини отриманого доходу (35%) жилети світловідбиваючі на суму135,0 тис. грн., що призвело до недоотримання Філією в 2009 році та на моментзавершення ревізії доходу на суму 135,0 тис. грн. і заниження дебіторськоїзаборгованості на цю суму. При проведенні ревізії Харківської філії ДП МВС України „Інформ-Ресурси” (далі – Харківська філія) встановлено, що в порушення підпункту 5.3.1п.5.3, п.6.5 Положення про Харківську філію, затвердженого 17.12.2008, п.1.7Положення про порядок преміювання працівників ДП МВС України „Інформ –Ресурси”, прийнятого та погодженого 01.07.2009, та п.4.3 трудового контрактувід 08.07.2010 №13/10 укладеного між ДП МВС України та директоромХарківської філії Яровим Г.Ф., директором ДП МВС України „Інформ –Ресурси” Ровенським В.М. безпідставно видавались у 2010 році накази напреміювання директора Ярового Г.Ф. та головного бухгалтера Кірій О.Ю.Харківської філії ДП МВС України „Інформ – Ресурси”, що призвело донезаконних витрат на заробітну плату на суму 48,64 тис. грн., нарахування додержавних цільових фондів склали 17,7 тис. гривень. Внаслідок допущеного порушення Харківській філії ДП МВС України„Інформ-Ресурси” завдано збитків на суму 66,34 тис. гривень. В ході ревізії Луганської філії ДП МВС України «Ін форм-Ресурси» (далі –Луганська філія) встановлено, що протягом 2010-2011 років без застосуваннятендерних процедур Філією було оплачено вартість послуг по обслуговуваннюкомп’ютерного обладнання, оргтехніки та локальної мережі, наданихПП «Магеал», на загальну суму 315,19 тис. грн., в тому числі: протягом 2010року – 117,15 тис. грн., протягом 9 місяців 2011 року – 198,04 тис. грн., що єпорушенням вимог пункту 23 Положення про закупівлю товарів, робіт і послугза державні кошти, затвердженого постановою КМУ від 17.10.2008 № 921 тастатті 4 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010№ 2289-VI. Також, в ході ревізії встановлено, що Житомирською філією безпроведення процедур закупівель укладено з ФОП Дедяєв К.С. договірпостачання б/н від 02.03.2011, який передбачає витрачання державних коштів назакупівлю 25 ноутбуків SAMSUNG RV 508 вартістю 120,5 тис. грн. та проведенооплату вказаного товару, який надано як благодійна допомога УМВС України в
  3. 3. 3Житомирській області та 12 структурним підрозділам УМВС України вЖитомирській області з метою укріплення матеріально-технічної бази ОВС, чимпорушено п.1ст.2 та п.4 ст.40 Закону України від 01.06.2010 № 2289 – VI „Проздійснення державних закупівель”. Ревізією встановлено, що за результатами діяльності, підприємством за2009 рік отримано доходів в загальній сумі 15 957 тис. грн., в 2010 – 33 120 тис.грн. та за 9 місяців 2011 року 24 847 тис. грн. (Діаграма №1). Отже, напідприємстві існує стала тенденція до збільшення доходів протягом кожногороку. В ході проведення контрольного заходу встановлено, що відповідно достатуту підприємство створено для задоволення потреб населення у додатковихплатних послугах та для забезпечення потреб МВС України (70% прибуткупідприємства перераховуються до МВС України, 30% залишаються урозпорядженні підприємства). Так, за 2010 рік та 9 місяців 2011 року,підприємством перераховано на рахунок Міністерства внутрішніх справ Україникоштів в сумі 1 309,45 тис. грн та надано благодійної допомоги підприємствамта установам, підпорядкованим МВС України на суму 11 783,3 тис. грн, витратипідприємства на власну діяльність за цей же період склали 22 818 тис. гривень. В ході ревізії проведено аналіз послуг, що надаються підприємством тайого філіями, та встановлено, що всі ці послуги мають або консультативнийхарактер або прискорення в оформленні документів. Зазначені послуги недублюють послуги, що надаються спеціалізованими установамипідпорядкованими МВС України та не належать до адміністративних послуг,жодним органом не делегувались повноваження підприємству по наданнюадміністративних послуг. Всі їх послуги є добровільними. На теперішній час матеріали ревізії оскаржуються об’єктом контролю всудовому порядку. http://www.panopticon.org/articles/27704 Запорожское КРУ: за бесплатные услуги люди заплатили МВД 13 млн.грн. Опубликовано: 20.12.2011, 09:49 1 Ревизоры проверили деятельность ГП МВД Украины «Информ-ресурсы»и выявили массу нарушений. К примеру, при оформлении документов иоказании консультационных услуг, с граждан взималась плата за официальнобесплатные виды услуг. По информации пресс-службы Контрольно-ревизионного управления вЗапорожской области, была проведена ревизия ГП МВД Украины «Информ-ресурсы» и установлены нарушения финансовой дисциплины. В ходе проведения ревизии проведен анализ услуг, которыепредоставляются предприятием и его филиалами и установлено, что все этиуслуги имеют или консультативный характер, или являются ускорением воформлении документов. Отмеченные услуги не дублируют те услуги, которыепредоставляются специализированными учреждениями подчиненными МВДУкраины и не принадлежат к административным услугам, ни одним органом неделегировались полномочия предприятию по предоставлению таких услуг. Ониявляются добровольными.
  4. 4. 4 Яркий этому пример: при оформлении заграничного паспорта гражданампредоставляют квитанцию для оплаты услуг ГП МВД Украины «Информ-ресурсы» по заказу и оформлению справки об отсутствии судимости, которая с15.05.2011 предоставляется органами УИТ бесплатно, при этом стоимость этой«услуги» при оформлении через предприятие составляет… 70 грн. Следовательно, в результате создания государственного предприятия,которое за счет тесных взаимосвязей убыстряет оформление гражданамУкраины документов в предприятиях и учреждениях, подчиненных МВДУкраины и получает средства за предоставление «консультационных услуг»населению, предоставление которых не подтверждается ни одним первичнымдокументом, МВД Украины в течение двух лет дополнительно привлеклосредств в сумме 13 млн. 380 тысяч грн.Начальник Держфінінспекціїв Запорізькій області В.П.МалехКовальов787-57-41

×