Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

තොරතුරු කළමනාකරණය සදහා තොරතුරු තාක්ෂනය යොදා ගැනීමේ රාජ්‍ය අංශයේ ප්‍රගතිය.

630 views

Published on

තොරතුරු කළමනාකරණය සදහා තොරතුරු තාක්ෂනය යොදා ගැනීමේ රාජ්‍ය අංශයේ ප්‍රගතිය.
ශ්‍රියානන්ද රත්නායක (ශ්‍රි) 
වැඩසටහන් කළමනාකරු - ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

තොරතුරු කළමනාකරණය සදහා තොරතුරු තාක්ෂනය යොදා ගැනීමේ රාජ්‍ය අංශයේ ප්‍රගතිය.

 1. 1. ත ොරතුරු කළමනාකරණය සදහා ත ොරතුරු ාක්ෂනය තයොදා ගැනීතේ රාජ්‍ය අංශතේ ප්‍රගතිය. ශ්‍රියානන්ද රත්නායක (ශ්‍රි) වැඩසටහන් කළමනාකරු - ශ්‍රී ලංකා ත ොරතුරු හා සන්නිතේදන ාක්ෂණ නිතයෝජි ාය නය
 2. 2. පටුණ • ත ොරතුරු කළමනාකරණයට ත ොරතුරු සන්නිතවදන ාක්ෂනය ? • දකුණු තකොරියාව • රාජ්‍ය අංශය ත ොරතුරු ාක්ෂනය තයොදා ගැනීම • එක්සත් ජ්‍ාතීන්තේ ඉ-රාජ්‍ය සංව්ධනන ද්ධශක සහ 2003 සිට 2014 දක්වා ප්‍රගතිය – e-රාජ්‍ය ද්ධශකය – e-තසේවා ද්ධශකය – e-මානව ප්‍රාේනන ද්ධශකය – විදුලි සංතේශ උපරිවුහ ද්ධශකය • e-රාජ්‍ය පරිනාම ආකෘති හා අද ශ්‍රීලංකාව • අනාග ඩිගිටල් ශ්‍රීලංකාව
 3. 3. තලෝක ජ්‍නගහන ව්ධනනය
 4. 4. එදා තකොරියාව
 5. 5. අද තකොරියාව
 6. 6. ත ොරතුරු කළමනාකරණය ? ත ොරතුරු ාක්ෂනය ? • අසීමි මිනිස් අවශය ා • සීමි සේපත් • භාණ්ඩ නිෂ්පදනය සදහ ිගග සේපත් • ා්ධකික සේපත් තෙදාහැරීතේ සහ නිෂ්පදන තීරණ • ත ොරතුරු, ත ොරතුරු කළමනාකරණය • රාජ්‍ය අංශය ත ොරතුරු ාක්ෂනය තයොදා ගැනීම
 7. 7. එක්සත් ජ්‍ාතීන්තේ ඉ-රාජ්‍ය සංව්ධනන ද්ධශකය e-තසේවා ද්ධශකය විදුලි සංතේශ උපරිවුහ ද්ධශකය e-මානව ප්‍රාේනන ද්ධශකය
 8. 8. ශ්‍රී ලංකාව, ඉ-රාජ්‍ය ද්ධශකය සහ ප්‍රගතිය 2003 - 2014
 9. 9. තගෝලීය ඉ-රාජ්‍ය ද්ධශකය සහ ශ්‍රී ලංකාව
 10. 10. ඉ-රාජ්‍ය කරණතේ කලාපීයය නායකත්වය සහ ශ්‍රී ලංකාව
 11. 11. ඉ-රාජ්‍ය කරණතේ උප කලාපීයය නායකත්වය සහ ශ්‍රී ලංකාව
 12. 12. e-මානව ප්‍රාේනන ද්ධශකය සහ ශ්‍රී ලංකාව 2003
 13. 13. e-මානව ප්‍රාේනන ද්ධශකය සහ ශ්‍රී ලංකාව 2008
 14. 14. e-මානව ප්‍රාේනන ද්ධශකය සහ ශ්‍රී ලංකාව 2012
 15. 15. e-මානව ප්‍රාේනන ද්ධශකය සහ ශ්‍රී ලංකාව 2014
 16. 16. e-තසේවා ද්ධශකය ද්ධශකය සහ ශ්‍රී ලංකාව 2003
 17. 17. e-තසේවා ද්ධශකය ද්ධශකය සහ ශ්‍රී ලංකාව 2008
 18. 18. e-තසේවා ද්ධශකය ද්ධශකය සහ ශ්‍රී ලංකාව 2012
 19. 19. e-තසේවා ද්ධශකය ද්ධශකය සහ ශ්‍රී ලංකාව 2014
 20. 20. විදුලි සංතේශ උපරිවුහ ද්ධශකය සහ ශ්‍රී ලංකාව - 2003
 21. 21. විදුලි සංතේශ උපරිවුහ ද්ධශකය සහ ශ්‍රී ලංකාව - 2008
 22. 22. විදුලි සංතේශ උපරිවුහ ද්ධශකය සහ ශ්‍රී ලංකාව - 2012
 23. 23. විදුලි සංතේශ උපරිවුහ ද්ධශකය සහ ශ්‍රී ලංකාව - 2014
 24. 24. ඉ-රාජ්‍ය කරණතේ නායකත්වය සහ ශ්‍රී ලංකාව
 25. 25. e-රාජ්‍ය පරිනාම ආකෘති හා අද ශ්‍රීලංකාව 500 + රාජ්‍ය තව් අඩවි 220 මා්ධගග (online) තසේවාවන් ERL Online Visa
 26. 26. e-රාජ්‍ය පරිනාම ආකෘති හා අද ශ්‍රීලංකාව
 27. 27. වත්මන් ගැටලු • විදුලි සංතේශ උපරිවුහ ඉ ාමත් මන්දගාමී තලස සංව්ධනනය වීම – රාජ්‍ය ආතයෝජ්‍නඅවම වීම – ඒකාධිකාරය සහ තෙදා ගැනීමට හැකි විදුලි සංතේශ යටි ල පහසුකේ අවම වීම – රාජ්‍ය අංශතේ ජ්‍ාලකරණය ප්‍රමාණවත් තනොවීම • E-තසේවාවන් ප්‍රමාණවත්ව සහ ුණණාත්මක තලස ස්ාාවරව පවත්වාතගන යාම • සියලු තසේවාවන් එක් ැනකින් ලොග හැකි සියලු පේනති එක් වූ ඒකීය කවුලු තසේවාවක්
 28. 28. අනාග ඩිගිටල් ශ්‍රීලංකාව
 29. 29. ස්තූතතිි shriyananda@icta.lk

×