CURRICULUM VITAE  FORMATI EVROPIAN    INFORMATAT PERSONALE           Emri dhe mbiemri     KLIME POPOSK...
• Data (prej – deri)   Qeshor 2006     • Emri dhe addresa e punës      Universiteti i Nishit, Fakulteti Ekono...
• Data (prej – deri)   Prej gushtit 2004 deri në janar 2005• Emri dhe lloj I organizatës(shkollës)    Universiteti ...
AFTËSITË PERSONALE         DHE KOPETENCAT            GJUHA AMTARE       MAQEDONISHTJA      ...
PUBLIKIMET                  1.  Global financial crises and its impact to the tourism industry - managi...
AFTËSITË TJERA       Udhërrëfyes (ciceron) në kulturë dhe histori për të huajt që vizitojnë Maqedoninë - për kohën ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Klime poposki

967 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Klime poposki

 1. 1. CURRICULUM VITAE FORMATI EVROPIAN INFORMATAT PERSONALE Emri dhe mbiemri KLIME POPOSKI Adresa 1, Pablo Neruda, 6330, Struga, R. Macedonia Telefoni (389-46) 78 86 92 mob(tel): (389-70) 26 19 26 E-mail klime.poposki@uklo.edu.mk; klimepop@yahoo.com Nacionaliteti Maqedon Data e lindjes 23/07/1970 Gjinia MASHKULL EKSPERINCA NË PUNË • Data (prej – deri) Prej marsit 1999 deri tash • Emri dhe addresa e punës Universiteti St. Kliment Ohridski, Fakulteti i Turizmit dhe i Shkencave Organizative, 95, M.Tito, 6000 Ohër, R. e Maqedonisë – punë e rregullt; • LLoj I punë ose Sektori Shkalla e Tretë e Edukimit • Pozita që e mbani Asistent Profesor• Aktivitet kryesore dhe përgjegjësitë Jap mësime: që lidhen me Principet në Sigurime, Menagjment Financiar, Tregti Financiare dhe mbikëqyr institucionin për këshillime me studentë, drejtimin e hulumtimit në menagjmentin me risk dhe në fushën e sigurimeve. • Data (prej – deri) Prej Janarit 2008 deri tash • Emri dhe addresa e punës Qendra e Cilësisë Financiare, Cankarjeva 18, Lublan, Sloveni • Lloji I punë ose sektori Këshillues • Pozita që e mbani Mbikëqyrës i raporteve financiare, llogaritar i kostove dhe menagjer i modueve financiare• Aktivitet kryesore dhe përgjegjësitë Drejtues i programit trajnues për CIPFA certifikata dhe diploma në sektorin e kontabilitetit publik. • Data (prej – deri) Prej majit 2007 deri tash • Emri dhe addresa e punës Asocacioni për Trajnim Akademik, Linnaeusstraat 35 F, 1093 EE Amsterdam, Holand • LLoj I punë ose Sektori Themelues i Biznes Qendrës “Start up”, qendër për ndërmarrës të ri. • Pozita që e mbani Trajnes dhe këshillues• Aktivitet kryesore dhe përgjegjësitë Mbajtës i kurseve trajnuese për Menagjment Financiar dhe Kontabilitet, Ligjet dhe Mbledha e Takaave, E Drejta e Pronës (Autorëve) Dhënie e këshillave për ndërmarrës së rinj në krijimin dhe zhvillimin e biznes planeve të tyre. • Data (prej – deri) Prej shtatorit 2006 deri në tetor 2007 • Emri dhe addresa e punës Këshillues i LDK, Projektues dhe Planifikues, S.A., Off 21, Thivaidos str., P.O. Box 51299, Kifissia, Athin, Greqi • LLoj I punë ose Sektori Këshillues • Pozita që e mbani Local Short-termi expert• Aktivitet kryesore dhe përgjegjësitë TA për Implimentim dhe bashkëkordinues për procesin e decentralizimit (etapa II) Page 1 - Curriculum vitae of For more information go to Poposki Klime ëëë.ear.eu.int
 2. 2. • Data (prej – deri) Qeshor 2006 • Emri dhe addresa e punës Universiteti i Nishit, Fakulteti Ekonomik, Nish, Serbi • LLoj I punë ose Sektori Shkolla verore ndërkombëtare ekonomike • Pozita që e mbani Profesor në shkollën verore• Aktivitet kryesore dhe përgjegjësitë Dhënie udhëzime (leksione) në këto tema: Industria e Turizmit dhe Globalizimi • Data (prej – deri) Prej tetorit 2005 deri në shkurt 2006 • Emri dhe addresa e punës Hulla & Co. Human Dynamics KG, Am Heumarkt 27, A-1030 Vjenë • LLoj I punë ose Sektori Unioni Evropian-projekt fondi i menagjuar prej Agjensisë Evropiane për Rindërtim, Asistent Teknik i Ministrisë së Financave për Decentralizim Fiskal • Pozita që e mbani Ekspert i trajnimeve (Financat), Local Short-termi ekapert• Aktivitet kryesore dhe përgjegjësitë Krijime të materialeve trajnuese për njohjen e Kontabilitetit Finaciar nëpër komuna, kontrollime financiare dhe teknike, kuptimi dhe interpretimi i Informatave financiare, nxerrja e jo-takaave që janë të hyra të komunës dhe masat e ekzekutimit • Data (prej – deri) Shtator 2003 • Emri dhe addresa e punës Këshillues i LDK, Projektues dhe Planifikues, S.A., Off 21, Thivaidos str., P.O. Box 51299, Kifissia, Athin, Greqi • LLoj I punë ose Sektori Këshillues • Pozita që e mban Trajnues• Aktivitet kryesore dhe përgjegjësitë Mbajtës I trajnimeve për ndërmarres të ri në fushën e financave dhe kontabilitetit. • Data (prej – deri) Prej janarit 1995 deri në mars 1999 • Emri dhe addresa e punës Almako Banka, 10 Vasil Glavinov, 1000, Shkup, R. Maqedonis • LLoj I punë ose Sektori Veprime bankare • Pozita që e mban Analist financiar• Aktivitet kryesore dhe përgjegjësitë Përgatitja e sisitemeve financiare të përvetësimit dhe plane të biznesit për financa, përgatitja e sistemeve për financat e brenshme dhe asistues për lehtësi të mbylljes së kreditit bankar si dhe angazhim në kontrata të marrjes hua (kredi). • Data (prej – deri) 2006/07 dhe 2007/08 • Emri dhe addresa e punës IAL “Pjetër Budi”, Prishtinë • LLoj I punë ose Sektori Ligjërues • Pozita që e mban Ligjërues EDUKIMI DHE TRAJNIMET • Data (prej – deri) Prej shkurtit 2003 deri në dhjetor 2006 • Emri dhe lloj I Universiteti i St. Kiril dhe Metodij, Shkup, Maqedoni, Fakulteti Ekonomik organizatës(shkollës) që I përgjigjet edukimit dhe trajnimeve • Lëndët kryesore/Shkathësitë e Sigurime, Tregtimi Financiar, Analizimi i Investimeve dhe I Aksioneve mbulimit porfesional • Kualifikimi dhe Titulli I Marrur Doktor Shkence në Ekonomik • Data (prej – deri) Qershor, 2005• Emri dhe lloj I organizatës(shkollës) Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises, Edukim që I përgjigjet edukimit dhe trajnimeve • Lëndët Kryesore/Shkathësitë e Tregtia financiare ndërkombëtare dhe Zhvillimi I finacimit të komapnisë mbulimit porfesional • Kualifikimi dhe Titulli I Marrur Çertifikatë Page 2 - Curriculum vitae of For more information go to Poposki Klime ëëë.ear.eu.int
 3. 3. • Data (prej – deri) Prej gushtit 2004 deri në janar 2005• Emri dhe lloj I organizatës(shkollës) Universiteti i Wisconsin, La Crosse, Wisconsin, Sh.B.A që I përgjigjet edukimit dhe trajnimeve • Lëndët Kryesore/Shkathësitë e Kurs: Financat e Korporatave; Menagjim e protofolio (aksione) dhe analizim i investimeve; mbulimit porfesional Problemet e raportimeve financiare, studim i pavarur • Kualifikimi dhe Titulli I Marrur Çertifikata për suksesin që ka pasur në Programin Evropian të Bursave në fushën e financave në Evropën Qendrore dhe Lindore. • Data (prej – deri) Prej janarit deri në shkurt 2005• Emri dhe lloj I organizatës(shkollës) Kompanitë e sigurimeve, Stevens Point, WI, Sh.B.A që I përgjigjet edukimit dhe trajnimeve • Lëndët Kryesore/Shkathësitë e Praktikë në investimet në depertamentin eaksioneve dhe departamentin për planifikim, mbulimit porfesional përgjegjës për asetet / menagjmenti I përgjesive • Kualifikimi dhe Titulli I Marrur Program Praktik • Data (prej – deri) Prej 2 Gushtit, 2003 deri me 16 Gusht, 2003• Emri dhe lloj I organizatës(shkollës) USAID/IBTC që I përgjigjet edukimit dhe trajnimeve • Lëndët Kryesore/Shkathësitë e Program Trajnues, Kusi I: Kontabiliteti financiar dhe Reportimi mbulimit porfesional • Kualifikimi dhe Titulli I Marrur Çertifikata për profesor të Kontabilitetit • Data (prej – deri) Tetor, 2002• Emri dhe lloj I organizatës(shkollës) Instituti I Holandës për Turizëm dhe për Studime Transporti , Breda, Holand që I përgjigjet edukimit dhe trajnimeve • Lëndët Kryesore/Shkathësitë e Kurse: Kontabilitet Financiar, Menagjimi I Kontabilitetit dhe Menaxhimi Financiare mbulimit porfesional • Kualifikimi dhe