SlideShare a Scribd company logo

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

1 of 77
Download to read offline
‫میحرلا نمحرلا هللا‬ ‫بسم‬
‫سیستم‬ ‫مستندسازی‬ ‫و‬ ‫الزامات‬ ‫تشریح‬ ‫مبانی‬
‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬
ISO9001:2015
‫جهان‬ ‫شروین‬
‫مقدمه‬:
‫سازمان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫استراتژیک‬ ‫تصمیم‬ ‫کیفیت،یک‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬‫نم‬ ‫می‬ ‫کمک‬‫اید‬.‫عملکرد‬ ‫تا‬
‫نماید‬ ‫فراهم‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫منطقی‬ ‫مبنای‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫خود‬.
‫عملکرد‬ ‫بهبود‬
‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫برای‬ ‫مبنایی‬ ‫ارائه‬
‫مشتریان‬ ‫رضایت‬ ‫افزایش‬
‫قوانین‬ ‫و‬ ‫الزامات‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫مداوم‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محصولی‬
‫هستنداین‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫الزامات‬ ‫مکمل‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫بیان‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫الزامات‬‫استاندارد‬
‫چرخه‬ ‫اقدام‬ ، ‫بررسی‬ ،‫اجرا‬ ،‫برنامه‬ ‫که‬ ‫برد‬ ‫می‬ ‫بهره‬ ‫فرآیندی‬ ‫رویکرد‬ ‫از‬PDCA‫دهد‬ ‫می‬ ‫دخالت‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫تفکر‬ ‫و‬.
‫کنرد‬ ‫ریرزی‬ ‫طررح‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫تعامالت‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫تا‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫فرآیندی‬ ‫رویکرد‬.‫چرخره‬PDCA‫یرک‬
‫فرصرت‬ ‫اینکه‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫منابع‬ ‫دارای‬ ‫مناسبی‬ ‫نحو‬ ‫به‬ ‫هایش‬ ‫فرایند‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫سازمان‬‫هرای‬
‫باشد‬ ‫مطمئن‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫اقدام‬ ‫آن‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫شناسای‬ ،‫بهبود‬.
‫تفکر‬‫مر‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرآیند‬ ‫شوند‬ ‫موجب‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫عواملی‬ ‫که‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ،‫ریسک‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬‫دیریت‬
‫م‬ ‫اتررات‬ ‫سرازی‬ ‫کمینره‬ ‫بررای‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫شوند‬ ‫منحرف‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫کیفیت‬‫و‬ ‫نفری‬
‫آیند‬ ‫در‬ ‫اجرا‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فرصت‬ ‫کاربرد‬ ‫سازی‬ ‫بیشینه‬.
‫مقدمه‬:
‫برآورده‬‫ی‬ ‫فزآینده‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫چالشی‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫آینده‬ ‫انتظارات‬ ‫و‬ ‫نیازها‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫و‬ ‫الزامات‬ ‫مداوم‬ ‫نمودن‬‫پویا‬
‫گردد‬ ‫می‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬.‫بهب‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫حالت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫ضرورت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سازمان‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬‫عرالوه‬ ‫ود‬
‫اساسی‬ ‫تغییر‬ ‫مانند‬ ‫مداوم‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫اصالح‬ ‫بر‬,‫یابد‬ ‫انطباق‬ ‫مجدد‬ ‫دهی‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬.
‫مقدمه‬:
‫استاندارد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫اصول‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬ISO9001‫باشد‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫توصیف‬.‫شرر‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫توصیف‬ ‫این‬
‫بر‬ ‫رایرب‬ ‫اقرداما‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫مثال‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫منافع‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫مثال‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫اصول‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫اهمیت‬ ‫دلیل‬ ، ‫اصل‬ ‫هر‬‫ه‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫اصول‬ ‫این‬ ‫بکارگیری‬ ‫،هنگام‬ ‫سازمان‬ ‫عملکرد‬ ‫بهبود‬ ‫منظور‬.
‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫اصول‬
‫بهبود‬
‫شواهد‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬
‫ارتباطا‬ ‫مدیریت‬
‫مشتری‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬
‫رهبری‬
‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫با‬ ‫تعامل‬
‫فرآیندی‬ ‫رویکرد‬

Recommended

BPMN Introduction
BPMN IntroductionBPMN Introduction
BPMN Introductionejlp12
 
Water resources
Water resources Water resources
Water resources josuenico
 
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)RayBPMS
 
Internal audit QMS
Internal audit QMSInternal audit QMS
Internal audit QMSDr Peshevar
 
QualityManagement_Dr.RaeisiArdali_IUT_Khordad1398_01.pptx
QualityManagement_Dr.RaeisiArdali_IUT_Khordad1398_01.pptxQualityManagement_Dr.RaeisiArdali_IUT_Khordad1398_01.pptx
QualityManagement_Dr.RaeisiArdali_IUT_Khordad1398_01.pptxMohamad Ashrafi
 
داشبوردهای دیجیتالی
داشبوردهای دیجیتالیداشبوردهای دیجیتالی
داشبوردهای دیجیتالیhodais pirdadeh
 

More Related Content

Similar to ISO 9001:2015

ارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنانارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنانReihan Rabiei
 
بروشور تبلیغاتی bbs
بروشور تبلیغاتی bbsبروشور تبلیغاتی bbs
بروشور تبلیغاتی bbsali seyedi zadeh
 
کارت امتیازی متوازن - Balanced Scorecard
کارت امتیازی متوازن - Balanced Scorecardکارت امتیازی متوازن - Balanced Scorecard
کارت امتیازی متوازن - Balanced ScorecardMuhammad Hussein Poursaeed
 
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)RayBPMS
 
Change Managemen مدیریت تغییرچیست؟
Change Managemen مدیریت تغییرچیست؟Change Managemen مدیریت تغییرچیست؟
Change Managemen مدیریت تغییرچیست؟Kaveh Radi
 
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»همکاران سیستم
 
ترجمه گواهی ایزو
ترجمه گواهی ایزوترجمه گواهی ایزو
ترجمه گواهی ایزوalighobyshavi
 
Benchmark technique
Benchmark technique Benchmark technique
Benchmark technique Dr Peshevar
 
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یارتاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یارHanieh Kashfi
 
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی
 سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتیYashar Gorgani
 
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری
 سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیریYashar Gorgani
 
Persian Document ITBSC
Persian Document  ITBSCPersian Document  ITBSC
Persian Document ITBSCHamideh Iraj
 

Similar to ISO 9001:2015 (20)

performance evaluation
performance evaluationperformance evaluation
performance evaluation
 
Tqm
TqmTqm
Tqm
 
Strategic knwoladge management
Strategic knwoladge managementStrategic knwoladge management
Strategic knwoladge management
 
Internal assessment
Internal assessmentInternal assessment
Internal assessment
 
ارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنانارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنان
 
بروشور تبلیغاتی bbs
بروشور تبلیغاتی bbsبروشور تبلیغاتی bbs
بروشور تبلیغاتی bbs
 
کارت امتیازی متوازن - Balanced Scorecard
کارت امتیازی متوازن - Balanced Scorecardکارت امتیازی متوازن - Balanced Scorecard
کارت امتیازی متوازن - Balanced Scorecard
 
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
متودولوژی مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM Methodology)
 
Change Managemen مدیریت تغییرچیست؟
Change Managemen مدیریت تغییرچیست؟Change Managemen مدیریت تغییرچیست؟
Change Managemen مدیریت تغییرچیست؟
 
Iso 9001farsi
Iso 9001farsiIso 9001farsi
Iso 9001farsi
 
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
 
ترجمه گواهی ایزو
ترجمه گواهی ایزوترجمه گواهی ایزو
ترجمه گواهی ایزو
 
Benchmark technique
Benchmark technique Benchmark technique
Benchmark technique
 
Bpm
BpmBpm
Bpm
 
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یارتاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
 
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی
 سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل سیزدهم: ایجاد سیستمهای اطلاعاتی
 
ISO 45001
ISO 45001ISO 45001
ISO 45001
 
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری
 سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل دوازدهم: بهبود تصمیم‌گیری
 
Persian Document ITBSC
Persian Document  ITBSCPersian Document  ITBSC
Persian Document ITBSC
 
