Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

General info th en

515 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

General info th en

  1. 1. What is the ORAC SCORE? ORAC Score หรือคะแนนโอแรคซึงย่อมาจาก Oxygen Radical Absorbance Capacities เป็นคะแนนทีได้จากการทดลองหาค่าความสามารถในการ ต้านอนุมูลอิสระของอาหารจาก ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กรรมวิธีและกระบวนการในการตรวจหาค่า ORAC Score ของ อาหารแต่ละชนิดเป็นวิธีการมาตรฐาน ทีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มีความ สลับซับซ้อนและค่าทีได้จากการทดลองก็สามารถใช้เป็นบรรทัดฐานในการประเมินประสิทธิภาพของอาหารแต่ละชนิด ทีมี ความสามารถในการออกฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระ ซึงอาหารทีมีค่า ORAC Score สูงก็จะมีประสิทธิภาพในการต้านทาน และ ลดอุบัติการณ์ ของโรคร้ายหลายชนิดซึงมีสาเหตุจากอนุมูลอิสระ เช่น โรคมะเร็ง และโรคหัวใจ เป็นต้น ORAC Score is short for Oxygen Radical Absorbance Capacity. The ORAC Score is the experimental score to search for the free-radicals resistance capacity of food from the laboratory. The procedure of ORAC searching are very standardized method and has been widely accepted internationally in terms of complexity and the score also can be the standard and accepted practice to evaluate active compound in food that has the free- radicals resistance capacity, thus, the food that has a high ORAC score, then it means the food is high in antioxidants, then it helps decreasing risk of Cancer and a Heart Attack etc. " อาหารทีมีค่า ORAC Score สูงยังสามารถปกป้ องเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ให้ปลอดภัยจากการถูกทําลายเสียหาย จากกระบวนการอ๊อกซิเดชัน ( Oxidative Damage )..." ซึงเป็นผลมาจาก ปฏิกิริยาเคมีระหว่างอนุมูลของอ๊อกซิเจน (Oxygen Radicals)และสารเคมีต่างๆทีสะสมอยู่ตาม ธรรมชาติภายในร่างกาย กระบวนการเหล่านีแท้จริงแล้วเป็นสิงที เกิดขึนเองกับทุกๆคนในทุกๆวัน กิจวัตรประจําวันเช่นการทํางาน การรับประทานอาหาร อากาศทีไม่บริสุทธิ แสงแดด และ คลืนแม่ เหล็ก จากเครืองใช้ไฟฟ้ า แม้แต่กระบวนการย่อยอาหารทีเกิดขึนภายในร่างกาย ก็ล้วนเป็นกลไกทีสามารถสร้าง อนุมูลของอ๊อกซิเจนขึนได้เอง Food with a high ORAC Score can even protect cell and its organelles to be safe from the oxidative damage during oxidation processes. The oxidative damage is the effect from chemical reaction between Oxygen radicals and others chemicals which naturally accumulate in the human body and basically this kind of process will automatically occurs with everybody on a day-to-day basis, with your routine, the way you eat, air pollution, sun light and magnetic wave from your electronic appliances ,even with your digestive system. All of these can cause oxygen radicals.
  2. 2. เพือให้สามารถจินตนาการกลไกต่างๆเหล่านีได้ชัดเจนยิงขึน จึงขอเปรียบเทียบปฏิกิริยา อ๊อกซิเดชันทีเกิดขึนภายในร่างกายกับปฏิกิริยาการเกิดสนิมในโลหะ โดย เมือโลหะสัมผัส กับอากาศ และเกิดปฏิกิริยาการรวมตัวกันจนเกิดเป็นสนิมขึน สนิมจะกัดกินเนือโลหะไป เรือยๆและทําให้เกิดรูพรุนขึนในเนือโลหะชินนัน หากปล่อยไว้จนกระทังสนิมทําปฏิกิริยา เป็นเวลานาน โลหะชินนันก็จะผุกร่อนจนไม่สามารถนําไปใช้งานอะไรได้อีก To allow you to imagine of this system clearer, we would like to compare oxidation reaction in human body with the rust reaction in metal. As we all know, the metal will rust in air by the combination reaction. Rust will eat away metal constantly and eventually riddled with holes in metal