Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ugljeni hidrati

7,200 views

Published on

 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Ugljeni hidrati

 1. 1. Професор Снежана Вукмировић
 2. 2. Да се подсетимо ...Шта су угљени хидрати?Угљени хидрати су најраспрострањенијаједињења у живом светуОпшта формула угљених хидрата је Cn(H2O)nПо хемијском саставу угљени хидрати суполихидроксилни алдехиди или полихидроксилникетони
 3. 3. Како настају угљени хидрати?УХ настају у процесу фотосинтезе из угљен-диоксида и воде у присуству сунчеве енергије узеленим деловима биљака, уз учешће зеленогпигмента биљака (хлорофила):сунчева енергијаnCO2 + nН2О Сn (Н2О)n + nO2хлорофил угљени хидрати
 4. 4. фотосинтезаКако настају угљени хидрати ?
 5. 5. Како се деле угљени хидрати?Постоји више класификација угљених хидрата:према броју С-атоматриозе, тетрозе, пентозе, хексозе ...према томе да ли садрже алдехидну или кето групуалдозекетозепрема сложеностимоносахаридидисахаридиполисахариди
 6. 6. Која физичка својстваугљених хидрата познајемо?
 7. 7. Која је улога угљених хидрата? извор енергије за биљке и животиње извор С-атома за метаболичке процесе облик складиштења енергије структурни облик ћелија, ткива иорганизама
 8. 8. Шта су моносахариди? Моносахариди су чврсте кристалнесупстанце, слатког укуса. Лако су растворљиви уводи, a нерастворни су у неполарнимрастварачима. Сви, сем дихидроксиацетона суоптички активна једињења. Моносахариди у свом саставу садрже 3, 4, 5,6или 7 С-атома. Најчешћи су са 6 С-атома –хексозе C₆H₁₂O₆.
 9. 9. Најважнији представницимоносахаридаНајважнија алдохексоза jeглукозаНајважнија кетохексозаjeфруктоза
 10. 10. Хемијска својствамоносахаридаПошто поред хидроксилне групемоносахариди садрже у молекулу и алдехиднугрупу – алдозе односно кето групу - кетозе, ониспадају у реактивне супстанце. Као двофункционална једињењамоносахариди показују реакцијекарактеристичне за алдехиде, кетоне и алкохоле.
 11. 11. Реакције моносахарида Реакције моносахарида са фенилхидразином Реакције моносахарида са јонима метала – којимасе доказују редукујуће особине1. Фелингова реакција (редукција Cu2+ у Cu+)2. Толенсова реакција (редукција Ag+ доелементарног сребра)3. Ниландерова реакција (редукција Bi3+до елементарног бизмута) Реакције моносахарида са јаким минералнимкиселинама – НСl и Н2ЅО4
 12. 12. Реакција моносхарида сафенилхидразиномМоносахариди у слабо киселом раствору на 100ºC реагују са вишкомфенилхидразина градећи фенилозазонe, који су нерастворни у води и лакокристалишу. Meђусобнo се разликују по облику кристала (у зависности одврсте угљених хидрата), те се стога ова реакција користи за доказивањеугљених хидрата. Сви озазони обојени су од жуте до наранџасте.ozazon D-glukozeD(+)-glukozaC6H5NHNH2C6H5NHNH2CH=N-NHC6H5CH2OHHOOHOHHHHCCCC=N-NHC6H5OHCCCCHHHHOHOHHOCH2OHCHOD(-)-fruktozaOCH2OHCCCCHHHOHOHHOCH2OH
 13. 13. Реакција моносхарида сафенилхидразиномозазон
 14. 14. Реакција моносхарида сајонима метала1. Фелингова реакција (редукција Cu2+ u Cu+)Ова реакција спада у реакције оксидоредукције. Фелингов раствор јеоксидационо средство и из њега се позитивно двовалентан јон бакра Cu2+редукује у бакар(I)-оксид. На сличан начин као и код алдехида долази дооксидације и гради се одговарајућа киселина.
 15. 15. Фелингова реакција
 16. 16. Реакција моносхарида сајонима метала2. Толенсова реакција (редукција Ag+ доелементарног сребра)
 17. 17. Реакција моносхарида сајонима метала2. Толенсова реакција (редукција Ag+ доелементарног сребра)Глукоза се у овом огледу оксидује доглуконске киселине, a истовремено сесребро редукује из Ag⁺ у сребродиамин-хидроксиду у елементарно сребро.Аg
 18. 18. Реакција моносхарида сајонима метала3. Ниландерова реакција (редукција Bi3+ до елем. бизмута)Зa oдређивање редукујућих шећера често се примењујусоли бизмнута, посебно код одређивања шећера умокраћи јер, за разлику од соли бакра, не оксидујумокраћну киселину.Јавља се прво мрка, a затимцрна боја која потиче од ситногталога металног бизмута Bi
 19. 19. Реакције моносахарида саминералним киселинамаСаливановљева реакција на кетозеЗагревањем кетохексоза са минералним киселинаманастаје оксиметилфурфурал који у реакцији сарезорцинолом даје црвено обојено једињење.При дужемзагревању и глукозадаје исту реакцијуали je бoja слабија.Зато се овареакција исматраспецифичном закетохексозе.