Whats itil
Whats itilWhats itil
Whats itil
 

ISO 9001:2015

 • 2. ‫سیستم‬ ‫مستندسازی‬ ‫و‬ ‫الزامات‬ ‫تشریح‬ ‫مبانی‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ISO9001:2015 ‫جهان‬ ‫شروین‬
 • 3. ‫مقدمه‬: ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫استراتژیک‬ ‫تصمیم‬ ‫کیفیت،یک‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬‫نم‬ ‫می‬ ‫کمک‬‫اید‬.‫عملکرد‬ ‫تا‬ ‫نماید‬ ‫فراهم‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫منطقی‬ ‫مبنای‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫خود‬. ‫عملکرد‬ ‫بهبود‬ ‫پایدار‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫برای‬ ‫مبنایی‬ ‫ارائه‬ ‫مشتریان‬ ‫رضایت‬ ‫افزایش‬ ‫قوانین‬ ‫و‬ ‫الزامات‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫مداوم‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محصولی‬
 • 4. ‫هستنداین‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫الزامات‬ ‫مکمل‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫بیان‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫الزامات‬‫استاندارد‬ ‫چرخه‬ ‫اقدام‬ ، ‫بررسی‬ ،‫اجرا‬ ،‫برنامه‬ ‫که‬ ‫برد‬ ‫می‬ ‫بهره‬ ‫فرآیندی‬ ‫رویکرد‬ ‫از‬PDCA‫دهد‬ ‫می‬ ‫دخالت‬ ‫را‬ ‫ریسک‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫تفکر‬ ‫و‬. ‫کنرد‬ ‫ریرزی‬ ‫طررح‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫تعامالت‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫تا‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫فرآیندی‬ ‫رویکرد‬.‫چرخره‬PDCA‫یرک‬ ‫فرصرت‬ ‫اینکه‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫منابع‬ ‫دارای‬ ‫مناسبی‬ ‫نحو‬ ‫به‬ ‫هایش‬ ‫فرایند‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫سازمان‬‫هرای‬ ‫باشد‬ ‫مطمئن‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫اقدام‬ ‫آن‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫شناسای‬ ،‫بهبود‬. ‫تفکر‬‫مر‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرآیند‬ ‫شوند‬ ‫موجب‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫عواملی‬ ‫که‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ،‫ریسک‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬‫دیریت‬ ‫م‬ ‫اتررات‬ ‫سرازی‬ ‫کمینره‬ ‫بررای‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫شوند‬ ‫منحرف‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫کیفیت‬‫و‬ ‫نفری‬ ‫آیند‬ ‫در‬ ‫اجرا‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فرصت‬ ‫کاربرد‬ ‫سازی‬ ‫بیشینه‬. ‫مقدمه‬:
 • 5. ‫برآورده‬‫ی‬ ‫فزآینده‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫چالشی‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫آینده‬ ‫انتظارات‬ ‫و‬ ‫نیازها‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫و‬ ‫الزامات‬ ‫مداوم‬ ‫نمودن‬‫پویا‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬.‫بهب‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫حالت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫ضرورت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫سازمان‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬‫عرالوه‬ ‫ود‬ ‫اساسی‬ ‫تغییر‬ ‫مانند‬ ‫مداوم‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫اصالح‬ ‫بر‬,‫یابد‬ ‫انطباق‬ ‫مجدد‬ ‫دهی‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬. ‫مقدمه‬: ‫استاندارد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫اصول‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬ISO9001‫باشد‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫توصیف‬.‫شرر‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫توصیف‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫رایرب‬ ‫اقرداما‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫مثال‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫منافع‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫مثال‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫اصول‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫اهمیت‬ ‫دلیل‬ ، ‫اصل‬ ‫هر‬‫ه‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اصول‬ ‫این‬ ‫بکارگیری‬ ‫،هنگام‬ ‫سازمان‬ ‫عملکرد‬ ‫بهبود‬ ‫منظور‬.
 • 6. ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫اصول‬ ‫بهبود‬ ‫شواهد‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫ارتباطا‬ ‫مدیریت‬ ‫مشتری‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫رهبری‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫فرآیندی‬ ‫رویکرد‬
 • 7. ‫فرآیندی‬ ‫رویکرد‬: ‫کلیا‬: ‫رویکرر‬ ‫از‬ ‫وی،استفاده‬ ‫الزاما‬ ‫کردن‬ ‫برآورده‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ‫افزایش‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬‫برع‬ ‫را‬ ‫دی‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫،ترویب‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫بخشی‬ ‫اثر‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫توسعه،اجرا‬ ‫هنگام‬. ‫نت‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫تعامال‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫سیستماتیک‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫تعریف‬ ‫شامل‬ ‫فرآیندی‬ ‫رویکرد‬‫نظرر‬ ‫مرورد‬ ‫ایب‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ‫استراتژیک‬ ‫گیری‬ ‫جهت‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫با‬ ‫مطابق‬.‫ت‬ ‫مری‬ ‫کرل‬ ‫در‬ ‫سیسرتم‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫مدیریت‬‫از‬ ‫وانرد‬ ‫چرخه‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫طریق‬PDCA‫جلروگی‬ ‫و‬ ‫هرا‬ ‫فرصرت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫تفکر‬ ‫بر‬ ‫کلی‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫و‬‫از‬ ‫ری‬ ‫گردد‬ ‫انجام‬ ‫خواسته‬ ‫نا‬ ‫نتایب‬.
 • 8. ‫کند‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫فرآیندی‬ ‫رویکرد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬: ‫الزاما‬ ‫کردن‬ ‫برآورده‬ ‫در‬ ‫استمرار‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ‫براساس‬ ‫فرآیندها‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫فرآیندها‬ ‫بخش‬ ‫اثر‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫دستبابی‬ ‫اطالعا‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫ارزیابی‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫فرآیندها‬ ‫بهبود‬ ‫فرآیندی‬ ‫رویکرد‬:
 • 9. ‫واحد‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫اجزاء‬ ‫شماتیک‬ ‫نمایش‬:
 • 10. ‫فرآیندی‬ ‫رویکرد‬: ‫گ‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫کلیت‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫همه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫چرخه‬ ‫این‬‫شود‬ ‫رفته‬. ‫بررسی،اقدام‬ ،‫اجرا‬ ،‫ریزی‬ ‫طر‬ ‫چرخه‬(PDCA)
 • 11. ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫تفکر‬‫ریسک‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫بخش‬ ‫اتر‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫ریسک‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫تفکر‬.‫مبنا‬ ‫بر‬ ‫تفکر‬ ‫مفهوم‬‫ویرایش‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫ی‬ ‫بالقوه‬ ‫های‬ ‫انطباق‬ ‫عدم‬ ‫حذف‬ ‫برای‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫اقدام‬ ‫اجرای‬ ‫شامل‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬ ‫قبلی‬,‫انطبا‬ ‫عدم‬ ‫هر‬ ‫تحلیل‬‫بره‬ ‫کره‬ ‫قی‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫انطباق‬ ‫عدم‬ ‫اترات‬ ‫تکرار‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫جلو‬ ‫برای‬ ‫اقداماتی‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫پیوندد‬ ‫می‬ ‫وقوع‬,‫شرد‬ ‫می‬ ‫اطالق‬.‫ت‬ ‫بررای‬‫اییرد‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬ ‫الزامات‬,‫نماید‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫اقداماتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬.‫ت‬‫وجه‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫به‬ ‫هم‬,‫بهب‬ ‫نترایج‬ ‫بره‬ ‫دسرتیابی‬ ‫کیفیرت‬ ‫مردیریت‬ ‫سیستم‬ ‫بخشی‬ ‫اتر‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫مبنایی‬‫و‬ ‫ودیافتره‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫منفی‬ ‫اترات‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬. ‫شود‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫فرایندها‬ ‫انحراف‬ ‫موجب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫عواملی‬ ‫شناسایی‬ ‫منفی‬ ‫اترات‬ ‫رساندن‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫ایجاد‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫از‬ ‫حداکثری‬ ‫استفاده‬
 • 12. ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫استانداردهای‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫تررازی‬ ‫هرم‬ ‫بهبرود‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫استانداردسازی‬ ‫سازمان‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬‫میران‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫امللی‬ ‫بین‬ ‫استانداردهای‬.‫سرا‬ ‫مری‬ ‫قرادر‬ ‫را‬ ‫سرازمان‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬‫از‬ ‫زد‬ ‫چرخه‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫فرآیندی‬ ‫رویکرد‬PDCA‫مردیریت‬ ‫سیسرتم‬ ‫سرازی‬ ‫یکپارچره‬ ‫یا‬ ‫ترازی‬ ‫هم‬ ‫برای‬ ‫ریسک‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫تفکر‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫مدیریت،استفاده‬ ‫سیستم‬ ‫استانداردهای‬ ‫دیگر‬ ‫الزامات‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫کیفیت‬.‫اسر‬ ‫برا‬ ‫المللری‬ ‫برین‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬‫تانداردهای‬ ISO 9000‫و‬ISO 9004‫دارد‬ ‫ارتباط‬:
 • 13. ISO 9000‫کیفیت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬-‫بی‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬ ‫صحیح‬ ‫استقرار‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ‫ضروری‬ ‫زمینه‬ ‫پیش‬ ‫واژگان‬ ‫و‬ ‫مبانی‬‫را‬ ‫المللی‬ ‫ن‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬. ISO 9004‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫پایدار‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫مدیریت‬-‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬_‫اسرت‬ ‫هایی‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫راهنمایی‬‫کره‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬ ‫الزامات‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫پیشرفت‬ ‫برای‬. ‫ماننرد‬ ‫شرود‬ ‫نمری‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫مدیریتی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫المللی،الزامات‬ ‫بین‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬:‫زیسر‬ ‫مردیریت‬‫ت‬ ‫گیرد‬ ‫نمی‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مالی‬ ‫مدیریت‬ ‫یا‬ ،‫ایمنی‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫شغلی‬ ‫بهداشت‬ ،‫محیطی‬. ‫صر‬ ‫آن‬ ‫خرا‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫،استانداردهای‬ ‫صنایع‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫المللی،برای‬ ‫بین‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬ ‫مبنای‬ ‫برای‬‫تردوین‬ ‫نایع‬ ‫حالیک‬ ‫اند،در‬ ‫کرده‬ ‫مشخص‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫تری‬ ‫اضافه‬ ‫استانداردها،الزامات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫است؛برخی‬ ‫شده‬‫از‬ ‫برخی‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫شده‬ ‫محدود‬ ‫خا‬ ‫بخش‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫استانداردهای‬ ‫این‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫راهنمایی‬ ‫ارایه‬ ‫،به‬ ‫استانداردها‬ ‫این‬‫ند‬. ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫استانداردهای‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬
