Peta minda kbsr dan kbsm

1,566 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,566
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peta minda kbsr dan kbsm

  1. 1. [Type the document title]KONSEP KBSRKONSEPKBSRPenguasaankemahiran asasmembaca,menulis, danmengira (3M)Menitikberatkanbeberapa prinsippedagogi sepertidalam aspekpemulihan,pengayaan, penilaian,penggabungjalinandan penyerapan.Mempunyaipengetahuan,kefahaman, minat sertakepekaan terhadapmanusia dan alamsekitar, membina sikapdan perlakuan yang baikberpandukan nilai-nilaikemanusiaan dankerohanianFaktor pembentukanKurikulum BaruSekolah Rendah ialahDasar PendidikanNegara yang bertujuanuntuk mencapaiperpaduan rakyatmelalui sistempendidikan.Memastikanperkembanganpotensi murid secaramenyeluruh,seimbang danbersepadu.Perkembangan inimeliputi aspek-aspekintelek, rohani, emosidan jasmani bagimelahirkan insanyang seimbang,harmonis danberakhlak mulia.KBSR digubalberlandaskan prinsip-prinsip berikut yangselaras denganFalsafah PendidikanKebangsaan:-i.PendekatanBersepaduii.Perkembanganindividu secaramenyeluruhiii.Pendidikan yangsama untuk semuamuridiv. Pendidikan seumurhidup.Struktur KBSR terdiridaripada tiga bidangiaitu:-i. Komunikasi;ii. Manusia dan AlamKelilingnya; daniii. Perkembangan DiriIndividu.Teras KBSRi. Penggabungjalinanii. Penyerapaniii. Penilaianiv. Pengkayaanv. Pemulihan
  2. 2. [Type the document title]KONSEP KBSMKONSEPKBSMProgram KBSMmerupakankesinambungandaripada KBSRyangberasaskanpengiraan dankemahiran 3Miaitu membaca,menulis danmengira.Matlamat KBSM samadengan KBSR iaituuntuk mengembangkanpotensi individu secaramenyeluruh, seimbangdan bersepadu yangmeliputi aspek-aspekintelek, rohani, emosidan jasmani bagimelahirkan insan yangseimbang, harmonisdan berakhlak mulia.Objektif KBSM adalahuntuk mencapaipendidikan seumurhidup di manarancangan KBSMakan membekalkanilmu pengetahuankepada orang ramai.KBSM membolehkanpelajar-pelajarmenguasaikemahiran-kemahiranberinteraksi dalamsemua situasi hidup,sertamemperkembangkanpemikiran danpenaakulan, memberipenekanan kepadakemahiranmenyelesaikanmasalah dalamsemua aspekkehidupan.Program iniselaras dengandasar-dasarkerajaan dankeperluan negarauntuk memupuksemangatperpaduan dikalangan rakyatMalaysia.Satu lagi objektif KBSMialah untuk memenuhikeperluan para muridsupaya berkemampuanuntuk menghadapicabaran hidup dandapat menandingiindividu dari negara-negara lain,mengembangkankemahiran teknologi,pemikiran kreatif sertapengetahuanmengenai pengurusanmasa dan etika supayapalajar dapatmemainkan perananyang sewajarnyadalam prosespendidikan.KBSM mementingkanpembelajaransepanjang hayat danunsur-unsur JERI,mementingkanpenekanan terhadappenerapan danpenghayatan nilai-nilaimurni.Kandungan KBSM jugadiolah melalui 3 bidangutama iaitu bidangkomunikasi yangmerangkumi matapelajaran Bahasa danMatematik, Bidangmanusia dan AlamSekeliling yangmerangkumi Agama,Moral, Sains danKemasyarakatan,bidang PerkembanganDiri yang merangkumimata pelajaranPendidikan Seni,Jasmani dan aktiviti-aktiiviti kokurikulum.

×