and when leave for a long period of time, that piece of metal will decay finally. " คงไม่มีใครในโลกนีทีต้องการมีชีวิตอยู่ในร่างกายทีผุกร่อนเช่นนัน น่าเสียดายทีอนุมูลอิสระในร่างกายคนเราต่างก็เร่ง ทํางานอย่างขยันขันแข็ง..." ไม่แตกต่างไปจากปฏิกิริยาการเกิดสนิมในเนือโลหะ ตลอดเวลาทีร่างกายเราเจริญเติบโตจาก การรับประทานอาหาร การหายใจ การออกกําลังกาย แม้ว่าจะดูเหมือนร่ายกายเราในช่วงทีผ่านมาจะมีพัฒนาการทีดี แต่ อวัยวะต่างๆของร่างกายเซลล์เนือเยือ รวมไปถึงซอกหลืบทีเล็กทีสุดภายในร่างกาย ก็ยังผจญกับความเสียง จากการเข้า ทําลายและทําให้เซลล์เสียหายจากกระบวนการอ๊อกซิเดชันและเกิดอุบัติการณ์ของโรคร้ายต่างๆตามมามากมายอย่างคาด ไม่ถึงกระบวน การตรวจวัดค่า ORAC Score นันสามารถตรวจวัดได้ครอบคลุมอาหารทุกกลุ่ม แม้ว่าการวัด ความสามารถ ในการต้านอนุมูลอิสระของ อาหารแต่ละชนิดจะกระทําได้ค่อนข้างยาก แต่การตรวจ วัดค่า ORAC Score ก็สามารถใช้ใน การระบุเฉพาะเจาะจงได้ว่าอาหารชนิดใดมีความสามารถ อย่างแท้จริงในการต้านโรคทีเกิดจากกระบวนการของสารอนุมูล อิสระภายในร่างกาย น่าแปลกทีอาหารหลายชนิดเมือนํามารวมกันจะทําให้ได้ค่า ORAC Score ทีสูงขึนกว่าการ ตรวจวัดค่า ORAC Score จากอาหารแต่ละชนิดแล้วนํามารวมกัน เรียกได้ว่ามีอาหารบางชนิดทีเมือนํามารวม กันด้วยกรรมวิธีทีถูกต้อง แล้ว จะสามารถเสริมฤทธิและประสิทธิภาพในการทํางาน สร้างประโยชน์ ให้แก่ร่างกายได้มากขึน Nobody wants to live their lives with decayed body. Unfortunately, the free-radicals in our bodies continue to work effectively… No differences from the rust reaction in metal, every time our bodies continue to grow from the food consumption, breathing, exercises… seems like our bodies work effectively with a great development. on the other hand, the parts, tissue cells even the smallest blind alleys still face with high risk in destroying cells from oxidation reaction that leads to many unpredictable dangerous diseases ORAC Score value searching method can be examined to cover all kinds of food. Even it is very difficult to do, moreover, the method can specifically indicate which food has a real ability to resist the disease from the free- radicals reaction in human body. Surprisingly, with all the combination of foods can fabricate a higher score compared with a single type of food. This can conclude that, with the food combination and an accurate procedure will lead to a great reinforcement to deliver an utterly effective result to your health.
  3. 3. ในปัจจุบันนีทีผู้คนจํานวนมากหันมาดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพและซือรวมทังบริโภค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลากหลายชนิด ทังในรูปแบบของสารสกัดจากวัตถุดิบตาม ธรรมชาติและสารเคมีสังเคราะห์ ซึงก็ให้ผลลัพท์ทีแตกต่างกันไป อาหารและรวมไปถึง พืชผักผลไม้หลากหลายชนิดให้ประโยชน์ต่อกลไกการทํางานของร่างกายใน แง่มุมที แตกต่างกัน บางชนิดให้พลังงานมาก บางชนิดช่วยเสริมภูมิคุ้มกันโรค และบางชนิดช่วย ต่อต้านอุบัติการณ์และลดความเสียงทีจะเกิดโรคร้ายแรง เช่น โรค มะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ซึงการตรวจวัดค่า ORAC Score ของอาหารแต่ละชนิดจะช่วยให้เราสามารถเลือกสรรอาหารทีมีประโยชน์ต่อร่างกายได้ดียิงขึน Nowadays, many people pay great attentions to their health and consume the variety of food supplements such as natural organics products and Synthetic chemical substance which give different results, food and fruits benefit the body in different ways. For instance, some food can give very much energy and some helps immunity promotion process, some