 • 14. ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬‫الزامات‬ 1.‫کاربرد‬ ‫دامنه‬: ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫نماید،وقتی‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫کیفیت‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫الزامات‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬: ‫الف‬)‫ک‬ ‫قابل‬ ‫مقرراتی‬ ‫و‬ ‫قانونی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫اازامات‬ ‫که‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫مستمر‬ ‫ارایه‬ ‫در‬ ‫اش‬ ‫توانایی‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬‫را‬ ‫اربرد‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫اتبات‬ ‫را‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫برآورده‬ ‫ب‬)‫تضم‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫فرآیندهایی‬ ‫،شامل‬ ‫سیستم‬ ‫اتربخش‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬‫برا‬ ‫انطبراق‬ ‫ین‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫کاربرد،رضایت‬ ‫قابل‬ ‫مقرراتی‬ ‫و‬ ‫قانونی‬ ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫الزامات‬.
 • 15. ‫ن‬ ‫صرف‬ ‫سازمانی‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫عمومی‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬ ‫الزامات‬ ‫تمام‬‫یا‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫ظر‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دهند،کاربرد‬ ‫می‬ ‫ارایه‬ ‫که‬ ‫خدماتی‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫اندازه،یا‬. ‫یادآوری‬1.‫واژگان‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬ ‫در‬«‫محصول‬»‫یا‬«‫خدمت‬»‫در‬ ‫مشرتری‬ ‫بررای‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اطالق‬ ‫خدماتی‬ ‫یا‬ ‫محصوالت‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫خواست‬ ‫در‬ ‫وی‬ ‫توسط‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬. ‫یادآوری‬2.‫کرد‬ ‫بیان‬ ‫قانونی‬ ‫الزامات‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫مقرراتی‬ ‫و‬ ‫قانونی‬ ‫الزامات‬. ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬‫الزامات‬
 • 16. ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬‫الزامات‬ 2.‫الزامی‬ ‫مراجع‬: ‫الجراست‬ ‫الزم‬ ‫آنها‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬ ‫الزامی‬ ‫مراجع‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کلی‬ ‫یا‬ ‫جزیی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫مستندات‬. ‫دارد‬ ‫کاربرد‬ ‫آنها‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫ویرایش‬ ‫تنها‬ ، ‫تاریخ‬ ‫دارای‬ ‫مراجع‬ ‫مورد‬ ‫در‬. ‫ارجاع‬ ‫مستندات‬ ‫ویرایش‬ ‫آخرین‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫ارجاع‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫تاریخ‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫مدارکی‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫کاربرد‬ ‫شده‬‫دارد‬. 3.‫تعاریف‬ ‫و‬ ‫واژگان‬: ‫در‬ ‫موجود‬ ‫تعاریف‬ ‫و‬ ‫سند،واژگان‬ ‫این‬ ‫اهداف‬ ‫برای‬ISO 9001:2015‫دارند‬ ‫کاربرد‬.
 • 17. 4.‫محیط‬‫سازمان‬ 4.1:‫آن‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫درک‬ ‫سرا‬ ‫توانرایی‬ ‫و‬ ‫هسرتند‬ ‫آن‬ ‫اسرتراتژیک‬ ‫گیری‬ ‫جهت‬ ‫و‬ ‫مقصود‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫که‬ ‫سازمان‬ ‫بیرونی‬ ‫و‬ ‫درونی‬ ‫مسائل‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬‫در‬ ‫زمان‬ ‫نماید‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫تاتیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬. ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫بازنگری‬ ‫و‬ ‫پایش‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫سازمانی‬ ‫برون‬ ‫و‬ ‫درون‬ ‫مسائل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬. ‫یادآوری‬1:‫باشد‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫شرایط‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫منفی‬ ‫یا‬ ‫مثبت‬ ‫عوامل‬ ‫شامل‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫مسائل‬. ‫یررادآوری‬2:‫هررای‬ ‫محرریط‬ ‫از‬ ‫برآمررده‬ ‫مسررائل‬ ‫گرررفتن‬ ‫نظررر‬ ‫در‬ ‫بررا‬ ‫ترروان‬ ‫مرری‬ ‫را‬ ‫سررازمان‬ ‫بیرونرری‬ ‫محرریط‬ ‫درک‬ ‫نمود‬ ‫تسهیل‬ ‫محلی‬ ‫یا‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ،‫ملی‬ ،‫المللی‬ ‫اقتصادی،بین‬ ‫و‬ ‫قانونی،فناوری،رقابتی،تجاری،فرهنگی،اجتماعی‬.
 • 18. 4.2:‫ذینفع‬ ‫های‬ ‫طرف‬ ‫انتظارات‬ ‫و‬ ‫نیازها‬ ‫درک‬: ‫نی‬ ‫که‬ ‫خدماتی‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫پیوسته‬ ‫ارائه‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫توانایی‬ ‫بر‬ ‫ذینفع‬ ‫های‬ ‫طرف‬ ‫بالقوه‬ ‫تاتیر‬ ‫یا‬ ‫تاتیر‬ ‫سبب‬ ‫به‬‫و‬ ‫مشتری‬ ‫ازهای‬ ‫نمایند‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫باید‬ ‫کنند،سازمان‬ ‫می‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫کاربرد‬ ‫قابل‬ ‫مقرراتی‬ ‫و‬ ‫قانونی‬ ‫الزامات‬: ‫الف‬)‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫مرتب‬ ‫ذینفع‬ ‫های‬ ‫طرف‬ ‫ب‬)‫باشند‬ ‫می‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫که‬ ‫ذینفع‬ ‫های‬ ‫طرف‬ ‫این‬ ‫الزامات‬. ‫د‬ ‫قرار‬ ‫بازنگری‬ ‫و‬ ‫پایش‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫الزامات‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫ذینفع‬ ‫های‬ ‫طرف‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬‫هد‬. 4.‫محیط‬‫سازمان‬
 • 19. 4.3:‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫کاربرد‬ ‫دامنه‬ ‫تعیین‬ ‫سازمان‬‫نماید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کاربرد‬ ‫دامنه‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫مرزها‬ ‫باید‬. ‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫بایستی‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫کاربرد‬ ‫دامنه‬ ‫تعیین‬ ‫هنگام‬: ‫الف‬)‫بند‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫اشاره‬ ‫بیرونی‬ ‫و‬ ‫درونی‬ ‫موارد‬4-1 ‫ب‬)‫بند‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫اشاره‬ ‫ذینفع‬ ‫های‬ ‫طرف‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫الزامات‬4-2 ‫ج‬)‫سازمان‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫کارگیرد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫تمام‬ ‫باید‬ ‫باشد،سازمان‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫شده‬ ‫تععین‬ ‫کاربرد‬ ‫دامنه‬ ‫در‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬ ‫الزامات‬ ‫اگر‬. ‫باشد‬ ‫ادعا‬ ‫مورد‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫انطباق‬‫که‬‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫که‬ ‫الزاماتی‬ ،‫مشخص‬ ‫کاربرد‬‫شده‬‫برتوانایی‬ ،‫اند‬‫ی‬‫ا‬ ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫تاتیری‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ‫ارتقای‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫مسئولیت‬ 4.‫محیط‬‫سازمان‬
 • 20. 4.4:‫آن‬ ‫فرآیندهای‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬: 4.4.1:‫ا‬ ‫این‬ ‫الزامات‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫تعامالت‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫فرآیندهای‬ ‫شامل‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬‫سرتاندارد‬ ‫دهد‬ ‫بهبود‬ ‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫،استقرار‬ ‫ایجاد‬. ‫باید‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫تعیین‬ ، ‫سازمان‬ ‫سرتاسر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫فرآیندهای‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬: ‫الف‬)‫نماید‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫فرآیندها‬ ‫این‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫الزامی‬ ‫های‬ ‫ورودی‬. ‫ب‬)‫نماید‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫فرآیندها‬ ‫این‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫توالی‬. ‫ج‬)‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫معیارها‬(‫مرتبط‬ ‫عملکرد‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫پایش،اندازه‬ ‫جمله‬ ‫از‬)‫اجرای‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫گیرد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫فرآیندها‬ ‫این‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫بخش‬ ‫اتر‬. 4.‫محیط‬‫سازمان‬
 • 21. 4.4.1: ‫د‬)‫نمایند‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫آنها‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫فرآیندها‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬. ‫ه‬)‫دهد‬ ‫تخصیص‬ ‫فرآیندها‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫اختیارات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مسئولیت‬. ‫و‬)‫بند‬ ‫الزامات‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫شده‬ ‫اشاره‬ ‫فرصتهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬6‫نماید‬ ‫تعیین‬ ‫را‬. ‫ز‬)‫نماید‬ ‫استقرار‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫تغییرات‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫جهت‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫فرآیندها‬ ‫این‬. ‫ح‬)‫دهد‬ ‫بهبود‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬. 4.‫محیط‬‫سازمان‬
 • 22. 4.4:‫سیستم‬‫آن‬ ‫فرآیندهای‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬: 4.4.2:‫الزم‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬ ‫الف‬)‫نماید‬ ‫نگهداری‬ ‫فرآیندها‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مستند‬ ‫اطالعات‬. ‫ب‬)‫نماید‬ ‫هستند،حفظ‬ ‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫مطابق‬ ‫فرآیندها‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫مستند‬ ‫اطالعات‬. 4.‫محیط‬‫سازمان‬
 • 23. 5.1:‫تعهد‬ ‫و‬ ‫رهبری‬ 5.1.1:‫کلیات‬ 5.‫رهبری‬ ‫نماید‬ ‫اتبات‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫انجام‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫خصو‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وتعهد‬ ‫رهبری‬ ‫باید‬ ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬: ‫الف‬)‫کیفیت؛‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫بخشی‬ ‫اتر‬ ‫برای‬ ‫پاسخگویی‬ ‫پذیرش‬ ‫ب‬)‫مح‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫کیفیت‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬‫و‬ ‫سازمان‬ ‫یط‬ ‫سازگارند‬ ‫سازمان‬ ‫استراتژیک‬ ‫گیری‬ ‫جهت‬. ‫ج‬)‫سازمان‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬ ‫با‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫الزامات‬ ‫یکپارچگی‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬ ‫د‬)‫ریسک‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫تفکر‬ ‫و‬ ‫فرآیندی‬ ‫رویکرد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ترویج‬ ‫ه‬)‫هستند‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬.