 20. 20. Експериментални деоДа би смо што боље и трајније усвојили новостеченазнања о хемијским својствима моносахарида , за горенаведене и теоријски описане хемијске реакције, садаћемо извести адекватне хемијске огледе.Формирање 5 група (4-6 ученика) – свака групаизводи оглед за по једну карактеристичну хемијскуреакцију по поступку датом у приложеномупутству, ученици записују своја запажања иобјашњења.
 21. 21. Експериментални деоупутство за рад1. оглед: Реакције моносахарида са фенилхидразиномПотребне супстанце:10% раствор глукозе,10% раствор фруктозе,Раствор фенил хидразина:2g фенилхидразинарастворити у 30cm³ воде ираствору додати 3gбезводног натријум-ацетата.Потребан прибор:епрувете, чаша од 150cm³,мензура, пламеник, троножац са мрежицом од азбестаПоступак:У епрувету сипати 2cm³ 10%раствора глукозе, у епрувету додати5cm³ раствора фенилхидразина(мензуром, никако пипетом).Претходне поступке поновити и са10% раствором фруктозе.Епрувете ставити у водено купатило иоставити их око 15 мин, затим ихизвадити и постепено хладитиТоком загревања у епруветама сепојављују кристали.Обрати пажњу на боју и обликнасталих кристала.
 22. 22. Експериментални деоупутство за рад2. оглед: Фелингова реакција (редукција Сu2⁺ у Сu+)Потребне супстанце:1% раствор глукозе,1% раствор фруктозе,Фелингов раствор:Фелинг I : водени растворбакар(II)-сулфатаФелинг II: алкалнираствор калијум-натријум-тартаратаМешањем Фелинг I iФелинг II (1:1) добија дебакар(II)- калијум-натријум-тартарат – интензивноплавое боје.Потребан прибор:епрувете, чаша од200cm³, пламеник, троножац са мрежицом од азбеста.Поступак:У једну епрувету сипати по 2cm3раствора Фелинг I и Фелинг II.Протрести епрувету и садржајепрувете поделити у две епруветена два дела.У прву епрувету сипати 2cm3раствора глукозе a у другу 2cm3раствора фруктозе.Садржај обе епрувете промућкати иставити чашу са топлом водом(водено купатило) да се загрева допојаве црвеног талога бакар(I)-оксида.
 23. 23. Експериментални деоупутство за рад3.оглед:Толенсова реакција (редукција Ag+ доелемент. сребра)Потребне супстанце:2% раствор глукозе,2% раствор фруктозе,Толенсов реагенс:1g сребро-нитрата AgNO3растворити у 10cm3 воде,1g натријум- хидроксида NaOHрастворити у10cm3 воде. Предизвођење саме реакцијеизмешати пo 1cm3 oбaраствора и додавати амонијаксве док се створени талогне раствори.Потребан прибор:епрувете, чаша од200cm³, пламеник, троножацса мрежицом од азбеста.Поступак:У две епрувете сипати по 1cm3Толенсовог реагенса, свежеприпремљеногУ прву епрувету сипати 1cm3 раствораглукозе a у другу 1cm3 растворафруктозе.Садржај обе епрувете промућкати иставити у чашу са топлом водом(водено купатило) и полако загреватидо појаве елементарног сребра Ag.Глукоза се у овом огледу оксидује доглуконске киселине, a истовремено сесребро редукује помоћусребродиамин- хидроксида уелементарно сребро.
 24. 24. Експериментални деоупутство за рад4.оглед:Ниландерова реакција (редукција Bi3+доелем. бизмута)Потребне супстанце:2% раствор глукозе,2% раствор фруктозе,Ниландеров реагенс :2g бизмут(III)-нитратаBi(NO3 )3 i 4g калијум-натријум-тартарата растворити у 100cm310% натријум-хидроксида NaOHПотребан прибор:епрувете, чаша од200cm³, пламеник, троножац самрежицом од азбеста.Поступак:У једну епрувету сипати по 1-2cm3 раствора глукозе а другу 1-2 cm3 раствора фруктозе.У обе епрувете сипати по 0,5cm3Ниландеровог реагенса ипажљиво загревати нaтемператури кључања oкo 2минута.Јавља се прво мрка, a затимцрна боја која потиче одситног талога металногбизмута Bi
 25. 25. Експериментални деоупутство за рад5.оглед: Саливановљева реакција на кетозеПотребне супстанце:1% раствор фруктозе,1% раствор глукозе,Саливановљев реагенс:0,01g резорцинола растворити у10cm3 водеи додати 10cm3концентроване хлороводоничнекиселине HCl.Потребан прибор:епрувете, чаша од 200cm³,пламеник, троножац самрежицом од азбеста.Поступак:Сипати у прву епрувету 1cm3 растворфруктозе и 2cm3 Саливановљевогреагенса a у другу 2cm3 раствораглукозе и 2cm3 Саливановљевогреагенса.Ставити епрувету у чашу са вреломводом (водено купатило) и загреватидо појаве црвене боје.При дужем загревању иглукоза даје исту реакцију алиje бoja слабија. Зато се овареакција и сматраспецифичном за кетохексозе.
 26. 26. Анализа резултатаПредставници група износе запажања и објашњавајупримећене промене.Домаћи задатак:Направити пано на ком ће се налазити обрађене врстехемијских реакција (теоријски део, експерименталнидео са одговарајућим уоченим запажањима).

×