Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vasthu vishayamulu

635 views

Published on

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vasthu vishayamulu

  1. 1. N ~°ã¨∞Î â◊√Éè=∞ã¨∞Î í JqѶ∞¨ fl=∞ã¨∞Î N Åe`åOaHÍ *’ºuëê=∞$`«xÅÜ«∞O ã¨∞ÅÉèí "åã¨∞ΠѨ^äŒHõ x~°‚Ü«∞ Ѩ„uHõ Ù °}O„Hõ.ã¨O. Ѩ^HO ^è#O |∞∞}O "å~°O Œä õ PÜ«∞O ukä #Hõ„Δ `«O Ü≥∂QÆO «Ú= Œ kHõÊu JOâ◊ Hõ~ PÜ 01. 09 12 03 04 ^èŒfi*ÏÜ«∞O 14 *˺+¨ª 09 03 01 09 8102. 11 04 01 01 ã≤OǨÜ«∞O 06 ѨÙ#~°fiã¨∞ 17 06 03 03 9903. 13 08 07 05 =$+¨ÉèÏÜ«∞O 18 ^èŒx+¨ª 25 02 05 06 11704. 21 12 07 07 =$+¨ÉèÏÜ«∞O 06 P~°∞„^• 03 07 05 09 6905. 25 08 03 01 ^èŒfi*ÏÜ«∞O 30 ѨÙ|ƒ 19 06 01 06 105 QÆ*ÏÜ«∞O ™êfiu Y06. 39 12 05 01 24 21 06 07 09 11107. 51 12 01 04 ã≤OǨÜ«∞O 06 Hõ$uÎHõ 15 T H 03 03 09 9908. 63 12 05 07 QÆ*ÏÜ«∞O 18 N 09 *˺+¨ª 07 07 09 87 A09. 65 04 03 04 ^èŒfi*ÏÜ«∞O HP~°∞„^• 30 ѨÙ#~°fiã¨∞ 17 03 01 03 105 D IOD 24 ѨÙ|ƒ 10. 75 12 01 03 ã≤OǨÜ«∞O 30 03 04 03 06 75 11. 79 08 05 04 S .ÏÜ«∞O 12 L`«~Î åëê_» QÆ*ÏÜ«∞ 19 03 07 09 11112. 87 12 05 06 . S* QÆ 24 01 07 09 6313. 89 04 03 03 L ^èŒfi*ÏÜ«∞O 24 =∞Y 05 04 01 03 81 14. 91 08 01 07 ã≤OǨÜ«∞O 06 L`«~åÉèÏ^• 13 07 03 06 Î „ 9915. 93 12 07 04 =$+¨ÉèÏÜ«∞O 18 ™êfiu 21 03 05 09 11716. 103 08 05 03 QÆ*ÏÜ«∞O 18 z`åÎ 07 04 07 06 87 17. 105 12 03 07 ^èŒfi*ÏÜ«∞O 30 Hõ$uÎHõ 15 07 01 09 105 18. 115 08 01 06 ã≤OǨÜ«∞O 30 Éèí~°}˜ 01 01 03 06 75
  2. 2. QÆ∞}˜OK«∞ ã¨OYº ÉèÏyOK«∞ ã¨OYº âı+¨O 08 12 ^è#O Œ 03 08 |∞∞}O 09 07 "å~°O 09 08 PÜ«∞O 06 30 ukä ¨^äŒHõO 08 27 #HõΔ„`«O Ñ 04 05 27 07 Ü≥∂QÆO Hõ~°}O 09 08 kHõÊu 06 09 JOâ◊ 09 120 PÜ«Ú~åÌÜ«∞O Yg∞ ¿Ñ~°∞ Ö’ "≥Ú^Œ˜ JHõΔ~°O ã¨iáÈÜÕ∞ ã≤OǨÏ^•fi~°O HѨ_»x ã≤OǨÏ^•fi~°O Tã¨i NJ #°O_• JO,J— =~¡ä½. `Ƕ~¡°æ,„¬_È=°~¡,^ÎH÷Æ}O. › A L`Çë~¡O. H›,Y,Q®,„¦¬°,V. ^ÎH÷Æ}O,„¬_È=°~¡.H `Ƕ~¡°æ,L`Çë~¡O. D KÇ,K•Ç,[,~¡-,&. ID `Ƕ~¡°æ,L`Çë~¡O,„¬_È=°~¡. S ^ÎH÷Æ}O. @,~”,¡ _È,_•È,}. . `Ƕ~¡°æ,L`Çë~¡O,„¬_È=°~¡. S ^ÎH÷Æ}O. `Ç,^Š,Î ^Î,^•Î,#. L . `Ƕ~¡°æ,L`Çë~¡O. ^ÎH÷Æ}O,„¬_È=°~¡. „¬,„¦,¬ |,ƒ•’,=°. `Ƕ~¡°æ,L`Çë~¡O. ^ÎH÷Æ}O,„¬_È=°~¡. †Ç°,~¡,•,=. `Ƕ~¡°æ,„¬_È=°~¡,^ÎH÷Æ}O. L`Çë~¡O. ‰×,‹¬,‚¬ì,ˆ×,H›Æ ^ÎH÷Æ}O,`Ƕ~¡°æ. L`Çë~¡O,„¬_È=°~¡. ‰õÄ~°∞Ê ó– *’ºu+¨ ˆHã¨i, HÍÅx~°‚Ü«∞ Ѩ&ÍÛVæ Hõ~°Î „|ǨχN Ü«∞Öò.ã¨∞„|Ǩχ}º ã≤^•úxÎ.

×