 • 24. 5.1:‫تعهد‬ ‫و‬ ‫رهبری‬ 5.1.1:‫کلیات‬ 5.‫رهبری‬ ‫و‬)‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫الزامات‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫و‬ ‫بخش‬ ‫اتر‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫اهمیت‬ ‫خصو‬ ‫در‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫ر‬)‫یابد‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫ازاینکه‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬. ‫ح‬)‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫بخشی‬ ‫اتر‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫منظور‬ ‫کارکنان،به‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫دادن،هدایت‬ ‫مشارکت‬ ‫ط‬)‫بهبود‬ ‫ترویج‬ ‫ی‬)‫ک‬ ‫آنها‬ ‫مسئولیت‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫رهبری‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫برای‬ ‫مرتبط‬ ‫مدیریتی‬ ‫های‬ ‫نقش‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫پشتیانی‬‫دارد‬ ‫اربرد‬. ‫یادآوری‬:‫به‬ ‫اشاره‬(‫وکار‬ ‫کسب‬)‫فعالیتهای‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫عام‬ ‫تفسیر‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫استاندارد‬ ‫این‬ ‫در‬‫در‬ ‫کره‬ ‫باشد‬ ‫ی‬ ‫انتفاعی‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫،انتفاعی‬ ‫خصوصی‬ ‫باشد،خواه‬ ‫عمومی‬ ‫سازمان‬ ‫خواه‬ ،‫هستند‬ ‫سازمان‬ ‫وجود‬ ‫مقصود‬ ‫هسته‬
 • 25. 5.1:‫تعهد‬ ‫و‬ ‫رهبری‬ 5.1.2:‫مشتری‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ 5.‫رهبری‬ ‫باشد‬ ‫ذیل‬ ‫موارد‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫بایستی‬ ‫رهبری‬ ‫در‬ ‫مشتری‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬: ‫الف‬)‫الزاما‬‫باشند‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫درک‬ ،‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫مقرراتی‬ ‫و‬ ‫قانونی‬ ‫الزاما‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫ب‬)‫خطرا‬‫موثر‬ ‫مشتریان‬ ‫رضایت‬ ‫در‬ ‫تاثیر‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫انطباق‬ ‫بر‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فرصت‬ ‫و‬‫باشند‬. ‫ج‬)‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ‫افزایش‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫حفظ‬
 • 26. 5.‫رهبری‬ 5.2:‫مشی‬ ‫خط‬ 5.2.1:‫کیفیت‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫ایجاد‬ ‫که‬ ‫نماید‬ ‫بازنگری‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ،‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬: ‫باشد‬ ‫استراتژیک‬ ‫تصمیمات‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫ماهیت‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫باشد‬ ‫کیفیت‬ ‫اهداف‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫چارچوبی‬ ‫باشد‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫الزامات‬ ‫کردن‬ ‫برآورده‬ ‫برای‬ ‫تعهدی‬ ‫شامل‬. ‫باشد‬ ‫سیستم‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫تعهدی‬ ‫شامل‬.
 • 27. 5.‫رهبری‬ 5.2:‫مشی‬ ‫خط‬ 5.2.2:‫کیفیت‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫مستند‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بصور‬. ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫انتقال‬ ‫سازمان‬ ‫درون‬. ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫ذینفع‬ ‫افراد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫مقتضی‬ ‫موارد‬ ‫در‬.
 • 28. 5.‫رهبری‬ 5.3:‫سازمانی‬ ‫اختیارات‬ ‫و‬ ‫ها،مسئولیتها‬ ‫نقش‬ ‫تخصیص‬ ‫سازمان‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫نقش‬ ‫برای‬ ‫اختیارات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مسئولیت‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫باید‬ ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫نیز‬ ‫تفهیم‬ ‫و‬ ‫ابالغ‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬. ‫جهت‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫ها‬ ‫مسئولیت‬: ‫الف‬)‫است‬ ‫استاندارد‬ ‫الزامات‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫سیستم‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬ ‫ب‬)‫اطمینان‬‫هستند‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫خروجی‬ ‫ارائه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫فرآیندها‬ ‫اینکه‬ ‫از‬. ‫ج‬)‫گزارش‬‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫فرصت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫هایی‬. ‫د‬)‫سازمان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫مشتری‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫ترویج‬ ‫و‬ ‫ارتقا‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬ ‫ه‬)‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫تغییرات‬ ‫زمانهای‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫یکپارچگی‬ ‫حفظ‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬.
 • 29. 6.‫ریزی‬ ‫طرح‬ 6.1:‫فرصتها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اقدامات‬ 1,1,6:‫شود‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫زیر‬ ‫دالیل‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ ،‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫طر‬ ‫زمان‬ ‫در‬: ‫الف‬)‫تضمین‬‫یابد‬ ‫دست‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫نتایب‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫نماید‬ ‫ب‬)‫مورد‬ ‫اثرا‬ ‫افزایش‬‫انتظار‬ ‫ج‬)‫ناخواسته‬ ‫اثرا‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫جلوگیری‬ ‫د‬)‫بهبود‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬‫مستمر‬ 2,1,6:‫سازمان‬‫نماید‬ ‫ریزی‬ ‫طر‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫باید‬: ‫الف‬)‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اقداما‬ ‫ب‬)‫چگونگی‬: ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫اقداما‬ ‫این‬ ‫سازی‬ ‫نپیاده‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫یکپارچه‬ ‫اقداما‬ ‫ای‬ ‫اثربخشی‬ ‫ارزیابی‬
 • 30. ‫یادآوری‬‫استاندارد‬ ‫های‬: ‫انتخاب‬‫شامل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬: ، ‫عواقب‬ ‫یا‬ ‫احتمالی‬ ‫تغییر‬ ، ‫ریسک‬ ‫منبع‬ ‫حذف‬ ، ‫فرصت‬ ‫یک‬ ‫پیگیری‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ریسک‬ ‫قبول‬ ، ‫ریسک‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬‫اشتراک‬ ‫به‬‫ر‬ ‫گذاری‬‫یا‬ ‫و‬ ، ‫یسک‬ ‫باشد‬ ‫آگاهانه‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫بوسیله‬ ‫ریسک‬ ‫حفظ‬. ‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫یادآوری‬: ‫فرصت‬‫به‬ ‫منجر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ها‬: ‫ایجاد‬ ، ‫جدید‬ ‫مشتریان‬ ،‫جدید‬ ‫بازارهای‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ،‫جدید‬ ‫محصوال‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ،‫جدید‬ ‫ها‬ ‫شیوه‬‫استفاده‬ ،‫مشارکت‬‫موار‬ ‫و‬ ، ‫جدید‬ ‫های‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫از‬‫د‬ ‫باشد‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دیگر‬ ‫مطلوب‬. 6.‫ریزی‬ ‫طرح‬
 • 31. 6.‫طرح‬‫ریزی‬ ‫دستیابی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ 6.2:‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دستبانی‬ ‫جهت‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫اهداف‬ 1.2.6:‫در‬ ‫را‬ ‫کیفیت‬ ‫اهداف‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬، ‫ها‬ ‫بخش‬‫فرایندهای‬ ‫و‬ ‫سطوح‬‫نماید‬ ‫ایجاد‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬. ‫باید‬ ‫کیفیت‬ ‫اهداف‬: ‫مرتبط‬‫مشی‬ ‫خط‬ ‫با‬‫باشند‬. ‫قابل‬‫گیری‬ ‫اندازه‬‫باشند‬. ‫شامل‬‫الزامات‬‫باشند‬. ‫انطباق‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬‫باشند‬. ‫نماید‬ ‫نگهداری‬ ‫کیفیت‬ ‫اهداف‬ ‫خصو‬ ‫در‬ ‫مستندی‬ ‫اطالعات‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬. ‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫پایش‬ ‫مورد‬ ‫شوند‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬. ‫شوند‬ ‫بروز‬ ‫لزوم‬ ‫مواقع‬ ‫در‬.
 • 32. 6.‫ریزی‬ ‫طرح‬ 6.2:‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دستبانی‬ ‫جهت‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫اهداف‬ 2.2.6:‫نماید‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬ ،‫کیفیت‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫چگونگی‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫زمان‬ ‫در‬. ‫شد؟‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ‫چه‬‫است؟‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابعی‬ ‫است؟‬ ‫مسئول‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫شود؟‬ ‫می‬ ‫تکمیل‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬ ‫شود؟‬ ‫می‬ ‫ارزیابی‬ ‫چگونه‬ ‫آن‬ ‫نتایج‬(‫تدوین‬‫شاخص‬‫ها‬)
 • 33. 6.‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫سازمان‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫هر‬‫تغییرا‬‫سیستم‬ ‫در‬‫نماید‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫مدیریت‬،‫تغییرا‬‫سیستماتیک‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫صور‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫شود‬ ‫انجام‬. ‫بگیرد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬: ‫هدف‬‫از‬‫تغییرا‬‫آن‬ ‫احتمالی‬ ‫عواقب‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫یکپارچگی‬‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫در‬‫منابع‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫باشد‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫مدیریت‬: -‫ها‬ ‫زیرساخت‬ -‫اولیه‬ ‫مواد‬ ‫تغییر‬ -‫تکنولوژی‬ -‫انسانی‬ ‫منابع‬
 • 34. 7.‫پشتیبانی‬ 7.1:‫منابع‬ 1.1.7:‫کلیا‬ ‫نماید‬ ‫تامین‬ ‫و‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫سیسیتم‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ،‫اجرا‬ ،‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫الزم‬ ‫منابع‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬. ‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫ذیل‬ ‫موارد‬: ‫الف‬)‫قابلیت‬‫موجود‬ ‫داخلی‬ ‫منابع‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫ب‬)‫نیازهایی‬‫شود‬ ‫می‬ ‫تامین‬ ‫خارجی‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫از‬ ‫که‬. 2.1.7:‫کارکنان‬ ‫سازمان‬‫تامین‬ ‫را‬ ‫فرایندها‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫الزامات‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫افراد‬ ‫بایستی‬‫نماید‬.
 • 35. 3.1.7:‫زیر‬‫ها‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫جهت‬ ‫فرایندها‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬‫تعیین‬ ‫خدمات‬‫و‬ ‫تامین‬ ، ‫نماید‬ ‫حفظ‬. ‫مرتبط‬ ‫تاسیسات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ساختمان‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫تجهیزات‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫تکنولوژی‬ 7.‫پشتیبانی‬