helps resisting and reducing in risk for dangerous diseases such as Cancer, Heart Attack, and Diabetes which ORAC Score value searching method will help us to select only the food that benefit to the body more effectively. โดยปรกติแล้ว ค่าทีได้จากการตรวจวัด ORAC Score จําเป็นทีจะต้องอิงกับมาตรฐานอย่างเดียวกันของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพือให้เกิดความยุติธรรมในการเปรียบเทียบ เช่นค่า ORAC Score ต่อนําหนักทีคิดเป็นออนซ์ (ใช้กับสินค้าทีเป็นของเหลว) หรือค่า ORAC Score ต่อนําหนักของผลไม้ทีคิดเป็นกรัมเมือต้องการเปรียบเทียบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ของ ผลไม้ชนิดต่างๆในกรณีเช่นนี ผลไม้ชนิดเดียวกันทีผ่าน กระบวนการอบแห้งก็จะมีค่า ORAC Score มากขึนอีกหลายเท่าตัว เนืองจากมีการระเหยนําออกไป ซึงจะทําให้มีปริมาณเนือผลไม้มากขึนเมือเทียบกับนําหนักทีเท่ากัน ดังนันการเข้าใจ ความหมายและวิธีการตรวจวัดค่า ORAC Score จึงทําให้เราไม่ถูก หลอกลวงหรือถูกชีนําด้วยวิธีการทีเจตนาลวงให้มีความ เข้าใจผิด โดยการเปรียบเทียบสินค้าของตนเอง กับผลิตภัณฑ์อืนโดยใช้มาตรฐานทีต่างกัน Normally, the value gained from ORAC Score value searching method will have to strictly depend on the same standard of each product for the reason of fairness. For example, ORAC Score in an ounce system (Liquidity product) or in a gram (i.e. fruits) when need to compare the free-radical resistance ability for each fruit. In this case, the same kind of fruit which passed the drying process will hold doubled score due to the water draining process and result in increasing weight of fruit’s flesh when compare with the same weight ratio. Knowing this will automatically protect the customer from misleading intention of some vendor by comparing the product with others employing different standards.
  4. 4. และสําหรับคําถามทีว่าเราควรจะรับประทานอาหารให้ได้ปริมาณ ORAC Score เป็นจํานวน เท่าไรในแต่ละวัน คําตอบอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซึงอาจจะสามารถจําแนกตาม ช่วงอายุ เช่นเด็ก วัยรุ่น วัยทํางาน และวัยชราหรืออาจจะจําแนกตามปัจจัยเสียงของแต่ละ บุคคล เช่น คนทีมีสุขภาพ ดีมากกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทีกําลังรอรับการรักษา หรือบุคคลทีมี พฤติกรรมการกินอาหารทีมีไขมันสูง พักผ่อนน้อย พักอาศัยหรืออยู่ในเมืองใหญ่ทีมีมลพิษมาก จากผลการศึกษาพบว่าการรับประทานอาหารทีมีค่า ORAC Score สูงติดต่อกันจะสามารถเพิมความสามารถในการต้าน อนุมูลอิสระทีตรวจวัดได้ในเลือดถึง 25% ซึงในปัจจุบันผู้ผลิตอาหารเพือสุขภาพหลายราย ต่างก็เปิดเผย ค่า ORAC Score ไว้ในฉลากผลิตภัณฑ์ เพือประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการ เลือกซืออาหารทีดี และเหมาะสมในการดูแลสุขภาพต่อไป What is the recommended portion of food in order to obtain the ORAC Score per day, the answers may vary, depending on each individual person that can be categorized into age range i.e. childhood, teenage, working age and old age. It can also be categorized by the risk factor of each individual person, i.e. the very well and much healthy person and the cancer patient waiting to be treated, the person with the high- fat eating habit and restless, living in the polluted city area. The studies show that, striving to consume food high in ORAC Score will raise the ability level for the free-radicals resistance in blood by 25% and nowadays the manufacturers tend to show the ORAC Score in the product label for the consumers benefits in selecting good products to suit their heaths.
