Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KERJA KURSUS KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : DASAR DAN FALSAFAH

8,692 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

KERJA KURSUS KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : DASAR DAN FALSAFAH

 1. 1. Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv KPF 3012bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DIrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASARsdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl [PANDUAN KERJA KURSUS]zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
 2. 2. ARAHAN1. Kursus KPF 3012 ini mengandungi 1 (satu) tugasan sahaja.2. Tugasan ini mengandungi 2 (Dua) Bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Jawab kedua-dua bahagian3. Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk soft-copy dan hard- copy kepada Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing.4. Sila baca semua perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda.KATEGORI TUGASAN PECAHAN ARAHAN MARKAH TARIKH TUGASAN 1. Portfolio perlu dibuat secara individu. BAHAGIAN A 2. Perkara yang mesti ada dalam portfolio ialah: (PORTFOLIO) i. Refleksi pembelajaran bagi unit 1 hingga 20 markah unit 10. (Rujuk lampiran 3) ii. Esei ilmiah: Pilih mana-mana satu unit yang terdapat di dalam kursus ini dan tuliskan esei mengikut soalan-soalan berikut: (a) Bincangkan bagaimana pengetahuan 10 markah dan pengalaman anda terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan anda. 10 markah (b) Apakah cabaran-cabaran yang anda hadapi dalam mengaplikasikan perkara tersebut? (Markah bahagian ini iii. Cetakan bagi semua jawapan dan respon ada di forum) anda di dalam forum. Terdapat 5 soalan untuk dibincangkan secara on-line BAHAGIAN B menerusi laman MyGuru2: (E-FORUM) 1. Sebagai seorang guru, bagaimanakah anda 4 markah (Minggu melaksanakan tanggungjawab untuk Ke-3) mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? 2. Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di (Minggu sekolah-sekolah? Berikan hujah anda. 4 markah Ke-5)
 3. 3. 3. Kurikulum standard ke arah membangunkan (Minggu 4 markah modal insan bertaraf dunia. Bincangkan. Ke-7) 4. Guru sebagai arkitek bangsa. Hujahkan. 4 markah (Minggu- Ke-9) 5. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan 4 markah (Minggu dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. -11) Bincangkan. JUMLAH 60Perhatian: Segala perkara yang berkaitan merujuk dan mengikut arahan Tutor E-Learning anda.BAHAGIAN A: FORMAT PENULISAN PORTFOLIO (INDIVIDU)1. Refleksi unit pembelajaran i. Baca SEMUA unit pelajaran yang terdapat di dalam modul KPF3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR ii. Tuliskan refleksi anda bagi setiap unit unit pembelajaran dari unit 1 sehingga unit 10. (Pastikan anda menulis 10 refleksi kesemuanya) iii. Gunakan borang Refleksi Unit Pelajaran seperti yang dilampirkan (Sila Rujuk LAMPIRAN 1). Anda boleh menambahkan ruangan jika ruangan yang disediakan tidak mencukupi.2. Esei Ilmiah: i. Jawab SEMUA dua soalan yang dikemukakan. ii. Jawapan anda mestilah asli dari idea anda sendiri. iii. Panjang bagi kedua-dua esei tersebut ialah 15 muka surat (Minimum). iv. Font: Arial; Saiz 11; Spacing 1.5 line v. Ada rujukan dari mana-mana buku rujukan & journal (minimum 6 rujukan) yang ditulis mengikut format APA yang betul.3. Forum E-Learning: i. Jawab semua soalan perbincangan (ada 5 soalan semuanya) yang diupload di ruangan group forum di MyGuru2. ii. Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 150 patah perkataan. iii. Selain dari memberikan jawapan terhadap soalan tersebut, anda wajib memberikan respon atau berinteraksi sekurang-kurangnya 4 kali kepada mana-mana jawapan rakan kumpulan anda bagi setiap soalan perbincangan.
 4. 4. iv. Anda perlu mencetak SEMUA jawapan dan respon/interaksi anda di dalam e-forum untuk dimasukkan ke dalam portfolio anda.Panduan Penyerahan Tugasan Portfolio1. Portfolio MESTI lengkap dengan mengandungi 3 komponen di dalamnya: (a) Refleksi unit pelajaran berasaskan modul bagi Unit 1 hingga Unit 10. (b) Esei ilmiah bagi pecahan (a) dan (b) (c) Jawapan dan respon/interaksi anda melalui e-forum.2. Portfolio yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan: (a) Cover atau muka hadapan (Gunakan format seperti di LAMPIRAN 2) (b) Mempunyai isi kandungan dan halaman (Rujuk format dalam LAMPIRAN 3) (c) Refleksi Unit Pembelajaran untuk Unit 1 hingga Unit 10. (d) Esei ilmiah (a) dan (b). (e) Cetakan bagi jawapan dan respon/interaksi untuk 5 soalan perbincangan. (f) Lampiran (jika ada)3. Setiap pelajar MESTI memuat naik (upload) portfolio masing-masing menerusi tapak penghantaran tugasan mengikut kumpulan masing-masing menerusi laman MyGuru2. Lawati laman Assingment.4. Tarikh akhir penghantaran ialah pada minggu ke 11. Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan dengan merujuk ruangan pengumuman dari masa ke semasa. Penghantaran yang lewat tidak akan dilayan.5. Sebagai backup tugasan boleh dihantar melalui pos dalam bentuk berjilid dan CD (hard copy & soft copy) kepada Tutor E-Learning.6. Sebarang masalah yang timbul sila berhubung dengan tutor E-learning anda.BAHAGIAN B: FORMAT MELAKSANAKAN E-FORUM1. Terdapat 5 soalan untuk aktiviti pelajar berforum secara on-line di laman MyGuru2 bersama tutor e-learning dan sesama pelajar yang lainnya. Soalan-soalan tersebut ialah: i. Sebagai seorang guru, bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? ii. Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolah-sekolah? Berikan hujah anda. iii. Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. Bincangkan. iv. Guru sebagai arkitek bangsa. Hujahkan. v. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. Bincangkan.2. Pelajar diminta menjawab SEMUA soalan forum tersebut dengan idea asli yang bernas. Minimum 150 patah perkataan bagi setiap satunya. (2 markah diperuntukkan bagi setiap jawapan kepada soalan yang dikemukakan)