 • 36. 4.1.7‫فرآیندها‬ ‫اجرای‬ ‫محیط‬ ‫محیط‬‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫تامین‬ ،‫تعیین‬ ‫فرایندها‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫الزامات‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫جهت‬ ‫بایستی‬‫شود‬. ‫مانند‬ ‫است‬ ‫انسانی‬ ‫و‬ ‫فیزیکی‬ ‫عوامی‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫مناسب‬ ‫محیط‬: ‫اجتماعی‬(‫مثال‬‫محیط‬ ،‫آرامش‬ ،‫تبعیض‬ ‫نبود‬ ،‫غیرتهاجمی‬) ‫روانی‬(‫مثال‬‫و‬ ‫کار‬ ‫فرسودگی‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ،‫استرس‬ ‫کاهش‬ ،)... ‫فیزیکی‬(‫مانند‬‫و‬ ‫سر‬ ،‫بهداشت‬ ،‫هوا‬ ‫جریان‬ ،‫نور‬ ،‫رطوبت‬ ،‫گرما‬ ،‫دما‬‫صدا‬) ‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫فاکتور‬ ‫این‬ 7.‫پشتیبانی‬
 • 37. 7.‫پشتیبانی‬ 5.1.7‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫پایش‬ ‫منابع‬ 1.5.1.7:‫کلیا‬ ‫نظار‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫در‬‫یا‬ ‫و‬‫اندازه‬ ‫و‬ ‫پایش‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫منابع‬ ،‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫انطباق‬ ‫اثبا‬ ‫برای‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬‫صحیح‬ ‫گیری‬‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫تعیین‬ ‫بایستی‬. ‫شده‬ ‫تامین‬ ‫منابع‬ ‫یابد‬ ‫اطمینان‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬: ‫الف‬)‫می‬ ‫اجرا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫پایش‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ ‫نوع‬ ‫با‬ ‫متناسب‬‫باشد‬. ‫ب‬)‫شوند‬ ‫می‬ ‫نگهداری‬ ،‫کاربردی‬ ‫تناسب‬ ‫تدام‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬. ‫نگهداری‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫پایش‬ ‫منابع‬ ‫با‬ ‫همخوانی‬ ‫شواهد‬ ‫بعنوان‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫مستند‬ ‫اطالعا‬ ‫بایستی‬ ‫سازمان‬‫نماید‬.
 • 38. 7.‫پشتیبانی‬ 5.1.7‫اندازه‬ ‫و‬ ‫پایش‬ ‫منابع‬‫گیری‬ 2.5.1.7:‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫ردیابی‬ ‫قابلیت‬ ‫هنگامی‬‫که‬‫قابلیت‬‫ردیابی‬‫یک‬‫الزام‬‫باشد‬‫یا‬‫توسط‬‫سازمان‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫بخش‬‫اساسی‬‫از‬‫کسب‬‫اطمینان‬‫از‬‫اعتبار‬‫نتایج‬‫اندازه‬‫گی‬‫ری‬‫در‬‫نظر‬‫گرفته‬ ‫شده‬‫است‬،‫تجهیزات‬‫اندازه‬‫گیری‬‫باید‬: ‫الف‬)‫در‬‫فواصل‬‫زمانی‬‫مشخص‬‫و‬‫یا‬‫قبل‬‫از‬‫استفاده‬‫در‬‫برابر‬‫استانداردهای‬‫اندازه‬‫گیری‬‫قابل‬‫ردیابی‬‫کالیبره‬‫و‬‫یا‬‫تایید‬‫شوند‬(‫استان‬‫دارهای‬‫ملی‬‫یا‬‫بین‬ ‫المللی‬)‫در‬‫صورتی‬‫که‬‫استانداردی‬‫وجود‬‫نداشت‬‫سوابق‬‫تایید‬‫وسیله‬‫بایستی‬‫نگهداری‬‫شود‬. ‫ب‬)‫جهت‬‫تعیین‬‫وضعیت‬‫کالیبراسیون‬‫شناسایی‬‫شوند‬. ‫ج‬)‫از‬،‫تنظیمات‬‫آسیب‬‫و‬‫یا‬‫صدمه‬‫که‬‫وضعیت‬‫کالیبراسیون‬‫و‬‫نتایج‬‫اندازه‬‫گیری‬‫های‬‫پس‬‫از‬‫آن‬‫را‬‫از‬‫اعتبار‬‫خارج‬‫می‬‫کند‬‫محافظت‬‫شود‬. ‫سازمان‬‫باید‬‫در‬‫زمانی‬‫که‬‫ابزاری‬‫معیوب‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫گرفته‬،‫است‬‫مشخص‬‫کند‬‫آیا‬‫اندازه‬‫گیری‬‫های‬‫قبلی‬‫را‬‫به‬‫گونه‬‫ای‬‫منفی‬‫ت‬‫حت‬‫تاتیر‬‫قرار‬ ‫داده‬‫است‬‫یا‬‫خیر‬‫و‬‫در‬‫صورت‬‫لزوم‬‫اقدام‬‫اصالحی‬‫مناسب‬‫را‬‫تدوین‬‫نماید‬.
 • 39. ‫تعیین‬ ‫خدما‬ ‫و‬ ‫محصوال‬ ‫انطباق‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫دانش‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬‫نماید‬. ‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫نگهداری‬ ‫بایستی‬ ‫دانش‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫آوردن‬ ‫بدسرت‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫درنظر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فعلی‬ ‫دانش‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬ ، ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫هنگام‬‫دسترسری‬ ‫یرا‬‫بر‬‫دانرش‬ ‫ه‬ ‫نماید‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫اضافی‬ ‫یادآوری‬1:‫دانش‬‫دانشی‬ ‫سازمانی‬‫سازمان‬ ‫مختص‬‫و‬ ‫شرده‬ ‫اسرتفاده‬ ‫کره‬ ‫هستند‬ ‫اطالعاتی‬ ‫اینها‬ ،‫آید‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬‫اشرت‬ ‫بره‬‫راک‬ ‫سازمانی‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫گذاشته‬. ‫یادآوری‬2:‫دانش‬‫باشد‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سازمانی‬: ‫الف‬)‫سازمانی‬ ‫درون‬ ‫منابع‬(،‫فکری‬ ‫سرمایه‬‫تجربه‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫دانش‬،‫خورده‬ ‫شکست‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫موفق‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫درس‬،‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫ثبت‬ ‫های‬،‫نشده‬‫محصول‬‫خدما‬ ‫و‬) ‫ب‬)‫سازمانی‬ ‫برون‬ ‫منابع‬(‫جمع‬ ،‫ها‬ ‫دانشگاه‬ ،‫استانداردها‬‫نمایندگان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ،‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫دانش‬ ‫آوری‬‫سازمان‬) 7.‫پشتیبانی‬ 6.1.7‫سازمانی‬ ‫دانش‬
 • 40. 7.‫پشتیبانی‬ 2,7:‫شایستگی‬ ‫سازمان‬‫باید‬: ‫فرد‬ ‫الزم‬ ‫صالحیت‬(‫افرادی‬)‫را‬ ‫است‬ ‫موتر‬ ‫کیفیت‬ ‫بر‬ ‫عملکردشان‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫سازمان‬ ‫کنترل‬ ‫تحت‬ ‫که‬ ‫را‬‫نمایید‬ ‫تعیین‬. ‫هستند‬ ‫شایسته‬ ،‫تجربه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫تحصیالت‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫براساس‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫نماید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬. ‫نماید‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫اتربخشی‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫مرتبط‬ ‫کاربردی‬ ‫صالحیت‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫جهت‬ ‫الزم‬ ‫اقدامات‬. ‫اطالعات‬‫نگهداری‬ ‫صالحیت‬ ‫شواهد‬ ‫بعنوان‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫شده‬ ‫تبت‬‫نماید‬. ‫یادآوری‬: ‫اقداما‬‫قرارداد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫استخدام‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فعلی‬ ‫درکار‬ ‫افراد‬ ‫جابجایی‬ ،‫هدایت‬ ،‫آموزش‬ ‫ارائه‬ ‫شامل‬ ‫مثال‬ ‫بعنوان‬ ‫میتواند‬ ‫کاربردی‬‫با‬ ‫بستن‬‫شایسته‬ ‫افراد‬‫باشد‬.
 • 41. 7.‫پشتیبانی‬ 3,7:‫آگاهی‬‫افرادی‬‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫آگاهی‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫سازمان‬ ‫کنترل‬ ‫تحت‬ ‫که‬ ‫در‬: ‫کیفیت‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫مربوطه‬ ‫کیفیتی‬ ‫اهداف‬ ‫کیفیت‬ ‫عملکرد‬ ‫بهبود‬ ‫مزایای‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ، ‫سیستم‬ ‫اتربخشی‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫سهم‬ ‫الزامات‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫عدم‬ ‫مفاهیم‬ 4,7:‫ارتباطات‬‫سازمان‬‫ارتباطات‬ ‫باید‬‫درونی‬‫و‬‫سازمانی‬ ‫برونی‬‫سیستم‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬‫را‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬‫شامل‬ ،‫نماید‬ ‫تعیین‬: ‫می‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫براساس‬‫شود‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫با‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫چگونه‬.
 • 42. 7.‫پشتیبانی‬ 5,7:‫مستند‬ ‫اطالعات‬ 1,5,7:‫کلیات‬‫دیریت‬‫باشد‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫بایستی‬ ‫کیفیت‬: ‫اطالعات‬‫استاندارد‬ ‫این‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مستند‬ ‫داند‬ ‫می‬ ‫الزم‬ ‫سیستم‬ ‫اتربخشی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫مستند‬ ‫اطالعات‬. ‫دارد‬ ‫زیر‬ ‫عوامل‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫مستندسازی‬ ‫چنین‬ ‫گستردگی‬: ‫آن‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫اندازه‬ ‫فرآیندها‬ ‫بین‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫پیچیدگی‬ ‫کارکنان‬ ‫صالحیت‬
 • 43. 7.‫پشتیبانی‬ 2,5,7:‫بروز‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬‫رسانی‬ ‫شود‬ ‫مطمئن‬ ‫ذیل‬ ‫موارد‬ ‫بودن‬ ‫مناسب‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬ ،‫مستند‬ ‫اطالعات‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫هنگام‬: -‫شرح‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬(‫مانند‬:‫شماره‬ ‫یا‬ ،‫نویسنده‬ ،‫تاریخ‬ ،‫عنوان‬‫مرجع‬) -‫قالب‬(‫مانند‬،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نسخه‬ ،‫زبان‬‫گرافیک‬)‫و‬‫رسانه‬(‫مانند‬:‫یا‬ ‫کاغذی‬‫الکترونیک‬) -‫بازبینی‬‫کفایت‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫مناسب‬ ‫برای‬ ‫تصویب‬ ‫و‬‫آن‬ 3,5,7:‫مستند‬ ‫اطالعات‬ ‫کنترل‬ 1,3,5,7:‫اطالعا‬‫که‬ ‫شود‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫کنترل‬ ‫مستند‬: ‫است‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ ‫مکان‬ ‫در‬ ‫به‬‫است‬ ‫شده‬ ‫محافظت‬ ‫کافی‬ ‫اندازه‬(‫به‬‫دست‬ ‫از‬ ‫یا‬ ،‫نادرست‬ ‫استفاده‬ ،‫بودن‬ ‫محرمانه‬ ‫دادن‬ ‫ازدست‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬‫دادن‬‫صحت‬)
 • 44. 2,3,5,7:‫در‬‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬ ‫مستند‬ ‫اطالعا‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬ ‫مقتضی‬ ‫موارد‬: ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫بازیابی‬ ،‫دسترسی‬ ،‫توزیع‬ ‫خوانایی‬ ‫حفظ‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫حفظ‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫تغییرا‬ ‫کنترل‬(‫بعنوان‬‫کنترل‬ ‫مثال‬‫نسخ‬) ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫می‬ ‫تلقی‬ ‫الزم‬ ‫سیستم‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫خارجی‬ ‫منشاء‬ ‫از‬ ‫مستند‬ ‫اطالعا‬‫باید‬ ‫شود‬‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫مناسب‬. ‫شوند‬ ‫نگهداری‬ ‫بایستی‬ ‫انطباق‬ ‫شواهد‬ ‫بعنوان‬ ‫مستند‬ ‫اطالعا‬ ‫یادآوری‬:‫مشاهده‬ ‫اختیار‬ ‫و‬ ‫اجازه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫تنها‬ ‫مستند‬ ‫اطالعا‬ ‫مشاهده‬ ‫اجازه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫بر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دسترسی‬‫تغییر‬ ‫و‬‫اطالعا‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫داللت‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬. 7.‫پشتیبانی‬
 • 45. 8,1:‫عملیات‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫برای‬ ‫الزامات‬ ‫تعیین‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫پذیرش‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫برای‬ ‫معیارهایی‬ ‫ایجاد‬ ‫وخدمات‬ ‫محصول‬ ‫الزمات‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منابع‬ ‫تعیین‬ ‫معیارها‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫فرآیندها‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫انجام‬ ‫نگهداری‬‫جهت‬ ‫شده‬ ‫مستند‬ ‫اطالعات‬: -‫اند‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فرآیندها‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫اطمینان‬ -‫نشان‬‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫دادن‬‫خدمات‬ ‫باشد‬ ‫مناسب‬ ‫سازمان‬ ‫عملیات‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫خروجی‬. ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫بازنگری‬ ‫را‬ ‫ناخواسته‬ ‫تغییرات‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫عواقب‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫تغییرات‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬‫اقدام‬ ‫لزوم‬‫کاهش‬ ‫به‬ ‫ناخواسته‬ ‫عوارض‬ ‫هرگونه‬‫نماید‬. 8.‫عملیات‬
 • 46. 8,2:‫تعیین‬‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫الزامات‬‫خدمات‬ 8,2,1:‫ارتباط‬‫با‬‫مشتری‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬‫است‬: ‫خدما‬ ‫و‬ ‫محصوال‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اطالعا‬ ‫تغییرا‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫سفارشا‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫قراردادها‬ ،‫استعالمها‬ ‫مشتریان‬ ‫شکایا‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫مشتریان‬ ‫بازخوردهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دیدگاه‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫مشتری‬ ‫اموال‬ ‫کنترل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫رسیدگی‬ ‫باشد‬ ‫مرتبط‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ، ‫احتمالی‬ ‫اقداما‬ ‫برای‬ ‫خاص‬ ‫الزاما‬. 8.‫عملیات‬
 • 47. 8.‫عملیات‬ 8,2,2‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫الزامات‬ ‫تعیین‬‫خدمات‬ ‫یابد‬ ‫اطمینان‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫ارائه‬ ‫جهت‬ ‫الزامات‬ ‫تعیین‬ ‫هنگام‬: ‫جمله‬ ‫از‬ ، ‫اند‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫الزامات‬: 1.‫هر‬‫نظارتی‬ ‫و‬ ‫قانونی‬ ‫الزام‬ 2.‫آن‬‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫که‬ ‫الزاماتی‬. ‫نموده‬ ‫ارائه‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ادعاهایی‬ ‫کردن‬ ‫براورده‬ ‫توانایی‬.
 • 48. 8,2,3‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫الزامات‬ ‫بازبینی‬ 8,2,3,1‫سازمان‬ ،‫دارد‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫الزامات‬ ‫مطابق‬ ‫محصول‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫توانایی‬ ‫کند‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬‫بررسی‬ ‫باید‬‫را‬ ‫هایی‬ ‫شامل‬ ،‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫قبل‬: ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫تحویل‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫مشتری‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫الزامات‬ ‫خواسته‬‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫مشتری‬ ‫توسط‬ ‫نشده‬ ‫بیان‬ ‫های‬(‫در‬‫معلوم‬ ‫صورتیکه‬‫باشند‬)‫هستند‬ ‫ضروری‬. ‫الزاما‬‫سازمان‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫خدما‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫به‬ ‫اعمال‬ ‫قابل‬ ‫مقرراتی‬ ‫و‬ ‫قانونی‬ ‫الزاما‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بیان‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫آنهایی‬ ‫از‬ ‫متفاو‬ ‫سفارش‬ ‫یا‬ ‫قرارداد‬ ‫الزاما‬. 8.‫عملیات‬
 • 49. 8.‫عملیات‬ ‫فصل‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫کامال‬ ‫است‬ ‫نموده‬ ‫تغییر‬ ‫گذشته‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫که‬ ‫سفارش‬ ‫یا‬ ‫قرارداد‬ ‫الزاما‬ ‫یابد‬ ‫اطمینان‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬‫باشد‬ ‫شده‬.‫هرگاه‬‫م‬‫بیانیه‬ ‫شتری‬ ‫پذیرش‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫باید‬ ‫مشتری‬ ‫الزاما‬ ،‫ننماید‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫الزاما‬ ‫از‬ ‫مستند‬ ‫ای‬‫شود‬ ‫تایید‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬. ‫یادآوری‬:‫عوض‬ ‫در‬ ،‫نیست‬ ‫عملی‬ ‫سفارش‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫رسمی‬ ‫بررسی‬ ‫یک‬ ،‫اینترنتی‬ ‫فروش‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫در‬‫بازنگری‬ ‫این‬‫اط‬ ‫تواند‬ ‫می‬‫العا‬ ‫ها‬ ‫کاتالوگ‬ ‫مانند‬ ‫دهد‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ 8.2.3.2‫نماید‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫زیر‬ ‫مستند‬ ‫اطالعا‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬ ‫ها‬ ‫بازنگری‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫نتایب‬ ‫خدما‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫الزام‬ ‫هرگونه‬ 8,2,4‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫برای‬ ‫الزامات‬ ‫تغییرات‬ ‫پرسنل‬ ‫و‬ ‫اصالح‬ ‫مربوط‬ ‫مستند‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫نماید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬ ،‫نماید‬ ‫تغییر‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫الزامات‬ ‫هرگاه‬ ‫دارند‬ ‫آگاهی‬ ‫یافته‬ ‫تغییر‬ ‫الزامات‬ ‫از‬ ‫مربوطه‬.
 • 50. 8.‫عملیات‬ 8,3‫طراحی‬‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ 8,3,1‫کلیات‬ ‫اجرا‬ ،‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫فرایند‬ ‫بایستی‬ ‫مناسب‬ ‫خدماتی‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫جهت‬ ‫سازمان‬‫حفظ‬ ‫و‬‫نماید‬. 8,3,2‫طراحی‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬‫توسعه‬ ‫و‬ -‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫پیچیدگی‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫مد‬ ،‫ماهیت‬ -‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طرحریزی‬ ‫های‬ ‫بازنگری‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫فرآیند‬ ‫مراحل‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫الزاما‬ -‫درگیر‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫اشخاص‬ ‫بین‬ ‫مشترک‬ ‫وجوه‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کنترلهای‬ -‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫مشارکت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ -‫خدما‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫الزاما‬ -‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫فرایند‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫دینفع‬ ‫های‬ ‫طرف‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫تایید‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫کنترل‬ ‫سطح‬ -‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫الزاما‬ ‫اجرای‬ ‫تایید‬ ‫جهت‬ ‫ضروری‬ ‫مستند‬ ‫اطالعا‬
 • 51. 8.‫عملیات‬ 8,3,3‫طراحی‬ ‫ورودی‬‫و‬‫توسعه‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫یاخدما‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫خاص‬ ‫نوع‬ ‫برای‬ ‫ضروری‬ ‫الزاما‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬: -‫الزاما‬‫و‬ ‫عملکردی‬‫کارایی‬ -،‫قبلی‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫اطالعا‬ -‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫مقرراتی‬ ‫و‬ ‫قانونی‬ ‫الزاما‬ -‫آنهاست‬ ‫اجرای‬ ‫به‬ ‫متعهد‬ ‫سازمان‬ ‫که‬ ‫استانداردهایی‬ -‫خدما‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫ماهیت‬ ‫بدلیل‬ ‫شکست‬ ‫بالقوه‬ ‫عوامل‬ -‫باشند‬ ‫ابهام‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ،‫کافی‬ ‫بایستی‬ ،‫اهداف‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫ورودی‬. -‫شود‬ ‫حل‬ ‫بایستی‬ ‫ها‬ ‫ورودی‬ ‫بین‬ ‫تعارض‬. -‫نماید‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫ثبت‬ ‫را‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫مستند‬ ‫اطالعا‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬
 • 52. 8,3,4‫طراحی‬ ‫کنترل‬‫و‬‫توسعه‬ ‫که‬ ‫یابد‬ ‫اطمینان‬ ‫تا‬ ‫نماید‬ ‫اعمال‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫کنترل‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬: -‫است‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫که‬ ‫نتایجی‬ -‫نیازها‬ ‫مطابق‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫حاصله‬ ‫نتایب‬ ‫از‬ ‫توانایی‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫بازنگری‬ ‫انجام‬ -‫اطمینان‬ ‫حصول‬ ‫جهت‬)‫آزمایی‬ ‫راستی‬(‫انجام‬ ‫تصدیق‬ ، ‫وتوسعه‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫ورودی‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫خروجی‬ ‫انطباق‬ ‫از‬‫است‬ ‫شده‬. -‫اطمینان‬ ‫حصول‬ ‫جهت‬)‫اعتبارسنجی‬(‫کاربری‬ ‫جهت‬ ‫الزاما‬ ‫نمودن‬ ‫برآورده‬ ‫در‬ ‫خدما‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫توانایی‬ ‫از‬‫مشخص‬ ‫های‬‫گذاری‬ ‫صحه‬ ‫شده‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬. -‫است‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫گذاری‬ ‫صحه‬ ‫و‬ ‫تصدیق‬ ،‫بازنگری‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫مشکال‬ ‫از‬ ‫الزم‬ ‫اقداما‬ ‫هرگونه‬. -‫اطالعا‬‫حفظ‬ ‫بایستی‬ ‫مستند‬‫شود‬ ‫یادآوری‬:‫بازنگری‬‫و‬ ‫ترکیبی‬ ‫بصور‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫انها‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مجزا‬ ‫هدفی‬ ‫دارای‬ ‫هرکدام‬ ‫گذاری‬ ‫صحه‬ ‫و‬ ‫تصدیق‬ ،‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫مجزا‬ ‫یا‬‫انجام‬ ‫باشد‬ ‫خدما‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫تا‬ ‫داد‬. 8.‫عملیات‬
 • 53. ‫سازمان‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫های‬ ‫خروجی‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫باید‬: -‫باشد‬ ‫مطابق‬ ‫ورودی‬ ‫الزامات‬ ‫با‬. -‫باشد‬ ‫می‬ ‫کافی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫تامین‬ ‫تانویه‬ ‫فرآیندهای‬ ‫برای‬. -‫شوند‬ ‫داده‬ ‫ارجاع‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫پذیرش‬ ‫معیارهای‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫پایش‬ ‫شامل‬ ،‫کاربرد‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫مقتضی‬ ‫موارد‬ ‫در‬. -‫و‬ ‫مناسب‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫هدف‬ ‫برای‬ ‫هستند‬ ‫ضروری‬ ‫که‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫بودن‬ ‫مشخص‬‫سازمان‬ ‫امن‬‫اطالعات‬ ‫باید‬ ‫نماید‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫خروجی‬ ‫برای‬ ‫مستند‬. 8,3,5‫طراحی‬ ‫خروجی‬‫و‬‫توسعه‬ 8.‫عملیات‬
 • 54. ‫سازمان‬‫انطباق‬ ‫بر‬ ‫منفی‬ ‫تاثیر‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫میزانی‬ ‫به‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تغییرا‬ ‫باید‬‫الزاما‬ ‫با‬‫وجود‬ ‫نماید‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫بازنگری‬ ، ‫شناسایی‬ ‫باشد‬ ‫نداشته‬. -‫نماید‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫ذیل‬ ‫مستند‬ ‫اطالعا‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬: -‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫تغییرا‬ -‫ها‬ ‫بازنگری‬ ‫نتایب‬ -‫تغییرا‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫مجوز‬ -‫نامطلوب‬ ‫اثرا‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫گرفته‬ ‫صور‬ ‫اقداما‬ 8,3,6‫طراحی‬ ‫تغییرات‬‫و‬‫توسعه‬ 8.‫عملیات‬