  5. 5. ซุปเปอร์ฟรุ๊ต ซุปเปอร์ผลไม้เพือสุขภาพ SUPER FRUITS : NATURE MOST SECRETS แนวคิดในการรับประทานอาหารเพือเสริมสร้างภูมิของร่างกายเพือต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่แนวคิดใหม่ เราทุกคนต่างก็มุ่ง แสวงหาสิงทีดีทีสุดเพือตัวเราเองและคนทีเรารักเสมอมา นักโภชนาการบําบัดอาจแนะนําให้เรารับประทานอาหารให้มีความ หลากหลายเพือทีจะได้รับสารอาหารทีครบถ้วนและเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงลดการสะสมของสารพิษในร่างกาย แต่ใน โลกแห่งความเป็นจริงการ ปฏิบัติให้ได้ตามคําแนะนําเหล่านันกลับยากยิงกว่า The concept of consuming food to enhance immune system in order to resist the disease is not new, we are all seeking for the best for ourselves and our beloved. Clinical Nutrition may suggest us to consume the variety of foods in order to obtain all the organic substances and enhance the body system to perform better and reducing toxicity accumulation in body. But in reality, to follow the Clinical Nutrition’s suggestions is very much harder… และจากความจริงทีว่าผลไม้เกือบทุกชนิดในโลกนีล้วนมีประโยชน์อย่างยิงไม่มากก็น้อยต่อระบบการทํางานของร่างกายเป็น แหล่งของสารอาหารวิตตามินและไฟเบอร์ ในผลไม้บางชนิดยังมีส่วนประกอบของสารอาหารตามธรรมชาติหลายอย่างทีมี คุณค่ายิงต่อสุขภาพทีดีมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ จากการวิจัยพบว่าผลไม้ บางชนิดมีสารประกอบ ตามธรรมชาติทีให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายในคุณภาพและปริมาณทีโดดเด่นเหนือผลไม้ทัวไปและ เป็นทีมาของการค้นหาผลไม้ทีมีคุณสมบัติเด่นเหล่านัน (Super Fruits) โดยทีในปัจจุบันได้มีงานวิจัยค้นคว้าอย่างแพร่หลาย เกียวกับคุณสมบัติทีดีเยียมของผลไม้ในตระกูลเบอรี โดยเฉพาะโกจิเบอรี รวมถึงผลทับทิมและผลมังคุด ทีเป็นผลไม้ทีมี ความพิเศษในตัวเองจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง And from the fact that, almost every fruit in this world has health benefits towards the human body systems, a good source of vitamins and fibers. In some fruits, there is the combination of natural substance that is great for your health and keeps you healthy always. Standing out from the crowd from any kinds of fruit and that is the beginning of searching for those extraordinary criteria (Super fruits). With a wide rage of research for the best quality of berry fruit’s family ,especially, “Goji Berry” and Pomegranate fruit and Mangos teen fruit, fruit with special qualities that are widely accepted. โกจิเบอรี (Goji Berry) หรือชือในภาษาละตินคือ ลีเซียม บาร์บารุ่ม (Lycium Barbarum)เป็นผลไม้ทีพบและปลูกกันมากทางภาคตะวันตก เฉียงเหนือของประเทศจีน ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารจีนหลากหลาย ชนิดมาแต่ครังโบราณโดยมีสรรพคุณในการบํารุงร่างกายบํารุงสายตาช่วยในการทํางานของระบบประสาททําให้หลับสบาย ช่วยในเรืองไตพร่องบรรเทาอาการวิงเวียนศรีษะหน้ามืดสายตาไม่ดี โดยเฉพาะอาการตาบอดกลางคืนโกจิเบอรีมี ส่วนประกอบของกรดอะมิโน มากถึง 18ชนิดมีโปรตีนและแร่ธาตุทีสําคัญต่อร่างกาย เช่นเหล็ก, ทองแดง, สังกะสี, แคลเซียม
  6. 6. และฟอสฟอรัส มีวิตตามิน A, B2, C และมีสารประกอบโพลีแซ็คคาไรด์ มากถึง 22 ชนิดโดยในจํานวนนีมี 4 ชนิดทีช่วยเสริม ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ช่วยให้เซลล์ต่างๆ ของร่างกายทํางานสัมพันธ์กันดียิงขึน Goji Berry or “Lycium Barbarum” in Latin, found and grown mostly in the northwest of China, used as an ingredient in the variety of Chinese cuisine for a long period of time. It has benefits for a health promotion, maintains eyesight, helps improving nervous system and encourages you to sleep sounder, take care of kidney deficiency, light-headed and night blindness symptoms. Goji Berry has 18 types of Amino acid with native elements from nature such as Iron, Copper, Zinc, Calcium and Phosphorus, Vitamin A, B2, C, with over 20 types of Polysaccharide and 4 out of 20 helps immune system and cells to perform better and much more stable. ทับทิม (Pomegranate) ผลไม้สีสวยทีมีต้นกําเนิดมาจากดินแดนแถบเปอร์เซีย หรือประเทศ อิหร่านในปัจจุบันจากงานวิจัยจํานวนมากต่างยืนยันว่าผลทับทิมมีสารประกอบตามธรรมชาติ ในกลุ่มแซนโทน โดยเฉพาะ Hydrolysable Xanthone หรือสารประกอบแซนโทนในกลุ่มที สามารถละลายนําได้อยู่ในปริมาณมากซึงให้ประโยชน์ทีชัดเจนแก่ร่างกาย ไม่เพียงแต่ในด้าน การป้ องกันการเข้าทําลายเซลล์เนือเยือจากสารอนุมูลอิสระแต่ยังสามารถลดสภาวะการ แข็งตัวของหลอดเลือด ทีมีสาเหตุมาจากภาวะไขมันในเลือดสูงทับทิมจึงเป็นผลไม้ทีเหมาะสําหรับการดูแลสุขภาพหัวใจและ เส้นเลือดโดยตรง Pomegranate, a nice color fruit originated in Persia or Iran today. With enormous researches affirm that, Pomegranate has natural substances in the Xanthone family especially “Hydrolysable Xanthone” with Water Soluble property which clearly give a direct benefit to the human body, not only preventing the cell destroy from free-radicals but also decreasing the atherosclerosis condition from Hyperlipidemia condition. All in all, Pomegranate is the best produce from nature to take care of the heart and blood vessels. มังคุด (Mangosteen) ผลไม้ทีได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็น “ ราชินีแห่งผลไม้ ” ด้วย รสชาติทีดีและประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะในเปลือกของผลมังคุดทีอุดมไปด้วยสารประกอบทีให้คุณประโยชน์มากมายต่อสุขภาพ โดยทีในเปลือกมังคุดมี สารประกอบจากพืช (Phytonutrient) ทีให้ผลในการต้านอนุมูลอิสระอยู่เป็นจํานวนมากและสรรพคุณทางยาของมังคุดนันยัง มีอีกมากมายโดยในสมัยโบราณนันเปลือกมังคุดถูกนํามาตากแห้งบดเป็นผงแล้วนําไปต้มรับประทานเป็นยาแก้ท้องร่วง แก้ บิด มูกเลือดแก้ไข้ท้องเสียถ้านํามาฝนกับนําปูนใสจะใช้ทาแก้แผลเน่าเปือยพุพองช่วยสมานแผลสด หรือใช้ต้มชะล้าง บาดแผลก็ได้ Mangosteen fruit, widely known as “queen of fruit” with the best taste and excellent properties which benefit highly to human body, especially the “rind” of the fruit that contains very much of natural substances called
  7. 7. “Phytonutrient” which has a number of free-radicals resistance property, moreover, the medical properties of it have been employed in an ancient time by many kinds of treatments such as sun dried then grind and drink it as tea to prevent diarrhea, dysentery, when scraping with lime water used to apply on skin for rotten wound and rinse thoroughly. ในปัจจุบันมังคุดเป็นผลไม้ทีได้รับการกล่าวขวัญถึงในฐานะผลไม้มหัศจรรย์ทีมีสารประกอบแซนโทนตามธรรมชาติสะสมอยู่ ในเปลือกของผลมังคุดในปริมาณทีมากทีสุดเท่าทีจะสามารถพบได้ในธรรมชาติโดยพบว่ามีสารประกอบแซนโทนทังในกลุ่ม ทีละลายนําได้และทีไม่ละลายในนํา มากกว่าผักและผลไม้อืนๆหลายเท่า ด้วยเหตุนีเองสารสกัดจากเปลือกมังคุดจึงเป็นที สนใจของผู้ทีรักสุขภาพ และแซนโทนทีพบในเปลือกมังคุดยังให้ประโยชน์ต่อสุขภาพในหลากหลายมิติ เช่นเป็นสารต้าน อนุมูลอิสระทีมีประสิทธิภาพสูงยิง และยังให้ผลในการต้านอาการอักเสบชําบวมทีอาจจะเกิดขึนบ่อยกับผู้สูงอายุทีมีปัญหา เรืองข้อเข่าและข้อต่อๆของร่างกายนอกจากนีสารประกอบแซนโทนในเปลือกมังคุดยังให้ประโยชน์ในการลดอาการภูมิแพ้ ช่วยให้ระบบทางเดินหายใจดีขึน และเป็นสารประกอบทีมีฤทธิต้านเชือแบคทีเรียและเชือไวรัสทีอยู่นอกเซลล์ การที สารประกอบแซนโทนจากเปลือกมังคุด สามารถทํางานได้หลากหลายมิติเช่นนีเองจึงทําให้มังคุดจัดอยู่ในแถวหน้าสุดของ ผลไม้เพือสุขภาพในปัจจุบัน Presently, mangosteen fruit is widely mentioned as an amazing fruit which contains the most amount of natural “xanthones” among those fruits and vegetables found in nature both with water soluble and non- water soluble property, therefore, this has been very famous topic to be discussed by the well-being and health-concerned people and with this amazingly “xanthones”, you will automatically obtain healthy benefit in many levels such as gaining free-radicals resistance property, preventing the Rheumatism and other inflame conditions found frequently in the elderly with joint problems, reducing allergic symptoms helps the respiratory to perform more efficient, outer membrane bacterial and viral resistance. With all the multi-level properties of xanthones, that what makes mangosteen stand out from the crowd.

×