Titulli I Marrur TEMPUS, Granti I gadishmëris inividuale • Data (prej – deri) Prej 1999 deri 2001• Emri dhe lloj I organizatës(shkollës) Universiteti I St. Kiril and Metodij, Shkup, Maqedoni që I përgjigjet edukimit dhe trajnimeve • Lëndët Kryesore/Shkathësitë e Menagjmenti Financiar, Tregjet Finaciare, Institucionet Financiare mbulimit porfesional • Kualifikimi dhe Titulli I Marrur Master I Shkencës • Data (prej – deri) Prej Qeshorit 2000 deri në Korrik 2000• Emri dhe lloj I organizatës(shkollës) Nottingham Trent University- Business School, Nottingham, Mbretria e Bashkuar, që I përgjigjet edukimit dhe trajnimeve • Lëndët Kryesore/Shkathësitë e Kurse: Menagjment Financiar, Menagjim I Investime dhe Raportimet Financiare mbulimit porfesional • Kualifikimi dhe Titulli I Marrur TEMPUS Granti i gatishmëris inividuale • Data (prej – deri) Prej 1991 deri në 1994• Emri dhe lloj I organizatës(shkollës) Universiteti I St. Kiril and Metodij, Shkup, Maqedoni që I përgjigjet edukimit dhe trajnimeve • Lëndët Kryesore/Shkathësitë e Major i dyfishtë: Ekonomik dhe Financa mbulimit porfesiona • Kualifikimi dhe Titulli I Marrur Bachelor I Shkencës Page 3 - Curriculum vitae of For more information go to Poposki Klime ëëë.ear.eu.int
 4. 4. AFTËSITË PERSONALE DHE KOPETENCAT GJUHA AMTARE MAQEDONISHTJA GJUHËT E TJERA Anglisht • Aftësitë në lexim I Shkëlqyer • Aftësit në Shkrim I Shkëlqyer • Aftësitë në të folur I Shkëlqyer AFTËSITË SOCIALE Aftësia e zgjedhjës së problemeve të forta, I pasur me kultura të ndryshme dhe ndjeshmëria, me mendje të hapur dhe fleksibil në drejtim të sfidave të reja. DHE KOMPETENCAT I INVOLVUAR NË LLOJE TË NDRYSHME ME EKIPE. Punën e filloj si anëtar i grupit, për t’u bërë lider Me jetu edhe me punu me njerëz tjerë, në fund në mjedis me shum kultura, në pozitën ku kumunikimi është I rëndësishëm dhe situate ku punon grupi është esencial (p.sh në kultur dhe sport), etj. AFTËSITË ORGANIZATIVE - Deri tash, çështje e kordinimit nacional për programin e shtatë (7) të armaturës, kompetent për mbështetje në hulumtimin e përtëritjeve të kapaciteteve: aksione specifike për SME; DHE KOMPETENCAT - Deri tash, kordinator i fakultetit për ECTS (Sistemi Evropian për Transfere të Kredive); Kordinimi dhe administrimi me njerëz,projektet dhe buxhetet;nët punë, në punë - Sekretar për konferancën ndërkombëtare “Siguria në termet e globalizimit”, e organizuar vullnettare (p.sh në kulturë dhe sporte) nga Universiteti St. Kliment Ohridski, Manastir, Departamenti i Edukimit për Sigurime, Ohër, dhe në shpi, etj. Maj 2003; - 2001 - 2003, Sekretar për studentët pasuniversitarë në Universstetin St. Kliment Ohridski, Manastir, Fakulteti për Turizëm dhe Shkenca Organizative. AFTËSITË TEKNIKE Njohuritë kompjuteriuke: I sigurt në një numër të madh të programeve, përfshirë Word, Excel, Power Point, Outlook Express dhe Corel Draw. DHE KOMPETENCATme komjuterë, njdonjë aparatur specifike, maqineri, etj. Page 4 - Curriculum vitae of For more information go to Poposki Klime ëëë.ear.eu.int
 5. 5. PUBLIKIMET 1. Global financial crises and its impact to the tourism industry - managing in a downturn in the hospitality industry, co-author with Dr. N. Marinoski and Dr. J. Stojanoski, 10th International Conference, The influence of global economic recesion on tourism, Ohrid, Macedonia, June 2009. 2. Forecasting economic growth using financial variables - comparison of linear regression and neural network models, co-author with Dr. M. Curak, Faculty of Economics, Split, Croatia in WSEAS International Conferences, Prague, Czech Republic, April, 2009. 3. Good corporate governance as a factor for a functional capital market - the case of Macedonia, co-author with Dr. J. Stojanoski, Faculty of Tourism and hospitality, Ohrid, in II. International scientific conference – Management 2008 in times of global change and uncertainty, University of Presov, Faculty of Management, Slovakia, October 2008. 