 • 55. 8,4,1‫کلیات‬ ‫نماید‬ ‫تضمین‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫الزامات‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫تامین‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫فرآیندها‬ ‫انطباق‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬. ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫کند‬ ‫تعیین‬ ‫شده‬ ‫تامین‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫کنترل‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬: -‫باشد‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫محصوالت‬ ‫با‬ ‫تلفیق‬ ‫برای‬ ‫خارجی‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫توسط‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬. -‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫مستقیما‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫توسط‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬)‫ها‬(‫باشد‬ ‫شده‬ ‫تامین‬ ‫سازمان‬ ‫طرف‬ ‫از‬. -‫و‬ ‫فرایند‬ ‫سپاری‬ ‫برون‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫سازمان‬ ‫تصمیم‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫توسط‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫یا‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬‫عملکرد‬ ‫یا‬‫باش‬ ‫شده‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ،‫د‬. ‫توانایی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫خارجی‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫مجدد‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫کارکرد‬ ‫پایش‬ ، ‫انتخاب‬ ، ‫ارزیابی‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫معیاری‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬‫جهت‬ ‫آنها‬‫یا‬ ‫و‬ ‫فرایندها‬ ‫تامین‬ ‫نماید‬ ‫تعیین‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫الزامات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ،‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬. ‫نماید‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫ارزیابی‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اقدامات‬ ‫هرگونه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مستند‬ ‫اطالعات‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬. 8,4.‫خارجی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫کنترل‬ 8.‫عملیات‬
 • 56. 8,4,2.‫خارجی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫کنترل‬ ‫ارائه‬ ‫بر‬ ‫منفی‬ ‫تاثیر‬ ‫خارجی‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫خدما‬ ‫و‬ ‫محصوال‬ ،‫فرایندها‬ ‫که‬ ‫نماید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬‫منطبق‬ ‫محصوال‬‫مداوم‬‫مشتری‬ ‫به‬ ‫نمی‬‫سازمان‬ ‫گذارد‬‫باید‬: -‫هستند‬ ‫باقی‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫کنترل‬ ‫تحت‬ ‫شده‬ ‫سپاری‬ ‫برون‬ ‫فرآیندهای‬ -‫دهند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫خروجی‬ ‫نتایب‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫بر‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫توانایی‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫کنترل‬ ‫تعریف‬ -‫در‬‫نظر‬‫گرفتن‬ ‫با‬ ‫مداوم‬ ‫انطباق‬ ‫جهت‬ ‫سازمان‬ ‫توانایی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫تامین‬ ‫خارجی‬ ‫خدما‬ ‫و‬ ‫محصوال‬ ،‫فرآیندها‬ ‫بالقوه‬ ‫تاثیر‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ‫مقررا‬ ‫و‬ ‫الزاما‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫الزاما‬ ‫خارجی‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫اثربخشی‬ -‫خارجی‬ ‫خدما‬ ‫و‬ ‫محصوال‬ ،‫فرایندها‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫جهت‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تصدیق‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫الزاما‬‫برآورده‬‫می‬‫کند‬. 8.‫عملیات‬
 • 57. 8,4,3.‫خارجی‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫نماید‬ ‫تضمین‬ ‫خارجی‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫الزاما‬ ‫کفایت‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬ ‫کند‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫خارجی‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫با‬ ‫زیر‬ ‫الزاما‬ ‫جهت‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬: -‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫که‬ ‫خدماتی‬ ‫و‬ ‫محصوال‬ ،‫فرآیندها‬. -‫تصویب‬: 1.‫خدما‬ ‫و‬ ‫محصوال‬ 2.‫تجهیزا‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ،‫ها‬ ‫روش‬ 3.‫خدما‬ ‫و‬ ‫محصوال‬ ‫ترخیص‬ -‫پرسنل‬ ‫ضروری‬ ‫صالحیت‬ ‫هرگونه‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ،‫ها‬ ‫شایستگی‬ -‫سازمان‬ ‫با‬ ‫خارجی‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫تعامال‬ -‫شود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫سازمان‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫عملکرد‬ ‫پایش‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ -‫نماید‬ ‫اجرا‬ ‫خارجی‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫محل‬ ‫از‬ ‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫مشتری‬ ‫یا‬ ‫سازمان‬ ‫که‬ ‫گذاری‬ ‫صحه‬ ‫و‬ ‫تصدیق‬ ‫اقداما‬. 8.‫عملیات‬
 • 58. 8,5.‫محصوالت‬ ‫ارایه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ 8.‫عملیات‬ 8.5.1‫خدما‬ ‫تامین‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫کنترل‬:‫نماید‬ ‫اجرا‬ ‫شده‬ ‫کنترل‬ ‫شرایط‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫خدمت‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫که‬ ‫مستند‬ ‫اطالعا‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬: ‫مناسب‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫پایش‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فرآیند‬ ‫کنترل‬ ‫معیارهای‬ ‫انطباق‬ ‫تصدیق‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫مناسب‬ ‫مراحل‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫پایش‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬‫و‬‫خروجی‬‫معیار‬ ‫و‬ ‫ها‬‫پذیرش‬ ‫ها‬ ‫فرآیند‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫زیرساخت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدرک‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫شامل‬ ، ‫باصالحیت‬ ‫افراد‬ ‫انتصاب‬ ‫تامین‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫فرآیند‬ ‫هر‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫نتایب‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫توانایی‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫مجدد‬ ‫گذاری‬ ‫صحه‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫صحه‬ ‫نباشد‬ ‫تصدیق‬ ‫قابل‬ ‫ثانویه‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫پایش‬ ‫از‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫خروجی‬ ‫که‬ ‫هرجا‬ ، ‫خدما‬. ‫اجرای‬‫انسانی‬ ‫خطای‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫اقداما‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫تحویل‬ ،‫ترخیص‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫اجرای‬ 1.‫فعالیت‬ ‫یا‬ ‫خدما‬ ،‫محصول‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ 2.‫آید‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫که‬ ‫نتایجی‬
 • 59. 8.‫عملیات‬ 8,5,2‫ردیابی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫شناسایی‬ ‫از‬ ‫تعریفی‬:‫شرکت‬ ‫در‬ ‫محصوال‬ ،‫مواد‬ ‫بودن‬ ‫مشخص‬(‫مثال‬‫خط‬ ‫یا‬ ‫انبار‬ ‫در‬‫تولید‬) ‫ردیابی‬ ‫از‬ ‫تعریفی‬:‫بازیابی‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اطالعا‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫زمان‬ ،‫اولیه‬ ‫مواد‬ ‫ردیابی‬ ‫بوسیله‬ ‫بتوان‬‫نمود‬(‫مثال‬‫از‬‫سری‬ ‫طریق‬‫های‬ ‫کد‬ ،‫ساخت‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫تاریخ‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬)... ‫خروجی‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫خدما‬ ‫و‬ ‫محصوال‬ ‫انطباق‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫هرجا‬ ‫بایستی‬ ‫سازمان‬‫نماید‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬. ‫تامین‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫سرتاسر‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫پایش‬ ‫الزاما‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫فرآیند‬ ‫های‬ ‫خروجی‬ ‫وضعیت‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬‫شناسایی‬ ‫خدما‬‫نماید‬. ‫حفظ‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫مستند‬ ‫اطالعا‬ ‫هرگونه‬ ‫و‬ ‫اکنترل‬ ‫ر‬ ‫ها‬ ‫خروجی‬ ‫است‬ ‫الزام‬ ‫ردیابی‬ ‫که‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬‫نگهداری‬ ‫ردیابی‬‫نماید‬.
 • 60. 8.‫عملیات‬ 8,5,3‫ا‬‫موال‬‫خارجی‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫یا‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫توسط‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫سازمان‬ ‫کنترل‬ ‫تحت‬ ‫که‬ ‫مادامی‬ ‫خارجی‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫اموال‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬‫استفاد‬ ‫سازمان‬‫ه‬‫می‬‫شرود‬ ‫مراقبت‬‫کند‬. ‫تامین‬ ‫خدما‬ ‫و‬ ‫محصوال‬ ‫به‬ ‫الحاق‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫جهت‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫خارجی‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫اموال‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬‫اسرت‬ ‫شرده‬‫شناسرا‬، ‫یی‬ ‫نماید‬ ‫حراست‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ، ‫بررسی‬. ‫یا‬ ‫و‬ ‫ببیند‬ ‫آسیب‬ ،‫شود‬ ‫مفقود‬ ،‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫اشتباه‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫خارجی‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫اموال‬ ‫که‬ ‫زمانی‬‫اسرتف‬ ‫جهرت‬‫اده‬‫نامناسرب‬ ‫شود‬ ‫حفظ‬ ‫مستند‬ ‫اطالعا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫گزارش‬ ‫خارجی‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫شود‬ ‫شناسایی‬. ‫یادآوری‬:‫های‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫معنوی‬ ‫مالکیت‬ ،‫مشتری‬ ‫محل‬ ، ‫تجهیزا‬ ،‫ابزار‬ ، ‫قطعا‬ ،‫مواد‬ ‫شامل‬ ‫میتواند‬ ‫مشتری‬ ‫اموال‬‫باشد‬ ‫شخصی‬.
 • 61. 8.‫عملیات‬ 8,5,4‫نگهداری‬ ‫الزاما‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫حفظ‬ ‫جهت‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خدما‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫خروجی‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬‫نماید‬ ‫تضمین‬. ‫یادآوری‬:‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫انتقال‬ ، ‫انبارش‬ ،‫بندی‬ ‫بسته‬ ،‫آلودگی‬ ‫کنترل‬ ،‫اداره‬ ،‫شناسایی‬ ‫شامل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫نگهداری‬‫باشد‬ ‫حفاظت‬ ‫و‬. 8,5,5‫تحویل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫سازد‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫خدما‬ ‫و‬ ‫محصوال‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫الزاما‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬ ‫بگیرد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫میزان‬ ‫تعیین‬ ‫در‬: ‫مقرراتی‬ ‫و‬ ‫قانونی‬ ‫الزاما‬ ‫خدما‬ ‫و‬ ‫محصوال‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫بالقوه‬ ‫ناخواسته‬ ‫عواقب‬ ‫خدما‬ ‫و‬ ‫محصوال‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ،‫ماهیت‬ ‫مشتری‬ ‫الزاما‬ ‫بازخوردهای‬‫مشتری‬
