Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peta minda kbsr dan kbsm

1,660 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Peta minda kbsr dan kbsm

  1. 1. [Type the document title]KONSEP KBSRKONSEPKBSRPenguasaankemahiran asasmembaca,menulis, danmengira (3M)Menitikberatkanbeberapa prinsippedagogi sepertidalam aspekpemulihan,pengayaan, penilaian,penggabungjalinandan penyerapan.Mempunyaipengetahuan,kefahaman, minat sertakepekaan terhadapmanusia dan alamsekitar, membina sikapdan perlakuan yang baikberpandukan nilai-nilaikemanusiaan dankerohanianFaktor pembentukanKurikulum BaruSekolah Rendah ialahDasar PendidikanNegara yang bertujuanuntuk mencapaiperpaduan rakyatmelalui sistempendidikan.Memastikanperkembanganpotensi murid secaramenyeluruh,seimbang danbersepadu.Perkembangan inimeliputi aspek-aspekintelek, rohani, emosidan jasmani bagimelahirkan insanyang seimbang,harmonis danberakhlak mulia.KBSR digubalberlandaskan prinsip-prinsip berikut yangselaras denganFalsafah PendidikanKebangsaan:-i.PendekatanBersepaduii.Perkembanganindividu secaramenyeluruhiii.Pendidikan yangsama untuk semuamuridiv. Pendidikan seumurhidup.Struktur KBSR terdiridaripada tiga bidangiaitu:-i. Komunikasi;ii. Manusia dan AlamKelilingnya; daniii. Perkembangan DiriIndividu.Teras KBSRi. Penggabungjalinanii. Penyerapaniii. Penilaianiv. Pengkayaanv. Pemulihan
  2. 2. [Type the document title]KONSEP KBSMKONSEPKBSMProgram KBSMmerupakankesinambungandaripada KBSRyangberasaskanpengiraan dankemahiran 3Miaitu membaca,menulis danmengira.Matlamat KBSM samadengan KBSR iaituuntuk mengembangkanpotensi individu secaramenyeluruh, seimbangdan bersepadu yangmeliputi aspek-aspekintelek, rohani, emosidan jasmani bagimelahirkan insan yangseimbang, harmonisdan berakhlak mulia.Objektif KBSM adalahuntuk mencapaipendidikan seumurhidup di manarancangan KBSMakan membekalkanilmu pengetahuankepada orang ramai.KBSM membolehkanpelajar-pelajarmenguasaikemahiran-kemahiranberinteraksi dalamsemua situasi hidup,sertamemperkembangkanpemikiran danpenaakulan, memberipenekanan kepadakemahiranmenyelesaikanmasalah dalamsemua aspekkehidupan.Program iniselaras dengandasar-dasarkerajaan dankeperluan negarauntuk memupuksemangatperpaduan dikalangan rakyatMalaysia.Satu lagi objektif KBSMialah untuk memenuhikeperluan para muridsupaya berkemampuanuntuk menghadapicabaran hidup dandapat menandingiindividu dari negara-negara lain,mengembangkankemahiran teknologi,pemikiran kreatif sertapengetahuanmengenai pengurusanmasa dan etika supayapalajar dapatmemainkan perananyang sewajarnyadalam prosespendidikan.KBSM mementingkanpembelajaransepanjang hayat danunsur-unsur JERI,mementingkanpenekanan terhadappenerapan danpenghayatan nilai-nilaimurni.Kandungan KBSM jugadiolah melalui 3 bidangutama iaitu bidangkomunikasi yangmerangkumi matapelajaran Bahasa danMatematik, Bidangmanusia dan AlamSekeliling yangmerangkumi Agama,Moral, Sains danKemasyarakatan,bidang PerkembanganDiri yang merangkumimata pelajaranPendidikan Seni,Jasmani dan aktiviti-aktiiviti kokurikulum.

×