4. Мerger activity in the insurance industry, Facta Universitatis Series Economics and Organization, vol.4, no 2, 2007 pp. 161 – 171, udc 368.032.3. 5. Foreign banks and financial development of transition countries, co- author with Dr. M. Curak, Faculty of Economics, Split, Croatia, in Festive Scientific Conference on the occasion of the 15th anniversary of the establishment of Faculty of business and management, Brno University of technology, Czech Republic, 2007. 6. Хармонизација на финансиското известување во осигурителните компании во земјите членки на ЕУ, во коавторство со проф. д-р. Деса Косаркоска и Билјана Трпеска, First International Conference of Insurance, Customs and Freight - Forwarding in XXI Centrury, Охрид, 25-26 мaj, 2007. 7. Трансфер на ризикот на пазарот на капитал како начин на управување со катастрофални ризици, во коавторство со Климе Лазарески, Александар Николоски и Златко Филипоски, First International Conference of Insurance, Customs and Freight - Forwarding in XXI Centrury, Ohrid, 25-26 мaj, 2007. 8. Valuation models for hotel industry, во коавторство со проф. д-р. Деса Косаркоска, IX - Меѓународен Симпозиум, Стратешки развој на туристичката индустрија во 21-от век, Охрид, мај, 2007. 9. Predicting the financial failure in the hospitality industry, во коавторство со проф. д-р. Деса Косаркоска, Second International Scientific Conference, “Progress in Tourism and Hospitality”, Thessalonica, Greece, јуни 2006, во организација на проектот Tempus - Phare - JEP - 15007/2000. 10. Financing international hotels in developing countries, во коавторство со проф. д-р. Деса Косаркоска, VIII - Меѓуанроден Симпозиум, Contemporary trends in tourism industry, Охрид, 29-30 мaj, 2005 11. Valuing hotels as business entities, во коавторство со проф. д-р. Деса Косаркоска, 17th Biennial International Congress, Tourism&Hospitality Industry 2004, "New Trends in Tourism and Hospitality Management", април 14-16, 2004, Opatija, Croatia. 12. The place of accounting in the curriculum of Faculty of Tourism and Hospitality - Ohrid and teaching methods, во коавторство со проф. д-р. Деса Косаркоска, International scientific conference, “Educating for Tomorrow’s Tourism”, Ohrid, 10 - 12 октомври, 2003, во организација на проектот Tempus - Phare - JEP - 15007/2000. 13. Анализа на ефектите од глобализација на економските активности врз туризмот, во коавторство со проф. д-р. Деса Косаркоска и проф. д-р. Ј. Билјаноска, VII - Меѓународен Симпозиум, Туризмот во услови на глобализација и Осигурување во услови на глобализација, Охрид, мај 2003. 14. Банка осигурување - Интегрирани финансиски услуги, синергија во осигурувањето и банкарството, во коавторство со проф. д-р. Деса Косаркоска и проф. д-р. Ј. Билјаноска, VII - Меѓународен Симпозиум, Туризмот во услови на глобализација и Осигурување во услови на глобализација, Охрид, мај 2003. 15. 16. The policy dimensions of rural tourism and recreation, Drugi Balkanski Forum, Ruralni turizam i odrzivi razvoj balkana, 2003. 17. Проблеми во процесот на поштено и фер финансиско известување,Page 5 - Curriculum vitae of во коавторство со проф. д-р Д. Косаркоска, Зборник на трудови, Ф.Т.У., For more information go to Poposki Klime Охрид, 2003 година. ëëë.ear.eu.int 18. Управување со ликвидноста на осигурителните компании, во коавторство со проф. д-р Д. Косаркоска, Зборник на трудови, Ф.Т.У., Охрид, 2003 година.
 6. 6. AFTËSITË TJERA Udhërrëfyes (ciceron) në kulturë dhe histori për të huajt që vizitojnë Maqedoninë - për kohën e mesjetës dhe për trashëminë e Maqedonisë. DHE KOMPETENCATKopetenca e jo përshkrim I atyre më lart. PATENTË SHOFERI Patentë shoferi maqedon, Kategoria B INFORMATA PLOTËSUSE REFERENCAT JANË NË DIPOZICION, JU LUTEM MOS HEZITONI T’I KËRKONI Page 6 - Curriculum vitae of For more information go to Poposki Klime ëëë.ear.eu.int

×