 • 62. 8.‫عملیات‬ 8,5,6‫تغییرات‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫الزاما‬ ‫با‬ ‫مداوم‬ ‫انطباق‬ ‫که‬ ‫میزانی‬ ‫به‬ ‫خدمت‬ ‫یا‬ ‫تولید‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫نشده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫تغییرا‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬‫نماید‬ ‫تضمین‬‫نماید‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫بازنگری‬. ، ‫تغییرا‬ ‫بازنگری‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫نتایب‬ ‫کننده‬ ‫توصیف‬ ‫مستند‬ ‫اطالعا‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬‫پرسنل‬‫و‬ ‫تغییر‬ ‫مجری‬‫اقداما‬ ‫هرگونه‬‫حفظ‬ ‫را‬ ‫الزم‬‫نماید‬. 8,6‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫ترخیص‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫الزامات‬ ‫شدن‬ ‫برآورده‬ ‫تصدیق‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مقدمات‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬‫اج‬ ‫خدمت‬‫را‬،‫نماید‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫انطباق‬ ‫تصدیق‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مقدمات‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫نباید‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫خدمت‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫ترخیص‬‫ای‬‫رضایت‬‫باشد‬ ‫نشده‬ ‫تکمیل‬ ‫بخش‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫مقام‬ ‫توسط‬ ‫غیراینصورت‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫مگر‬ ،‫شود‬ ‫آغاز‬‫اجرا‬ ‫قابلی‬‫شود‬ ‫تایید‬ ‫مشتری‬ ‫توسط‬. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫نماید‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫ترخیص‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مستند‬ ‫اطالعات‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬: ‫پذیرش‬ ‫معیارهای‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫شواهد‬ ‫کرده‬ ‫صادر‬ ‫را‬ ‫ترخص‬ ‫اجازه‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫یا‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫ردیابی‬ ‫قابلیت‬‫اند‬.
 • 63. 8,7‫نامنطبق‬ ‫موجودی‬ ‫کنترل‬ 8.‫عملیات‬ ‫ناخواسته‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫جهت‬ ‫نیستند‬ ‫الزاما‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫خروجی‬ ‫که‬ ‫نماید‬ ‫تضمین‬ ‫بایستی‬ ‫سازمان‬‫تحویل‬ ‫یا‬‫شوند‬ ‫شناسایی‬. ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫نامنطبق‬ ‫محصول‬ ‫و‬ ‫خدما‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫اصالحی‬ ‫اقدام‬ ‫صدور‬‫محصول‬‫در‬ ‫یا‬‫تامین‬ ‫حین‬‫خدما‬ ‫کند‬ ‫برخورد‬ ‫نامنطبق‬ ‫های‬ ‫خروجی‬ ‫با‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬: ‫اصال‬ ‫تفکیک‬‫و‬ ‫محصوال‬ ‫تامین‬ ‫تعلیق‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بازگشت‬ ،‫مهار‬ ،‫خدما‬ ‫مشتری‬ ‫ساختن‬ ‫مطلع‬ ‫امتیاز‬ ‫تحت‬ ‫پذیرش‬ ‫برای‬ ‫مجوز‬ ‫اخذ‬ ‫تصدیق‬ ‫الزاما‬ ‫مطابق‬ ‫بایستی‬ ‫شد‬ ‫اصال‬ ‫نامنطبق‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫زمانی‬‫شوئد‬.
 • 64. 8,7,2 8.‫عملیات‬ ‫شامل‬ ‫نمایند‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫مستند‬ ‫اطالعا‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬: ‫انطباق‬ ‫عدم‬ ‫توصیف‬ ‫صور‬ ‫اقداما‬ ‫توصیف‬‫گرفته‬ ‫آمده‬ ‫بدست‬ ‫امتیاز‬ ‫هرگونه‬ ‫توصیف‬ ‫انط‬ ‫عدم‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اقداما‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫قدر‬ ‫شناسایی‬‫باق‬
 • 65. 9.‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫نماید‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫سازمان‬: ‫دارد‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫پایش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬. ‫صحیح‬ ‫نتایب‬ ‫تضمین‬ ‫جهت‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫آنالیز‬ ،‫گیری‬ ‫اندازه‬ ،‫پایش‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫پایش‬. ‫شود‬ ‫ارزیابی‬ ‫ئ‬ ‫آنالیز‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫پایش‬ ‫نتایب‬. ‫نماید‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫اثربخشی‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬ ‫نماید‬ ‫حفظ‬ ‫شواهد‬ ‫بعنوان‬ ‫را‬ ‫مستند‬ ‫اطالعا‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬ 9,1,1‫کلیات‬
 • 66. 9.1.2‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ‫نماید‬ ‫پایش‬ ‫را‬ ‫الزاما‬ ‫شدن‬ ‫برآورده‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫مشتری‬ ‫درک‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬. ‫نماید‬ ‫تدوین‬ ‫اطالعا‬ ‫این‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫نظار‬ ، ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫روشی‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬. ‫یادآوری‬: ،‫مشتری‬ ‫از‬ ‫بازخورد‬ ،‫مشتری‬ ‫از‬ ‫نظرسنجی‬ ‫شامل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اطالعا‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫های‬ ‫مالقا‬،‫مشتری‬ ‫با‬ ‫حضوری‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫فروشنده‬ ‫های‬ ‫گفته‬ ‫و‬ ‫گارانتی‬ ‫مطالبا‬ ، ‫شکایا‬ ،‫بازار‬ ‫سهم‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬. 9.‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬
 • 67. 9,1,3‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫آنالیز‬ ‫نماید‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫آنالیز‬ ‫را‬ ‫منابع‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ،‫پایش‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫متناسب‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫سازمان‬. ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫انطباق‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ‫میزان‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫اتربخشی‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫اتربخش‬ ‫بطور‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫اقدامات‬ ‫اتربخشی‬ ‫خارجی‬ ‫پیمانکاران‬ ‫عملکرد‬ ‫سیستم‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫بهبودها‬ ‫یادآوری‬:‫باشد‬ ‫آماری‬ ‫فنون‬ ‫شامل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫روشهای‬. 9.‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬
 • 68. 9,2‫داخلی‬ ‫ممیزی‬ 9,2,1 ‫سیستم‬ ‫آیا‬ ‫اینکه‬ ‫درباره‬ ‫اطالعاتی‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫طرح‬ ‫زمانی‬ ‫فواصل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫ممیزی‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬: ‫الف‬:‫انطباق‬‫با‬ ‫دارد‬: ‫سازمانی‬ ‫الزامات‬ ‫استاندارد‬ ‫الزامات‬ ‫ب‬:‫است‬ ‫برقرار‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫اتربخشی‬ ‫بصورت‬. 9.‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬
 • 69. 9.‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ 9,2,2 ‫باید‬ ‫سازمان‬: ‫اهمیت‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫گزارشدهی‬ ‫و‬ ‫طرحریزی‬ ‫الزامات‬ ،‫ها‬ ‫مسئولیت‬ ،‫ها‬ ‫روش‬ ،‫تواتر‬ ‫شامل‬ ‫ممیزی‬ ‫برنامه‬‫فرایندهای‬‫ذیربط‬‫بر‬ ‫مؤتر‬ ‫تغییرات‬ ، ‫نماید‬ ‫برقرار‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ،‫ایجاد‬ ،‫کند‬ ‫لحاظ‬ ‫را‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫ممیزی‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫سازمان‬. ‫کند‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫ممیزی‬ ‫هر‬ ‫کاربرد‬ ‫دامنه‬ ‫و‬ ‫ممیزی‬ ‫معیارهای‬. ‫ممیزی‬ ‫فرایند‬ ‫استقالل‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫عینی‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫جهت‬ ‫نماید‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫ممیزی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫ممیزهایی‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫گزارش‬ ‫ذیربط‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ممیزی‬ ‫نتایج‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫یابد‬ ‫اطمینان‬ ‫نماید‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫دلیل‬ ‫بی‬ ‫تأخیر‬ ‫بدون‬ ‫مقتضی‬ ‫اصالحی‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫اصالحات‬. ‫کند‬ ‫نگهداری‬ ‫ممیزی‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫ممیزی‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫شواهد‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مدون‬ ‫اطالعات‬. 9,2‫داخلی‬ ‫ممیزی‬
 • 70. 9,3‫مدیریت‬ ‫بازنگری‬ 9,3,1‫کلیات‬ ‫فواصل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫سیستم‬ ‫باید‬ ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬‫ریزی‬ ‫طرح‬،‫بودن‬ ‫مناسب‬ ‫تداوم‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫شده‬‫اتربخشی‬ ،‫کفایت‬‫با‬ ‫جهتی‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫بازنگری‬ ‫سازمان‬ ‫استراتژیک‬ ‫هدایت‬. 9,3,2‫بازنگری‬ ‫های‬ ‫ورودی‬‫مدیریت‬ ‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫طر‬ ‫زیر‬ ‫مالحظا‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫مدیریت‬ ‫بازنگری‬: 1.‫وضعیت‬‫قبلی‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫بازنگری‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫اقداما‬ 2.‫تغییرا‬‫مربوط‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫پیامدهای‬‫هستند‬. 9.‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬
 • 71. 9.‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ 9,3,2‫مدیریت‬ ‫بازنگری‬ ‫های‬ ‫ورودی‬ 3.‫اطالعا‬‫به‬ ‫مربوط‬ ‫روندهای‬ ‫شامل‬ ‫سیستم‬ ‫اثربخشی‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫دربارۀ‬: ‫مربوطه‬ ‫ذینفع‬ ‫های‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫بازخورد‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ‫میزانی‬‫اند‬ ‫شده‬ ‫برآورده‬ ‫کیفیت‬ ‫اهداف‬ ‫که‬. ‫عملکرد‬‫خدما‬ ‫و‬ ‫محصوال‬ ‫انطباق‬ ‫و‬ ‫فرایند‬ ‫اصالحی‬ ‫اقداما‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫انطباق‬ ‫عدم‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫پایش‬ ‫نتایب‬‫ممیزی‬ ‫نتایب‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫عملکرد‬‫دهندگان‬ ‫ارائه‬‫بیرونی‬ 4.‫کفایت‬‫منابع‬ 5.‫اثربخشی‬‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫اقداما‬ 6.‫فرصت‬‫بهبود‬ ‫های‬
 • 72. 9.3.3‫مدیریت‬ ‫بازنگری‬ ‫های‬ ‫خروجی‬ ‫باشد‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫اقداماتی‬ ‫و‬ ‫تصمیما‬ ‫شامل‬ ‫باید‬ ‫مدیریت‬ ‫بازنگری‬ ‫های‬ ‫خروجی‬: ‫بهبود‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫تغییرا‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫منابع‬ ‫نیازهای‬ ‫نماید‬ ‫نگهداری‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫بازنگری‬ ‫نتایب‬ ‫شواهد‬ ‫بعنوان‬ ‫را‬ ‫مستند‬ ‫اطالعا‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬. 9.‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬
 • 73. 10.‫بهبود‬ 10.1‫کلیا‬ ‫رضایت‬ ‫ارتقای‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫الزاما‬ ‫نمودن‬ ‫برآورده‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫اقداما‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫بهبود‬ ‫فرصتهای‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬‫را‬ ‫مشتری‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬. ‫باشد‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫باید‬ ‫اقداما‬ ‫این‬: ‫انتظارا‬ ‫و‬ ‫نیازها‬ ‫شناسایی‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫الزاما‬ ‫کردن‬ ‫برآورده‬ ‫برای‬ ‫خدما‬ ‫و‬ ‫محصوال‬ ‫بهبود‬ ‫نامطلوب‬ ‫اثرا‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫پیشگیری‬ ، ‫اصال‬ ‫سیستم‬ ‫اثربخشی‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫بهبود‬ ‫یادآوری‬:‫سازماندهی‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬ ،‫اساسی‬ ‫تغییر‬ ،‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ،‫اصالحی‬ ‫اقدام‬ ، ‫اصال‬ ‫شامل‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫های‬ ‫مثال‬ ‫باشد‬ ‫مجدد‬