 5. 5. 3. Pelajar juga dimestikan memberi pandangan, ulasan, penambahan dan komentar terhadap jawapan rakan-rakan yang lain (minimum 4 kali bagi setiap satu soalan perbincangaan). Lebih banyak perbincangan adalah lebih baik. (2 markah diperuntukkan bagi perbincangan ini)4. Pemarkahan diberikan menerusi jawapan kepada soalan dan kekerapan penyertaan berforum dengan rakan-rakan pelajar yang lain. Secara keseluruhannya jawapan pelajar dalam e-forum pada aras minimum ialah 5 jawapan kepada soalan dan 20 kali respon/interaksi secara on-line untuk mendapatkan markah penuh (20 markah).5. Semua jawapan dan perbincangan yang dilaksanakan mestilah dicetak dan dimasukkan ke dalam portfolio dan disalin ke dalam CD. Hantarkan kedua-dua bahan (portfolio dan CD) kepada Tutor E- Learning masing-masing sebagai back-up.SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS (PORTFOLIO) PORTFOLIOA Menepati format penulisan folio, isi mencukupi, isi diolah dan dikembangkan dengan baik, ada contoh yang baik dan konkrit. Ada idea asli yang bernas, kreatif dan kritis. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa.A- Menepati format, isi mencukupi, isi dikembangkan dengan baik, ada contoh yang konkrit. Ada idea asli yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa.B+ Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan format & bahasa.B Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan).B- Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea sendiri. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan).C+ Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan).C Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara.D Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi tidak mencukupi, isi tdak dihuraikan. Tiada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara.E Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Tidak lengkap. SELAMAT BELAJAR DAN MENYELESAIKAN KERJA KURSUS
 6. 6. PERINGATAN!!!!!!! i. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. ii. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. iii. Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan. iv. Sentiasa rujuk pengumuman dari masa ke semasa. v. Berhubung dengan tutor E-Learning anda. vi. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan. vii. Kegagalan anda melengkapkan tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri. viii. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. ix. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing.
 7. 7. REFLEKSI UNIT PELAJARAN LAMPIRAN 1 UNIT TAJUK1. Ringkasan Isi Kandungan Unit 2. Pilih 5 konsep yang terdapat dalam unit dan berikan penjelasannya Konsep Penjelasan1.2.3.4.5. 3. Pandangan/ komentar anda tentang kandungan unit ini dalam konteks profesionalisme keguruan anda. LAMPIRAN 2
 8. 8. PEMARKAHAN 1. REFLEKSI 2. ESEI: (a) (b) 3. FORUM JUMLAH RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS EDU 3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR TAJUK PORTFOLIO PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR KUMPULAN _________ DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID NO. TELEFONNAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________TARIKH SERAH: ________________ LAMPIRAN 3
 9. 9. ISI KANDUNGAN Halaman1.0 REFLEKSI UNIT PEMBELAJARAN: 1.1 Perkembangan pendidikan di Malaysia ke arah pembangunan insan dan negara 1.2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian dan penghayatan 1.3 Falsafah Pendidikan Guru: Pemikiran dan amalan profesion keguruan 1.4 Dasar-dasar dan halatuju pendidikan di Malaysia 1.5 Perancangan pembangunan pendidikan di Malaysia 1.6 Kurikulum sebagai wahana menterjemahkan Falsafah Pendidikan kebangsaan 1.7 Reka bentuk kurikulum di Malaysia 1.8 Penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan 1.9 Etika keguruan dan peraturan pendidikan di Malaysia 1.10 Akta Pendidikan 19962.0 ESEI BERDASARKAN SATU UNIT PELAJARAN 2.1 Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. 2.2 Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran.3.0 FORUM E-LEARNING 3.1 Sebagai seorang guru, bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? 3.2 Perlukah Dasar PPSMI kembali dilaksanakan di sekolah- sekolah? Berikan hujah anda. 3.3 Kurikulum standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. Bincangkan. 3.4 Guru sebagai arkitek bangsa. Hujahkan. 3.5 Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjamin perkhidmatan yang cemerlang. Bincangkan.

×